Církevní základní školy Orbis-Pictus s.r.o. Budějovická 825, Tábor. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církevní základní školy Orbis-Pictus s.r.o. Budějovická 825, 390 02 Tábor. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08"

Transkript

1 Církevní základní školy Orbis-Pictus s.r.o. Budějovická 825, Tábor Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Vypracovala: Ing. Miroslava Nejezchlebová Datum: 30. září 2008

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Církevní základní škola Orbis-Pictus s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo školy: Budějovická 825, Tábor Internet: Kontakty: o Sborovna školy, hospodářka: tel.: atlas.cz o Ředitelna: tel.: Zaměření školy: výchova a vzdělávání žáků základní školy Zřizovatel školy: Římskokatolická farnost Tábor, Děkanská 305 o Statutární zástupce P. Václav Hes Vedení školy: o Jednatel: Ing. Miroslava Nejezchlebová o Ředitel: Ing. Miroslava Nejezchlebová o Zástupce pro 1. stupeň: Mgr. Dana Milerová o Speciální pedagog: Mgr. Jana Kosíková o Koordinátor ICT: Ing. Karel Dušek o Výchovný poradce: Mgr. Vladislava Skůpová o Účetní: Jana Čížková Školská rada: o Zřizovatelská sekce: Mgr. Pavel Hrkal předseda P. Václav Hes JUDr. Eva Loskotová o Pedagogická sekce: Ing. Mgr. Karel Dušek Mgr. Dana Milerová Gabriela Novotná o Rodičovská sekce: PharmDr. Vilma Cikhartová Ing. Michael Sovadina Ing. Dalibor Šíma

3 2. Charakteristika školy Církevní základní škola Orbis-Pictus v Táboře (dále Orbis-Pictus) je od školního roku 2000/01 v určitém smyslu školou novou. Byla sice založena jako soukromá základní škola fyzickou osobou Mgr. Ivanou Knotkovou už v roce 1994, ale v červenci 2000 získala nového zřizovatele (Římskokatolickou farnost v Táboře) a management. Oficiálně jako církevní základní škola byla otevřena 1. září Orbis-Pictus se vymezuje: výchovou žáků ke křesťanským morálním hodnotám rodinným charakterem školy (maximální počet žáků školy je 135, maximální počet žáků jedné třídy je 15) individuálním přístupem k žákům ekumenickým charakterem školy moderními vyučovacími metodami (Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT, Kožíškovou genetickou metodou počátečního čtení a psaní, Začít spolu, Montessori pedagogikou) otevřeností pro integrované žáky (optimální počet 2 individuálně integrovaní žáci v jedné třídě s 15 žáky) výukou anglického jazyka od 1. třídy rozšířeným pojetím výtvarné výchovy slovním hodnocením v třídě letními a zimními ozdravnými pobyty žáků. Zkušenosti školy ukazují, že školní i mimoškolní aktivity naplněné intenzivními společnými prožitky vedou k proměně nejen vztahu učitel-žák, ale prohlubují i vztahy mezi žáky navzájem. Podstatná pro školu Orbis-Pictus je i skutečnost, že přibližně 10 % z celkového počtu žáků tvoří integrovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Společně strávené dny na prožitkových aktivitách vedou k poznání a pochopení se navzájem. Integrace žáků pak probíhá na mnohem hlubší úrovni, než jaká by byla možná při klasické školní výuce. Individuální integrace žáků se děje citlivě vzhledem k celkovému ladění třídy, uskutečňuje se ve spolupráci se: speciálním pedagogem (zaměstnanec školy), psychologem (externí spolupracovník školy), asistentem pedagoga (zaměstnanec školy). V rámci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl ve šk. roce 2007/08 celý pedagogický tým proškolen lektorkou PhDr. Janou Nováčkovou v 35 hod kurzu Respektovat a být respektován, všichni pedagogové získali certifikát. Aktivizační učení s moderními vyučovacími metodami RWCT vedlo k orientaci školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem, který byl dokončen ve šk. roce 2006/07. Vyučovat se podle něho začalo od 1. září 2007 v 1. a 6. ročníku. Škola byla také otevřená pro táborskou veřejnost pořádala výtvarné dílny pro děti i dospělé, tradiční Martinskou slavnost (ve spolupráci s Rodičovským centrem Radost). Z historie školy (od roku 2000): Od šk. roku 2001/02 získala škola povolení k provozování druhého stupně základní školy se stávající kapacitou 82 dětí pro celou školu. V tomtéž školním roce mohla tedy být otevřena 6. třída,

4 v roce 2002/03 7. třída, v roce 2003/04 8. třída a v roce 2004/05 opustili školu první absolventi 9. třídy. Protože se neustále zvyšoval zájem o umístění dětí do církevní školy Orbis-Pictus, požádala škola prostřednictvím Krajského úřadu v Českých Budějovicích Ministerstvo mládeže, tělovýchovy a sportu v Praze o navýšení kapacity školy na 135 dětí. Aby se mohly děti v tak vysokém počtu ve škole vyučovat, v období hlavních prázdnin šk. roku 2001/02 proběhla přestavba nevyužívaných půdních prostor na 4 nové učebny - celkem pro 60 dětí (finančně se na přestavbě podílely německá církevní organizace Renovabis a americká organizace Office to Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe). V únoru 2003 MŠMT vyhovělo žádosti o navýšení kapacity školy. Od má tedy Orbis Pictus statut dvoustupňové základní školy pro 135 dětí. Po jednáních na MŠMT v Praze (probíhala v září 2003) byla Církevní základní škola Orbis-Pictus od 1. ledna 2004 zařazena pod církevní školy a školská zařízení, která jsou řízena přímo MŠMT. Významnou akcí z hlediska organizace a provozu školy byla rekonstrukce zahrady školy během hlavních prázdnin šk. roku 2005/06, kolaudace proběhla ve šk. roce 2006/07. Bylo vybudováno nové schodiště se vchodem do školy, přebudovány všechny tři terasy zahrady školy, zbudováno hřiště s umělým povrchem. Tím bylo vyřešeno více problémů současně: vznikl nový bezpečný hlavní vchod školy z klidné Třebízského ulice děti se při pobytu na zahradě nepohybují v prašném nebo bahnitém prostředí vzniklo příjemné prostředí pro pobyt dětí. Finančně se na přestavbě zahrady podílelo Město Tábor (jako vlastník pozemku i budovy školy) a přestavbu hřiště si financovala škola Orbis-Pictus ze svých zdrojů. Na jaře roku 2007 byla dokončena také oprava zahradního domku za finančního přispění rodičů dětí školy.

5 3. Údaje o provozu školy: V hodnoceném období šk. roku 2007/08 navštěvovalo školu 104 žáků (stav k ), školní družinu 69 žáků (stav k ). Otevřeny byly tyto ročníky: z toho integrovaných dětí 1. třída 13 dětí 1 2. třída třída třída třída třída třída třída 10 - Do školy bylo začleněno 13 integrovaných dětí se zdravotním postižením formou individuální integrace (převažovaly specifické poruchy učení). Pokračovalo se v navázané úzké spolupráci s psychology a speciálními pedagogy Pedagogicko-psychologické poradny v Táboře a Speciálního pedagogického centra pro zrakově postižené a nevidomé v Českých Budějovicích. Pokračovala také spolupráce s psycholožkou PhDr. Marií Mesanyovou z Křesťanské pedagogickopsychologické poradny v Praze i nadále navštěvovala školu externě přibližně jedenkrát za 2 měsíce. Působila jako školní speciální pedagog a psycholog, tzn. pravidelně ve vyučování sledovala děti s problémy v učení, navazovala kontakty s rodiči těchto dětí. Speciální pedagožka školy Mgr. Jana Kosíková (zaměstnankyně školy) pracovala s integrovanými dětmi v hodinách speciálně pedagogické práce. Ve 7. třídě se pokračovalo v integraci nevidomé Terezky Slunečkové, která ve třídě pracovala se svou pedagogickou asistentkou Evou Tomečkovou (ta byla zaměstnávána školou díky rozvojovému programu MŠMT). Rodiče Terezky i nadále přebírali finanční zodpovědnost za obstarání Braillského řádku jako nutné pomůcky k vyučování. Takováto nestandardní integrace je možná pouze za předpokladu, že škola koncepčně (omezeným počtem dětí ve třídě a soustavným dalším vzděláváním učitelů) umožní individuální práci učitelů se žáky.

6 Provoz školy byl organizován s celodenním výchovně vzdělávacím programem od 6.30 hod do hod. Náplní odpoledních aktivit byly nepovinné předměty a zájmové kroužky (u žáků 1. stupně), povinně volitelné a nepovinné předměty (u žáků 2. stupně). Konkrétně se jednalo o tyto nepovinné předměty: náboženství 1 hod týdně anglický jazyk pro 1.a 2. třídu 2 hod anglická konverzace německý jazyk pro začátečníky (druhý jazyk) praktikum z matematiky praktikum z českého jazyka přírodovědné praktikum zeměpisný seminář historický seminář keramika sportovní hry o tyto povinně volitelné předměty: 2 hod 2 hod 1 hod 1 hod 1 hod 1 hod 1 hod 1 hod 2 hod výtvarně řemeslný kroužek Malíříčci Dílnička divadelní kroužek keramický kroužek hra na kytaru zpívání a tancování s kytarou sportovní hry outdoorové aktivity vaření Pane, pojďte si hrát... o tyto zájmové kroužky:

7 Žákům školy byly nabídnuty zimní ozdravné pobyty v přírodě, které probíhaly v lednu a únoru 2006: a) na Kvildě na Šumavě zúčastnilo se 20 dětí z 1. a 2. třídy b) v Železné Rudě na Šumavě zúčastnilo se 32 dětí ze 3., 4. a 5. třídy c) v Deštném v Orlických horách zúčastnilo se 22 dětí 2. stupně školy (ze 6., 7. a 9. třídy), 13 nezúčastněných dětí vypracovalo domácí seminární práci na téma Zimní outdoorové sporty Letní ozdravné pobyty v přírodě se sportovním programem podle věku dětí proběhly v květnu a červnu 2008 na třech místech:

8 a) ve Zvolenovicích u Telče (zúčastnilo se 9 dětí 2.třídy) pobyt byl zaměřen na turistiku a hry v přírodě b) na faře Kvilda (zúčastnilo se 20 dětí z 6. a 7. třídy) pobyt zaměřený na turistiku c) v Horní Plané u Českých Budějovic (zúčastnilo se 23 dětí ze 4. a 5. třídy) pobyt zaměřený na turistiku. Děti, které se pobytů nezúčastnily, navštěvovaly školní vyučování. Během školního roku škola pořádala množství mimoškolních aktivit pro děti školy i otevřené akce pro širokou veřejnost: - outdoorové aktivity Víkend na Dachsteinu září outdoorové aktivity a náboženství Dětská diecézní pouť na Svatou Horu v sobotu 6. října outdoorové aktivity a náboženství Podzimní prázdniny v Kostelním Vydří října 2007

9 - školní šachový turnaj (pod vedením Aloise Bartoše) ve středu 31. října 2007 družstvo poté vyhrálo oblastní kolo a postoupilo do krajského kola (5. místo) - Martinská slavnost v sobotu (ve spolupráci s RC Radost v Táboře) - školní družina - Zdobení stromečku pro zvířátka výlet do lesa 16. prosince divadelní kroužek představení Pohádka o narození Jezulátka (interní akce pro děti školy jako rozloučení s kalendářním rokem v čase adventu) dne 21. prosince 2007 v modlitebně Církve bratrské v Táboře - aktivní účast dětí i učitelů na Tříkrálové sbírce dne 8. a 9. ledna 2008 (část výtěžku na konto osobní asistence Terezy Slunečkové a Václava Kožiče) pořádala Farní charita Tábor a ŘKF Tábor - outdoorové aktivity a náboženství Jarní prázdniny v Příchovicích února Velikonoční dílna v sobotu 15. března outdoorové aktivity Hledání pokladů na Zelený čtvrtek 20. března 2008

10 - školní družina celostátní uzlařská soutěž O putovní pohár Zlaté růže o víkendu dubna 2008 (celkové umístění družstva: 2. místo) - Korálková dílna v sobotu 10. května účast dětí školy na Dětské vikariátní pouti na Stádleckém mostě dne 19. května Malování na hedvábí (ve spolupráci s Monikou Prokopovou) otevřená akce pro veřejnost ve dnech května výstava prací žáků školy v rámci komunikačně výtvarného projektu Kdo si hraje - nezlobí v Městské knihovně Tábor června 2008 (vernisáž 3. června 2008) - divadelní kroužek - představení Zvířátka a Petrovští a O dvanácti měsíčkách (interní akce pro děti školy jako rozloučení se školním rokem) dne 26. června 2008 v děkanském kostele v Táboře

11 - školní družina letní tábor v Božejově u Pelhřimova Vítá vás středověk od 27. července 1. srpna výstava ve věži děkanského kostela Kdo si hraje nezlobí od 1. července 31. srpna Ve šk. roce 2007/08 škola pořádala další celoškolní projektové dny, které koordinovali vždy 2 učitelé. Projekty se týkaly všech tříd na 1. i 2. stupni, probíhaly celý den podle připraveného harmonogramu: téma Cirkus (4. října 2007) téma Pomóóóccc!!! (17. ledna 2008) téma Průmysl Táborska (19. března 2008)

12 téma Všechno lítá, co peří má (28. května 2008). Na školení celého pedagogického týmu a inovaci školního vzdělávacího programu bylo využito 5 dnů ředitelského volna: - 3. ledna 2008: seminář Respektovat a být respektován (PhDr. Jana Nováčková) - 4. ledna 2008: seminář Respektovat a být respektován (PhDr. Jana Nováčková) února 2008: seminář Respektovat a být respektován (PhDr. J. Nováčková) dubna 2008: seminář Respektovat a být respektován (PhDr. J. Nováčková) - 2. května 2008: inovace školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem pro šk. rok 2008/09. Veřejnosti škola nabízela v pravidelných dnech otevřených dveří prohlídku školy a způsobu výuky ve třídách. Hlavním cílem všech akcí školy vždy byla komplexní výchova směřující k všestrannému osobnostnímu růstu dětí v rámci křesťanských morálních hodnot. Církevní základní škola Orbis Pictus má ekumenický charakter, spolupracuje úzce s táborskými církvemi. Přímo v pedagogickém sboru školy jsou zastoupeny tři táborské církve a necelá polovina pedagogického sboru jsou křesťané. Příspěvkem škole sníženým na minimální hodnotu (300 Kč měsíčně) se škola zpřístupňuje širokým sociálním vrstvám. Rodiče dětí často oslovuje duch školy, malý počet dětí ve třídě, vstřícné rodinné prostředí, rozmanité způsoby výuky a záruka výchovy ke správným životním hodnotám. 4. Údaje o školské radě Ve šk. roce 2007/08 pokračovala ve své činnosti školská rada. Zasedání proběhla v těchto termínech: a) 22. října 2007 b) 21. dubna 2008 (poslední plánované zasedání volebního období ). Na zasedání byla přizvána ředitelka školy. 5. Přehled učebních plánů V 1. a 6. ročníku se vyučovalo podle učebního plánu uvedeného ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Učíme se navzájem. Ostatní ročníky školy, tj , 7. a 9. ročník, se vyučovaly podle učebního plánu vzdělávacího programu Obecná škola UD č. j / Byly nabízeny nepovinné předměty a povinně volitelné předměty (uvedené výše v bodu 3.). Hodnocení v třídě bylo slovní, od 4. třídy známkové (8. třída nebyla v tomto školním roce otevřená). Církevní základní škola ORBIS-PICTUS se široké veřejnosti prezentovala jako škola alternativnějšího charakteru. V rámci školního vzdělávacího programu a Obecné školy nabízela:

13 - metody aktivního učení - Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT (vhodné pro děti od 3. třídy základní školy) - Kožíškovu genetickou metodu počátečního čtení a psaní (pro 1. třídu základní školy) - program Začít spolu vycházející z amerického programu Step by step (vhodné od 1. třídy základní školy) - prvky z Montessori vzdělávacího systému (vhodný především pro nejmladší děti v 1. a 2. třídě). 6. Údaje o pracovnících školy V hlavním pracovním poměru na plný pracovní úvazek 40 odpracovaných hodin týdně byli zaměstnáni tito pracovníci (délka pedagogické praxe k ): 1) Ing. Miroslava Nejezchlebová ředitelka a jednatelka, VŠ elektro a Ped. fakulta UK, praxe 14 let 2) Mgr. Dana Milerová učitelka 5. třídy, Ped. fakulta MU v Brně (učitelství 1. stupně), praxe vychovatelky 2 roky, praxe učitelky 5 let 3) Zdeňka Marešová učitelka 1. třídy, Gymnázium Tábor, pátým rokem dálkově studující učitelství 1. st. na ZčU v Plzni, 3 roky praxe 4) Mgr. Naděžda Tuháčková - učitelka 2. třídy, Ped. fakulta MU v Brně (učitelství 1. stupně), praxe 5 let 5) Pavla Bílková vychovatelka, ISŠS-rodinná škola, 5 let praxe pedagogické asistentky, 2 roky praxe vychovatelky 6) Mgr. Jana Kosíková speciální pedagožka a učitelka 3. třídy, Ped. fakulta UK (speciální pedagogika), 16 let praxe 7) Mgr. Pavlína Strnadová učitelka 3. třídy, učitelství 1. st. na PedF JčU v Č. Budějovicích, praxe 12 let 8) Ing. Karel Dušek učitel M, F, Ch, ICT, třídní učitel 9. třídy, správce počítačové sítě a ICT koordinátor, Zeměď. a Teolog. fakulta JčU, 7 let praxe 9) Mgr. Jana Douchová učitelka Z, Př, Ped. fakulta ZčU v Plzni, 4 roky praxe 10) Markéta Multušová učitelka Vv a vychovatelka ŠD, SSRŠ (zaměření pedagogika), 1 rok praxe 11) Gabriela Novotná vedoucí vychovatelka ŠD, Ped. fak. JčU (obor vychovatelství), praxe 29 let 12) Blanka Ježková - učitelka Aj, Gymnázium P. de C. Tábor, 2 roky praxe 13) Mgr. Vladislava Skůpová učitelka Čj a D, výchovná poradkyně, Ped. fakulta JčU v Č. Budějovicích, 7 let praxe 14) Eva Tomečková asistentka pedagoga, Gymnázium P. de C. Tábor, 3 roky praxe ped. asistentky Téměř všichni zaměstnanci školy na hlavní pracovní poměr splňovali kvalifikačně předpoklady pro výkon své práce a všichni byli bezúhonní. Další učitelé byli zaměstnáni na malý počet hodin jako externisté na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti: - Mgr. Alexandra Partlová učitelka Aj, VŠ J. A. Komenského Praha, certifikát University of Cambridge, lektorka Montessori pedagogiky - Ing. Monika Voigtová učitelka Nj, JčU (management podnik. sféry a veřej. služeb), státní jazyková zkouška z Nj Další externí pracovníci školy: - Jana Čížková účetní, hospodářka - Gabriela Berková hospodářka, školnice - Josef Miler učitel zájmových kroužků

14 7. Údaje o přijímacím řízení Zápis žáků do 1. třídy Církevní základní školy ORBIS-PICTUS s.r.o. ve šk. roce 2007/08 na školní rok 2008/09 proběhl v budově školy ve dnech 15. a 16. ledna 2008 na základě přijímacích pohovorů s dětmi a jejich rodiči. K zápisu se dostavilo 36 dětí, z toho 15 dětí bylo přijato, 8 dětem byl udělen odklad školní docházky (na doporučení PPP a odborného lékaře). Ostatní děti nebyly přijaty nebo jim byl doporučen odklad školní docházky. Kritériem pro přijetí dítěte do 1. třídy byla především školní zralost, potom teprve další kritéria: sourozenec navštěvující školu Orbis-Pictus, dítě pocházející z křesťanského prostředí, max. 1 přijaté dítě s prognózou integrace. Škola je otevřená všem dětem bez rozdílu, věřící křesťanská rodina není podmínkou. 8. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Na víceletá (osmiletá či šestiletá) gymnázia se ve školním roce 2007/08 hlásilo: - 6 žáků z 5. třídy (přijatí byli všichni žáci, od nastoupili 4 žáci) - 3 žáci ze 7. třídy (přijatí byli všichni žáci, od nastoupili 3 žáci). Ve šk. roce 2007/08 opustilo školu 10 absolventů 9. ročníku (5 chlapců a 5 dívek). Přijímací pohovory pro první kolo přijímacího řízení probíhaly v pondělí 21. dubna Na střední školy či do učebních oborů, které si vybrali v prvním kole, odešlo všech 10 žáků. Podle školského zákona byla pro žáky školy vyhotovena výstupní hodnocení, která obdrželi společně s pololetním vysvědčením v 9. třídě.

15 Dne 4. června 2008 byli u starostky města vyznamenáni nejlepší žáci školy: 1. Nikol Janů (2. třída) radostně a s chutí se podílela na všech aktivitách školy, byla výraznou postavou školního divadelního souboru, úspěšně reprezentovala školu na celorepublikových uzlařských závodech O putovní pohár zlaté růže : - ve své kategorii obsadila 1. místo - podílela se na celkovém umístění družstva Orbis-Pictus na 2. místě 2. Jan Žilavý (4. třída) je skromný, svědomitý, ochotný vždy druhým pomoci, aktivní při vyučování, s tvůrčím přístupem k učení, úspěšně reprezentoval školu v šachových turnajích: - 1. místo v okresním přeboru - 4. místo v oblastním přeboru 3. Jonáš Cikhart (5. třída) je spolehlivý, mimořádně otevřený, vřelý a přátelský ke spolužákům, ochotný vždy pomoci, příkladně plní povinnosti a úkoly, úspěšně reprezentoval školu ve sportovních akcích: - 2. místo v přespolním běhu - v r byl členem fotbalového týmu, který obsadil v rámci boje o putovní pohár E.ON ČR Junior Cup místo. Ve školním roce 2007/08 se zúčastnili žáci školy: a) školního kola matematické olympiády - v kategorii Z 6: Zdeněk Píše (6. třída) - v kategorii Z 7: Jakub Píše (7. třída) Anna Sovadinová (7. třída) - v kategorii Z 9: Štěpánka Šímová (9. třída) b) školního kola fyzikální olympiády - v kategorii G (Archimediáda) Jakub Píše (7. třída) Anna Sovadinová (7. třída) (okresní kolo se neuskutečnilo) c) okresního kola matematické olympiády - v kategorii Z 6: Zdeněk Píše místo (úspěšný řešitel) - v kategorii Z 7: Jakub Píše 7. místo Anna Sovadinová místo - v kategorii Z 9: Štěpánka Šímová 2. místo (úspěšná řešitelka) d) krajského kola matematické olympiády - v kategorii Z 9: Štěpánka Šímová místo 9. Údaj o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2007/08 proběhla ve škole ve dnech 9. a 11. června 2008 veřejnosprávní kontrola z ČŠI z Jihočeského inspektorátu. Byla zaměřená na oprávněnost a efektivnost využívání finančních prostředků státního rozpočtu v roce 2007 a školním roce 2007/08. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 10. Údaje o mimoškolních aktivitách Přehled mimoškolních aktivit je uveden výše v bodě 3. Společně s Rodičovským centrem Radost už posedmé škola pořádala Martinskou slavnost (dne ), která opakovaně láká návštěvníky z celého Tábora. Celý školní rok byl naplněn aktivitami, kterých se mohly účastnit také děti jiných škol, popř. i rodiče (uvedeny v postupném sledu v bodu 3). Ve šk. roce 2007/08 škola podala žádosti o poskytnutí grantů, aby tak získala další finanční prostředky na svůj rozvoj. Byly podány tyto projekty:

16 a. projekt v rámci ESF: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prior. osa počáteční vzdělávání, oblast podpory zvyšování kvality ve vzdělávání grantový projekt Inovace školního vzdělávacího programu Výchova k prosociálnosti (žádáno o částku Kč, o podpoře projektu bude rozhodnuto do prosince 2008) b. projekty v rámci programů Jihočeského krajského úřadu podpora práce s dětmi a mládeží pro r. 2008: i. projekt P I - Kroužek outdoorových aktivit (žádáno o částku Kč, projekt nebyl podpořen) c. projekt pro MŠMT (přes rozvojový program Podpora EVVO ve školách v roce 2008) Vybavení školy mikroskopy (žádáno o částku Kč, projekt nebyl podpořen) d. projekt pro MŠMT (přes rozvojový program pro církevní školy odbor speciálního vzdělávání) Financování asistentky pedagoga pro dítě se zdravotním postižením na r (poskytnutá dotace Kč na asistenci k Tereze Slunečkové na období leden srpen 2008) Na tvorbě žádostí a jednotlivých projektů se podíleli: ředitelka školy, účetní školy, zaměstnanci školy.

17 11. Závěr V průběhu školního roku 2007/08 začala škola Orbis-Pictus vyučovat podle svého školního vzdělávacího programu Učíme se vzájem v 1. a 6. ročníku. Na základě vytvořeného programu byly i nadále používány metody aktivního učení, jak je předkládá společnost Kritické myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking RWCT). Pokračovalo se také ve vzdělávání celého pedagogického týmu, tentokrát všichni pedagogové absolvovali 35hod seminář Respektovat a být respektován. Získané poznatky šly okamžitě prakticky používat. Škola se také snaží o profilaci mezi ostatními táborskými základními školami - trvale se zaměřuje na osobnostní růst žáků. Z tohoto důvodu zařadila do učebního plánu ŠVP a Obecné školy na 2. stupni nový předmět Strategie osobnostního rozvoje. Po celoroční přípravě se začal vyučovat od 1. září 2008 v 8. ročníku. Dalším krokem k profilaci školy bylo vytvoření žádosti o grantový projekt Výchova k prosociálnosti, který byl v červnu 2008 podán k vyhlašovateli 1. výzvy operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho realizace je plánována na 33 měsíců od dubna 2009 do prosince 2011 s udržitelností následujících 5 let. Součástí grantového projektu je 250hod školení celého pedagogického týmu v etické výchově. Druhou profilací školy tedy nadále zůstává profesní růst pedagogů. 30. září 2008 Ing. Miroslava Nejezchlebová ředitelka školy