ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA"

Transkript

1 Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str. 10 Univerzita III. věku na EkF zahájena str. 11 Úspěchy studentů Bakalářské Katedry informatiky pasování FEI na hradu str. 18 Škola bezpečné jízdy str. 20 Mimořádná příloha k projektu Hvězdy finančního nebe str Lidský potenciál je to nejdůležitější, co firma může mít. Aby naše společnost byla neustále v pozici dynamicky se rozvíjející firmy, potřebujeme do našich pracovních kolektivů a týmů zapojovat nové, pro věc nadšené, spolupracovníky. Říká ve svém úvodním slově Ing. Zdeněk Juchelka, MBA předseda představenstva a generální ředitel společnosti ŽDB GROUP a. s.

2 ŽDB GROUP člen skupiny KKCG Industry Jsme dynamická a neustále se rozvíjející společnost, která hledá zaměstnance jak v řadách zkušených profesionálů, kteří mohou začít ihned pracovat na náročných úkolech, tak také mezi studenty a absolventy škol, kteří chtějí do společnosti přinést nové nápady, tvůrčí přístup a začít budovat svou kariéru. Studentům VŠ nabízíme: placené odborné stáže stipendia (vybraným studentům Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství) zpracování diplomových prací letní brigády Absolventům VŠ nabízíme: možnost být zařazeni do Absolventského centra uplatnění na zajímavých pracovních místech perspektivu kariérového a finančního růstu osobní a kvalifikační rozvoj Co je to Absolventské centrum? Absolventské centrum je koncipováno jako jednoroční program. Pokud projdete výběrovým procesem, budete přiřazeni na některý z našich závodů a budete mít možnost profilovat se do pracovní pozice, která nejlépe odpovídá vašim dovednostem a schopnostem. Do Absolventského centra se můžete přihlásit zasláním vašeho životopisu poštou nebo em. Kontakty: ŽDB GROUP a.s. odbor Personální záležitosti Ing. Eliška Těžká Bezručova 300 tel.: , mobil: Bohumín fax: ,

3 úvodní slovo AKADEMIK»ASOPIS VäB-TUO RedakËnÌ rada: Doc. Ing. ä rka Vilamov, Ph.D. öèfredaktorka V ûenì Ëten i, akciov spoleënost édb GROUP m vìce neû 120-letou tradici a svè aktivity m diverzifikov ny do t Ì z kladnìch pilì podnik nì, a to dr tovenstvì, topen skè techniky a hutnictvì. Naöe spoleënost je spïönou firmou nejen v»eskè republice, ale v celèm evropskèm regionu. M me stoupajìcì trend objemu v roby, trûeb, zisku, investic a m me jasnou vizi a strategii. Jiû p t m rokem v adï pravidelnï navyöujeme trûby, hospod sk v sledek a modernizujeme naöe rozhodujìcì v roby. V loúskèm roce jsme realizovali investice v celkovè v öi 450 mil. KË a spïönï jsme dokonëili investiënï n roënou decentralizaci v roby a rozvodu tepla. Tyto Ëinnosti by se n m nepoda ilo uskuteënit bez schopn ch a kvalitnìch zamïstnanc, a proto si uvïdomujeme, ûe lidsk potenci l je to nejd leûitïjöì, co firma m ûe mìt. Aby naöe spoleënost byla neust le v pozici dynamicky se rozvìjejìcì firmy, pot ebujeme do naöich pracovnìch kolektiv a t m zapojovat novè Ñpro vïc nadöenèì spolupracovnìky, kter m r di p ed me svè dosavadnì znalosti a zkuöenosti a budeme n pomocni p i jejich profesnìm r stu. Od tïchto nov ch spolupracovnìk oëek v me pracovnì nasazenì, chuù do pr ce a energii, kterou se budeme snaûit maxim lnï vyuûìt, aby naöe firma byla opït o stupìnek v ö v pomyslnèm ûeb ÌËku spïönosti. SnaûÌme se vybìrat kvalitnì zamïstnance pr vï mezi V mi, studenty VäBñTUO, se kter mi m me velmi dobrè pracovnì zkuöenosti. NÏkte Ì z V s jiû brzy ukonëì sv studia Ëi jiû v pr bïhu nich zvaûujete, kam zamï Ìte svou budoucì karièru. VÏ Ìm, ûe spoleënost édb GROUP a.s. je V m schopna nabìdnout zamïstn nì na zajìmav ch pracovnìch mìstech, na kter ch m ûete uplatnit svè dosavadnì teoretickè znalosti nabytè studiem a rozöi ovat tyto znalosti o pracovnì zkuöenosti, jeû V m m ûe poskytnout pouze a jenom samotn praxe. P eji V m mnoho spïch nejen p i studiu, ale takè v profesnìm a osobnìm ûivotï. PevnÏ douf m, ûe nïkterè z V s budeme moci brzy p ivìtat v ad ch naöich zamïstnanc a ûe vykroëenì do Vaöeho profesnìho ûivota bude tìm spr vn m smïrem. äùastnou ruku p i v bïru budoucìho zamïstnavatele. Ing. Petra Kubov manaûerka pro vnïjöì vztahy VäB-TUO Ing. Marek Smetana, Ph.D. ñ FBI Ing. Roman Kozel, Ph.D. ñ EkF Ing. Irena Svatoöov ñ FAST Prof. Ing. Arnoöt Pokorn, CSc. ñ FS Ren ta Most nov ñ FEI Doc. Ing. Petr é rek, CSc. ñ HGF Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. ñ FMMI PhDr. Daniela Zemanov ñ ñ Katedra spoleëensk ch vïd Mgr. NadÏûda Pe inov ñ ñ Katedra jazyk Mgr. Ji Ì éìdek ñ KTVS Mgr. Daniela TkaËÌkov ñ ñ st ednì knihovna foto: Josef Pol k Redakce: REGION LNÕ VYSOKOäKOLSK INFOCENTRUM Studentsk 1770 (E320) Ostrava-Poruba tel./fax: Sazba a tisk: ASEITA spol. s r.o. Studentsk 1770/C Ostrava-Poruba tel.: Distribuce: vlastnì N klad: kus Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla: Toto ËÌslo vyölo: ZmÏna program je vyhrazena po adatel m Ing. ZdenÏk Juchelka, MBA p edseda p edstavenstva a gener lnì editel édb GROUP a.s. Platnost kaûdè akce doporuëujeme ovï it telefonicky Za obsah reklamy odpovìd zadavatel Obsah p ÌspÏvk se nemusì shodovat s n zorem redakce ISSN AKADEMIK 7/2007 3

4 V letoönìm roce se tato slavnostnì ud lost odehr la v prvnìm dni novèho akademickèho roku, tj. 1. Ìjna 2007 v novè Aule VäBñTUO. V vodu setk nì vystoupil se sv m projevem rektor univerzity prof. Ing. Tom ö»erm k, CSc., kter poklep nìm slavnostnì insigniì prohl sil akademick rok 2007/2008 za zah jen. DalöÌm bodem programu byl samotn akt slavnostnì imatrikulace student prvnìch roënìk vöech sedmi fakult a letos poprvè novï celoökolsk ch studijnìch obor Mechatronika a Nanotechnologie. StejnÏ tak byli v letoönìm roce poprvè ocenïni pracovnìci a studenti univerzity za mimo- dnè spïchy hned v nïkolika kategoriìch: - za vynikajìcì v sledky ve vïdï a v zkumu, - za p Ìnos k rozvoji univerzity, - za p Ìnosnou spolupr ci s praxì, - za vzornou sportovnì reprezentaci univerzity. OcenÏnÌ byli nominov ni p edstaviteli jednotliv ch fakult a pracoviöù za z sluhy ve v öe uveden ch kategoriìch. SouË stì slavnostnìho zah jenì akademickèho roku bylo i kr tkè varhannì vystoupenì. Na pozv nì rektora vystoupil nositel ocenïnì z mnoha mezin rodnìch soutïûì Petr»ech, kter se v letoönìm roce stal laure tem mezin rodnì hudebnì soutïûe ÑPraûskÈ jaroì. P ehled ocenïn ch: Cena rektora za vynikajìcì v sledky ve vïdï a v zkumu FBI prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. RNDr. Ing. Michal St iûìk, Ph.D. EkF prof. Ing. Duöan SmolÌk, DrSc. prof. Dr. Ing. ZdenÏk Zmeökal FAST doc. RNDr. Eva Hrubeöov, Ph.D. prof. Ing. Jind ich Cig nek, CSc. FS prof. Ing. ZdenÏk Dejl, CSc. prof. Ing. Ji Ì Zegzulka, CSc. FEI prof. RNDr. ZdenÏk Dost l, DSc. prof. RNDr. V clav Sn öel, CSc. HGF doc. Dr. Mgr. Kamil Postava doc. Dr. Ing. Ji Ì Hor k FMMI prof. Ing. JaromÌr Dr pala, CSc. prof. Ing. Karel Mich lek, CSc. Akademický rok zahájen V loňském roce byla na naší univerzitě založena nová tradice - slavnostní zahájení nového akademického roku spojené s imatrikulací studentů prvních ročníků. Ing. Grazyna Simha Martynkov, Ph.D. Centrum nanotechnologiì Cena rektora za p Ìnos k rozvoji univerzity EkF prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. prof. PhDr. Jana Gerölov, CSc. FAST doc. Ing. Darja KubeËkov Skulinov, Ph.D. Mgr. Lenka JurËÌkov, Ph.D. FS Ing. VladimÌr Smrû, Ph.D. doc. Ing. Leoö V clavek, CSc. FEI Ing. Bohumil Hor k, Ph.D. doc. RNDr. Jind ich»ernohorsk, CSc. HGF doc. Ing. Petr Rapant, CSc. prof. Ing. Peter FeËko, CSc. FMMI doc. RNDr. Hana Kulveitov, Ph. D. prof. Ing. Ji Ì Plura, CSc. PaedDr. Marcela Ad mkov (Katedra jazyk ) PaedDr. Aleö Hrab (KTVS) doc. RNDr. ZdenÏk Boh Ë, CSc. (Katedra matematiky a desk. geometrie) Ing. ZdenÏk Lacn (Centrum nanotechnologiì) Ing. Ji Ì Hor k, Ph.D. (VEC) Ing. Jan KoloniËn, Ph.D. (VEC) Cena rektora za p Ìnosnou spolupr ci s praxì FBI Dr. Ing. Aleö BernatÌk doc. Dr. Ing. Michail äenovsk EkF doc. Dr. Ing. Ren ta HÛtov FAST Ing. Ji Ì Lukö, Ph.D. prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. FS Dr. Ing. BohumÌr»ech FEI doc. Ing. Jan éìdek, CSc. doc. Ing. Karel ChmelÌk HGF prof. Ing. Ji Ì Vidl, CSc. prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. DalöÌ ocenïnì doc. Ing. Jan äirok, CSc. ñ za dlouholetè d rcovstvì krve kolektiv redakce Ëasopisu Ekonomick revue ñ za 10 let rozvoje vïdecko-odbornèho Ëasopisu EkonomickÈ fakulty ñ doc. PhDr. Paed- Dr. Milan Sekanina, CSc., prof. PhDr. Jana Gerölov, CSc., Ing. Martin Drastich, Ph.D. Ing. Stanislav Zajaczek ñ za dlouholetè d rcovstvì krve DesÌtka nejlepöìch sportovc VäBñTUO v roce 2006/2007 ï Lucie Valov, FS 2., sportovnì st elba Zlat medaile na LetnÌ svïtovè univerzi - dï v Bangkoku (Thajsko) v disciplìnï vzduchov puöka 3x 20 m ñ druûstva, reprezentantka»r ï Pavel änobel, FS 1., tenis Zlat medaile na LetnÌ svïtovè univerzi - dï v Bangkoku (Thajsko) ve smìöenè Ëty h e, mistr»eskè republiky 2007 ve Ëty h e muû ï David KoneËn, EKF 1., volejbal ËastnÌk LetnÌ svïtovè univerzi dy v Bangkoku (Thajsko), reprezentant»eskè republiky ËastnÌk mistrovstvì svïta 2007 v Japonsku, mistr»r s t mem DHL Ostrava ï Ctirad Klim nek, EKF 3., basketbal ËastnÌk LetnÌ svïtovè univerzi dy v Bangkoku (Thajsko), reprezentant»eskè republiky hr Ë I.ligy v t mu NH Ostrava, pendluje ve 2.lize v t mu VäBñTUO ï Dana HadaËov, HGF 2., stolnì tenis St Ìbrn medaile ve dvouh e a bronzov medaile v druûstvech na MistrovstvÌ Evropy univerzitnìch druûstev v OstravÏ, reprezentantka»eskè republiky ï Zuzana Havelkov, HGF 2., skoky na trampolìnï Zlato na»esk ch akademick ch hr ch 2007 v Liberci v kategorii ûen, reprezentantka»eskè republiky ï Petra Hostinsk, FAST 5., ploutvovè plav nì Zlato a dvï st ÌbrnÈ medaile na»esk ch akademick ch hr ch 2007 v Liberci, reprezentantka»eskè republiky ï Mari n Podep el, EKF 3., tenis Zlato na»esk ch akademick ch hr ch 2007 v Liberci ve Ëty h e muû, akademick reprezentant»eskè republiky ï Duöan äafr nek, EKF 2., lednì hokej Akademick mistr»eskè republiky 2006 a 2007, brank ñ klìëov postava t mu VäBñTU Ostrava p i rozhodujìcìch samostatn ch n jezdech ï PavlÌna éiûkov, EKF 1., veslov nì Akademick mistrynï»eskè republiky 2007 na trenaûèru, st Ìbrn na AkademickÈm mistrovstvì»eskè republiky ve skifu, mistrynï»r 2007 ve Ëty ce a osmï ûen Doc. Ing. ä rka Vilamov, Ph.D. KanclÈ ka 4 AKADEMIK 7/2007

5

6

7 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady Fakulty bezpečnostního inženýrství Dne v hod. proběhlo slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TUO u příležitosti 5 let od jejího založení. Zasedání bylo o to významnější, že fakulta zároveň dokončila první etapu rekonstrukce bývalého areálu základní školy v Ostravě-Výškovicích a otevírala nově zrekonstruovaný pavilon C. Ing. Miloöi Svobodovi, Ing. Liboru ätrochovi, Ph.D., Ing. DanÏ Dr bovè, Ph.D., prof. Ing. Jaroslavu Kalouskovi, CSc., doc. Ing. KatarÌnÏ OrlÌkovÈ, CSc., genmjr. Ing. Miroslavu ätïp novi, a Ing. LubomÌru Vavroöovi. Den p ed slavnostnìm zased nìm se konalo v novè posluch rnï fakulty setk nì se zamïstnanci, kde dïkan fakulty doc. Dr. Ing. Aleö Dud Ëek p edal p Ìtomn m pamïtnì listy k 5. v roëì zaloûenì fakulty a ve svèm projevu podïkoval vöem, kte Ì se spolupracì s fakultou zaslouûili o jejì rozvoj v prvnìch 5 letech existence. V pr bïhu setk nì bylo za v znamn p Ìnos pro pedagogickou a vïdecko-v zkumnou Ëinnost a za v znamnou spolupr ci p i budov nì fakulty p ed no pït Zlat ch medailì: prof. Ing. Karolu Balogovi, CSc., doc. Ing. Ji Ìmu Loö kovi, CSc., Ing. Janu LuköÌkovi, doc. RNDr. Petru äevïëkovi, CSc. a JUDr. Miroslavu ÿepiskèmu. DalöÌch 13 souëasn ch i b val ch zamïstnanc p evzalo pamïtnì medaili Fakulty bezpeënostnìho inûen rstvì. SlavnostnÌ zased nì dne zah jil sv m projevem rektor VäBñTUO prof. Ing. Tom ö»erm k, CSc. U eënickèho pultu se d le vyst Ìdali doc. Dr. Ing. Aleö Dud Ëek, n mïstkynï hejtmana MoravskoslezskÈho kraje PhDr. Jaroslava Wenigerov, editel Institutu ochrany obyvatelstva L znï BohdaneË doc. RNDr. Petr Linhart, CSc., n - mïstek Gener lnìho editele HasiËskÈho z chrannèho sboru plk. Ing. Miloö Svoboda, prof. Ing. Karol Balog, CSc. ze SlovenskÈ technickè Univerzity v BratislavÏ a prof. dr. hab. Kazimierz Krzemien z Polytechniky Slaskiej v GliwicÌch. V z vïru vystoupenì host p edali Ing. Karel Klouda, CSc., MUDr. Stanislav Br dka a Ing. ZdenÏk Prouza, CSc. ze St tnìho adu pro jadernou bezpeënost fakultï dar ñ sochu s n zvem Absolvent FBI, kter bude vystavena v budovï fakulty. ZlatÈ medaile Fakulty bezpeënostnìho inûen rstvì byly udïleny za dlouhodobou v znamnou spolupr - ci p i budov - nì a rozvoji fakulty: Gener lnìmu editelstvì HasiËskÈho z - chrannèho sboru»eskè republiky, HasiËskÈmu z chrannèmu sboru MoravskoslezskÈho kraje, Kated e bezpeënosti a kvality produkce StrojnÌ fakulty TechnickÈ univerzity Koöice, Kated e protipoû rnì ochrany D eva skè fakulty TechnickÈ Univerzity Zvolen, FakultÏ speci lnìho inûen rstvì éilinskè univerzity v éilinï, SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska, SdruûenÌ poû rnìho a bezpeënostnìho inûen rstvì, St tnìmu adu inspekce pr ce, St tnìmu adu pro jadernou bezpeënost, V zkumnèmu stavu bezpeënosti pr ce Praha, PolicejnÌ akademii»r a UniverzitÏ Obrany. Za v znamn osobnì p Ìnos p i rozvoji fakulty udïlila Fakulta bezpeënostnìho inûen rstvì Zlatou medaili: prof. Ing. Tom öi»erm kovi, CSc., Ing. Evûenu ToöenovskÈmu, Dr.h.c., prof. Ing. V clavu RoubÌËkovi, CSc., Dr.h.c., Ing. VladimÌru VlËkovi, Ph.D., Mgr. Otakaru Ve ovskèmu, prof. Dr.hab.inû. Zoje Bednarek, MUDr. Stanislavu Br dkovi, prof. Ing. ºudovÌtu DobrovskÈmu, CSc. Dr.h.c., Ing. Karlu Kloudovi, CSc., Ing. Ivanu KriËfaluöimu, plk.göt. Ing. Liboru KutÏjovi, Ph.D., doc. RNDr. Petru Linhartovi, CSc., prof. Ing. Pavlu PoledÚ kovi, CSc., Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraji Sinayovi, Dr.Sc., plk. D le p edal dïkan fakulty za v znamn osobnì p Ìnos p i rozvoji fakulty 25 pamïtnìch medailì. N sledujìcìm bodem programu bylo slavnostnì p est iûenì p sky a potè kanclè ka VäBñTUO doc. Ing. ä rka Vilamov, Ph.D., kter celou akci moderovala, pozvala vöechny ËastnÌky zased nì k prohlìdce laborato Ì, kterè pr vï dokonëenou etapou rekonstrukce fakulta zìskala. Jedn se p edevöìm o: posluch rnu, kde se zased nì konalo a kterou m ûe vyuûìvat 208 student vëetnï dvou tïlesnï postiûen ch, tïlocviënu se speci lnì konstrukcì pro praktickou v uku student pro zajiöùov nì p i pr ci ve v ök ch a nad volnou hloubkou, Laborato stavebnìch hmot, Laborato materi l, Laborato PTCH prach a laborato protiv buchovè prevence, Laborato modelov nì, Laborato stavebnìch hmot, Laborato chemie, Laborato spektroskopie a dalöì odbornï zamï enè laborato e. Zased nì bylo ukonëeno spoleëensk m rautem pro vöechny hosty a zamïstnance fakulty v novè tïlocviënï v budovï C. Z - vïrem bychom chtïli slovy pana dïkana podïkovat vöem zamïstnanc m, externìm pracovnìk m, partner m fakulty a firm m, kterè formou sponzorskèho daru napomohly lepöìmu vybavenì fakulty jak technick mi prost edky tak i v ukov mi materi ly a vedenì univerzity za pozornost, kterou vïnuje podpo e rozvoje fakulty. Martina P eëkov sek pro vïdu, rozvoj, zahraniënì styky a ekonomiku FBI Foto: Kamila Wysoudilov AKADEMIK 7/2007 7

8 Slavnostní zakončení projektu TRANSPOFAST v rámci programu INTERREG IIIA Dne se v prostorách hotelu Ziemowit v Polsku uskutečnilo slavnostní ukončení dvouletého projektu s názvem Vzájemná spolupráce mezi stavebními fakultami Politechniky Opole a VŠB TU Ostrava v oblasti životnosti a spolehlivosti stavebních materiálů a konstrukcí TRANSPOFAST. Opolske. P Ìnosem tohoto setk nì mlad ch odbornìk stavebnìch fakult byla vz jemn v mïna poznatk z oblasti stavebnìch vïd. Studenti mïli moûnost prezentovat svè v zkumnè projekty a konzultovat je s pedagogy a vïdeck mi pracovnìky. Diskuze p ispïly k vyjasnïnì nïkter ch z vaûn ch proï Setk nì koordinaënì rady. ï Zpracov nì 6 odborn ch publikacì. ï Vyd v nì Ël nk v odbornèm Ëasopise Roczniki Inûynierii budowlanej. SamostatnÈ aktivity Fakulty stavebnì: ï ZakoupenÌ softwaru COBET ñ projektov nì betonu. ï VybavenÌ laborato e stavebnìch hmot (stroje a za ÌzenÌ). ï Po ÌzenÌ poëìtaëovèho vybavenì (poëìta- ËovÈ sestavy, notebooky). Z vïreën konference projektu byla zah - jena spoleënou prezentacì realizovanèho projektu a pokraëovala projevem dïkana Fakulty stavebnì doc. Ing. Aloise Materny, CSc., MBA a prof. Jana KubÌka z Politechniky Opolske. Ve svèm vystoupenì pan dïkan Materna zhodnotil realizaci projektu, p ipomenul v znam vz jemnè p eshraniënì spolupr ce mezi vysok mi ökolami a ocenil takè z jem student o zìsk v nì nov ch poznatk. Konference pokraëovala formou diskuze obou partner o p ÌpravÏ a realizaci novèho projektu v r mci OperaËnÌho programu P eshraniënì spolupr ce»r-polsko. Z vïreën konference projektu se konala v r mci LetnÌ ökoly 2007 (17. ñ ), kterou organizovali partne i z Politechniky blèm souvisejìcìch s eöenìm jednotliv ch odborn ch tèmat. HlavnÌm cìlem projektu TRANSPOFAST byla podpora vzdïl v nì, v zkumu a p eshraniënì spolupr ce mezi Vä institucemi na obou stran ch hranice. Setk v nì pedagog, odborn ch pracovnìk a student p ispïlo k prohloubenì poznatk a vymezenì spoleën ch v zkumn ch tèmat v oblasti ûivotnosti a spolehlivosti stavebnìch materi - l a konstrukcì. Aktivity realizovanè v r mci projektu m ûeme rozdïlit na aktivity spoleënè a samostatnè. Mezi spoleënè aktivity pat ily: ï Vz jemnè v mïnnè pobyty pedagog (v mïn se z Ëastnilo celkem 14 Ëesk ch a 11 polsk ch pedagog ). ï Propagace a publicita (informaënì panely, propagaënì materi ly, reklamnì p edmïty, publicita v mèdiìch a webovè prezentace projektu: Projekt TRANSPOFAST byl ukonëen dle harmonogramu dne a v sou- ËasnÈ dobï se zpracov v z vïreën zpr va a û dost o dotaci za 2. etapu projektu. Vz - jemn spolupr ce mezi VäBñTUO, Fakultou stavebnì a Politechnikou Opolskou bude ï Organizace LetnÌch ökol (v roce 2006 v OstravÏ a v MalenovicÌch, v roce 2007 v Jarnoltowku). ï Vz jemnè v mïnnè pobyty student (celkem 32 polsk ch a Ëesk ch student ). ï Sympozia a konference (4 sympozia a 2 konference). posìlena nov m projektem, jehoû p Ìprava jiû zapoëala. Projekt bude realizov n v r mci OperaËnÌho programu P eshraniënì spolupr ce»r-polsko. Text a foto: Ing. Petr Vaöek Koordin tor projekt EU FAST 8 AKADEMIK 7/2007

9 Slavnostní otevření autorizovaného školicího střediska Sun Microsystems na EkF Dne 26. září 2007 bylo na Ekonomické fakultě VŠB TUO slavnostně otevřeno nové autorizované školicí středisko Sun Microsystems. Provoz střediska je součástí aktivní participace VŠB TUO na celosvětovém programu Akademické iniciativy Sun Microsystems. TÈto v znamnè ud losti se mimo jinè z - Ëastnili gener lnì editel Sun Microsystems»R Ing. ZdenÏk Pilz, obchodnì editel pro partnersk prodej Sun Microsystems»R Ing. Robert Pulchart, editel spoleënosti Soft-tronik Ing. Boris Nevrl, z stupce dodavatele MEDIUMSOFT ICS Ing. Jan Gˆtz, rektor VäBñTUO prof. Ing. Tom ö»erm k, CSc. a dïkan EkonomickÈ fakulty doc. Ing. Josef Fiala, CSc. na certifikaci pedagogick ch pracovnìk st ediska a vedenì v ukovèho procesu v duchu certifikovan ch ökolicìch materi l Sun Microsystems. äkolicì st edisko je navìc vybaveno SlavnostnÌ akt byl zah jen projevem gener lnìho editele spoleënosti Sun Microsystems, kter n slednï p edal autorizaci rektoru VäBñ TUO, dìky Ëemuû univerzita m ûe provozovat a p edevöìm certifikovat vybranè vzdïl - vacì aktivity jako obdobn autorizovan ökolìcì st ediska po celèm svïtï. TÌm by mïlo doch zet ke kvalitnïjöìmu vzdïl v nì absolvent, kte Ì by mïli p in öet naöì spoleënosti vïtöì p idanou hodnotu a ökole vyööì prestiû. Po proslovu rektora VäBñTUO se oba p - novè spoleënï s dïkanem fakulty chopili p ipraven ch n ûek a slavnostnï p est ihli p sku, ËÌmû doölo k naplnïnì celèho slavnostnìho aktu a ËastnÌci slavnostnìho otev enì mohli nahlèdnout do novï za ÌzenÈ uëebny. äkolìcì st edisko je vybaveno dvaceti v konn mi pracovnìmi stanicemi Sun Ultra 40 a je koncipov no jako multiplatformnì uëebna s v konnou technikou zamï en na zajiötïnì v uky specializovan ch p edmït. Projekt byl financov n s v raznou podporou prost edk zìskan ch prost ednictvìm Fondu rozvoje Vä a jeho hlavnìm cìlem je p edevöìm z sadnì zkvalitnïnì v ukovèho procesu a p Ìm podpora uplatnitelnosti absolvent na trhu pr ce. Prim rnìm kolem st ediska pak bude v chova öpiëkov ch certifikovan ch odbornìk v oblasti technologiì programovacìho jazyka Java, p Ìprava Univerzita pr bïûnï rozvìjì oblast spolupr ce s pr myslem a od novèho akademickèho roku se jejìm partnerem stal v znamn farmaceutick v robce TEVA - IVAX Pharmaceuticals, s. r. o. (d Ìve Galena Opava). KromÏ moûnosti, aby studenti VäBñ TUO ve spoleënosti proöli studijnì praxì nebo za pomoci jejich odbornìk vytvo ili diplomovou pr ci, bude IVAX Pharmaceuticals spolupracovat s VäBñTUO na adï dalöìch vïdecko-v zkumn ch projekt. Z stupci univerzity v Ëele s prorektorem pro spolupr ci s pr myslem doc. Dr. Ing. VladimÌrem Kebem se 4. Ìjna 2007 setkali s p edstaviteli IVAX Pharmaceuticals na p dï naöì ökoly. CÌlem sch zky bylo vz - jemnè p iblìûenì cìl spolupr ce jednajìcìch stran a prohlìdka vybran ch laborato Ì univerzity. ZejmÈna ölo o Ëinnost Centra nanotechnologiì, Katedry analytickè chemie a zkouöenì materi l (FMMI), Institutu environment lnìho inûen rstvì (HGF), Centra environment lnìch technologiì a Katedry chemie kompletnì infrastrukturou umoûúujìcì multimedi lnì vizualizaci v ukovèho procesu s podporou vìcedruhov ch mèdiì a jejich publikaci na centr lnìm port lu MERLINGO (Mediasite Repository of LearnING Objects - formou multimedi- lnìch vzdïl vacìch objekt s pouûitìm technologiì Mediasite Recorder firmy SonicFoundry (http://www.sonicfoundry.com). UvedenÈ eöenì zabezpeëuje minimalizaci finanënì a ËasovÈ n roënosti spojenè s tvorbou a managementem obrazov ch a zvukov ch z znam p edn öek pedagog doplnïn ch z znamem synchronnï prov dïnè prezentace. UËebna bude mimo v uku vyuûìv na studenty k samostatnè pr ci, p edevöìm k tvorbï jejich semestr lnìch projekt, diplomov ch a postgradu lnìch pracì a takè pro t movou pr ci. Dod vku a instalaci hardwarov ch a softwarov ch komponent uëebny realizovala spoleënost MEDIUMSOFT ICS. Ing. Roman Kozel, Ph.D. ProdÏkan pro vnïjöì vztahy EkF Foto: Ing. Robert St Ìû VŠB Technická univerzita Ostrava navázala spolupráci se společností TEVA - IVAX Pharmaceuticals, s. r. o. (FMMI). SpoleËnost IVAX Pharmaceuticals se na VäBñTUO obr tila, protoûe vedenì spoleënosti TEVA pokl d spolupr ci s univerzitami za klìëovou pro dalöì budoucnost a moûn spolupr ce s naöimi v zkumn mi pracoviöti je pro spoleënost perspektivnì. V nejbliûöìch dnech bude mezi obïma partnery podeps na r mcov smlouva o spolupr ci. MÏla by obsahovat Ëty i z kladnì oblasti v zkumu: anal zu pevnèho stavu (za VäB-TUO garantovan prof. Klikou), procesnì inûen rstvì (prof. Wichterle), nanotechnologie (prof.»apkov ), environment lnì inûen rstvì (prof. Dirner, prof. ObrouËka). NaplÚov nì samotnè smlouvy povede k rozvoji t etì role naöì technickè univerzity, k prohlubov nì vazby na odbïratelskou praxi a zpïtnï ovlivnì i v zkumnou a vzdïl vacì Ëinnost VäB-TUO. Doc. Dr. Ing. VladimÌr Kebo Prorektor pro spolupr ci s pr myslem Ing. Petra Kubov Manaûerka pro vnïjöì vztahy AKADEMIK 7/2007 9

10 Hodnocení projektu INTERREG IIIA Do svého závěru vstupuje dvouletý projekt Spolupráce VŠB TU Ostrava a Politechniki Opolskiej v oblasti materiálového inženýrství, zvláště ve vývoji perspektivních konstrukčních materiálů. Projekt vznikl na základě už dříve započaté spolupráce Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství s Politechnikou Opolskou a je realizován v letech DÌky projektu INTERREG IIIA- CZ / 2.3.CZ.1/0320 byla dokonëena inovace laborato e zkouöenì materi l, kter na z kladï spolufinancov nì Evropskou uniì mohla b t vybavena modernìm zkuöebnìm za ÌzenÌm, a kter tak bude v budoucnu slouûit k rozöì enì a zkvalitnïnì v ukov ch i v zkumn ch aktivit student i pedagog obou univerzit. Jako poslednì akce projektu se symbolicky v tèto laborato i uskuteënil z - vïreën semin ÑHodnocenÌ projektu INTERREG IIIAì, kter byl uspo- d n na z vïr LetnÌ ökoly. KromÏ pedagog a student, podìlejìcìch se na jeho realizaci, se semin e z Ëastnil prorektor VäBñTUO prof. Ing. BohumÌr Strnadel, DrSc., kter po p ivìt nì vöech z ËastnÏn ch prodïkanem FMMI doc. Dr. Ing. Jaroslavem Sojkou ocenil dosavadnì pr bïh pracì na projektu a pop l vöem zapojen m ËastnÌk m obou univerzit hodnï spïch do dalöìho rozvoje vz jemnè spolupr ce. V dalöì Ë sti semin e byl pedagogy i studenty obou univerzit prezentov n pr bïh nïkter ch akcì, kterè se uskuteënily bïhem eöenì projektu a uvedeny vybranè v sledky odbornè spolupr ce eöitelsk ch t m, podìlejìcìch se na realizaci spoleënèho v zkumu ve t ech hlavnìch oblastech eöenì, uveden ch v n vrhu projektu. Semin byl zakonëen exkurzì do ÑOstravskÈho pr myslovèho skanzenu VÌtkoviceì. Doc. RNDr. LubomÌr»Ìûek, CSc. Katedra materi lovèho inûen rstvì FMMI Foto: archìv Spolufinancov no Evropskou uniì 1.P ivìt nì vöech z ËastnÏn ch prodïkanem FMMI doc. Dr. Ing. Jaroslavem Sojkou 2.Prorektor VäBñTU Ostrava prof. Ing. BohumÌr Strnadel, DrSc. v diskuzi s prof. Witem Grzesikem, garantem projektu na Politechnice Opolskiej Den otevřených dveří v Biocelu Paskov pro Ekonomickou fakultu V úterý Katedra podnikohospodářská s dalšími hosty z Ekonomické fakulty VŠB TUO v čele s proděkanem Ing. Romanem Kozlem, Ph.D. navštívila Biocel Paskov, a.s. v rámci tzv. dne otevřených dveří. Katedra podnikohospod sk garantujìcì na fakultï studijnì obory ÑEkonomika podnikuì a ÑPodnikov ekonomika a managementì usiluje o nov styl pr ce postaven na tïsnè spolupr ci pedagog a odbornìk zenì a mìsto v nadn rodnìm holdingu. Po prohlìdce provozu a koment i k uplatnïnì managementu podniku p Ìmo v provoznìch podmìnk ch n sledoval workshop. NalÈhavost aktu lnìch tèmat vedla k rozhodnutì, ûe se v n sledujìcìch t dnech budou vz jemnï kontaktovat pedagogovè a manaûe i podniku, aby doölo k projedn nì dalöìch velmi zajìmav ch tèmat ñ kup. z oblasti ekonomickèho ÌzenÌ podniku, logistiky, jakosti, specifik z formov nì MoravskoslezskÈho d eva skèho klastu ñ mezi jehoû inici tory Biocel Paskov pat Ì, p Ìpravy studentskèho z podnikovè praxe. NejintenzivnÏjöÌ spolupr ce se rozvìjì pr vï se spoleënostì Biocel Paskov, a.s. VedenÌ podniku dalo pedagog m z vysokè ökoly moûnost nahlèdnout do ÑkuchynÏì managementu öpiëkovèho podniku. V vodnì p edn öce gener lnì editel pan Ing. Ivo Klimöa prezentoval podnik, jeho systèm Ìinkub toru pro talentovanè studenty apod. Na z vïr setk nì praktik a teoretik obï strany konstatovaly znaën p Ìnos tohoto ryze pracovnìho setk nì. Na opl tku byl pan gener lnì editel se z stupci spoleënosti pozv n na mezin rodnì konferenci konanou k 30. v roëì zaloûenì EkonomickÈ fakulty v OstravÏ ve dnech 4.ñ Vystoupil zde s odborn m p ÌspÏvkem v sekci ÑKonkurenceschopnost podnik ì, o nìû byl znaën z jem jak u z stupc podnikovè praxe, tak reprezentace vysok ch ökol ze 6 zemì. PoËin vedenì spoleënosti Biocel Paskov, a.s., je nutno oznaëit za p Ìkladn a n sledov nì hodn. Prof. Ing. ZdenÏk Mikol ö, CSc. VedoucÌ Katedry podnikohospod skè EkF Foto: Doc. Ing. Ladislav LudvÌk, CSc. 10 AKADEMIK 7/2007

11 Univerzita třetího věku na Ekonomické fakultě zahájena V pátek 5. října 2007 proběhla v nové Aule VŠB TUO v Ostravě-Porubě slavnostní imatrikulace účastníků historicky prvního ročníku univerzity 3. věku (U3V) na Ekonomické fakultě VŠB TUO. Program slavnostnì imatrikulace zahrnoval p edstavenì celè univerzity, fakulty a organizace studia, p edstavenì z stupc vedenì fakulty a d le jednotliv ch garant celèho s ObchodnÌ akademiì Orlov (garantuje editelka Ing. Miroslava äromkov ), umoû- Úuje senior m a seniork m z naöeho regionu modernì formu seberealizace. AktivnÌ studia U3V nebo jeho dìlëìch Ë stì. N sledoval projev dïkana EkonomickÈ fakulty VäBñTU Ostrava doc. Ing. Josefa Fialy, CSc. Nakonec probïhl slavnostnì imatrikulaënì slib frekventant U3V, kdy vöichni v s le povstali a vybran z stupce na pûdiu nejprve slib p ednesl a potè stvrdil poloûenìm pravè ruky na insignii VäBñTUO se slovem Ñslibujiì. U3V je urëena pro vöechny z jemce, kte Ì majì st edoökolskè vzdïl nì a dos hli 55 let. Nov moûnost celoûivotnìho vzdïl v nì, kterou nabìzì Ekonomick fakulta VäBñ TUO (garantuje vedoucì katedry ËetnictvÌ doc. Dr. Ing. Ren ta HÛtov ) ve spolupr ci Ëast na U3V nabìzì ËastnÌk m zìsk nì odborn ch znalostì z oblasti ekonomiky, ekonomie, pr va, EU, psychologie, zdravovïdy a takè moûnost nauëit se pracovat s PC, p ÌpadnÏ prohloubit si jiû zìskanè znalosti v tèto oblasti. U3V m ûe naöim senior m uk zat, jak aktivnï ûìt, komunikovat v souëasnè spoleënosti, jak neupadnout do spoleëenskè izolace, jak proûìt chvìle ve spoleënosti lidì spojen ch stejn m z jmem, jak neztratit aktivnì p Ìstup k ûivotu, jak si udrûet pocit uûiteënosti a jak se udrûet v r mci moûnostì krok s generacì mladöìch spoluobëan, ale takè se sv mi blìzk mi. M ûe b t i lèkem proti osamïlosti rozpt lenìm, navazov nìm nov ch kontakt a samoz ejmï setk v nìm se s vrstevnìky. Je takè cestou k moudrosti ve spojenì s ûivotnìmi zkuöenostmi. Z jem o tuto formu vzdïl v nì naprosto p edëil vöechna oëek v nì. U3V byla p ipravov na pro 80 uchazeë. BÏhem necel ch 2 mïsìc, kdy byla zve ejnïna informace o otev enì U3V, p iölo na 150 p ihl öek a z - jem senior neutuch ani v tïchto dnech. Velk m p Ìnosem pro U3V je i odezva z ad naöich akademick ch pracovnìk, kterè projekt U3V zaujal a oslovil natolik, ûe sami p ich zeli s nabìdkou svè Ëasti na p edn ök ch. Studium U3V je t ÌletÈ a bude ukonëeno slavnostnì promocì, na nìû absolventi obdrûì osvïdëenì o absolvov nì studia. V uka pro akademick rok 2007/2008 bude zah - jena 19. Ìjna 2007 a bude probìhat na EkF vûdy jednou za 14 dnì v odpolednìch hodin ch. DalöÌ informace o U3V naleznou z - jemci na Ing. Roman Kozel, Ph.D. ProdÏkan pro vnïjöì vztahy EkF Změny ve vedení Katedry tělesné výchovy a sportu VŠB TUO Na základě výsledků výběrového řízení byla do funkce vedoucí KTVS VŠB TUO k jmenována doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D. Ke jmenování ji poblahopřál na první pracovní poradě KTVS v novém akademickém roce rektor VŠB TUO prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. společně s prorektorem pro studium prof. Ing. Noskievičem, CSc. Docentka Irena Durdov, b val z stupkynï vedoucìho katedry, vyst Ìdala ve vedenì dosavadnìho vedoucìho PaedDr. Aleöe Hraba, kter katedru vedl spïönï od roku Oba vysocì p edstavitelè vedenì univerzity podïkovali odstupujìcìmu vedoucìmu za p Ìnosnou a obïtavou pr ci pro katedru a pop li novï ustavenè vedoucì doc. RNDr. IrenÏ DurdovÈ, Ph.D. v novè funkci mnoho zdaru a celè kated e mnoho sportuchtiv ch student. Zcela novè vedenì KTVS pracuje od v tomto sloûenì: Rektor VäBñTUO podïkoval odstupujìcìmu vedoucìmu KTVS PaedDr. Aleöi Hrabovi a uvedl do funkce novou vedoucì KTVS doc. RNDr. Irenu Durdovou, Ph.D. (vpravo). Doc. RNDr. Irena Durdov, Ph.D. vedoucì katedry, tel.: 6472 Mgr. Ji Ì éìdek z stupce vedoucì katedry, tel.: 6162 Mgr. Pavel Tuöil tajemnìk katedry, tel.: 6202 Text a foto: Mgr. Ji Ì éìdek KTVS AKADEMIK 7/

12 Workshop doktorandů WOFEX 2007 Fakulty elektrotechniky a informatiky Ve dnech se konal pátý ročník workshopu WOFEX WOFEX je workshop doktorandů Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB Technické univerzity Ostrava, který nabývá na významu: o účast na něm projevují doktorandi z jiných univerzit a o výsledky prací se zajímají zástupci firem a společností. Doc. Mgr. Ji Ì Dvorsk, PhD. zahajuje WOFEX 2007 PrvnÌ univerzitou byla Akademija wychowania fyzicznego (AWF) Krakov, kter v r mci oslav 80.v roëì svèho zaloûenì po dala ve dnech 29.ñ tradiënì regatu na ece Wisle p Ìmo v historickèm centru mïsta. Vrcholem dvoudennìho z - polenì byl z vod osem muû, ve kterèm se poda ilo osmï VäB-TUO vylepöit svè umìstïnì z r a obsadit celkovï 2. mìsto. Ve fin le podlehla pouze osmï AZS Polytechnika Wroclaw, 3. mìsto obsadila dom cì loô AZS AWF Krakov. Osma VäBñTUO startovala ve sloûenì: V clavovië, Stejskal, TomaöÌk, Daöek R., Daöek J., Endel, éìdek, Vod k, korm. Pech Ëek. V r mcov ch z vodech byl spïön i skifa Stejskal (EkF 5. roë.), kter obsadil 2. mìsto za dom cìm skifa- em Zukowskim, 3. mìsto obsadila p rov Ëty ka muû Stejskal, V clavovië, Daöek R., éìdek. DalöÌ zahraniënì univerzitou, kter letos slavila v roëì, byla Slovensk technick univerzita (STU) Bratislava. V r mci oslav 70. jubilea uspo dala ve spolupr ci se Sloven- Prof. Ing. Ivo Vondr k, CSc. p ed v vybran m student m Cenu dïkana FEI VäBñTUO Letos se workshopu z Ëastnilo 90 doktorand se 72 odborn mi pracemi v 6 sekcìch. Studenti zde mohou porovn vat svè teoretickè i praktickè znalosti a prezentovat je jak p ed odbornìky fakulty, tak i p ed dalöìmi studenty a z stupci firem, kte Ì sledujì kvalitu v zkumn ch pracì student doktorskèho studia. MladÈ talenty podporujì i v znamnì hr - Ëi svïtovèho elektrotechnickèho trhu : spoleënosti Visteon-Autopal, s.r.o., Schneider Electric CZ, s.r.o. a divize Automatizace a pohony spoleënosti Siemens, s.r.o. V oblasti informaënìch technologiì pozornï sleduje pr ci doktorand TietoEnator, a.s., kter p sobì ve vìce neû 25 zemìch svïta. Studenti, kte Ì dos hli nejlepöìch v sledk byli ocenïni cenou dïkana FEI VäBñ TUO. SpoleËnostÌ Schneider Elektric byla ocenïna elektronick m di em pr ce Ing. Nabila Ouddane, studenta doktorskèho studia Fakulty elektrotechniky a informatiky VäBñTUO, jehoû pr ce s n zvem: Interleaver Improvement for the New Scheme of Combined Turbo Code with Public Key Cryptosystem velmi zaujala. Jana MlateËkov Foto: Ing. Pavel Moravec, PhD. FEI VäBñTUO Osma VŠB TUO reprezentovala v zahraničí Veslaři VŠB TUO se v podzimní části sezony zúčastnili dvou univerzitních regat, které pořádaly jubilující univerzity v Polsku a na Slovensku. SpoleËnostÌ Schneider Electric byla ocenïna nejlepöì pr ce ñ elektronick di zìskal Ing. Nabil Ouddane sk m vesla sk m svazem a SpoleËnostÌ Ferdinanda Martinenga 3. roënìk DunajskÈho maratonu osem na trati VÌdeÚ ñ Bratislava (32 km). Osma VäBñTUO byla v konkurenci lodì z Rakouska, MaÔarska a Slovenska jedinou Ëeskou pos dkou na startu. To, ûe se jedn o z vod nesmìrnï n roën, se pos dka p esvïdëila hned 1 km po startu, kdyû byla naöe loô zcela zalita vodou po pr jezdu dvou obrovsk ch tlaën ch Ëlun. NavÌc po kolizi s navigaënì bojì zlomila veslo a ulomila kormidlo! P esto se loô VäB- TUO po vylitì vody vydala na dalöì plavbu pouze v öesti lidech a bez kormidla a takto oslabena dorazila do cìle za aplausu div k na bratislavsk ch b ezìch Dunaje. Smyslem maratonu nebylo zvìtïzit, ale dojet do cìle! Mottem celè akce, kter byla podpo ena i Evropskou uniì, bylo ÑHumanita a solidaritaì, v duchu myölenek uëence a humanisty Ferdinanda de Martinenga- zakladatele slovenskèho veslov nì. SpoleËensk z - vïr maratonu probïhl v divadle ArÈna za p Ìtomnost rektora STU a dalöìch v znamn ch host slovenskèho ve ejnèho ûivota. Pos dka osmy VäBñTUO ve sloûenì V clavovië, Stejskal, TomaöÌk, Daöek R., Daöek J., Endel, éìdek, Vod k, korm. Pech - Ëek vzornï reprezentovala naöi univerzitu na sportovnìm poli v zahraniëì! Text a foto: Mgr. Ji Ì éìdek KTVS 12 AKADEMIK 7/2007

13

14

15

16

17

18 Úspěchy studentů Katedry informatiky FEI Studenti Katedry informatiky FEI si mohou ověřit své znalosti a schopnosti účastí na některé z mnoha každoročně konaných soutěží. Jedná se například o soutěže v programování pod záštitou organizace ACM, o soutěž Imagin Cup, pořádanou společností Microsoft nebo o soutěže bakalářských a diplomových prací. Jednou ze soutïûì, kterè se z Ëastnili naöi studenti v uplynulèm ökolnìm roce, byla soutïû o nejlepöì diplomovè pr ce v oblasti Software Engineering a Computer Science po dan firmou Profinit, s.r.o. SoutÏû je projektem zamï en m na podporu technickèho vysokèho ökolstvì. HlavnÌm cìlem soutïûe je motivovat studenty k soustavnèmu studijnì- k vat novè studenty Ëi dalöì sponzory. Dne probïhlo v Praze v BetlÈmskÈ kapli slavnostnì vyhl öenì vìtïz iparkingì. Student i vedoucì diplomovè pr - ce, kter m byl Ing. Svatopluk ätolfa z Katedry informatiky, obdrûeli za svè umìstïnì pïknou finanënì odmïnu. VÌtÏzem soutïûe se stal Ing. Tom ö Filler z»vut FJFI. Druhou soutïûì, ve kterè naöi studenti uspïli, bylo jiû v kvïtnu 2007 ËeskÈ fin le soutïûe Imagine Cup 2007, po danè spoleënostì Microsoft. Motto soutïûe je n sledujìcì: ÑSvÏt pot ebuje pomoc. Pomoc, kterou mohou p inèst nejlepöì mladì technologovè z celèho svïta, kdyû spojì svè sìly nad jeho nejpalëivïjöìmi problèmy.ì Smyslem soutïûe Imagine Cup je tedy öance p edvèst inovaci, uk zat svïtu svè kvality, a takè vyhr t zajìmavè ceny. T m student Katedry informatiky FEI ve sloûenì Tom ö Kocyan, Marek Mokrosz, Petr Heinz obsadil v kategorii Softwarov n vrh 3. mìsto s projektem IGraCzech (Interactive Graphs from Czech Republic). T m odbornï vedl Ing. Jan MartinoviË. Z ötitu nad soutïûì Imagine Cup 2007 pro»eskou a Slovenskou republiku poskytla ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky Dana Kuchtov. Fin lovèho kl nì se Ëastnil takè evropsk komisa pro vzdïl v nì, odbornou p Ìpravu, kulturu a multilingvismus J n Figeæ. RNDr. Eliöka Ochodkov Katedra informatiky FEI Foto: archìv fakulty tento kol bylo pït student z D nska a pït student z»eskè republiky rozdïleno na dvï smìöenè skupiny. Studenti reprezentujìcì d nmu silì zhodnocenèmu kvalitnìm vzdïl nìm a k zavröenì studia origin lnì diplomovou pracì. CÌlem projektu je rovnïû i finanënì podpora jednotliv ch univerzit a jejich zapojenì do medi lnì kampanï, kter jim pom ûe zìssoutïûe a p ed nì cen. Jako druh se v celkovèm po adì umìstil Ing. Tom ö Fabi n z Katedry informatiky FEI VäBñTUO se svou diplomovou pracì ÑAutomatick kontrola obsazenosti parkovacìch mìst systèmu 1. Tom ö Fabi n, autor spïönè diplomovè pr ce ÑAutomatick kontrola obsazenosti parkovacìch mìst systèmu iparkingì 2. T m student Tom ö Kocyan, Marek Mokrosz a Petr Heinz, auto i projektu IGra- Czech Inovační tábor společnosti Bang & Olufsen pro studenty Deset studentů technických oborů mělo možnost využít své kreativity a zúčastnilo se týdenního Inovačního tábora společnosti Bang & Olufsen v Dánsku. Cílem bylo získat lepší porozumění toho, co se děje, když na specifickém projektu pracují dohromady lidé z různých zemí a s různým zaměřením svého vzdělání. V zkè spolupr ci s d nskou vysokou ökolou Engineering College of Aarhus pozvala v bec poprvè d nsk spoleënost Bang & Olufsen studenty do v zkumnèho a v vojovèho t bora zvanèho Innovation Camp. Dny plnè v zvy Letos v srpnu se inovaënìho t bora spoleënosti Bang & Olufsen z Ëastnili studenti, kte Ì se podìlejì na eöenì zajìmav ch projekt v laborato i tèto spoleënosti ve VÏdeckotechnologickÈm parku v sousedstvì VäBñTUO. HlavnÌm kolem bylo koncem t dne p edstavit n pady a model specifickèho produktu. Pro 18 AKADEMIK 7/2007

19 skou vysokou ökolu Engineering College of Aarhus, Ëeskou VäBñTechnickou univerzitu Ostrava a VysokÈ uëenì technickè v BrnÏ, byli vzdïl ni p edevöìm v oborech elektroniky, mechaniky a programov nì. BÏhem tohoto t dne plnili studenti z VäBñTUO a Engineering College of Aarhus z D nska kromï odbornè Ë sti i r znè koly, kterè mïly osvïûit jejich mysl a nauëit je i dovednostem z oblasti komunikace a t movè spolupr ce. P Ìkladem takovèto aktivity byla nap Ìklad hra ÑLEGOì, kdy byli rozdïleni na t i t my a jejich cìlem bylo postavit d m, auto a helikoptèru ze stavebnicov ch prvk LEGO ñ a to vöe za dodrûov nì p Ìsn ch termìn a pravidel pro vyjedn v nì a sch zky. VynikajÌcÌ kreativnì prost edì Studenti mïli p Ìleûitost pracovat v profesion lnï inspirujìcìm prost edì. MÏli öanci pracovat na specifickèm v vojovèm projektu a poznat tak realistickè p ek ûky a zmïnu podmìnek bïhem v voje konceptu. TakÈ se nau- Ëili, co to znamen dodrûet p Ìsn termìn. O Ëast na t bo e byl velk z jem a podle Soren / Bech, senior specialisty spoleënosti Bang & Olufsen, se spoleënost chyst t bor p ÌötÌ rok rozöì it na 50 ËastnÌk ; studenti budou poch zet z öesti r zn ch d nsk ch a mezin rodnìch akademick ch institucì. Tento projekt byl nejd Ìve vidïn jako pilotnì projekt a jeho stvo itelè doufali, ûe bude perspektivou pro synergickè efekty a v zvy, kterè nast vajì p i zkè spolupr ci r zn ch profesì a kultur. ÑNabytÈ znalosti budou p ÌnosnÈ pro budoucì v vojovè f ze koncept ve spoleënosti Bang & Olufsenì vysvïtluje projektov manaûer Dorte Bjerregaard. Inspirace k nov m uëebnìm metod m Pro vöechny studenty byl t bor v zvou, protoûe p edstavoval nov zp sob pr ce a eöenì r zn ch kol. ÑStudenti z Aarhusu nejsou vzdïl v ni v oboru modernizace. Jejich oborem je mechanika, programov nì a elektronika, a proto pro nï byla cel vïc nïco jinèho, neû na co jsou zvyklìì Ìk profesor Peter Gorm Larsen z Engineering College of Aarhus. ÑNaöi studenti nejsou p ivyklì eöit koly ve skupin ch ñ model vzdïl nì je v»r postaven hlavnï na individu- lnìch aktivit ch jednotliv ch student. Pro praxi, kter studenty Ëek po skonëenì ökoly je ale t mov spolupr ce na projektu mnohem typiëtïjöì. Na z kladï zkuöenosti ze Strueru mohu potvrdit, ûe i student m se tento zp sob pr ce velmi lìbil. NavÌc mne tyto zkuöenosti inspirovaly k mnoha n pad m, kterè se pokusìm aplikovat i do v uky.ì Ìk prodïkan pro rozvoj Fakulty elektrotechniky a informatiky VäBñTUO Jan éìdek, kter studenty na tèto akci letos doprov zel. NahrazenÌ tradice nov mi koncepty Na konci t dne p edstavily obï skupiny svè koncepënì n vrhy pro audio systèm budoucnosti. PrvnÌ skupina p edstavila digit lnì audio systèm ÑBeoSound 10,000ì. Druh skupina p edstavila audio systèm nazvan ÑThe Tubeì, kter se uk zal b t jeötï kontroverznïjöì neû v prvnìm p ÌpadÏ. Co se t Ëe Ëinnosti, produkt poruöil mnoho tradic ñ sada hlinìkov ch kotouë zde zv razúuje koncept fyzickè interakce uûivatele s tìmto v robkem. spïch InovaËnÌho t bora 2007 se stal motivacì pro rozöì enì t bora pro ËastnÌky p ÌötÌho roënìku. CÌlem InovaËnÌho t bora je vytvo it zkou vazbu mezi v zkumn m prost edìm vysokè ökoly a v robnìmi spoleënostmi. Mnoho lidì vï Ì, ûe je to öance pro zemï EU st t se jednou z vedoucìch sil glob lnì konkurence. EU jiû vyëlenila finanënì podporu pro InovaËnÌ t bor Laborato pro studenty ve VTPO v OstravÏ-PorubÏ Od poë tku svèho p sobenì v»eskè republice spolupracuje spoleënost Bang & Olufsen s VäBñTUO, kter je hodnotn m zdrojem budoucìch odbornìk pro v vojovè centrum, kterè je souë stì modernìch v robnìch linek v pr myslovè zûnï v Kop ivnici. SvÈ budoucì zamïstnance si spoleënost vychov v jiû bïhem studia. Ve VÏdecko-technologickÈm parku v OstravÏ-PorubÏ byla vytvo ena laborato vybavena nejnovïjöìmi technologiemi. VybavenÌ laborato e v hodnotï p esahujìcì KË nabìzì student m Fakulty strojnì a Fakulty elektrotechniky a informatiky moûnost vyzkouöet si v praxi svè PoËet studentsk ch aktivit na VäBñTUO je od novèho akademickèho roku o nïco vyööì. Vöichni hudebnï nadanì studenti majì moûnost realizace v novï zaloûenèm AkademickÈm pïveckèm sboru VäBñ TUO, kter pracuje pod vedenìm mladèho dirigenta Jana MlËocha. Ten byl aû doposud sbormistrem st edoökolskèho KomornÌho sboru EXIL. Za svou öestiletou Èru vydal tento sbor dvï CD, Ëinkoval na desìtk ch koncert po celè EvropÏ a zìskal zlat p sma a dalöì ocenïnì na soutïûnìch festivalech. NejËerstvÏjöÌm spïchem sboru byla Ëast na dvou mezin rodnìch festivalech ve äpanïlsku, kde dostal jedineënou moûnost zpìvat v prestiûnìm s le Casa del CordÛn v Burgos. V tomto renesanënìm pal ci p ijali Kryötofa Kolumba po teoretickè znalosti. Za podpory v vojov ch odbornìk B&O a s vyuûitìm kvalitnìho technickèho vybavenì zde mohou studenti zpracov vat r znè projekty, svè diplomovè, bakal skè Ëi disertaënì pr ce. Projekty nabìzenè spoleënostì budou v budoucnu re lnï vyuûity, coû d v jedineënou öanci vyzkouöet si skuteën v voj öpiëkov ch n padit ch v robk. P Ìstup do laborato e je student m umoûnïn 24 hodin dennï, 7 dnì v t dnu. Studenti majì k dispozici Ëipovou kartu a klìë pro vstup do laborato e, ostatnì je jiû na nich. Laborato je vybavena pot ebn m za ÌzenÌm i softwarem, kter je nutn k pr ci na projektech. Pro kaûdèho studenta je urëen jeden konzultant z ad zamïstnanc B&O. V p ÌpadÏ bakal sk ch, diplomov ch a doktorsk ch pracì je vöak nutnè nalèzt spoleën mi silami vedoucìho tèto pr ce z ad vyuëujìcìch na vysokè ökole. TÏm student m, kte Ì prok ûì dostateënè dovednosti a z jem, bude po ukonëenì studia nabìdnuta pr ce p Ìmo ve v vojovèm centru v Bang & Olufsen v Kop ivnici. P ijôte mezi n s T m student, kter v laborato i pracuje bude letos rozöì en o dalöì z jemce. KromÏ individu lnì pr ce na sv ch projektech budou studenti v laborato i systematicky p ipravov ni i na inovaënì t bor, kter probïhne v srpnu 2008 opït v D nsku. Budou se zde odehr vat prezentace a t movè aktivity, kterè usnadnì p ÌötÌ rok student m jejich Ëast na tèto mezin rodnì akci. Chcete-li se tedy dozvïdït vìce o öpiëkov ch v robcìch firmy Bang & Olufsen, chcete-li se s nimi nejen blìûe sezn mit, ale dokonce b t souë stì t m, kde tyto produkty vznikajì, kontaktujte ty, kte Ì majì spolupr ci s touto öpiëkovou d nskou firmou na fakult ch na starosti: na FEI: doc. Ing. Jan éìdek, CSc ) a na FS: Ing. Milena HrudiËkov Doc. Ing. Jan éìdek, CSc. ProdÏkan pro rozvoj FEI Foto: B&O Vznikl Akademický pěvecký sbor VŠB TUO n vratu z Ameriky katoliëtì kr lovè Isabela Kastilsk a Ferdinand Aragonsk. Pokud m te z jem o sborov zpïv a r di cestujete po svïtï (v nejbliûöìch letech chyst sbor turnè po EvropÏ a latinskè Americe), kontaktujte vedenì sboru! Podrobnosti i s kontakty naleznete na str nk ch sbor.vsb.cz. Mgr. Alice Wostr OddÏlenÌ PÈËe o studenty Foto: Zuzana MlËochov AKADEMIK 7/

20 ŠKOLA BEZPEČNÉ JÍZDY Ve dnech září 2007 organizoval Institut dopravy Fakulty strojní VŠB TUO (ID a Laboratoř silniční dopravy při Institutu dopravy FS (LSD kurz ŠKOLA BEZPEČNÉ JÍZ- DY za podpory Fakulty bezpečnostního inženýrství a pod vedením profesionálních pracovníků z regionálních pracoviš BESIP. sledovala p edn öka pro p Ìpravu na praktickou Ë st, kterou vedli pan Jan Pechout z region lnìho pracoviötï BESIP pro steck kraj a pan Pavel Rakus z region lnìho pracoviötï BESIP pro Moravskoslezsk kraj. ËastnÌci kurzu byli sezn meni se z - kladnìmi z sadami bezpeënè jìzdy a d le se zp soby eöenì krizov ch situacì v silniënìm provozu. Tyto informace byly n slednï vyuûity v praktickè Ë sti kurzu. Praktick Ë st probìhala pod dozorem instruktor p. Pechouta a p. Rakuse v are lu sportovnìho letiötï v Z b ehu u DolnÌho Beneöova (okr. Opava). ËastnÌci kurzu (profesion lnì i amatèrötì idiëi) si vlastnìmi vozidly vyzkouöeli, jak umì ovl dat sv vozidla na speci lnì kluznè folii o rozmïrech 5x50 m, kter po pokropenì vodou simuluje n ledì. Bylo moûnè si vyzkouöet chov nì vozidla p i prudkèm brzdïnì, jednoduchè oblouky, v hybnè manèvry atp. Teoretick Ë st kurzu v uëebnï B3 VäBñTUO, instrukto i z BESIPu (Jan Pechout) Kurz probìhal ve dvou Ë stech ñ teoretickè a praktickè. Teoretick Ë st probìhala v are lu VäBñTUO v OstravÏ-PorubÏ v mìstnosti B3. vodnì slovo p ednesli z stupci ökoly Ing. Ladislav J noöìk za FBI, Ing. Otakar Dokoupil, CSc. za ID, Ing. Michal Richt za Laborato silniënì dopravy ID FS a Ing. Jind ich FriË za BESIP. PotÈ n - JÌzda na kluznè folii Jan Pechout d v poslednì instrukce p ed praktickou Ë stì kurzu R di bychom vyslovili podïkov nì p edevöìm rektorovi VäBñTUO prof. Ing. T.»erm kovi, CSc., dïkanovi Fakulty strojnì prof. Ing. P. Horylovi, CSc. a dïkanovi Fakulty bezpeënostnìho inûen rstvì doc. Dr. Ing. A. Dud Ëkovi za nemalou podporu zmìnïnè akce, jakoû i vöem dalöìm pracovnìk m BESIPu, Institutu dopravy, FS a FBI za spolupr ci p i organizov nì tèto spïönè akce. O Ëast na kurzu ÑäKOLA BEZPE»N JÕZDYì byl enormnì z jem, organiz to i byli vöak nuceni pozdnì p ihl öky z kapacitnìch d vod odmìtat. Poda Ì-li se zajistit dostatek finanënìch prost edk, budeme r di tuto akci opakovat. Pro z jemce o shlèdnutì fotogalerie je p ipravena internetov str nka Ing. Vladislav K ivda, Ph.D. Laborato silniënì dopravy Institut dopravy FS Foto: Ing. Vladislav K ivda, Ph.D. Ing. Ji Ì Now k 20 AKADEMIK 7/2007

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Zasedala Vědecká rada VŠB-TUO str. 4 5 Studentům přednášeli poslanci Evropského parlamentu str. 6 V současné době řada českých spolupracovníků

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Katedra: 634 Ekonomiky a managementu v metalurgii Studium: Bakalářské Studijní obor: 6208R123 Ekonomika a management v průmyslu Zařazení předmětu: Letní semestr

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING P edstavení : Jmenuji se Svatopluk Bo ák a je mi 34let. Vytrvalostní cyklistice se věnuji intenzivně ji od roku 2003. Začínal jsem na 24 hodinových závodech na horském kole.

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt.

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt. 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG VYCH ZÕ»TYÿIKR T RO»NÃ Toto ËÌslo vyölo se sponzorsk m p ispïnìm firmy WOMBAT s.r.o. dne 30. srpna 2004 RedakËnÌ uz vïrka: 29. Ëervna 2004 REDAK»NÕ RADA PÿEDSEDA: Ing.

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: ).

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE iii OBSAH STRUČNÝ PodÏkov nì P edmluva XVII XIX ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 3 Integrovan marketingov komunikace 3 FiremnÌ image a ÌzenÌ znaëky 27 N kupnì chov nì 57 Anal za propagaënìch

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

ZÁPIS z Vědecké rady UHK

ZÁPIS z Vědecké rady UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz ZÁPIS z Vědecké rady UHK ze dne 23. 4. 2008 Přítomni: prof. PhDr. Lubomír Brokl, prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., doc. PhDr.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Vzdělávací programy Vzdělávání pro studenty středních i vysokých škol, včetně doktorských programů FYBICH INSTITUT Contipro Cíle Představit

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více