Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): Složení akademické rady...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady..."

Transkript

1 1

2 Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): Složení akademické rady Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých škol Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2013 v oblasti vnitřních předpisů Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Akreditované studijní programy Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce Akreditované studijní obory nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo Charakteristika kreditního systému studia Charakteristika dalších vzdělávacích aktivit Studenti Studenti v akreditovaných studijních programech Studenti ve věku nad 30 let Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Absolventi Absolventi akreditovaných studijních programů Spolupráce s absolventy Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Zájem o studium Zájem o studium na vysoké škole Přijímací zkoušky Spolupráce se středními školami Akademičtí pracovníci Akademičtí pracovníci přepočtené počty Věková struktura akademických pracovníků Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovního úvazku a nejvyšší dosažené kvalifikace Počty pracovníků s cizím státním občanstvím Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy Kariérní řád a motivační nástroje Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Stipendia studentům Stipendia studentům dle finančních částek Poradenské služby poskytované na vysoké škole Přístup ke studentům se specifickými potřebami Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty Ubytovací a stravovací služby vysoké školy Péče o zaměstnance Infrastruktura

3 9.1 Knihovna Informační a komunikační služby Výpůjčky Celoživotní vzdělávání Kurzy celoživotního vzdělávání počty kurzů Kurzy celoživotního vzdělávání - počty účastníků Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Naplňování Dlouhodobého záměru Propojenost tvůrčí činnosti s činností vzdělávací Zapojení studentů do tvůrčí činnosti vysoké školy Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace Vnitřní grantový systém Projekty pro město Znojmo Publikace pracovníků SVŠE Vědecké konference(spolu)pořádané vysokou školou Podpora studentů doktorských studijních programů Podílení se aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů Podílení se aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem probíhá spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací Vysoká škola uvede počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Uvede celkový počet platných smluv v roce 2011 a nově uzavřených smluv v tomto roce Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech Celkové příjmy, které škola obdržela v rámci odborných konzultací a poradenství Strategie pro komercializaci Působení v regionu Internacionalizace Strategie a rozvoj zahraničních vztahů Spolupráce na výzkumu Studentské mobility Mobility vyučujících Rozvíjení spolupráce se vzdělávacími institucemi v příhraničním regionu Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání Vlastní hodnotící procesy Výsledky hodnocení a jejich využití Zda je součástí vnitřního hodnocení kvality také šetření mezi studenty Jaký je mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací 49 3

4 13.3 Vnější hodnocení kvality Finanční kontrola Benchmarking (porovnávání) s obdobně zaměřenými vysokými školami v ČR, příp. v zahraničí Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační střediska, centra distančního vzdělávání, atd.) Národní a mezinárodní excelence vysoké školy Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích Závěr

5 1 Úvod Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo usilovala v roce 2013, v souladu s Dlouhodobým záměrem, o postupné naplňování základního cíle, tj. rozvíjení pozice vysokoškolského centra regionální působnosti. K naplnění cíle a v přípravě kvalitních absolventů se ve své činnosti opírala o rozvíjející se spolupráci s městem Znojmem i podnikatelskými subjekty. Spolupráci s uvedenými subjekty se škola snaží kvalifikovaně rozvíjet zapojením do řešení aktuálních otázek regionu. I v roce 2013 byla k úspěšnému naplnění záměru využívána spolupráce s vysokými školami v Brně a Praze, rovněž se zahraničními partnerskými vysokými školami a využity byly i možnosti přeshraniční spolupráce. Hlavním cílem v roce 2013 bylo připravit žádost a úspěšně reakreditovat jednotlivé bakalářské studijní obory. V oblasti pedagogické se v roce 2013 realizovalo studium ve třech oborech prezenční formy studia a čtyřech oborech kombinované formy studia, z nichž byly tři obory úspěšně reakreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do 7. října Obor Mzdové účetnictví, daně a personalistika v kombinované formě byl neakreditován pouze k dostudování stávajících studentů do 31. října V roce 2013 byla pozornost na jednotlivých oborech soustředěna na realizaci vnitřního projektu zabezpečení výuky všech předmětů kombinované formy studia distančními studijními oporami (projekt byl směrován k ). Zpracovávaly se dvě formy: a) Distanční studijní text v podobě komplexního učebního textu. b) Pracovní sešit k základnímu učebnicovému textu. Dominantní souvislostí je snaha o prohloubení průběžnosti studia, což je podpořeno i postupným využíváním systému Odevzdej tak, aby každý student v každém semestru musel zpracovat alespoň jednu písemnou práci. V dubnu byl úspěšně ukončen druhý cyklus přednášek v rámci Univerzity třetího věku a v říjnu 2013 byl zahájen nový, v pořadí třetí cyklus přednášek. Znovu byl navštěvován téměř stovkou účastníků. Nabídnutou příležitost získat osvědčení o absolvování využilo cca 20 % účastníků, kteří podstoupili závěrečné testy. Přístup i zájem účastníků U3V potvrdily, že se jedná o akci, která se setkala s velmi příznivou odezvou u znojemské veřejnosti. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti byla v roce 2013 nadále věnována značná pozornost zvyšování a zkvalitňování publikačních aktivit v odborných ekonomických 5

6 periodikách, čímž se postupně naplňuje jeden z hlavních cílů činnosti. Dále se rozvíjela spolupráce s městem, a to zejména zpracováváním projektů, které byly městem zadány. Úspěšně rovněž pokračovala činnost Účetního centra, nabízejícího účetní služby především firmám vlastněných městem. Práci zabezpečují studenti školy pod odborným vedením a dohledem auditorské firmy. V souladu s plánem se uskutečnily za velkého zájmu jak Mzdová konference, tak Účetní a daňová konference. Proběhl i osmý ročník mezinárodní konference Nové trendy New Trends V oblasti internacionalizace činnosti školy SVŠE nadále upevňovala velmi pozitivně se rozvíjející spolupráci s univerzitami v sousedních zemích a uzavřela bilaterální smlouvu o spolupráci s IMC FH Krems, kam vyjeli na studentské stáže první dvě studentky. V roce 2013 byl ve spolupráci s touto vysokou školou rovněž ukončen společný projekt pro Bank Austria. Zaměření na příhraniční spolupráci, které vyplývá z přirozeného postavení SVŠE jako jediné akademické půdy v bezprostřední blízkosti hranic, pokračovalo také formou spolupráce s městským úřadem v Retz při organizování studentských stáží a účastí studentů na regionálně a mezinárodně významném projektu Dni partnerských měst. SVŠE usilovala o rozšíření nabídky destinací pro studium a praxe a uzavřela bilaterální smlouvy s univerzitami ve Finsku a Turecku. 6

7 2 Základní údaje o vysoké škole 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo Adresa studijního střediska Praha: Hybernská 1009/24, 110 Praha 1 Nové Město Telefon: Fax: www: 7

8 Organizační schéma SVŠE Znojmo Prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy Vedoucí kateder: Katedra marketingu a managementu Katedra financí a účetnictví Katedra ekonomie a veřejné správy Katedra cizích jazyků Katedra matematiky, statistiky a informatiky Ing. Martin Přibyl, Ph.D. doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Mgr. Marie Reháková Mgr. Milan Křápek 2.2 Složení akademické rady Interní členové - doc. Ing. Hana Březinová, CSc. SVŠE, prorektorka pro vědu a výzkum - prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. SVŠE, rektor - doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. SVŠE, vedoucí katedry financí a účetnictví - PhDr. Jaroslav Louka ředitel Institutu Certifikace účetních, a.s. - PhDr. Julia Nielsen SVŠE, prorektor pro vnější vztahy - Ing. Martin Přibyl, Ph.D. SVŠE, vedoucí katedry marketingu a managementu - Ing. Pavel Štohl prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy 8

9 Externí členové - Ing. Vlastimil Gabrhel starosta města Znojma - Ing. Miroslav Hořický jednatel mezinárodní auditorské společnosti BDO CA s.r.o. - Ing. Tomáš Kopic zástupce společnosti AMMANN, Czech Republic a.s. - Ing. Pavel Vajčner generální ředitel společnosti Znovín Znojmo, a.s. - doc. Ing. Anna Váňová, Ph.D. Univerzita Mateje Bela, Banská Bystrica - doc. Ing. Vladimír Zelenka, PhD. Katedra finančního účetnictví a auditu, Vysoká škola ekonomická v Praze 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých škol SVŠE nemá zastoupení v reprezentaci vysokých škol a na jednání nebyla přizvána. 2.4 Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle Při vymezení svého poslání vychází SVŠE především z priorit vymezených v Dlouhodobém záměru MŠMT, které odráží základní orientaci rozvoje a zkvalitňování činnosti SVŠE. Škola ve všech oblastech činnosti usiluje o naplňování všech tří priorit, tzn.: 1) kvality a relevance 2) otevřenost 3) efektivity a financování Základním cílem školy je s důrazem na uvedené priority rozvíjet pozici vysokoškolského centra regionální působnosti, využívajícího ve své činnosti spolupráce s městem Znojmo i podnikatelskými subjekty při přípravě kvalitních absolventů. Ve spolupráci s uvedenými subjekty se kvalifikovaně podílet na řešení aktuálních otázek regionu. K úspěšnému naplnění je využíváno kontaktů rovněž s vysokými školami v Brně a Praze, ale také přeshraniční spolupráce. 2.5 Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2013 v oblasti vnitřních předpisů V roce 2013 byly provedený následující úpravy a změny ve vnitřních předpisech školy: Studijní a zkušební řád kreditní SVŠE s účinností k byl aktualizován v článku 13 odst. 1 týkající se uznávání zkoušek a zápočtů absolvovaných v předchozím studiu. 9

10 Vyhláška rektora č. 1/2013 k výzkumným projektům a publikování výstupů - upravuje přidělování kódů k projektům řešeným pracovníky SVŠE v rámci Vnitřního grantového systému (VGS) a způsob připojování názvu projektu při publikační činnosti. Vyhláškou se dále ustanovují základní projekty Výzkumného a poradenského centra SVŠE pro rok Vyhláška nabyla účinnosti dne a bude každoročně aktualizována přílohou, která stanoví základní projekty pro daný kalendářní rok a přidělí kódy všem výzkumným projektům, které budou řešeny v rámci VGS. Vyhláška rektora č. 2/2013 o postupu při uznávání výsledků studia absolventů VOŠ s účinností od upravuje podmínky studia absolventů VOŠ na SVŠE, zejména postup při uznávání předmětů absolvovaných na VOŠ. Rovněž zakotvuje nahrazení přijímací zkoušky na SVŠE úspěšným absolvováním VOŠ. 10

11 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditované studijní programy V roce 2013 realizovala vysoká škola studium v akreditovaném bakalářském studijním programu Ekonomika a management v oborech: - Účetnictví a finanční řízení podniku - Marketing a management - Mzdové účetnictví, daně a personalistika - Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Vysoká škola realizuje všechny akreditované studijní obory v prezenční i kombinované formě. Studijní obor Mzdové účetnictví, daně a personalistika je realizován pouze v kombinované formě. Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku (kombinovaná forma) se realizuje také ve studijním středisku Praha. SVŠE Znojmo Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby Akreditované studijní programy (počty) KKOV , Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče 68 74,75 11

12 obory z oblasti 77 psychologie vědy a nauky 81,82 o kultuře a umění CELKEM Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce SVŠE v roce 2013 neuskutečňovala žádný studijní program v cizím jazyce ani studijní programy tzv. joint/double/multiple degrese. SVŠE využívá spolupráce s vysokými školami v Brně a Praze. Probíhá vědecká spolupráce s vědeckovýzkumným pracovištěm CESES FSV UK. Spolupráce je orientována na dlouhodobou kooperaci a spolupráci na řešení vědeckých projektů. Současným výsledkem této spolupráce jsou např. výstupy v podobě vědeckých článků a příspěvků ve sbornících na konferenci. Dlouhodobě SVŠE spolupracuje s Wirtschaftsuniversität Wien (odborné konzultace o didaktice ekonomických předmětů, účast na didaktické konferenci). 3.3 Akreditované studijní obory nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) SVŠE Znojmo Název studijního programu 1 Ekonomika a management Skupina KKOV Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí 6208R Forma (prezenční, kombinovaný, kombinovaná distanční) Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, bakalářský doktorský) Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE Počet kmenových zaměstnanců na pobočce SVŠE Znojmo, Hybernská 1009/24, Praha 1 - Nové Město ANO ANO 7 12

13 3.4 Charakteristika kreditního systému studia V kreditním systému nedošlo ve sledovaném období ke změnám. Systém je kompatibilní s ECTS Student musí získat pro udělení bakalářského titulu 180 kreditů. Je uplatňována šestistupňová klasifikační stupnice (hodnocení A až F). K postupu do vyššího semestru musí student získat min. 15 kreditů a případné kredity za opakovaně zapsané studijní povinnosti. V oblasti Diploma Supplement byly nadále uplatňovány principy platné v předchozím období. Absolventi bakalářského stupně získávají Diplom, jehož součástí je i Dodatek k diplomu. Dodatek k diplomu je vyhotoven ve dvojjazyčné mutaci. 3.5 Charakteristika dalších vzdělávacích aktivit SVŠE v roce 2013 realizovala vzdělávací aktivity rovněž nad rámec uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Přehledové tabulky o programech celoživotního vzdělávání jsou uvedeny v kapitole 10, a to jak podle jednotlivých kurzů, tak také s ohledem na počet jednotlivých účastníků. Jsou zde uvedeny programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, ale také programy mimo tento rámec. Ve sledovaném období byl otevřen již třetí ročník přednášek Univerzity třetího věku. SVŠE pořádala rovněž další akce nad rámec vzdělávací činnosti vysoké školy konference, semináře, workshopy, přednášky. Workshopy na témata: workshop na téma Einführung in die Moderationsmethode na SVŠE v NJ ve spolupráci s Institut WiPäd WU Wien (Dr. Pachlinger) workshop na téma Moderation in den Besprechungen v němčině pro studenty SVŠE na univerzitě WU Wien ve spolupráci s Institut für Wirtschaftspädagogik seminář německého jazyka Es weihnachtet in Ungarn s lektorkou Dr. Andreou Solyom ze Széchényi István Universität v Györu workshop na téma Ethics and corruption pro maďarské studenty na Széchényi István University v Aj ve spolupráci s univerzitou v Györu. workshop na téma New media in business na Széchényi István University v maďarském Györu. workshop na téma Vánoční zvyky v Maďarsku lektorka dr. Andrea Solyóm z univerzity v Gyoru workshop na téma Consumer Behaviour lektorka dr. Boglarka z univerzity v Gyoru workshop na téma Výzvy a rizika řízení největšího projektu z veřejných peněz v historii ČR lektor Alan Sneddon z Velké Británie 13

14 2 x workshop se zástupci města, Znojemské Besedy, SVŠE a významných znojemských podniků (Znovín, Bravissimo, REMO-Agency) (lektor Ing. Martin Přibyl, Ph.D) Účetní a daňové aspekty insolvenčního řízení lektorka doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Semináře: Účetní a daňová specifika s.r.o. Ing. Josef Podrazký Účetní závěrka Ing. Josef Podrazký Novela zákoníku práce lektor JUDr. Petr Slunský, Ph.D Příležitosti a úskalí finančních trhů lektor Ing. Oldřich Šoba, Ph.D Nová média jako nástroj v oblasti dodržování lidských práv: problematika dodržování lidských práv v Iránu a Číně. Znojmo. Festival Jeden svět, Člověk v tísni o.p.s. (lektor Mgr. Markéta Sanalla) Nová média v současném světě, aktuální mediální prostředí v ČR i zahraničí (lektor Mgr. Markéta Sanalla) Přednášky odborníků z praxe: Ing. Marta Ženíšková (vedoucí odd. nemocenského pojištění na MPSV), Nemocenské a sociální pojištění v roce 2013 Ing. Marie Hajšmanová (soudní znalec v oblasti mezd), Mzdové aktuality 2013, exekuce srážky z mezd Ing. Václav Benda (specialista na oblast DPH), Uplatňování DPH v roce 2013 a připravované změny pro rok 2014 Ing. Ivana Pilařová (auditorka, zkušební komisař KDP), Vliv rekodifikace občanského zákoníku na daňové předpisy Ing. Zuzana Rylová (daňová poradkyně), Daň z příjmu fyzických osob

15 4 Studenti 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech Níže uvedená tabulka představuje statistiku aktivních studentů k a koresponduje s výstupem matriky SIMS. Tab. 4.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) SVŠE Znojmo Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67, Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. Péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Výše uvedená tabulka je shodná s tabulkou 4.2 Studenti samoplátci 15

16 4.2 Studenti ve věku nad 30 let Z níže uvedené tabulky je patrný vysoký počet studentů nad 30 let, který je způsoben skutečností, že se jedná většinou o studenty kombinované formy studia. Tito studenti jsou ke studiu motivováni především doplněním, resp. zvyšováním vzdělání souběžně s výkonem zaměstnání. Tab. 4.3: Studenti ve věku nad 30 let SVŠE Znojmo Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. Péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Převažujícími příčinami studijní neúspěšnosti studentů je zejména nesoulad mezi náročností výuky a schopnostmi studentů, příp. jejich studijním úsilím. U studentů kombinované formy často vznikají studijní obtíže v nutnosti skloubit studijní, pracovní a rodinné povinnosti. 16

17 Studijní a zkušební řád SVŠE umožňuje řádně zapsaným studentům v prezenční formě konat zkoušky a zápočty v opravném zkouškovém období do 30. září (za letní semestr) a do 15. března (za zimní semestr). U kombinované formy jsou tyto termíny stanoveny do 15. listopadu (za letní semestr) a do 15. dubna (za zimní semestr). Počty neúspěšných studentů vycházejí z údajů SIMS a představují počty studentů, kteří ukončili studium v období od do podle 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění zanecháním studia, podle 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu v bakalářském stupni studia. SVŠE Znojmo Tab. 4.4: Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. Péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM

18 4.4 Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Vzhledem ke skutečnosti, že veškerá výuka je zabezpečena kvalitními učebními texty, zaměřuje škola pozornost na využívání metod vyžadujících průběžnou formu studia v semestru, a to jak u prezenční, tak u kombinované formy studia. V jednotlivých předmětech se podle obsahových možností vyučující snaží do závěrečného hodnocení promítnout i studijní výsledky dosažené v průběžných kontrolách studia během semestru. Dále je také věnována pozornost zpracování podpůrných učebních pomůcek umožňujících studentům aktivně si ověřovat zvládnutí probrané látky. Ke zvýšení samostatnosti a lepší dostupnosti studijních materiálů potřebných ke studiu je využíván e-learning v rámci informačního systému Moggis. V roce 2012 začal být na SVŠE využíván systém Odevzdej umožňující průběžnost, samostatnost a kontrolovatelnost práce studenta při plnění studijních povinností v průběhu semestru. Je rovněž využit k potírání plagiátorství. Pro zjištění zpětné vazby od studentů k jednotlivým předmětům je v každém semestru využívána předmětová anketa. Závěry z této ankety jsou projednávány na úrovni vedoucích příslušných kateder a následně také na úrovni vedení školy. 18

19 5 Absolventi 5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů Ve sledovaném období měla SVŠE Znojmo již 878 absolventů, z toho 209 studentů úspěšně ukončilo studium v roce Téměř 1/2 pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Ostatní absolventi až na výjimky pracují na místech přímo souvisejících s oborem studia. Počty absolventů vycházejí z údajů SIMS a představují počty studentů, kteří ukončili studium absolvováním studia v daném studijním programu v období od do v bakalářském stupni studia. SVŠE Znojmo Tab. 5.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. Péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM

20 5.2 Spolupráce s absolventy V roce 2013 byla i nadále rozvíjena spolupráce s absolventy SVŠE, a to zejména prostřednictvím Klubu absolventů. Všem absolventům je několikrát ročně elektronicky rozesílán Zpravodaj SVŠE, ve kterém jsou informováni o novinkách na škole a o připravovaných akcích. Členové klubu absolventů mají rovněž možnost se za zvýhodněných cenových podmínek účastnit odborných konferencí a seminářů, které jsou na SVŠE v průběhu roku pořádány. Zároveň jsou absolventi zváni na sportovní a kulturní akce, např. reprezentační ples SVŠE, besedy se zajímavými osobnostmi v klubu Harvart. Zejména je potom absolventům určeno každoroční setkání Den se SVŠE, na kterém se mohou absolventi setkat s vedením školy, vyučujícími a bývalými spolužáky. V roce 2013 se Den se SVŠE uskutečnil 1. listopadu. Absolventi mohou využívat i dalších výhod, mezi které patří především bezplatné využití služeb vysokoškolské knihovny, sportovních zařízení školy (tělocvična, tenisové kurty), jazykové kurzy s absolventskou slevou a také kurzy celoživotního vzdělávání. 5.3 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Škola úzce spolupracuje s předními regionálními firmami, kde studenti mají možnost absolvovat pracovní stáže, a tím získat možnosti pro pozdější uplatnění v praxi. Dále SVŠE pro vybrané firmy provádí zpracování projektů a na danou problematiku vypisuje témata bakalářských prací. Škola je rovněž oslovována s nabídkami pracovních míst od místních i mezinárodních firem pro studenty i absolventy, které zveřejňuje na svých internetových stránkách. 20

21 6 Zájem o studium 6.1 Zájem o studium na vysoké škole V akademickém roce 2013/2014 zaznamenala SVŠE na studijním středisku ve Znojmě mírný nárůst zájmu uchazečů o studium oproti předchozímu akademickému roku. Na studijním středisku v Praze byl zaznamenán mírný pokles uchazečů o studium. Přihlášku do bakalářského studijního programu podalo celkem 287 uchazečů, z toho 250 ve Znojmě a 37 v Praze. Do 1. ročníku bakalářského studijního programu nastoupilo celkem 171 studentů, z toho 78 v prezenční formě a 93 v kombinované formě. Zájem o studium na vysoké škole SVŠE Znojmo Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby KKOV , ,67, Počet přihlášek Počet přijatých ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní 68 činnost pedagogika, učitelství 74,75 a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře 81,82 a umění CELKEM Počet zapsaných ke studiu Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu 21

22 6.2 Přijímací zkoušky Přijímací řízení probíhalo na SVŠE Znojmo ve třech kolech. Informace o přijímacím řízení byly zveřejněny s dostatečným časovým předstihem již od listopadu 2012, stejně jako lhůty pro podání přihlášek ke studiu, podmínky pro přijetí, termín a obsah přijímacích zkoušek, kritéria pro jejich vyhodnocení a nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v akreditovaném studijním oboru. Podmínkou pro skládání přijímacích zkoušek je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. Maturitní vysvědčení je nutné předložit nejpozději u přijímacích zkoušek. Podmínkou pro přijetí ke studiu na prezenční formu je úspěšné vykonání přijímací zkoušky ze všeobecného přehledu a z cizího jazyka formou elektronických písemných testů, ohodnocených 0 až 35 body z každého předmětu. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů. Toto pořadí je stanovené na základě součtu bodů dle výsledků z písemných testů (max. 70 bodů). Část přijímací zkoušky "test z všeobecného předmětu" může být nahrazena doloženým výsledkem Scio testu studijních předpokladů (Národní srovnávací zkouška) v případě dosažení alespoň 60 percentilů. Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni: absolventi obchodních akademií na základě úspěšně absolvované maturitní zkoušky, která nahrazuje přijímací zkoušku, absolventi jiných typů středních škol, pokud dosáhli průměrného prospěchu do 2,25 (posuzována jsou výroční vysvědčení ze 3. ročníku, pololetní vysvědčení ze 4. ročníku a maturitní vysvědčení), absolventi VŠ a VOŠ na základě vysvědčení a diplomu, studenti, kteří se zúčastnili celostátní soutěže MÁ DÁTI, DAL a získali v certifikované části 70 bodů a více je třeba doložit potvrzení o vykonání zkoušky. Podmínkou pro přijetí ke studiu na kombinovanou formu je úspěšné vykonání přijímací zkoušky ze všeobecného přehledu formou elektronických písemných testů, ohodnocených 0 až 35 body. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů. Toto pořadí je stanovené na základě součtu bodů dle výsledků z písemných testů (max. 70 bodů). Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni: absolventi středních škol, kteří dosáhli průměrného prospěchu z maturitního vysvědčení do 2,25, absolventi VŠ a VOŠ na základě vysvědčení a diplomu. Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje do 5 dnů od ukončení přijímacího řízení a musí být doručeno uchazeči do vlastních rukou. Uchazeč, který nebyl přijat, má právo požádat rektora SVŠE o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od jeho doručení a s výsledkem přezkoumání musí být vyrozuměn do 15 dnů. Pokud uchazeč obdržel pravomocné rozhodnutí o přijetí, je navržen termín k podepsání smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu. 22

Obsah 1 Úvod...5 2 Základní údaje o vysoké škole...7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):...7 2.2 Složení akademické rady...8 2.

Obsah 1 Úvod...5 2 Základní údaje o vysoké škole...7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):...7 2.2 Složení akademické rady...8 2. 1 Obsah 1 Úvod...5 2 Základní údaje o vysoké škole...7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):...7 2.2 Složení akademické rady...8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých škol...9

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Obsah Úvod... 5 Základní údaje o vysoké škole... 7 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 11 Studenti... 15 Absolventi...

Obsah Úvod... 5 Základní údaje o vysoké škole... 7 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 11 Studenti... 15 Absolventi... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 (Projednáno Akademickou radou SVŠE 20. října 2015) 1 1.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 4 2.2 Složení akademické rady... 5 2.3 Zastoupení SVŠ v reprezentaci českých vysokých

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Květen 2008 Název: Autoři: Ing. Pavel Štohl a kol. Vydavatel: Počet stran: 14 Pořadí vydání: první Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Obsah Úvod... 5 Základní údaje o vysoké škole... 7 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Studenti Absolventi...

Obsah Úvod... 5 Základní údaje o vysoké škole... 7 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Studenti Absolventi... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Dlouhodobý záměr v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo na roky 2011-2015 1 1. Úvod Dlouhodobý záměr SVŠE znojmo

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 100/2016 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017 18. 2. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1)

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

STRATEGIE ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ NA OBDOBÍ

STRATEGIE ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ NA OBDOBÍ STRATEGIE ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ NA OBDOBÍ 2016-2020 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo průběžně plní cíle, které si klade v rámci Dlouhodobého záměru. Působí tedy v regionu jako centrum vysokoškolského

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více