Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, Frýdlant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, Frýdlant

2 Poděkování Poděkování patří všem, kteří se na tvorbě tohoto školního vzdělávacího programu podíleli, zejména pak Mgr. Jiřímu Bláhovi za velmi cenné podněty a připomínky. 1

3 Tento dokument č. j /I je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (č.j / ) a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (č.j / ). Tento dokument byl včetně přílohy schválen v pedagogické radě dne 23. června Tento dokument byl včetně přílohy schválen v Radě školy dne 27. června Platnost tohoto dokumentu: od 1. září

4 Obsah: Očekávání...5 Základní informace...6 Organizační schéma Základní školy a mateřské školy Višňová...7 Charakteristika ŠVP...10 Učební plán 1. stupeň...13 Učební plán 2. stupeň...14 Poznámky k učebnímu plánu...14 Začlenění průřezových témat...16 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...21 Český jazyk...21 Cizí jazyk...39 Anglický jazyk...41 Německý jazyk...44 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE...46 Matematika...46 Technické kreslení...56 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE...61 Informatika...61 ČLOVĚK A JEHO SVĚT...62 Prvouka...62 Vlastivěda...67 Přírodověda...70 ČLOVĚK A SPOLEČNOST...73 Dějepis...73 Člověk, společnost a zdraví...79 ČLOVĚK A PŘÍRODA...83 Přírodopis...83 Přírodní vědy...90 Zeměpis...98 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova UMĚNÍ A KULTURA Výtvarná výchova Hudební výchova MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Literárně dramatická výchova Seminář z českého jazyka a literatury Další cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Seminář z dějepisu Seminář z přírodopisu Seminář z fyziky Seminář z chemie Seminář ze zeměpisu Informatika a výpočetní technika Sportovní průprava

5 Estetická výchova ŠKOLNÍ DRUŽINA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - BAREVNÉ KAMÍNKY AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Příloha č. 1: Školní řád ZŠ

6 Očekávání... Ráno se otevřou dveře školy a začíná vyučování. Věčná touha člověka po harmonii očekává příchod dychtivého odpočinutého školáka, kterému se věnuje fundovaný motivovaný učitel. Chvíle, kdy učitel spřádá neviditelné nitky a citlivě vede žáka, aby sám úspěšně odhalil algebraické či syntaktické pravidlo, jsou vzácné a nezapomenutelné. Všední den přináší předvídané i nepředvídané těžkosti, a partneři, učitel a žáci, na ně musí reagovat. Partneři? Ale ovšem, jsou propojeni časem spolu stráveným, úspěchy a neúspěchy s průrvou prázdnin celé roky. Mluví denně s dítětem více minut, než rodiče. Učitel s nadstavbou svého vzdělání a praxe, přesto zranitelný výchovným i vzdělávacím neúspěchem s trvalou zátěží povinnosti vzoru. Usnadní nám vzdělávací a výchovný proces na míru školy šitý program? Pevně věřím, že ano. Dodnes se mi občas vybaví chyby, které jsem jako učitelka udělala a stydím se za ně. Tehdy jsem ovšem byla přesvědčena, že bez určité vědomosti se žák neobejde a musím ji do něj dostat. Vědomosti... Samozřejmě jsou nezbytné. Ale jsou znovu a znovu zjistitelné, o možnostech a formách není třeba se zmiňovat. Co očekává od školy žák sám? Co očekávají učitelé a jaká jsou jejich kritéria? Co rodiče? Co veřejnost? Jakkoliv malá i větší obec cítí potřebu postarat se o školní děti k jejich i svému prospěchu. Situace absolventů, snaha pozitivně ovlivnit dění v obci, zařazení občana do společnosti, není nic jiného, než reakce na základy do školních dětí vložené. Škola je jednotícím prvkem politických uskupení napojená na krevní oběh obce. Je-li amputována, nemusí se podařit krvácení zastavit, obec zanikne na řadu doprovodných nemocí. Cestu výchovy a vzdělávání bude vždy doprovázet řada otázek. Jen se některé zodpoví a naskočí nová témata. Mé radostné očekávání splní žák, který mě pozdraví, neuhne pohledem a ví, že na slušnou otázku přijde odpověď. Přeskočí příkop a dohoní vlak. Netrpí syndromem nehybného moderního dítěte, vždyť naše škola má rozšířenou výuku tělesné výchovy. Ví, jak se jmenují osady Višňové a sice leze sousedům na třešně, ale neláme celé větve a tuší, že ekologické chování je nezbytné. Ví, že promluvit cizím jazykem není nemožné a sám to zkusí. Jazykové vybavení naší školy je nadstandardní a máme se čím chlubit. Asi si neuvědomí, jaké privilegium má, když ho učí mladí učitelé, ale měl by ctít hranici slušnosti a cítit potřebu nápravy, pokud ji překročí. Říkalo se tomu svědomí. Také očekávám zdravé sebevědomí a poznání, že člověk je stále na cestě a sám se podílí na své budoucnosti, jako důsledků svých činů. K propojení informací a tím i skutečnému pochopení se většinou podařilo dojít samostatně až studentovi, který je často ke svému překvapení okouzlen svázaností dějin, literatury, vědeckého pokroku a stavu naší Země. Náš školní program usiluje o návyk propojování informací z různých oborů již v běžné výuce. to nemá jen umět, měl by tomu rozumět, detaily si podle svých potřeb a kapacity doplní kdykoliv. Přes pokusy a dějinné omyly je stále úroveň našich žáků slušná. Ať náš školní program zracionalizuje vyučovací proces. Co takto uvažuji, ozývají se mi v hlavě výkřiky Komenského. Škola bez kázně, mlýn bez vody, nic neprojde hlavou, co neprošlo smysly, škola hrou.... Ať mají jeho ideje šťastné pokračovaní! S úctou k práci pedagogů a chytrému řízení přeje úspěch starostka. Mgr. Marie Matušková 5

7 Základní informace Předkladatel: Název: Základní škola a mateřská škola Višňová příspěvková organizace, okres Liberec Adresa: Višňová Frýdlant v Čechách IČO: Identifikátor školy: Telefon/fax: Ředitel: Koordinátoři ŠVP: Kontaktní osoba: Ing. Bc. Luboš Šlechta Mgr. Lenka Mauderová, Mgr. Helena Roubalová Ing. Bc. Luboš Šlechta Zřizovatel: Název: Obecní úřad Višňová Adresa: Višňová Frýdlant v Čechách IČO: Telefon: , Starosta: Mgr. Marie Matušková 6

8 Organizační schéma Základní školy a mateřské školy Višňová Rada školy kontrolní činnost Účetní evidence, PaM Vedení příspěvkové organizace Ředitel Ing. Bc. Luboš Šlechta Statutární zástupce ředitele Mgr. Lenka Mauderová Přijímání pracovníků a žáků Finance Správa budov Investice Metodická a kontrolní činnost, školení Vedoucí organizace 1 Základní škola Mgr. Lenka Mauderová Základní vzdělávání, mimoškolní činnost, výchovná činnost Vedoucí organizace 2 Mateřská škola, školní družina Irena Čáslavská Metodická a kontrolní činnost, školení Předškolní vzdělávání, mimoškolní činnost Vedoucí organizace 3 Hospodářský úsek Danuše Soukupová Ostatní servis, doplňková činnost Všeobecný nákup a prodej, skladová a účetní evidence 7

9 Charakteristika školy Jsme úplnou základní školou s ročníkem a mateřskou školou. Dvě třídy mateřské školy navštěvuje 40 dětí (kapacita 80), devět tříd základní školy 150 žáků (celková kapacita 270). Školu navštěvují žáci ze všech částí obce Višňová a z obce Černousy. Tomu jsou přizpůsobeny jízdní řády vlakové i autobusové dopravy, dobré spojení je i s Frýdlantem. Mateřská škola sídlí v samostatné budově, základní škola ve dvou budovách umístěných vedle sebe, školní jídelna a školní družina sídlí v samostatné budově. Škola má jednu tělocvičnu a využívá také hřiště TJ Jiskra Višňová. Škola je vybavena běžnou didaktickou technikou, k výuce se využívá i multimediální dataprojektor. Z počítačové učebny i ze všech učitelských kabinetů je přístup na internet. Každý žák i každý učitel má možnost využívat ovou poštu. Plánuje se vybudování učebny v přírodě. 8. dubna 2004 vznikla při škole Rada školy. Při škole působí také SRPDŠ. Pedagogický sbor základní školy má 12 členů mladých i zkušených pedagogů. V mateřské škole pracují tři učitelky, ve školní družině dvě vychovatelky. Většina pedagogů je kvalifikovaná (92 %), dva učitelé si doplňují své vzdělání na vysoké škole. Za zmínku stojí skutečnost, že i cizí jazyky jsou vyučovány kvalifikovanými učiteli. Při škole působí výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů, garant pro ekologickou výchovu. Jeden z pedagogů má na starosti kulturní dění (Mládež a kultura, Klub mladých čtenářů). Všichni učitelé se dále vzdělávají, účastní se odborných a metodických akcí podle své aprobace, seminářů a kurzů ke zvyšování své pedagogicko - psychogické způsobilosti. Absolvovali také základní kurz první pomoci a jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech. Jeden pedagog má kvalifikaci instruktora lyžování. Velkou pozornost věnuje škola práci se žáky prospěchově slabšími a sociálně znevýhodněnými. Díky nižšímu průměrnému počtu žáků ve třídách (16 žáků) je možné efektivněji uplatňovat individuální přístup a vyučovat je podle specificky upravených individuálních plánů. Těmto žákům je navíc nabízeno pravidelné doučování, které vede pedagogický asistent. Škola usiluje i o plnou integraci dětí se specifickými poruchami učení (zřizuje poradnu pro děti s dyslektickými obtížemi) i dětí zdravotně postižených. Nadaní žáci se mohou realizovat v dostatečně pestré nabídce volitelných předmětů, včetně zaměření na fotbal od 6. ročníku, účastní se vědomostních soutěží a olympiád. Škola je zapojena v dlouhodobém ekologickém projektu M.R.K.E.V. Krátkodobé projekty na aktuální témata (např. Školní řád, Den Země) i dlouhodobější projekty (např. Přízemní ozón) se postupně stávají pravidelnou součástí života školy. Každoročně jsou dva dny věnovány ochraně člověka za mimořádných situací (požární poplach, evakuace, zdravověda apod.). V rámci ekologické výchovy škola spolupracuje s Nadací Tereza, Den Země je organizován ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (Armillaria Liberec). V rámci prevence sociálně patologických jevů se účastníme výzkumů Krajské hygienické stanice v Liberci. Snažíme se o dobré a otevřené vztahy s rodiči žáků, obcí a veřejností. Informace o prospěchu a chování žáků získávají rodiče průběžně prostřednictvím žákovských knížek. Rodiče se o výsledcích svých dětí mohou informovat průběžně u jednotlivých učitelů. Dvakrát ročně (v 1. a ve 3. čtvrtletí) jsou vyhrazena informační odpoledne pro rodiče, kde se s nimi jedná diskrétně, mezi čtyřma očima. Těchto informačních odpolední se společně s rodiči mohou účastnit i žáci. 8

10 Každý rok organizujeme pro rodiče i veřejnost Den otevřených dveří. Ve spolupráci se SRPDŠ probíhá vánoční a závěrečná akademie, masopustní rej a karneval i Den dětí. Program si žáci připravují také ke Dni matek. V závěru školního roku se žáci účastní atletické olympiády. Spolupracujeme s polskými školami v Dzialoszyně (kulturní akce) a v Sulikówě (účast na sportovních turnajích, pobyty žáků). V rámci spolupráce s višňovským občanským sdružením Srdce pro Evropu jsou také navazovány kontakty s francouzským regionem LaMayenne. Škola provozuje odpolední volnočasové aktivity pro děti (zájmové útvary jazykové, sportovní, přírodovědné i umělecké) i pro dospělé (jazykové kurzy angličtina, francouzština, němčina a kurz práce s počítačem). Ceny zájmových útvarů jsou přizpůsobeny zdejší sociální situaci většina z nich je zdarma, některé za nízký poplatek. Škola úzce spolupracuje s místní obecní knihovnou, žáci ji mohou navštěvovat ve svém volném čase a mohou ji s učiteli využívat během vyučování. 9

11 Charakteristika ŠVP 1. Prioritní vzdělávací záměry školy: Škola otevřená žákům, jejich rodičům, obci a veřejnosti: - ŠVP respektuje sociální složení obyvatelstva oblasti a učitelé uplatňují při výuce individuální přístup k dětem sociálně znevýhodněným a prospěchově zaostávajícím - škola integruje žáky s poruchami učení i tělesným postižením - vzdělávací program školy, jeho realizace ve vyučování a hodnocení práce žáka je věcí veřejnou, způsob informování si volí rodič z nabídky školy - škola připravuje každoročně celou řadu akcí pro rodiče a veřejnost, úzce spolupracuje s obcí Višňová a dalšími institucemi v oblasti - škola je vzdělávacím centrem obce / propojení výuky, zájmové činnosti a kurzů pro dospělé Škola zajímavá pro žáky: - hlavní metodou žákova učení je jeho aktivní činnost a vlastní objevování poznatků pod vedením učitele a s podporou moderních informačních médií a komunikačních strategií - škola podporuje spolupráci mezi žáky a práci na společných projektech - ŠVP nabízí dva cizí jazyky, široké spektrum volitelných a nepovinných předmětů, včetně třetího světového jazyka, a řadu zájmových útvarů - škola podporuje tělesnou výchovu a sport, ve spolupráci s KFS a TJ Jiskrou Višňová organizuje škola předmět Sportovní průprava (se zaměřením na fotbal), který si mohou zvolit žáci od 6. ročníku Škola užitečná pro život: - škola vede své žáky ke zdravému stylu života - ŠVP klade důraz na dovednosti použitelné v dalším vzdělávání a praktickém životě - škola preferuje jazykovou vybavenost a počítačovou gramotnost - důležitou součástí ŠVP je výchova k volbě povolání, škola poskytuje poradenství při profesionální orientaci žáka 10

12 2. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Jakými výchovně vzdělávacími strategiemi se daných kompetencí snažíme dosáhnout? y vedeme k tomu, aby si byli schopni své vlastní učení naplánovat a zorganizovat. S pomocí učitele žáci hledají nejlepší způsob učení, který odpovídá jejich učebnímu stylu. Důraz je kladen na práci s textem, na vyhledávání informací a na jejich zpracování. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení, učí se pracovat s chybou. V rámci krátkodobých projektů využívají žáci poznatky z různých vzdělávacích oblastí, čímž si na určité jevy vytvářejí komplexnější pohled. Žáci mají možnost účastnit se soutěží a olympiád. Ve vyučování uplatňujeme prvky činnostního učení; žáci jsou vedeni pomocí problémových úloh k tomu, aby navrhovali adekvátní možnosti řešení. Ve výuce přírodovědných předmětů se často využívají pokusy či krátkodobé projekty. Žáci mohou výsledky své práce prezentovat v multimediální učebně. Žáci vyšších ročníků mají možnost připravit si vyučovací hodinu pro žáky z nižších ročníků. Ve všech vzdělávacích oblastech se snažíme vést žáky k tomu, aby se výstižně a kultivovaně vyjadřovali. S využitím modelových situací se žáci učí naslouchat promluvám jiných lidí a vhodně na ně reagovat. Ke komunikaci s veřejností využíváme místního měsíčníku Zprávy z Višňové, k jehož tvorbě žáci sami aktivně přispívají. Podporujeme komunikaci se zahraničními školami (Dzialoszyn, Sulików) pořádáme společné akce pro žáky. Během vyučování vedeme žáky k tomu, aby byli schopni pracovat v týmu (skupinová práce, projekty, diskuse, debata). y vedeme k respektování lidi z jiných prostředí, zejména handicapovaných spolužáků a jejich potřeb. Žáci se spolupodílejí na vytváření pravidel chování (školního řádu); uvědomují si tak nutnost zákonů a společenských norem. y již od prvního ročníku vedeme k tomu, aby se dokázali adekvátně zachovat v krizových situacích, aby dokázali poskytnout první pomoc. Důraz klademe také na environmentální výchovu, která prolíná jednotlivými ročníky v jednotlivých předmětech i v rámci projektů. V oblasti Člověk a svět práce, v předmětu Člověk, společnost a zdraví i v rámci estetické výchovy jsou žáci vedeni k tomu, aby dokázali aktivně používat materiály, nástroje a vybavení v závislosti na daném cíli, aby dbali na ochranu svého zdraví i zdraví ostatních lidí a na ochranu životního prostředí, kulturních a společenských hodnot. Snažíme se o to, aby žáci dokázali své reálné možnosti při volbě povolání spolu se svými rodiči objektivně zhodnotit. Je zpracován plán kariérního poradenství v 8. a 9. ročníku. Další orientace žáků je podporována pestrou nabídkou zájmových útvarů a nabídkou volitelných předmětů. 11

13 3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola má několikaleté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd: 1. Žáci, u kterých se projevují příznaky některé ze specifických vývojových poruch učení a chování, posíláme po projednání s rodiči a s jejich souhlasem na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. 2. Na základě závěrů a doporučení z vyšetření (které nám rodiče mohou poskytnout) s žáky individuálně pracujeme; v případě potřeby podle individuálního vzdělávacího plánu. 3. Mimo vyučování mohou tito žáci navštěvovat dvakrát týdně doučovací a procvičovací hodiny s pedagogickým asistentem, který je v úzkém kontaktu s učiteli. Škola je připravena také na integraci žáků tělesně či smyslově handicapovaných do běžných tříd; i v tomto směru máme zkušenosti. Pokud je to pro vzdělávání takového žáka nutné, pomáhá mu při práci ve škole asistent. 4. Žáci mimořádně nadaní Vzdělávání žáků mimořádně nadaných probíhá v běžných třídách a realizuje se zejména těmito postupy: 1. Diferencovaným přístupem při zadávání školních a domácích úkolů. 2. Žáci, kteří projevují o některou vzdělávací oblast zvýšený zájem, si své znalosti, dovednosti a schopnosti mohou prohloubit v rámci volitelných předmětů (např. výuka tělesné výchovy se zaměřením na kopanou), nepovinných předmětů, popř. zájmových útvarů. 3. Žáci mimořádně nadaní mají možnost individuálních konzultací s vyučujícími. 4. Každý žák má možnost připravovat se s učitelem na soutěže a olympiády podle svého zájmu. 5. Učitelé jsou připraveni vytvořit pro mimořádně nadané žáky individuální vzdělávací plán, který bude odpovídat aspirační úrovni daného žáka (prohloubení a rozšíření vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, účast ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících apod.) Se souhlasem rodičů můžeme spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou. 12

14 Učební plán 1. stupeň Předmět Celke m Z toho DČD Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Průřezová témata Celkem

15 Učební plán 2. stupeň Předmět Celkem Z toho DČD Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika Mediální výchova Dějepis Člověk, společnost a zdraví Přírodní vědy Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Volitelné předměty z volné, 10 z vázané Celkem i s volitelnými Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk a literatura - na 1. stupni zahrnuje jazykovou a komunikační výchovu, literární výchovu a psaní - na 2. stupni zahrnuje jazykovou, komunikační a literární výchovu (oddělené hodiny i komplexní hodiny) 14

16 Cizí jazyk - od 3. do 9. ročníku škola organizuje výuku cizího jazyka; přednostně je všem žákům nabízen jazyk anglický (v případě velkého zájmu o jiný cizí jazyk je možné nabídnout jazyk německý nezaručujeme však, že se na středních školách na jiný cizí jazyk než anglický bude navazovat) - od 8. do 9. ročníku škola nabízí předmět Další cizí jazyk; přednostně se nabízí jazyk německý či francouzský (podle zájmu a odpovídajícího pedagogického zajištění) Člověk, společnost a zdraví - integrovaný předmět, který zahrnuje vzdělávací obory Výchova k občanství a Výchova ke zdraví - časová dotace je čerpána následovně: ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství 3 hodiny, ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 1 hodina Přírodní vědy - tento předmět obsahuje část fyzika (vyučováno od 7. ročníku) a část chemie (vyučováno v 8. a v 9. ročníku) - tento předmět učí dva vyučující Přírodopis - jedná se o integrovaný předmět, který zahrnuje vzdělávací obory Přírodopis a Výchova ke zdraví - vzdělávací obor Výchova ke zdraví je v rámci tohoto předmětu realizován v 8. ročníku s časovou dotací 1hodiny týdně Člověk a svět práce - v 8. a 9. ročníku zahrnuje výchovu k volbě povolání Mediální výchova - předmět, ve kterém je plně realizováno průřezové téma Mediální výchova, se vyučuje v 7. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně Volitelné předměty - v 8. a v 9. ročníku je zařazen předmět Další cizí jazyk s časovou dotací 3 hodiny týdně - od 6. ročníku je nabízen volitelný předmět Sportovní průprava s časovou dotací 2 hodiny týdně - další volitelné předměty jsou zařazovány podle aktuálního zájmu a odpovídajícího pedagogického zajištění Náboženství jako nepovinný předmět se vyučuje při minimálním počtu sedmi žáků. 15

17 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita INT VV, ČSP INT VV, ČSP INT VV, ČSP INT Vl INT Vl INT - ČSZ INT - ČSZ INT VV, ČSP INT VV, ČSP Poznávání lidí INT - Prv INT - Prv INT Prv INT ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ INT ČSP INT ČSZ INT - ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ Mezilidské vztahy INT - Prv INT - Prv INT - Prv INT ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ Komunikace INT ČJ INT ČJ INT ČJ INT - Vl INT - Vl INT - ČSZ INT ČSZ Kooperace a kompetice INT - Vl INT - Vl INT ČSZ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika INT ČJ INT ČSZ INT - ČSZ INT ČSZ INT - ČSZ INT - ČSP 16

18 Výchova demokratického občana 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola INT - Vl INT Vl INT - ČSZ Občan, občanská společnost a stát INT - Vl INT - Vl INT ČSZ Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT ČSZ INT ČSZ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímá INT Vl INT - Vl INT - Z INT ČSZ Objevujeme Evropu a svět INT Vl INT - Vl INT ČSZ Jsme Evropané INT ČSZ 17

19 Multikulturní výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference INT Vl INT - Vl INT ČSZ Lidské vztahy INT Prv INT - Prv INT - Prv INT ČSZ Etnický původ INT ČSZ Multikulturalita INT ČSZ, Z INT - Z Princip sociálního smíru a solidarity INT - Prv INT - Prv INT - Prv INT - ČSZ Environmentální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy INT - Přv INT - Z INT Př INT - Z Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí INT - Prv INT - Prv INT - Prv INT - Přv INT Př, Z INT PříV, Z INT - Prv INT - Z INT Př, PříV, ČSZ PRO Den Země Vztah člověka k prostředí INT - Vl INT - Přv INT - ČSZ INT - Z 18

20 Mediální výchova 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení INT Přv INT - Přv P MV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality INT - ČJ P MV Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti P MV P MV P MV Tvorba mediálního sdělení INT ČJ P MV Práce v realizačním týmu INT - ČJ P MV Vysvětlivky: INT = integrace obsahu tematického okruhu průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu P = samostatný předmět PRO = projekt Prv = prvouka, Přv = přírodověda, Vl = vlastivěda, VV = výtvarná výchova, ČSP = člověk a svět práce, ČJ = český jazyk a literatura, Př = přírodopis, PříV = přírodní vědy, ČSZ = člověk, společnost a zdraví, MV = mediální výchova, Z = zeměpis 19

21 Dopravní výchova Bezpečnost silničního provozu je celosvětovým problémem. Proto se snažíme věnovat ji na naši škole zvýšenou pozornost. V 1. a 2. ročníku se žáci seznamují v rámci prvouky s pravidly důležitými pro chodce, ve 3. třídě začínají jezdit děti na dopravní hřiště do Frýdlantu a učí se základy pravidel silničního provozu pro cyklisty. Důležitým mezníkem je třída čtvrtá, kdy se skládají zkoušky k získání Průkazu cyklisty. Ve škole se na ně děti připravují formou zkušebních testů pro cyklisty, které si také mohou vyzkoušet na počítači pomocí programu BESIP. V rámci přípravy navštíví několikrát dopravní hřiště ve Frýdlantu, kde také skládají závěrečné zkoušky. Na druhém stupni bývá zařazována dopravní výchova jako průřezové téma do předmětu Člověk společnost a zdraví. V měsíci dubnu píší žáci tříd testy zaměřené na dopravní výchovu. Několikrát do roka zveme Policii České republiky, která dělá přednášky žákům na 1. stupni základní školy a kontroluje před školou cyklisty - vybavení kola a nošení přilby. 20

22 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk Základním znakem úrovně všeobecné vzdělanosti žáků základní školy je kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Jazykový rozvoj žáků probíhá paralelně a ve vzájemné podmíněnosti s jejich rozumovým a emocionálním zráním. Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí. Získává prostředky k tomu, aby chápal význam nejdůležitějších literárních výtvorů v historii národní a evropské kultury a mohl se orientovat v různých formách slovesné produkce současnosti. Ovládnutí jazykových prostředků češtiny je i základním předpokladem úspěšného vzdělávání v dalších oblastech, zejména při osvojování cizích jazyků. Časové dotace českého jazyka v jednotlivých ročnících: Ročník Týdenní časová dotace 9 hodin 10 hodin 9 hodin 7 hodin 7 hodin 5 hodin 5 hodin 4 hodiny 4 hodiny I. STUPEŇ 1. období KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy Učivo 1. ročník Učivo 2. ročník Učivo - 3. ročník Průřezová témata - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - článek, nadpis, řádek, odstavec - nácvik hlasitého a tichého čtení - procvičování plynulého čtení vět - zvyšování plynulosti čtení, jeho kvality a rychlosti, vzbuzení zájmu o četbu prostřednictvím prezentace vhodných knih - zvyšování plynulosti čtení, jeho kvality a rychlosti, vzbuzení zájmu o četbu prostřednictvím prezentace vhodných knih 21

23 - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené souvislosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - práce s učebnicí - ústní i písemné zadávání úkolu s cílem zvýšit schopnost práce podle instrukcí - seznámení s komunikačními pravidly při rozhovoru - dramatizace rozhovoru s lékařem, s pracovníkem cestovní kanceláře - respektování pravidla neskákat druhému do řeči, umění naslouchat - rozvíjení znělého hlasu, artikulování, srozumitelné mluvení - říkadla a jejich rytmizace, nafukování balónku - hry s dechem - kontrola vlastního tempa řeči - volba hlasitosti - pantomimické hry - prosba, poděkování, omluva - vyprávění vlastní příhody - krátký mluvený projev - vyprávění vlastní příhody - rozlišovat podstatné, správně řadit děj - popis zvířátka, oblíbené hračky - respektování pravidla neskákat druhému do řeči, umění naslouchat - pantomimické hry - žádost - správné sezení, sklon sešitu, správná volba psací potřeby, držení pera - vyprávění vlastní příhody - osnova Naslouchání druhým, vyjadřování vlastního názoru, diskuse. Verbální komunikace, řeč těla. Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti, novinky. 22

24 - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - cvičení kresebného charakteru, průpravné cviky na psaní - psaní písmen, slabik, slov - užití tečky a čárky ve větě - psaní jednotlivých písmen, číslic, jejich automatizace - nácvik spojů jednotlivých písmen - kontrola vlastního písemného projevu - procvičování psaní - římské číslice - opis a přepis, diktát - opis a přepis, diktát - žádost - opis a přepis, diktát - slohová cvičení - řazení obrázků a vypravování příběhu, popis obrázků - řazení obrázků, vět, částí textu, V, vypravování příběhu, popis obrázků JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy Učivo 1. ročník Učivo 2. ročník Učivo 3. ročník Průřezová témata - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - hlasová a sluchová příprava pro čtení - analyticko-syntetická cvičení - věta, slovo, slabika - hlásky a písmena - analýza a syntéza slabiky - slovo - místo slova ve větě, slabika - dělení slov na konci řádku, hláska - souhlásky, samohlásky, diakritická znaménka abeceda - odlišná výslovnost a psaní souhlásek ve slovech- B/D, D/T, Ť/Ď, V/F, Z/S, Ž/Š, H/CH - slova - místo ve větě a dělení slova na slabiky, hlásky - souhlásky a jejich členění, samohlásky, diakritická znaménka - odlišná výslovnost a psaní souhlásek ve slovech- B/D, D/T, Ť/Ď, V/F, Z/S, Ž/Š, H/CH 23

25 - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná - členění slov podle charakteristické vlastnosti - slova opačného významu - antonyma, stejného významu - synonyma, mnohoznačná, slova citově zabarvená, slova souřadná, nadřazená, podřazená. - různé tvary slov a slova příbuzná - slova opačného významu - antonyma, stejného významu - synonyma, mnohoznačná - slova citově zbarvená - slova příbuzná - kořen, předpona a přípona - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, okolnost, věc, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů - podstatná jména (obecná, vlastní), slovesa, předložky, spojky - krátké mluvené projevy - různý tvar slova v porovnání ke slovu příbuznému - krátké mluvené projevy - podstatná jména - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů - příslovce - místa, času, způsobu, důvodu, míry vlastnosti - slovní druhy ohebné a neohebné - podstatná jména, přídavná jména, zájmena a jejich základní rozdělení, číslovky určité a neurčité, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice,citoslovce - rod, číslo, pád podstatných jmen - časování sloves, určení osoby a čísla, infinitiv - tvary podstatných jmen a sloves 24

26 - spojuje věty dojednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - věta - rozlišení věty z hlediska potřeb čtení - nácvik správné intonace při čtení - slova obsahující dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ď, ť, ň, di, ti, ni - písmeno malé, velké, tištěné - místo věty v textu - věta jednoduchá a souvětí - tvorba a poznávání věty tázací, oznamovací, přací, rozkazovací, správná volba intonace - psaní ú/ů - psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, obojetné souhlásky. - psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - psaní velkého písmene na začátku věty, u jmen osob, zvířat, řek, měst, zemí, hor apod. - věta jednoduchá, její stavba, základní skladební dvojice, věta holá a rozvitá, větný člen - souvětí, spojky, psaní čárky - věta tázací, oznamovací, přací, rozkazovací - psaní i/y po obojetných souhláskách a význam slov variabilních (např.:výr, vír), vyjmenovaná slova - velké písmeno na začátku věty - psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - vlastní podstatná jména obecná - psaní počátečního písmene 25

27 LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy Učivo 1. ročník Učivo 2. ročník Učivo 3. ročník Průřezová témata - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - čtení otevřených slabik a slov z nich složených - čtení slov se zavřenou slabikou - slova s více souhláskami na začátku, uprostřed a na konci - uvědomělé čtení, plynulé spojování slabik, slov - povídání si o čteném příběhu - rozhovor - co je to pohádka - nejznámější české pohádky - recitace - vyprávění - dramatizace - plynulé čtení jednoduchých vět užívání správného slovního přízvuku - uplatnění přirozené intonace - hlasité a tiché čtení s porozuměním - seznámení s knihou, kterou dítě přečetlo - seznamování se základy literatury - vyprávění pohádek a povídek o dětech, základní orientace - knihy o přírodě a věcech - přednes básně - práce s literárním textem - poslech četby poezie a prózy, spojování obsahu textu s ilustrací - dramatizace pohádky nebo povídky - plynulé čtení souvětí a vět, členění textu a větného přízvuku - rychlé čtení tiché - hlasité čtení, předčítání - seznámení s knihou, kterou dítě přečetlo - knížka, kterou mám rád - postoje ke knize - četba jako zdroj informací - poezie - próza - divadlo - literatura umělecká, věcná - ilustrace - hledání podstaty příběhu a jeho smysl - charakteristika literárního příběhu - atmosféra příběhu - dramatizace, domýšlení příběhů Vyhledávání informací. 26

28 2. období KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy Učivo 4. ročník Učivo 5. ročník Průřezová témata - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - hlasité a tiché čtení s úkoly vyžadujícími porozumění, vyhledání informací - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru - zestručnění textu - tvorba osnovy - tvorba zápisu, výpisku - následnost dějů - dohledávání informací - tvorba pozvánky - vyřizování informací - reprodukce přednášky - aktuality ze čtení časopisů - nácvik telefonických rozhovorů - pravidla dialogu a jejich dodržování - nácvik intonace, přízvuku - využití pauzy a tempa řeči v komunikaci - reklama a vlastní tvorba reklamy - volba správného tempa při četbě a pauz - čtení detektivního příběhu. - tvorba textu napínavého, pro pobavení, přednášky Otázka lidských práv. Řešení problémů a příležitosti k rozvoji rozhodovacích dovedností. 27

29 - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti - rozlišování slov spisovných a nespisovných - popis zvířete, věci, rostliny - psaní dopisu včetně adresy - sestavení osnovy, tvorba nadpisu, členění textu na odstavce - vypravování a následnost dějů - slova spisovná a nespisovná a jejich užití v běžné komunikaci - popis předmětu, děje, pracovního postupu - psaní dopisu - vyplňování poštovní poukázky, podacího lístku - sestavování osnovy - vypravování JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy Učivo 4. ročník Učivo 5. ročník Průřezová témata - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - porovnávání významů slov - stavba slova, hlásková podoba, zkoumání různých podob slova - význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná - stavba slova - kořen, předpona, přípona - předložky - doplňování a význam předpon - stavba slova - odvozování slova předponami a příponami - slova příbuzná - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně 28

30 - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - určování slovních druhů - skloňování podstatných jmen - časování sloves - shoda přísudku s podmětem - spisovná podoba slova - citově zbarvená slova, porovnávání se slovy spisovnými - základní skladební dvojce, shoda přísudku s podmětem - nauka o větě: věta jednoduchá a souvětí, věta holá, přímá řeč a věta uvozovací - spojovací výrazy - uvědomělé používání i/y po obojetných souhláskách - slovní druhy - slovesa a mluvnické kategorie, podmiňovací způsob - zájmena a jejich druhy, osobní zájmena, nahrazování podstatných a přídavných jmen - druhy číslovek, skloňování základních číslovek - přídavná jména odvozená od jmen zakončených na s/ -ský, ští - předložky s, z - základní větné členy - podmět vyjádřený a nevyjádřený, několikanásobný - přísudek slovesný - shoda přísudku s podmětem - věta jednoduchá, souvětí - spojování vět - pravopis i/y po obojetných souhláskách (mimo koncovku) - práce s Pravidly českého pravopisu - užití Pravidel českého pravopisu - interpunkce - interpunkce u řeči přímé 29

31 LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy Učivo 4. ročník Učivo 5. ročník Průřezová témata - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy - zdokonalování čtení - práce s textem - uvědomělé a dostatečně rychlé čtení, tiché - reprodukce obsahu textu - povídání o přečtené knize - porozumění textu - reprodukce, motivy činů literárních postav - hrdinové dětských knížek, seriálů - zdokonalování čtení - práce s textem, porozumění textu - povídání o přečtené knize - vyhledávání potřebných informací - orientace v knihovně - hodnocení textu - tvorba vlastního textu - tvorba vlastního literárního textu - poezie, próza - časopisy pro děti - televizní inscenace - kulturní život regionu - poezie: lyrika, epika, rytmus básně - próza: pověst, povídka, hlavní a vedlejší postavy - divadlo: jednání, konflikt, řešení - film: různé druhy filmů - rozlišení díla literárního od faktického Kritické čtení, rozlišování různých forem sdělení. Sledování kulturního dění. 30

32 II. STUPEŇ 6. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy - odlišuje spisovný a nespisovný projev, hodně užívá spisovné jazykové prostředky - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, používá výstižně jazykové prostředky vhodné pro danou komunikační situaci - rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, poznatky o jazyce užívá ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel - vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky - využívá poznatků o jazyce k tvořivé práci na základě svých dispozic a osobních zájmů Učivo - vypravování čtení prožitkové, kritické, objektivní i subjektivní sdělení - popis předmětu, osoby, děje zásady dorozumívání, komunikační normy - zpráva, oznámení vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, kritické naslouchání - styl učení, hlavní myšlenka textu soustředěné a aktivní naslouchání, studijní čtení jako zdroj informací - výpisky, výtah pozorné, přiměřeně rychlé čtení, znalost orientačních prvků v textu - dopis vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, zásady kultivovaného projevu JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy Učivo - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu, zdůvodní užití, samostatně pracuje s PČP, SSČ a dalšími příručkami - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov v písemném projevu, zvládá pravopis lexikální - jazyk a jeho útvary čeština, jazyk národní, mateřský, skupiny jazyků, rozvrstvení národního jazyka, jazyk a komunikace - zvuková stránka jazyka, zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči, přízvuk slovní a větný, intonace - tvarosloví, slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov - stavba slova, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov 31

33 - rozlišuje a příklady v textu dokládá zásady tvoření českých slov - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových prostředků, v písemném projevu zvládá pravopis morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí - skladba větná stavba, rozvíjející větné členy, věta jednoduchá a souvětí, pořádek slov ve větě LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla, vlastními slovy interpretuje smysl díla - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, tvoří vlastní literární text podle svých schopností - rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkce, uvede jejich výrazné představitele - uceleně reprodukuje přečtený text, tvoří vlastní literární text na základě osvojených znalostí základů literární teorie - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby a názory na umělecké dílo - vyjádří názory na shlédnuté divadelní nebo filmové představení, své názory umí odůvodnit Učivo - bajky přednes literárních textů, dramatizace textu - pohádky struktura literárního díla, námět a téma, literární hrdina - balady a romance žánry lyrické, epické, obrazná pojmenování - báseň zvukové prostředky poezie, rým, rytmus, volný verš - dobrodružství v literatuře, umělecká literatura - příběhy o dětech, literární hrdina - divadlo a film, kompozice literárního příběhu 32

34 7. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, používá výstižně jazykové prostředky vhodné pro danou komunikační situaci - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému projevu - využívá základy studijního čtení, vytvoří otázky a stručné poznámky - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel - vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru - poznatky o jazyce využívá k tvořivé práci s textem i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů Učivo - subjektivně zabarvený popis - vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu - charakteristika čtení analytické a hodnotící, komunikační normy - výtah čtení jako zdroj informací - žádost komunikační normy, zásady kultivovaného projevu - životopis znalost základních slohových postupů, vlastní tvořivé psaní - vypravování vlastní tvořivé psaní, vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy - správně třídí slovní druhy, určuje mluvnické významy, v písemném projevu ovládá pravopis - rozlišuje a dokládá v textu nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby, rozpoznává přenesená pojmenování, hlavně ve frazémech - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí Učivo - tvarosloví slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov - slovo, nauka o tvoření slov, slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby - skladba větné členy, druhy vět, rozlišení vět hlavních a vedlejších, stavba textu 33

35 LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy - pracuje s literárním textem, rozumí literárním pojmům - uvědomuje si význam literatury v minulosti i současnosti - rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, uceleně reprodukuje přečtený text - rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkce, uvede jejich výrazné představitele - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory odůvodní - uvádí základní literární směry, porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literatuře, dramatickém i filmovém zpracování Učivo - bajky, nebajky interpretace literárního textu, literatura umělecká - příběhy dávných dob, legendy struktura literárního díla, kompozice literárního příběhu - knižní ilustrace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod - cestopis, fejeton literatura populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry - příběhy psané životem, literatura faktu, literární hrdina, kompozice literárního textu - dobrodružství a fantazie v literatuře, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu - lyricko-epické žánry, poezie, drama, jazyk literárního díla, obrazná pojmenování, zvukové prostředky poezie, rým, rytmus, volný verš 8. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy - rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj - v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních i nonverbálních prostředků řeči Učivo - úvaha vyjádření vlastního názoru, vysvětlení a hodnocení důvodů pro zaujetí stanoviska - výtah dodržení přehledné stavby textu, vyjadřování se v co nejkratších jednoduchých větách - charakteristika literární postavy vystižení povahy člověka a zvířete, vyjádření vlastnosti jednáním 34

36 - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel - využívá základy studijního čtení, vyhledá klíčová slova, vytváří výtah z textu - rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru - dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování - výklad věcnost, srozumitelnost, přehlednost, objektivnost, sběr materiálů z několika různých pramenů (knihy, encyklopedie, slovníky, internet) - líčení popsání určité skutečnosti, čtenářovy představy, pocity a nálady, vztah vypravěče k líčené skutečnosti JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - zná zásady tvoření českých slov, dokládá v textu nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby - samostatně pracuje s PČP, SSČ, spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich užívá - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě, zvládá pravopis morfologický i syntaktický, využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů Učivo - skladba větné členy základní a rozvíjející, pořádek slov ve větě - způsoby tvoření slov, slovní zásoba a její obohacování, homonyma, synonyma - slovesa, skloňování cizích vlastních jmen, mluvnické významy a tvary slov - skladba věta jednoduchá, větné členy, souvětí souřadné, podřadné, čárka v souvětí 35

37 LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy - rozlišuje základní literární druhy a žánry, uvede jejich výrazné představitele - rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení - uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české i světové literatuře - jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla, uvádí nejvýraznější představitele - porovnává funkci základních literárních druhů a žánrů, porovnává různé ztvárnění téhož námětu - tvoří vlastní literární text, vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty Učivo - nejstarší literatura, legendy, kroniky, interpretace literárního textu - česká historická literatura, struktura literárního díla, literární hrdina, kompozice literárního příběhu - film a divadlo dramatizace textu, výrazní představitelé současnosti i minulosti - literatura a válka, příběhy psané životem - poezie jazyk literárního díla, obrazná pojmenování, rým, rytmus, verš - svět fantazie a humoru literatura zábavná, populárně-naučná - literatura a zpěv vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod - literatura zábavná a dobrodružná, struktura literárního díla, námět a téma díla 9. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navázání - v projevu vhodně využívá verbálních a nonverbálních prostředků řeči, samostatně připraví a přednese referát - využívá základy studijního čtení, formuluje hlavní myšlenky textu Učivo - popis pracovního postupu mluvený projev, zásady dorozumívání - výklad, referát praktické čtení, pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu -výtah z přečteného textu vytvoří výtah, čtení jako zdroj informací - životopis, vyplnění přihlášky, vlastní tvořivé psaní 36

38 - odlišuje spisovný a nespisovný projev, vhodně užívá spisovné jazykové prostředky - dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci - zapojuje se do diskuse, řídí ji, využívá zásad komunikace a pravidel dialogu - žádost, úřední dopis - zásady kultivovaného projevu - diskuse, interwiev - projev na základě poznámek nebo bez poznámek JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití - využívá znalostí o jazykové normě, v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, správně třídí slovní druhy - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby, samostatně pracuje s PČP, SSČ - v písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný a morfologický - využívá znalostí při tvorbě jazykových projevů, v písemném projevu zvládá pravopis morfologický i syntaktický Učivo - útvary národního jazyka, obecné poučení o jazyce - valence sloves, pravopis lexikální, jména cizího původu - význam slova, odborné názvy, slohové rozvrstvení slovní zásoby - slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov, pravopis slovotvorný, lexikální - skladba, stavba české věty, výstavba složitějších souvětí, výpověď a věta, přímá a nepřímá řeč LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla - vlastními slovy interpretuje smysl díla - orientuje se ve struktuře literárního díla - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty Učivo - nejstarší literární památky, antická literatura - středověká literatura, poezie, drama - počátek písemnictví v našich zemích - literatura renesance a baroka, zná hlavní představitele daného období - literatura 18. a 19. století, jazyk literárního díla 37

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Vyučovací předmět má časovou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, 739 85 Bukovec 66 1. Identifikační údaje Adresa školy : Základní škola a mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ I. název vzdělávacího oboru: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV.

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV. Jedličkův ústav - ZŠ pro tělesně postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Charakteristiky předmětů jsou zpracovány široce, včetně výčtu očekávaných výstupů z RVP ZV. Ročníkové výstupy

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 4+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu

1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu 1 ČESKÝ JAZYK 1.1 Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Český jazyk na prvním stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně-slohovou a literární (čtení a psaní) a směřuje k ovládnutí základních

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

Vzdělání cesta k úspěchu

Vzdělání cesta k úspěchu 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání cesta k úspěchu 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP pro základní

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

1 Identifikační údaje 4. 2 Charakteristika školy...5. 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6. 2.2 Charakteristika složení žáků.

1 Identifikační údaje 4. 2 Charakteristika školy...5. 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6. 2.2 Charakteristika složení žáků. 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Charakteristika pedagogického sboru...6 2.2 Charakteristika složení žáků.6 2.3 Dlouhodobé projekty.6 2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty...7

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS A B C D E F Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk 4 Ročník:. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA Č. j.: 365/2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...1 2.1 Vybavení školy...1 2.2 Charakteristika pedagogického sboru...1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1. Úplnost a velikost školy... 4 2.2. Vybavení

Více

VESELÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Stráţ nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Stráţ nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráţ nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA Základní údaje o škole: Adresa školy: Majerova 138, Stráţ nad Nisou,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajlama Náš vzdělávací program má

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŢIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŢIVOT Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŢIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět má časovou dotaci v 6. 9 ročníku po 3 vyučovacích hodinách týdně. Výuka na 2. stupni navazuje na druhé

Více

Strategie (metody a formy práce)

Strategie (metody a formy práce) ČESKÝ JAZYK / 1. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Předslabikářové období Přípravné období Hlásky a písmena m M, a A Sluchová analýza a syntéza slabik Vyvození prvních slabik Procvičování

Více

ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola

ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty 1.1.3. ANGLICKÝ JAZYK I.ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů - platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Učí se soustředěně a pozorně naslouchat. Vyjadřuje pocity z přečteného textu. Poslech literárních textů Poslech literárních textů známých autorů čtených vyučujícím i spolužáky, poslech CD 10 Vv -umělecké

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

V. Učební osnovy. 1. stupeň

V. Učební osnovy. 1. stupeň V. Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42. Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222

Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42. Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222 ŠVP ZŠ Měřín Název dokumentu Název školy ŠVP ZŠ Měřín Základní škola Měřín, Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42 Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222 Ředitelka Mgr. Iveta Hlávková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016)

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracovaný podle RVP ZV) pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání v Dodatek k SYP ZV č. 1, v " Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání Škola: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKOLÁŠE ALŠE, PRAHA-SUCHDOL, SUCHDOLSKÁ 360 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLEŠOVICE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Červené Janovice, okres Kutná Hora

Kompletní ŠVP. Základní škola Červené Janovice, okres Kutná Hora školní vzdělávací program ŠVP pro ZV " Škola pro život" - Kopie Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1. JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ TVAROSLOVÍ

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více