(ES) / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI"

Transkript

1 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: IČ: Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná zakázka: Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006 v letech 2014 a 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI dle 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 9. prosince 2013 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi. Dotaz č. 31: V bodě 6.4 písm b) Seznam techniků či technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci zadavatel v rámci výčtu požadavků na odbornou kvalifikaci členů týmu požaduje (i) minimálně 8 členů týmu, kteří budou splňovat minimálně 5 let praxe v oblasti ekonomie a účetnictví, přičemž alespoň tři členové týmu budou auditoři dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů a alespoň dva (2) členové týmu budou mít znalost zákonů č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a dále (ii) minimálně 8 členů týmu, kteří budou splňovat minimálně 5 let praxe v oblasti právo, přičemž alespoň tři (3) z těchto členů týmu budou disponovat zkušenostmi v oblasti zadávání veřejných zakázek a alespoň dva (2) ze členů týmu budou disponovat zkušenostmi v oblasti obchodního práva závazkového (problematiky obchodních závazkových vztahů). Z naší zkušenosti při realizaci kontrol na místě pro různé řídící orgány operačních programů tento požadavek zcela neodpovídá potřebám a požadavkům kladeným na výkon těchto kontrol, a to v následujících ohledech: (i) v rámci oblasti ekonomie a účetnictví je kontrola na místě především administrativní činností, která zahrnuje kontrolu dokumentů a porovnávání těchto dokumentů s dokumentací předloženou poskytovateli dotace a posouzení souladu s pravidly daného operačního programu (dále také OP ). Potřebnou je při těchto činnostech kromě pečlivosti, smyslu pro detail a komunikačních schopnostech, především znalost pravidel daného OP, a to jak z hlediska pravidel nastavených pro příjemce podpory, tak pravidel pro výkon kontrol realizovaných poskytovatelem dotace Stránka 1 z 5

2 v rámci daného OP. V této souvislosti se je třeba mít znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákonů č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Těmito znalostmi by dle našeho názoru měl disponovat každý člen, případně většina členů týmu s touto odborností (nikoli pouze dva z osmi požadovaných), aby tak byla zajištěna dostatečná kvalita poskytovaných služeb. Zároveň se jeví jako vhodné mít v týmu i odborníky, kteří disponují znalostmi auditních postupů a technik dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, jak uvádí zadavatel. Vzhledem k činnostem, které v rámci kontroly na místě probíhají a které uvádíme výše je nezbytná zkušenost členů týmu s výkonem kontrol na místě, případně auditů projektů financovaných ze strukturálních fondů, nicméně délka požadované praxe je z našeho pohledu nepřiměřená a může být vnímána jako diskriminační. Praxe v oboru ekonomie a účetnictví v rozsahu pěti let totiž nezajišťuje kvalitu výkonu finanční kontroly prostředků financovaných z fondů EU. Dle našeho názoru, založeném na reálných zkušenostech s výkonem kontrol na místě, by pro realizaci veřejné zakázky byly dostačující 2 roky praxe v oblasti kontrol či auditů u projektů financovaných z fondů EU či obdobných dotačních schémat, případně určitý počet realizovaných kontrol či auditů s uplatněním znalosti výše uvedených zákonů. (ii) v rámci oblasti právo se kontrola na místě týká téměř vždy kontroly výběrových řízení realizovaných příjemcem. Tato činnost zahrnuje kontrolu dokumentace veřejné zakázky a porovnávání těchto dokumentů s pravidly danými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případně pravidly konkrétního OP v oblasti zadávání zakázek. Z tohoto důvodu by dle našeho názoru měl zadavatel požadovat vyšší počet členů, kteří budou disponovat zkušenostmi v oblasti zadávání veřejných zakázek (nikoli pouze tři z osmi požadovaných). Zároveň ale délka požadované praxe je z našeho pohledu nepřiměřená a může být vnímána jako diskriminační. Praxe v oboru právo v rozsahu pěti let totiž nezajišťuje kvalitu výkonu kontroly veřejných zakázek. Dle našeho názoru, založeném na reálných zkušenostech s výkonem kontrol na místě, by pro realizaci veřejné zakázky byly dostačující 2 roky praxe v oblasti práva, přičemž by většina členů týmu se zaměřením na právo měla disponovat zkušenostmi v oblasti zadávání veřejných zakázek. Může zadavatel zvážit změnu/snížení rozsahu tohoto kvalifikačního kritéria? Zadavatel nadále uplatňuje požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci ve znění dosavadních relevantních dodatečných informacích, tj. uchazeč za každého odborného člena týmu prokazatelně doloží praxi v délce minimálně pěti (5) let a dosažené vysokoškolské vzdělání v dané odborné oblasti. Důvody pro takto nastavené požadavky na technické kvalifikační předpoklady vyplývají z kap. 2.1 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele na odbornou kvalifikaci členů realizačního týmu uvedené v kap. 6.4, písm. b) bod f) zadávací dokumentace z hlediska jejich počtu v příslušných požadovaných oblastech vymezují požadované minimum. To znamená, že celkový počet členů realizačního týmu nad požadované minimum není omezen a záleží na uchazeči, kolik odborníků se znalostmi, uvedenými výše v dotazu, do realizačního týmu nominuje. Dotaz č. 32: V bodě 6.4 písm b) Seznam techniků či technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci zadavatel v rámci výčtu požadavků na odbornou kvalifikaci členů týmu požaduje minimálně 5 let praxe v oblasti daně a mzdy. Rádi bychom požádali o výčet znalostí, jakými by měl člen týmu disponovat v oblasti daní a zvláště pak v oblasti mezd. Není totiž zřejmé, zda lze kvalifikaci prokázat pracovníky, kteří vykonávají finanční Stránka 2 z 5

3 kontroly mzdových (osobních) výdajů nebo pracovníky, kteří se věnují daňovému poradenství. V případě, že bude možné prokázat kvalifikaci v této oblasti pracovníky se zaměřením na výkon finanční kontroly mzdových (osobních) výdajů, platí také naše argumentace o nepřiměřené délce požadované praxe (viz dotaz č. 1). Zadavatel uvádí, že v případě oblasti daně a mzdy uvedené v bodě f) kap. 6.4 písm b) zadávací dokumentace požaduje i nadále doložení odborné kvalifikace odborníků s vysokoškolským vzděláním relevantním k požadované oblasti a prokazatelnou praxí v oboru minimálně pět (5) let, přičemž odborníci v této oblasti musí mít praxi v oblasti např. mzdových/osobních výdajů, daňovém poradenství, vedení daňové evidence, vedení účetnictví apod. Zadavatel i nadále trvá na požadavku doložení prokazatelné praxe v oboru v délce minimálně pěti (5) let. Důvody pro takto nastavené požadavky na technické kvalifikační předpoklady vyplývají z kap. 2.1 zadávací dokumentace. Dotaz č. 33: V bodě 6.4 písm. b) Seznam techniků či technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci zadavatel v rámci výčtu požadavků na odbornou kvalifikaci členů týmu požaduje vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno v oboru/oblasti, která je požadována zadavatelem. Zadavatel dále uvádí, že pro posouzení kvalifikace bude relevantní daný obor studia a jeho vztah k požadované oblasti. Dle našeho názoru je požadavek zadavatele na vzdělání v daném oboru nepřiměřený vzhledem k předmětu zakázky a je popsán způsobem, který nedává uchazečům dostatečnou jistotu o splnění požadavků zadavatele. a) Nepřiměřenost požadavku spatřujeme v tom, že může diskriminovat osoby, které se část či celý pracovní život věnují určité specializaci, kterou ovšem nevystudovaly. Jejich znalosti v daném oboru však mohou být hlubší než u osob, které daný obor vystudovaly. Může zadavatel zvážit změnu tohoto kvalifikačního kritéria? b) V případě, že zadavatel nepřistoupí k změně výše uvedeného kritéria, dovolujeme si položit ještě následující dotaz. Obecný způsob popisu, který zadavatel zvolil pro toto kritérium, bohužel nedává dostatečnou jistotu uchazečům, protože nelze s jistotou říci, který obor zadavatel akceptuje a který ne. Bylo by tedy vhodné doplnit zadavatelem přehled oborů, které v jednotlivých oblastech bude akceptovat. Zároveň bychom rádi požádali o potvrzení, že zadavatel akceptuje obory u níže uvedených oblastí: Oblast Vysoká škola: Obor Ekonomie a účetnictví - znalost VŠE: Hospodářská politika rozpočtových pravidel a finanční kontroly VŠE: Mezinárodní a evropská studia - diplomacie Ekonomie a účetnictví VŠE: Malé a střední podniky UK: Politologie VŠE: Informační systémy a technologie Institut politických studií v Paříži: Mezinárodní veřejná správa (International Public Management) UK: Mezinárodní vztahy; Mediální a komunikační studia VŠE: Mezinárodní obchod VŠB-TU Ostrava: Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava: Veřejná ekonomika a správa Ekonomie a účetnictví - auditor dle zákona VŠE: Ekonomické informace a kontrola Stránka 3 z 5

4 Oblast Daně a mzdy Finance a bankovnictví - úvěry a finanční zdraví podniků Finance a bankovnictví Zdravotnictví Památková péče ICT; Lidské zdroje Životní prostředí - zkušenosti v oblasti zpracování studie vlivu projektu na životní prostředí. Strojírenství (soudní znalec); Doprava (soudní znalec) Doprava/dopravní infrastruktura (soudní znalec); Strojírenství (soudní znalec); Věda a výzkum Lidské zdroje - rozvoj a řízení lidských zdrojů; Cestovní ruch; Vzdělávání Lidské zdroje; Sociální integrace Stavebnictví (soudní znalec), oceňování nemovitostí (soudní znalec) Trh práce a politika zaměstnanosti; Lidské zdroje; Sociální integrace Věda a výzkum; Cestovní ruch ICT (propagace, média, reklama); Cestovní ruch Strojírenství (soudní znalec), doprava (soudní znalec) Cestovní ruch Interní kontroly a audit Zkratky: VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze MUB Masarykova univerzita v Brně Vysoká škola: Obor TUL: Podniková ekonomika VŠE: Mezinárodní obchod VŠE: Hospodářská politika ČZU: Provoz a ekonomika VŠE: Finance MUB: Právo UK: Ekonomie ČVUT: Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky ČVUT: Elektrotechnika VŠE v Bratislavě: Finance ČVUT: Biomedicínské inženýrství ČVUT Praha: Vodní hospodářství a vodní stavby UK: Teologie + International Business School v Brně: Strategické řízení MUB: Geochemie, základní a ložisková geologie Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině: Provoz a ekonomika železniční dopravy ČVUT Praha: Strojírenská technologie UK: Ekonomie MUB: Fakulta soc. studií, mezinárodní vztahy a evropská studia VŠB-TU Ostrava: Výstavba dolů a geotechnika ČVUT Praha: Silnoproudá elektrotechnika VŠB-TU Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava VUTB Vysoké učení technické v Brně UK Univerzita Karlova ČVUT Praha České vysoké učení technické v Praze VUTB: Konstrukce a dopravní stavby VUTB: Informatika a výpočetní technika a Ekonomika a řízení průmyslu Vojenská akademie v Brně: Tankový a automobilní obor VŠB-TU Ostrava: Regionální rozvoj MUB: Právo UK: Ekonomie (PhDr.), Finance, finanční trhy a bankovnictví (Mgr.) Stránka 4 z 5

5 ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze OU Ostravská univerzita v Ostravě TUL Technická univerzita v Liberci a) Zadavatel nadále uplatňuje požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci ve znění dosavadních relevantních dodatečných informacích, tj. uchazeč za každého odborného člena týmu prokazatelně doloží praxi v délce minimálně pěti (5) let a dosažené vysokoškolské vzdělání v dané odborné oblasti. Důvody pro takto nastavené požadavky na technické kvalifikační předpoklady vyplývají z kap. 2.1 zadávací dokumentace. b) Zadavatel uvádí, že vzhledem k množství vypisovaných studijních oborů a měnících se jejich názvů, nebude zadavatel explicitně sestavovat přehled oborů, které bude v jednotlivých požadovaných oblastech akceptovat. Pokud není z názvu oboru zřejmá vazba k dané odborné oblasti, je potřeba doložit informace o tom, jak se daný studijní obor váže k požadované odborné problematice (např. uvedení odkazu na specifikaci daného studijního odboru na veřejných stránkách příslušné školy či univerzity, seznam předmětů, absolvovaných zkoušek apod.). Zadavatel se tímto nebude vyjadřovat k předloženému seznamu oborů uvedených u vyjmenovaných oblastí (viz dotaz výše), neboť tato činnost je dle 76 ZVZ v kompetenci hodnotící komise, ustavené v souladu s 74 ZVZ. V případě, že bude mít zadavatel, resp. hodnotící komise, pochybnosti o vazbě doloženého studijního oboru k příslušné odborné oblasti, případně budou-li v předložené nabídce informace pro posouzení tohoto kvalifikačního požadavku nedostatečné, pak bude uchazeč vyzván k podání doplňujících informací v souladu s 76 odst. 3 ZVZ. V Praze dne 13. prosince 2013 Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Stránka 5 z 5