ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA"

Transkript

1 Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str. 10 Univerzita III. věku na EkF zahájena str. 11 Úspěchy studentů Bakalářské Katedry informatiky pasování FEI na hradu str. 18 Škola bezpečné jízdy str. 20 Mimořádná příloha k projektu Hvězdy finančního nebe str Lidský potenciál je to nejdůležitější, co firma může mít. Aby naše společnost byla neustále v pozici dynamicky se rozvíjející firmy, potřebujeme do našich pracovních kolektivů a týmů zapojovat nové, pro věc nadšené, spolupracovníky. Říká ve svém úvodním slově Ing. Zdeněk Juchelka, MBA předseda představenstva a generální ředitel společnosti ŽDB GROUP a. s.

2 ŽDB GROUP člen skupiny KKCG Industry Jsme dynamická a neustále se rozvíjející společnost, která hledá zaměstnance jak v řadách zkušených profesionálů, kteří mohou začít ihned pracovat na náročných úkolech, tak také mezi studenty a absolventy škol, kteří chtějí do společnosti přinést nové nápady, tvůrčí přístup a začít budovat svou kariéru. Studentům VŠ nabízíme: placené odborné stáže stipendia (vybraným studentům Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství) zpracování diplomových prací letní brigády Absolventům VŠ nabízíme: možnost být zařazeni do Absolventského centra uplatnění na zajímavých pracovních místech perspektivu kariérového a finančního růstu osobní a kvalifikační rozvoj Co je to Absolventské centrum? Absolventské centrum je koncipováno jako jednoroční program. Pokud projdete výběrovým procesem, budete přiřazeni na některý z našich závodů a budete mít možnost profilovat se do pracovní pozice, která nejlépe odpovídá vašim dovednostem a schopnostem. Do Absolventského centra se můžete přihlásit zasláním vašeho životopisu poštou nebo em. Kontakty: ŽDB GROUP a.s. odbor Personální záležitosti Ing. Eliška Těžká Bezručova 300 tel.: , mobil: Bohumín fax: ,

3 úvodní slovo AKADEMIK»ASOPIS VäB-TUO RedakËnÌ rada: Doc. Ing. ä rka Vilamov, Ph.D. öèfredaktorka V ûenì Ëten i, akciov spoleënost édb GROUP m vìce neû 120-letou tradici a svè aktivity m diverzifikov ny do t Ì z kladnìch pilì podnik nì, a to dr tovenstvì, topen skè techniky a hutnictvì. Naöe spoleënost je spïönou firmou nejen v»eskè republice, ale v celèm evropskèm regionu. M me stoupajìcì trend objemu v roby, trûeb, zisku, investic a m me jasnou vizi a strategii. Jiû p t m rokem v adï pravidelnï navyöujeme trûby, hospod sk v sledek a modernizujeme naöe rozhodujìcì v roby. V loúskèm roce jsme realizovali investice v celkovè v öi 450 mil. KË a spïönï jsme dokonëili investiënï n roënou decentralizaci v roby a rozvodu tepla. Tyto Ëinnosti by se n m nepoda ilo uskuteënit bez schopn ch a kvalitnìch zamïstnanc, a proto si uvïdomujeme, ûe lidsk potenci l je to nejd leûitïjöì, co firma m ûe mìt. Aby naöe spoleënost byla neust le v pozici dynamicky se rozvìjejìcì firmy, pot ebujeme do naöich pracovnìch kolektiv a t m zapojovat novè Ñpro vïc nadöenèì spolupracovnìky, kter m r di p ed me svè dosavadnì znalosti a zkuöenosti a budeme n pomocni p i jejich profesnìm r stu. Od tïchto nov ch spolupracovnìk oëek v me pracovnì nasazenì, chuù do pr ce a energii, kterou se budeme snaûit maxim lnï vyuûìt, aby naöe firma byla opït o stupìnek v ö v pomyslnèm ûeb ÌËku spïönosti. SnaûÌme se vybìrat kvalitnì zamïstnance pr vï mezi V mi, studenty VäBñTUO, se kter mi m me velmi dobrè pracovnì zkuöenosti. NÏkte Ì z V s jiû brzy ukonëì sv studia Ëi jiû v pr bïhu nich zvaûujete, kam zamï Ìte svou budoucì karièru. VÏ Ìm, ûe spoleënost édb GROUP a.s. je V m schopna nabìdnout zamïstn nì na zajìmav ch pracovnìch mìstech, na kter ch m ûete uplatnit svè dosavadnì teoretickè znalosti nabytè studiem a rozöi ovat tyto znalosti o pracovnì zkuöenosti, jeû V m m ûe poskytnout pouze a jenom samotn praxe. P eji V m mnoho spïch nejen p i studiu, ale takè v profesnìm a osobnìm ûivotï. PevnÏ douf m, ûe nïkterè z V s budeme moci brzy p ivìtat v ad ch naöich zamïstnanc a ûe vykroëenì do Vaöeho profesnìho ûivota bude tìm spr vn m smïrem. äùastnou ruku p i v bïru budoucìho zamïstnavatele. Ing. Petra Kubov manaûerka pro vnïjöì vztahy VäB-TUO Ing. Marek Smetana, Ph.D. ñ FBI Ing. Roman Kozel, Ph.D. ñ EkF Ing. Irena Svatoöov ñ FAST Prof. Ing. Arnoöt Pokorn, CSc. ñ FS Ren ta Most nov ñ FEI Doc. Ing. Petr é rek, CSc. ñ HGF Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. ñ FMMI PhDr. Daniela Zemanov ñ ñ Katedra spoleëensk ch vïd Mgr. NadÏûda Pe inov ñ ñ Katedra jazyk Mgr. Ji Ì éìdek ñ KTVS Mgr. Daniela TkaËÌkov ñ ñ st ednì knihovna foto: Josef Pol k Redakce: REGION LNÕ VYSOKOäKOLSK INFOCENTRUM Studentsk 1770 (E320) Ostrava-Poruba tel./fax: Sazba a tisk: ASEITA spol. s r.o. Studentsk 1770/C Ostrava-Poruba tel.: Distribuce: vlastnì N klad: kus Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla: Toto ËÌslo vyölo: ZmÏna program je vyhrazena po adatel m Ing. ZdenÏk Juchelka, MBA p edseda p edstavenstva a gener lnì editel édb GROUP a.s. Platnost kaûdè akce doporuëujeme ovï it telefonicky Za obsah reklamy odpovìd zadavatel Obsah p ÌspÏvk se nemusì shodovat s n zorem redakce ISSN AKADEMIK 7/2007 3

4 V letoönìm roce se tato slavnostnì ud lost odehr la v prvnìm dni novèho akademickèho roku, tj. 1. Ìjna 2007 v novè Aule VäBñTUO. V vodu setk nì vystoupil se sv m projevem rektor univerzity prof. Ing. Tom ö»erm k, CSc., kter poklep nìm slavnostnì insigniì prohl sil akademick rok 2007/2008 za zah jen. DalöÌm bodem programu byl samotn akt slavnostnì imatrikulace student prvnìch roënìk vöech sedmi fakult a letos poprvè novï celoökolsk ch studijnìch obor Mechatronika a Nanotechnologie. StejnÏ tak byli v letoönìm roce poprvè ocenïni pracovnìci a studenti univerzity za mimo- dnè spïchy hned v nïkolika kategoriìch: - za vynikajìcì v sledky ve vïdï a v zkumu, - za p Ìnos k rozvoji univerzity, - za p Ìnosnou spolupr ci s praxì, - za vzornou sportovnì reprezentaci univerzity. OcenÏnÌ byli nominov ni p edstaviteli jednotliv ch fakult a pracoviöù za z sluhy ve v öe uveden ch kategoriìch. SouË stì slavnostnìho zah jenì akademickèho roku bylo i kr tkè varhannì vystoupenì. Na pozv nì rektora vystoupil nositel ocenïnì z mnoha mezin rodnìch soutïûì Petr»ech, kter se v letoönìm roce stal laure tem mezin rodnì hudebnì soutïûe ÑPraûskÈ jaroì. P ehled ocenïn ch: Cena rektora za vynikajìcì v sledky ve vïdï a v zkumu FBI prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. RNDr. Ing. Michal St iûìk, Ph.D. EkF prof. Ing. Duöan SmolÌk, DrSc. prof. Dr. Ing. ZdenÏk Zmeökal FAST doc. RNDr. Eva Hrubeöov, Ph.D. prof. Ing. Jind ich Cig nek, CSc. FS prof. Ing. ZdenÏk Dejl, CSc. prof. Ing. Ji Ì Zegzulka, CSc. FEI prof. RNDr. ZdenÏk Dost l, DSc. prof. RNDr. V clav Sn öel, CSc. HGF doc. Dr. Mgr. Kamil Postava doc. Dr. Ing. Ji Ì Hor k FMMI prof. Ing. JaromÌr Dr pala, CSc. prof. Ing. Karel Mich lek, CSc. Akademický rok zahájen V loňském roce byla na naší univerzitě založena nová tradice - slavnostní zahájení nového akademického roku spojené s imatrikulací studentů prvních ročníků. Ing. Grazyna Simha Martynkov, Ph.D. Centrum nanotechnologiì Cena rektora za p Ìnos k rozvoji univerzity EkF prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. prof. PhDr. Jana Gerölov, CSc. FAST doc. Ing. Darja KubeËkov Skulinov, Ph.D. Mgr. Lenka JurËÌkov, Ph.D. FS Ing. VladimÌr Smrû, Ph.D. doc. Ing. Leoö V clavek, CSc. FEI Ing. Bohumil Hor k, Ph.D. doc. RNDr. Jind ich»ernohorsk, CSc. HGF doc. Ing. Petr Rapant, CSc. prof. Ing. Peter FeËko, CSc. FMMI doc. RNDr. Hana Kulveitov, Ph. D. prof. Ing. Ji Ì Plura, CSc. PaedDr. Marcela Ad mkov (Katedra jazyk ) PaedDr. Aleö Hrab (KTVS) doc. RNDr. ZdenÏk Boh Ë, CSc. (Katedra matematiky a desk. geometrie) Ing. ZdenÏk Lacn (Centrum nanotechnologiì) Ing. Ji Ì Hor k, Ph.D. (VEC) Ing. Jan KoloniËn, Ph.D. (VEC) Cena rektora za p Ìnosnou spolupr ci s praxì FBI Dr. Ing. Aleö BernatÌk doc. Dr. Ing. Michail äenovsk EkF doc. Dr. Ing. Ren ta HÛtov FAST Ing. Ji Ì Lukö, Ph.D. prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. FS Dr. Ing. BohumÌr»ech FEI doc. Ing. Jan éìdek, CSc. doc. Ing. Karel ChmelÌk HGF prof. Ing. Ji Ì Vidl, CSc. prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. DalöÌ ocenïnì doc. Ing. Jan äirok, CSc. ñ za dlouholetè d rcovstvì krve kolektiv redakce Ëasopisu Ekonomick revue ñ za 10 let rozvoje vïdecko-odbornèho Ëasopisu EkonomickÈ fakulty ñ doc. PhDr. Paed- Dr. Milan Sekanina, CSc., prof. PhDr. Jana Gerölov, CSc., Ing. Martin Drastich, Ph.D. Ing. Stanislav Zajaczek ñ za dlouholetè d rcovstvì krve DesÌtka nejlepöìch sportovc VäBñTUO v roce 2006/2007 ï Lucie Valov, FS 2., sportovnì st elba Zlat medaile na LetnÌ svïtovè univerzi - dï v Bangkoku (Thajsko) v disciplìnï vzduchov puöka 3x 20 m ñ druûstva, reprezentantka»r ï Pavel änobel, FS 1., tenis Zlat medaile na LetnÌ svïtovè univerzi - dï v Bangkoku (Thajsko) ve smìöenè Ëty h e, mistr»eskè republiky 2007 ve Ëty h e muû ï David KoneËn, EKF 1., volejbal ËastnÌk LetnÌ svïtovè univerzi dy v Bangkoku (Thajsko), reprezentant»eskè republiky ËastnÌk mistrovstvì svïta 2007 v Japonsku, mistr»r s t mem DHL Ostrava ï Ctirad Klim nek, EKF 3., basketbal ËastnÌk LetnÌ svïtovè univerzi dy v Bangkoku (Thajsko), reprezentant»eskè republiky hr Ë I.ligy v t mu NH Ostrava, pendluje ve 2.lize v t mu VäBñTUO ï Dana HadaËov, HGF 2., stolnì tenis St Ìbrn medaile ve dvouh e a bronzov medaile v druûstvech na MistrovstvÌ Evropy univerzitnìch druûstev v OstravÏ, reprezentantka»eskè republiky ï Zuzana Havelkov, HGF 2., skoky na trampolìnï Zlato na»esk ch akademick ch hr ch 2007 v Liberci v kategorii ûen, reprezentantka»eskè republiky ï Petra Hostinsk, FAST 5., ploutvovè plav nì Zlato a dvï st ÌbrnÈ medaile na»esk ch akademick ch hr ch 2007 v Liberci, reprezentantka»eskè republiky ï Mari n Podep el, EKF 3., tenis Zlato na»esk ch akademick ch hr ch 2007 v Liberci ve Ëty h e muû, akademick reprezentant»eskè republiky ï Duöan äafr nek, EKF 2., lednì hokej Akademick mistr»eskè republiky 2006 a 2007, brank ñ klìëov postava t mu VäBñTU Ostrava p i rozhodujìcìch samostatn ch n jezdech ï PavlÌna éiûkov, EKF 1., veslov nì Akademick mistrynï»eskè republiky 2007 na trenaûèru, st Ìbrn na AkademickÈm mistrovstvì»eskè republiky ve skifu, mistrynï»r 2007 ve Ëty ce a osmï ûen Doc. Ing. ä rka Vilamov, Ph.D. KanclÈ ka 4 AKADEMIK 7/2007

5

6

7 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady Fakulty bezpečnostního inženýrství Dne v hod. proběhlo slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TUO u příležitosti 5 let od jejího založení. Zasedání bylo o to významnější, že fakulta zároveň dokončila první etapu rekonstrukce bývalého areálu základní školy v Ostravě-Výškovicích a otevírala nově zrekonstruovaný pavilon C. Ing. Miloöi Svobodovi, Ing. Liboru ätrochovi, Ph.D., Ing. DanÏ Dr bovè, Ph.D., prof. Ing. Jaroslavu Kalouskovi, CSc., doc. Ing. KatarÌnÏ OrlÌkovÈ, CSc., genmjr. Ing. Miroslavu ätïp novi, a Ing. LubomÌru Vavroöovi. Den p ed slavnostnìm zased nìm se konalo v novè posluch rnï fakulty setk nì se zamïstnanci, kde dïkan fakulty doc. Dr. Ing. Aleö Dud Ëek p edal p Ìtomn m pamïtnì listy k 5. v roëì zaloûenì fakulty a ve svèm projevu podïkoval vöem, kte Ì se spolupracì s fakultou zaslouûili o jejì rozvoj v prvnìch 5 letech existence. V pr bïhu setk nì bylo za v znamn p Ìnos pro pedagogickou a vïdecko-v zkumnou Ëinnost a za v znamnou spolupr ci p i budov nì fakulty p ed no pït Zlat ch medailì: prof. Ing. Karolu Balogovi, CSc., doc. Ing. Ji Ìmu Loö kovi, CSc., Ing. Janu LuköÌkovi, doc. RNDr. Petru äevïëkovi, CSc. a JUDr. Miroslavu ÿepiskèmu. DalöÌch 13 souëasn ch i b val ch zamïstnanc p evzalo pamïtnì medaili Fakulty bezpeënostnìho inûen rstvì. SlavnostnÌ zased nì dne zah jil sv m projevem rektor VäBñTUO prof. Ing. Tom ö»erm k, CSc. U eënickèho pultu se d le vyst Ìdali doc. Dr. Ing. Aleö Dud Ëek, n mïstkynï hejtmana MoravskoslezskÈho kraje PhDr. Jaroslava Wenigerov, editel Institutu ochrany obyvatelstva L znï BohdaneË doc. RNDr. Petr Linhart, CSc., n - mïstek Gener lnìho editele HasiËskÈho z chrannèho sboru plk. Ing. Miloö Svoboda, prof. Ing. Karol Balog, CSc. ze SlovenskÈ technickè Univerzity v BratislavÏ a prof. dr. hab. Kazimierz Krzemien z Polytechniky Slaskiej v GliwicÌch. V z vïru vystoupenì host p edali Ing. Karel Klouda, CSc., MUDr. Stanislav Br dka a Ing. ZdenÏk Prouza, CSc. ze St tnìho adu pro jadernou bezpeënost fakultï dar ñ sochu s n zvem Absolvent FBI, kter bude vystavena v budovï fakulty. ZlatÈ medaile Fakulty bezpeënostnìho inûen rstvì byly udïleny za dlouhodobou v znamnou spolupr - ci p i budov - nì a rozvoji fakulty: Gener lnìmu editelstvì HasiËskÈho z - chrannèho sboru»eskè republiky, HasiËskÈmu z chrannèmu sboru MoravskoslezskÈho kraje, Kated e bezpeënosti a kvality produkce StrojnÌ fakulty TechnickÈ univerzity Koöice, Kated e protipoû rnì ochrany D eva skè fakulty TechnickÈ Univerzity Zvolen, FakultÏ speci lnìho inûen rstvì éilinskè univerzity v éilinï, SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska, SdruûenÌ poû rnìho a bezpeënostnìho inûen rstvì, St tnìmu adu inspekce pr ce, St tnìmu adu pro jadernou bezpeënost, V zkumnèmu stavu bezpeënosti pr ce Praha, PolicejnÌ akademii»r a UniverzitÏ Obrany. Za v znamn osobnì p Ìnos p i rozvoji fakulty udïlila Fakulta bezpeënostnìho inûen rstvì Zlatou medaili: prof. Ing. Tom öi»erm kovi, CSc., Ing. Evûenu ToöenovskÈmu, Dr.h.c., prof. Ing. V clavu RoubÌËkovi, CSc., Dr.h.c., Ing. VladimÌru VlËkovi, Ph.D., Mgr. Otakaru Ve ovskèmu, prof. Dr.hab.inû. Zoje Bednarek, MUDr. Stanislavu Br dkovi, prof. Ing. ºudovÌtu DobrovskÈmu, CSc. Dr.h.c., Ing. Karlu Kloudovi, CSc., Ing. Ivanu KriËfaluöimu, plk.göt. Ing. Liboru KutÏjovi, Ph.D., doc. RNDr. Petru Linhartovi, CSc., prof. Ing. Pavlu PoledÚ kovi, CSc., Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraji Sinayovi, Dr.Sc., plk. D le p edal dïkan fakulty za v znamn osobnì p Ìnos p i rozvoji fakulty 25 pamïtnìch medailì. N sledujìcìm bodem programu bylo slavnostnì p est iûenì p sky a potè kanclè ka VäBñTUO doc. Ing. ä rka Vilamov, Ph.D., kter celou akci moderovala, pozvala vöechny ËastnÌky zased nì k prohlìdce laborato Ì, kterè pr vï dokonëenou etapou rekonstrukce fakulta zìskala. Jedn se p edevöìm o: posluch rnu, kde se zased nì konalo a kterou m ûe vyuûìvat 208 student vëetnï dvou tïlesnï postiûen ch, tïlocviënu se speci lnì konstrukcì pro praktickou v uku student pro zajiöùov nì p i pr ci ve v ök ch a nad volnou hloubkou, Laborato stavebnìch hmot, Laborato materi l, Laborato PTCH prach a laborato protiv buchovè prevence, Laborato modelov nì, Laborato stavebnìch hmot, Laborato chemie, Laborato spektroskopie a dalöì odbornï zamï enè laborato e. Zased nì bylo ukonëeno spoleëensk m rautem pro vöechny hosty a zamïstnance fakulty v novè tïlocviënï v budovï C. Z - vïrem bychom chtïli slovy pana dïkana podïkovat vöem zamïstnanc m, externìm pracovnìk m, partner m fakulty a firm m, kterè formou sponzorskèho daru napomohly lepöìmu vybavenì fakulty jak technick mi prost edky tak i v ukov mi materi ly a vedenì univerzity za pozornost, kterou vïnuje podpo e rozvoje fakulty. Martina P eëkov sek pro vïdu, rozvoj, zahraniënì styky a ekonomiku FBI Foto: Kamila Wysoudilov AKADEMIK 7/2007 7

8 Slavnostní zakončení projektu TRANSPOFAST v rámci programu INTERREG IIIA Dne se v prostorách hotelu Ziemowit v Polsku uskutečnilo slavnostní ukončení dvouletého projektu s názvem Vzájemná spolupráce mezi stavebními fakultami Politechniky Opole a VŠB TU Ostrava v oblasti životnosti a spolehlivosti stavebních materiálů a konstrukcí TRANSPOFAST. Opolske. P Ìnosem tohoto setk nì mlad ch odbornìk stavebnìch fakult byla vz jemn v mïna poznatk z oblasti stavebnìch vïd. Studenti mïli moûnost prezentovat svè v zkumnè projekty a konzultovat je s pedagogy a vïdeck mi pracovnìky. Diskuze p ispïly k vyjasnïnì nïkter ch z vaûn ch proï Setk nì koordinaënì rady. ï Zpracov nì 6 odborn ch publikacì. ï Vyd v nì Ël nk v odbornèm Ëasopise Roczniki Inûynierii budowlanej. SamostatnÈ aktivity Fakulty stavebnì: ï ZakoupenÌ softwaru COBET ñ projektov nì betonu. ï VybavenÌ laborato e stavebnìch hmot (stroje a za ÌzenÌ). ï Po ÌzenÌ poëìtaëovèho vybavenì (poëìta- ËovÈ sestavy, notebooky). Z vïreën konference projektu byla zah - jena spoleënou prezentacì realizovanèho projektu a pokraëovala projevem dïkana Fakulty stavebnì doc. Ing. Aloise Materny, CSc., MBA a prof. Jana KubÌka z Politechniky Opolske. Ve svèm vystoupenì pan dïkan Materna zhodnotil realizaci projektu, p ipomenul v znam vz jemnè p eshraniënì spolupr ce mezi vysok mi ökolami a ocenil takè z jem student o zìsk v nì nov ch poznatk. Konference pokraëovala formou diskuze obou partner o p ÌpravÏ a realizaci novèho projektu v r mci OperaËnÌho programu P eshraniënì spolupr ce»r-polsko. Z vïreën konference projektu se konala v r mci LetnÌ ökoly 2007 (17. ñ ), kterou organizovali partne i z Politechniky blèm souvisejìcìch s eöenìm jednotliv ch odborn ch tèmat. HlavnÌm cìlem projektu TRANSPOFAST byla podpora vzdïl v nì, v zkumu a p eshraniënì spolupr ce mezi Vä institucemi na obou stran ch hranice. Setk v nì pedagog, odborn ch pracovnìk a student p ispïlo k prohloubenì poznatk a vymezenì spoleën ch v zkumn ch tèmat v oblasti ûivotnosti a spolehlivosti stavebnìch materi - l a konstrukcì. Aktivity realizovanè v r mci projektu m ûeme rozdïlit na aktivity spoleënè a samostatnè. Mezi spoleënè aktivity pat ily: ï Vz jemnè v mïnnè pobyty pedagog (v mïn se z Ëastnilo celkem 14 Ëesk ch a 11 polsk ch pedagog ). ï Propagace a publicita (informaënì panely, propagaënì materi ly, reklamnì p edmïty, publicita v mèdiìch a webovè prezentace projektu: Projekt TRANSPOFAST byl ukonëen dle harmonogramu dne a v sou- ËasnÈ dobï se zpracov v z vïreën zpr va a û dost o dotaci za 2. etapu projektu. Vz - jemn spolupr ce mezi VäBñTUO, Fakultou stavebnì a Politechnikou Opolskou bude ï Organizace LetnÌch ökol (v roce 2006 v OstravÏ a v MalenovicÌch, v roce 2007 v Jarnoltowku). ï Vz jemnè v mïnnè pobyty student (celkem 32 polsk ch a Ëesk ch student ). ï Sympozia a konference (4 sympozia a 2 konference). posìlena nov m projektem, jehoû p Ìprava jiû zapoëala. Projekt bude realizov n v r mci OperaËnÌho programu P eshraniënì spolupr ce»r-polsko. Text a foto: Ing. Petr Vaöek Koordin tor projekt EU FAST 8 AKADEMIK 7/2007

9 Slavnostní otevření autorizovaného školicího střediska Sun Microsystems na EkF Dne 26. září 2007 bylo na Ekonomické fakultě VŠB TUO slavnostně otevřeno nové autorizované školicí středisko Sun Microsystems. Provoz střediska je součástí aktivní participace VŠB TUO na celosvětovém programu Akademické iniciativy Sun Microsystems. TÈto v znamnè ud losti se mimo jinè z - Ëastnili gener lnì editel Sun Microsystems»R Ing. ZdenÏk Pilz, obchodnì editel pro partnersk prodej Sun Microsystems»R Ing. Robert Pulchart, editel spoleënosti Soft-tronik Ing. Boris Nevrl, z stupce dodavatele MEDIUMSOFT ICS Ing. Jan Gˆtz, rektor VäBñTUO prof. Ing. Tom ö»erm k, CSc. a dïkan EkonomickÈ fakulty doc. Ing. Josef Fiala, CSc. na certifikaci pedagogick ch pracovnìk st ediska a vedenì v ukovèho procesu v duchu certifikovan ch ökolicìch materi l Sun Microsystems. äkolicì st edisko je navìc vybaveno SlavnostnÌ akt byl zah jen projevem gener lnìho editele spoleënosti Sun Microsystems, kter n slednï p edal autorizaci rektoru VäBñ TUO, dìky Ëemuû univerzita m ûe provozovat a p edevöìm certifikovat vybranè vzdïl - vacì aktivity jako obdobn autorizovan ökolìcì st ediska po celèm svïtï. TÌm by mïlo doch zet ke kvalitnïjöìmu vzdïl v nì absolvent, kte Ì by mïli p in öet naöì spoleënosti vïtöì p idanou hodnotu a ökole vyööì prestiû. Po proslovu rektora VäBñTUO se oba p - novè spoleënï s dïkanem fakulty chopili p ipraven ch n ûek a slavnostnï p est ihli p sku, ËÌmû doölo k naplnïnì celèho slavnostnìho aktu a ËastnÌci slavnostnìho otev enì mohli nahlèdnout do novï za ÌzenÈ uëebny. äkolìcì st edisko je vybaveno dvaceti v konn mi pracovnìmi stanicemi Sun Ultra 40 a je koncipov no jako multiplatformnì uëebna s v konnou technikou zamï en na zajiötïnì v uky specializovan ch p edmït. Projekt byl financov n s v raznou podporou prost edk zìskan ch prost ednictvìm Fondu rozvoje Vä a jeho hlavnìm cìlem je p edevöìm z sadnì zkvalitnïnì v ukovèho procesu a p Ìm podpora uplatnitelnosti absolvent na trhu pr ce. Prim rnìm kolem st ediska pak bude v chova öpiëkov ch certifikovan ch odbornìk v oblasti technologiì programovacìho jazyka Java, p Ìprava Univerzita pr bïûnï rozvìjì oblast spolupr ce s pr myslem a od novèho akademickèho roku se jejìm partnerem stal v znamn farmaceutick v robce TEVA - IVAX Pharmaceuticals, s. r. o. (d Ìve Galena Opava). KromÏ moûnosti, aby studenti VäBñ TUO ve spoleënosti proöli studijnì praxì nebo za pomoci jejich odbornìk vytvo ili diplomovou pr ci, bude IVAX Pharmaceuticals spolupracovat s VäBñTUO na adï dalöìch vïdecko-v zkumn ch projekt. Z stupci univerzity v Ëele s prorektorem pro spolupr ci s pr myslem doc. Dr. Ing. VladimÌrem Kebem se 4. Ìjna 2007 setkali s p edstaviteli IVAX Pharmaceuticals na p dï naöì ökoly. CÌlem sch zky bylo vz - jemnè p iblìûenì cìl spolupr ce jednajìcìch stran a prohlìdka vybran ch laborato Ì univerzity. ZejmÈna ölo o Ëinnost Centra nanotechnologiì, Katedry analytickè chemie a zkouöenì materi l (FMMI), Institutu environment lnìho inûen rstvì (HGF), Centra environment lnìch technologiì a Katedry chemie kompletnì infrastrukturou umoûúujìcì multimedi lnì vizualizaci v ukovèho procesu s podporou vìcedruhov ch mèdiì a jejich publikaci na centr lnìm port lu MERLINGO (Mediasite Repository of LearnING Objects - formou multimedi- lnìch vzdïl vacìch objekt s pouûitìm technologiì Mediasite Recorder firmy SonicFoundry (http://www.sonicfoundry.com). UvedenÈ eöenì zabezpeëuje minimalizaci finanënì a ËasovÈ n roënosti spojenè s tvorbou a managementem obrazov ch a zvukov ch z znam p edn öek pedagog doplnïn ch z znamem synchronnï prov dïnè prezentace. UËebna bude mimo v uku vyuûìv na studenty k samostatnè pr ci, p edevöìm k tvorbï jejich semestr lnìch projekt, diplomov ch a postgradu lnìch pracì a takè pro t movou pr ci. Dod vku a instalaci hardwarov ch a softwarov ch komponent uëebny realizovala spoleënost MEDIUMSOFT ICS. Ing. Roman Kozel, Ph.D. ProdÏkan pro vnïjöì vztahy EkF Foto: Ing. Robert St Ìû VŠB Technická univerzita Ostrava navázala spolupráci se společností TEVA - IVAX Pharmaceuticals, s. r. o. (FMMI). SpoleËnost IVAX Pharmaceuticals se na VäBñTUO obr tila, protoûe vedenì spoleënosti TEVA pokl d spolupr ci s univerzitami za klìëovou pro dalöì budoucnost a moûn spolupr ce s naöimi v zkumn mi pracoviöti je pro spoleënost perspektivnì. V nejbliûöìch dnech bude mezi obïma partnery podeps na r mcov smlouva o spolupr ci. MÏla by obsahovat Ëty i z kladnì oblasti v zkumu: anal zu pevnèho stavu (za VäB-TUO garantovan prof. Klikou), procesnì inûen rstvì (prof. Wichterle), nanotechnologie (prof.»apkov ), environment lnì inûen rstvì (prof. Dirner, prof. ObrouËka). NaplÚov nì samotnè smlouvy povede k rozvoji t etì role naöì technickè univerzity, k prohlubov nì vazby na odbïratelskou praxi a zpïtnï ovlivnì i v zkumnou a vzdïl vacì Ëinnost VäB-TUO. Doc. Dr. Ing. VladimÌr Kebo Prorektor pro spolupr ci s pr myslem Ing. Petra Kubov Manaûerka pro vnïjöì vztahy AKADEMIK 7/2007 9

10 Hodnocení projektu INTERREG IIIA Do svého závěru vstupuje dvouletý projekt Spolupráce VŠB TU Ostrava a Politechniki Opolskiej v oblasti materiálového inženýrství, zvláště ve vývoji perspektivních konstrukčních materiálů. Projekt vznikl na základě už dříve započaté spolupráce Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství s Politechnikou Opolskou a je realizován v letech DÌky projektu INTERREG IIIA- CZ / 2.3.CZ.1/0320 byla dokonëena inovace laborato e zkouöenì materi l, kter na z kladï spolufinancov nì Evropskou uniì mohla b t vybavena modernìm zkuöebnìm za ÌzenÌm, a kter tak bude v budoucnu slouûit k rozöì enì a zkvalitnïnì v ukov ch i v zkumn ch aktivit student i pedagog obou univerzit. Jako poslednì akce projektu se symbolicky v tèto laborato i uskuteënil z - vïreën semin ÑHodnocenÌ projektu INTERREG IIIAì, kter byl uspo- d n na z vïr LetnÌ ökoly. KromÏ pedagog a student, podìlejìcìch se na jeho realizaci, se semin e z Ëastnil prorektor VäBñTUO prof. Ing. BohumÌr Strnadel, DrSc., kter po p ivìt nì vöech z ËastnÏn ch prodïkanem FMMI doc. Dr. Ing. Jaroslavem Sojkou ocenil dosavadnì pr bïh pracì na projektu a pop l vöem zapojen m ËastnÌk m obou univerzit hodnï spïch do dalöìho rozvoje vz jemnè spolupr ce. V dalöì Ë sti semin e byl pedagogy i studenty obou univerzit prezentov n pr bïh nïkter ch akcì, kterè se uskuteënily bïhem eöenì projektu a uvedeny vybranè v sledky odbornè spolupr ce eöitelsk ch t m, podìlejìcìch se na realizaci spoleënèho v zkumu ve t ech hlavnìch oblastech eöenì, uveden ch v n vrhu projektu. Semin byl zakonëen exkurzì do ÑOstravskÈho pr myslovèho skanzenu VÌtkoviceì. Doc. RNDr. LubomÌr»Ìûek, CSc. Katedra materi lovèho inûen rstvì FMMI Foto: archìv Spolufinancov no Evropskou uniì 1.P ivìt nì vöech z ËastnÏn ch prodïkanem FMMI doc. Dr. Ing. Jaroslavem Sojkou 2.Prorektor VäBñTU Ostrava prof. Ing. BohumÌr Strnadel, DrSc. v diskuzi s prof. Witem Grzesikem, garantem projektu na Politechnice Opolskiej Den otevřených dveří v Biocelu Paskov pro Ekonomickou fakultu V úterý Katedra podnikohospodářská s dalšími hosty z Ekonomické fakulty VŠB TUO v čele s proděkanem Ing. Romanem Kozlem, Ph.D. navštívila Biocel Paskov, a.s. v rámci tzv. dne otevřených dveří. Katedra podnikohospod sk garantujìcì na fakultï studijnì obory ÑEkonomika podnikuì a ÑPodnikov ekonomika a managementì usiluje o nov styl pr ce postaven na tïsnè spolupr ci pedagog a odbornìk zenì a mìsto v nadn rodnìm holdingu. Po prohlìdce provozu a koment i k uplatnïnì managementu podniku p Ìmo v provoznìch podmìnk ch n sledoval workshop. NalÈhavost aktu lnìch tèmat vedla k rozhodnutì, ûe se v n sledujìcìch t dnech budou vz jemnï kontaktovat pedagogovè a manaûe i podniku, aby doölo k projedn nì dalöìch velmi zajìmav ch tèmat ñ kup. z oblasti ekonomickèho ÌzenÌ podniku, logistiky, jakosti, specifik z formov nì MoravskoslezskÈho d eva skèho klastu ñ mezi jehoû inici tory Biocel Paskov pat Ì, p Ìpravy studentskèho z podnikovè praxe. NejintenzivnÏjöÌ spolupr ce se rozvìjì pr vï se spoleënostì Biocel Paskov, a.s. VedenÌ podniku dalo pedagog m z vysokè ökoly moûnost nahlèdnout do ÑkuchynÏì managementu öpiëkovèho podniku. V vodnì p edn öce gener lnì editel pan Ing. Ivo Klimöa prezentoval podnik, jeho systèm Ìinkub toru pro talentovanè studenty apod. Na z vïr setk nì praktik a teoretik obï strany konstatovaly znaën p Ìnos tohoto ryze pracovnìho setk nì. Na opl tku byl pan gener lnì editel se z stupci spoleënosti pozv n na mezin rodnì konferenci konanou k 30. v roëì zaloûenì EkonomickÈ fakulty v OstravÏ ve dnech 4.ñ Vystoupil zde s odborn m p ÌspÏvkem v sekci ÑKonkurenceschopnost podnik ì, o nìû byl znaën z jem jak u z stupc podnikovè praxe, tak reprezentace vysok ch ökol ze 6 zemì. PoËin vedenì spoleënosti Biocel Paskov, a.s., je nutno oznaëit za p Ìkladn a n sledov nì hodn. Prof. Ing. ZdenÏk Mikol ö, CSc. VedoucÌ Katedry podnikohospod skè EkF Foto: Doc. Ing. Ladislav LudvÌk, CSc. 10 AKADEMIK 7/2007

11 Univerzita třetího věku na Ekonomické fakultě zahájena V pátek 5. října 2007 proběhla v nové Aule VŠB TUO v Ostravě-Porubě slavnostní imatrikulace účastníků historicky prvního ročníku univerzity 3. věku (U3V) na Ekonomické fakultě VŠB TUO. Program slavnostnì imatrikulace zahrnoval p edstavenì celè univerzity, fakulty a organizace studia, p edstavenì z stupc vedenì fakulty a d le jednotliv ch garant celèho s ObchodnÌ akademiì Orlov (garantuje editelka Ing. Miroslava äromkov ), umoû- Úuje senior m a seniork m z naöeho regionu modernì formu seberealizace. AktivnÌ studia U3V nebo jeho dìlëìch Ë stì. N sledoval projev dïkana EkonomickÈ fakulty VäBñTU Ostrava doc. Ing. Josefa Fialy, CSc. Nakonec probïhl slavnostnì imatrikulaënì slib frekventant U3V, kdy vöichni v s le povstali a vybran z stupce na pûdiu nejprve slib p ednesl a potè stvrdil poloûenìm pravè ruky na insignii VäBñTUO se slovem Ñslibujiì. U3V je urëena pro vöechny z jemce, kte Ì majì st edoökolskè vzdïl nì a dos hli 55 let. Nov moûnost celoûivotnìho vzdïl v nì, kterou nabìzì Ekonomick fakulta VäBñ TUO (garantuje vedoucì katedry ËetnictvÌ doc. Dr. Ing. Ren ta HÛtov ) ve spolupr ci Ëast na U3V nabìzì ËastnÌk m zìsk nì odborn ch znalostì z oblasti ekonomiky, ekonomie, pr va, EU, psychologie, zdravovïdy a takè moûnost nauëit se pracovat s PC, p ÌpadnÏ prohloubit si jiû zìskanè znalosti v tèto oblasti. U3V m ûe naöim senior m uk zat, jak aktivnï ûìt, komunikovat v souëasnè spoleënosti, jak neupadnout do spoleëenskè izolace, jak proûìt chvìle ve spoleënosti lidì spojen ch stejn m z jmem, jak neztratit aktivnì p Ìstup k ûivotu, jak si udrûet pocit uûiteënosti a jak se udrûet v r mci moûnostì krok s generacì mladöìch spoluobëan, ale takè se sv mi blìzk mi. M ûe b t i lèkem proti osamïlosti rozpt lenìm, navazov nìm nov ch kontakt a samoz ejmï setk v nìm se s vrstevnìky. Je takè cestou k moudrosti ve spojenì s ûivotnìmi zkuöenostmi. Z jem o tuto formu vzdïl v nì naprosto p edëil vöechna oëek v nì. U3V byla p ipravov na pro 80 uchazeë. BÏhem necel ch 2 mïsìc, kdy byla zve ejnïna informace o otev enì U3V, p iölo na 150 p ihl öek a z - jem senior neutuch ani v tïchto dnech. Velk m p Ìnosem pro U3V je i odezva z ad naöich akademick ch pracovnìk, kterè projekt U3V zaujal a oslovil natolik, ûe sami p ich zeli s nabìdkou svè Ëasti na p edn ök ch. Studium U3V je t ÌletÈ a bude ukonëeno slavnostnì promocì, na nìû absolventi obdrûì osvïdëenì o absolvov nì studia. V uka pro akademick rok 2007/2008 bude zah - jena 19. Ìjna 2007 a bude probìhat na EkF vûdy jednou za 14 dnì v odpolednìch hodin ch. DalöÌ informace o U3V naleznou z - jemci na Ing. Roman Kozel, Ph.D. ProdÏkan pro vnïjöì vztahy EkF Změny ve vedení Katedry tělesné výchovy a sportu VŠB TUO Na základě výsledků výběrového řízení byla do funkce vedoucí KTVS VŠB TUO k jmenována doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D. Ke jmenování ji poblahopřál na první pracovní poradě KTVS v novém akademickém roce rektor VŠB TUO prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. společně s prorektorem pro studium prof. Ing. Noskievičem, CSc. Docentka Irena Durdov, b val z stupkynï vedoucìho katedry, vyst Ìdala ve vedenì dosavadnìho vedoucìho PaedDr. Aleöe Hraba, kter katedru vedl spïönï od roku Oba vysocì p edstavitelè vedenì univerzity podïkovali odstupujìcìmu vedoucìmu za p Ìnosnou a obïtavou pr ci pro katedru a pop li novï ustavenè vedoucì doc. RNDr. IrenÏ DurdovÈ, Ph.D. v novè funkci mnoho zdaru a celè kated e mnoho sportuchtiv ch student. Zcela novè vedenì KTVS pracuje od v tomto sloûenì: Rektor VäBñTUO podïkoval odstupujìcìmu vedoucìmu KTVS PaedDr. Aleöi Hrabovi a uvedl do funkce novou vedoucì KTVS doc. RNDr. Irenu Durdovou, Ph.D. (vpravo). Doc. RNDr. Irena Durdov, Ph.D. vedoucì katedry, tel.: 6472 Mgr. Ji Ì éìdek z stupce vedoucì katedry, tel.: 6162 Mgr. Pavel Tuöil tajemnìk katedry, tel.: 6202 Text a foto: Mgr. Ji Ì éìdek KTVS AKADEMIK 7/

12 Workshop doktorandů WOFEX 2007 Fakulty elektrotechniky a informatiky Ve dnech se konal pátý ročník workshopu WOFEX WOFEX je workshop doktorandů Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB Technické univerzity Ostrava, který nabývá na významu: o účast na něm projevují doktorandi z jiných univerzit a o výsledky prací se zajímají zástupci firem a společností. Doc. Mgr. Ji Ì Dvorsk, PhD. zahajuje WOFEX 2007 PrvnÌ univerzitou byla Akademija wychowania fyzicznego (AWF) Krakov, kter v r mci oslav 80.v roëì svèho zaloûenì po dala ve dnech 29.ñ tradiënì regatu na ece Wisle p Ìmo v historickèm centru mïsta. Vrcholem dvoudennìho z - polenì byl z vod osem muû, ve kterèm se poda ilo osmï VäB-TUO vylepöit svè umìstïnì z r a obsadit celkovï 2. mìsto. Ve fin le podlehla pouze osmï AZS Polytechnika Wroclaw, 3. mìsto obsadila dom cì loô AZS AWF Krakov. Osma VäBñTUO startovala ve sloûenì: V clavovië, Stejskal, TomaöÌk, Daöek R., Daöek J., Endel, éìdek, Vod k, korm. Pech Ëek. V r mcov ch z vodech byl spïön i skifa Stejskal (EkF 5. roë.), kter obsadil 2. mìsto za dom cìm skifa- em Zukowskim, 3. mìsto obsadila p rov Ëty ka muû Stejskal, V clavovië, Daöek R., éìdek. DalöÌ zahraniënì univerzitou, kter letos slavila v roëì, byla Slovensk technick univerzita (STU) Bratislava. V r mci oslav 70. jubilea uspo dala ve spolupr ci se Sloven- Prof. Ing. Ivo Vondr k, CSc. p ed v vybran m student m Cenu dïkana FEI VäBñTUO Letos se workshopu z Ëastnilo 90 doktorand se 72 odborn mi pracemi v 6 sekcìch. Studenti zde mohou porovn vat svè teoretickè i praktickè znalosti a prezentovat je jak p ed odbornìky fakulty, tak i p ed dalöìmi studenty a z stupci firem, kte Ì sledujì kvalitu v zkumn ch pracì student doktorskèho studia. MladÈ talenty podporujì i v znamnì hr - Ëi svïtovèho elektrotechnickèho trhu : spoleënosti Visteon-Autopal, s.r.o., Schneider Electric CZ, s.r.o. a divize Automatizace a pohony spoleënosti Siemens, s.r.o. V oblasti informaënìch technologiì pozornï sleduje pr ci doktorand TietoEnator, a.s., kter p sobì ve vìce neû 25 zemìch svïta. Studenti, kte Ì dos hli nejlepöìch v sledk byli ocenïni cenou dïkana FEI VäBñ TUO. SpoleËnostÌ Schneider Elektric byla ocenïna elektronick m di em pr ce Ing. Nabila Ouddane, studenta doktorskèho studia Fakulty elektrotechniky a informatiky VäBñTUO, jehoû pr ce s n zvem: Interleaver Improvement for the New Scheme of Combined Turbo Code with Public Key Cryptosystem velmi zaujala. Jana MlateËkov Foto: Ing. Pavel Moravec, PhD. FEI VäBñTUO Osma VŠB TUO reprezentovala v zahraničí Veslaři VŠB TUO se v podzimní části sezony zúčastnili dvou univerzitních regat, které pořádaly jubilující univerzity v Polsku a na Slovensku. SpoleËnostÌ Schneider Electric byla ocenïna nejlepöì pr ce ñ elektronick di zìskal Ing. Nabil Ouddane sk m vesla sk m svazem a SpoleËnostÌ Ferdinanda Martinenga 3. roënìk DunajskÈho maratonu osem na trati VÌdeÚ ñ Bratislava (32 km). Osma VäBñTUO byla v konkurenci lodì z Rakouska, MaÔarska a Slovenska jedinou Ëeskou pos dkou na startu. To, ûe se jedn o z vod nesmìrnï n roën, se pos dka p esvïdëila hned 1 km po startu, kdyû byla naöe loô zcela zalita vodou po pr jezdu dvou obrovsk ch tlaën ch Ëlun. NavÌc po kolizi s navigaënì bojì zlomila veslo a ulomila kormidlo! P esto se loô VäB- TUO po vylitì vody vydala na dalöì plavbu pouze v öesti lidech a bez kormidla a takto oslabena dorazila do cìle za aplausu div k na bratislavsk ch b ezìch Dunaje. Smyslem maratonu nebylo zvìtïzit, ale dojet do cìle! Mottem celè akce, kter byla podpo ena i Evropskou uniì, bylo ÑHumanita a solidaritaì, v duchu myölenek uëence a humanisty Ferdinanda de Martinenga- zakladatele slovenskèho veslov nì. SpoleËensk z - vïr maratonu probïhl v divadle ArÈna za p Ìtomnost rektora STU a dalöìch v znamn ch host slovenskèho ve ejnèho ûivota. Pos dka osmy VäBñTUO ve sloûenì V clavovië, Stejskal, TomaöÌk, Daöek R., Daöek J., Endel, éìdek, Vod k, korm. Pech - Ëek vzornï reprezentovala naöi univerzitu na sportovnìm poli v zahraniëì! Text a foto: Mgr. Ji Ì éìdek KTVS 12 AKADEMIK 7/2007

13

14

15

16

17

18 Úspěchy studentů Katedry informatiky FEI Studenti Katedry informatiky FEI si mohou ověřit své znalosti a schopnosti účastí na některé z mnoha každoročně konaných soutěží. Jedná se například o soutěže v programování pod záštitou organizace ACM, o soutěž Imagin Cup, pořádanou společností Microsoft nebo o soutěže bakalářských a diplomových prací. Jednou ze soutïûì, kterè se z Ëastnili naöi studenti v uplynulèm ökolnìm roce, byla soutïû o nejlepöì diplomovè pr ce v oblasti Software Engineering a Computer Science po dan firmou Profinit, s.r.o. SoutÏû je projektem zamï en m na podporu technickèho vysokèho ökolstvì. HlavnÌm cìlem soutïûe je motivovat studenty k soustavnèmu studijnì- k vat novè studenty Ëi dalöì sponzory. Dne probïhlo v Praze v BetlÈmskÈ kapli slavnostnì vyhl öenì vìtïz iparkingì. Student i vedoucì diplomovè pr - ce, kter m byl Ing. Svatopluk ätolfa z Katedry informatiky, obdrûeli za svè umìstïnì pïknou finanënì odmïnu. VÌtÏzem soutïûe se stal Ing. Tom ö Filler z»vut FJFI. Druhou soutïûì, ve kterè naöi studenti uspïli, bylo jiû v kvïtnu 2007 ËeskÈ fin le soutïûe Imagine Cup 2007, po danè spoleënostì Microsoft. Motto soutïûe je n sledujìcì: ÑSvÏt pot ebuje pomoc. Pomoc, kterou mohou p inèst nejlepöì mladì technologovè z celèho svïta, kdyû spojì svè sìly nad jeho nejpalëivïjöìmi problèmy.ì Smyslem soutïûe Imagine Cup je tedy öance p edvèst inovaci, uk zat svïtu svè kvality, a takè vyhr t zajìmavè ceny. T m student Katedry informatiky FEI ve sloûenì Tom ö Kocyan, Marek Mokrosz, Petr Heinz obsadil v kategorii Softwarov n vrh 3. mìsto s projektem IGraCzech (Interactive Graphs from Czech Republic). T m odbornï vedl Ing. Jan MartinoviË. Z ötitu nad soutïûì Imagine Cup 2007 pro»eskou a Slovenskou republiku poskytla ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky Dana Kuchtov. Fin lovèho kl nì se Ëastnil takè evropsk komisa pro vzdïl v nì, odbornou p Ìpravu, kulturu a multilingvismus J n Figeæ. RNDr. Eliöka Ochodkov Katedra informatiky FEI Foto: archìv fakulty tento kol bylo pït student z D nska a pït student z»eskè republiky rozdïleno na dvï smìöenè skupiny. Studenti reprezentujìcì d nmu silì zhodnocenèmu kvalitnìm vzdïl nìm a k zavröenì studia origin lnì diplomovou pracì. CÌlem projektu je rovnïû i finanënì podpora jednotliv ch univerzit a jejich zapojenì do medi lnì kampanï, kter jim pom ûe zìssoutïûe a p ed nì cen. Jako druh se v celkovèm po adì umìstil Ing. Tom ö Fabi n z Katedry informatiky FEI VäBñTUO se svou diplomovou pracì ÑAutomatick kontrola obsazenosti parkovacìch mìst systèmu 1. Tom ö Fabi n, autor spïönè diplomovè pr ce ÑAutomatick kontrola obsazenosti parkovacìch mìst systèmu iparkingì 2. T m student Tom ö Kocyan, Marek Mokrosz a Petr Heinz, auto i projektu IGra- Czech Inovační tábor společnosti Bang & Olufsen pro studenty Deset studentů technických oborů mělo možnost využít své kreativity a zúčastnilo se týdenního Inovačního tábora společnosti Bang & Olufsen v Dánsku. Cílem bylo získat lepší porozumění toho, co se děje, když na specifickém projektu pracují dohromady lidé z různých zemí a s různým zaměřením svého vzdělání. V zkè spolupr ci s d nskou vysokou ökolou Engineering College of Aarhus pozvala v bec poprvè d nsk spoleënost Bang & Olufsen studenty do v zkumnèho a v vojovèho t bora zvanèho Innovation Camp. Dny plnè v zvy Letos v srpnu se inovaënìho t bora spoleënosti Bang & Olufsen z Ëastnili studenti, kte Ì se podìlejì na eöenì zajìmav ch projekt v laborato i tèto spoleënosti ve VÏdeckotechnologickÈm parku v sousedstvì VäBñTUO. HlavnÌm kolem bylo koncem t dne p edstavit n pady a model specifickèho produktu. Pro 18 AKADEMIK 7/2007

19 skou vysokou ökolu Engineering College of Aarhus, Ëeskou VäBñTechnickou univerzitu Ostrava a VysokÈ uëenì technickè v BrnÏ, byli vzdïl ni p edevöìm v oborech elektroniky, mechaniky a programov nì. BÏhem tohoto t dne plnili studenti z VäBñTUO a Engineering College of Aarhus z D nska kromï odbornè Ë sti i r znè koly, kterè mïly osvïûit jejich mysl a nauëit je i dovednostem z oblasti komunikace a t movè spolupr ce. P Ìkladem takovèto aktivity byla nap Ìklad hra ÑLEGOì, kdy byli rozdïleni na t i t my a jejich cìlem bylo postavit d m, auto a helikoptèru ze stavebnicov ch prvk LEGO ñ a to vöe za dodrûov nì p Ìsn ch termìn a pravidel pro vyjedn v nì a sch zky. VynikajÌcÌ kreativnì prost edì Studenti mïli p Ìleûitost pracovat v profesion lnï inspirujìcìm prost edì. MÏli öanci pracovat na specifickèm v vojovèm projektu a poznat tak realistickè p ek ûky a zmïnu podmìnek bïhem v voje konceptu. TakÈ se nau- Ëili, co to znamen dodrûet p Ìsn termìn. O Ëast na t bo e byl velk z jem a podle Soren / Bech, senior specialisty spoleënosti Bang & Olufsen, se spoleënost chyst t bor p ÌötÌ rok rozöì it na 50 ËastnÌk ; studenti budou poch zet z öesti r zn ch d nsk ch a mezin rodnìch akademick ch institucì. Tento projekt byl nejd Ìve vidïn jako pilotnì projekt a jeho stvo itelè doufali, ûe bude perspektivou pro synergickè efekty a v zvy, kterè nast vajì p i zkè spolupr ci r zn ch profesì a kultur. ÑNabytÈ znalosti budou p ÌnosnÈ pro budoucì v vojovè f ze koncept ve spoleënosti Bang & Olufsenì vysvïtluje projektov manaûer Dorte Bjerregaard. Inspirace k nov m uëebnìm metod m Pro vöechny studenty byl t bor v zvou, protoûe p edstavoval nov zp sob pr ce a eöenì r zn ch kol. ÑStudenti z Aarhusu nejsou vzdïl v ni v oboru modernizace. Jejich oborem je mechanika, programov nì a elektronika, a proto pro nï byla cel vïc nïco jinèho, neû na co jsou zvyklìì Ìk profesor Peter Gorm Larsen z Engineering College of Aarhus. ÑNaöi studenti nejsou p ivyklì eöit koly ve skupin ch ñ model vzdïl nì je v»r postaven hlavnï na individu- lnìch aktivit ch jednotliv ch student. Pro praxi, kter studenty Ëek po skonëenì ökoly je ale t mov spolupr ce na projektu mnohem typiëtïjöì. Na z kladï zkuöenosti ze Strueru mohu potvrdit, ûe i student m se tento zp sob pr ce velmi lìbil. NavÌc mne tyto zkuöenosti inspirovaly k mnoha n pad m, kterè se pokusìm aplikovat i do v uky.ì Ìk prodïkan pro rozvoj Fakulty elektrotechniky a informatiky VäBñTUO Jan éìdek, kter studenty na tèto akci letos doprov zel. NahrazenÌ tradice nov mi koncepty Na konci t dne p edstavily obï skupiny svè koncepënì n vrhy pro audio systèm budoucnosti. PrvnÌ skupina p edstavila digit lnì audio systèm ÑBeoSound 10,000ì. Druh skupina p edstavila audio systèm nazvan ÑThe Tubeì, kter se uk zal b t jeötï kontroverznïjöì neû v prvnìm p ÌpadÏ. Co se t Ëe Ëinnosti, produkt poruöil mnoho tradic ñ sada hlinìkov ch kotouë zde zv razúuje koncept fyzickè interakce uûivatele s tìmto v robkem. spïch InovaËnÌho t bora 2007 se stal motivacì pro rozöì enì t bora pro ËastnÌky p ÌötÌho roënìku. CÌlem InovaËnÌho t bora je vytvo it zkou vazbu mezi v zkumn m prost edìm vysokè ökoly a v robnìmi spoleënostmi. Mnoho lidì vï Ì, ûe je to öance pro zemï EU st t se jednou z vedoucìch sil glob lnì konkurence. EU jiû vyëlenila finanënì podporu pro InovaËnÌ t bor Laborato pro studenty ve VTPO v OstravÏ-PorubÏ Od poë tku svèho p sobenì v»eskè republice spolupracuje spoleënost Bang & Olufsen s VäBñTUO, kter je hodnotn m zdrojem budoucìch odbornìk pro v vojovè centrum, kterè je souë stì modernìch v robnìch linek v pr myslovè zûnï v Kop ivnici. SvÈ budoucì zamïstnance si spoleënost vychov v jiû bïhem studia. Ve VÏdecko-technologickÈm parku v OstravÏ-PorubÏ byla vytvo ena laborato vybavena nejnovïjöìmi technologiemi. VybavenÌ laborato e v hodnotï p esahujìcì KË nabìzì student m Fakulty strojnì a Fakulty elektrotechniky a informatiky moûnost vyzkouöet si v praxi svè PoËet studentsk ch aktivit na VäBñTUO je od novèho akademickèho roku o nïco vyööì. Vöichni hudebnï nadanì studenti majì moûnost realizace v novï zaloûenèm AkademickÈm pïveckèm sboru VäBñ TUO, kter pracuje pod vedenìm mladèho dirigenta Jana MlËocha. Ten byl aû doposud sbormistrem st edoökolskèho KomornÌho sboru EXIL. Za svou öestiletou Èru vydal tento sbor dvï CD, Ëinkoval na desìtk ch koncert po celè EvropÏ a zìskal zlat p sma a dalöì ocenïnì na soutïûnìch festivalech. NejËerstvÏjöÌm spïchem sboru byla Ëast na dvou mezin rodnìch festivalech ve äpanïlsku, kde dostal jedineënou moûnost zpìvat v prestiûnìm s le Casa del CordÛn v Burgos. V tomto renesanënìm pal ci p ijali Kryötofa Kolumba po teoretickè znalosti. Za podpory v vojov ch odbornìk B&O a s vyuûitìm kvalitnìho technickèho vybavenì zde mohou studenti zpracov vat r znè projekty, svè diplomovè, bakal skè Ëi disertaënì pr ce. Projekty nabìzenè spoleënostì budou v budoucnu re lnï vyuûity, coû d v jedineënou öanci vyzkouöet si skuteën v voj öpiëkov ch n padit ch v robk. P Ìstup do laborato e je student m umoûnïn 24 hodin dennï, 7 dnì v t dnu. Studenti majì k dispozici Ëipovou kartu a klìë pro vstup do laborato e, ostatnì je jiû na nich. Laborato je vybavena pot ebn m za ÌzenÌm i softwarem, kter je nutn k pr ci na projektech. Pro kaûdèho studenta je urëen jeden konzultant z ad zamïstnanc B&O. V p ÌpadÏ bakal sk ch, diplomov ch a doktorsk ch pracì je vöak nutnè nalèzt spoleën mi silami vedoucìho tèto pr ce z ad vyuëujìcìch na vysokè ökole. TÏm student m, kte Ì prok ûì dostateënè dovednosti a z jem, bude po ukonëenì studia nabìdnuta pr ce p Ìmo ve v vojovèm centru v Bang & Olufsen v Kop ivnici. P ijôte mezi n s T m student, kter v laborato i pracuje bude letos rozöì en o dalöì z jemce. KromÏ individu lnì pr ce na sv ch projektech budou studenti v laborato i systematicky p ipravov ni i na inovaënì t bor, kter probïhne v srpnu 2008 opït v D nsku. Budou se zde odehr vat prezentace a t movè aktivity, kterè usnadnì p ÌötÌ rok student m jejich Ëast na tèto mezin rodnì akci. Chcete-li se tedy dozvïdït vìce o öpiëkov ch v robcìch firmy Bang & Olufsen, chcete-li se s nimi nejen blìûe sezn mit, ale dokonce b t souë stì t m, kde tyto produkty vznikajì, kontaktujte ty, kte Ì majì spolupr ci s touto öpiëkovou d nskou firmou na fakult ch na starosti: na FEI: doc. Ing. Jan éìdek, CSc ) a na FS: Ing. Milena HrudiËkov Doc. Ing. Jan éìdek, CSc. ProdÏkan pro rozvoj FEI Foto: B&O Vznikl Akademický pěvecký sbor VŠB TUO n vratu z Ameriky katoliëtì kr lovè Isabela Kastilsk a Ferdinand Aragonsk. Pokud m te z jem o sborov zpïv a r di cestujete po svïtï (v nejbliûöìch letech chyst sbor turnè po EvropÏ a latinskè Americe), kontaktujte vedenì sboru! Podrobnosti i s kontakty naleznete na str nk ch sbor.vsb.cz. Mgr. Alice Wostr OddÏlenÌ PÈËe o studenty Foto: Zuzana MlËochov AKADEMIK 7/

20 ŠKOLA BEZPEČNÉ JÍZDY Ve dnech září 2007 organizoval Institut dopravy Fakulty strojní VŠB TUO (ID a Laboratoř silniční dopravy při Institutu dopravy FS (LSD kurz ŠKOLA BEZPEČNÉ JÍZ- DY za podpory Fakulty bezpečnostního inženýrství a pod vedením profesionálních pracovníků z regionálních pracoviš BESIP. sledovala p edn öka pro p Ìpravu na praktickou Ë st, kterou vedli pan Jan Pechout z region lnìho pracoviötï BESIP pro steck kraj a pan Pavel Rakus z region lnìho pracoviötï BESIP pro Moravskoslezsk kraj. ËastnÌci kurzu byli sezn meni se z - kladnìmi z sadami bezpeënè jìzdy a d le se zp soby eöenì krizov ch situacì v silniënìm provozu. Tyto informace byly n slednï vyuûity v praktickè Ë sti kurzu. Praktick Ë st probìhala pod dozorem instruktor p. Pechouta a p. Rakuse v are lu sportovnìho letiötï v Z b ehu u DolnÌho Beneöova (okr. Opava). ËastnÌci kurzu (profesion lnì i amatèrötì idiëi) si vlastnìmi vozidly vyzkouöeli, jak umì ovl dat sv vozidla na speci lnì kluznè folii o rozmïrech 5x50 m, kter po pokropenì vodou simuluje n ledì. Bylo moûnè si vyzkouöet chov nì vozidla p i prudkèm brzdïnì, jednoduchè oblouky, v hybnè manèvry atp. Teoretick Ë st kurzu v uëebnï B3 VäBñTUO, instrukto i z BESIPu (Jan Pechout) Kurz probìhal ve dvou Ë stech ñ teoretickè a praktickè. Teoretick Ë st probìhala v are lu VäBñTUO v OstravÏ-PorubÏ v mìstnosti B3. vodnì slovo p ednesli z stupci ökoly Ing. Ladislav J noöìk za FBI, Ing. Otakar Dokoupil, CSc. za ID, Ing. Michal Richt za Laborato silniënì dopravy ID FS a Ing. Jind ich FriË za BESIP. PotÈ n - JÌzda na kluznè folii Jan Pechout d v poslednì instrukce p ed praktickou Ë stì kurzu R di bychom vyslovili podïkov nì p edevöìm rektorovi VäBñTUO prof. Ing. T.»erm kovi, CSc., dïkanovi Fakulty strojnì prof. Ing. P. Horylovi, CSc. a dïkanovi Fakulty bezpeënostnìho inûen rstvì doc. Dr. Ing. A. Dud Ëkovi za nemalou podporu zmìnïnè akce, jakoû i vöem dalöìm pracovnìk m BESIPu, Institutu dopravy, FS a FBI za spolupr ci p i organizov nì tèto spïönè akce. O Ëast na kurzu ÑäKOLA BEZPE»N JÕZDYì byl enormnì z jem, organiz to i byli vöak nuceni pozdnì p ihl öky z kapacitnìch d vod odmìtat. Poda Ì-li se zajistit dostatek finanënìch prost edk, budeme r di tuto akci opakovat. Pro z jemce o shlèdnutì fotogalerie je p ipravena internetov str nka Ing. Vladislav K ivda, Ph.D. Laborato silniënì dopravy Institut dopravy FS Foto: Ing. Vladislav K ivda, Ph.D. Ing. Ji Ì Now k 20 AKADEMIK 7/2007