Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Církevní základní škola Orbis-Pictus s.r.o. Budějovická 825, Tábor Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09 Vypracovala: Ing. Miroslava Nejezchlebová Datum: 25. září

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Církevní základní škola Orbis-Pictus s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo školy: Budějovická 825, Tábor Internet: Kontakty: o Sborovna školy, hospodářka: tel.: atlas.cz o Ředitelna: tel.: Zaměření školy: výchova a vzdělávání ţáků základní školy Zřizovatel školy: Římskokatolická farnost Tábor, Děkanská 305 o Statutární zástupce P. Václav Hes Vedení školy: o Jednatel: Ing. Miroslava Nejezchlebová o Ředitel: Ing. Miroslava Nejezchlebová o Zástupce pro 1. stupeň: Mgr. Dana Milerová o Speciální pedagog: Mgr. Jana Kosíková o Koordinátor ICT: Ing. Mgr. Karel Dušek o Výchovný poradce: Mgr. Vladislava Skůpová o Účetní: Jana Číţková Školská rada (volební období ): o Zřizovatelská sekce: Mgr. Pavel Hrkal PharmDr. Hana Mlezivová JUDr. Eva Loskotová o Pedagogická sekce: Ing. Mgr. Karel Dušek - předseda Mgr. Dana Milerová o Gabriela Novotná Rodičovská sekce: Barbora Růţičková Ing. Michael Sovadina Mgr. Tereza Horváthová Pravidelně zvaní hosté: - P. Václav Hes - Ing. Miroslava Nejezchlebová 2

3 2. Charakteristika školy Církevní základní škola Orbis-Pictus v Táboře (dále Orbis-Pictus) je od školního roku 2000/01 v určitém smyslu školou novou. Byla sice zaloţena jako soukromá základní škola fyzickou osobou Mgr. Ivanou Knotkovou uţ v roce 1994, ale v červenci 2000 získala nového zřizovatele (Římskokatolickou farnost v Táboře) a management. Oficiálně jako církevní základní škola byla otevřena 1. září Orbis-Pictus se vymezuje: výchovou ţáků ke křesťanským morálním hodnotám rodinným charakterem školy (maximální počet ţáků školy je 135, maximální počet ţáků jedné třídy je 15) individuálním přístupem k ţákům ekumenickým charakterem školy moderními vyučovacími metodami (Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT, Koţíškovou genetickou metodou počátečního čtení a psaní, Začít spolu, Montessori pedagogikou) začleněním etické výchovy do školního vzdělávacího programu otevřeností pro integrované ţáky (optimální počet 2 individuálně integrovaní ţáci v jedné třídě s 15 ţáky) výukou anglického jazyka od 1. třídy rozšířeným pojetím výtvarné výchovy slovním hodnocením v třídě letními a zimními ozdravnými pobyty ţáků. Zkušenosti školy ukazují, ţe školní i mimoškolní aktivity naplněné intenzivními společnými proţitky vedou k proměně nejen vztahu učitel-ţák, ale prohlubují i vztahy mezi ţáky navzájem. Podstatná pro školu Orbis-Pictus je i skutečnost, ţe přibliţně 10 % z celkového počtu ţáků tvoří integrovaní ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Společně strávené dny při proţitkových aktivitách vedou k poznání a pochopení se navzájem. Integrace ţáků pak probíhá na mnohem hlubší úrovni, neţ jaká by byla moţná při klasické školní výuce. 3

4 Individuální integrace ţáků se děje citlivě vzhledem k celkovému ladění třídy, uskutečňuje se ve spolupráci se: speciálním pedagogem (zaměstnanec školy), psychologem (externí spolupracovník školy), asistentem pedagoga (zaměstnanec školy). Aktivizační učení s moderními vyučovacími metodami Kritického myšlení (RWCT) vedlo k orientaci školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem, který byl dokončen ve šk. roce 2006/07. Vyučovat se podle něho začalo ve šk. roce 2007/08 v 1. a 6. ročníku, ve šk. roce 2008/2009 v 1., 2. a 6., 7. ročníku. Ostatní ročníky školy se vyučovaly podle vzdělávacího programu Obecná škola. Škola uspěla s ţádostí v 1. výzvě operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Jihočeském kraji. Byl podpořen její grantový projekt Inovace školního vzdělávacího programu Výchova k prosociálnosti. Projekt byl zahájen 1. dubna 2009 a potrvá 33 měsíců, tj. do 30. prosince Celý projekt je zaměřen na etickou výchovu. Orbis-Pictus byla také otevřená pro táborskou veřejnost pořádala výtvarné dílny pro děti i dospělé, mj. tradiční Martinskou slavnost (ve spolupráci s Rodičovským centrem Radost). Z historie školy (od roku 2000): Od šk. roku 2001/02 získala škola povolení k provozování druhého stupně základní školy se stávající kapacitou 82 dětí pro celou školu. V tomtéţ školním roce mohla tedy být otevřena 6. třída, v roce 2002/03 7. třída, v roce 2003/04 8. třída a v roce 2004/05 opustili školu první absolventi 9. třídy. Protoţe se neustále zvyšoval zájem o umístění dětí do církevní školy Orbis-Pictus, poţádala škola prostřednictvím Krajského úřadu v Českých Budějovicích Ministerstvo mládeţe, tělovýchovy a sportu v Praze o navýšení kapacity školy na 135 dětí. Aby se mohly děti v tak vysokém počtu ve škole vyučovat, v období hlavních prázdnin šk. roku 2001/02 proběhla přestavba nevyuţívaných půdních prostor na 4 nové učebny - celkem pro 60 dětí (finančně se na přestavbě podílely německá církevní organizace Renovabis a americká organizace Office to Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe). V únoru 2003 MŠMT vyhovělo ţádosti o navýšení kapacity školy. Od má tedy Orbis Pictus statut dvoustupňové základní školy pro 135 dětí. Po jednáních na MŠMT v Praze (probíhala v září 2003) byla Církevní základní škola Orbis-Pictus od 1. ledna 2004 zařazena pod církevní školy a školská zařízení, která jsou řízena přímo MŠMT. Významnou akcí z hlediska organizace a provozu školy byla rekonstrukce zahrady školy během hlavních prázdnin šk. roku 2005/06, kolaudace proběhla ve šk. roce 2006/07. Bylo vybudováno nové schodiště se vchodem do školy, přebudovány všechny tři terasy zahrady školy, zbudováno hřiště s umělým povrchem. Tím bylo vyřešeno více problémů současně: vznikl nový bezpečný hlavní vchod školy z klidné Třebízského ulice děti se při pobytu na zahradě nepohybují v prašném nebo bahnitém prostředí vzniklo příjemné prostředí pro pobyt dětí. 4

5 Finančně se na přestavbě zahrady podílelo Město Tábor (jako vlastník pozemku i budovy školy) a přestavbu hřiště si financovala škola Orbis-Pictus ze svých zdrojů. Na jaře roku 2007 byla dokončena také oprava zahradního domku za finančního přispění rodičů dětí školy. Ve školním roce 2008/09 byla za přispění Města Tábor provedena sanace druhé poloviny sklepních prostorů. Rovněţ byla vestavěna klimatizace do PC učebny a do dvou půdních učeben otočených na jiţní stranu. Během hlavních prázdnin 2008/09 byla také zrekonstruována PC učebna bylo doplněno a inovováno 15 stanic PC, učebna se vybavila novým nábytkem. 3. Údaje o provozu školy: V hodnoceném období šk. roku 2008/09 navštěvovalo školu 104 ţáků (stav k ), školní druţinu 71 ţáků (stav k ). Otevřeny byly tyto ročníky: z toho integrovaných dětí 1. třída 15 dětí - 2. třída třída 15 4 (asistence) 4. třída třída třída třída třída třída - - Do školy bylo začleněno 15 integrovaných dětí se zdravotním postiţením formou individuální integrace (převaţovaly specifické poruchy učení). Ve 3. třídě pracovala asistentka pedagoga s autistickým chlapcem, který má diagnostikovaný Aspergerův syndrom. Pokračovalo se v navázané úzké spolupráci s psychology a speciálními pedagogy Pedagogicko-psychologické poradny v Táboře a Speciálního pedagogického centra pro zrakově postiţené a nevidomé v Českých Budějovicích. Pokračovala také spolupráce s psycholoţkou PhDr. Marií Mesanyovou z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze i nadále navštěvovala školu externě jedenkrát za 1-2 měsíce. Působila jako školní speciální pedagog a psycholog, tzn. pravidelně ve vyučování sledovala děti s problémy v učení, navazovala kontakty s rodiči těchto dětí, podle zájmu prováděla s dětmi v 5. a 8. třídě testy profesní orientace včetně vyhodnocení. Speciální pedagoţka školy Mgr. Jana Kosíková (zaměstnankyně školy) pracovala s integrovanými dětmi v hodinách speciálně pedagogické práce. 5

6 Provoz školy byl organizován s celodenním výchovně vzdělávacím programem od 6.30 hod do hod. Náplní odpoledních aktivit byly nepovinné předměty a zájmové krouţky (u ţáků 1. stupně), povinně volitelné a nepovinné předměty (u ţáků 2. stupně). Konkrétně se jednalo o tyto nepovinné předměty: náboţenství 1 hod týdně anglický jazyk pro 1.a 2. třídu 2 hod praktikum z matematiky praktikum z českého jazyka německý jazyk anglická konverzace přírodovědné praktikum zeměpisný seminář historický seminář keramika výtvarně řemeslný krouţek Malíříčci Dílnička divadelní krouţek keramický krouţek hra na kytaru zpívání a tancování s kytarou sportovní hry outdoorové aktivity krouţek vaření Pane, pojďte si hrát... o tyto povinně volitelné předměty: 1 hod 1 hod 2 hod 2 hod 1 hod 1 hod 1 hod 1 hod o tyto zájmové krouţky: Ţákům školy byly nabídnuty zimní ozdravné pobyty v přírodě, které probíhaly v lednu a březnu 2009: a) na Kvildě na Šumavě zúčastnilo se 23 dětí z 1. a 2. třídy b) v Ţelezné Rudě na Šumavě zúčastnilo se 32 dětí ze 3., 4. a 5. třídy 6

7 c) v Rokytnici n. Jizerou v Krkonoších zúčastnilo se 22 dětí 2. stupně školy (ze 6., 7. a 8. třídy), 11 nezúčastněných dětí vypracovalo domácí seminární práci na jedno ze tří výběrových témat: i. Zimní outdoorové sporty ii. Člověk na zemi iii. Ţidovství za 2. sv. války. 7

8 Letní ozdravné pobyty v přírodě se sportovním programem podle věku dětí proběhly v květnu a červnu 2009 na těchto místech: a) ve Zvolenovicích u Telče (zúčastnilo se 25 dětí z 1. a 2.třídy) pobyt byl zaměřen na turistiku a hry v přírodě b) na faře Kvilda (zúčastnilo se 9 dětí ze 6. třídy) pobyt zaměřený na cyklistiku 8

9 c) v Zátoni u Českého Krumlova (zúčastnilo se 29 dětí ze 3. a 5. třídy) pobyt zaměřený na turistiku a rajtování d) ve Stachách u Zadova (zúčastnilo se 11 dětí ze 4. třídy) pobyt zaměřený na turistiku. Děti a třídy, které se pobytů nezúčastnily, navštěvovaly školní vyučování. Během školního roku škola pořádala mnoţství mimoškolních aktivit pro děti školy i otevřené akce pro širokou veřejnost: - školní druţina Půldenní výlet na kolech v okolí Tábora září outdoorové aktivity lezení na Choustníku a v Modrém lomu u Tábora září a říjen

10 - outdoorové aktivity víkendové lezení na pískovcích říjen outdoorové aktivity pětidenní pobyt v Kostelním Vydří podzimní prázdniny 2008/09 - školní kolo šachového turnaje (pod vedením Aloise Bartoše) proběhlo 7. listopadu 2008 smíšené druţstvo třídy vyhrálo oblastní kolo a postoupilo do krajského kola - Martinská dílnička - 5. listopadu 2008 výroba lucerniček na Martinskou slavnost - Martinská slavnost v sobotu 8. listopadu 2008 (ve spolupráci s RC Radost v Táboře) - školní druţina - Zdobení stromečku pro zvířátka výlet do lesa 14. prosince Vánoční jarmark 15. a 16. prosince 2008 prodej výrobků z dílen dětí školy - divadelní krouţek představení Popelka (interní akce pro děti školy jako rozloučení s kalendářním rokem v čase adventu) dne 19. prosince 2008 v modlitebně Církve bratrské v Táboře - aktivní účast dětí i učitelů na Tříkrálové sbírce dne 6. ledna 2009 pořádala Farní charita Tábor a ŘKF Sezimovo Ústí - výuka nepovinného předmětu Francouzský jazyk pro 1. stupeň od 27. ledna 2009 (pod hlavičkou Francouzské aliance v Českých Budějovicích) - krajské kolo šachového turnaje proběhlo 28. ledna 2009 a druţstvo 1. stupně postoupilo ze 2. místa do republikového kola 10

11 - Keramická dílna pro dospělé otevřená akce pro veřejnost: - 4. února února února outdoorové aktivity a náboţenství Jarní prázdniny v Příchovicích února Korálková dílnička pro veřejnost 21. března republikové kolo přeboru škol v šachu se konalo v Malenovicích března 2009, druţstvo ve sloţení Josef Horváth, Jan Ţilavý, Tomáš Vaněk a Vojtěch Hotmar se umístilo na 11. místě (z 26 zúčastněných druţstev) - školní druţina celostátní uzlařská soutěţ O putovní pohár Zlaté růţe dubna 2009 (celkové umístění druţstva na 1. místě; jednotlivci 1. a 2. místo ve své kategorii Erika Ţuková, Josefína Kačírková, Nikol Janů) - Velikonoční dílna pro veřejnost 8. dubna outdoorové aktivity a náboţenství Víkendový pobyt na statku duben Korálková dílna pro veřejnost v sobotu 10. května

12 - vyhodnocení soutěţe o tvorbu loga k projektu OP VK Otevřeno (soutěţ pro děti a učitele školy) 25. května školní druţina dětský den: kouzelnické představení Moţná přijde i kouzelník 1. června účast dětí školy na Dětské vikariátní pouti ve Veselí n. L. dne 18. května 2009 (téma Sny a skutečnost) - outdoorové aktivity lezení v Modrém lomu a na Choustníku květen, červen výstava prací ţáků školy v rámci výtvarného projektu Vesmír a my a celoročního projektu ţáků 6. třídy Voda kolem nás v Městské knihovně Tábor června 2009 (vernisáţ 2. června 2009) - Výstava prací keramické dílny za celý školní rok 2008/09 (práce dětí keramického krouţku a volitelného předmětu keramika) v malírně 25. června divadelní krouţek - představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký (interní akce pro děti školy jako rozloučení se školním rokem) dne 25. června 2009 v děkanském kostele v Táboře 12

13 - školní druţina letní tábor ve Zvolenovicích u Telče Cesta do pravěku od července outdoorové aktivity ferraty v Mrtvých horách (hl. prázdniny dny) - outdoorové aktivity ferraty na Dachsteinu (hl. prázdniny dní). Ve šk. roce 2008/09 škola pořádala další celoškolní projektové dny, které koordinovali vţdy 2 učitelé. Projekty se týkaly všech tříd na 1. i 2. stupni, probíhaly celý den podle připraveného harmonogramu: téma Procházka staletími (22. října 2008) téma Advent a Vánoce (17. prosince 2008) téma My a Evropa (25. března 2009) 13

14 téma Jeskyně (3. června 2009). Byly vyuţity dva dny ředitelského volna (z důvodu pořádání her IV. Letní olympiády dětí a mládeţe v Táboře): pondělí 29. června 2009 úterý 30. června 2009 V rámci realizovaného grantového projektu Inovace školního vzdělávacího programu Výchova k prosociálnosti, zkráceně Otevřeno (1. výzva OP VK v Jihočeském kraji) se školil celý pedagogický tým Orbis-Pictus. První klíčovou aktivitou projektu bylo školení etické výchovy vedené lektorkami Etického fóra ČR. Jednotlivé celodenní semináře probíhaly v těchto termínech: dubna 2009 (1. seminář) května 2009 (2. seminář) srpna 2. září 2009 (čtyřdenní výjezdní seminář). Tyto aktivity jsou součástí 250ti hod kurzu Výchova k prosociálnosti, který bude po dvou letech zakončen obhajobou závěrečné práce a získáním certifikátu k výuce etické výchovy. Veřejnosti škola nabízela v pravidelných dnech otevřených dveří prohlídku školy a posouzení způsobu výuky ve třídách. Dny otevřených dveří probíhaly na začátku měsíce ledna před zápisem do 1. třídy. 14

15 Hlavním cílem všech interních aktivit školy i otevřených akcí pro veřejnost vţdy byla komplexní výchova směřující k všestrannému osobnostnímu růstu člověka v rámci křesťanských morálních hodnot. Církevní základní škola Orbis Pictus má ekumenický charakter, spolupracuje úzce s táborskými církvemi. Přímo v pedagogickém sboru školy jsou zastoupeny tři táborské církve a necelá polovina pedagogického sboru jsou křesťané. Příspěvkem škole sníţeným na minimální hodnotu (300 Kč měsíčně) se škola zpřístupňuje širokým sociálním vrstvám. Rodiče dětí často oslovuje duch školy, malý počet dětí ve třídě, vstřícné rodinné prostředí, rozmanité způsoby výuky a záruka výchovy ke správným ţivotním hodnotám. 4. Údaje o školské radě Ve šk. roce 2008/09 pokračovala ve své činnosti školská rada. Zasedání rady v novém sloţení proběhla v těchto termínech: a) 13. října 2008 b) 6. dubna Na obě zasedání byli přizváni pravidelní hosté P. Václav Hes a Ing. Miroslava Nejezchlebová. 5. Přehled učebních plánů V 1., 2., 6., 7. ročníku se vyučovalo podle učebního plánu uvedeného ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Učíme se navzájem. Ostatní ročníky školy, tj a 8. ročník, se vyučovaly podle učebního plánu vzdělávacího programu Obecná škola UD č. j / Byly nabízeny nepovinné předměty a povinně volitelné předměty (uvedené výše v bodu 3.). Hodnocení v třídě bylo slovní, od 4. třídy známkové (9. třída nebyla v tomto školním roce otevřená). Škola pracovala poslední školní rok s jedním chybějícím ročníkem. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS se široké veřejnosti prezentovala jako škola alternativnějšího charakteru. V rámci školního vzdělávacího programu a Obecné školy nabízela: - metody aktivního učení - Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT (pro děti od 3. třídy základní školy) - Koţíškovu genetickou metodu počátečního čtení a psaní (pro 1. třídu základní školy) - program Začít spolu vycházející z amerického programu Step by step (od 1. třídy základní školy) - prvky z Montessori vzdělávacího systému (především pro nejmladší děti v 1. a 2. třídě) - začlenění etické výchovy do výukových hodin jak ve ŠVP tak v Obecné škole (od 1. třídy). 6. Údaje o pracovnících školy V hlavním pracovním poměru na plný pracovní úvazek 40 odpracovaných hodin týdně byli zaměstnáni tito pracovníci (délka pedagogické praxe k ): 1) Ing. Miroslava Nejezchlebová ředitelka a jednatelka, VŠ elektro a Ped. fakulta UK, praxe 15 let 15

16 2) Mgr. Dana Milerová učitelka 1. třídy, Ped. fakulta MU v Brně (učitelství 1. stupně), praxe vychovatelky 2 roky, praxe učitelky 6 let 3) Mgr. Zdeňka Marešová učitelka 2. třídy, Gymnázium Tábor, Ped. fakulta ZčU v Plzni (učitelství 1. stupně), 4 roky praxe 4) Mgr. Jaroslava Smetková - učitelka 3. třídy, Univerzita J. A. Komenského v Praze (speciální pedagogika), praxe 9 let 5) Pavla Tichá (roz. Bílková) vychovatelka, ISŠS-rodinná škola, 5 let praxe pedagogické asistentky, 3 roky praxe vychovatelky 6) Mgr. Jana Kosíková speciální pedagoţka a učitelka 5. třídy, Ped. fakulta UK (speciální pedagogika), 17 let praxe 7) Mgr. Pavlína Strnadová učitelka 4. třídy, učitelství 1. st. na PedF JčU v Č. Budějovicích, praxe 13 let 8) Ing. Mgr. Karel Dušek učitel M, F, Ch, ICT, třídní učitel 6. třídy, správce počítačové sítě a ICT koordinátor, Zeměď. a teolog. fakulta JčU, 8 let praxe 9) Mgr. Jana Douchová učitelka Z, Př, Ped. fakulta ZčU v Plzni, třídní učitelka 7. třídy, 5 let praxe 10) Mgr. Vendula Nováková učitelka Aj, Ped. fakulta ZčU v Plzni, státní jazyková zkouška z Aj, 3 roky praxe 11) Markéta Multušová učitelka Vv a vychovatelka ŠD, SSRŠ (zaměření pedagogika), 2 roky praxe 12) Gabriela Novotná vedoucí vychovatelka ŠD, Ped. fak. JčU (obor vychovatelství), praxe 30 let 13) Mgr. Vladislava Skůpová učitelka Čj a D, výchovná poradkyně, Ped. fakulta JčU v Č. Budějovicích, třídní učitelka 8. třídy, 8 let praxe 14) Kamila Kotoučková asistentka pedagoga, Střední zemědělská technická škola v Táboře, 1 rok praxe ped. asistentky Všichni zaměstnanci školy na hlavní pracovní poměr splňovali ke 30. červnu 2009 kvalifikačně předpoklady pro výkon své práce a všichni byli bezúhonní. 16

17 Další učitelé byli zaměstnáni na malý počet hodin jako externisté na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti: - Mgr. Alexandra Partlová učitelka Aj, VŠ J. A. Komenského Praha, certifikát University of Cambridge, lektorka Montessori pedagogiky - Ing. Monika Voigtová učitelka Nj, JčU (management podnik. sféry a veřej. sluţeb), státní jazyková zkouška z Nj Další externí pracovníci školy: - Jana Číţková účetní, hospodářka - Gabriela Berková hospodářka, školnice - Josef Miler učitel zájmových krouţků 7. Údaje o přijímacím řízení Zápis ţáků do 1. třídy Církevní základní školy ORBIS-PICTUS s.r.o. ve šk. roce 2008/09 na školní rok 2009/10 proběhl v budově školy ve dnech 15. a 16. ledna 2009 na základě přijímacích pohovorů s dětmi a jejich rodiči. K zápisu se dostavilo 31 dětí, z toho 15 dětí bylo přijato, 5 dětem byl udělen odklad školní docházky (na doporučení PPP nebo odborného lékaře). Ostatní děti nebyly přijaty nebo jim byl doporučen odklad školní docházky. Kritériem pro přijetí dítěte do 1. třídy byla především školní zralost, potom teprve další kritéria: sourozenec navštěvující školu Orbis-Pictus, dítě pocházející z křesťanského prostředí, max. 1 přijaté dítě s prognózou integrace. Škola je otevřená všem dětem bez rozdílu, věřící křesťanská rodina není podmínkou. 8. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Na víceleté osmileté gymnázium se ve školním roce 2008/09 hlásili 4 ţáci z 5. třídy. Přijatí byli 2 ţáci, od nastoupili 2 ţáci. 17

18 Ve šk. roce 2008/09 neopustil školu ţádný absolvent 9. třídy, protoţe 9. ročník nebyl otevřen. Dne 4. června 2009 byli u starostky města vyznamenáni nejlepší ţáci školy: 1. Ţuková Erika (3. třída) velmi úspěšně reprezentovala školu na celorepublikových uzlařských závodech O putovní pohár Zlaté růţe : - ve své kategorii obsadila 1. místo - podílela se na celkovém umístění druţstva Orbis-Pictus na 1. místě 2. Sovadina Michael (5. třída) byl vybrán jako zástupce pětičlenného druţstva školy, které se zúčastnilo přeboru škol v šachu (kategorie 1. stupeň základních škol); umístění druţstva: - 1. místo v oblastním přeboru škol - 2. místo v krajském přeboru škol místo v republikovém přeboru škol 3. Mareš Slavomír (5. třída) za pomoc ve školní druţině a velmi hezký vztah k mladším spoluţákům Ve školním roce 2008/09 se zúčastnili ţáci školy: a) školního kola matematické olympiády - v kategorii Z 7: Zdeněk Píše (7. třída) - v kategorii Z 8: Jakub Píše (8. třída) b) okresního kola matematické olympiády - v kategorii Z 8: Jakub Píše 9. Údaj o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2008/09 neproběhla ve škole Orbis-Pictus ţádná kontrola ČŠI. 10. Údaje o mimoškolních aktivitách Přehled mimoškolních aktivit je uveden výše v bodě 3. Společně s Rodičovským centrem Radost uţ posedmé škola pořádala Martinskou slavnost (dne ), která opakovaně láká návštěvníky z celého Tábora. Průměrný počet návštěvníků slavnosti je lidí. Celý školní rok byl naplněn aktivitami, kterých se mohly účastnit také děti jiných škol, popř. i rodiče (uvedeny v postupném sledu v bodu 3). Ve šk. roce 2008/09 získala škola tyto finanční prostředky nad rámec svého rozpočtu: a) byl schválen grantový projekt Inovace školního vzdělávacího programu Výchova k prosociálnosti v rámci 1. výzvy OP VK Jihočeského kraje celková částka Kč; trvání projektu: 1. dubna prosince 2011 (33 měsíců) b) byl podpořen projekt pro MŠMT (přes rozvojový program pro církevní školy odbor speciálního vzdělávání) Financování asistentky pedagoga pro dítě se zdravotním postiţením na r poskytnutá dotace Kč na asistenci k autistickému chlapci na období září 2008 srpen 2009 Na tvorbě ţádostí a jednotlivých projektů se podíleli: ředitelka školy, účetní školy, zaměstnanci školy. 18

19 11. Závěr Ve školním roce 2008/09 vyučovala církevní škola Orbis-Pictus druhým rokem podle svého školního vzdělávacího programu Učíme se vzájem. Na základě zkušeností získaných celým pedagogickým týmem byly i nadále pouţívány metody aktivního učení jak je předkládá společnost Kritické myšlení. Pokračovalo se koncepčně v dalším vzdělávání celého pedagogického týmu, tentokrát všichni pedagogové vstoupili do evropského grantového projektu Otevřeno, jehoţ součástí je dvouleté proškolení v 250ti hodinovém kurzu etické výchovy. A právě etická výchova se jeví jako chybějící součást stávajícího ŠVP církevní školy pracující na principu křesťanských morálních hodnot. Na konci téměř tříletého projektu bude proto etická výchova průřezově začleněna do ŠVP Učíme se navzájem. Škola se snaţí i nadále o profilaci mezi ostatními táborskými základními školami - trvale se zaměřuje na osobnostní růst ţáků. Z tohoto důvodu vyučuje podle učebního plánu ŠVP a Obecné školy na 2. stupni nový předmět strategie osobnostního rozvoje. Předmět je zařazen pro ţáky 8. a 9. ročníku a tematicky se prolíná s předmětem rodinná výchova a občanská výchova v vzdělávacím oboru člověk a společnost. Další podstatnou profilací školy trvale zůstává profesní růst pedagogů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dlouhodobě je směrován na etickou výchovu. 25. září 2009 Ing. Miroslava Nejezchlebová ředitelka školy 19

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Církevní základní škola ORBIS - PICTUS s.r.o. ORBIS P I C T U S Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2005/06 Zpracovala: Ing. Miroslava Nejezchlebová Dne: 13. 10. 2006 1 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více