Účast na tvorbě budoucí mezinárodní normy pro společenskou odpovědnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účast na tvorbě budoucí mezinárodní normy pro společenskou odpovědnost"

Transkript

1 Účast na tvorbě budoucí mezinárodní normy pro společenskou odpovědnost

2 Krátce o ISO ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je světová jednička v tvorbě mezinárodních norem, fungující od roku Má 156 členů - národních normalizačních organizací velkých i malých států, průmyslových i rozvojových, z celého světa. ISO vytváří dobrovolné normy, které tvoří přidanou hodnotu všem typům podnikatelských činností. Normy ISO jsou dobrým příspěvkem světu, ve kterém žijeme. Zajišťují životně důležité charakteristiky jako kvalitu, ekologii, bezpečnost, ekonomiku, spolehlivost, kompatibilitu, funkční součinnost, výkonnost a efektivnost. Usnadňují obchod, rozšiřují znalosti a podílí se na technickém pokroku a správné manažerské praxi. Normy ISO také chrání uživatele a spotřebitele a dělají jejich život jednodušší. ISO vypracovává pouze normy, které požaduje trh. Tato práce práce probíhá za účasti expertů z průmyslu, technických a podnikatelských sektorů, které normy požadují, a které je následně i užívají. Tito experti musí spolupracovat s dalšími, jako jsou reprezentanti vládních agentur, spotřebitelských organizací, vědy a zkušebních laboratoří. Publikace označené jako mezinárodní normy ISO představují mezinárodní konsensus o stavu techniky v dané oblasti. Poselství od viceprezidentky ISO (pro technickou práci) Zivy Patir Všichni chceme žít v lepším světě, který je bezpečnější, čistší, trvale spravedlivý. Co proto děláme - jako jednotlivci, organizace i společnost? udržitelný a ISO jako celosvětová síť sdružující národní normalizační organizace má svým mezinárodním dosahem a postavením jedinečnou možnost ovlivnit tyto změny. Naši tradiční rolí bylo podporovat normalizaci výrobků, služeb, procesů, materiálů a systémů. Poté jsme vyvinuli normalizované nástroje pro řízení a nyní vyvíjíme další normu, která je řeší lidské aspekty. Dnes, ve smyslu strategické vize ISO pro roky chápeme, že vše spolu souvisí a stejně jako není možné oddělit SW a HW, výrobek a službu, není možné oddělit nástroje řízení organizace a hodnoty organizace. ISO pochopilo, že je dnes jen málo tak důležitých oblastí/témat jako je společenská odpovědnost (SR). ISO/TMB (Technical management Board Technický řídící výbor), který řídí tvorbu ISO norem, se musel velice snažit a vyvinout velké úsilí pro zahájení iniciativy v otázce společenské odpovědnosti, aby byla postavena na solidní bázi a všechny zainteresované strany byly spokojeny. ISO/TMB vytvořil Pracovní skupinu pro společenskou odpovědnost (WG), podřízenou přímo TMB, se speciální strukturou, která umožní účast všech zainteresovaných stran bez převahy jakékoliv skupiny. Navíc rozvojové země jsou povzbuzovány k účasti pomocí speciálních seminářů a finančních podpor.

3 WG je vedena týmem, kde jsou společně zástupci z rozvojové země (Brazílie) a z rozvinuté země (Švédsko). Zapojení stovek expertů z 54 zemí, zapojení mužů i žen zabezpečuje žádanou rozmanitost názorů. Iniciativa ISO pro vytvoření normy ISO dávající návod pro společenskou odpovědnost je tak jedinečnou příležitostí pro utváření/formování naší budoucnosti. Poselství předsedů pracovní skupiny pro společenskou odpovědnost WG SR Jorge Cajazeira předseda WG SR Brazilian Standard Institute (ABNT) Staffan Sodeberg - místopředseda WG SR Swedish Standard Institute (SIS) Svět není dosud spravedlivý, ale společně ještě máme velkou šanci eliminovat chudobu, nehumánní podmínky a degradaci životního prostředí, které jsou dosud běžné. Jako jednotlivci máme všichni příležitost nést vlastní odpovědnost a není již dále možné argumentovat, že vyřešení globálních změn je úkol někoho jiného. Jednou z možných cest je zapojit se do procesu tvorby normy ISO pro společenskou odpovědnost organizací. Jako u všech ostatních iniciativ, které jsou aktuální pro zajištění trvalé udržitelnosti v místním či globálním měřítku, finální produkt nebude lepší než vybraný proces a zapojení lidé. To je důvod proč klademe takový důraz na účast všech zainteresovaných stran při tvorbě normy ISO Jakákoliv organizace, která chce zlepšovat svoji společenskou odpovědnost, musí pravidelně posuzovat své procesy a úlohu ve společnosti. Každý segment společnosti může přispívat k více trvale udržitelnému rozvoji a zde vyvstává potřeba nástroje, který napomůže v praxi k jeho implementaci. To je cílem ISO Důležitou schopností ISO, odhlédneme-li od schopnosti ovládat tvorbu norem na mezinárodní úrovni, je jedinečná cesta šíření informací. Věříme, že ISO bude široce zaváděna a bude inspirací pro jednotlivce i organizace. Svět není dosud spravedlivý, ale společně ještě máme velkou šanci, pokud dosáhneme konsensu a přejdeme od teorie k praxi, ho změnit. Trvale udržitelný rozvoj je možnost / volba. 1 Pozadí: ISO a společenská odpovědnost (SR) Iniciativa ISO v oblasti společenské odpovědnosti je dána všeobecným poznáním, že SR je základem trvalé udržitelnosti každé organizace. To bylo konstatováno jak v roce 1992 v Rio de Janeiro na Summitu Země o životním prostředí, tak v roce 2002 na Světovém Summitu o trvale udržitelném rozvoji (WSSD), který se konal v Jihoafrické republice. 1.1 Výbor ISO pro spotřebitelskou politiku (COPOLCO)

4 V dubnu 2001 Rada ISO požádala ISO/COPOLCO zvážit realizovatelnost tvorby normy ISO pro společenskou odpovědnost organizací. COPOLCO rozhodlo v květnu 2001 pokračovat v práci. V červnu 2002 COPOLCO došlo k závěru, že z pohledu spotřebitelů má ISO dobrou pozici pro vůdčí roli při tvorbě mezinárodní normy pro společenskou odpovědnost. Proto COPOLCO doporučilo Radě ISO zřídit Poradní skupinu (Advisory Group), ve které budou zastoupeny všechny klíčové zainteresované strany, aby se angažovala dále v této záležitosti. 1.2 Poradní skupina ISO pro společenskou odpovědnost (SAG) Na začátku roku 2003 ustavilo ISO strategickou poradní skupinu pro společenskou odpovědnost organizací (SAG), která měla pomoci rozhodnout, zda aktivita ISO v této oblasti může být přínosem k aktivitám a programům existujícím ve světě. Skupina zahrnovala zástupce z celého světa a ze širokého spektra zainteresovaných stran, včetně podniků, vlád, mezivládních organizací, pracujících, spotřebitelů a nevládních organizací. Po 18 měsících intenzivní diskuze připravila skupina zprávu, která zahrnovala přehled již existujících iniciativ v celosvětovém měřítku a identifikovala klíčové oblasti, které by měly být zahrnuty do normy ISO o společenské odpovědnosti. Skupina SAG doporučila, aby ISO pokračovalo v práci na normě pro společenskou odpovědnost organizací, za podmínek splnění klíčových doporučení SAG. Na základě tohoto rozhodnutí byla uspořádána mezinárodní konference ISO na téma SR, kterou hostil Švédský normalizační institut ve Stockholmu. Cílem konference bylo získat další mezinárodní vstupní údaje pro rozhodnutí ISO, zda pokračovat v normalizační práci o společenské odpovědnosti. Konference se zúčastnilo 355 zástupců ze 66 zemí, reprezentujících hlavní zainteresované skupiny. Vzniklé problémy a výzvy byly pozoruhodně ve shodě s těmi, které identifikovala skupina SAG ve své zprávě. 1.3 Technický řídící výbor ISO (TMB) Na základě zprávy a doporučení SAG a pozitivní odezvy z této konference se ISO/TMB rozhodl vytvořit novou pracovní skupinu (WG) pro přípravu mezinárodní normy, která bude dávat návod pro SR. Technický řídící výbor následně přidělil vedení skupiny současně zástupcům národních normalizačních organizací z Brazílie (ABNT) a Švédska (SIS). Nový systém společného vedení zástupci z rozvojové a rozvinuté země je jedním z měřítek doporučených TMB pro posílení účasti rozvojových zemí, které představují 110 členů ISO ze 156 členů celkem. V lednu 2005 hlasovalo 37 členů ISO o návrhu na vznik nové normy (New Work Item Propsal - NWIP) pro SR. NWIP je základní dokument, který poskytuje klíčovou směrnici pro tvorbu nové normy. Uspokojující většina 32 zemí vyjádřila svůj zájem participovat na tvorbě normy pro SR. 1.4 Nový pracovní úkol Návod pro společenskou odpovědnost Založeno na návrhu nového úkolu ISO /TMB N Předmět normy Pomoc organizaci při řešení její společenské odpovědnosti Poskytnout praktický návod pro: - Funkčnost /akceschopnost SR

5 - Identifikaci a zapojení zainteresovaných stran - Zvýšení důvěryhodnosti zpráv a požadavků/nároků vzniklých v souvislosti se SR Zdůraznit výsledky funkčnosti a zlepšování Zvýšit spokojenost a důvěru zákazníků Podpořit jednotnou terminologii pro SR Být v souladu, nikoliv v konfliktu, se stávajícími dokumenty, smlouvami, zásadami/konvencemi a jinými normami ISO POZNÁMKA: ISO A ILO podepsalo Dohodu o spolupráci, aby bylo zajištěno, že ISO bude v souladu s konvencemi ILO). Typ normy Dokument bude mezinárodní norma poskytující návod Norma nebude určena k certifikaci třetí stranou V normě bude přednostně užíván termín should měl by před shall - musí Bude vytvořena pouze 1 norma Pracovní skupina pod vedením TMB (ISO/TMB/WG SR) Technický řídící výbor založil pracovní skupinu (WG), kde jsou rovnoměrně zastoupeny všechny strany zainteresované na společenské odpovědnosti WG je tvořena experty nominovanými národními normalizačními organizacemi, kteří si přejí aktivně se účastnit práce, spolupracujícími komisemi ISO/IEC a externími spolupracovníky (spolupráce typu D) a je současně otevřena dalším relevantním mezinárodním nebo regionálním organizacím se širokou základnou, které si přejí účastnit se práce. Každý člen ISO může jmenovat maximálně 6 expertů pro WG SR, kteří by měli rovnovážně zastupovat průmysl, vládní a nevládní organizace, spotřebitele, pracující, a další zainteresované strany. Interní i externí organizace/spolupracovníci mohou nominovat pro potřeby WG pouze dva reprezentanty. Pracovní postup V souladu s běžnými pracovními metodami ISO WG vytvoří návrh normy, který bude představovat konsenzus všech zúčastněných expertů WG. Zároveň se předpokládá, že každá národní organizace ISO, která nominuje experta, vytvoří zrcadlovou komisi (za účelem výměny názorů a informací v této oblasti) a že tato zrcadlová komise zaujme národní stanovisko k návrhům předkládaným WG. Požadovaným cílem je, aby konsenzus přijatý WG byl ověřen během hlasování k návrhu normy, určenému k veřejnému připomínkování (DIS). Z toho důvodu, zatímco práce ve WG představuje spolupráci jednotlivých expertů, a neočekává se prezentace národních stanovisek, je třeba naopak zaujmout národní stanovisko ke sporným otázkám, které se objeví ve WG. 2 Kategorie zainteresovaných stran Od samého počátku ISO/TMB požaduje spravedlivé/rovnoměrné zastoupení zainteresovaných stran při vývoji normy pro SR. V pracovní skupině je šest kategorií zainteresovaných stran: spotřebitelé, vládní organizace, průmysl, pracující, nevládní organizace a ostatní (služby, podpora, výzkum a jiné) SSRO.

6 K určení toho, která kategorie je pro vás nejvhodnější se prosím podívejte na dokumenty přístupné na webových stránkách ISO/TMB/WG. Definice těchto kategorií zainteresovaných skupin najdete pod Organizace na Pro zajištění Vaší spolupráce na normě SR je třeba kontaktovat Vaši národní normalizační organizaci NSB (v případě ČR Český normalizační institut). Informace o NSB najdete pod členové ISO na (viz kapitola 5) (v případě ČR 3 Stav WG (k 1. dubnu 2006) 3.1 Organizační uspořádání WG Vedení WG je vedena společně dvěma národními normalizačními organizacemi - brazilskou ABNT (Brazilská asociace technických norem) a švédským SIS (Švédský normalizační institut). WG musela ustavit Poradní skupinu předsedy (CAG). CAG nerozhoduje o WG, ale spíše identifikuje problémy, řídí přípravné diskuze o jejich řešení a, prostřednictvím předsedy, dává doporučení WG. V CAG jsou rovnoměrně zastoupeny kategorie zainteresovaných stran, rozvojové a rozvinuté země a obě pohlaví. Tvorba normy Tři tematické skupiny (TG 4,5 a 6) budou tvořit návrhy normy a ediční komise bude návrhy sestavovat, přezkoumávat a editovat v každé etapě tvorby dokumentu. Podpora práce na SR Angažovanost zainteresovaných stran Pro usnadnění účasti expertů zainteresovaných stran s omezenými zdroji, jako jsou rozvojové země, nevládní organizace, spotřebitelé atd. byla založena speciální tematická skupina TG 1, která v rámci WG jedná s takovými zainteresovanými skupinami. Otevřená komunikace Pro zajištění transparentnosti a otevřenosti a pro zabezpečení informovanosti WG byla vytvořena tematická skupina TG 2. Od ní se také očekává vývoj podpůrných nástrojů pro šíření informací. Spolehlivé postupy Práce WG je založena na pokynech daných v ISO Směrnici, upravených pro potřeby této WG speciální směrnicí ISO/TMB. Zvláštní skupina TG 3 má také připravit vnitřní návod pro tyto zvláštní pracovní postupy ustavené TMB. Ostatní podskupiny Pro zlepšení komunikace a práce byly ustaveny zvláštní jazykové podskupiny, španělská a francouzská,

7 Organizační struktura WG Plán práce První pracovní návrh první čtvrtletí 2006 Návrh ISO listopad/prosinec 2007 Konečný návrh září 2008 Mezinárodní norma říjen 2008 Struktura ISO Úvod Úvod bude poskytovat informace o obsahu normy a důvodech jejího vzniku 1. Předmět normy Tato část bude definovat předmět normy, její rozsah a omezení využitelnosti 2. Normativní odkazy Tato část bude obsahovat seznam dokumentů, které bude třeba číst spolu s normou. 3. Termíny a definice Tato část bude definovat termíny užívané v normě 4. Kontext SR, ve kterém všechny organizace působí Tato část bude pojednávat o historickém a dnešním kontextu SR. Bude také řešit otázky vzniklé z povahy koncepce SR. Budou také řešeny relevantní problémy zainteresovaných skupin.

8 5. Principy SR relevantní pro organizaci Tato část bude identifikovat soubor principů SR, získaný na základě různých zdrojů a poskytovat návod pro tyto principy. Relevantní problémy zainteresovaných stran mají být řešeny v této části. 6. Návod pro hlavní oblasti, kterých se týká SR Tato část bude poskytovat samostatné návody pro jednotlivé klíčové oblasti SR a jejich vztah k organizacím. Relevantní problémy zainteresovaných stran mají být řešeny v této části. 7. Návod pro implementaci SR v organizaci Tato část bude poskytovat praktický návod pro implementaci a integraci SR v organizaci, včetně, např. politik, praxí, přístupů, identifikace problémů, posouzení funkčnosti, reportingu a komunikace. Relevantní problémy zainteresovaných stran mají být řešeny v této části. 8. Přílohy k návodu Normy mohou obsahovat přílohy, pokud jsou potřebné. Literatura 5 Členství v ISO/TMB/WG Členská základna v ISO/TMB/WG sestává z expertů jmenovaných členy ISO (národními normalizačními organizacemi) a spolupracujícími organizacemi. V září 2005 měla WG SR 300 spolupracujících expertů z 54 zemí a 33 spolupracujících organizací. Členství je omezeno na maximálně 6 expertů na jednu národní normalizační organizaci a 2 experty na spolupracující organizaci.

9 Následující členové ISO nominovali experty do WG:

10 Následující organizace spolupracují s WG SR a jmenovaly své experty: Následující technické komise ISO interně spolupracují s WG SR: 6 Aktivní účast na tvorbě normy Čtenáři si pravděpodobně uvědomují, že pro účely normy pro SR, zavedlo ISO mnoho novinek, aby ulehčilo spolupráci a dodalo k ní odvahu lidem dosud zřídka spolupracujícím s ISO. ISO doufá, že široká spolupráce udělá normu lepší a poskytne praktické zkušenosti, které usnadní začlenění nových názorů při práci ISO v budoucnu. Váš názor je žádaný. Takže jak postupovat aby byl vyslyšen? Na mezinárodní úrovni můžete participovat v ISO/SR, která tvoří normu. Na národní úrovni můžete participovat v zrcadlových komisích, nebo jiných fórech koordinujících stanoviska k normě. Pro získání

11 více informací, které potřebujete pro určení Vaší strategie, mohou být dobrým startovacím bodem informace na www ISO, komunikace s národní normalizační organizací a WG. 7 Účast v pracovní skupině ISO SR Každý člen ISO může nominovat 6 expertů jednoho z každé zainteresované skupiny, tj. průmyslu, vládních organizací, pracujících, spotřebitelů, nevládních organizací a ostatních (služby, support, věda aj.)- pro spolupráci v pracovní skupině a byli tak považování za P-člena pro následná jednání na národní úrovni. Kromě toho mohou být jmenováni další, jako pozorovatelé pracovní skupiny a být považování za O-člena. Toto platí i pro korespondenční členství. Pro jednotlivce je však jediná cesta jak pracovat přímo v ISO/WG SR, tj. být expertem. Kromě expertů jmenovaných členy ISO může každá organizace se spoluprací typu D jmenovat 2 experty. Experti v pracovní skupině zastupují sebe a nejsou oficiálními reprezentanty členů nebo organizace se spoluprací typu D, které je jmenovaly. Přesto se doporučuje, aby byli v úzkém kontaktu se členy a organizacemi se spoluprací typu D, aby byla zajištěna informovanost o postupu prací a různých názorech v pracovní skupině v nedřívější etapě. Pozorovatelé mají právo sledovat práci v pracovní skupině. Je to výborná příležitost něco se o skupině dozvědět. Pro usnadnění účasti expertů zastupujících strany s omezenými finančními zdroji, jako jsou rozvojové země, nevládní organizace, spotřebitelé a ostatní, byla zřízena speciální tematická skupina (TG 1) uvnitř WG, která napomáhá řešit zapojení zainteresovaných stran. 8 Účast na národní úrovni Existuje také možnost účastnit se tvorby mezinárodní normy na národní úrovni. Předpokládá se, že každý člen ISO zastoupený v pracovní skupině, zřídí národní komisi a bude koordinovat její vstup do mezinárodního procesu tvorby. Tato komise bude zrcadlová k ISO/WG/SR. Zrcadlová komise je organizována členem ISO národní normalizační organizací. Doporučuje se, aby členství v komisi reflektovalo zainteresované strany, tak jak jsou prezentovány na mezinárodní úrovni. Národní zrcadlová komise bude spolupracovat při tvorbě stanoviska k návrhům normy v etapě DIS (návrh mezinárodní normy), FDIS (konečný návrh mezinárodní normy) a při hlasování k návrhu CD (návrh komise), ke kterému se vyjadřují P-členové. Komise také může předat návrh normy zainteresovaným stranám na národní úrovni a shrnout jejich připomínky. Poznámka Expert - jednotlivec jmenovaný členem ISO nebo organizací se spoluprací typu D, který se aktivně účastní práce v pracovní skupině WG.

12 P-člen - člen ISO, který aktivně pracuje, s povinností hlasovat ke všem dotazníkovým průzkumům a návrhům normy. O-člen - člen ISO, který chce práce pouze sledovat, dostává dokumenty a má právo předložit připomínky a účastnit se zasedání. Zrcadlová komise - národní komise, ustavená členem ISO, zodpovědná za získání národního stanoviska k pracím probíhajícím v ISO.

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

ČSN Část 3: Návod k použití. IEC Oddíl 9: Analýza rizika technologických systémů

ČSN Část 3: Návod k použití. IEC Oddíl 9: Analýza rizika technologických systémů ČESKÁ NORMA ICS 03.120; 29.020 Leden 1997 Management spolehlivosti ČSN Část 3: Návod k použití IEC 300-3-9 Oddíl 9: Analýza rizika technologických systémů 01 0690 Dependability management - Part 3: Application

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.35; 35.040 Říjen 2014 Informační technologie Bezpečnostní techniky Systémy řízení bezpečnosti informací Přehled a slovník ČSN ISO/IEC 27000 36 9790 Information technology

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.37; 37.100.01 2007 Technologie grafické výroby - Slovník - Část 1: Základní termíny ČSN ISO 12637-1 88 3001 Leden Graphic technology - Vocabulary - Part 1: Fundamental

Více

E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH

E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH TRANSAKCÍCH, VÝVOJ V EU Petr Kuchař zástupce ČR v Mnohonárodním fóru pro e-fakturaci člen představenstva a ŘV ICT Unie ředitel business development, ABRA Software a.s. Sympózium

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Mezinárodní organizace pro normalizaci. Strategie ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci. Strategie ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci Strategie ISO 2016 2020 Když se svět dohodne, dějí se velké věci ISO je nezávislá nevládní mezinárodní organizace, jejíž členskou základnu tvoří 165 národních normalizačních

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 2004 Terminografie zaměřená na překlad ČSN ISO 12616 01 0506 Listopad Translation-oriented terminography Terminographie axée sur la traduction Übersetzungsorientierte Terminographie

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Výtah k bodu 8 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: ZPRÁVA Z PRACOVNÍ SKUPINY PRO BEZPEČNOST VÝROBKŮ Stanovisko: N/A

Výtah k bodu 8 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: ZPRÁVA Z PRACOVNÍ SKUPINY PRO BEZPEČNOST VÝROBKŮ Stanovisko: N/A Zápis z pracovní schůzky Pracovní skupiny pro ISO COPOLCO Datum: 27. 4. 2010 Místo, Praha, Budějovická 73 Účast: Brynda, Mamula, Novák, Dupal 1. Projednání podkladů k plenárnímu zasedání Bod 5 programu

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010 Příloha č. 6 MICOOP-správa škol List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Výtisk číslo:1 Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Úvod do Geografických Informačních Systémů 3.seminární práce Představení organizace Jana Bittnerová Plzeň, 2004 Osnova: 1. vznik asociace 2. organizační

Více

Management kvality (jakosti)

Management kvality (jakosti) Management kvality (jakosti) Reforma VS modernizace ve VS Ekonomičnost účinnost - efektivita veřejných rozhodování a řízení 1. Produktové inovace (orientace na inovace produktů MHD, vzdělávání, kultura

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

Kam směřuje akreditace v příštích letech

Kam směřuje akreditace v příštích letech Kam směřuje akreditace v příštích letech Hydroanalytika 15.-16.9.2015 "Accredo - dávám důvěru" 2 IS 3 ISO 9001 Systémy managementu kvality Požadavky Přizpůsobení měnícímu se světu Reflektování rostoucí

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

Stanovy Československé společnosti mikrobiologické, z.s.

Stanovy Československé společnosti mikrobiologické, z.s. Stanovy Československé společnosti mikrobiologické, z.s. Čl. 1. Název a sídlo Společnosti 1.1. Název: Československá společnost mikrobiologická, z.s. (dále Společnost). 1.2. Sídlo: Vídeňská 1083, Praha

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-10-ORGANIZACE PROCES A PRODUKT. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-10-ORGANIZACE PROCES A PRODUKT. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-10-ORGANIZACE PROCES A PRODUKT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 14.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 74/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Členství v Národní síti Zdravých měst ČR. ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Členství v Národní síti Zdravých měst ČR. ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-08-021-15 ze dne 13.10.2015 Členství v Národní síti Zdravých měst ČR 8. z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a městské části 1. s c

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru MBI a jeho komunita 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Petr Pražský Katedra IT, FIS, VŠE Rektorát ČVUT, projekt Informační strategie Strana 1 Obsah 1. MBI komunita a

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 ISO NORMY RODINY 27K pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: petr.hruza@unob.cz

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Etikou podnikání a s technickými normami k funkčnímu trhu. Ing. Libor Dupal, předseda SČS

Etikou podnikání a s technickými normami k funkčnímu trhu. Ing. Libor Dupal, předseda SČS Etikou podnikání a s technickými normami k funkčnímu trhu Ing. Libor Dupal, předseda SČS Platón: Aby se chovali rozumně, dobří lidé zákony nepotřebují; špatní lidé si vždy najdou způsob, jak zákony obejít.

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 5. 2012 2011/0392(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.01 2002 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů ČSN ISO 128-30 01 3114 Březen Technical drawings - General principles of

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku

Více

ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech. Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz

ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech. Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz Cíl l příspp spěvku stručně charakterizovat normu ISO 10006 uvést hlavní novinky, které vydání normy

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Červenec 2009 Informační technologie Bezpečnostní techniky Řízení rizik bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27005 36 9790 Information technology Security techniques Information

Více

P R O G R A M Y (skupiny projektů)

P R O G R A M Y (skupiny projektů) PRACOVNI PŘKLAD P R O G R A M Y (skupiny projektů) Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO PROGRAM?... 3 1.3 PODÍL GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 2006 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Prognostika - Část 1: Obecné směrnice ČSN ISO 13381-1 Leden 01 1446 Condition monitoring and diagnostics of machines - Prognostics

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky ČESKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky CFCS 1004:2005 duben 2005 Platí od 1.5.2005 Chain-of-Custody of Forest Based Product - Requirements La chaîne de contrôle

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 2. 12. 2014, Praha Základní informace k ETV Novinka na českém a slovenském trhu Určeno: výrobcům,

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 2006 Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod ČSN ISO 18431-1 01 1466 Říjen Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 1: General introduction

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více