Č.j.: VÚ 000/ 20xx Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1, PODBOŘANY - PŠOV S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: VÚ 000/ 20xx Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1, 441 01 PODBOŘANY - PŠOV S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!!"

Transkript

1 S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!!

2 VÝCHOVNĚ LÉČEBNÝ PROGRAM, PRO CHLAPCE S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ, ČI OCHRANNOU VÝCHOVOU, SE ZÁVISLOSTNÍM CHOVÁNÍM NA OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTKÁCH OBSAH 1. Název a adresa VLS /VLS = výchovně léčebná skupina/ 2. Výchovně léčebný program charakteristika 3. Základní ustanovení 4. Kontakty pro veřejnost 5. Profesionální a řídící linie 6. Personální zabezpečení 7. Kontrolní činnost 8. Podmínky přijetí, délka pobytu a kapacita oddělení 9. Psychoterapie a její specifika 10. Cíle výchovně léčebného programu 11. Zdravotní podmínky přijetí a BOZP 12. RPVČ VLS VÚ a ŠJ Pšov 13. Specifika výchovně léčebné oblasti 14. Příjem a ukončení pobytu 15. Rozvržení dne 16. Fáze výchovně léčebné práce 17. Kapesné 18. Pošta 19. Testování 20. Drogové závislosti 21. Závěr 22. Specifikace místa výkonu VLS 23. Doporučená literatura a odkazy 24. Příloha základní dělení drog

3 VÝCHOVNĚ LÉČEBNÝ PROGRAM, PRO CHLAPCE S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ, ČI OCHRANNOU VÝCHOVOU, SE ZÁVISLOSTNÍM CHOVÁNÍM NA OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTKÁCH 1. NÁZEV A ADRESA VLS VÝCHOVNĚ LÉČEBNÉ ODDĚLENÍ ELIMDROG Adresa: Výchovně léčebná skupina; VÚ a ŠJ Pšov 1, Podbořany 2. VÝCHOVNĚ LÉČEBNÝ PROGRAM - CHARAKTERISTIKA Školské zařízení: Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1, Podbořany Pšov Oddělení: ELIMDROG Charakter: Výchovně léčebná výchovná skupina Klientela: chlapci s ÚV, OV, PO se závislostním chováním (omamné a psychotropní látky) Léčebná metoda: Skupinová psychoterapie intenzivní komunitní a zátěžová terapie 3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Výchovně léčebná skupina je zřízena jako součást výchovného ústavu VÚ a ŠJ Pšov. - Povolení k činnosti je specifikováno v dokladu č. XXXXX

4 Vnitřní řád výchovně léčebných skupin je součástí vnitřního řádu ústavu, vychází z něj a upravuje některá specifika, či doplňuje, vzhledem k plnění svého účelu. Je jeho základním dokumentem, ve kterém jsou stanoveny zásady společenského soužití dětí a pracovníků ústavu s přihlédnutím k výchovně léčebným cílům. Byl vytvořen na základě zákona č.109/2002 Sb., v dalším platném znění, vyhlášky č.334/2003 Sb. a s ohledem na výchovné poslání zařízení a specifika léčebného procesu. Platnost vnitřního řádu ústavu, tímto dokumentem tedy není dotčena. Dodržování vnitřního řádu výchovně léčebných skupin je povinností každého dítěte a zaměstnance ústavu. Zaměstnanci ústavu jsou dále povinni se řídit pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, zákonem č.109/2002 Sb.,383/2005 Sb., vyhláškou č.334/2003 Sb., dalšími obecně závaznými předpisy a vnitřními směrnicemi výchovného ústavu. 4. KONTAKTY NA PRO VEŘEJNOST Tel.ředitel , Tel. ústředna Fax Tel. sociální pracovnice a.sava seznam.cz 5. PROFESIONÁLNÍ A ŘÍDÍCÍ LINIE PROFESIONÁLNÍ LINIE - Vychovatelé psychoterapeuti - Asistenti vychovatele denní služba - Noční služba asistenti vychovatele - Psycholog - Externí psychiatr

5 ŘÍDÍCÍ LINIE ŘEDITEL VÚ A ŠJ PŠOV OSTATNÍ SOUČÁSTI ÚSTAVU ORGANIZACE: VEDOUCÍ VYCHOVATEL ODBORNOST: PSYCHOLOG VEDOUCÍ VLS VYCHOVATE L TERAPEUT VYCHOV. TERAPEUT ASISTENT PEDAGOGA ETOPED NOČNÍ SLUŽBA

6 6. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Vnitřní organizační struktura Organizační struktury, dělení pravomoci mezi ředitelem, vedoucím vychovatelem a vedoucím VLS, stanoví schéma organizačního řádu, který vydává ředitel zařízení. Pracovníci ředitel řídí VLS jako jednu ze svých součástí vedoucí vychovatel koordinuje činnost vychovatelů zajištění provozu asistentů pedagoga vychovatelé terapeuti zajišťují výchovně léčebnou a psychoterapeutickou činnost asistenti pedagoga zajišťují péči o děti v nočních hodinách a organizaci dne v oblasti režimových prvků psycholog - vedoucí VLS koordinuje program VLS a určuje směr psychoterapie, včetně výchovně léčebných postupů etoped organizuje odborný dohled a participuje na VL programu Rozsah povinností pracovníků, vymezení jejich práv a odpovědnosti stanovuje vnitřní a pracovní řád VÚ, který vydává ředitel ústavu, včetně řádu pro VLS. 7. KONTROLNÍ ČINNOST - PEDAGOGICKÉ RADY - KONZÍLIA ODBORNÉHO PERSONÁLU - KONZULTACE S EXTERNÍM PYCHIATREM A ODBORNÝMI LÉKAŘI - VSTUPY ŘEDITELE - ČŠI - MŠMT RODIČE A OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝCHOVU

7 - rodiče jsou informováni o důležitých událostech písemně (útěk chlapce, zhoršení zdravotního stav a pod) - informace běžného charakteru jsou osobám odpovědným za výchovu poukazovány jen v případě žádosti - telefonické spojení s ředitelem ústavu je možné i po pracovní době 8. PODMÍNKY PŘIJETÍ, DÉLKA POBYTU A KAPACITA ODDĚLENÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ - Výkon ÚV, OV, PO - Souhlas rodičů - Zájem klienta - Věk od 15 let - do období 2 měsíce před ukončením ústavní, či ochranné výchovy (15 19 let) DÉLKA VÝCHOVNÉ LÉČEBNÉHO PROGRAMU - Časová osa je nastavena individuálně - Minimální dotace potřebná k terapii 2 měsíce (60 dnů) KAPACITA: 8 lůžek 9. PSYCHOTERAPIE A JEJÍ SPECIFIKA TERAPIE ROZDĚLENÁ NA: - Psychoterapeutická komunita - Sebeobslužná terapie - Ergoterapie - Zážitková terapie

8 Terapie Terapie je zaměřena na dynamiku komunity a skupinových dějů jak aktuální povahy, tak souvislostí s dětstvím, dospíváním či významnými událostmi života. Pracuje se s jevy, které se nazývají nevědomí, obrany, přenos a protipřenos, což jsou pojmy svojí povahou psychoanalytické. Součástí dějů jsou psychosomatické jevy, sny, krize, psychotraumata, ale také významné události pozitivní a nadějné. Komunitní zkušenost V komunitě se klienti setkávají během společných činností v průběhu celého dne. Organizovanou částí komunitního setkání jsou ranní komunitní sezení a večerní kluby. V komunitě probíhají některé aktivity, které patří jak do oblasti zkušenosti tak vzdělávání. Smyslem komunity je pěstování a reflexe života v lidských společenstvích. VLS Skupinová zkušenost probíhá ve skupině, která pracuje s psychodynamickými postupy a metodami, prvky směrů(gestalterapie, arteterapie či terapie rodinné). Sebezkušenostní část má za úkol: a) sebepoznání, náhled a vhled do struktury osobního i rodinného vývoje, jeho potencí i patologie. b) zrání a osobní růst c) posílení vlastního "já" d) hledání kapacit ke zvýšení sociální inteligence e) zlepšení komunikačních dovedností f) posilování odolnosti v sociální zátěži g) konfrontace s vlastními symptomy a poruchami. h) náhled do psychosomatických souvislostí Daseinsanalytický přístup v komunitně-skupinové psychoterapii Terapie je zaměřena na rozvíjení možnosti každého účastníka být sám sebou. Probíhá v duchu hesla: "Být sám sebou a neztratit druhé, být autenticky s druhými a přitom neztratit sám sebe". Jedná se o rozšíření přístupů a postupů švýcarské daseinsanalýzy na skupinu.

9 Skupinový rozhovor se odehrává v rovině přirozené řeči a živé osobní zkušenosti. Skupinové jevy a události spolubytí jsou ponechány ve svých původních a jedinečných významech. Nepoužívá se hlubinného myšlení a teorie (jakým je např. pojmový konstrukt "nevědomí", ani odosobněné teorie učení). Vedení rozhovoru a způsob diskuse není invazivní, ale přesto se proniká do všech témat lidské existence, včetně její svobody a odpovědnosti. Člověk se primárně řídí vlastním porozuměním svému bytí a bytí vůbec. Zabýváme se pocity, protože každé porozumění je vždy nějak naladěné. Bezprostřední vztahy a dialog v tomto výcviku mají přednost před tzv. psychoterapeutickými technikami. Ty jsou spíše doplňkové a ryze prostředečné a klade se důraz na jejich beznátlakovou a rozumějící aplikaci. To, že se fenomenologicky hermeneutický přístup důsledně přidržuje bezprostřední fakticity lidské existence, mu umožňuje respektovat osobitou jedinečnost každého člověka a také jí rozumět. Určujícím vodítkem je tu snaha vyhnout se všemu mechanickému a manipulativnímu. Psychoterapeutická komunita Komunita je přirozené společenství lidí ve. V ní probíhají společné akce a společný program. Komunita je půdou, ze které vyrůstá skupinová zkušenost i skupinová práce. Důležitými hodnotami jsou, otevřenost, respekt, přijetí sebe i druhých, péče o důstojnost, čest a toleranci, cílem je získání a osvojení vědomí i praxe lidské vzájemnosti. Psychoterapeutická skupina Ve skupině probíhá vlastní terapeutický program, který má svoji specifickou podobu i řád. Cílem je: a) Otevírání vlastních a danému člověku přiléhajících možností smysluplného života. b) Otevírání vztahů a vztahovosti v komunitním a skupinovém setkávání. c) Zakládání předpokladů k pravdivému vedení vnitřního života i soužití s druhými lidmi. d) Živá účast, vhled a porozumění lidským společenstvím, tvořícím různé horizonty našich vztahů, vazeb a soužití. Součástí toho jsou i hlubší poznání barier, omezení a příčin potíží v soužití a komunikaci. e) Obnova tradičních, objevování nových i opouštění falešných životních hodnot. f) Rozvoj sebe a svých možností, schopností a vztahového potenciálu, zrání a košatění života v různých etapách života. g) Pěstování odvahy k porozumění smyslu, ke změně, odvaha vzdávat se iluzí, sebeklamu a nereálných očekávání.

10 10. CÍLE VÝCHOVNĚ LÉČEBNÉHO PROGRAMU Cíle VLP jsou zaměřeny na komplexní rozvoj osobnosti jedince. Jde o nalezení nových možností, pro člověka příjemných, motivujících výměnou za drogu. VLP respektuje individualitu každého člena skupiny a klade zvláštní důraz na: - Respektování pravidel komunity - Interakci mezi klienty - Abstinenci omamných a psychotropních látek (jiného závislostního chování) - Emoční inteligenci a její rozvoj - Komunikační dovednosti - Získání pracovních návyků - Vzdělávání klientů - Zvládání zátěžových situací - Toleranci, kooperaci, vzájemný respekt apod. VLP je rozdělen do samostatných částí Tyto samostatné části se však vzájemně propojují a vzniká ucelený blok, který působí na jedince komplexně, s možností využívat (dle potřeb klienta) více, či méně samostatných částí. I. Oblast adaptace - Nastavení adaptačních přístupů tak, aby jedinec nepociťoval změnu jako negativní proces - Adaptace založena na individuálním přístupu ke klientovi II. Oblast motivace - Založena na potřebě změny ze strany klienta - Založena na vhledu - vnitřní a vnější motivace - Založena na aktivitách, které jsou atraktivní pro tuto věkovou skupinu klientů

11 - Založena na cílech od možnosti krátkodobého dosažení směrem k cílům dlouhodobého charakteru III. Oblast pracovních návyků - Založena na pravidelném pracovně výchovném působení - Založena na získání přiměřené odměny za vykonanou práci - Založena na získání pocitu morální hodnoty vytvořené práce IV. Oblast schopnosti snášet zátěžové situace - Založená na přímé konfrontaci v podmínkách vyžadující zvládání vysoké zátěže - Založená na nutnosti skupinové práce a vzájemné pomoci V. Oblast schopnosti organizovat volný čas - Založena na spoluorganizování a podílení se na sestavování programu - Založena na samostatném organizování trávení volného času vnitřní motivace VI. Oblast rozvoje odpovědnosti, sounáležitosti, tolerance. - Založena na skupinovém soužití na respektování norem a plnění funkcí tradiční rodiny VII. Oblast fyzická kondice - Založena na pravidelné péči o tělo - Založena na principech zvyšování fyzické kondice a dosahování měřitelných výsledků VIII. Oblast samo-obslužnosti - Založena na nutnosti samo-rozhodování při péči o skupinu - Založena na systému samostatných úkolů IX. Oblast přechodu výchovy v sebevýchovu - Založena na uvědomění jedince - Založena na předávání kompetencí - Založena na posilování sebevědomí - Založena na přijetí důvěry

12 X. Oblast vzdělávání - Založena na získávání elementárních znalostí - Založena na prohlubování získaných znalostí - Založena na využití získaných znalostí a dovedností XI. Oblast socializace, integrace, inkluze - Založena na nácviku modelové situace - Založena na výuce sociálního učení /metodologie INTERPONS s.r.o/ - Založena na interakci s civilním prostředím pod částečným vedením - Založena na interakci s civilním prostředím bez vedení a kontroly 11. ZDRAVORNÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ A BOZP Podmínky a požadavky na zdravotní stav jedince Nelze přijmout klienta: - Bez předchozí detoxikace /ústavní, či individuální/ - Intoxikovaného klienta - S diagnostikovanou závažnou psychickou poruchou vyžadující péči psychiatra - Dítě bez vyšetření na HIV, hepatitidu, infekčních onemocnění Ostatní veškerá zdravotní problematika je posuzována individuálně a je vždy přihlíženo k zájmu dítěte o přijetí do VLP BOZP Je organizováno v souladu se všemi platnými předpisy a zákony, platnými k době, přijetí klienta do VLP. Přihlíží se také na BOZP pro mladistvé a to vzhledem k jejich věku. BOZP je doplněno o vnitřní předpisy pro děti v zařízení pro výkon ÚV a OV, Práce s dozorem: vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP. Tato osoba musí zrakově obsáhnout všechna pracovní místa, aby mohla v případě porušení BOZP, nebo ohrožení zdraví zasáhnout. Práce s dohledem: osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce, a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

13 Zda se na daném pracovišti jedná o dohled či dozor, rozhoduje vedoucí VLP. 12. RPVČ VLS VÚ A ŠJ PČŠOV 1. VYMEZENÍ RPČV Rámcový program výchovné činnosti (RPVČ) se vztahuje na pedagogicky řízené činnosti v síti školských zařízení pro výkon ÚV a OV. Je základním a dokumentem směrodatným dokumentem pro zřizovatele, pedagogy a odborné partnery, kteří se na výchovně vzdělávací činnosti podílejí, nebo na ni participují. RPVČ je základním východiskem pro vypracování výchovných programů zařízení (dále VPZ) v jednotlivých typech školských zařízení, pro výkon ÚV a OV. 2. CHARAKTERISTIKA RPVČ RPČV vychází ze zákona 109/2002 o výkonu ÚV nebo OV ve školských zařízení a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Účelem těchto zařízení je zajistit nezletilé osobě (3 18 let), popř.19 let, na základě rozhodnutí soudu o ÚV nebo OV, nebo PO náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého rozvoje a řádné vzdělání. Dále je účelem těchto školských zařízení předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů v chování dítěte a zmírňovat příčiny a důsledky již vzniklých poruch chování. 3. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ, ZAŘAZOVÁNÍ, UKONČENÍ Dítě je zařazeno po umístění do výchovné skupiny dle diagnostických hledisek z předešlého zařízení. Jeho vývoj je sledován, přehodnocován popřípadě pobyt ukončován a to za účasti: Etopeda Vedoucího vychovatele Sociální pracovnice Kmenového vychovatele

14 Ostatních pedagogických pracovníků Externích zainteresovaných odborných pracovníků Ředitele 4. POJETÍ VÝCHOVNÉ PRÁCE Cílem výchovné práce ve školských zařízeních pro výkon ÚV a OV je vytvoření trvalého prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových i speciálních potřeb a které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Součástí je podpora vzdělávání, snaha naučit děti sebeobsluze, pracovním a sociálním dovednostem a návykům tak, aby po ukončení ÚV nebo OV se mohly úspěšně zapojit do společnosti. 5. HLAVNÍ VÝCHOVNÉ CÍLE Základním cílem výchovné činnosti v zařízeních pro VÚ a OV je aby dítě získalo takové kompetence, které by mu umožnilo co nejlepší zařazení nebo návrat do společnosti. Hlavní výchovné cíle vycházejí z obecného cíle výchovné práce v zařízeních pro výkon ÚV a OV. a) Rozvoj osobnosti Utvářet hygienické návyky, vést dítě k sebeobsluze a dodržování zásad správného denního režimu Prohlubovat vědomosti, dovednosti a návyky, rozvíjet poznávací procesy Poznávat sebe sama, potlačovat negativní citové stavy a učit se překonávat překážky a obtíže Vést děti k regulaci vlastního chování na základě správných zásad chování Učit se vzájemného soužití s ostatními lidmi Vést děti ke kolektivní zodpovědnosti, ale umět se prosadit b) Samostatné rozhodování c) Zodpovědnost

15 6. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Veškeré výchovné činnosti směřují k vytvoření klíčových kompetencí, které představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v praktických životních situacích. Klíčové kompetence představují pro dítě neopominutelný základ přípravy na život ve společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu. A. Učební kompetence Dítě: Umí vyhledat informace, pochopit jejich smysl a využít je v procesu učení Organizuje a řídí vlastní učení, umí zhodnotit jeho výsledky Zná obecně užívané termíny, znaky, symboly, umí uvést věci do vzájemných souvislostí Má předpoklady k celoživotnímu učení B. Sociální, interpersonální a pracovní kompetence Dítě: orientuje se v mezilidských vztazích, uvědomuji si zpětnou vazbu vlivu svého chování na okolí Rozpozná nevhodné a rizikové chování a uvědomuje si jeho možné důsledky Zvládá běžné životní situace a emocionální problémy, koriguje nepřizpůsobivé chování Vědomě dodržuje morální zásady a pravidla chování, orientuje se v základních mravních hodnotách Používá základní pracovní dovednosti a návyky v každodenních činnostech Připravuje i provádí svoji pracovní činnost, dodržuje pravidla BOZP Rozumí skupinovým vztahům a aktivně do nich zasahuje, aktivně ovlivňuje kooperaci ve skupině

16 C. Kompetence řešit problémy Dítě: Vnímá nejrůznější situace v zařízení i mimo něj, přemýšlí o jejich příčinách a na základě svých zkušeností hledá jejich řešení Umí postihnout problém, nalézt a zformulovat způsoby jeho řešení a uplatnit jej v praxi Samostatně rozhoduje, zvažuje důsledky svého rozhodnutí, nese za ně odpovědnost D. Komunikativní kompetence Dítě: Výstižně, souvisle, kultivovaně formuluje své myšlenky v písemném i ústním projevu Diskutuje s vhodnou argumentací Využívá získané komunikativní schopnosti k vytváření vzájemných vztahů k ostatním lidem Rozumí různým textům (tiskopisy, informace, pokyny) Využívá možností komunikačních technologií E. Občanské kompetence Dítě:oj Chápe funkci zákonů a společenských norem, zná svá práva a povinnosti Respektuje odlišný způsob života jiných etnik, skupin a náboženství Zvládá běžnou komunikaci s úřady Je schopno poskytnou účinnou pomoc, v krizové situaci Projevuje pozitivní postoj k ochraně životního prostředí 7. VÝCHOVNÉ ČINNOSTI I. Rekreační Výchovné cíle směřovat k: uplatnění kompenzační funkce rekreace

17 odstraňování únavy z jednostranného zatížení organismu využívání aktivního odpočinku Hlavní činnosti Individuální a kolektivní tělovýchovné chvilky zaměřené na uvolnění a relaxaci Pohybové a spontánní hry v přírodě, vycházky do přírody Rekreační provozování sezónní sportovní a tělovýchovné činnosti Účast na akcích rekreačního charakteru Návštěvy kina, divadla, sportovního utkání Výlety rekreačního charakteru Očekávané kompetence chápe podstatu aktivního odpočinku a umí aktivně odpočívat zná vhodné relaxační techniky a umí je využívat II. Příprava na vyučování Výchovné cíle - směřovat k: Doplnění vzdělávací činnosti školy Rozvoji vědomostí, dovedností a návyků získaných v době vzdělávacího procesu Pěstování smyslu pro povinnost a odpovědnost Odpovědnosti k ostatním a k pomoci slabším Hlavní činnosti Písemné a ústní úkoly Osvojování základních technik učení a jejich upevňování, práce s knihou, učební pomůcky Osvojování návyků samostatné práce Vzájemná kooperativní činnost projektové techniky Upevňování vědomostí, dovedností a návyků zábavnou formou Kontrola úrovně vědomostí, dovedností a návyků, odstraňování nedostatků Prohlubování poznatků získaných ve škole při vycházkách, exkurzích, zájmové činnosti Pravidelná kontrola učebních výsledků, spolupráce se školou

18 Práce s odbornou literaturou (encyklopedie a pod) Očekávané kompetence zná a pracuje podle základních technik učení umí si zorganizovat práci tak, aby byla efektivní využívá zásadu pravidelnosti samostatnosti je schopen pracovat v kolektivu, pomáhat ostatním III. Zájmové Výchovné cíle směřovat k: Vzbuzovat zájem o technické obory, úrovně technické znalosti, manuální zručnosti při zacházení s nástroji a jednoduchými technickými přístroji Zařazování aktivit na ochranu přírody, přírodovědné obory, pěstitelství a chovatelství Kultivování společenského chování Rozvíjení čtenářských a literárních dovedností, kulturního slovního projevu, estetického vztahu k okolí, výtvarných a hudebních dovedností Upevňování tělesné zdatnosti, rozvíjení sportovních dovedností, aktivního pobytu v přírodě Prohlubování znalostí z předpisů silničního provozu Hlavní činnosti Pracovně technické - Zhotovování výrobků z papíru, drobného přírodního a technického materiálu, textilního materiálu, ze dřeva, kovu apod. - Práce montážní a demontážní opravy jízdních kol, nábytku apod. - Modelářství - Elektrotechnické práce Přírodovědné - Pozorování živé a neživé přírody - Vytváření koutku přírody - Pěstitelské práce na zahradě - Vycházky a výlety do přírody, ZOO a pod

19 - Ochrana přírody, chování v přírodě, aktivní činnost při ochraně přírody Společenskovědní - Neformální rozhovory o knize, televizním pořadu, divadelním představení, sportovním utkání - Besedy s pozvanými osobnostmi - Sledování tisku a médií o současné domácí i světové situaci - Projevování úcty ke státním symbolům - Objasňování tradic a s tím spojená výzdoba - Výlety na památná místa naší minulosti Estetické a)výtvarné - Zobrazování skutečnosti podle představ a fantazie - Dekorativní řešení plochy, využití písma - Zhotovování dekorativních užitkových předmětů - Chápání funkce výtvarného umění v životě - Prostorové techniky a makety - Fotografování - Prezentace na veřejnosti - výstavy b)hudební - Poslech hudby - Hra na hudební nástroje - Zpěv s doprovodem a bez doprovodu - Spojení hudby s pohybem - Hudební hry c)literárně dramatické - Četba prózy a poezie - Návštěva divadelních a filmových představení - Recitace, dramatizace - Kultivace slovního projevu - Aktivní účast na divadelních představeních Sportovní - Kondiční, zdravotní a vyrovnávací cvičení - Pohybové hry

20 - Akrobatická cvičení - Míčové hry - Základy lehké atletiky - Gymnastika - Zimní sporty plavání a hry ve vodě - Turistika, cykloturistika, vodní turistika - Sledování sportovních událostí Dopravní a branné - Poučení o požární ochraně - Aktivní znalost zásad první pomoci - Táboření, orientace v okolí, turistické pochody a výlety - Ochrana při neočekávaných přírodních katastrofách - Ochrana před následky války a teroristických akcích - Seznámení s dopravní tématikou - Znalosti a dovednosti v oblasti: chodec, cyklista v silničním provozu Očekávané kompetence Zvládání jmenovaných činností, se schopností jejich užití v praktickém životě IV. Sebeobslužné a organizační Výchovné cíle směřovat k: Zvládání samostatného života s výhledem na osamostatnění jedince s následným zařazení do společenského, kulturního a pracovního života. Hlavní činnosti Péče o obuv a oděv, drobné opravy Výměny osobního a ložního prádla Udržování pořádku v osobních věcech Přepírání drobného prádla Příprava jednoduchého jídla Péče o čistotu a estetický vzhled zařízení a jeho okolí Péče o malé děti a pomoc slabším Péče o nemocné Ochrana zdraví a předcházení úrazům

21 Hospodaření s kapesným, aktivní účast při nákupech potravin, oblečení, vybavení apod. Příprava oslav slavnostních stolů a výzdoby Aktivní účast na plánování a organizaci života v zařízení Vyřizování jednoduchých úředních záležitostí Očekávané kompetence Zvládání jmenovaných činností, se schopností jejich užití v praktickém životě V. Reedukační Výchovné cíle směřovat k: Poznání sebe sama, formování svých postojů a orientaci v mezilidských vztazích Efektivnímu chování Konstruktivnímu zvládání konfliktů a agresivity překódování stávající hodnotové orientace Hlavní činnosti Nácvik dovedností potřebných pro efektivní chování Stimulace, přinucení, přesvědčování, organizace chování Modelové vytváření vhodných podnětů a situací Zvládání konfliktů a náročných životních situací Aktivní sociální učení Snižování obranných postojů Vytváření přiměřených vzorců chování Očekávané kompetence Schopnosti zvládání náročných životních situací, agresivního chování, schopnosti sebevýchovy, navazování kladných sociálních vztahů a co možná nejširší uplatnění jedince v sociálním, kulturním a pracovním životě.

22 PSYCHOTERAPIE JE SAMOSTATNÝM ČLÁNEK, VČLENĚNÝM DO DENNÍHO ŘÁDU VLP - Skupinová a komunitní práce, práce v klubu apod. - Samostatná práce evidence vývoje psaní deníků - Jednotlivé prvky psychoterapie, její metody a přístupy 13. SPECIFIKA VÝCHOVNĚ LÉČEBNÉ OBLASTI ADAPTACE adaptace je součástí celého léčebného programu. První fází adaptace je období rozhodnutí se k léčebnému kroku příprava a adaptace na změnu. Druhá fáze je začlenění se do skupiny, seznámení se s pravidly a podmínkami, včetně jejich přijetí. Stanovení cílů, ale také možností zvládání výchovně léčebného programu, opravných prostředků apod. A. Krátkodobé cíle: - Přijetí nových pravidel a podmínek, včetně jejich chápání - Navození vzájemné důvěry mezi: klient / terapeut; klient / klient B. Střednědobé cíle: - Rámcové zvládání výchovně léčebného programu - Systém maximální podpory zvládání změn zvládání abstinenčních příznaků - Zvládnutí programu při selhání jedince možnosti vedoucí k nápravě C. Dlouhodobé cíle: - Ukončení programu splnění závazných ukazatelů ZÁSADY - Pravidelnost, posloupnost, zvyšování nároků a zátěže - Vedení deníku - záznamy vnímání, prožívání, vztahů, konfliktů, zážitků /zpětná vazba/ - Tolerance, důvěra, spolurozhodování o sankcích, spoluvytváření pravidel a zásad komunity - Rituál přijetí a ukončení - Zvýšený podíl sociálního učení

23 - Založeno na skupinové psychoterapii ZÁKLADNÍ PRAVIDLA - RESPEKTOVÁNÍ NULOVÉ TOLERANCE K PŘÍTOMNOSTI A MANIPULACI S NÁVYKOVÝMI A PSYCHOTROPNÍMI LÁTKAMI - PORUŠENÍ VEŠKERÝCH PRAVIDEL SE PROJEDNÁVÁ KOMUNITNĚ - VEŠKERÉ ČINNOSTI A TAKÉ ÚSPĚCHY, SE PROJEDNÁVAJÍ KOMUNITNĚ - RESPEKTOVÁNÍ NULOVÉ TOLERANCE K NÁSILÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP KLIENTŮ - PASIVNÍ PŘÍSTUP JE PROJENÁVÁN KOMUNITNĚ 14. PŘÍJEM A UKONČENÍ POBYTU PŘÍJEM KLIENTŮ - Z DÚ, VÚ, DDŠ PO PŘEDCHOZÍM PROJEDNÁNÍ S OSPOD, DÚ a na základě rozhodnutí ve správním řízení dle 10, zák. č. 500/2004 Sb., a na základě 24, odst. 3, písm. c), zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění UKONČENÍ POBYTU - Stanovená délka pobytu splnění prostupných fází - Hrubé a opakované porušování podmínek výchovně-léčebného pobytu - Dlouhodobá nemoc - Jednání v rozporu s podmínkami nástupu klient nemá o služby zájem a pobyt neplní původně stanovený účel - Ukončení z rozhodnutí klienta nemá o službu zájem opouští zařízení následných 48 hodin - Na žádost rodičů - Útěk z výchovně léčebného pobytu - Jiné důvody vždy přihlíženo na zájem klienta OPAKOVÁNÍ POBYTU - Dítě musí být v režimu ÚV, OV, PO

24 - Opakování programu musí schválit stanovená komise (důvody opakování, předpoklady účelnosti a pod) - Minimální doba mezi odchodem a znovupřijetím nesní kratší, než 30 dní - Důvodem odejití nebyly důvody šikana, ublížení na zdraví, verbální napadání personálu a klientů apod. 15. ROZVRŽENÍ DNE ROZVRŽENÍ DNE: PO - PÁ 7.00 BUDÍČEK ROZCVIČKA HYGIENA, ÚKLID POKOJŮ SNÍDANĚ RANNÍ KOMUNITA PLÁNOVANÉ ČINNOSTI OBĚD ODPOLEDNÍ KLID PLÁNOVANÉ ČINNOSTI SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA VEČEŘE A VEČEŘE ÚKLIDY VEČERNÍ KOMUNITA NEPLÁNOVANÁ ČINNOST VOLNO KE PSANÍ DOPISŮ, TELEFON,PC HODNOCENÍ, HYGIENA, VEČERKA - INDIVIDUÁLNĚ LZE PRODLOUŽIT MAX PŘEDE DNEM PRACOVNÍHO VOLNA, ČI KLIDU ROZVRŽENÍ DNE: SO NE SOBOTA 8.00 BUDÍČEK

25 HYGIENA SNÍDANĚ KOMUNITA VÝLET PŘÍPRAVA VEČEŘE A VEČEŘE GENERÁLNÍ ÚKLID VEČERNÍ KOMUNITA VEČERKA- INDIVIDUÁLNĚ LZE PRODLOUŽIT MAX PŘEDE DNEM PRACOVNÍHO VOLNA, ČI KLIDU NEDĚLE 8.00 BUDÍČEK HYGIENA SNÍDANĚ KOMUNITA OSOBNÍ VOLNO, OBĚD, MOŽNÉ VYCHÁZKY POUZE S RODIČI, ČI ZÁK. ZÁSTUPCI HUDEBNÍ PROGRAM /HYMNA, ERB, ZÁSTAVA/ PŘÍPRAVA VEČEŘE A VEČEŘE OSOBNÍ VOLNO VEČERNÍ KOMUNITA VEČERKA - INDIVIDUÁLNĚ LZE PRODLOUŽIT MAX PŘEDE DNEM PRACOVNÍHO VOLNA, ČI KLIDU HODNOCENÍ KLIENTŮ PROBÍHÁ KOMUNITNĚ A ZAPISUJE SE NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ /HODNOCENÍ KLIENTA, HODNOCENÍ CELÉ SKUPINY/ (SPLNIL, ČÁSTEČNĚ SPLNIL, NESPLNIL)

26 16. FÁZE VÝCHOVNĚ LÉČEBNÉ KOMUNITNÍ PRÁCE VÝCHOVNĚ LÉČEBNÁ KOMUNITA MÁ 3. FÁZE 1. FÁZE - Písemná dohoda o vstupu do komunity (životopis, zavedení deníku, seznamování s pravidly, stanovení individuálních plánů, potřeb, možností apod. 2 týdny (činnosti v režimu přípravném náročnost 60%). - V této části nemá klient žádnou vedoucí funkci 2. FÁZE - Žádost obhájení dosavadní činnosti, ústně klient žádá komunitu o postoupení, zvládnutí 1. Fáze, nebo žádá o pomoc některých částí, které nezvládl. Komunita radí, pomáhá, hodnotí. - Délka druhé fáze 6 týdnů (činnosti v režimu postupného navyšování zátěže náročnost: postupně od 60% do 100%)v této fázi má klient dílčí funkci 3. FÁZE - Žádost obhájení dosavadní činnosti, ústně klient žádá komunitu o postoupení, zvládnutí 2. Fáze, nebo žádá o pomoc některých částí, které nezvládl. Komunita radí, pomáhá, hodnotí. - Délka druhé fáze 4 týdnů (činnosti v režimu výkonu100%) - V této fázi jsou rozděleny kompetence do vedoucích funkcí, časově omezených 17. KAPESNÉ KAPESNÉ JE V SOULADU SE ZÁKONEM 109 /2002 V DALŠÍM PLATNÉM ZNĚNÍ - Výše kapesného či jeho omezení se v 1. fázi projednává komunitně - Výše kapesného či jeho omezení se v 2. fázi rozhoduje individuálně - Výše kapesného se ve 3. fázi neomezuje

27 18. POŠTA PŘÍJEM POŠTY, ELEKTRONICKÁ POŠTA A TELEFONY - PODLÉHÁ KONTROLE PŘÍTOMNODT PEDAGOGA - PODLÉHÁ DENNÍMU ŘÁDU - JE OMEZENA NA NUTNÉ a) Dopis neomezen b) Telefon max. 2 minuty c) Elektronická pošta 10 minut 19. TESTOVÁNÍ TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST PSYCHOTRPOPNÍCH A OMAMNÝCH LÁTEK, ALKOHOLU A POD - NEPRAVIDELNĚ, DLE UVÁŽENÍ, ČI PLÁNU PEAGOGŮ 20. DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Droga: V širším slova smyslu: látka, která svou chemickou strukturou způsobuje změny funkce lidského organismu (léky, legální a ilegální drogy, syntetická barviva, některé potraviny apod.) V užším slova smyslu: psychoaktivní látka, která ovlivňuje chování a vnímání jedince Užití těchto látek v dávce, která vyvolá změny psychických a tělesných funkcí = intoxikace

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Úvod. Legenda. Skupina drog

Úvod. Legenda. Skupina drog Úvod Tento stručný přehled slouží pouze jako základní informace o návykových látkách (drogách), vyskytujících se v České republice. Je určen především těm, kteří se nezabývají profesionální péčí o osoby

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

VÝCHOVNĚ LÉČEBNÁ JEDNOTKA při VÚ a SVP Pšov ELIMDROG. Výchovně léčebná jednotka ELIMDROG

VÝCHOVNĚ LÉČEBNÁ JEDNOTKA při VÚ a SVP Pšov ELIMDROG. Výchovně léčebná jednotka ELIMDROG VÝCHOVNĚ LÉČEBNÁ JEDNOTKA při VÚ a SVP Pšov ELIMDROG Vypracoval: Bc. Kamil Rajkov Schválil: PhDr. Sáva Arabadžiev ředitel VÚ a SVP Pšov Číslo jednací: Platnost: Účinnost: Obsah: 1. Specifikace oddělení

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vývoj sociální práce v ČR

Vývoj sociální práce v ČR Vývoj sociální práce v ČR Jako profesionální aktivita se formuje za první republiky, útlum po roce 1948 Nové sociální problémy po roce 1989 prostituce, bezdomovectví, uprchlíci, vězni po amnestii atd.

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek V MKN-10 zařazeny pod dg. F10 - F19 každá duševní nebo behaviorální porucha, která vznikla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Dřevohostice, Novosady 248, 751 14 Dřevohostice, tel/fax.581711022, 581711307 (Dále jen Zařízení) e-mail: reditel@vumdrevohostice.cz

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. drogy, sedativa, narkotika, opium, heroin, opiáty, nikotin, lysohlávky

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. drogy, sedativa, narkotika, opium, heroin, opiáty, nikotin, lysohlávky Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ VE VÚ A SVP PŠOV

KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ VE VÚ A SVP PŠOV KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ VE VÚ A SVP PŠOV Vypracoval: Schválil: PhDr. Sáva Arabadžiev Číslo jednací: Platnost: Účinnost: Obsah: Koncepce výchovně vzdělávacích činností Cílová skupina Cíl

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více