Výroční zpráva Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011. Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011 Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace Adresa náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín Právní forma příspěvková organizace IČO Identifikátor organizace Druh zaregistrované služby Pečovatelská služba Ředitelka organizace Bc. Blanka Laboňová Telefon , Webové stránky Zřizovatel Město Kojetín Adresa zřizovatele Kojetín I Město, Masarykovo náměstí 20, Organizace je členem ČESKÉ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Leden 2012

2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo Oblast působení Forma poskytování služby Denní kapacita služby Cílové skupiny Věková struktura Krátkodobé cíle organizace pro rok Personální obsazení Vzdělávání zaměstnanců Činnosti organizace zaměřené na sociální služby Činnosti spojené s poskytovanou sociální službou Ekonomika organizace Sponzorské dary Ostatní činnosti organizace spojené s provozem Spolupráce Kontroly v organizaci Péče o zaměstnance Volnočasové aktivity Závěr...24

3 Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi. Arthur Schopenhauer Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace. Budeme potěšeni, když si ji se zájmem pročtete a seznámíte se s naší prací a se vším, co se nám v roce 2011 podařilo. Rok 2011 proběhl v naší organizaci se dvěma výraznými změnami v dubnu ukončila svoji pracovní kariéru ekonomka organizace p. Jarmila Bijová a na její místo byla v rámci výběrového řízení přijata nová ekonomka p. Libuše Gardavská. Druhá změna nastala u kategorie pracovníků sociálních sužeb, kdy od 1.7. vykonává funkci sociálního pracovníka sl. Lenka Slováková, DiS., která pracovala v organizaci od roku 2008 na pozici správce informačních a komunikačních technologií (zástup za mateřskou dovolenou) a po dostudování vyšší odborné školy zaměřené na sociální činnosti byla po dohodě přeřazena na pozici sociálního pracovníka, neboť se ve vztahu ke klientům organizace velmi dobře osvědčila a vzdělání si doplnila. Organizace tak naplnila požadavek na vzdělání všech pracovníků v přímé péči, které jí ukládá zákon 108/2006 Sb. Na pozici správce ICT byla v průběhu července 2011 přijata nová pracovnice. Centrum sociálních služeb Kojetín i nadále pokračuje ve své hlavní činnosti v poskytování pečovatelské služby seniorům, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním. Aktivně jsme i nadále jako poskytovatelé sociálních služeb zapojeni do procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetín, dále také do Střednědobého plánování sociálních služeb Olomouckého kraje a zapojením do těchto aktivit se snažíme reagovat na potřeby současné doby. Při poskytování sociálních služeb to znamená výraznou orientaci na kvalitu poskytované péče, a proto do celého procesu zapojujeme všechny zaměstnance. 3

4 1. Oblast působení Dle zřizovací listiny organizace působí v oblasti poskytování sociálních služeb na území města Kojetína a jeho místních částí (Popůvky a Kovalovice), a to dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem hlavní činnosti dle zřizovací listiny organizace je: 1. Poskytování sociálního poradenství základní soc. poradenství 2. Poskytování služby sociální péče pečovatelská služba - Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - Pomoc při zajištění chodu domácnosti - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 3. Poskytování ubytování v krizové ubytovací jednotce 4. Zabezpečení tísňového volání na všech DPS 5. Zajištění možnosti užívání internetových koutků 6. Poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 7. Zabezpečení výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a společenských činností 2. Forma poskytování služby terénní ambulantní 3. Denní kapacita služby 95 uživatelů terénní služby 5 uživatelů ambulantní služby 4. Cílové skupiny senioři osoby s chronickým onemocněním osoby s tělesným postižením 5. Věková struktura dospělí let mladší senioři let starší senioři nad 80 let 4

5 6. Krátkodobé cíle organizace pro rok 2011 Organizace při poskytování pečovatelské služby podporuje individualitu každého jednotlivce. Poskytované úkony pečovatelské služby odráží potřeby a požadavky jednotlivce, a to s ohledem na jeho zdravotní stav a možnosti tak, aby mu v maximálním možném rozsahu pomohly žít běžným životem a tím ho chránily před sociálním vyloučením. Cíle: 1. Zajistit účast zaměstnanců na vhodných vzdělávacích akcích a tím upevnit systém kontinuálního vzdělávání zaměstnanců. Naplňování V průběhu roku se všichni zaměstnanci účastnili vzdělávacích akcí zaměřených na dané pracovní pozice. 2. Provést kontrolu pracovních postupů pro poskytování péče z důvodu zachování funkčnosti a aktuálnosti této metodiky k jednotnému provádění pečovatelských úkonů. Naplňování V průběhu roku byla provedena kontrola pracovních postupů úkonů pečovatelské služby včetně aktualizace individuálních plánů klientů a standardů kvality. 3. Udržet, rozvíjet a podporovat vzájemné vztahy mezi cílovými skupinami = uživateli PS. Naplňování Organizace v průběhu roku pořádá různé volnočasové aktivity pro cílové skupiny, které vedou k udržení i podpoře vzájemných lidských vztahů a navazování nových kontaktů a vztahů mezi vrstevníky. 4. Zapojení se do projektu Kojetín šťastný domov. Naplňování Naše organizace se aktivně zapojila do projektu Kojetín šťastný domov spoustou aktivit (viz. společenské akce), a to nejen pro cílové skupiny, kde spolupracovala i s jinými příspěvkovými organizacemi města Kojetín. 5. Proškolit pečovatelky v práci na PC. Naplňování Bylo uskutečněno v rámci vlastní školící akce pod vedením správce informačních a komunikačních technologií. Proškolení bylo nutné z důvodů vzájemného zastupování se u uživatelů služby. 6. Provést empirický výzkum kvality pečovatelské služby na jednotlivých DPS a využívání těchto služeb (stanovení hypotéz a jejich ověření). Naplňování Empirický výzkum byl uskutečněn výsledky jsou v příloze výroční zprávy i na webových stránkách organizace. 5

6 7. Personální obsazení Počet zaměstnanců v přímé péči (pečovatelky) v roce 2011 již neodpovídal denní kapacitě 110 uživatelů sociální služby. V druhé polovině roku jsme byli nuceni snížit denní kapacitu terénní služby ze 110 uživatelů na 95, které můžeme denně uspokojit potřebnými úkony pečovatelské služby ve stávajícím počtu 7 pracovníků v přímé péči. Důvodem snížení denní kapacity bylo zhoršení zdravotních stavů uživatelů a s tím spojená větší četnost úkonů pečovatelské služby a delší čas strávený při poskytované péči. Tento krok jsme provedli po důkladné analýze poskytované pečovatelské služby, a po té nastavením vhodného denního harmonogramu pečovatelkám tak, abychom nemuseli žádnému z klientů vypovídat službu. Pracovní pozice Úvazek Počet pracovníků ředitelka 1 1 ekonomka-účetní 1 1 správce informačních technologií 1 1 sociální pracovník koordinátor (pracovník organizující peč.službu) 1 1 pracovník v soc. službách (pečovatelka) 6,7 7 celkem 10,7 11 V organizaci od do pracovaly v rámci veřejně prospěšných prací 2 venkovní uklizečky s úvazkem 1,5, které zabezpečovaly úklid venkovních prostranství v areálu všech DPS (pletí záhonků, sečení a úklid trávy, údržbu vnitřních chodníků a prostranství, opravy nátěrů laviček, opravy nátěrů starého nábytku apod). Tyto pracovní úvazky schválila Rada města Kojetín a na základě tohoto schválení ředitelka CSS uzavřela Dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s ÚP v Přerově a získala tak příspěvek ve výši 122 tisíc korun. 6

7 8. Vzdělávání zaměstnanců Vedení organizace se snaží vytvořit a zajistit zaměstnancům podmínky pro osobní růst a jejich profesionální rozvoj na základě zákonných norem. Zaměstnanci se v průběhu roku účastnili různých školení a školících akcí, kterými si doplňují, obnovují a upevňují kvalifikaci. Pracovní zařazení Přehled školení v hodinách Akreditované šk.s osvědč. Ostatní školení Počet hodin celkem Ředitelka CSS Ekonomka Sociální pracovnice Správce ICT Pečovatelky (7) Z tabulky je zřejmé, že příprava nové sociální pracovnice byla velmi důkladně naplánovaná v rámci akreditovaných školení, dále je zřejmé, že jedna pečovatelka v průměru absolvovala 30 hodin akred.školení pro svůj odborný růst. Ředitelka v průběhu roku kromě školení absolvovala 200 hodin výuky pro sociálního pracovníka v rámci upevnění a zvyšování kvalifikace. 9. Činnosti organizace zaměřené na sociální služby Hlavní činnost organizace spočívá především v poskytování úkonů pečovatelské služby - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a v rozsahu dalších nadstandartních činností, tzv. fakultativních služeb - použití vozidla CSS k převozu uživatele dle jeho požadavku v k.ú. Kojetín a zpět., dohled v pracovní dobu (nad požitím léků, spočinutí po koupání apod.), pomoc a podpora při procházce (v rámci stanovené pracovní doby), zapůjčení vysavače (v rámci pomoci při zajištění chodu domácnosti). 7

8 Organizace dále zabezpečuje další činnosti: tísňové volání v Domech s pečovatelskou službou Města Kojetína, zajištění možnosti využívání internetových koutků na jednotlivých DPS, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ubytování v krizové ubytovací jednotce, zabezpečení výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a společenských činností. Tabulka přehledu o počtech uživatelů sociální služby v roce Měsíc Počet uživatelů ambul. služ. Počet uživatelů terénní služ Počet uživatelů využívající služby v průběhu roku 2011 byl celkem 126 (na základě sepsané smlouvy o soc. službách). Dále bylo během roku uzavřeno celkem 50 dodatků ke smlouvě o poskytování sociální služby, kde se jednalo o rozšíření počtu úkonů nebo o změnu úkonů z důvodu zhoršení zdravotního stavu uživatelů sociální služby. Přehled poskytnutých služeb v roce 2011 (návštěvy u uživatelů k výkonu péče) Základní činnosti peč. služby dle vyhl. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc a podpora při podávání jídla a pití pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitř. prostoru 13 - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 355 b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny ( koupání sprchování v domácnosti uživatele nebo v místnosti k tomu určené ) pomoc při základní péči o vlasy a nehty pomoc při použití WC 278 c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - dovoz nebo donáška jídla pomoc při přípravě jídla a pití 0 - příprava a podání jídla a pití 532 d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid a údržba domácnosti

9 - údržba domácích spotřebičů 5 - pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónního úklidu, úklidu po malování, mytí oken ) donáška vody 0 - topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 7 - velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti) 14 - běžné nákupy a pochůzky praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy praní a žehlení osobního prádla popř. jeho drobné opravy 499 e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení dospělých (do institucí poskytujících veřejné služby, k lékaři..) a zpět 195 Fakultativní činnosti konané nad rámec základních činností - použití vozidla CSS k převozu uživatele dle jeho požadavku v k. ú. Kojetín tam a zpět dohled v pracovní dobu ( např. nad požitím léků, spočinutí po koupání apod.) pomoc a podpora při procházce 1 - zapůjčení vysavače 54 Celkem v roce 2011 bylo uskutečněno návštěv u uživatelů pečovatelské služby k výkonu péče. Denní kontakty sociální pracovnice a ředitelky s uživateli služeb či jinými občany v rámci základního poradenství a v rámci poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů se pro účely statistiky pečovatelské služby nevykazují Statistika počtu uživatelů s příslušným stupněm na péči. Stupeň I. 32 Stupeň II. 16 Stupeň III. 4 Stupeň IV. 2 9

10 10. Činnosti spojené s poskytovanou sociální službou Tísňové volání, které je zavedeno od roku 2005 na všech domech s pečovatelskou službou, organizace nadále udržuje v provozu. Je využíváno obyvateli DPS hlavně při zhoršeném zdravotním stavu. Využití tísňového volání za 2011 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. celkem Nadále je v provozu Krizová ubytovací jednotka, která byla vybudována na DPS 6.května. Jedná se o ubytovací jednotku, která je určena pro řešení krizových situací. Jde o krátkodobé ubytování např. uživatelů pečovatelské služby, u kterých dojde ke zhoršení zdravotního stavu a oni nebudou moci zůstat ve svém původním domácím prostředí a nebude momentálně volný byt na DPS, nebo matek s dětmi bez přístřeší či pro osoby, které se dostaly do tíživé životní situace apod. Krizová ubytovací jednotka je vybavena i samostatným bezbariérovým sociálním zařízením. Využití Krizové ubytovací jednotky v jednotlivých měsících* I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. celkem 0 2/21 3/11 3/25 3/21 3/30 3/21 1/2 1/30 1/31 1/30 1/ dní * osoba /počet dní Internetové koutky na všech čtyřech DPS jsou nadále v provozu. Využití internetových koutků Víceúčeová klubovna DPS J. Peštuky DPS S. Masara DPS 6. května 1028 uživatelů z toho 682 dětí 25 uživatelů 40 uživatelů 35 uživatelů Ze všech internetových koutků je nejvíce využívána Víceúčelová klubovna, a to nejen z důvodu 4 počítačů, ale i vzhledem k jejímu umístění blízko náměstí. Využití Víceúčelové klubovny za rok 2011 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. celkem Celkem všechny internetové koutky navštívilo 1128 osob (zájemců). 10

11 Přehled využívání internetových koutků v jednotlivých letech od zřízení organizace Využití internetových koutků v letech Využití internetových koutků za rok Víceúčeová klubovna DPS J. Peštuky DPS S. Masara DPS 6. května Z výše uvedeného tabulky je zřejmé, že se neustále zvyšuje zájem o využívání výpočetní techniky. V případě Víceúčelové klubovny si zde návštěvníci mohou pustit i televizi či zahrát společenské hry a tím se jim čekací doba na uvolnění počítače zpříjemní. Všechny internetové koutky má na starosti správce ICT, pod jehož dozorem a za jeho pomoci mohou návštěvníci výpočetní techniku využívat. V rámci zřizovací listiny může organizace pořádat výchovné, vzdělávací, aktivizační či společenské aktivity. O tyto aktivity je velký zájem, což ukazuje níže uvedená tabulka. Analýza účasti na kulturních akcích od zřízení organizace Analýza účasti na kuturních akcích za rok Počet kulturních akcí Účast na akcích Analýza účasti na akcích

12 11. Ekonomika organizace Zřizovatel organizace Město Kojetín pro rok 2011 přiznal organizaci příspěvek v celkové výši ,- Kč včetně odpisů, MPSV přiznalo organizaci dotaci na platy pracovníků v přímé péči v celkové výši ,- Kč, ÚP v Přerově přiznal organizaci na venkovní uklizečky částku ,-Kč. rozpočtované náklady na rok 2011 rozpočtované výnosy (za péči + ostatní příjmy) MPSV dotace na provoz na rok 2011 ÚP Přerov dotace na rok 2011 Město Kojetín dotace na provoz na rok 2011 včetně odpisů Návrh rozpočtu na rok 2011v tis. Upravený rozpočet k v tis Hospodářský výsledek organizace za rok 2011 byl nulový. Srovnání příjmů za poskytování pečovatelské služby včetně využití KUJ v tisících Kč Sponzorské dary organizace obdržela finanční dar ve výši ,- Kč (f. Ptáček pozemní stavby s.r.o. Kojetín) organizace obdržela finanční dar ve výši 5 000,- Kč (f.technis s.r.o.kojetín) 12

13 13. Ostatní činnosti organizace spojené s provozem Jde především o opravu a údržbu svěřeného majetku a majetku ve výpůjčce. V roce 2011 byla nově vybavena Víceúčelová klubovna. Před novým vybavením Po předání nového vybavení Vybavení Víceúčelové klubovny proběhlo v rámci projektu Kojetín šťastný domov. Klubovna byla vybavena novými židlemi, stoly, nábytkovou stěnou složenou ze dvou skříní a komody. Organizace v návaznosti na uvedený projekt provedla opravu staré kuchyňské linky ve Víceúčelové klubovně na DPS Dr. E. Beneše Před rekonstrukcí 13

14 Po rekonstrukci V průběhu roku proběhla rekonstrukce přístřešku na popelnice a provedena výměna přístřešek na popelnice za přístřešek na kola na DPS Dr. E. Beneše Před rekonstrukcí Po rekonstrukci Došlo ke zlepšení úpravy dvorního traktu, neboť popelnice byly z prostřed dvorního traktu přestěhovány do rohu a pro jízdní kola byl původní přístřešek na popelnice upraven tak, aby byl lehce přístupný hned od dveří do dvorního traktu. 14

15 14. Spolupráce Samozřejmostí je spolupráce s pracovníky MěÚ Kojetín, s jednotlivými lékaři ve městě Kojetín, sociálními pracovníky nemocnic v Přerově i Kroměříži, s okolními domovy pro seniory, okolními poskytovateli pečovatelské služby či charitní službou, příspěvkovými organizacemi města Kojetín i krajskými organizacemi sídlícími v Kojetíně, dále také s organizací Alfa Handicap pobočka Kojetín a firmou Technis s.r.o. Kojetín, Policií ČR a Městskou policií. Byla navázána užší spolupráce s MěKS, který pro organizaci vytvořil velmi dobré podmínky pro konání větších společenských akcí možností pronájmu sálu Sokolovny. 15. Kontroly v organizaci Během roku 2011 proběhly v organizaci níže uvedené kontroly: Krajský úřad olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Předmět kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb Kontrolní zjištění nebyly shledány nedostatky Inspekční tým ve složení inspektorů registrovaných u MPSV Předmět kontroly inspekce poskytování sociálních služeb 1) plnění povinností poskytovatelů soc.služeb uvedených v 88 a 89 z. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 2) kvalita poskytovaných sociálních služeb (kontrola kvality poskytované přímé péče u klientů + kontrola písemně zpracovaných standardů kvality) Kontrolní zjištění 1) nebylo zjištěno pochybení vedoucí k nápravným opatřením 2) nebylo zjištěno pochybení při kvalitě poskytované přímé péče u klientů 3) byly zjištěny nedostatky při písemně zpracovaných standardech kvality (organizace měla nastaveny velmi široce cílové skupiny a to bez omezení věku, což bylo při zřízení organizace překlopeno z organizační složky města) Organizace nově specifikovala cílové skupiny, stanovila věkové omezení a nově také popis služby (vše zveřejněno v registru poskytovatelů soc.služeb na stránkách MPSV). Město Kojetín - Veřejnosprávní kontrola Předmět kontroly seznámení se s výsledky z minulých kontrol, vedení účetnictví a pokladní služba, řídící kontrola prováděná dle z. 320/2001 Sb. bez nedostatků. 16. Péče o zaměstnance V rámci péče o zaměstnance a z důvodu prevence proti syndromu vyhoření pracovníků v pomáhajících profesích (dochází k němu při dlouhodobě se opakujících kontaktech s lidmi s různými zdravotními i jinými problémy) proběhla v organizaci 3x supervize, jak týmová tak individuální. Také je o zaměstnance pečováno po stránce vybavení pracovními a ochrannými pomůckami (byla zakoupena 2 jízdní kola), dále vybavením pracovního prostředí tak, aby zaměstnanci mohli provádět písemné záznamy, které ukládají zákonné normy. 15

16 17. Volnočasové aktivity Naše organizace se i s dalšími partnery zapojila do projektu "Kojetín - šťastný domov." Také byla již potřetí jednou z organizátorů úspěšného Evropského týdne mobility. Podrobnější popis pořádaných akcí je zveřejněn na internetových stránkách organizace a také v jednotlivých číslech Kojetínského zpravodaje Filmové odpoledne Promítání DVD z Mikulášské besídky roku 2010, které zpracoval p. Daněk Besedy o knihách Přestavení knih z nakladatelství Advent Orion, zaměřené na zdraví a životní styl, slečnou Monikou Dospivovou. Únor 2011 Promítání CD Promítání vlastních CD v rámci Klubu seniorů, pořádání turnajů ve hře Člověče, nezlob se!. 16

17 Výroční schůze Alfa Handicap Přerov, pobočka Kojetín Výroční schůze zdravotně postižených občanů Alfa Handicap Přerov, pobočka Kojetín, s malým kulturním programem Přednáška Péče o seniory Přednáška zaměřená na péči o seniory a poskytnutí první pomoci, kterou vedly pracovnice Charitní ošetřovatelské služby Kojetín, p. Ulehlová a p. Hnízdilová Výroba velikonočních dekorací Výroba velikonoční výzdoby určená pro seniory a zdravotně postižené občany. 17

18 Pohádková babička Akce určená pro seniory, jejich vnoučata a rodiny s dětmi, kterou si připravilo CSS Kojetín ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny Kojetín Vítání jara Akce určená pro seniory a zdravotně postižené občany pořádaná ve Velkém sále hotelu Pivovar, kde pro ně bylo připraveno malé očerstvení a bohatý kulturní program Zpívání pro radost a přátelství V rámci projektu Kojetín šťastný domov proběhla akce určená pro seniory a zdravotně postižené občany, kde se všichni mohli naučit zpívat, tvořit písně a správně dýchat. 18

19 Zábavné odpoledne pod májkou CSS Kojetín ve spolupráci s MěKS Kojetín pořádalo pro rodiče, děti a seniory z DPS zábavné odpoledne plné her, soutěží a různých vystoupení Hrané divadélko O mašince Ve spolupráci s DDM Kojetín si CSS Kojetín připravilo divadelní pohádku O mašince, která byla určená seniorům, jejich vnoučatům a rodinám s dětmi , Besedy s Městskou policií Kojetín Besedy vedl velitel Hübner Jiří a byly zaměřeny na bezpečnost a ochranu seniorů. 19

20 22. 8., Filmové odpoledne Promítání prezentací fotografií z Kojetínských hodů ze dne Beseda s Komunitním plánováním soc. služeb Besedy Komunitního plánování soc. služeb byly zaměřené na zjišťování potřeb seniorů a zdravotně postižených občanů Cestování s pohádkovou babičkou CSS Kojetín ve spolupráci s Městskou knihovnou Kojetín pořádalo zábavné odpoledne pro seniory, jejich vnoučata a rodiny s dětmi. 20

21 Soutěžní odpoledne V rámci Evropského týdne mobility pořádalo CSS Kojetín zábavné odpoledne plné her, soutěží a věcných cen pro seniory, zdravotně postižené občany a děti ze znevýhodněného sociálního prostředí Sindibádova dobrodružství V rámci projektu Kojetín šťastný domov pořádalo CSS Kojetín ve spolupráci s MěKS Kojetín loutkovou a hranou pohádku Sindibádova dobrodružství, kterou si pro seniory a jejich vnoučata připravilo Divadlo Koráb Brno Den seniorů Akci pořádanou v rámci Mezinárodního dne seniorů, si pro seniory a zdravotně postižené občany připravilo CSS Kojetín ve spolupráci s MěKS Kojetín v sále Sokolovny s bohatým kulturním programem a malým občerstvením. 21

22 Říjen 2011 Beseda s Policií ČR a HZS Kojetín Besedy pořádané s Policií ČR Kojetín a HZS Kojetín byly zaměřené na bezpečnost seniorů a prevenci před vznikem různých nehod aj. Listopad 2011 Trénink paměti Vědomostní odpoledne pro všechny obyvatele Domů s pečovatelskou službou Zpívání s harmonikou Zpívání za doprovodu harmonikáře Milana Zahradníka pořádané pro seniory a zdravotně postižené občany. 22

23 Mikulášská besídka V rámci projektu Kojetín šťastný domov pořádalo CSS Kojetín pro všechny seniory a zdravotně postižené občany akci s bohatým kulturním programem, která proběhla v sále Sokolovny Kojetín Vánoční soutěžení Akce plná her, soutěží a drobných dárků pořádaná ve spolupráci s pracovnicí MěÚ Kojetín Bc. Hanou Rohovou, pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí. 23

24 18. Závěr Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem spolupracovníkům za profesionálně odvedenou práci během celého roku. Vážím si jejich pracovitosti, obětavosti a také zapálenosti pro veškeré dění v organizaci. Rovněž chci vyjádřit naději, aby naše činnost byla i v budoucích letech stejně úspěšná, aby se nám dařilo poskytovat našim cílovým skupinám nadále kvalitní služby, umožňující žít jim plnohodnotný život v přirozeném domácím prostředí. Děkujeme všem organizacím a lidem ochotným nám pomoci uskutečňovat naše cíle a poslání. V Kojetíně dne Bc. Blanka Laboňová ředitelka 24

25 Příloha 1 Empirický výzkum na jednotlivých DPS Výzkumné šetření je zaměřeno na využívání pečovatelské služby na jednotlivých DPS a kvalitu poskytované péče. K ověření byly stanoveny čtyři hypotézy: H1: Klienti vědí, na koho se obrátit v případě potřeby rozšíření úkonů pečovatelské služby v důsledku zhoršení zdravotního stavu. H2: Zákonem určený výčet úkonů pečovatelské služby je dostačující. H3: Minimálně polovina uživatelů pečovatelské služby je spokojena s kvalitou poskytované pečovatelské služby. H4: Pečovatelskou službu nevyužívá 1/3 obyvatel DPS. Výsledky empirického výzkumu PS Výzkumné šetření bylo provedeno formou dotazníkového šetření, na které se odpovídalo ano X ne. Otázky obsažené v dotazníku: 1) Využíváte pečovatelské služby poskytované Centrem sociálních služeb Kojetín v DPS? 2) Víte na koho se obrátit v případě potřeby rozšíření úkonů pečovatelské služby v důsledku zhoršení zdravotního stavu? 3) Vyhovuje Vám nabídka úkonů pečovatelské služby? 4) Pokud využíváte pečovatelskou službu, celkově zhodnoťte kvalitu poskytování této služby. Vyjádřete své hodnocení známkou 1-5 jako ve škole (1 výborná ) Respondenty ve výzkumném šetření byli obyvatelé čtyř DPS v celkovém počtu 111, vyplněný dotazník vrátilo 107, z toho 79 žen a 28 mužů. Výzkumný vzorek obyvatelé DPS Ženy Muži Celkem počet respondentů

26 Počet responde ntů Ženy Muži Otázka č. 1: Kojetín? Využíváte pečovatelské služby poskytované Centrem sociálních služeb Ano Ne Celkem Počet respondentů Grafické znázornění v % 30% 70% Ano Ne Z grafu vyplývá, že z celkového počtu 107 vrácených dotazníků, 30 % oslovených respondentů nevyužívá pečovatelskou službu poskytovanou Centrem sociálních služeb Kojetín. Otázka č. 2: Víte na koho se obrátit v případě potřeby rozšíření úkonů pečovatelské služby v důsledku zhoršení zdravotního stavu? Ano Ne Celkem Počet respondentů

27 Grafické znázornění v % 5% Ano 95% Ne Z odpovědí vyplývá, že ze 107 vrácených dotazníku 95 % respondentů ví, na koho se obrátit v případě potřeby rozšíření úkonů PS. Daný výsledek zobrazuje tabulka a graf. Otázka č. 3: Vyhovuje Vám nabídka úkonů pečovatelské služby? Ano Ne Celkem Počet respondentů Grafické znázornění v % 0% 100% Ano Ne Všem dotázaným respondentům vyhovuje nabídka pečovatelských úkonů, jak můžeme vidět z grafu. Otázka č. 4: Pokud využíváte pečovatelskou službu, celkově zhodnoťte kvalitu poskytování této služby. Vyjádřete své hodnocení známkou 1-5 jako ve škole (1 výborná ) Celkem Počet respondentů

28 Grafické znázornění v % 9% 4% 0% % Z grafu vyplývá, že 87 % uživatelů pečovatelské služby (ze 107 vrácených dotazníků) hodnotí kvalitu poskytování této služby známkou 1 = výborně. Ověření hypotéz H1: Klienti vědí, na koho se obrátit v případě potřeby rozšíření úkonů pečovatelské služby v důsledku zhoršení zdravotního stavu. K ověření této hypotézy bylo použito výsledku, kterého bylo dosaženo v dotazníkovém šetření, a to v proměnné Víte na koho se obrátit v případě potřeby rozšíření úkonů pečovatelské služby v důsledku zhoršení zdravotního stavu?. Po vyhodnocení dotazníku bylo zjištěno, že 95 % respondentů (celkem 102 obyvatel DPS z celkového počtu 107 respondentů) ví, na koho se obrátit v případě potřeby rozšíření úkonů pečovatelské služby. Hypotéza H1 byla potvrzena. H2: Zákonem určený výčet úkonů pečovatelské služby je dostačující. K ověření této hypotézy bylo použito výsledku, kterého bylo dosaženo v dotazníkovém šetření, a to v proměnné Vyhovuje Vám nabídka úkonů pečovatelské služby?. Po vyhodnocení dotazníku bylo zjištěno, že všichni respondenti jsou s nabídkou pečovatelských úkonů spokojeni. Hypotéza H2 byla potvrzena. H3: Minimálně polovina uživatelů pečovatelské služby je spokojena s kvalitou poskytované pečovatelské služby. K ověření této hypotézy bylo použito výsledku, kterého bylo dosaženo v dotazníkovém šetření, a to v proměnné Pokud využíváte pečovatelskou službu, celkově zhodnoťte kvalitu poskytování této služby. Vyjádřete své hodnocení známkou 1-5 jako ve škole (1 výborná ).

29 Tato proměnná byla porovnávána také s proměnnou Využíváte pečovatelské služby poskytované Centrem sociálních služeb Kojetín v DPS?. Po vyhodnocení dotazníku bylo zjištěno, že s kvalitou poskytované pečovatelské služby je 87 % respondentů (celkem 93 osob z celkového počtu 107 respondentů) velmi spokojeno a danou službu ohodnotilo známkou 1 = výborně. Hypotéza H3 byla potvrzena. H4: Pečovatelskou službu nevyužívá 1/3 obyvatel DPS. K ověření této hypotézy bylo použito výsledku, kterého bylo dosaženo v dotazníkovém šetření, a to v proměnné Využíváte pečovatelské služby poskytované Centrem sociálních služeb Kojetín v DPS?. Po vyhodnocení dotazníku bylo zjištěno, že 30 % respondentů (celkem 32 obyvatel DPS z celkového počtu 107 respondentů) nevyužívá pečovatelskou službu. Hypotéza H4 byla potvrzena. Závěr: Hypotézy H1, H2, H3 a H4 byly potvrzeny. Zpracovala: Bc. Blanka Laboňová, ředitelka CSS Kojetín

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz Zpráva o činnosti za rok 2011 Kontakty: Mgr. Iveta Jankovičová Telefon: 495 422 805, 495 422 804 731 185 873, 733 707 887 e-mail: iveta.jankovicova@e-mail.cz Identifikace: IČO: 26643715 Registrace: Ministerstvo

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. (Seneca) [1] Obsah I. Úvod II. Základní informace III. Činnost a služby poskytované v roce 2014 IV. Hospodaření za rok 2014 V. Kontrolní

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2007 Výroční zpráva za rok 2007 1. Kontakty: Název: Pečovatelská služba města Pečky Adresa: Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 596, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz ing. Milada Kubalíková ředitelka CSSNB Beata Hovorková vedoucí Pečovatelské služby V Broumově

Více

Výroční zpráva pečovatelská služba.

Výroční zpráva pečovatelská služba. Obec Dětmarovice Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice e-mail: obec@detmarovice.cz, tel.: 596 540 140 ------------------------------------------------------------------------------------ pečovatelská

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ZPRACOVALA: ING. MARIE VAŠKOVICOVÁ Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Tel.: +420

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638

Česká republika Česká školní inspekce. Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638 Česká republika Česká školní inspekce Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638 Obránců míru 638, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 029

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obec Babice, Pečovatelská služba Babice 687 03 Babice 594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Pomáhat, kde je třeba, má smysl. 1 OBSAH Část I. Základní údaje str. 3 Část II. Charakteristika služby str. 4-5 Část

Více

Zašová 45, 756 51 Zašová

Zašová 45, 756 51 Zašová Název zařízení Adresa Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 51 Zašová Jméno vedoucího 1. 1. 31. 1. Mgr. Lukáš Bednařík, Dis. 1. 2. 14. 7. Ing. Renata Zejdová 15. 7. 31. 12. Ing.

Více

Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a

Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a mezi zaměstnanci p.o. Sociální služby města Česká

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Vážení p átelé, tšinou je obvyklé, že se lov k v úvodu výro ní zprávy vrací pouze k p edešlému roku. Já jsem však v tuto chvíli v situaci, která m p

Vážení p átelé, tšinou je obvyklé, že se lov k v úvodu výro ní zprávy vrací pouze k p edešlému roku. Já jsem však v tuto chvíli v situaci, která m p VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Vážení přátelé, většinou je obvyklé, že se člověk v úvodu výroční zprávy vrací pouze k předešlému roku. Já jsem však

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Výroční zpráva pečovatelská služba.

Výroční zpráva pečovatelská služba. Obec Dětmarovice Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice e-mail: obec@detmarovice.cz, tel.: 596 540 140 ------------------------------------------------------------------------------------ pečovatelská

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Sociální služby Lanškroun Pečovatelská služba NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01

Více

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně Výroční zpráva Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně za rok 2010 Nejsme myslící bytosti, které mají emoce, ale jsme citlivé bytosti, které myslí. Vážení přátelé, A.R.Damasio americký neurolog

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva. za rok 2013. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2013 Pečovatelská služba Organizační složka Město Rokytnice v Orlických horách Schváleno Radou města Rokytnice v O.h. usnesením č.j. 80 /2014/ IV ze dne 14.4.2014 Nevážit si stáří

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

fotografie uživatelů Stacionáře při návštěvě otce biskupa

fotografie uživatelů Stacionáře při návštěvě otce biskupa Obsah 1 Úvodní slovo 2 Charitní ošetřovatelská služba 3 Charitní pečovatelská služba 4 Denní stacionář sv. Damiána 5 Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel 6 Domov pro matky a otce v tísni 7 Tereza - pomoc

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-570/14-M. Dům dětí a mládeže Kojetín. reditelka@ddm.kojetin.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-570/14-M. Dům dětí a mládeže Kojetín. reditelka@ddm.kojetin. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-570/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Dům dětí a mládeže Kojetín Sídlo Svatopluka Čecha 586 752 01 Kojetín, Kojetín I - Město E-mail právnické

Více

Výroční zpráva pečovatelská služba.

Výroční zpráva pečovatelská služba. Obec Dětmarovice Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice e-mail: obec@detmarovice.cz, tel.: 596 540 140 ------------------------------------------------------------------------------------ pečovatelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě Novoměstské sociální služby Žďárská 68 Nové Město na Moravě Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod...2 Novoměstské sociální služby...3 Poslání organizace...3 Cíl organizace...3 Cílová skupina...3 Pečovatelská

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 Obsah: Poslání pečovatelské služby Z činnosti pečovatelské služby za rok 2015 Zvyšování kvality poskytovaných služeb Hodnocení spokojenosti

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

Hodnotící zpráva za rok 2011

Hodnotící zpráva za rok 2011 Hodnotící zpráva za rok 2011 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2013 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Sanus Brno Základní ustanovení Právní postavení sdružení 1. Sdružení je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Členové se v něm sdružují dobrovolně na základě společného

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

Farní charita Litoměřice - Pečovatelská služba PRŮVODCE POSKYTOVÁNÍM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (PLATNÝ OD 1. 7. 2015)

Farní charita Litoměřice - Pečovatelská služba PRŮVODCE POSKYTOVÁNÍM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (PLATNÝ OD 1. 7. 2015) Farní charita Litoměřice - Pečovatelská služba PRŮVODCE POSKYTOVÁNÍM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (PLATNÝ OD 1. 7. 2015) 1. Kdo jsme... 3 2. Naše poslání... 3 3. Cílová skupina... 3 4. Zásady poskytované sociální

Více