Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): Složení akademické rady...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady..."

Transkript

1 1

2 Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): Složení akademické rady Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých škol Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2013 v oblasti vnitřních předpisů Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Akreditované studijní programy Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce Akreditované studijní obory nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo Charakteristika kreditního systému studia Charakteristika dalších vzdělávacích aktivit Studenti Studenti v akreditovaných studijních programech Studenti ve věku nad 30 let Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Absolventi Absolventi akreditovaných studijních programů Spolupráce s absolventy Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Zájem o studium Zájem o studium na vysoké škole Přijímací zkoušky Spolupráce se středními školami Akademičtí pracovníci Akademičtí pracovníci přepočtené počty Věková struktura akademických pracovníků Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovního úvazku a nejvyšší dosažené kvalifikace Počty pracovníků s cizím státním občanstvím Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy Kariérní řád a motivační nástroje Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Stipendia studentům Stipendia studentům dle finančních částek Poradenské služby poskytované na vysoké škole Přístup ke studentům se specifickými potřebami Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty Ubytovací a stravovací služby vysoké školy Péče o zaměstnance Infrastruktura

3 9.1 Knihovna Informační a komunikační služby Výpůjčky Celoživotní vzdělávání Kurzy celoživotního vzdělávání počty kurzů Kurzy celoživotního vzdělávání - počty účastníků Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Naplňování Dlouhodobého záměru Propojenost tvůrčí činnosti s činností vzdělávací Zapojení studentů do tvůrčí činnosti vysoké školy Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace Vnitřní grantový systém Projekty pro město Znojmo Publikace pracovníků SVŠE Vědecké konference(spolu)pořádané vysokou školou Podpora studentů doktorských studijních programů Podílení se aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů Podílení se aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem probíhá spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací Vysoká škola uvede počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Uvede celkový počet platných smluv v roce 2011 a nově uzavřených smluv v tomto roce Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech Celkové příjmy, které škola obdržela v rámci odborných konzultací a poradenství Strategie pro komercializaci Působení v regionu Internacionalizace Strategie a rozvoj zahraničních vztahů Spolupráce na výzkumu Studentské mobility Mobility vyučujících Rozvíjení spolupráce se vzdělávacími institucemi v příhraničním regionu Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání Vlastní hodnotící procesy Výsledky hodnocení a jejich využití Zda je součástí vnitřního hodnocení kvality také šetření mezi studenty Jaký je mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací 49 3

4 13.3 Vnější hodnocení kvality Finanční kontrola Benchmarking (porovnávání) s obdobně zaměřenými vysokými školami v ČR, příp. v zahraničí Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační střediska, centra distančního vzdělávání, atd.) Národní a mezinárodní excelence vysoké školy Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích Závěr

5 1 Úvod Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo usilovala v roce 2013, v souladu s Dlouhodobým záměrem, o postupné naplňování základního cíle, tj. rozvíjení pozice vysokoškolského centra regionální působnosti. K naplnění cíle a v přípravě kvalitních absolventů se ve své činnosti opírala o rozvíjející se spolupráci s městem Znojmem i podnikatelskými subjekty. Spolupráci s uvedenými subjekty se škola snaží kvalifikovaně rozvíjet zapojením do řešení aktuálních otázek regionu. I v roce 2013 byla k úspěšnému naplnění záměru využívána spolupráce s vysokými školami v Brně a Praze, rovněž se zahraničními partnerskými vysokými školami a využity byly i možnosti přeshraniční spolupráce. Hlavním cílem v roce 2013 bylo připravit žádost a úspěšně reakreditovat jednotlivé bakalářské studijní obory. V oblasti pedagogické se v roce 2013 realizovalo studium ve třech oborech prezenční formy studia a čtyřech oborech kombinované formy studia, z nichž byly tři obory úspěšně reakreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do 7. října Obor Mzdové účetnictví, daně a personalistika v kombinované formě byl neakreditován pouze k dostudování stávajících studentů do 31. října V roce 2013 byla pozornost na jednotlivých oborech soustředěna na realizaci vnitřního projektu zabezpečení výuky všech předmětů kombinované formy studia distančními studijními oporami (projekt byl směrován k ). Zpracovávaly se dvě formy: a) Distanční studijní text v podobě komplexního učebního textu. b) Pracovní sešit k základnímu učebnicovému textu. Dominantní souvislostí je snaha o prohloubení průběžnosti studia, což je podpořeno i postupným využíváním systému Odevzdej tak, aby každý student v každém semestru musel zpracovat alespoň jednu písemnou práci. V dubnu byl úspěšně ukončen druhý cyklus přednášek v rámci Univerzity třetího věku a v říjnu 2013 byl zahájen nový, v pořadí třetí cyklus přednášek. Znovu byl navštěvován téměř stovkou účastníků. Nabídnutou příležitost získat osvědčení o absolvování využilo cca 20 % účastníků, kteří podstoupili závěrečné testy. Přístup i zájem účastníků U3V potvrdily, že se jedná o akci, která se setkala s velmi příznivou odezvou u znojemské veřejnosti. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti byla v roce 2013 nadále věnována značná pozornost zvyšování a zkvalitňování publikačních aktivit v odborných ekonomických 5

6 periodikách, čímž se postupně naplňuje jeden z hlavních cílů činnosti. Dále se rozvíjela spolupráce s městem, a to zejména zpracováváním projektů, které byly městem zadány. Úspěšně rovněž pokračovala činnost Účetního centra, nabízejícího účetní služby především firmám vlastněných městem. Práci zabezpečují studenti školy pod odborným vedením a dohledem auditorské firmy. V souladu s plánem se uskutečnily za velkého zájmu jak Mzdová konference, tak Účetní a daňová konference. Proběhl i osmý ročník mezinárodní konference Nové trendy New Trends V oblasti internacionalizace činnosti školy SVŠE nadále upevňovala velmi pozitivně se rozvíjející spolupráci s univerzitami v sousedních zemích a uzavřela bilaterální smlouvu o spolupráci s IMC FH Krems, kam vyjeli na studentské stáže první dvě studentky. V roce 2013 byl ve spolupráci s touto vysokou školou rovněž ukončen společný projekt pro Bank Austria. Zaměření na příhraniční spolupráci, které vyplývá z přirozeného postavení SVŠE jako jediné akademické půdy v bezprostřední blízkosti hranic, pokračovalo také formou spolupráce s městským úřadem v Retz při organizování studentských stáží a účastí studentů na regionálně a mezinárodně významném projektu Dni partnerských měst. SVŠE usilovala o rozšíření nabídky destinací pro studium a praxe a uzavřela bilaterální smlouvy s univerzitami ve Finsku a Turecku. 6

7 2 Základní údaje o vysoké škole 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo Adresa studijního střediska Praha: Hybernská 1009/24, 110 Praha 1 Nové Město Telefon: Fax: www: 7

8 Organizační schéma SVŠE Znojmo Prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy Vedoucí kateder: Katedra marketingu a managementu Katedra financí a účetnictví Katedra ekonomie a veřejné správy Katedra cizích jazyků Katedra matematiky, statistiky a informatiky Ing. Martin Přibyl, Ph.D. doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Mgr. Marie Reháková Mgr. Milan Křápek 2.2 Složení akademické rady Interní členové - doc. Ing. Hana Březinová, CSc. SVŠE, prorektorka pro vědu a výzkum - prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. SVŠE, rektor - doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. SVŠE, vedoucí katedry financí a účetnictví - PhDr. Jaroslav Louka ředitel Institutu Certifikace účetních, a.s. - PhDr. Julia Nielsen SVŠE, prorektor pro vnější vztahy - Ing. Martin Přibyl, Ph.D. SVŠE, vedoucí katedry marketingu a managementu - Ing. Pavel Štohl prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy 8

9 Externí členové - Ing. Vlastimil Gabrhel starosta města Znojma - Ing. Miroslav Hořický jednatel mezinárodní auditorské společnosti BDO CA s.r.o. - Ing. Tomáš Kopic zástupce společnosti AMMANN, Czech Republic a.s. - Ing. Pavel Vajčner generální ředitel společnosti Znovín Znojmo, a.s. - doc. Ing. Anna Váňová, Ph.D. Univerzita Mateje Bela, Banská Bystrica - doc. Ing. Vladimír Zelenka, PhD. Katedra finančního účetnictví a auditu, Vysoká škola ekonomická v Praze 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých škol SVŠE nemá zastoupení v reprezentaci vysokých škol a na jednání nebyla přizvána. 2.4 Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle Při vymezení svého poslání vychází SVŠE především z priorit vymezených v Dlouhodobém záměru MŠMT, které odráží základní orientaci rozvoje a zkvalitňování činnosti SVŠE. Škola ve všech oblastech činnosti usiluje o naplňování všech tří priorit, tzn.: 1) kvality a relevance 2) otevřenost 3) efektivity a financování Základním cílem školy je s důrazem na uvedené priority rozvíjet pozici vysokoškolského centra regionální působnosti, využívajícího ve své činnosti spolupráce s městem Znojmo i podnikatelskými subjekty při přípravě kvalitních absolventů. Ve spolupráci s uvedenými subjekty se kvalifikovaně podílet na řešení aktuálních otázek regionu. K úspěšnému naplnění je využíváno kontaktů rovněž s vysokými školami v Brně a Praze, ale také přeshraniční spolupráce. 2.5 Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2013 v oblasti vnitřních předpisů V roce 2013 byly provedený následující úpravy a změny ve vnitřních předpisech školy: Studijní a zkušební řád kreditní SVŠE s účinností k byl aktualizován v článku 13 odst. 1 týkající se uznávání zkoušek a zápočtů absolvovaných v předchozím studiu. 9

10 Vyhláška rektora č. 1/2013 k výzkumným projektům a publikování výstupů - upravuje přidělování kódů k projektům řešeným pracovníky SVŠE v rámci Vnitřního grantového systému (VGS) a způsob připojování názvu projektu při publikační činnosti. Vyhláškou se dále ustanovují základní projekty Výzkumného a poradenského centra SVŠE pro rok Vyhláška nabyla účinnosti dne a bude každoročně aktualizována přílohou, která stanoví základní projekty pro daný kalendářní rok a přidělí kódy všem výzkumným projektům, které budou řešeny v rámci VGS. Vyhláška rektora č. 2/2013 o postupu při uznávání výsledků studia absolventů VOŠ s účinností od upravuje podmínky studia absolventů VOŠ na SVŠE, zejména postup při uznávání předmětů absolvovaných na VOŠ. Rovněž zakotvuje nahrazení přijímací zkoušky na SVŠE úspěšným absolvováním VOŠ. 10

11 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditované studijní programy V roce 2013 realizovala vysoká škola studium v akreditovaném bakalářském studijním programu Ekonomika a management v oborech: - Účetnictví a finanční řízení podniku - Marketing a management - Mzdové účetnictví, daně a personalistika - Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Vysoká škola realizuje všechny akreditované studijní obory v prezenční i kombinované formě. Studijní obor Mzdové účetnictví, daně a personalistika je realizován pouze v kombinované formě. Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku (kombinovaná forma) se realizuje také ve studijním středisku Praha. SVŠE Znojmo Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby Akreditované studijní programy (počty) KKOV , Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče 68 74,75 11

12 obory z oblasti 77 psychologie vědy a nauky 81,82 o kultuře a umění CELKEM Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce SVŠE v roce 2013 neuskutečňovala žádný studijní program v cizím jazyce ani studijní programy tzv. joint/double/multiple degrese. SVŠE využívá spolupráce s vysokými školami v Brně a Praze. Probíhá vědecká spolupráce s vědeckovýzkumným pracovištěm CESES FSV UK. Spolupráce je orientována na dlouhodobou kooperaci a spolupráci na řešení vědeckých projektů. Současným výsledkem této spolupráce jsou např. výstupy v podobě vědeckých článků a příspěvků ve sbornících na konferenci. Dlouhodobě SVŠE spolupracuje s Wirtschaftsuniversität Wien (odborné konzultace o didaktice ekonomických předmětů, účast na didaktické konferenci). 3.3 Akreditované studijní obory nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) SVŠE Znojmo Název studijního programu 1 Ekonomika a management Skupina KKOV Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí 6208R Forma (prezenční, kombinovaný, kombinovaná distanční) Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, bakalářský doktorský) Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE Počet kmenových zaměstnanců na pobočce SVŠE Znojmo, Hybernská 1009/24, Praha 1 - Nové Město ANO ANO 7 12

13 3.4 Charakteristika kreditního systému studia V kreditním systému nedošlo ve sledovaném období ke změnám. Systém je kompatibilní s ECTS Student musí získat pro udělení bakalářského titulu 180 kreditů. Je uplatňována šestistupňová klasifikační stupnice (hodnocení A až F). K postupu do vyššího semestru musí student získat min. 15 kreditů a případné kredity za opakovaně zapsané studijní povinnosti. V oblasti Diploma Supplement byly nadále uplatňovány principy platné v předchozím období. Absolventi bakalářského stupně získávají Diplom, jehož součástí je i Dodatek k diplomu. Dodatek k diplomu je vyhotoven ve dvojjazyčné mutaci. 3.5 Charakteristika dalších vzdělávacích aktivit SVŠE v roce 2013 realizovala vzdělávací aktivity rovněž nad rámec uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Přehledové tabulky o programech celoživotního vzdělávání jsou uvedeny v kapitole 10, a to jak podle jednotlivých kurzů, tak také s ohledem na počet jednotlivých účastníků. Jsou zde uvedeny programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, ale také programy mimo tento rámec. Ve sledovaném období byl otevřen již třetí ročník přednášek Univerzity třetího věku. SVŠE pořádala rovněž další akce nad rámec vzdělávací činnosti vysoké školy konference, semináře, workshopy, přednášky. Workshopy na témata: workshop na téma Einführung in die Moderationsmethode na SVŠE v NJ ve spolupráci s Institut WiPäd WU Wien (Dr. Pachlinger) workshop na téma Moderation in den Besprechungen v němčině pro studenty SVŠE na univerzitě WU Wien ve spolupráci s Institut für Wirtschaftspädagogik seminář německého jazyka Es weihnachtet in Ungarn s lektorkou Dr. Andreou Solyom ze Széchényi István Universität v Györu workshop na téma Ethics and corruption pro maďarské studenty na Széchényi István University v Aj ve spolupráci s univerzitou v Györu. workshop na téma New media in business na Széchényi István University v maďarském Györu. workshop na téma Vánoční zvyky v Maďarsku lektorka dr. Andrea Solyóm z univerzity v Gyoru workshop na téma Consumer Behaviour lektorka dr. Boglarka z univerzity v Gyoru workshop na téma Výzvy a rizika řízení největšího projektu z veřejných peněz v historii ČR lektor Alan Sneddon z Velké Británie 13

14 2 x workshop se zástupci města, Znojemské Besedy, SVŠE a významných znojemských podniků (Znovín, Bravissimo, REMO-Agency) (lektor Ing. Martin Přibyl, Ph.D) Účetní a daňové aspekty insolvenčního řízení lektorka doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Semináře: Účetní a daňová specifika s.r.o. Ing. Josef Podrazký Účetní závěrka Ing. Josef Podrazký Novela zákoníku práce lektor JUDr. Petr Slunský, Ph.D Příležitosti a úskalí finančních trhů lektor Ing. Oldřich Šoba, Ph.D Nová média jako nástroj v oblasti dodržování lidských práv: problematika dodržování lidských práv v Iránu a Číně. Znojmo. Festival Jeden svět, Člověk v tísni o.p.s. (lektor Mgr. Markéta Sanalla) Nová média v současném světě, aktuální mediální prostředí v ČR i zahraničí (lektor Mgr. Markéta Sanalla) Přednášky odborníků z praxe: Ing. Marta Ženíšková (vedoucí odd. nemocenského pojištění na MPSV), Nemocenské a sociální pojištění v roce 2013 Ing. Marie Hajšmanová (soudní znalec v oblasti mezd), Mzdové aktuality 2013, exekuce srážky z mezd Ing. Václav Benda (specialista na oblast DPH), Uplatňování DPH v roce 2013 a připravované změny pro rok 2014 Ing. Ivana Pilařová (auditorka, zkušební komisař KDP), Vliv rekodifikace občanského zákoníku na daňové předpisy Ing. Zuzana Rylová (daňová poradkyně), Daň z příjmu fyzických osob

15 4 Studenti 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech Níže uvedená tabulka představuje statistiku aktivních studentů k a koresponduje s výstupem matriky SIMS. Tab. 4.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) SVŠE Znojmo Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67, Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. Péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Výše uvedená tabulka je shodná s tabulkou 4.2 Studenti samoplátci 15

16 4.2 Studenti ve věku nad 30 let Z níže uvedené tabulky je patrný vysoký počet studentů nad 30 let, který je způsoben skutečností, že se jedná většinou o studenty kombinované formy studia. Tito studenti jsou ke studiu motivováni především doplněním, resp. zvyšováním vzdělání souběžně s výkonem zaměstnání. Tab. 4.3: Studenti ve věku nad 30 let SVŠE Znojmo Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. Péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Převažujícími příčinami studijní neúspěšnosti studentů je zejména nesoulad mezi náročností výuky a schopnostmi studentů, příp. jejich studijním úsilím. U studentů kombinované formy často vznikají studijní obtíže v nutnosti skloubit studijní, pracovní a rodinné povinnosti. 16

17 Studijní a zkušební řád SVŠE umožňuje řádně zapsaným studentům v prezenční formě konat zkoušky a zápočty v opravném zkouškovém období do 30. září (za letní semestr) a do 15. března (za zimní semestr). U kombinované formy jsou tyto termíny stanoveny do 15. listopadu (za letní semestr) a do 15. dubna (za zimní semestr). Počty neúspěšných studentů vycházejí z údajů SIMS a představují počty studentů, kteří ukončili studium v období od do podle 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění zanecháním studia, podle 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu v bakalářském stupni studia. SVŠE Znojmo Tab. 4.4: Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. Péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM

18 4.4 Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Vzhledem ke skutečnosti, že veškerá výuka je zabezpečena kvalitními učebními texty, zaměřuje škola pozornost na využívání metod vyžadujících průběžnou formu studia v semestru, a to jak u prezenční, tak u kombinované formy studia. V jednotlivých předmětech se podle obsahových možností vyučující snaží do závěrečného hodnocení promítnout i studijní výsledky dosažené v průběžných kontrolách studia během semestru. Dále je také věnována pozornost zpracování podpůrných učebních pomůcek umožňujících studentům aktivně si ověřovat zvládnutí probrané látky. Ke zvýšení samostatnosti a lepší dostupnosti studijních materiálů potřebných ke studiu je využíván e-learning v rámci informačního systému Moggis. V roce 2012 začal být na SVŠE využíván systém Odevzdej umožňující průběžnost, samostatnost a kontrolovatelnost práce studenta při plnění studijních povinností v průběhu semestru. Je rovněž využit k potírání plagiátorství. Pro zjištění zpětné vazby od studentů k jednotlivým předmětům je v každém semestru využívána předmětová anketa. Závěry z této ankety jsou projednávány na úrovni vedoucích příslušných kateder a následně také na úrovni vedení školy. 18

19 5 Absolventi 5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů Ve sledovaném období měla SVŠE Znojmo již 878 absolventů, z toho 209 studentů úspěšně ukončilo studium v roce Téměř 1/2 pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Ostatní absolventi až na výjimky pracují na místech přímo souvisejících s oborem studia. Počty absolventů vycházejí z údajů SIMS a představují počty studentů, kteří ukončili studium absolvováním studia v daném studijním programu v období od do v bakalářském stupni studia. SVŠE Znojmo Tab. 5.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. Péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM

20 5.2 Spolupráce s absolventy V roce 2013 byla i nadále rozvíjena spolupráce s absolventy SVŠE, a to zejména prostřednictvím Klubu absolventů. Všem absolventům je několikrát ročně elektronicky rozesílán Zpravodaj SVŠE, ve kterém jsou informováni o novinkách na škole a o připravovaných akcích. Členové klubu absolventů mají rovněž možnost se za zvýhodněných cenových podmínek účastnit odborných konferencí a seminářů, které jsou na SVŠE v průběhu roku pořádány. Zároveň jsou absolventi zváni na sportovní a kulturní akce, např. reprezentační ples SVŠE, besedy se zajímavými osobnostmi v klubu Harvart. Zejména je potom absolventům určeno každoroční setkání Den se SVŠE, na kterém se mohou absolventi setkat s vedením školy, vyučujícími a bývalými spolužáky. V roce 2013 se Den se SVŠE uskutečnil 1. listopadu. Absolventi mohou využívat i dalších výhod, mezi které patří především bezplatné využití služeb vysokoškolské knihovny, sportovních zařízení školy (tělocvična, tenisové kurty), jazykové kurzy s absolventskou slevou a také kurzy celoživotního vzdělávání. 5.3 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Škola úzce spolupracuje s předními regionálními firmami, kde studenti mají možnost absolvovat pracovní stáže, a tím získat možnosti pro pozdější uplatnění v praxi. Dále SVŠE pro vybrané firmy provádí zpracování projektů a na danou problematiku vypisuje témata bakalářských prací. Škola je rovněž oslovována s nabídkami pracovních míst od místních i mezinárodních firem pro studenty i absolventy, které zveřejňuje na svých internetových stránkách. 20

21 6 Zájem o studium 6.1 Zájem o studium na vysoké škole V akademickém roce 2013/2014 zaznamenala SVŠE na studijním středisku ve Znojmě mírný nárůst zájmu uchazečů o studium oproti předchozímu akademickému roku. Na studijním středisku v Praze byl zaznamenán mírný pokles uchazečů o studium. Přihlášku do bakalářského studijního programu podalo celkem 287 uchazečů, z toho 250 ve Znojmě a 37 v Praze. Do 1. ročníku bakalářského studijního programu nastoupilo celkem 171 studentů, z toho 78 v prezenční formě a 93 v kombinované formě. Zájem o studium na vysoké škole SVŠE Znojmo Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby KKOV , ,67, Počet přihlášek Počet přijatých ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní 68 činnost pedagogika, učitelství 74,75 a sociál. péče obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře 81,82 a umění CELKEM Počet zapsaných ke studiu Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu 21

22 6.2 Přijímací zkoušky Přijímací řízení probíhalo na SVŠE Znojmo ve třech kolech. Informace o přijímacím řízení byly zveřejněny s dostatečným časovým předstihem již od listopadu 2012, stejně jako lhůty pro podání přihlášek ke studiu, podmínky pro přijetí, termín a obsah přijímacích zkoušek, kritéria pro jejich vyhodnocení a nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v akreditovaném studijním oboru. Podmínkou pro skládání přijímacích zkoušek je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. Maturitní vysvědčení je nutné předložit nejpozději u přijímacích zkoušek. Podmínkou pro přijetí ke studiu na prezenční formu je úspěšné vykonání přijímací zkoušky ze všeobecného přehledu a z cizího jazyka formou elektronických písemných testů, ohodnocených 0 až 35 body z každého předmětu. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů. Toto pořadí je stanovené na základě součtu bodů dle výsledků z písemných testů (max. 70 bodů). Část přijímací zkoušky "test z všeobecného předmětu" může být nahrazena doloženým výsledkem Scio testu studijních předpokladů (Národní srovnávací zkouška) v případě dosažení alespoň 60 percentilů. Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni: absolventi obchodních akademií na základě úspěšně absolvované maturitní zkoušky, která nahrazuje přijímací zkoušku, absolventi jiných typů středních škol, pokud dosáhli průměrného prospěchu do 2,25 (posuzována jsou výroční vysvědčení ze 3. ročníku, pololetní vysvědčení ze 4. ročníku a maturitní vysvědčení), absolventi VŠ a VOŠ na základě vysvědčení a diplomu, studenti, kteří se zúčastnili celostátní soutěže MÁ DÁTI, DAL a získali v certifikované části 70 bodů a více je třeba doložit potvrzení o vykonání zkoušky. Podmínkou pro přijetí ke studiu na kombinovanou formu je úspěšné vykonání přijímací zkoušky ze všeobecného přehledu formou elektronických písemných testů, ohodnocených 0 až 35 body. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů. Toto pořadí je stanovené na základě součtu bodů dle výsledků z písemných testů (max. 70 bodů). Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni: absolventi středních škol, kteří dosáhli průměrného prospěchu z maturitního vysvědčení do 2,25, absolventi VŠ a VOŠ na základě vysvědčení a diplomu. Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje do 5 dnů od ukončení přijímacího řízení a musí být doručeno uchazeči do vlastních rukou. Uchazeč, který nebyl přijat, má právo požádat rektora SVŠE o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od jeho doručení a s výsledkem přezkoumání musí být vyrozuměn do 15 dnů. Pokud uchazeč obdržel pravomocné rozhodnutí o přijetí, je navržen termín k podepsání smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu. 22