Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků"

Transkript

1 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 9 hodin týdně v 2. ročníku 9 hodin týdně v 3. ročníku 9 hodin týdně v 4. ročníku 7 hodin týdně v 5. ročníku 7 hodin týdně Vzdělávací obsah je rozdělen do 3 složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Obsah jednotlivých složek se vzájemně prolíná. Vzdělávání v tomto předmětu rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku, směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě. Rovněž vede k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností, k využívání různých zdrojů informací př. slovníky, encyklopedie. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tématické okruhy všech průřezových témat. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování do vyučovacího procesu Kompetence k řešení problémů žáci si vzájemně radí a pomáhají žáci vyhledávají informace potřebné k řešení problému žáci navrhují různá řešení problému a zdůvodňují své závěry učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu žáci naslouchají promluvám ostatních žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory učitel vede žáky k porozumění různým typům textů a obrazových materiálů

2 Kompetence sociální a personální učitel organizuje práci ve skupinách žáci spolupracují při řešení problémů učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a k vzájemnému respektu učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky žáci jsou vedeni k respektování pokynů pedagogů Kompetence občanské žáci si uvědomují svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu žáci projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům a aktivně se zapojují do kulturních akcí pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály Kompetence pracovní žáci dodržují hygienu práce učitel vede žáky k organizování a plánování učení učitel požaduje dodržování dohodnutých pravidel a postupů Charakteristika vyučovacího předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět v tomto rozsahu: v 6. ročníku 5 hodin týdně v 7. ročníku 4 hodiny týdně v 8. ročníku 4 hodiny týdně v 9. ročníku 5 hodin týdně Vzdělávací obsah je rozdělen do tří složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Obsahy jednotlivých složek se vzájemně prolínají. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura je zaměřeno na: rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu vyjádření reakcí a pocitů žáků pochopení role v různých komunikačních situacích porozumění různým druhům psaných i mluvených projevů a poznání záměru autora vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou, dějepisem, informačními a komunikačními technologiemi, s hudební a výtvarnou výchovou. V předmětu se realizují tématické okruhy všech průřezových témat

3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení učitel vede žáky k vyhledávání a třídění informací učitel vede žáky k užívání správné terminologie žáci vyhledávají a třídí informace osvojují si základní jazykové a literární pojmy kriticky hodnotí výsledky svého učení využívají prostředků výpočetní techniky Kompetence k řešení problémů žáci vyhledávají informace vhodné k řešení problému využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení samostatně řeší problémy a volí různé způsoby řešení Kompetence komunikativní žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory výstižně a kultivovaně naslouchají promluvám druhých lidí a reagují na ně účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory rozumějí různým typům textů a záznamů využívají informačních a komunikačních prostředků Kompetence sociální a personální žáci účinně spolupracují ve skupině podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu a upevňování dobrých mezilidských vztahů věcně argumentují, respektují názory druhých řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení Kompetence občanské žáci respektují přesvědčení druhých lidí jsou si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu chrání naše tradice, kult. i historické dědictví aktivně se zapojují do kulturního dění získávají pozitivní postoj k uměleckým dílům Kompetence pracovní žáci dodržují hygienu práce dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou využívají svých znalostí v běžné praxi

4 Ročník: 1. Učivo Písmena a hlásky Čtení Psaní Vyjadřovací schopnosti Očekávané výstupy - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - umí jednotlivá písmena a hlásky správně přečíst, vyslovit, napsat - dokáže opravit nesprávnou výslovnost - umí skládat slabiky, slova - čte slabiky slova - tvoří jednoduché věty - hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací - rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat - umí sedět při psaní - rozlišuje tiskací a psací písmena - umí napsat tiskací a psací písmena velké a malé abecedy - umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty - dokáže přepsat tiskací písmo do psané podoby - dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět - umí tvořit smysluplné věty - dokáže dramatizovat jednoduchý text - dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy - naučí se zpaměti krátkou básničku - dokáže básničku recitovat Mezipředmětové vztahy a průřezová témata VDO- občanská společnost a škola - výchova k demokrat. myšlení v rámci třídního kolektivu - výchova k samostatnosti, k sebekritice a odpovědnosti VMEGS Evropa a svět nás zajímá rozvoj jazykových dovedností, poznávání evrops. kultur MuV - základní znalosti o různých etnických kulturních skupinách žijících v ČR a Evropě - schopnost tolerovat odlišnosti jiných národností EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí (nejbližší okolí) MeV vedení žáků k výběru kvalitních pořadů literatury a tisku Vv- doplnění textu obrázkem Poznámky Metody, formy - sluchová analýza a syntéza, rozhovor, vyprávění, dramatizace, manipulace s písmeny a slabikami, zapojování všech smyslů, individuální přístup, skupinová práce Evaluační nástroje - žák nazývá, označuje, řadí (písmena, slabiky), kreslí, učí se zpaměti Pomůcky - tabule, mag. tabule, nástěnné tabule, obrazy a obrázky, textilní písmena, kartičky se slabikami a se slovy, obrázková abeceda, krychle s písmeny, rádio

5 Ročník: 2. Učivo Čtení Hlásky Slabiky Slova Věty Vyjadřovací schopnosti Psaní Očekávané výstupy - čte plynule s porozuměním přiměřené texty nahlas i potichu - dbá na správnou intonaci - umí naslouchat přednesu - rozlišuje poezii a prózu - dokáže přečtený text vyprávět - rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky měkké, tvrdé a obojetné - zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek - umí rozdělit slovo na konci řádku - rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - rozlišuje vlastní jména osob a zvířat - poznává párové souhlásky podobu na konci slov - pozná konec věty a začátek věty následující - věty začíná velkým písmenem - rozlišuje v textu druhy vět a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové a zvukové prostředky - zná a správně používá interpunkční znaménka - tvoří krátký mluvený projev - rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk - vyjadřuje svůj názor, pocity - podle obrázkové osnovy vypráví děj - tvoří krátký mluvený projev - dokáže naslouchat druhému - zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis jednoduchých textů - kontroluje vlastní písemný projev Mezipředmětové vztahy a průřezová témata VDO rozvíjí a podporuje komunikativní a formulační schopnosti a dovednosti VMEGS Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy v četbě) MuV Lidské vztahy (sociální a komunikativní hry zaměřené na toleranci, empatii a harmonické mezilidské vztahy) EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k životnímu prostředí Poznámky Metody, formy - rozhovor, vyprávění, dramatizace, manipulace s kostkami, kartami (tvrdé, měkké souhlásky)a se slovy (slovní druhy) individuální přístup, skupinové práce Evaluační nástroje - žák třídí, zařazuje do skupiny, vysvětluje Pomůcky - tabule, mag. tabule, nástěnné tabule, obrazy a obrázky, karty se slovy, rádio

6 - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Ročník: 3. Učivo Čtení Nauka o slově Vyjmenovaná slova Slovní druhy Podstatná jména Slovesa Očekávané výstupy - zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení - umí číst potichu i předčítat nahlas - orientuje se v textu - čte s porozuměním - umí reprodukovat text - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - vyjadřuje pocity z přečteného textu (dramatizace) - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova s významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost - zná obojetné souhlásky - zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - pozná podstatné jméno - umí určit rod, číslo, pád podst. jmen - rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše - pozná sloveso Mezipředmětové vztahy a průřezová témata MuV - kulturní diference vlastní kulturní zakotvení, spisovatelé, básníci etnický původ (nářečí) lidské vztahy- princip slušného chování, tolerance, empatie a vžití se do role druhého MeV kritické čtení- vliv médií ve společnosti VDO rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační schopnosti a dovednosti Vv doplnění vlastního textu ilustrací Poznámky Metody, formy - rozhovor, vyprávění, dramatizace, manipulace s kartami(sl. druhy), stavebnice DIPO, práce se slovníkem (abeceda) Evaluační nástroje - aplikuje (vyjmenovaná slova), používá slovníky, předvádí a prezentuje své práce Pomůcky - karty se slovy, stavebnice DIPO, rádio, telef. seznam, pravidla čes. pravopisu

7 Věta a souvětí Abeceda Vyjadřovací schopnosti Psaní - umí určit osobu, číslo a čas sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - umí abecedu - umí řadit slova podle abecedy - orientuje se v textu slyšeném i čteném je schopen vypravovat podle osnovy - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - umí věrohodně popsat předmět - umí telefonovat - umí napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici - dbá na úpravu v sešitě - kontroluje vlastní písemný projev Ročník: 4. Učivo Čtení Literární výchova Mateřský jazyk Očekávané výstupy - čte nahlas i potichu s porozuměním - rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho reprodukovat - odliší podstatné a okrajové informace - rozlišuje různé typy uměleckých textů - dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat zápis do deníku - seznámí se s autory dětských knih - spisovatelé a básníci B. Němcová, K. J. Erben, J. Seifert, F. Halas, M. Macourek, H. Ch. Andersen, A Lindgrenová, R. Kipling - seznámení se s jazykem jako s prostředkem Mezipředmětové vztahy a průřezová témata MuV - etnický původ rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost - kulturní diference - poznání vlastního kulturního zakotvení - lidské vztahy uplatňování principu slušného chování, Poznámky Metody, formy - rozhovor, vyprávění, dramatizace, manipulace s kartami(sl. druhy), stavebnice DIPO, práce se slovníkem (abeceda) Evaluační nástroje - přiřazuje (vzory), uvádí další příklady, vysvětluje a zdůvodňuje

8 Věta, souvětí Slovo Stavba slova Vyjmenovaná slova Podstatná jména Slovesa Abeceda Skupiny bě-bje, pě- pje, vě vje, mě- mně Vyjadřovací schopnosti komunikace - rozliší větu jednoduchou a souvětí - určí základní skladební dvojice ve větě jednoduché - seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem - z vět jednoduchých vytvoří souvětí - rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, slova citově zabarvená - umí užívat slova spisovná, výstižná, slova citově zabarvená - dokáže určit slovní druhy - rozlišuje předpony a předložky a správně je píše - určí slovní základ (předpona, kořen, přípona) - píše správně i/y po obojetných souhláskách - zná vzory podstatných jmen - umí určit rod, číslo, pád a vzor - umí skloňovat podst. jm. podle vzorů - pozná zvratná slovesa, neurčitek - umí určit osobu, číslo, čas - umí časovat slovesa v čase přítomném, minulém, budoucím - umí vyhledávat v abecedním seznamu (rejstřík, slovník, telef. seznam) - správně píše skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně - umí uvést příklady užití ve větách - umí vypravovat podle osnovy - umí popsat jednoduchou věc - při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, (nespisovná), citově zabarvená - kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu - umí se vyjádřit v běžných situacích - zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu tolerance, solidarita, empatie - lidské vztahy vztahy mezi kulturami OSV - sociální rozvoj (sloh) MeV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení reklama Vv - ilustrace Pomůcky - karty se slovy, stavebnice DIPO, rádio, telef. seznam, pravidla čes. pravopisu, tiskopisy, časopisy, noviny

9 - vede správně telef. rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku - vyváří si správný vztah k reklamě Ročník: 5. Učivo Čtení Vyjadřovací schopnosti Slovní druhy Podstatná jména Přídavná jména Očekávané výstupy - čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu - rozpozná umělecké vybrané žánry pohádka, pověst, bajka, dobrodružná četba, comics - tvoří vlastní literární text na dané téma - zná pojmy rým, verš, sloka - volně reprodukuje text - tvoří zkrácený zápis textu - recituje básně (přiměřené věku) - dokáže zdramatizovat vhodný text - sestaví osnovu k popisu a vyprávění - podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje - zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu - napíše dopis, telegram, příspěvek do časopisu, pozvánku, oznámení, inzerát - posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení - umí všechny slovní druhy - určí rod, číslo, pád, vzor podst. jmen - podst. jména skloňuje podle vzorů - určí druhy přídavných jmen - zná gramatiku měkkých a tvrdých přídavných jmen Mezipředmětové vztahy a průřezová témata VDO - občanská společnost a škola občan a živ. prostředí MeV - tvorba mediálního sdělení- práce v realizačním týmu - fungování a vliv médií ve společnosti OSV- sociální rozvoj MuV - kulturní diference a) lidské vztahy b) multikulturalita Vl státy, národnosti Vv ilustrace Poznámky Metody, formy - rozhovor, vyprávění, dramatizace, manipulace s kartičkami, stavebnice DIPO, práce se slovníkem (abeceda) Evaluační nástroje - tvoří a předvádí (vlastní texty), uvádí další příklady, vysvětluje a zdůvodňuje (pravopisné jevy), popisuje Pomůcky - karty se slovy, stavebnice DIPO, rádio, telef. seznam, pravidla čes. pravopisu, tiskopisy, časopisy, noviny

10 Zájmena, číslovky Slovesa Přímá řeč Skladba Souvětí - pozná základní druhy číslovek a zájmen - časuje slovesa ve všech časech v ozn. způsobu - pozná všechny slovesné způsoby - pozná zvratné sloveso - rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary - zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit - rozpozná přímou řeč a větu uvozovací - umí užít přímou řeč ve vypravování - pozná podmět a přísudek - rozlišuje podmět holý, rozvitý, několikanásobný - užívá shodu přísudku s podmětem - určí větu hlavní a vedlejší - pozná spojky (spojovací výrazy) v souvětí

11 Ročník: 6. Učivo Očekávané výstupy Komunikační a slohová výchova: 1. Vypravování, popis - žák si osvojuje zákl. normy písemného 2. Charakteristika vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu 3. Oslovení, mluvní cvičení textu 4. Dialog, monolog, - rozpozná jednoduché případy manipulativní řečnictví komunikace 5. Korespondence vzkaz, - odlišuje spisovný a nespisovný projev dopis, - rozlišuje přímou a nepřímou řeč - dokáže vyjadřovat vlastní postoje a pocity - komunikuje přiměřeně v připraveném i improvizovaném projevu Jazyková výchova: 1. Rozvrstvení národního jazyka, vyhledávání v jazykových příručkách 2. Zvuková stránka jazyka přízvuk, intonace větná 3. Slovní zásoba a tvoření slov 4. Tvarosloví ohebné slovní druhy 5. Pravopis lexikální a morfologický 6. Skladba věta jednoduchá - žák se snaží samostatně pracovat se základními jazykovými příručkami - dokáže spisovně vyslovovat česká a běžně užívaná cizí slova - poznává nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby - rozpozná ohebné slovní druhy - ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické - uvědomuje si vztahy mezi základními větnými členy Mezipředmětové vztahy a průřezová témata OSV sociální rozvoj EV vztah člověka k prostředí (vypravování popis) MuV kulturní diference (korespondence) VMEGS Evropa a svět (korespondence) MeV krit. čtení a vnímání médií Čj literární výchova Čj literární výchova, komunik. a slohová výchova MuV multikulturalita, etnický původ (vrstvy národního jazyka, zvuková stránka jazyka) Poznámky Práce s různými typy textů z různých komunik. oblastí. Žák označuje, vybírá, popisuje, vyjadřuje se vlastními slovy. Metody dramatizace, scénky. Řečové projevy a nahrávky Žáci aplikují pravopisná pravidla. Literární výchova: 1. Pohádky, báje a pověsti - žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších EV vztah člověka Čtenářský deník

12 2. Příběhy dobrodružné literatury 3. Útvary lidové slovesnosti - přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku - dramatizuje a reprodukuje přečtený text podle svých schopností - vyjadřuje dojmy z četby, z divadelního představení - tvoří vlastní literární texty podle svých schopností k prostředí (srovnání životního stylu literatura 19. st.) VMEGS etnický původ, multikulturalita (poznávání literatur odlišných kultur) OSV sociální rozvoj Literárně-výchovné aktivity (knihovna, besedy, divadelní představení) Žáci aplikují poznatky z literární teorie (literární druhy a žánry, zvukové prostředky poezie) Hv, Vv, D Ročník: 7. Učivo Komunikační a slohová výchova: 1. Výpisky 2. Vypravování 3. Charakteristika přímá a nepřímá 4. Subjektivní popis 5. Životopis, žádost 6. Referát, čtení jako zdroj informací Jazyková výchova: 1., 2. Tvarosloví ohebné a neohebné slovní druhy 3., 4. Slovní zásoba a význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma Očekávané výstupy - žák formuluje hlavní myšlenky textu, vyhledává klíčová slova - výstižně vyjadřuje charakteristické rysy popisované osoby - využívá poznatků o slohovém rozvrstvení slovní zásoby k popisu subjektivních pocitů - rozlišuje v textu fakta od názorů a hodnocení, vyhledává informace - žák ovládá morfologické pravopisné jevy - správně třídí slovní druhy, rozpozná ohebné a neohebné - využívá a rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby - používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení významu slova, rozpozná přenesená Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Čj literární výchova odborné texty z různých předmětů EV vztah člověka k prostředí OSV sociální rozvoj Čj Komunikační a slohová výchova, literární výchova MeV interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, stavba mediálního sdělení, vnímání autora Poznámky Žák vybírá a zobecňuje vyhledané informace, uspořádává fakta. Žáci aplikují pravopisná pravidla. Porovnávají a analyzují různé jazykové projevy, hledají chyby. Práce s textem, vyvozování závěrů

13 a homonyma 5. Skladba, stavba věty, rozvíjející větné členy Literární výchova: 1. Bajky 2. Pověsti, kroniky 3. Lyrika a epika, zvukové prostředky v poezii, balady a romance 4. Literární druhy : poezie, próza, drama pojmenování - uvědomuje si vztahy mezi větnými členy, ovládá základní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché - žák jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla - formuluje ústně vlastní názory na přečtený text - orientuje se v základních literárních pojmech - přednáší a výrazně čte vhodné literární texty - tvoří jednoduché literární texty mediálního sdělení Vv, Hv, D VMEGS multikulturalita OSV sociální rozvoj MeV tvorba mediálního sdělení - dramatizace, scénky - výtvarný doprovod k literárním textům Ročník: 8. Učivo Komunikační a slohová výchova: 1. Životopis, žádost 2. Charakteristika literární postavy 3. Výklad 4.Výtah 5. Úvaha Očekávané výstupy - žák uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel - využívá poznatků o jazyce k tvořivé práci s textem - ovládá základy studijního čtení, formuluje hlavní myšlenky textu - rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení, vyjadřuje vlastní názory a hodnocení Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Čj literární výchova odborné texty z různých předmětů OSV sociální rozvoj EV vztah člověka k prostředí MeV interpretace vztahu mediálního sdělení a reality VMEGS jsme Evropané Poznámky - práce s různými typy textů - žák uspořádává a třídí informace a fakta Jazyková výchova: 1. Tvarosloví všechny - žák zvládá v písemném projevu pravopis lexikální, Čj komunikační a Žáci pracují samostatně

14 slovní druhy 2. Přejatá slova- výslovnost, skloňování, pravopis 3. Skladba věta jednoduchá a souvětí, vedlejší věty 4. Rozvrstvení národního jazyka 5. Dělení jazyků do skupin Literární výchova: 1. Základní česká a světová díla renesance a humanismu 2. Literární představitelé a směry doby národního obrození 3. Kompozice a jazyk literárního díla slovotvorný, morfologický - zvládá výslovnost i pravopis běžně užívaných cizích slov - rozlišuje významové vztahy ve větě a souvětí, zvládá základy syntaktického pravopisu - rozlišuje vrstvy národního jazyka - má základní povědomí o postavení češtiny - žák se orientuje v základních literárních směrech a uvádí významné představitele české a světové literatury do 19. století - formuluje vlastní názory na umělecké dílo - vyhledává informace v knihovně, na internetu - má základní poznatky o struktuře literárního díla - podle svých schopností tvoří literární texty slohová výchova, literární výchova Z, Cj VMEGS Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět OSV sociání rozvoj MuV kulturní diference, etnický původ, multikulturalita D, VkO, Hv, Vv Čj komunikační a slohová výchova MeV fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení MuV etnický původ s jazykovými příručkami, výkladovými slovníky, slovníky cizích slov. Vysvětlují a analyzují vztahy ve větě a souvětí, nakreslí schéma souvětí. - literárně výchovné aktivity - aplikace poznatků z literární teorie - analýza textu, porovnávání různého způsobu zpracování textu Ročník: 9. Učivo Komunikační a slohová výchova: 1. Úřední písemnosti (tiskopisy, přihlášky, žádosti) 2. Diskuse 3. Funkční styly, výstavba a členění textu Očekávané výstupy - žák zvládá využívání poznatků o jazyce a tvoří vlastní písemné projevy - využívá zásad komunikace a chápe roli mluvčího a posluchače - zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu textu Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Svět práce Čj jazyková výchova, MeV všechny tématické okruhy VMEGS všechny tématické okruhy EV vztah člověka Poznámky Práce s publicistickými texty. Vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, sdělovací prostředky)

15 4. Úvaha 5. Průřezové téma mediální výchova Jazyková výchova: 1. Etapy vývoje češtiny, skupiny jazyků. 2. Skladba složitější souvětí, stavba textu, zásady českého slovosledu 3. Tvarosloví vlastní názvy a jména, přejatá slova, přechodníky 4. Tvoření slov s důrazem na pravopis Literární výchova: 1. Česká a světová literatura 1. a 2. poloviny 20. století 2. Struktura a jazyk literárního díla 3. Shrnutí literárních pojmů - vyjadřuje ústně a písemně své názory a zkušenosti, hodnotí a porovnává je s názory ostatních - rozlišuje ve sdělovacích prostředcích objektivní a subjektivní hodnocení a zaujímá kritický postoj k manipulativnímu působení - žák má základní povědomí o původu a postavení češtiny - zvládá výstavbu souvislého textu - zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický a syntaktický - žák se orientuje v základních literárních směrech a uvádí významné představitele české i světové literatury 20. století - hodnotí umělecké dílo na základě četby a představení - pracuje s různými zdroji informací (knihovna, internet) - porovnává různá umělecká zpracování téhož námětu - podle svých schopností tvoří literární texty k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí VDO občan a stát OSV sociální rozvoj Čj komunikační a slohová výchova D OSV sociální rozvoj MuV etnický původ, multikulturalita D, Vv, Hv VDO občan a stát MeV tvorba mediálního sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti MuV princip sociálního smíru a solidarity VMEGS jsme Evropané Samostatná práce s jazykovými příručkami a slovníky. Vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, sdělovací prostředky). Analýza vztahů ve větě a v souvětí. Literárně výchovné aktivity, analýza textu, aplikace poznatků z literární teorie, vlastní tvorba literárních textů

16 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. a 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět od 3. do 7. ročníku s dotací 3 hodiny týdně, v 8. ročníku jsou 4 hodiny týdně a v 9. ročníku s dotací 3 hodiny týdně. Jako další cizí jazyk se vyučuje v 7. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. Při výuce dochází k propojení s každodenním životem dětí, ve kterém se setkávají s angličtinou prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu, při práci s počítačem a v médiích. Vzdělávací obsah se dělí na tři okruhy řečových dovedností: 1. receptivní 2. produktivní 3. interaktivní Cílem předmětu anglický jazyk na prvním stupni je poskytnout žákům základ slovní zásoby a konverzačních frází pro běžné každodenní situace. Důležité je budování čtenářských dovedností a schopnosti psát. Žáci se seznamují se základní gramatickou strukturou a pořádkem slov ve větě. Žáci na druhém stupni si osvojují širší tématické okruhy jako domov, rodina, škola, volný čas, příroda, počasí, cestování, sport V souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Uvědomují si význam znalosti cizích jazyků pro osobní život, pro vzájemné porozumění mezi národy a rovněž si uvědomují význam tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. Při výuce angličtiny jako dalšího cizího jazyka je cílem porozumět každodenním výrazům a základním frázím, představit sebe a nejbližší okolí a jednoduchým způsobem se domluvit. Výuka se realizuje v dělených skupinách v rámci ročníku formou vyučovacích hodin v klasických učebnách i v učebnách VT. Praktický význam výuky anglického jazyka umožňuje realizaci všech průřezových témat a některých tématických okruhů: OSV sociální rozvoj VMEGS Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět MuV lidské vztahy, kulturní diference, multikulturalita, etnický původ MeV tvorba mediálního sdělení EV lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí VDO občanská společnost a škola Výuka je úzce propojena s dalšími předměty jako český jazyk, dějepis, zeměpis, hudební a výtvarná výchova

17 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení žáci pochopí důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život propojují poznatky do širších celků vyhledávají a třídí informace Kompetence k řešení problémů žáci se snaží řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí nebojí se hovořit anglicky s cizincem snaží se opsat obsah myšlenky při nedostatečné slovní zásobě Kompetence komunikativní žáci porozumí jednoduchému sdělení umí zformulovat jednoduchou myšlenku rozumějí jednoduché promluvě a přiměřenému textu využívají získané dovednosti k navázání kontaktu Kompetence sociální a personální žáci spolupracují ve skupině na jednoduchém úkolu jsou schopni v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat dodržují zásady slušného chování Kompetence občanské žáci získávají představu o zvycích a tradicích v anglicky mluvících zemích respektují přesvědčení a názory ostatních lidí Kompetence pracovní žáci samostatně pracují s různými druhy slovníků využívají angličtinu k získávání informací z různých oblastí

18 Ročník: 3. Učivo 1. jednoduché říkanky, básničky, písničky, vytleskávání do rytmu 2. pozdrav, rozloučení, poděkování, souhlas, nesouhlas 3. abeceda, barvy, čísla otázka a zápor, vazba I m, It s a / an Očekávané výstupy 1. žák vyslovuje a čte foneticky správně jednoduchá slova 2. porozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně 3. rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 4. chápe obsah jednoduché konverzace Mezipředmětové vztahy a průřezová témata OSV sociální rozvoj VMEGS Evropa a svět nás zajímá Hv, Vv Poznámky využití audionahrávek, obrazového materiálu, flashcards, scének, jazykových her Ročník: 4. Učivo 1. číslovky 10 20, barvy, domácí zvířata, nálady, pocity, oblečení, jídlo 2. transkripční znaky, vázání slov sloveso být a mít, otázka a zápor, vazba There is, There are Očekávané výstupy 1. žák rozumí známým slovům a jednoduchým větám 2. čte foneticky správně jednoduché texty 3. vyhledá informaci v jednoduchém textu 4. rozumí obsahu jednoduchého textu Mezipředmětové vztahy a průřezová témata MuV multikulturalita OSV sociální rozvoj Hv, Vv Poznámky využití audionahrávek, obrazových materiálů, jazykových her, základy práce se slovníkem

19 Ročník: 5. Učivo 1. číslovky , tématické okruhy: denní činnosti, škola, nákupy, volný čas, oblékání, počasí 2. pozdrav, poděkování, představování, informace o sobě, objednání jídla v restauraci 3. sloveso být v přítomném čase prostém a průběhovém, přivlastňovací zájmena, množné číslo podstatných jmen, slovesa can, must Očekávané výstupy 1. žák rozumí obsahu jednoduchého textu a přiměřeně ho reprodukuje 2. čte plynule a foneticky správně jednoduché texty 3. vyhledá informaci v textu 4. začíná pracovat s dvojjazyčným slovníkem 5. sestaví krátké písemné sdělení 6. jednoduše konverzuje v běžných každodenních situacích Mezipředmětové vztahy a průřezová témata MuV multikulturalita OSV sociální rozvoj Hv, Vv Poznámky využití audionahrávek, obrazových materiálů, slovníků, jazykových her Ročník: 6. Učivo 1. tématické okruhy: můj svět, zvířata, zdraví, jídlo, oblékání, volný čas, moje země 2. řadové číslovky 3. počitatelná a nepočitatelná jména 4. zájmena neurčitá, stupňování příslovcí Očekávané výstupy 1. žák čte texty přiměřeného rozsahu 2. rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici 3. sestaví krátké sdělení v souvislosti s probíranými tématickými okruhy 4. tvoří gramaticky správně jednoduché věty 5. reaguje v běžných každodenních situacích 6. pracuje s dvojjazyčným slovníkem Mezipředmětové vztahy a průřezová témata OSV sociální rozvoj VMEGS objevujeme Evropu a svět, Evropa svět nás zajímá (život v anglické rodině, tradice a zvyky) MuV kulturní diference, multikulturalita EV vztah člověka k prostředí (počasí u nás a Poznámky využití audionahrávek, obrazových materiálů, slovníků, jazykových her, časopisů

20 5. minulý čas prostý slovesa pravidelná a nepravidelná v Evropě) MeV tvorba mediálního sdělení Z, Vv, Hv, Čj Ročník: 7. Učivo 1. tématické okruhy: domov, stěhování, volný čas, doprava, Londýn, město - obecně, instrukce k určení směru 2. vyjadřování like + - ing, 3. budoucí děj a způsoby jeho vyjadřování 4. vyjadřování předpřítomného času 5. způsobová slovesa must, have to, can, should 6. velká čísla (nad 1000) Očekávané výstupy 1. žák čte plynule texty přiměřeného rozsahu 2. rozumí obsahu textů v učebnici a orientuje se v autentických textech 3. rozumí jednoduché promluvě a konverzaci 4. sestaví krátké sdělení v souvislosti s probíranými tématickými okruhy 5. používá dvojjazyčný slovník Mezipředmětové vztahy a průřezová témata OSV sociální rozvoj MeV tvorba mediálního sdělení EV vztah člověka k prostředí Z Čj - jazyková výchova Poznámky využití audionahrávek, obrazových materiálů, slovníků, jazykových her, časopisů a autentických textů Ročník: 8. Učivo 1. tématické okruhy: svět práce, oblečení, zdraví, sláva a štěstí, přátelství, náš svět a příroda Očekávané výstupy 1. žák čte plynule a správně texty přiměřeného rozsahu 2. rozumí obsahu textu, vyhledá v něm známé výrazy a fráze, orientuje se v autentických textech Mezipředmětové vztahy a průřezová témata EV- vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí. Poznámky využití audionahrávek, obrazových materiálů, slovníků, jazykových her, časopisů,

21 2. další příklady používání předpřítomného času 3. rozdíl v používání minulého času prostého a průběhového 4. způsobová slovesa a jejich opisné tvary 5. rozdíl v používání času předpřítomného a minulého času prostého 6. vyjadřování a používání trpného rodu 3. rozumí jednoduché promluvě a konverzaci 4. odvodí pravděpodobný význam slov z kontextu 5. sestaví krátké ústní i písemné sdělení týkající se základních tématických oblastí 6. pracuje s dvojjazyčným slovníkem MeV - fungování a vliv médií ve společnosti Svět práce, Výchova ke zdraví, Inf autentických textů a internetu Ročník: 9. Učivo 1. tématické okruhy: životní styl, zábava a média, cestování a prázdniny, riskování, dospívání, plány do budoucna 2. shrnutí všech probraných slovesných časů 3. vztažné věty, podmínkové věty 4. shrnutí o podstatných jménech (počitatelnost, členy) 5. frázová slovesa Očekávané výstupy 1. žák čte plynule a správně texty 2. rozumí obsahu textů v učebnicích a v autentických materiálech 3. rozumí běžné promluvě a konverzaci zřetelně vyslovované 4. odvodí význam nových slov z kontextu 5. sestaví ústní i písemné sdělení týkající se základních tématických oblastí 6. tvoří gramaticky správně věty i krátké texty 7. reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu i konverzace 8. jednoduchým způsobem se domluví v běžných situacích 9. používá dvojjazyčný i výkladový slovník Mezipředmětové vztahy a průřezová témata MeV fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení OSV sociální rozvoj Inf, Z Poznámky využití audionahrávek, obrazových materiálů, slovníků, jazykových her, časopisů, autentických textů, internetu a doplňkové četby

22 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. a 2. stupeň Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Osvojování cizích jazyků snižuje jazykové bariéry a zvyšuje mobilitu jednotlivců. Přispívá chápat odlišnosti v kultuře a způsobu života obyvatel v jiných zemích. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu je dělen na tři okruhy řečových dovedností: 1. receptivní řečové dovednosti 2. produktivní řečové dovednosti 3. interaktivní řečové dovednosti Tyto okruhy jsou zapracovány do tématických celků. Žáci si osvojují: základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdrav, poděkování, představení jednoduchá sdělení adresa, blahopřání, dopis, omluva, žádost tématické okruhy domov, rodina, škola, cestování, volný čas, zdraví, oblékání a nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky slovní zásobu a tvoření slov synonyma, antonyma základní gramatické jevy a struktury, typy vět věta jednoduchá, tvoření otázek, zápor, pořádek slov ve větě, skloňování, časování, jednotné, množné číslo, minulý, přítomný, budoucí čas, rozkaz způsob, Při výuce Německého jazyka jako Dalšího cizího jazyka je cílem porozumění v běžných situacích, vytvoření jednoduchých sdělení, porozumění obsahu a smyslu krátkého textu, seznámení se základy pravopisu slov. Časové vymezení: ve 3. až 7. ročníku se vyučuje 3 hodiny týdně v 8. ročníku se vyučuje 4 hodiny týdně 9. ročníku se vyučuje 3 hodiny týdně Jako další cizí jazyk se Německý jazyk vyučuje v 7. až 9. ročníku - 2 hodiny týdně. Formy realizace vyučovací hodina výklad, poslech audionahrávek, četba, reprodukce textu, dialogy, skupinové vyučování, samostatná práce, písemný a ústní projev, hry, práce s počítačovými programy, práce s časopisy, se slovníky, hry, soutěže, recitace, zpěv, dramatizace olympiády - školní kolo, okresní kolo (5. 9. ročník) Místo realizace - běžné učebny, učebna VT Dělení - na skupiny v rámci ročníku

23 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení žáci vyhledávají a třídí informace a využívají je v procesu učení žáci operují s obecně používanými termíny, uvádějí věci do souvislostí žáci propojují poznatky do širších celků žáci poznávají smysl učení a vytvářejí si k němu pozitivní vztah žáci posuzují vlastní pokrok Kompetence k řešení problémů žáci vnímají a rozpoznají problémové situace, přemýšlejí o příčinách, naplánují způsob řešení žáci vyhledávají informace vhodné k řešení problému žáci vytrvale hledají cestu k řešení problému, nenechají se odradit nezdarem Kompetence komunikativní žáci formulují své myšlenky souvisle, výstižně a kultivovaně v písemném i ústním projevu žáci naslouchají promluvám ostatních lidí a porozumí jim žáci rozumí různým typům textu a jiným informačním a komunikačním prostředkům žáci využívají informační a komunikační prostředky a technologie pro komunikaci s okolním světem žáci využívají získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální žáci efektivně spolupracují ve skupině žáci jsou schopni v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat žáci si vytvářejí pozitivní představu o sobě samých, která podporuje jejich sebedůvěru, sebeúctu a samostatný rozvoj Kompetence občanské žáci respektují přesvědčení druhých lidí, jsou schopni vcítit se do situací ostatních lidí žáci odmítají útlak a násilí žáci si jsou vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo ni žáci respektují a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví Kompetence pracovní žáci dodržují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky žáci využívají znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oborech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

24 Ročník: 3. Učivo - fonet. říkanky, jazykolamy, básničky, říkadla, písničky - pozdravy - barvy - dny v týdnu - čísla vlastní německá jména - přivlastňovací mein, meine, mein, dein, deine, dein - vazby ich bin, dort ist, er heißt, wie heißt, ich heiße, du heißt, wir heißen - doplňující otázky po wer, wie - vazby ich wohne, du wohnst, wir wohnen + vykání - slovosled v otázkách zjišťovacích a doplňovacích - rody podstatných jmen + členy určité a neurčité - kladné a záporné odpovědi - přídavná jména v přísudku - popis obrázku nahoře x dole, vlevo x vpravo - ein, kein, mein, dein v M, Ž, S rodě - reakce na otázky ja x nein, richtig x falsch Očekávané výstupy - vyslovuje a čte nahlas foneticky správně jednoduchá slova a krátká slovní spojení - rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje - reaguje na krátké jednoduché a jasně položené otázky v oblasti známé slovní zásoby - vytváří krátké otázky zjišťovací - ústně sestaví krátká sdělení - vede stručné rozhovory Mezipředmětové vztahy a průřezová témata OSV Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj VDO Občanská společnost a škola VMEGS Evropa a svět nás zajímá MuV - Multikulturalita MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj, M, Vl, Vv, Hv Poznámky Tématické okruhy: rodina, škola audionahrávky, obrázky, časopisy, mapky, Kleine Dida, dramatizace, jazykové hry, malování, vybarvování, stříhání, skládání karet, práce spočítačem využití výukových programů

25 - časování pravidel. sloves - časové spojení am - záporka nicht Ročník: 4. Učivo - časování všech probíraných sloves - pravidelných i nepravidelných - slovesa sein, haben - vazby s ich möchte, du möchtest - imperativ - 1., 3. a 4. p. podstatných jmen v čísle jednotném - 1. a 4. p. podstatných jmen v čísle množném - číslovky základní početní operace - záporky kein, nicht Očekávané výstupy - vyslovuje a čte nahlas foneticky správně slova, slovní spojení a věty - rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje - reaguje na jasně položené otázky v oblasti známé slovní zásoby - vytváří otázky zjišťovací i doplňovací - ústně i písemně sestaví krátká sdělení - vede rozhovory na dané téma - používá abecední slovník učebnice - naváže kontakt s konkrétní osobou - vyžádá jednoduchou informaci, seznámí se s cizí osobou, představí se - stručně reprodukuje psaný text - dokáže vyjádřit žádost a prosbu - orientuje se v časových údajích Mezipředmětové vztahy a průřezová témata OSV Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj VDO Občanská společnost a škola VMEGS Evropa a svět nás zajímá MuV - Multikulturalita MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj, M, Vl, Vv, Hv Poznámky Tématické okruhy: domov, škola, rodina, dny v týdnu, telefonování, narozeniny audionahrávky, obrázky, časopisy, mapky, Kleine Dida, dramatizace, jazykové hry, malování, vybarvování, stříhání, skládání karet, práce s počítačem využití výukových programů Ročník: 5. Učivo - názvy měsíců, časová spojení am, um, im, gestern, heute, morgen Očekávané výstupy - vyslovuje a čte nahlas foneticky věty a jednoduchá souvětí, správně intonuje v otázkách - rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje Mezipředmětové vztahy a průřezová témata OSV Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj VDO Občanská Poznámky Tematické okruhy: jídlo, cestování, venkov, příroda, živočichové,

26 - časování a imperativ nepravidelných sloves geben nehmen, essen, lesen, fahren, laufen - používání vazeb s finden, möchten, können, müssen + časování - tázací wer v 1., 3. a 4. p. - číslovky předložky se 3. a 4. p (auf, unter, in, bei, mit, zu, für, gegen, ohne) - 3. a 4. p zájmen ich, du - legen x liegen, sein x gehen - splývání předložek se členem - reaguje na otázky v oblasti známé slovní zásoby - vytváří otázky zjišťovací i doplňovací - ústně i písemně sestaví sdělení a krátké vyprávění, dopis - ústně i písemně přeloží krátké texty z Čj do Nj i z Nj do Čj - čte s porozuměním delší texty - rozumí německému audiotextu a dokáže reagovat na otázky vztahující se k němu - aktivně pracuje se známými i neznámými texty (v oblasti známé slovní zásoby) - vede rozhovory na dané téma - používá abecední slovník česko německý i německo - český - naváže kontakt s konkrétní osobou - vede jednoduchý telefonický rozhovor - vyžádá jednoduchou informaci, seznámí se s cizí osobou, představí se - stručně reprodukuje psaný text - dokáže napsat krátký text podle diktátu - dokáže přesně vyjádřit žádost a prosbu - orientuje se v časových údajích, měsících, ročních obdobích společnost a škola VMEGS Evropa a svět nás zajímá MuV - Multikulturalita MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj, M, Vl, Vv, Hv škola, sport, zájmy audionahrávky, obrázky, časopisy, mapky, Kleine Dida, dramatizace, jazykové hry, malování, vybarvování, stříhání, skládání karet, práce s počítačem využití výukových programů Ročník: 6. Učivo - vykání, tykání - časování a imperativ nepravidelných sloves - opakování, prohlubování Očekávané výstupy - vyslovuje a čte nahlas foneticky věty a souvětí, správně intonuje v otázkách - rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje - reaguje na otázky v oblasti známé slovní zásoby Mezipředmětové vztahy a průřezová témata OSV Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj VDO Občanská společnost a škola Poznámky Tématické okruhy: cestování, zdraví, nemoc, lidské tělo, oblékání móda, zimní sporty,

27 (schlafen, gafallen) - časování a používání ve větách modální slovesa - slovesa s odlučitelnou předponou - modální věty se slovesy s odlučitelnou předponou - slovesa sein a haben v minulém čase - perfektum pravidelných sloves - perfektum sloves s neodlučitelnou předponou - perfektum sloves s odlučitelnou předponou - sloveso wissen - slovesa können X kennen - věty typu : Es ist kalt. - neurčitý podmět man - tvoření podstatných jmen ze sloves - skládání podstatných jmen - zápor nichts, nicht mehr, kein mehr - skloňování osobních zájmen v jednotném čísle - osobní zájmena po předložkách se 3. a 4. p (auf, unter, in, bei, mit, zu, für, gegen, ohne) - vytváří otázky zjišťovací i doplňovací - ústně i písemně sestaví sdělení a vyprávění, dopis - ústně i písem. přeloží texty z Čj do Nj i z Nj do Čj - čte s porozuměním delší texty - rozumí německému audiotextu a dokáže reagovat na otázky vztahující se k němu - aktivně pracuje se známými i neznámými texty (v oblasti známé slovní zásoby) - vede rozhovory na dané téma - používá abecední slovník česko německý i německo - český - vede jednoduchý telefonický rozhovor - vyžádá jednoduchou informaci, seznámí se s cizí osobou, představí se - stručně reprodukuje psaný text - pochopí, dokáže odhadnout smysl jednoduchých tištěných sdělení reklamy, nadpisy, titulky - dokáže napsat text podle diktátu - dokáže přesně vyjádřit žádost a prosbu - orientuje se v časových údajích, měsících, ročních obdobích - dokáže vysvětlit svá přání, svou vůli a nevoli a odůvodnit je - rozlišuje přítomnost a minulost v tištěném textu - dokáže popsat děj, obrázek VMEGS Evropa a svět nás zajímá MuV - Multikulturalita MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj, M, Ze, Dě, Vv, Hv živočichové, škola, sport audionahrávky, obrázky, časopisy, mapky, Kleine Dida, dramatizace, jazykové hry, malování, vybarvování, stříhání, skládání karet, práce s počítačem využití výukových programů, výměna dopisů s dětmi z rakouské školy v Lasbergu učebnice Heute haben wir Deutsch 2. díl lekce

28 Ročník: 7. Učivo - názvy ročních období, měsíců - tvoření číslovkek nad slovesa rechnen x zählen - další slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou a tvoření vět s nimi v přítomném i minulém čase - modální věty (sollen) - perfektum sloves pohybu (reisen, wandern) s pomocným slovesem sein - perfektum sloves geben, essen, gehen, vergessen, bekommen, erklären, kommen, sehen, rufen, laufen, schlafen, fahren, erzählen, besuchen, sloves zakončených na ieren, - vazba es gibt + 4. pád - rozdíly mezi Stunde x Uhr - určování přesného času - osobní zájmena v 1., 3. a 4. pádě - přivlastňovací zájmena v 1., 3. a 4. pádě - všechny předložky se 3. pádem Očekávané výstupy - čte nahlas s porozuměním i delší texty (foneticky správně) - rozumí obsahu textů v učebnicích - v textu vyhledává daná slova, pasáže - v textu vyhledává odpovědi na otázky - text dokáže stručně, výstižně reprodukovat v oblasti známé slovní zásoby - rozumí všem pokynům vyučujícího a adekvátně na ně reaguje - rozumí ustáleným frázím a používá je (omluvy, poděkování, zdvořilostní výrazy... ) - ústně i písemně sestaví sdělení a vyprávění, dopis na dané téma - ústně i písem. přeloží texty z Čj do Nj i z Nj do Čj - při překladech používá aktivně slovník - rozumí německému audiotextu a dokáže reagovat na otázky vztahující se k němu - aktivně pracuje se známými i neznámými texty (v oblasti známé slovní zásoby) - vede rozhovory na dané téma - vyžádá jednoduchou informaci, seznámí se s cizí osobou, představí se - dokáže vést jednoduchý rozhovor s cizí osobou - vede jednoduchý telefonický rozhovor - dokáže odhadnout smysl neznámých slov, obratů v tištěném textu za pomoci obrazové podpory, televizní program - učí se pracovat s výkladovým slovníkem, Mezipředmětové vztahy a průřezová témata OSV Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj VDO Občanská společnost a škola VMEGS Evropa a svět nás zajímá MuV - Multikulturalita MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj, M, Ze, Dě, Vv, Hv Poznámky Tématické okruhy: umění, cestování, kultura, přání, svátky a zvyky, sdělovací prostředky, autodoprava, škola, prázdniny audionahrávky, obrázky, časopisy, mapky, Kleine Dida, práce se slovníky, dramatizace, jazykové hry, práce s počítačem využití výukových programů, výměna dopisů s dětmi z rakouské školy v Lasbergu učebnice Heute haben wir Deutsch 3. díl lekce

29 - příslovce odvozená od předložek (unten, oben... ) - reálie Deutschland, Österreich, Schweiz - státy Evropy - seznámení s některými německými a rakouskými umělci (literatura, výtvarné umění, hudba) vyhledává smysl neznámých slov - orientuje se v novinových titulcích, reklamních nápisech, názvech obchodů, úřadů - pochopí smysl jednoduchých vtipů - dokáže psát podle diktátu - dokáže přesně vyjádřit žádost a prosbu - přesně dokáže formulovat a vysvětlit, co by chtěl, co by nechtěl a proč Ročník: 8. Učivo - perfektum sloves lesen, aufstehen, ab-/ zurückfahren, ein-/aussteigen, aus- /anziehen, mitnehmen, abgeben, einladen, fehrnsehen, stehen, finden, nehmen, beginnen, sprechen, schreiben, singen, bleiben, liegen, schwimmen, sitzen, verstehen, backen, braten, halten, 1 waschen, helfen, fliegen, raten, tragen, treffen - slovesa wollen, dürfen, lassen a věty s ním - zápor v německé větě Očekávané výstupy - čte nahlas s porozuměním i delší texty (foneticky správně) - rozumí obsahu textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory - v textu vyhledává daná slova, pasáže - v textu vyhledává odpovědi na otázky - text dokáže výstižně reprodukovat v oblasti známé slovní zásoby - rozumí všem pokynům vyučujícího a adekvátně na ně reaguje - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - ústně i písemně sestaví sdělení a vyprávění, dopis na dané téma - ústně i písem. přeloží texty z Čj do Nj i z Nj do Čj - při překladech používá aktivně slovník Mezipředmětové vztahy a průřezová témata OSV Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj VDO Občanská společnost a škola VMEGS Evropa a svět nás zajímá MuV - Multikulturalita MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj, M, Ze, Dě, Vv, Hv Poznámky Tématické okruhy: seznamování s dalšími německými a rakouskými umělci (literatura, výtvarné umění, hudba) umění, cestování, kultura, přání, svátky a zvyky, sdělovací prostředky, autodoprava, škola, prázdniny, dovolená, jídlo, domácnost, nákupy, nemoci, zdraví, odpočinek, koníčky, restaurace

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka.

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více