Účast na tvorbě budoucí mezinárodní normy pro společenskou odpovědnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účast na tvorbě budoucí mezinárodní normy pro společenskou odpovědnost"

Transkript

1 Účast na tvorbě budoucí mezinárodní normy pro společenskou odpovědnost

2 Krátce o ISO ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je světová jednička v tvorbě mezinárodních norem, fungující od roku Má 156 členů - národních normalizačních organizací velkých i malých států, průmyslových i rozvojových, z celého světa. ISO vytváří dobrovolné normy, které tvoří přidanou hodnotu všem typům podnikatelských činností. Normy ISO jsou dobrým příspěvkem světu, ve kterém žijeme. Zajišťují životně důležité charakteristiky jako kvalitu, ekologii, bezpečnost, ekonomiku, spolehlivost, kompatibilitu, funkční součinnost, výkonnost a efektivnost. Usnadňují obchod, rozšiřují znalosti a podílí se na technickém pokroku a správné manažerské praxi. Normy ISO také chrání uživatele a spotřebitele a dělají jejich život jednodušší. ISO vypracovává pouze normy, které požaduje trh. Tato práce práce probíhá za účasti expertů z průmyslu, technických a podnikatelských sektorů, které normy požadují, a které je následně i užívají. Tito experti musí spolupracovat s dalšími, jako jsou reprezentanti vládních agentur, spotřebitelských organizací, vědy a zkušebních laboratoří. Publikace označené jako mezinárodní normy ISO představují mezinárodní konsensus o stavu techniky v dané oblasti. Poselství od viceprezidentky ISO (pro technickou práci) Zivy Patir Všichni chceme žít v lepším světě, který je bezpečnější, čistší, trvale spravedlivý. Co proto děláme - jako jednotlivci, organizace i společnost? udržitelný a ISO jako celosvětová síť sdružující národní normalizační organizace má svým mezinárodním dosahem a postavením jedinečnou možnost ovlivnit tyto změny. Naši tradiční rolí bylo podporovat normalizaci výrobků, služeb, procesů, materiálů a systémů. Poté jsme vyvinuli normalizované nástroje pro řízení a nyní vyvíjíme další normu, která je řeší lidské aspekty. Dnes, ve smyslu strategické vize ISO pro roky chápeme, že vše spolu souvisí a stejně jako není možné oddělit SW a HW, výrobek a službu, není možné oddělit nástroje řízení organizace a hodnoty organizace. ISO pochopilo, že je dnes jen málo tak důležitých oblastí/témat jako je společenská odpovědnost (SR). ISO/TMB (Technical management Board Technický řídící výbor), který řídí tvorbu ISO norem, se musel velice snažit a vyvinout velké úsilí pro zahájení iniciativy v otázce společenské odpovědnosti, aby byla postavena na solidní bázi a všechny zainteresované strany byly spokojeny. ISO/TMB vytvořil Pracovní skupinu pro společenskou odpovědnost (WG), podřízenou přímo TMB, se speciální strukturou, která umožní účast všech zainteresovaných stran bez převahy jakékoliv skupiny. Navíc rozvojové země jsou povzbuzovány k účasti pomocí speciálních seminářů a finančních podpor.

3 WG je vedena týmem, kde jsou společně zástupci z rozvojové země (Brazílie) a z rozvinuté země (Švédsko). Zapojení stovek expertů z 54 zemí, zapojení mužů i žen zabezpečuje žádanou rozmanitost názorů. Iniciativa ISO pro vytvoření normy ISO dávající návod pro společenskou odpovědnost je tak jedinečnou příležitostí pro utváření/formování naší budoucnosti. Poselství předsedů pracovní skupiny pro společenskou odpovědnost WG SR Jorge Cajazeira předseda WG SR Brazilian Standard Institute (ABNT) Staffan Sodeberg - místopředseda WG SR Swedish Standard Institute (SIS) Svět není dosud spravedlivý, ale společně ještě máme velkou šanci eliminovat chudobu, nehumánní podmínky a degradaci životního prostředí, které jsou dosud běžné. Jako jednotlivci máme všichni příležitost nést vlastní odpovědnost a není již dále možné argumentovat, že vyřešení globálních změn je úkol někoho jiného. Jednou z možných cest je zapojit se do procesu tvorby normy ISO pro společenskou odpovědnost organizací. Jako u všech ostatních iniciativ, které jsou aktuální pro zajištění trvalé udržitelnosti v místním či globálním měřítku, finální produkt nebude lepší než vybraný proces a zapojení lidé. To je důvod proč klademe takový důraz na účast všech zainteresovaných stran při tvorbě normy ISO Jakákoliv organizace, která chce zlepšovat svoji společenskou odpovědnost, musí pravidelně posuzovat své procesy a úlohu ve společnosti. Každý segment společnosti může přispívat k více trvale udržitelnému rozvoji a zde vyvstává potřeba nástroje, který napomůže v praxi k jeho implementaci. To je cílem ISO Důležitou schopností ISO, odhlédneme-li od schopnosti ovládat tvorbu norem na mezinárodní úrovni, je jedinečná cesta šíření informací. Věříme, že ISO bude široce zaváděna a bude inspirací pro jednotlivce i organizace. Svět není dosud spravedlivý, ale společně ještě máme velkou šanci, pokud dosáhneme konsensu a přejdeme od teorie k praxi, ho změnit. Trvale udržitelný rozvoj je možnost / volba. 1 Pozadí: ISO a společenská odpovědnost (SR) Iniciativa ISO v oblasti společenské odpovědnosti je dána všeobecným poznáním, že SR je základem trvalé udržitelnosti každé organizace. To bylo konstatováno jak v roce 1992 v Rio de Janeiro na Summitu Země o životním prostředí, tak v roce 2002 na Světovém Summitu o trvale udržitelném rozvoji (WSSD), který se konal v Jihoafrické republice. 1.1 Výbor ISO pro spotřebitelskou politiku (COPOLCO)

4 V dubnu 2001 Rada ISO požádala ISO/COPOLCO zvážit realizovatelnost tvorby normy ISO pro společenskou odpovědnost organizací. COPOLCO rozhodlo v květnu 2001 pokračovat v práci. V červnu 2002 COPOLCO došlo k závěru, že z pohledu spotřebitelů má ISO dobrou pozici pro vůdčí roli při tvorbě mezinárodní normy pro společenskou odpovědnost. Proto COPOLCO doporučilo Radě ISO zřídit Poradní skupinu (Advisory Group), ve které budou zastoupeny všechny klíčové zainteresované strany, aby se angažovala dále v této záležitosti. 1.2 Poradní skupina ISO pro společenskou odpovědnost (SAG) Na začátku roku 2003 ustavilo ISO strategickou poradní skupinu pro společenskou odpovědnost organizací (SAG), která měla pomoci rozhodnout, zda aktivita ISO v této oblasti může být přínosem k aktivitám a programům existujícím ve světě. Skupina zahrnovala zástupce z celého světa a ze širokého spektra zainteresovaných stran, včetně podniků, vlád, mezivládních organizací, pracujících, spotřebitelů a nevládních organizací. Po 18 měsících intenzivní diskuze připravila skupina zprávu, která zahrnovala přehled již existujících iniciativ v celosvětovém měřítku a identifikovala klíčové oblasti, které by měly být zahrnuty do normy ISO o společenské odpovědnosti. Skupina SAG doporučila, aby ISO pokračovalo v práci na normě pro společenskou odpovědnost organizací, za podmínek splnění klíčových doporučení SAG. Na základě tohoto rozhodnutí byla uspořádána mezinárodní konference ISO na téma SR, kterou hostil Švédský normalizační institut ve Stockholmu. Cílem konference bylo získat další mezinárodní vstupní údaje pro rozhodnutí ISO, zda pokračovat v normalizační práci o společenské odpovědnosti. Konference se zúčastnilo 355 zástupců ze 66 zemí, reprezentujících hlavní zainteresované skupiny. Vzniklé problémy a výzvy byly pozoruhodně ve shodě s těmi, které identifikovala skupina SAG ve své zprávě. 1.3 Technický řídící výbor ISO (TMB) Na základě zprávy a doporučení SAG a pozitivní odezvy z této konference se ISO/TMB rozhodl vytvořit novou pracovní skupinu (WG) pro přípravu mezinárodní normy, která bude dávat návod pro SR. Technický řídící výbor následně přidělil vedení skupiny současně zástupcům národních normalizačních organizací z Brazílie (ABNT) a Švédska (SIS). Nový systém společného vedení zástupci z rozvojové a rozvinuté země je jedním z měřítek doporučených TMB pro posílení účasti rozvojových zemí, které představují 110 členů ISO ze 156 členů celkem. V lednu 2005 hlasovalo 37 členů ISO o návrhu na vznik nové normy (New Work Item Propsal - NWIP) pro SR. NWIP je základní dokument, který poskytuje klíčovou směrnici pro tvorbu nové normy. Uspokojující většina 32 zemí vyjádřila svůj zájem participovat na tvorbě normy pro SR. 1.4 Nový pracovní úkol Návod pro společenskou odpovědnost Založeno na návrhu nového úkolu ISO /TMB N Předmět normy Pomoc organizaci při řešení její společenské odpovědnosti Poskytnout praktický návod pro: - Funkčnost /akceschopnost SR

5 - Identifikaci a zapojení zainteresovaných stran - Zvýšení důvěryhodnosti zpráv a požadavků/nároků vzniklých v souvislosti se SR Zdůraznit výsledky funkčnosti a zlepšování Zvýšit spokojenost a důvěru zákazníků Podpořit jednotnou terminologii pro SR Být v souladu, nikoliv v konfliktu, se stávajícími dokumenty, smlouvami, zásadami/konvencemi a jinými normami ISO POZNÁMKA: ISO A ILO podepsalo Dohodu o spolupráci, aby bylo zajištěno, že ISO bude v souladu s konvencemi ILO). Typ normy Dokument bude mezinárodní norma poskytující návod Norma nebude určena k certifikaci třetí stranou V normě bude přednostně užíván termín should měl by před shall - musí Bude vytvořena pouze 1 norma Pracovní skupina pod vedením TMB (ISO/TMB/WG SR) Technický řídící výbor založil pracovní skupinu (WG), kde jsou rovnoměrně zastoupeny všechny strany zainteresované na společenské odpovědnosti WG je tvořena experty nominovanými národními normalizačními organizacemi, kteří si přejí aktivně se účastnit práce, spolupracujícími komisemi ISO/IEC a externími spolupracovníky (spolupráce typu D) a je současně otevřena dalším relevantním mezinárodním nebo regionálním organizacím se širokou základnou, které si přejí účastnit se práce. Každý člen ISO může jmenovat maximálně 6 expertů pro WG SR, kteří by měli rovnovážně zastupovat průmysl, vládní a nevládní organizace, spotřebitele, pracující, a další zainteresované strany. Interní i externí organizace/spolupracovníci mohou nominovat pro potřeby WG pouze dva reprezentanty. Pracovní postup V souladu s běžnými pracovními metodami ISO WG vytvoří návrh normy, který bude představovat konsenzus všech zúčastněných expertů WG. Zároveň se předpokládá, že každá národní organizace ISO, která nominuje experta, vytvoří zrcadlovou komisi (za účelem výměny názorů a informací v této oblasti) a že tato zrcadlová komise zaujme národní stanovisko k návrhům předkládaným WG. Požadovaným cílem je, aby konsenzus přijatý WG byl ověřen během hlasování k návrhu normy, určenému k veřejnému připomínkování (DIS). Z toho důvodu, zatímco práce ve WG představuje spolupráci jednotlivých expertů, a neočekává se prezentace národních stanovisek, je třeba naopak zaujmout národní stanovisko ke sporným otázkám, které se objeví ve WG. 2 Kategorie zainteresovaných stran Od samého počátku ISO/TMB požaduje spravedlivé/rovnoměrné zastoupení zainteresovaných stran při vývoji normy pro SR. V pracovní skupině je šest kategorií zainteresovaných stran: spotřebitelé, vládní organizace, průmysl, pracující, nevládní organizace a ostatní (služby, podpora, výzkum a jiné) SSRO.

6 K určení toho, která kategorie je pro vás nejvhodnější se prosím podívejte na dokumenty přístupné na webových stránkách ISO/TMB/WG. Definice těchto kategorií zainteresovaných skupin najdete pod Organizace na Pro zajištění Vaší spolupráce na normě SR je třeba kontaktovat Vaši národní normalizační organizaci NSB (v případě ČR Český normalizační institut). Informace o NSB najdete pod členové ISO na (viz kapitola 5) (v případě ČR 3 Stav WG (k 1. dubnu 2006) 3.1 Organizační uspořádání WG Vedení WG je vedena společně dvěma národními normalizačními organizacemi - brazilskou ABNT (Brazilská asociace technických norem) a švédským SIS (Švédský normalizační institut). WG musela ustavit Poradní skupinu předsedy (CAG). CAG nerozhoduje o WG, ale spíše identifikuje problémy, řídí přípravné diskuze o jejich řešení a, prostřednictvím předsedy, dává doporučení WG. V CAG jsou rovnoměrně zastoupeny kategorie zainteresovaných stran, rozvojové a rozvinuté země a obě pohlaví. Tvorba normy Tři tematické skupiny (TG 4,5 a 6) budou tvořit návrhy normy a ediční komise bude návrhy sestavovat, přezkoumávat a editovat v každé etapě tvorby dokumentu. Podpora práce na SR Angažovanost zainteresovaných stran Pro usnadnění účasti expertů zainteresovaných stran s omezenými zdroji, jako jsou rozvojové země, nevládní organizace, spotřebitelé atd. byla založena speciální tematická skupina TG 1, která v rámci WG jedná s takovými zainteresovanými skupinami. Otevřená komunikace Pro zajištění transparentnosti a otevřenosti a pro zabezpečení informovanosti WG byla vytvořena tematická skupina TG 2. Od ní se také očekává vývoj podpůrných nástrojů pro šíření informací. Spolehlivé postupy Práce WG je založena na pokynech daných v ISO Směrnici, upravených pro potřeby této WG speciální směrnicí ISO/TMB. Zvláštní skupina TG 3 má také připravit vnitřní návod pro tyto zvláštní pracovní postupy ustavené TMB. Ostatní podskupiny Pro zlepšení komunikace a práce byly ustaveny zvláštní jazykové podskupiny, španělská a francouzská,

7 Organizační struktura WG Plán práce První pracovní návrh první čtvrtletí 2006 Návrh ISO listopad/prosinec 2007 Konečný návrh září 2008 Mezinárodní norma říjen 2008 Struktura ISO Úvod Úvod bude poskytovat informace o obsahu normy a důvodech jejího vzniku 1. Předmět normy Tato část bude definovat předmět normy, její rozsah a omezení využitelnosti 2. Normativní odkazy Tato část bude obsahovat seznam dokumentů, které bude třeba číst spolu s normou. 3. Termíny a definice Tato část bude definovat termíny užívané v normě 4. Kontext SR, ve kterém všechny organizace působí Tato část bude pojednávat o historickém a dnešním kontextu SR. Bude také řešit otázky vzniklé z povahy koncepce SR. Budou také řešeny relevantní problémy zainteresovaných skupin.

8 5. Principy SR relevantní pro organizaci Tato část bude identifikovat soubor principů SR, získaný na základě různých zdrojů a poskytovat návod pro tyto principy. Relevantní problémy zainteresovaných stran mají být řešeny v této části. 6. Návod pro hlavní oblasti, kterých se týká SR Tato část bude poskytovat samostatné návody pro jednotlivé klíčové oblasti SR a jejich vztah k organizacím. Relevantní problémy zainteresovaných stran mají být řešeny v této části. 7. Návod pro implementaci SR v organizaci Tato část bude poskytovat praktický návod pro implementaci a integraci SR v organizaci, včetně, např. politik, praxí, přístupů, identifikace problémů, posouzení funkčnosti, reportingu a komunikace. Relevantní problémy zainteresovaných stran mají být řešeny v této části. 8. Přílohy k návodu Normy mohou obsahovat přílohy, pokud jsou potřebné. Literatura 5 Členství v ISO/TMB/WG Členská základna v ISO/TMB/WG sestává z expertů jmenovaných členy ISO (národními normalizačními organizacemi) a spolupracujícími organizacemi. V září 2005 měla WG SR 300 spolupracujících expertů z 54 zemí a 33 spolupracujících organizací. Členství je omezeno na maximálně 6 expertů na jednu národní normalizační organizaci a 2 experty na spolupracující organizaci.

9 Následující členové ISO nominovali experty do WG:

10 Následující organizace spolupracují s WG SR a jmenovaly své experty: Následující technické komise ISO interně spolupracují s WG SR: 6 Aktivní účast na tvorbě normy Čtenáři si pravděpodobně uvědomují, že pro účely normy pro SR, zavedlo ISO mnoho novinek, aby ulehčilo spolupráci a dodalo k ní odvahu lidem dosud zřídka spolupracujícím s ISO. ISO doufá, že široká spolupráce udělá normu lepší a poskytne praktické zkušenosti, které usnadní začlenění nových názorů při práci ISO v budoucnu. Váš názor je žádaný. Takže jak postupovat aby byl vyslyšen? Na mezinárodní úrovni můžete participovat v ISO/SR, která tvoří normu. Na národní úrovni můžete participovat v zrcadlových komisích, nebo jiných fórech koordinujících stanoviska k normě. Pro získání

11 více informací, které potřebujete pro určení Vaší strategie, mohou být dobrým startovacím bodem informace na www ISO, komunikace s národní normalizační organizací a WG. 7 Účast v pracovní skupině ISO SR Každý člen ISO může nominovat 6 expertů jednoho z každé zainteresované skupiny, tj. průmyslu, vládních organizací, pracujících, spotřebitelů, nevládních organizací a ostatních (služby, support, věda aj.)- pro spolupráci v pracovní skupině a byli tak považování za P-člena pro následná jednání na národní úrovni. Kromě toho mohou být jmenováni další, jako pozorovatelé pracovní skupiny a být považování za O-člena. Toto platí i pro korespondenční členství. Pro jednotlivce je však jediná cesta jak pracovat přímo v ISO/WG SR, tj. být expertem. Kromě expertů jmenovaných členy ISO může každá organizace se spoluprací typu D jmenovat 2 experty. Experti v pracovní skupině zastupují sebe a nejsou oficiálními reprezentanty členů nebo organizace se spoluprací typu D, které je jmenovaly. Přesto se doporučuje, aby byli v úzkém kontaktu se členy a organizacemi se spoluprací typu D, aby byla zajištěna informovanost o postupu prací a různých názorech v pracovní skupině v nedřívější etapě. Pozorovatelé mají právo sledovat práci v pracovní skupině. Je to výborná příležitost něco se o skupině dozvědět. Pro usnadnění účasti expertů zastupujících strany s omezenými finančními zdroji, jako jsou rozvojové země, nevládní organizace, spotřebitelé a ostatní, byla zřízena speciální tematická skupina (TG 1) uvnitř WG, která napomáhá řešit zapojení zainteresovaných stran. 8 Účast na národní úrovni Existuje také možnost účastnit se tvorby mezinárodní normy na národní úrovni. Předpokládá se, že každý člen ISO zastoupený v pracovní skupině, zřídí národní komisi a bude koordinovat její vstup do mezinárodního procesu tvorby. Tato komise bude zrcadlová k ISO/WG/SR. Zrcadlová komise je organizována členem ISO národní normalizační organizací. Doporučuje se, aby členství v komisi reflektovalo zainteresované strany, tak jak jsou prezentovány na mezinárodní úrovni. Národní zrcadlová komise bude spolupracovat při tvorbě stanoviska k návrhům normy v etapě DIS (návrh mezinárodní normy), FDIS (konečný návrh mezinárodní normy) a při hlasování k návrhu CD (návrh komise), ke kterému se vyjadřují P-členové. Komise také může předat návrh normy zainteresovaným stranám na národní úrovni a shrnout jejich připomínky. Poznámka Expert - jednotlivec jmenovaný členem ISO nebo organizací se spoluprací typu D, který se aktivně účastní práce v pracovní skupině WG.

12 P-člen - člen ISO, který aktivně pracuje, s povinností hlasovat ke všem dotazníkovým průzkumům a návrhům normy. O-člen - člen ISO, který chce práce pouze sledovat, dostává dokumenty a má právo předložit připomínky a účastnit se zasedání. Zrcadlová komise - národní komise, ustavená členem ISO, zodpovědná za získání národního stanoviska k pracím probíhajícím v ISO.