ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA"

Transkript

1 Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str. 10 Univerzita III. věku na EkF zahájena str. 11 Úspěchy studentů Bakalářské Katedry informatiky pasování FEI na hradu str. 18 Škola bezpečné jízdy str. 20 Mimořádná příloha k projektu Hvězdy finančního nebe str Lidský potenciál je to nejdůležitější, co firma může mít. Aby naše společnost byla neustále v pozici dynamicky se rozvíjející firmy, potřebujeme do našich pracovních kolektivů a týmů zapojovat nové, pro věc nadšené, spolupracovníky. Říká ve svém úvodním slově Ing. Zdeněk Juchelka, MBA předseda představenstva a generální ředitel společnosti ŽDB GROUP a. s.

2 ŽDB GROUP člen skupiny KKCG Industry Jsme dynamická a neustále se rozvíjející společnost, která hledá zaměstnance jak v řadách zkušených profesionálů, kteří mohou začít ihned pracovat na náročných úkolech, tak také mezi studenty a absolventy škol, kteří chtějí do společnosti přinést nové nápady, tvůrčí přístup a začít budovat svou kariéru. Studentům VŠ nabízíme: placené odborné stáže stipendia (vybraným studentům Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství) zpracování diplomových prací letní brigády Absolventům VŠ nabízíme: možnost být zařazeni do Absolventského centra uplatnění na zajímavých pracovních místech perspektivu kariérového a finančního růstu osobní a kvalifikační rozvoj Co je to Absolventské centrum? Absolventské centrum je koncipováno jako jednoroční program. Pokud projdete výběrovým procesem, budete přiřazeni na některý z našich závodů a budete mít možnost profilovat se do pracovní pozice, která nejlépe odpovídá vašim dovednostem a schopnostem. Do Absolventského centra se můžete přihlásit zasláním vašeho životopisu poštou nebo em. Kontakty: ŽDB GROUP a.s. odbor Personální záležitosti Ing. Eliška Těžká Bezručova 300 tel.: , mobil: Bohumín fax: ,

3 úvodní slovo AKADEMIK»ASOPIS VäB-TUO RedakËnÌ rada: Doc. Ing. ä rka Vilamov, Ph.D. öèfredaktorka V ûenì Ëten i, akciov spoleënost édb GROUP m vìce neû 120-letou tradici a svè aktivity m diverzifikov ny do t Ì z kladnìch pilì podnik nì, a to dr tovenstvì, topen skè techniky a hutnictvì. Naöe spoleënost je spïönou firmou nejen v»eskè republice, ale v celèm evropskèm regionu. M me stoupajìcì trend objemu v roby, trûeb, zisku, investic a m me jasnou vizi a strategii. Jiû p t m rokem v adï pravidelnï navyöujeme trûby, hospod sk v sledek a modernizujeme naöe rozhodujìcì v roby. V loúskèm roce jsme realizovali investice v celkovè v öi 450 mil. KË a spïönï jsme dokonëili investiënï n roënou decentralizaci v roby a rozvodu tepla. Tyto Ëinnosti by se n m nepoda ilo uskuteënit bez schopn ch a kvalitnìch zamïstnanc, a proto si uvïdomujeme, ûe lidsk potenci l je to nejd leûitïjöì, co firma m ûe mìt. Aby naöe spoleënost byla neust le v pozici dynamicky se rozvìjejìcì firmy, pot ebujeme do naöich pracovnìch kolektiv a t m zapojovat novè Ñpro vïc nadöenèì spolupracovnìky, kter m r di p ed me svè dosavadnì znalosti a zkuöenosti a budeme n pomocni p i jejich profesnìm r stu. Od tïchto nov ch spolupracovnìk oëek v me pracovnì nasazenì, chuù do pr ce a energii, kterou se budeme snaûit maxim lnï vyuûìt, aby naöe firma byla opït o stupìnek v ö v pomyslnèm ûeb ÌËku spïönosti. SnaûÌme se vybìrat kvalitnì zamïstnance pr vï mezi V mi, studenty VäBñTUO, se kter mi m me velmi dobrè pracovnì zkuöenosti. NÏkte Ì z V s jiû brzy ukonëì sv studia Ëi jiû v pr bïhu nich zvaûujete, kam zamï Ìte svou budoucì karièru. VÏ Ìm, ûe spoleënost édb GROUP a.s. je V m schopna nabìdnout zamïstn nì na zajìmav ch pracovnìch mìstech, na kter ch m ûete uplatnit svè dosavadnì teoretickè znalosti nabytè studiem a rozöi ovat tyto znalosti o pracovnì zkuöenosti, jeû V m m ûe poskytnout pouze a jenom samotn praxe. P eji V m mnoho spïch nejen p i studiu, ale takè v profesnìm a osobnìm ûivotï. PevnÏ douf m, ûe nïkterè z V s budeme moci brzy p ivìtat v ad ch naöich zamïstnanc a ûe vykroëenì do Vaöeho profesnìho ûivota bude tìm spr vn m smïrem. äùastnou ruku p i v bïru budoucìho zamïstnavatele. Ing. Petra Kubov manaûerka pro vnïjöì vztahy VäB-TUO Ing. Marek Smetana, Ph.D. ñ FBI Ing. Roman Kozel, Ph.D. ñ EkF Ing. Irena Svatoöov ñ FAST Prof. Ing. Arnoöt Pokorn, CSc. ñ FS Ren ta Most nov ñ FEI Doc. Ing. Petr é rek, CSc. ñ HGF Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. ñ FMMI PhDr. Daniela Zemanov ñ ñ Katedra spoleëensk ch vïd Mgr. NadÏûda Pe inov ñ ñ Katedra jazyk Mgr. Ji Ì éìdek ñ KTVS Mgr. Daniela TkaËÌkov ñ ñ st ednì knihovna foto: Josef Pol k Redakce: REGION LNÕ VYSOKOäKOLSK INFOCENTRUM Studentsk 1770 (E320) Ostrava-Poruba tel./fax: Sazba a tisk: ASEITA spol. s r.o. Studentsk 1770/C Ostrava-Poruba tel.: Distribuce: vlastnì N klad: kus Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla: Toto ËÌslo vyölo: ZmÏna program je vyhrazena po adatel m Ing. ZdenÏk Juchelka, MBA p edseda p edstavenstva a gener lnì editel édb GROUP a.s. Platnost kaûdè akce doporuëujeme ovï it telefonicky Za obsah reklamy odpovìd zadavatel Obsah p ÌspÏvk se nemusì shodovat s n zorem redakce ISSN AKADEMIK 7/2007 3

4 V letoönìm roce se tato slavnostnì ud lost odehr la v prvnìm dni novèho akademickèho roku, tj. 1. Ìjna 2007 v novè Aule VäBñTUO. V vodu setk nì vystoupil se sv m projevem rektor univerzity prof. Ing. Tom ö»erm k, CSc., kter poklep nìm slavnostnì insigniì prohl sil akademick rok 2007/2008 za zah jen. DalöÌm bodem programu byl samotn akt slavnostnì imatrikulace student prvnìch roënìk vöech sedmi fakult a letos poprvè novï celoökolsk ch studijnìch obor Mechatronika a Nanotechnologie. StejnÏ tak byli v letoönìm roce poprvè ocenïni pracovnìci a studenti univerzity za mimo- dnè spïchy hned v nïkolika kategoriìch: - za vynikajìcì v sledky ve vïdï a v zkumu, - za p Ìnos k rozvoji univerzity, - za p Ìnosnou spolupr ci s praxì, - za vzornou sportovnì reprezentaci univerzity. OcenÏnÌ byli nominov ni p edstaviteli jednotliv ch fakult a pracoviöù za z sluhy ve v öe uveden ch kategoriìch. SouË stì slavnostnìho zah jenì akademickèho roku bylo i kr tkè varhannì vystoupenì. Na pozv nì rektora vystoupil nositel ocenïnì z mnoha mezin rodnìch soutïûì Petr»ech, kter se v letoönìm roce stal laure tem mezin rodnì hudebnì soutïûe ÑPraûskÈ jaroì. P ehled ocenïn ch: Cena rektora za vynikajìcì v sledky ve vïdï a v zkumu FBI prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. RNDr. Ing. Michal St iûìk, Ph.D. EkF prof. Ing. Duöan SmolÌk, DrSc. prof. Dr. Ing. ZdenÏk Zmeökal FAST doc. RNDr. Eva Hrubeöov, Ph.D. prof. Ing. Jind ich Cig nek, CSc. FS prof. Ing. ZdenÏk Dejl, CSc. prof. Ing. Ji Ì Zegzulka, CSc. FEI prof. RNDr. ZdenÏk Dost l, DSc. prof. RNDr. V clav Sn öel, CSc. HGF doc. Dr. Mgr. Kamil Postava doc. Dr. Ing. Ji Ì Hor k FMMI prof. Ing. JaromÌr Dr pala, CSc. prof. Ing. Karel Mich lek, CSc. Akademický rok zahájen V loňském roce byla na naší univerzitě založena nová tradice - slavnostní zahájení nového akademického roku spojené s imatrikulací studentů prvních ročníků. Ing. Grazyna Simha Martynkov, Ph.D. Centrum nanotechnologiì Cena rektora za p Ìnos k rozvoji univerzity EkF prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. prof. PhDr. Jana Gerölov, CSc. FAST doc. Ing. Darja KubeËkov Skulinov, Ph.D. Mgr. Lenka JurËÌkov, Ph.D. FS Ing. VladimÌr Smrû, Ph.D. doc. Ing. Leoö V clavek, CSc. FEI Ing. Bohumil Hor k, Ph.D. doc. RNDr. Jind ich»ernohorsk, CSc. HGF doc. Ing. Petr Rapant, CSc. prof. Ing. Peter FeËko, CSc. FMMI doc. RNDr. Hana Kulveitov, Ph. D. prof. Ing. Ji Ì Plura, CSc. PaedDr. Marcela Ad mkov (Katedra jazyk ) PaedDr. Aleö Hrab (KTVS) doc. RNDr. ZdenÏk Boh Ë, CSc. (Katedra matematiky a desk. geometrie) Ing. ZdenÏk Lacn (Centrum nanotechnologiì) Ing. Ji Ì Hor k, Ph.D. (VEC) Ing. Jan KoloniËn, Ph.D. (VEC) Cena rektora za p Ìnosnou spolupr ci s praxì FBI Dr. Ing. Aleö BernatÌk doc. Dr. Ing. Michail äenovsk EkF doc. Dr. Ing. Ren ta HÛtov FAST Ing. Ji Ì Lukö, Ph.D. prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. FS Dr. Ing. BohumÌr»ech FEI doc. Ing. Jan éìdek, CSc. doc. Ing. Karel ChmelÌk HGF prof. Ing. Ji Ì Vidl, CSc. prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. DalöÌ ocenïnì doc. Ing. Jan äirok, CSc. ñ za dlouholetè d rcovstvì krve kolektiv redakce Ëasopisu Ekonomick revue ñ za 10 let rozvoje vïdecko-odbornèho Ëasopisu EkonomickÈ fakulty ñ doc. PhDr. Paed- Dr. Milan Sekanina, CSc., prof. PhDr. Jana Gerölov, CSc., Ing. Martin Drastich, Ph.D. Ing. Stanislav Zajaczek ñ za dlouholetè d rcovstvì krve DesÌtka nejlepöìch sportovc VäBñTUO v roce 2006/2007 ï Lucie Valov, FS 2., sportovnì st elba Zlat medaile na LetnÌ svïtovè univerzi - dï v Bangkoku (Thajsko) v disciplìnï vzduchov puöka 3x 20 m ñ druûstva, reprezentantka»r ï Pavel änobel, FS 1., tenis Zlat medaile na LetnÌ svïtovè univerzi - dï v Bangkoku (Thajsko) ve smìöenè Ëty h e, mistr»eskè republiky 2007 ve Ëty h e muû ï David KoneËn, EKF 1., volejbal ËastnÌk LetnÌ svïtovè univerzi dy v Bangkoku (Thajsko), reprezentant»eskè republiky ËastnÌk mistrovstvì svïta 2007 v Japonsku, mistr»r s t mem DHL Ostrava ï Ctirad Klim nek, EKF 3., basketbal ËastnÌk LetnÌ svïtovè univerzi dy v Bangkoku (Thajsko), reprezentant»eskè republiky hr Ë I.ligy v t mu NH Ostrava, pendluje ve 2.lize v t mu VäBñTUO ï Dana HadaËov, HGF 2., stolnì tenis St Ìbrn medaile ve dvouh e a bronzov medaile v druûstvech na MistrovstvÌ Evropy univerzitnìch druûstev v OstravÏ, reprezentantka»eskè republiky ï Zuzana Havelkov, HGF 2., skoky na trampolìnï Zlato na»esk ch akademick ch hr ch 2007 v Liberci v kategorii ûen, reprezentantka»eskè republiky ï Petra Hostinsk, FAST 5., ploutvovè plav nì Zlato a dvï st ÌbrnÈ medaile na»esk ch akademick ch hr ch 2007 v Liberci, reprezentantka»eskè republiky ï Mari n Podep el, EKF 3., tenis Zlato na»esk ch akademick ch hr ch 2007 v Liberci ve Ëty h e muû, akademick reprezentant»eskè republiky ï Duöan äafr nek, EKF 2., lednì hokej Akademick mistr»eskè republiky 2006 a 2007, brank ñ klìëov postava t mu VäBñTU Ostrava p i rozhodujìcìch samostatn ch n jezdech ï PavlÌna éiûkov, EKF 1., veslov nì Akademick mistrynï»eskè republiky 2007 na trenaûèru, st Ìbrn na AkademickÈm mistrovstvì»eskè republiky ve skifu, mistrynï»r 2007 ve Ëty ce a osmï ûen Doc. Ing. ä rka Vilamov, Ph.D. KanclÈ ka 4 AKADEMIK 7/2007

5

6

7 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady Fakulty bezpečnostního inženýrství Dne v hod. proběhlo slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TUO u příležitosti 5 let od jejího založení. Zasedání bylo o to významnější, že fakulta zároveň dokončila první etapu rekonstrukce bývalého areálu základní školy v Ostravě-Výškovicích a otevírala nově zrekonstruovaný pavilon C. Ing. Miloöi Svobodovi, Ing. Liboru ätrochovi, Ph.D., Ing. DanÏ Dr bovè, Ph.D., prof. Ing. Jaroslavu Kalouskovi, CSc., doc. Ing. KatarÌnÏ OrlÌkovÈ, CSc., genmjr. Ing. Miroslavu ätïp novi, a Ing. LubomÌru Vavroöovi. Den p ed slavnostnìm zased nìm se konalo v novè posluch rnï fakulty setk nì se zamïstnanci, kde dïkan fakulty doc. Dr. Ing. Aleö Dud Ëek p edal p Ìtomn m pamïtnì listy k 5. v roëì zaloûenì fakulty a ve svèm projevu podïkoval vöem, kte Ì se spolupracì s fakultou zaslouûili o jejì rozvoj v prvnìch 5 letech existence. V pr bïhu setk nì bylo za v znamn p Ìnos pro pedagogickou a vïdecko-v zkumnou Ëinnost a za v znamnou spolupr ci p i budov nì fakulty p ed no pït Zlat ch medailì: prof. Ing. Karolu Balogovi, CSc., doc. Ing. Ji Ìmu Loö kovi, CSc., Ing. Janu LuköÌkovi, doc. RNDr. Petru äevïëkovi, CSc. a JUDr. Miroslavu ÿepiskèmu. DalöÌch 13 souëasn ch i b val ch zamïstnanc p evzalo pamïtnì medaili Fakulty bezpeënostnìho inûen rstvì. SlavnostnÌ zased nì dne zah jil sv m projevem rektor VäBñTUO prof. Ing. Tom ö»erm k, CSc. U eënickèho pultu se d le vyst Ìdali doc. Dr. Ing. Aleö Dud Ëek, n mïstkynï hejtmana MoravskoslezskÈho kraje PhDr. Jaroslava Wenigerov, editel Institutu ochrany obyvatelstva L znï BohdaneË doc. RNDr. Petr Linhart, CSc., n - mïstek Gener lnìho editele HasiËskÈho z chrannèho sboru plk. Ing. Miloö Svoboda, prof. Ing. Karol Balog, CSc. ze SlovenskÈ technickè Univerzity v BratislavÏ a prof. dr. hab. Kazimierz Krzemien z Polytechniky Slaskiej v GliwicÌch. V z vïru vystoupenì host p edali Ing. Karel Klouda, CSc., MUDr. Stanislav Br dka a Ing. ZdenÏk Prouza, CSc. ze St tnìho adu pro jadernou bezpeënost fakultï dar ñ sochu s n zvem Absolvent FBI, kter bude vystavena v budovï fakulty. ZlatÈ medaile Fakulty bezpeënostnìho inûen rstvì byly udïleny za dlouhodobou v znamnou spolupr - ci p i budov - nì a rozvoji fakulty: Gener lnìmu editelstvì HasiËskÈho z - chrannèho sboru»eskè republiky, HasiËskÈmu z chrannèmu sboru MoravskoslezskÈho kraje, Kated e bezpeënosti a kvality produkce StrojnÌ fakulty TechnickÈ univerzity Koöice, Kated e protipoû rnì ochrany D eva skè fakulty TechnickÈ Univerzity Zvolen, FakultÏ speci lnìho inûen rstvì éilinskè univerzity v éilinï, SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska, SdruûenÌ poû rnìho a bezpeënostnìho inûen rstvì, St tnìmu adu inspekce pr ce, St tnìmu adu pro jadernou bezpeënost, V zkumnèmu stavu bezpeënosti pr ce Praha, PolicejnÌ akademii»r a UniverzitÏ Obrany. Za v znamn osobnì p Ìnos p i rozvoji fakulty udïlila Fakulta bezpeënostnìho inûen rstvì Zlatou medaili: prof. Ing. Tom öi»erm kovi, CSc., Ing. Evûenu ToöenovskÈmu, Dr.h.c., prof. Ing. V clavu RoubÌËkovi, CSc., Dr.h.c., Ing. VladimÌru VlËkovi, Ph.D., Mgr. Otakaru Ve ovskèmu, prof. Dr.hab.inû. Zoje Bednarek, MUDr. Stanislavu Br dkovi, prof. Ing. ºudovÌtu DobrovskÈmu, CSc. Dr.h.c., Ing. Karlu Kloudovi, CSc., Ing. Ivanu KriËfaluöimu, plk.göt. Ing. Liboru KutÏjovi, Ph.D., doc. RNDr. Petru Linhartovi, CSc., prof. Ing. Pavlu PoledÚ kovi, CSc., Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraji Sinayovi, Dr.Sc., plk. D le p edal dïkan fakulty za v znamn osobnì p Ìnos p i rozvoji fakulty 25 pamïtnìch medailì. N sledujìcìm bodem programu bylo slavnostnì p est iûenì p sky a potè kanclè ka VäBñTUO doc. Ing. ä rka Vilamov, Ph.D., kter celou akci moderovala, pozvala vöechny ËastnÌky zased nì k prohlìdce laborato Ì, kterè pr vï dokonëenou etapou rekonstrukce fakulta zìskala. Jedn se p edevöìm o: posluch rnu, kde se zased nì konalo a kterou m ûe vyuûìvat 208 student vëetnï dvou tïlesnï postiûen ch, tïlocviënu se speci lnì konstrukcì pro praktickou v uku student pro zajiöùov nì p i pr ci ve v ök ch a nad volnou hloubkou, Laborato stavebnìch hmot, Laborato materi l, Laborato PTCH prach a laborato protiv buchovè prevence, Laborato modelov nì, Laborato stavebnìch hmot, Laborato chemie, Laborato spektroskopie a dalöì odbornï zamï enè laborato e. Zased nì bylo ukonëeno spoleëensk m rautem pro vöechny hosty a zamïstnance fakulty v novè tïlocviënï v budovï C. Z - vïrem bychom chtïli slovy pana dïkana podïkovat vöem zamïstnanc m, externìm pracovnìk m, partner m fakulty a firm m, kterè formou sponzorskèho daru napomohly lepöìmu vybavenì fakulty jak technick mi prost edky tak i v ukov mi materi ly a vedenì univerzity za pozornost, kterou vïnuje podpo e rozvoje fakulty. Martina P eëkov sek pro vïdu, rozvoj, zahraniënì styky a ekonomiku FBI Foto: Kamila Wysoudilov AKADEMIK 7/2007 7

8 Slavnostní zakončení projektu TRANSPOFAST v rámci programu INTERREG IIIA Dne se v prostorách hotelu Ziemowit v Polsku uskutečnilo slavnostní ukončení dvouletého projektu s názvem Vzájemná spolupráce mezi stavebními fakultami Politechniky Opole a VŠB TU Ostrava v oblasti životnosti a spolehlivosti stavebních materiálů a konstrukcí TRANSPOFAST. Opolske. P Ìnosem tohoto setk nì mlad ch odbornìk stavebnìch fakult byla vz jemn v mïna poznatk z oblasti stavebnìch vïd. Studenti mïli moûnost prezentovat svè v zkumnè projekty a konzultovat je s pedagogy a vïdeck mi pracovnìky. Diskuze p ispïly k vyjasnïnì nïkter ch z vaûn ch proï Setk nì koordinaënì rady. ï Zpracov nì 6 odborn ch publikacì. ï Vyd v nì Ël nk v odbornèm Ëasopise Roczniki Inûynierii budowlanej. SamostatnÈ aktivity Fakulty stavebnì: ï ZakoupenÌ softwaru COBET ñ projektov nì betonu. ï VybavenÌ laborato e stavebnìch hmot (stroje a za ÌzenÌ). ï Po ÌzenÌ poëìtaëovèho vybavenì (poëìta- ËovÈ sestavy, notebooky). Z vïreën konference projektu byla zah - jena spoleënou prezentacì realizovanèho projektu a pokraëovala projevem dïkana Fakulty stavebnì doc. Ing. Aloise Materny, CSc., MBA a prof. Jana KubÌka z Politechniky Opolske. Ve svèm vystoupenì pan dïkan Materna zhodnotil realizaci projektu, p ipomenul v znam vz jemnè p eshraniënì spolupr ce mezi vysok mi ökolami a ocenil takè z jem student o zìsk v nì nov ch poznatk. Konference pokraëovala formou diskuze obou partner o p ÌpravÏ a realizaci novèho projektu v r mci OperaËnÌho programu P eshraniënì spolupr ce»r-polsko. Z vïreën konference projektu se konala v r mci LetnÌ ökoly 2007 (17. ñ ), kterou organizovali partne i z Politechniky blèm souvisejìcìch s eöenìm jednotliv ch odborn ch tèmat. HlavnÌm cìlem projektu TRANSPOFAST byla podpora vzdïl v nì, v zkumu a p eshraniënì spolupr ce mezi Vä institucemi na obou stran ch hranice. Setk v nì pedagog, odborn ch pracovnìk a student p ispïlo k prohloubenì poznatk a vymezenì spoleën ch v zkumn ch tèmat v oblasti ûivotnosti a spolehlivosti stavebnìch materi - l a konstrukcì. Aktivity realizovanè v r mci projektu m ûeme rozdïlit na aktivity spoleënè a samostatnè. Mezi spoleënè aktivity pat ily: ï Vz jemnè v mïnnè pobyty pedagog (v mïn se z Ëastnilo celkem 14 Ëesk ch a 11 polsk ch pedagog ). ï Propagace a publicita (informaënì panely, propagaënì materi ly, reklamnì p edmïty, publicita v mèdiìch a webovè prezentace projektu: Projekt TRANSPOFAST byl ukonëen dle harmonogramu dne a v sou- ËasnÈ dobï se zpracov v z vïreën zpr va a û dost o dotaci za 2. etapu projektu. Vz - jemn spolupr ce mezi VäBñTUO, Fakultou stavebnì a Politechnikou Opolskou bude ï Organizace LetnÌch ökol (v roce 2006 v OstravÏ a v MalenovicÌch, v roce 2007 v Jarnoltowku). ï Vz jemnè v mïnnè pobyty student (celkem 32 polsk ch a Ëesk ch student ). ï Sympozia a konference (4 sympozia a 2 konference). posìlena nov m projektem, jehoû p Ìprava jiû zapoëala. Projekt bude realizov n v r mci OperaËnÌho programu P eshraniënì spolupr ce»r-polsko. Text a foto: Ing. Petr Vaöek Koordin tor projekt EU FAST 8 AKADEMIK 7/2007

9 Slavnostní otevření autorizovaného školicího střediska Sun Microsystems na EkF Dne 26. září 2007 bylo na Ekonomické fakultě VŠB TUO slavnostně otevřeno nové autorizované školicí středisko Sun Microsystems. Provoz střediska je součástí aktivní participace VŠB TUO na celosvětovém programu Akademické iniciativy Sun Microsystems. TÈto v znamnè ud losti se mimo jinè z - Ëastnili gener lnì editel Sun Microsystems»R Ing. ZdenÏk Pilz, obchodnì editel pro partnersk prodej Sun Microsystems»R Ing. Robert Pulchart, editel spoleënosti Soft-tronik Ing. Boris Nevrl, z stupce dodavatele MEDIUMSOFT ICS Ing. Jan Gˆtz, rektor VäBñTUO prof. Ing. Tom ö»erm k, CSc. a dïkan EkonomickÈ fakulty doc. Ing. Josef Fiala, CSc. na certifikaci pedagogick ch pracovnìk st ediska a vedenì v ukovèho procesu v duchu certifikovan ch ökolicìch materi l Sun Microsystems. äkolicì st edisko je navìc vybaveno SlavnostnÌ akt byl zah jen projevem gener lnìho editele spoleënosti Sun Microsystems, kter n slednï p edal autorizaci rektoru VäBñ TUO, dìky Ëemuû univerzita m ûe provozovat a p edevöìm certifikovat vybranè vzdïl - vacì aktivity jako obdobn autorizovan ökolìcì st ediska po celèm svïtï. TÌm by mïlo doch zet ke kvalitnïjöìmu vzdïl v nì absolvent, kte Ì by mïli p in öet naöì spoleënosti vïtöì p idanou hodnotu a ökole vyööì prestiû. Po proslovu rektora VäBñTUO se oba p - novè spoleënï s dïkanem fakulty chopili p ipraven ch n ûek a slavnostnï p est ihli p sku, ËÌmû doölo k naplnïnì celèho slavnostnìho aktu a ËastnÌci slavnostnìho otev enì mohli nahlèdnout do novï za ÌzenÈ uëebny. äkolìcì st edisko je vybaveno dvaceti v konn mi pracovnìmi stanicemi Sun Ultra 40 a je koncipov no jako multiplatformnì uëebna s v konnou technikou zamï en na zajiötïnì v uky specializovan ch p edmït. Projekt byl financov n s v raznou podporou prost edk zìskan ch prost ednictvìm Fondu rozvoje Vä a jeho hlavnìm cìlem je p edevöìm z sadnì zkvalitnïnì v ukovèho procesu a p Ìm podpora uplatnitelnosti absolvent na trhu pr ce. Prim rnìm kolem st ediska pak bude v chova öpiëkov ch certifikovan ch odbornìk v oblasti technologiì programovacìho jazyka Java, p Ìprava Univerzita pr bïûnï rozvìjì oblast spolupr ce s pr myslem a od novèho akademickèho roku se jejìm partnerem stal v znamn farmaceutick v robce TEVA - IVAX Pharmaceuticals, s. r. o. (d Ìve Galena Opava). KromÏ moûnosti, aby studenti VäBñ TUO ve spoleënosti proöli studijnì praxì nebo za pomoci jejich odbornìk vytvo ili diplomovou pr ci, bude IVAX Pharmaceuticals spolupracovat s VäBñTUO na adï dalöìch vïdecko-v zkumn ch projekt. Z stupci univerzity v Ëele s prorektorem pro spolupr ci s pr myslem doc. Dr. Ing. VladimÌrem Kebem se 4. Ìjna 2007 setkali s p edstaviteli IVAX Pharmaceuticals na p dï naöì ökoly. CÌlem sch zky bylo vz - jemnè p iblìûenì cìl spolupr ce jednajìcìch stran a prohlìdka vybran ch laborato Ì univerzity. ZejmÈna ölo o Ëinnost Centra nanotechnologiì, Katedry analytickè chemie a zkouöenì materi l (FMMI), Institutu environment lnìho inûen rstvì (HGF), Centra environment lnìch technologiì a Katedry chemie kompletnì infrastrukturou umoûúujìcì multimedi lnì vizualizaci v ukovèho procesu s podporou vìcedruhov ch mèdiì a jejich publikaci na centr lnìm port lu MERLINGO (Mediasite Repository of LearnING Objects - formou multimedi- lnìch vzdïl vacìch objekt s pouûitìm technologiì Mediasite Recorder firmy SonicFoundry (http://www.sonicfoundry.com). UvedenÈ eöenì zabezpeëuje minimalizaci finanënì a ËasovÈ n roënosti spojenè s tvorbou a managementem obrazov ch a zvukov ch z znam p edn öek pedagog doplnïn ch z znamem synchronnï prov dïnè prezentace. UËebna bude mimo v uku vyuûìv na studenty k samostatnè pr ci, p edevöìm k tvorbï jejich semestr lnìch projekt, diplomov ch a postgradu lnìch pracì a takè pro t movou pr ci. Dod vku a instalaci hardwarov ch a softwarov ch komponent uëebny realizovala spoleënost MEDIUMSOFT ICS. Ing. Roman Kozel, Ph.D. ProdÏkan pro vnïjöì vztahy EkF Foto: Ing. Robert St Ìû VŠB Technická univerzita Ostrava navázala spolupráci se společností TEVA - IVAX Pharmaceuticals, s. r. o. (FMMI). SpoleËnost IVAX Pharmaceuticals se na VäBñTUO obr tila, protoûe vedenì spoleënosti TEVA pokl d spolupr ci s univerzitami za klìëovou pro dalöì budoucnost a moûn spolupr ce s naöimi v zkumn mi pracoviöti je pro spoleënost perspektivnì. V nejbliûöìch dnech bude mezi obïma partnery podeps na r mcov smlouva o spolupr ci. MÏla by obsahovat Ëty i z kladnì oblasti v zkumu: anal zu pevnèho stavu (za VäB-TUO garantovan prof. Klikou), procesnì inûen rstvì (prof. Wichterle), nanotechnologie (prof.»apkov ), environment lnì inûen rstvì (prof. Dirner, prof. ObrouËka). NaplÚov nì samotnè smlouvy povede k rozvoji t etì role naöì technickè univerzity, k prohlubov nì vazby na odbïratelskou praxi a zpïtnï ovlivnì i v zkumnou a vzdïl vacì Ëinnost VäB-TUO. Doc. Dr. Ing. VladimÌr Kebo Prorektor pro spolupr ci s pr myslem Ing. Petra Kubov Manaûerka pro vnïjöì vztahy AKADEMIK 7/2007 9

10 Hodnocení projektu INTERREG IIIA Do svého závěru vstupuje dvouletý projekt Spolupráce VŠB TU Ostrava a Politechniki Opolskiej v oblasti materiálového inženýrství, zvláště ve vývoji perspektivních konstrukčních materiálů. Projekt vznikl na základě už dříve započaté spolupráce Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství s Politechnikou Opolskou a je realizován v letech DÌky projektu INTERREG IIIA- CZ / 2.3.CZ.1/0320 byla dokonëena inovace laborato e zkouöenì materi l, kter na z kladï spolufinancov nì Evropskou uniì mohla b t vybavena modernìm zkuöebnìm za ÌzenÌm, a kter tak bude v budoucnu slouûit k rozöì enì a zkvalitnïnì v ukov ch i v zkumn ch aktivit student i pedagog obou univerzit. Jako poslednì akce projektu se symbolicky v tèto laborato i uskuteënil z - vïreën semin ÑHodnocenÌ projektu INTERREG IIIAì, kter byl uspo- d n na z vïr LetnÌ ökoly. KromÏ pedagog a student, podìlejìcìch se na jeho realizaci, se semin e z Ëastnil prorektor VäBñTUO prof. Ing. BohumÌr Strnadel, DrSc., kter po p ivìt nì vöech z ËastnÏn ch prodïkanem FMMI doc. Dr. Ing. Jaroslavem Sojkou ocenil dosavadnì pr bïh pracì na projektu a pop l vöem zapojen m ËastnÌk m obou univerzit hodnï spïch do dalöìho rozvoje vz jemnè spolupr ce. V dalöì Ë sti semin e byl pedagogy i studenty obou univerzit prezentov n pr bïh nïkter ch akcì, kterè se uskuteënily bïhem eöenì projektu a uvedeny vybranè v sledky odbornè spolupr ce eöitelsk ch t m, podìlejìcìch se na realizaci spoleënèho v zkumu ve t ech hlavnìch oblastech eöenì, uveden ch v n vrhu projektu. Semin byl zakonëen exkurzì do ÑOstravskÈho pr myslovèho skanzenu VÌtkoviceì. Doc. RNDr. LubomÌr»Ìûek, CSc. Katedra materi lovèho inûen rstvì FMMI Foto: archìv Spolufinancov no Evropskou uniì 1.P ivìt nì vöech z ËastnÏn ch prodïkanem FMMI doc. Dr. Ing. Jaroslavem Sojkou 2.Prorektor VäBñTU Ostrava prof. Ing. BohumÌr Strnadel, DrSc. v diskuzi s prof. Witem Grzesikem, garantem projektu na Politechnice Opolskiej Den otevřených dveří v Biocelu Paskov pro Ekonomickou fakultu V úterý Katedra podnikohospodářská s dalšími hosty z Ekonomické fakulty VŠB TUO v čele s proděkanem Ing. Romanem Kozlem, Ph.D. navštívila Biocel Paskov, a.s. v rámci tzv. dne otevřených dveří. Katedra podnikohospod sk garantujìcì na fakultï studijnì obory ÑEkonomika podnikuì a ÑPodnikov ekonomika a managementì usiluje o nov styl pr ce postaven na tïsnè spolupr ci pedagog a odbornìk zenì a mìsto v nadn rodnìm holdingu. Po prohlìdce provozu a koment i k uplatnïnì managementu podniku p Ìmo v provoznìch podmìnk ch n sledoval workshop. NalÈhavost aktu lnìch tèmat vedla k rozhodnutì, ûe se v n sledujìcìch t dnech budou vz jemnï kontaktovat pedagogovè a manaûe i podniku, aby doölo k projedn nì dalöìch velmi zajìmav ch tèmat ñ kup. z oblasti ekonomickèho ÌzenÌ podniku, logistiky, jakosti, specifik z formov nì MoravskoslezskÈho d eva skèho klastu ñ mezi jehoû inici tory Biocel Paskov pat Ì, p Ìpravy studentskèho z podnikovè praxe. NejintenzivnÏjöÌ spolupr ce se rozvìjì pr vï se spoleënostì Biocel Paskov, a.s. VedenÌ podniku dalo pedagog m z vysokè ökoly moûnost nahlèdnout do ÑkuchynÏì managementu öpiëkovèho podniku. V vodnì p edn öce gener lnì editel pan Ing. Ivo Klimöa prezentoval podnik, jeho systèm Ìinkub toru pro talentovanè studenty apod. Na z vïr setk nì praktik a teoretik obï strany konstatovaly znaën p Ìnos tohoto ryze pracovnìho setk nì. Na opl tku byl pan gener lnì editel se z stupci spoleënosti pozv n na mezin rodnì konferenci konanou k 30. v roëì zaloûenì EkonomickÈ fakulty v OstravÏ ve dnech 4.ñ Vystoupil zde s odborn m p ÌspÏvkem v sekci ÑKonkurenceschopnost podnik ì, o nìû byl znaën z jem jak u z stupc podnikovè praxe, tak reprezentace vysok ch ökol ze 6 zemì. PoËin vedenì spoleënosti Biocel Paskov, a.s., je nutno oznaëit za p Ìkladn a n sledov nì hodn. Prof. Ing. ZdenÏk Mikol ö, CSc. VedoucÌ Katedry podnikohospod skè EkF Foto: Doc. Ing. Ladislav LudvÌk, CSc. 10 AKADEMIK 7/2007

11 Univerzita třetího věku na Ekonomické fakultě zahájena V pátek 5. října 2007 proběhla v nové Aule VŠB TUO v Ostravě-Porubě slavnostní imatrikulace účastníků historicky prvního ročníku univerzity 3. věku (U3V) na Ekonomické fakultě VŠB TUO. Program slavnostnì imatrikulace zahrnoval p edstavenì celè univerzity, fakulty a organizace studia, p edstavenì z stupc vedenì fakulty a d le jednotliv ch garant celèho s ObchodnÌ akademiì Orlov (garantuje editelka Ing. Miroslava äromkov ), umoû- Úuje senior m a seniork m z naöeho regionu modernì formu seberealizace. AktivnÌ studia U3V nebo jeho dìlëìch Ë stì. N sledoval projev dïkana EkonomickÈ fakulty VäBñTU Ostrava doc. Ing. Josefa Fialy, CSc. Nakonec probïhl slavnostnì imatrikulaënì slib frekventant U3V, kdy vöichni v s le povstali a vybran z stupce na pûdiu nejprve slib p ednesl a potè stvrdil poloûenìm pravè ruky na insignii VäBñTUO se slovem Ñslibujiì. U3V je urëena pro vöechny z jemce, kte Ì majì st edoökolskè vzdïl nì a dos hli 55 let. Nov moûnost celoûivotnìho vzdïl v nì, kterou nabìzì Ekonomick fakulta VäBñ TUO (garantuje vedoucì katedry ËetnictvÌ doc. Dr. Ing. Ren ta HÛtov ) ve spolupr ci Ëast na U3V nabìzì ËastnÌk m zìsk nì odborn ch znalostì z oblasti ekonomiky, ekonomie, pr va, EU, psychologie, zdravovïdy a takè moûnost nauëit se pracovat s PC, p ÌpadnÏ prohloubit si jiû zìskanè znalosti v tèto oblasti. U3V m ûe naöim senior m uk zat, jak aktivnï ûìt, komunikovat v souëasnè spoleënosti, jak neupadnout do spoleëenskè izolace, jak proûìt chvìle ve spoleënosti lidì spojen ch stejn m z jmem, jak neztratit aktivnì p Ìstup k ûivotu, jak si udrûet pocit uûiteënosti a jak se udrûet v r mci moûnostì krok s generacì mladöìch spoluobëan, ale takè se sv mi blìzk mi. M ûe b t i lèkem proti osamïlosti rozpt lenìm, navazov nìm nov ch kontakt a samoz ejmï setk v nìm se s vrstevnìky. Je takè cestou k moudrosti ve spojenì s ûivotnìmi zkuöenostmi. Z jem o tuto formu vzdïl v nì naprosto p edëil vöechna oëek v nì. U3V byla p ipravov na pro 80 uchazeë. BÏhem necel ch 2 mïsìc, kdy byla zve ejnïna informace o otev enì U3V, p iölo na 150 p ihl öek a z - jem senior neutuch ani v tïchto dnech. Velk m p Ìnosem pro U3V je i odezva z ad naöich akademick ch pracovnìk, kterè projekt U3V zaujal a oslovil natolik, ûe sami p ich zeli s nabìdkou svè Ëasti na p edn ök ch. Studium U3V je t ÌletÈ a bude ukonëeno slavnostnì promocì, na nìû absolventi obdrûì osvïdëenì o absolvov nì studia. V uka pro akademick rok 2007/2008 bude zah - jena 19. Ìjna 2007 a bude probìhat na EkF vûdy jednou za 14 dnì v odpolednìch hodin ch. DalöÌ informace o U3V naleznou z - jemci na Ing. Roman Kozel, Ph.D. ProdÏkan pro vnïjöì vztahy EkF Změny ve vedení Katedry tělesné výchovy a sportu VŠB TUO Na základě výsledků výběrového řízení byla do funkce vedoucí KTVS VŠB TUO k jmenována doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D. Ke jmenování ji poblahopřál na první pracovní poradě KTVS v novém akademickém roce rektor VŠB TUO prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. společně s prorektorem pro studium prof. Ing. Noskievičem, CSc. Docentka Irena Durdov, b val z stupkynï vedoucìho katedry, vyst Ìdala ve vedenì dosavadnìho vedoucìho PaedDr. Aleöe Hraba, kter katedru vedl spïönï od roku Oba vysocì p edstavitelè vedenì univerzity podïkovali odstupujìcìmu vedoucìmu za p Ìnosnou a obïtavou pr ci pro katedru a pop li novï ustavenè vedoucì doc. RNDr. IrenÏ DurdovÈ, Ph.D. v novè funkci mnoho zdaru a celè kated e mnoho sportuchtiv ch student. Zcela novè vedenì KTVS pracuje od v tomto sloûenì: Rektor VäBñTUO podïkoval odstupujìcìmu vedoucìmu KTVS PaedDr. Aleöi Hrabovi a uvedl do funkce novou vedoucì KTVS doc. RNDr. Irenu Durdovou, Ph.D. (vpravo). Doc. RNDr. Irena Durdov, Ph.D. vedoucì katedry, tel.: 6472 Mgr. Ji Ì éìdek z stupce vedoucì katedry, tel.: 6162 Mgr. Pavel Tuöil tajemnìk katedry, tel.: 6202 Text a foto: Mgr. Ji Ì éìdek KTVS AKADEMIK 7/

12 Workshop doktorandů WOFEX 2007 Fakulty elektrotechniky a informatiky Ve dnech se konal pátý ročník workshopu WOFEX WOFEX je workshop doktorandů Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB Technické univerzity Ostrava, který nabývá na významu: o účast na něm projevují doktorandi z jiných univerzit a o výsledky prací se zajímají zástupci firem a společností. Doc. Mgr. Ji Ì Dvorsk, PhD. zahajuje WOFEX 2007 PrvnÌ univerzitou byla Akademija wychowania fyzicznego (AWF) Krakov, kter v r mci oslav 80.v roëì svèho zaloûenì po dala ve dnech 29.ñ tradiënì regatu na ece Wisle p Ìmo v historickèm centru mïsta. Vrcholem dvoudennìho z - polenì byl z vod osem muû, ve kterèm se poda ilo osmï VäB-TUO vylepöit svè umìstïnì z r a obsadit celkovï 2. mìsto. Ve fin le podlehla pouze osmï AZS Polytechnika Wroclaw, 3. mìsto obsadila dom cì loô AZS AWF Krakov. Osma VäBñTUO startovala ve sloûenì: V clavovië, Stejskal, TomaöÌk, Daöek R., Daöek J., Endel, éìdek, Vod k, korm. Pech Ëek. V r mcov ch z vodech byl spïön i skifa Stejskal (EkF 5. roë.), kter obsadil 2. mìsto za dom cìm skifa- em Zukowskim, 3. mìsto obsadila p rov Ëty ka muû Stejskal, V clavovië, Daöek R., éìdek. DalöÌ zahraniënì univerzitou, kter letos slavila v roëì, byla Slovensk technick univerzita (STU) Bratislava. V r mci oslav 70. jubilea uspo dala ve spolupr ci se Sloven- Prof. Ing. Ivo Vondr k, CSc. p ed v vybran m student m Cenu dïkana FEI VäBñTUO Letos se workshopu z Ëastnilo 90 doktorand se 72 odborn mi pracemi v 6 sekcìch. Studenti zde mohou porovn vat svè teoretickè i praktickè znalosti a prezentovat je jak p ed odbornìky fakulty, tak i p ed dalöìmi studenty a z stupci firem, kte Ì sledujì kvalitu v zkumn ch pracì student doktorskèho studia. MladÈ talenty podporujì i v znamnì hr - Ëi svïtovèho elektrotechnickèho trhu : spoleënosti Visteon-Autopal, s.r.o., Schneider Electric CZ, s.r.o. a divize Automatizace a pohony spoleënosti Siemens, s.r.o. V oblasti informaënìch technologiì pozornï sleduje pr ci doktorand TietoEnator, a.s., kter p sobì ve vìce neû 25 zemìch svïta. Studenti, kte Ì dos hli nejlepöìch v sledk byli ocenïni cenou dïkana FEI VäBñ TUO. SpoleËnostÌ Schneider Elektric byla ocenïna elektronick m di em pr ce Ing. Nabila Ouddane, studenta doktorskèho studia Fakulty elektrotechniky a informatiky VäBñTUO, jehoû pr ce s n zvem: Interleaver Improvement for the New Scheme of Combined Turbo Code with Public Key Cryptosystem velmi zaujala. Jana MlateËkov Foto: Ing. Pavel Moravec, PhD. FEI VäBñTUO Osma VŠB TUO reprezentovala v zahraničí Veslaři VŠB TUO se v podzimní části sezony zúčastnili dvou univerzitních regat, které pořádaly jubilující univerzity v Polsku a na Slovensku. SpoleËnostÌ Schneider Electric byla ocenïna nejlepöì pr ce ñ elektronick di zìskal Ing. Nabil Ouddane sk m vesla sk m svazem a SpoleËnostÌ Ferdinanda Martinenga 3. roënìk DunajskÈho maratonu osem na trati VÌdeÚ ñ Bratislava (32 km). Osma VäBñTUO byla v konkurenci lodì z Rakouska, MaÔarska a Slovenska jedinou Ëeskou pos dkou na startu. To, ûe se jedn o z vod nesmìrnï n roën, se pos dka p esvïdëila hned 1 km po startu, kdyû byla naöe loô zcela zalita vodou po pr jezdu dvou obrovsk ch tlaën ch Ëlun. NavÌc po kolizi s navigaënì bojì zlomila veslo a ulomila kormidlo! P esto se loô VäB- TUO po vylitì vody vydala na dalöì plavbu pouze v öesti lidech a bez kormidla a takto oslabena dorazila do cìle za aplausu div k na bratislavsk ch b ezìch Dunaje. Smyslem maratonu nebylo zvìtïzit, ale dojet do cìle! Mottem celè akce, kter byla podpo ena i Evropskou uniì, bylo ÑHumanita a solidaritaì, v duchu myölenek uëence a humanisty Ferdinanda de Martinenga- zakladatele slovenskèho veslov nì. SpoleËensk z - vïr maratonu probïhl v divadle ArÈna za p Ìtomnost rektora STU a dalöìch v znamn ch host slovenskèho ve ejnèho ûivota. Pos dka osmy VäBñTUO ve sloûenì V clavovië, Stejskal, TomaöÌk, Daöek R., Daöek J., Endel, éìdek, Vod k, korm. Pech - Ëek vzornï reprezentovala naöi univerzitu na sportovnìm poli v zahraniëì! Text a foto: Mgr. Ji Ì éìdek KTVS 12 AKADEMIK 7/2007

13

14

15

16

17

18 Úspěchy studentů Katedry informatiky FEI Studenti Katedry informatiky FEI si mohou ověřit své znalosti a schopnosti účastí na některé z mnoha každoročně konaných soutěží. Jedná se například o soutěže v programování pod záštitou organizace ACM, o soutěž Imagin Cup, pořádanou společností Microsoft nebo o soutěže bakalářských a diplomových prací. Jednou ze soutïûì, kterè se z Ëastnili naöi studenti v uplynulèm ökolnìm roce, byla soutïû o nejlepöì diplomovè pr ce v oblasti Software Engineering a Computer Science po dan firmou Profinit, s.r.o. SoutÏû je projektem zamï en m na podporu technickèho vysokèho ökolstvì. HlavnÌm cìlem soutïûe je motivovat studenty k soustavnèmu studijnì- k vat novè studenty Ëi dalöì sponzory. Dne probïhlo v Praze v BetlÈmskÈ kapli slavnostnì vyhl öenì vìtïz iparkingì. Student i vedoucì diplomovè pr - ce, kter m byl Ing. Svatopluk ätolfa z Katedry informatiky, obdrûeli za svè umìstïnì pïknou finanënì odmïnu. VÌtÏzem soutïûe se stal Ing. Tom ö Filler z»vut FJFI. Druhou soutïûì, ve kterè naöi studenti uspïli, bylo jiû v kvïtnu 2007 ËeskÈ fin le soutïûe Imagine Cup 2007, po danè spoleënostì Microsoft. Motto soutïûe je n sledujìcì: ÑSvÏt pot ebuje pomoc. Pomoc, kterou mohou p inèst nejlepöì mladì technologovè z celèho svïta, kdyû spojì svè sìly nad jeho nejpalëivïjöìmi problèmy.ì Smyslem soutïûe Imagine Cup je tedy öance p edvèst inovaci, uk zat svïtu svè kvality, a takè vyhr t zajìmavè ceny. T m student Katedry informatiky FEI ve sloûenì Tom ö Kocyan, Marek Mokrosz, Petr Heinz obsadil v kategorii Softwarov n vrh 3. mìsto s projektem IGraCzech (Interactive Graphs from Czech Republic). T m odbornï vedl Ing. Jan MartinoviË. Z ötitu nad soutïûì Imagine Cup 2007 pro»eskou a Slovenskou republiku poskytla ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky Dana Kuchtov. Fin lovèho kl nì se Ëastnil takè evropsk komisa pro vzdïl v nì, odbornou p Ìpravu, kulturu a multilingvismus J n Figeæ. RNDr. Eliöka Ochodkov Katedra informatiky FEI Foto: archìv fakulty tento kol bylo pït student z D nska a pït student z»eskè republiky rozdïleno na dvï smìöenè skupiny. Studenti reprezentujìcì d nmu silì zhodnocenèmu kvalitnìm vzdïl nìm a k zavröenì studia origin lnì diplomovou pracì. CÌlem projektu je rovnïû i finanënì podpora jednotliv ch univerzit a jejich zapojenì do medi lnì kampanï, kter jim pom ûe zìssoutïûe a p ed nì cen. Jako druh se v celkovèm po adì umìstil Ing. Tom ö Fabi n z Katedry informatiky FEI VäBñTUO se svou diplomovou pracì ÑAutomatick kontrola obsazenosti parkovacìch mìst systèmu 1. Tom ö Fabi n, autor spïönè diplomovè pr ce ÑAutomatick kontrola obsazenosti parkovacìch mìst systèmu iparkingì 2. T m student Tom ö Kocyan, Marek Mokrosz a Petr Heinz, auto i projektu IGra- Czech Inovační tábor společnosti Bang & Olufsen pro studenty Deset studentů technických oborů mělo možnost využít své kreativity a zúčastnilo se týdenního Inovačního tábora společnosti Bang & Olufsen v Dánsku. Cílem bylo získat lepší porozumění toho, co se děje, když na specifickém projektu pracují dohromady lidé z různých zemí a s různým zaměřením svého vzdělání. V zkè spolupr ci s d nskou vysokou ökolou Engineering College of Aarhus pozvala v bec poprvè d nsk spoleënost Bang & Olufsen studenty do v zkumnèho a v vojovèho t bora zvanèho Innovation Camp. Dny plnè v zvy Letos v srpnu se inovaënìho t bora spoleënosti Bang & Olufsen z Ëastnili studenti, kte Ì se podìlejì na eöenì zajìmav ch projekt v laborato i tèto spoleënosti ve VÏdeckotechnologickÈm parku v sousedstvì VäBñTUO. HlavnÌm kolem bylo koncem t dne p edstavit n pady a model specifickèho produktu. Pro 18 AKADEMIK 7/2007

19 skou vysokou ökolu Engineering College of Aarhus, Ëeskou VäBñTechnickou univerzitu Ostrava a VysokÈ uëenì technickè v BrnÏ, byli vzdïl ni p edevöìm v oborech elektroniky, mechaniky a programov nì. BÏhem tohoto t dne plnili studenti z VäBñTUO a Engineering College of Aarhus z D nska kromï odbornè Ë sti i r znè koly, kterè mïly osvïûit jejich mysl a nauëit je i dovednostem z oblasti komunikace a t movè spolupr ce. P Ìkladem takovèto aktivity byla nap Ìklad hra ÑLEGOì, kdy byli rozdïleni na t i t my a jejich cìlem bylo postavit d m, auto a helikoptèru ze stavebnicov ch prvk LEGO ñ a to vöe za dodrûov nì p Ìsn ch termìn a pravidel pro vyjedn v nì a sch zky. VynikajÌcÌ kreativnì prost edì Studenti mïli p Ìleûitost pracovat v profesion lnï inspirujìcìm prost edì. MÏli öanci pracovat na specifickèm v vojovèm projektu a poznat tak realistickè p ek ûky a zmïnu podmìnek bïhem v voje konceptu. TakÈ se nau- Ëili, co to znamen dodrûet p Ìsn termìn. O Ëast na t bo e byl velk z jem a podle Soren / Bech, senior specialisty spoleënosti Bang & Olufsen, se spoleënost chyst t bor p ÌötÌ rok rozöì it na 50 ËastnÌk ; studenti budou poch zet z öesti r zn ch d nsk ch a mezin rodnìch akademick ch institucì. Tento projekt byl nejd Ìve vidïn jako pilotnì projekt a jeho stvo itelè doufali, ûe bude perspektivou pro synergickè efekty a v zvy, kterè nast vajì p i zkè spolupr ci r zn ch profesì a kultur. ÑNabytÈ znalosti budou p ÌnosnÈ pro budoucì v vojovè f ze koncept ve spoleënosti Bang & Olufsenì vysvïtluje projektov manaûer Dorte Bjerregaard. Inspirace k nov m uëebnìm metod m Pro vöechny studenty byl t bor v zvou, protoûe p edstavoval nov zp sob pr ce a eöenì r zn ch kol. ÑStudenti z Aarhusu nejsou vzdïl v ni v oboru modernizace. Jejich oborem je mechanika, programov nì a elektronika, a proto pro nï byla cel vïc nïco jinèho, neû na co jsou zvyklìì Ìk profesor Peter Gorm Larsen z Engineering College of Aarhus. ÑNaöi studenti nejsou p ivyklì eöit koly ve skupin ch ñ model vzdïl nì je v»r postaven hlavnï na individu- lnìch aktivit ch jednotliv ch student. Pro praxi, kter studenty Ëek po skonëenì ökoly je ale t mov spolupr ce na projektu mnohem typiëtïjöì. Na z kladï zkuöenosti ze Strueru mohu potvrdit, ûe i student m se tento zp sob pr ce velmi lìbil. NavÌc mne tyto zkuöenosti inspirovaly k mnoha n pad m, kterè se pokusìm aplikovat i do v uky.ì Ìk prodïkan pro rozvoj Fakulty elektrotechniky a informatiky VäBñTUO Jan éìdek, kter studenty na tèto akci letos doprov zel. NahrazenÌ tradice nov mi koncepty Na konci t dne p edstavily obï skupiny svè koncepënì n vrhy pro audio systèm budoucnosti. PrvnÌ skupina p edstavila digit lnì audio systèm ÑBeoSound 10,000ì. Druh skupina p edstavila audio systèm nazvan ÑThe Tubeì, kter se uk zal b t jeötï kontroverznïjöì neû v prvnìm p ÌpadÏ. Co se t Ëe Ëinnosti, produkt poruöil mnoho tradic ñ sada hlinìkov ch kotouë zde zv razúuje koncept fyzickè interakce uûivatele s tìmto v robkem. spïch InovaËnÌho t bora 2007 se stal motivacì pro rozöì enì t bora pro ËastnÌky p ÌötÌho roënìku. CÌlem InovaËnÌho t bora je vytvo it zkou vazbu mezi v zkumn m prost edìm vysokè ökoly a v robnìmi spoleënostmi. Mnoho lidì vï Ì, ûe je to öance pro zemï EU st t se jednou z vedoucìch sil glob lnì konkurence. EU jiû vyëlenila finanënì podporu pro InovaËnÌ t bor Laborato pro studenty ve VTPO v OstravÏ-PorubÏ Od poë tku svèho p sobenì v»eskè republice spolupracuje spoleënost Bang & Olufsen s VäBñTUO, kter je hodnotn m zdrojem budoucìch odbornìk pro v vojovè centrum, kterè je souë stì modernìch v robnìch linek v pr myslovè zûnï v Kop ivnici. SvÈ budoucì zamïstnance si spoleënost vychov v jiû bïhem studia. Ve VÏdecko-technologickÈm parku v OstravÏ-PorubÏ byla vytvo ena laborato vybavena nejnovïjöìmi technologiemi. VybavenÌ laborato e v hodnotï p esahujìcì KË nabìzì student m Fakulty strojnì a Fakulty elektrotechniky a informatiky moûnost vyzkouöet si v praxi svè PoËet studentsk ch aktivit na VäBñTUO je od novèho akademickèho roku o nïco vyööì. Vöichni hudebnï nadanì studenti majì moûnost realizace v novï zaloûenèm AkademickÈm pïveckèm sboru VäBñ TUO, kter pracuje pod vedenìm mladèho dirigenta Jana MlËocha. Ten byl aû doposud sbormistrem st edoökolskèho KomornÌho sboru EXIL. Za svou öestiletou Èru vydal tento sbor dvï CD, Ëinkoval na desìtk ch koncert po celè EvropÏ a zìskal zlat p sma a dalöì ocenïnì na soutïûnìch festivalech. NejËerstvÏjöÌm spïchem sboru byla Ëast na dvou mezin rodnìch festivalech ve äpanïlsku, kde dostal jedineënou moûnost zpìvat v prestiûnìm s le Casa del CordÛn v Burgos. V tomto renesanënìm pal ci p ijali Kryötofa Kolumba po teoretickè znalosti. Za podpory v vojov ch odbornìk B&O a s vyuûitìm kvalitnìho technickèho vybavenì zde mohou studenti zpracov vat r znè projekty, svè diplomovè, bakal skè Ëi disertaënì pr ce. Projekty nabìzenè spoleënostì budou v budoucnu re lnï vyuûity, coû d v jedineënou öanci vyzkouöet si skuteën v voj öpiëkov ch n padit ch v robk. P Ìstup do laborato e je student m umoûnïn 24 hodin dennï, 7 dnì v t dnu. Studenti majì k dispozici Ëipovou kartu a klìë pro vstup do laborato e, ostatnì je jiû na nich. Laborato je vybavena pot ebn m za ÌzenÌm i softwarem, kter je nutn k pr ci na projektech. Pro kaûdèho studenta je urëen jeden konzultant z ad zamïstnanc B&O. V p ÌpadÏ bakal sk ch, diplomov ch a doktorsk ch pracì je vöak nutnè nalèzt spoleën mi silami vedoucìho tèto pr ce z ad vyuëujìcìch na vysokè ökole. TÏm student m, kte Ì prok ûì dostateënè dovednosti a z jem, bude po ukonëenì studia nabìdnuta pr ce p Ìmo ve v vojovèm centru v Bang & Olufsen v Kop ivnici. P ijôte mezi n s T m student, kter v laborato i pracuje bude letos rozöì en o dalöì z jemce. KromÏ individu lnì pr ce na sv ch projektech budou studenti v laborato i systematicky p ipravov ni i na inovaënì t bor, kter probïhne v srpnu 2008 opït v D nsku. Budou se zde odehr vat prezentace a t movè aktivity, kterè usnadnì p ÌötÌ rok student m jejich Ëast na tèto mezin rodnì akci. Chcete-li se tedy dozvïdït vìce o öpiëkov ch v robcìch firmy Bang & Olufsen, chcete-li se s nimi nejen blìûe sezn mit, ale dokonce b t souë stì t m, kde tyto produkty vznikajì, kontaktujte ty, kte Ì majì spolupr ci s touto öpiëkovou d nskou firmou na fakult ch na starosti: na FEI: doc. Ing. Jan éìdek, CSc ) a na FS: Ing. Milena HrudiËkov Doc. Ing. Jan éìdek, CSc. ProdÏkan pro rozvoj FEI Foto: B&O Vznikl Akademický pěvecký sbor VŠB TUO n vratu z Ameriky katoliëtì kr lovè Isabela Kastilsk a Ferdinand Aragonsk. Pokud m te z jem o sborov zpïv a r di cestujete po svïtï (v nejbliûöìch letech chyst sbor turnè po EvropÏ a latinskè Americe), kontaktujte vedenì sboru! Podrobnosti i s kontakty naleznete na str nk ch sbor.vsb.cz. Mgr. Alice Wostr OddÏlenÌ PÈËe o studenty Foto: Zuzana MlËochov AKADEMIK 7/

20 ŠKOLA BEZPEČNÉ JÍZDY Ve dnech září 2007 organizoval Institut dopravy Fakulty strojní VŠB TUO (ID a Laboratoř silniční dopravy při Institutu dopravy FS (LSD kurz ŠKOLA BEZPEČNÉ JÍZ- DY za podpory Fakulty bezpečnostního inženýrství a pod vedením profesionálních pracovníků z regionálních pracoviš BESIP. sledovala p edn öka pro p Ìpravu na praktickou Ë st, kterou vedli pan Jan Pechout z region lnìho pracoviötï BESIP pro steck kraj a pan Pavel Rakus z region lnìho pracoviötï BESIP pro Moravskoslezsk kraj. ËastnÌci kurzu byli sezn meni se z - kladnìmi z sadami bezpeënè jìzdy a d le se zp soby eöenì krizov ch situacì v silniënìm provozu. Tyto informace byly n slednï vyuûity v praktickè Ë sti kurzu. Praktick Ë st probìhala pod dozorem instruktor p. Pechouta a p. Rakuse v are lu sportovnìho letiötï v Z b ehu u DolnÌho Beneöova (okr. Opava). ËastnÌci kurzu (profesion lnì i amatèrötì idiëi) si vlastnìmi vozidly vyzkouöeli, jak umì ovl dat sv vozidla na speci lnì kluznè folii o rozmïrech 5x50 m, kter po pokropenì vodou simuluje n ledì. Bylo moûnè si vyzkouöet chov nì vozidla p i prudkèm brzdïnì, jednoduchè oblouky, v hybnè manèvry atp. Teoretick Ë st kurzu v uëebnï B3 VäBñTUO, instrukto i z BESIPu (Jan Pechout) Kurz probìhal ve dvou Ë stech ñ teoretickè a praktickè. Teoretick Ë st probìhala v are lu VäBñTUO v OstravÏ-PorubÏ v mìstnosti B3. vodnì slovo p ednesli z stupci ökoly Ing. Ladislav J noöìk za FBI, Ing. Otakar Dokoupil, CSc. za ID, Ing. Michal Richt za Laborato silniënì dopravy ID FS a Ing. Jind ich FriË za BESIP. PotÈ n - JÌzda na kluznè folii Jan Pechout d v poslednì instrukce p ed praktickou Ë stì kurzu R di bychom vyslovili podïkov nì p edevöìm rektorovi VäBñTUO prof. Ing. T.»erm kovi, CSc., dïkanovi Fakulty strojnì prof. Ing. P. Horylovi, CSc. a dïkanovi Fakulty bezpeënostnìho inûen rstvì doc. Dr. Ing. A. Dud Ëkovi za nemalou podporu zmìnïnè akce, jakoû i vöem dalöìm pracovnìk m BESIPu, Institutu dopravy, FS a FBI za spolupr ci p i organizov nì tèto spïönè akce. O Ëast na kurzu ÑäKOLA BEZPE»N JÕZDYì byl enormnì z jem, organiz to i byli vöak nuceni pozdnì p ihl öky z kapacitnìch d vod odmìtat. Poda Ì-li se zajistit dostatek finanënìch prost edk, budeme r di tuto akci opakovat. Pro z jemce o shlèdnutì fotogalerie je p ipravena internetov str nka Ing. Vladislav K ivda, Ph.D. Laborato silniënì dopravy Institut dopravy FS Foto: Ing. Vladislav K ivda, Ph.D. Ing. Ji Ì Now k 20 AKADEMIK 7/2007

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 6/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 6/2007 ZDARMA Partnerem čísla jsou společnost ROČNÍK XI ČÍSLO 6/2007 ZDARMA Slavnostní rozšířené zasedání VR EkF str. 4 6 Skupina CCG a. s. potřebuje a bude potřebovat vzdělané, tvořivé a odvážné mladé lidi do všech

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 3/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 3/2007 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK XI ČÍSLO 3/2007 ZDARMA SYMBIÓZA 2007 str. 4 6 Nebojte se matematiky umí být živá a zajímavá str. 7 Představujeme projekt StudentCar str. 12 13 8. seminář z cyklu Hodnocení

Více

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ informuje V tomto čísle: Kulatý stůl 2008... 1 Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011... 2 Otevřeny nové programy podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

Více

Zpráva o činnosti ostravské pobočky JČMF za období 2010-2014

Zpráva o činnosti ostravské pobočky JČMF za období 2010-2014 Zpráva o činnosti ostravské pobočky JČMF za období 2010-2014 Činnost pobočky byla zaměřena v prvé řadě na péči o talenty, dále na organizaci konferencí a seminářů a přednáškovou činnost, kde bylo snahou

Více

ROČNÍK IX ČÍSLO 5/2005 ZDARMA

ROČNÍK IX ČÍSLO 5/2005 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK IX ČÍSLO 5/2005 ZDARMA Úvodní slovo rektora k začátku akademického roku str. 5 Konference o inženýrském vzdělávání ICEE 2005 str. 6 7 Velvyslanec JAR na HGF str. 9

Více

Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem

Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem VŠB-TUO Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení Účinnost dokumentu: 2. 10. 2017 Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení ke jmenování profesorem

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 5/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 5/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnost ROČNÍK XI ČÍSLO 5/2007 ZDARMA Konference na podporu technického vzdělávání na VŠB-TUO str. 4 5 Zasedala Správní rada VŠB-TUO str. 6 Děkan Fakulty strojní VŠB-TUO Manažerem

Více

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu.

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Absolventi školy nemají problém najít zaměstnání, nejlepší z nich studují

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015

ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015 ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015 Sekce seniorů, jako součást GC Brno, ženy 50+ a muži 55+ předkládá zprávu o činnosti za rok 2015. Níže je uvedeno v přehledu 15 soutěží včetně výsledků, kde

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Přítomni: viz zvláštní prezenční listina Hosté: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU, JUDr. Lenka Valová, kvestorka JAMU, doc. Richard

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Zaznamenal Ing. Anděla Kojdecká Funkce tajemnice Vědecké rady Spojení Telefon: 59 732 1216 Fax: 59 691 6490 E-mail: andela.kojdecka@vsb.cz

Více

Zápis ze zasedání Výboru Spolku

Zápis ze zasedání Výboru Spolku Zápis ze zasedání Výboru Spolku j. č.5/2007, 2.8.2007 Přítomni: Mgr. Radim Petratur doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc. Mgr. Vladimír Tůma Mgr. Marie Jílková RNDr. Eva Janouškovcová Mgr. Tomáš Mozga JUDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

Nadační fond Pedagogické školy. v Litomyšli 2015

Nadační fond Pedagogické školy. v Litomyšli 2015 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Д1Х3Digit Ґln knihovna FF MU

Д1Х3Digit Ґln knihovna FF MU Д1Х3 Б0Й3stav vб0л5poб0н0etn techniky, Masarykova univerzita, Brno CZDSUG 2012, VБ0Ф7B-TUO Ostrava Д1Х3Obsah pб0ф0edn ҐБ0Ф8ky O digit Ґln knihovn І FF MU. Mal srovn Ґn s DML-CZ. MetadatovБ0Л5 editor. DSpace.

Více

ROČNÍK IX ČÍSLO 6/2005 ZDARMA

ROČNÍK IX ČÍSLO 6/2005 ZDARMA Sponzorem čísla je Komerční banka ROČNÍK IX ČÍSLO 6/2005 ZDARMA Zvolen nový rektor str. 4 Premiér: VŠB-TU jde správným směrem. str. 5 Miloš Zeman na EkF VŠB-TUO str. 7 2005 Světový rok fyziky str. 8 Mezinárodní

Více

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Zasedala Vědecká rada VŠB-TUO str. 4 5 Studentům přednášeli poslanci Evropského parlamentu str. 6 V současné době řada českých spolupracovníků

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. 1 Původní cíle projektu Cílem projektu bylo připravit podmínky pro akreditaci dvou bakalářských studijních oborů uskutečňovaných

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Pedagogicko psychologická poradna v Semilech

Pedagogicko psychologická poradna v Semilech Pedagogicko psychologická poradna v Semilech Výroční zpráva PPP za školní rok 2000/2001 I. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: ředitelka + psycholog 1. Mgr.Věra Provazníková 1,0 psycholog 2. PhDr.Věra Picková 1,0 3.

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 1. března 2013 OBĚŽNÍK č. 11 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/doc/obezniky 1. Oznámení s gratulací 2. Obhajoby

Více

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 14. 2. 2006 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Radim Janalík, CSc.), 8 členů studentské komory AS FS, hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., proděkan

Více

Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0016 Inovace výuky matematiky a v technickém a ekonomickém vzdělávání s cílem snížení studijní neúspěšnosti (REFIMAT)

Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0016 Inovace výuky matematiky a v technickém a ekonomickém vzdělávání s cílem snížení studijní neúspěšnosti (REFIMAT) Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0016 Inovace výuky matematiky a v technickém a ekonomickém vzdělávání s cílem snížení studijní neúspěšnosti (REFIMAT) Monitorovací indikátory Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných

Více

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Ostrava 12/2010 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Proč rekonstrukce a dostavba Hlavní důvody Do areálu bylo investováno přes

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

REPREZENTACE MUŽI 2010

REPREZENTACE MUŽI 2010 REPREZENTACE MUŽI 2010 - 2 - Úvod V roce 2010 měla reprezentační družstva mužů a žen shodnou vrcholovou akci a to účast na MS, na které oba týmy úspěšně postoupily z kvalifikačních bojů. MS mužů se konalo

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2012 KATEDRA 714

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2012 KATEDRA 714 HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2012 KATEDRA 714 1 Oblast studijní a pedagogická 1.1 Výuka - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Základní údaje o PREVALIS, o. s. Název: PREVALIS, o. s. Právní forma: občanské sdružení Sídlo: Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 IČ: 22854771 DIČ: CZ22854771 Registrace: MV ČR

Více

Obsah. Předmluva Irsko ve zkratce Pobyt a vstupní pravidla Život v Irsku... 23

Obsah. Předmluva Irsko ve zkratce Pobyt a vstupní pravidla Život v Irsku... 23 Předmluva........................................... 11 Irsko ve zkratce...................................... 12 Politická a ekonomická struktura........................... 12 Ekonomika..........................................

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne 23. 10. 2015

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne 23. 10. 2015 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2016 Předkládá prof. Ing. Karel

Více

10. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky 17. 4. 2013

10. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky 17. 4. 2013 10. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky 17. 4. 2013 Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Horák, Milata, Svačina, Borovka, Křen vz Račické, Nosálková, Perglová dia děti Ostrava Omluveni:

Více

Charakteristika společnosti

Charakteristika společnosti Charakteristika Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. je vzdělávací organizací, která se zaměřuje na celoživotní vzdělávání občanů v oblasti rekvalifikačního, inovačního a zájmového vzdělání. Výuka probíhá

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

Z ûitkov pedagogika 1 Metoda dramaturgie, teorie a praxe po d nì z ûitkov ch kurz 1. PodÏkov nì 3 Auto i 5 P edmluva 7. » st 1

Z ûitkov pedagogika 1 Metoda dramaturgie, teorie a praxe po d nì z ûitkov ch kurz 1. PodÏkov nì 3 Auto i 5 P edmluva 7. » st 1 n OBSAH Z ûitkov pedagogika 1 Metoda dramaturgie, teorie a praxe po d nì z ûitkov ch kurz 1 PodÏkov nì 3 Auto i 5 P edmluva 7» st 1 TEORIE: METODY A JEJICH POUéITÕ Kapitola prvnì Vznik holistickèho procesu

Více

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P ) Níže uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění následující

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Vzdělávací centrum Turnov, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2005

Vzdělávací centrum Turnov, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2005 Vzdělávací centrum Turnov, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2005 Charakteristika společnosti Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. je vzdělávací organizací, která se zaměřuje na celoživotní vzdělávání

Více

POSTDOKTORANDŮ VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE

POSTDOKTORANDŮ VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci vypisuje v souladu s projektem Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci,

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Zaznamenal Ing. Zuzana Kmětíková Funkce tajemnice Vědecké rady Spojení Telefon: 59 732 4474 Fax: 59 691 6490 E-mail: zuzana.kmetikova@vsb.cz

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají

ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají Česká endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají Akce se koná pod pod záštitou děkana LF UK v Hradci Králové prof.

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Zápis č. 1 /2010 ze schůze VV ČBaS dne 26. 1. 2010. 1) Zahájení

Zápis č. 1 /2010 ze schůze VV ČBaS dne 26. 1. 2010. 1) Zahájení Zápis č. 1 /2010 ze schůze VV ČBaS dne 26. 1. 2010 Místo konání: Praha - Strahov Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Pavelka, Kolář, Tomek Omluveni:

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

ROČNÍK X ČÍSLO 4/2006 ZDARMA

ROČNÍK X ČÍSLO 4/2006 ZDARMA Partnerem čísla je společnost ROČNÍK X ČÍSLO 4/2006 ZDARMA Ministryně přivezla dobré zprávy str. 5 Jaká budoucnost čeká náš kraj? str. 6 7 Lukáš Bauer studuje HGF str. 8 Jako významný zaměstnavatel v severomoravském

Více

Program MEZINÁRODNÍ DEN VODY 2013. s Otevřenou vědou

Program MEZINÁRODNÍ DEN VODY 2013. s Otevřenou vědou Program MEZINÁRODNÍ DEN VODY 2013 s Otevřenou vědou CO? přednášky, exkurze, experimenty, výstava KDY? pátek 22. března 2013, 9:00 14:30 hod. KDE? Nová aula VŠB-TUO, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba Ústav

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

dne 13. ledna 2011, 10:00 Chmelařová, Jurák, Kalivodová, Kania, Kelemenová, Koliba, Nosek, Orszulik, Ramík, Vaněk

dne 13. ledna 2011, 10:00 Chmelařová, Jurák, Kalivodová, Kania, Kelemenová, Koliba, Nosek, Orszulik, Ramík, Vaněk 1 Zápis z prezentace výsledků řešení rozvojových projektů decentralizovaných č. 10/1/2010, 10/2/2010, 10/3/2010 10/4/2010, 10/5/2010, 10/7/2010, a projektů centralizovaných CSM53/2010, C20/2010, C22/2010,

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

V rámci doprovodného programu předání Zlatých medailí Stavebních veletrhů Brno

V rámci doprovodného programu předání Zlatých medailí Stavebních veletrhů Brno V rámci doprovodného programu předání Zlatých medailí Stavebních veletrhů Brno v roce 2016 Cech topenářů a instalatérů České republiky, udělil Výroční topenářskou cenu, Výroční instalatérskou cenu, Výroční

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

T A L E N T 2 0 0 9 zlínská cena studentského designu

T A L E N T 2 0 0 9 zlínská cena studentského designu Nadační fond JUDr. Martina Růžičky vypisuje veřejnou neanonymní soutěž v odborné spolupráci s FMK UTB Zlín T A L E N T 2 0 0 9 zlínská cena studentského designu PROPOZICE SOUTĚZE Preambule Město Zlín představovalo

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE

ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 22. 4. 2003 Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (nepřítomen Ing. Michal Richtář, omluven doc. Ing. Michael Lichý, CSc.) 7 členů studentské komory AS FS (nepřítomen

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 1/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 1/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnost ROČNÍK XI ČÍSLO 1/2007 ZDARMA Cena Siemens za doktorskou práci pro FS str. 4 Významné ocenění systému excelence na FS str. 5 Představujeme: Podnikatelský inkubátor CPIT str.

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. O nás Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. Naše činnost se dělí na: Pravidelné schůzky v klubovně Akce na jeden den

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Přehled tvorby RIS LK Prvotní impuls- konference Nisa

Více

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ snižování ZDRAVOTNÍCH NEROVNOSTÍ-PODPORA ZDRAVÍ VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ OBSAH Cíle projektu... 1

Více

Tisková zpráva. Akademie věd ČR předala jedenácti vědcům titul doktor věd

Tisková zpráva. Akademie věd ČR předala jedenácti vědcům titul doktor věd Tisková zpráva Akademie věd ČR předala jedenácti vědcům titul doktor věd Vědecký titul doktor věd (ve zkratce DSc.) uděluje Akademie věd ČR již šestým rokem, od r. 2003, kdy vláda ČR schválila úpravu Stanov

Více