Č.j.: VÚ 000/ 20xx Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1, PODBOŘANY - PŠOV S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: VÚ 000/ 20xx Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1, 441 01 PODBOŘANY - PŠOV S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!!"

Transkript

1 S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!!

2 VÝCHOVNĚ LÉČEBNÝ PROGRAM, PRO CHLAPCE S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ, ČI OCHRANNOU VÝCHOVOU, SE ZÁVISLOSTNÍM CHOVÁNÍM NA OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTKÁCH OBSAH 1. Název a adresa VLS /VLS = výchovně léčebná skupina/ 2. Výchovně léčebný program charakteristika 3. Základní ustanovení 4. Kontakty pro veřejnost 5. Profesionální a řídící linie 6. Personální zabezpečení 7. Kontrolní činnost 8. Podmínky přijetí, délka pobytu a kapacita oddělení 9. Psychoterapie a její specifika 10. Cíle výchovně léčebného programu 11. Zdravotní podmínky přijetí a BOZP 12. RPVČ VLS VÚ a ŠJ Pšov 13. Specifika výchovně léčebné oblasti 14. Příjem a ukončení pobytu 15. Rozvržení dne 16. Fáze výchovně léčebné práce 17. Kapesné 18. Pošta 19. Testování 20. Drogové závislosti 21. Závěr 22. Specifikace místa výkonu VLS 23. Doporučená literatura a odkazy 24. Příloha základní dělení drog

3 VÝCHOVNĚ LÉČEBNÝ PROGRAM, PRO CHLAPCE S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ, ČI OCHRANNOU VÝCHOVOU, SE ZÁVISLOSTNÍM CHOVÁNÍM NA OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTKÁCH 1. NÁZEV A ADRESA VLS VÝCHOVNĚ LÉČEBNÉ ODDĚLENÍ ELIMDROG Adresa: Výchovně léčebná skupina; VÚ a ŠJ Pšov 1, Podbořany 2. VÝCHOVNĚ LÉČEBNÝ PROGRAM - CHARAKTERISTIKA Školské zařízení: Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1, Podbořany Pšov Oddělení: ELIMDROG Charakter: Výchovně léčebná výchovná skupina Klientela: chlapci s ÚV, OV, PO se závislostním chováním (omamné a psychotropní látky) Léčebná metoda: Skupinová psychoterapie intenzivní komunitní a zátěžová terapie 3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Výchovně léčebná skupina je zřízena jako součást výchovného ústavu VÚ a ŠJ Pšov. - Povolení k činnosti je specifikováno v dokladu č. XXXXX

4 Vnitřní řád výchovně léčebných skupin je součástí vnitřního řádu ústavu, vychází z něj a upravuje některá specifika, či doplňuje, vzhledem k plnění svého účelu. Je jeho základním dokumentem, ve kterém jsou stanoveny zásady společenského soužití dětí a pracovníků ústavu s přihlédnutím k výchovně léčebným cílům. Byl vytvořen na základě zákona č.109/2002 Sb., v dalším platném znění, vyhlášky č.334/2003 Sb. a s ohledem na výchovné poslání zařízení a specifika léčebného procesu. Platnost vnitřního řádu ústavu, tímto dokumentem tedy není dotčena. Dodržování vnitřního řádu výchovně léčebných skupin je povinností každého dítěte a zaměstnance ústavu. Zaměstnanci ústavu jsou dále povinni se řídit pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, zákonem č.109/2002 Sb.,383/2005 Sb., vyhláškou č.334/2003 Sb., dalšími obecně závaznými předpisy a vnitřními směrnicemi výchovného ústavu. 4. KONTAKTY NA PRO VEŘEJNOST Tel.ředitel , Tel. ústředna Fax Tel. sociální pracovnice a.sava seznam.cz 5. PROFESIONÁLNÍ A ŘÍDÍCÍ LINIE PROFESIONÁLNÍ LINIE - Vychovatelé psychoterapeuti - Asistenti vychovatele denní služba - Noční služba asistenti vychovatele - Psycholog - Externí psychiatr

5 ŘÍDÍCÍ LINIE ŘEDITEL VÚ A ŠJ PŠOV OSTATNÍ SOUČÁSTI ÚSTAVU ORGANIZACE: VEDOUCÍ VYCHOVATEL ODBORNOST: PSYCHOLOG VEDOUCÍ VLS VYCHOVATE L TERAPEUT VYCHOV. TERAPEUT ASISTENT PEDAGOGA ETOPED NOČNÍ SLUŽBA

6 6. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Vnitřní organizační struktura Organizační struktury, dělení pravomoci mezi ředitelem, vedoucím vychovatelem a vedoucím VLS, stanoví schéma organizačního řádu, který vydává ředitel zařízení. Pracovníci ředitel řídí VLS jako jednu ze svých součástí vedoucí vychovatel koordinuje činnost vychovatelů zajištění provozu asistentů pedagoga vychovatelé terapeuti zajišťují výchovně léčebnou a psychoterapeutickou činnost asistenti pedagoga zajišťují péči o děti v nočních hodinách a organizaci dne v oblasti režimových prvků psycholog - vedoucí VLS koordinuje program VLS a určuje směr psychoterapie, včetně výchovně léčebných postupů etoped organizuje odborný dohled a participuje na VL programu Rozsah povinností pracovníků, vymezení jejich práv a odpovědnosti stanovuje vnitřní a pracovní řád VÚ, který vydává ředitel ústavu, včetně řádu pro VLS. 7. KONTROLNÍ ČINNOST - PEDAGOGICKÉ RADY - KONZÍLIA ODBORNÉHO PERSONÁLU - KONZULTACE S EXTERNÍM PYCHIATREM A ODBORNÝMI LÉKAŘI - VSTUPY ŘEDITELE - ČŠI - MŠMT RODIČE A OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝCHOVU

7 - rodiče jsou informováni o důležitých událostech písemně (útěk chlapce, zhoršení zdravotního stav a pod) - informace běžného charakteru jsou osobám odpovědným za výchovu poukazovány jen v případě žádosti - telefonické spojení s ředitelem ústavu je možné i po pracovní době 8. PODMÍNKY PŘIJETÍ, DÉLKA POBYTU A KAPACITA ODDĚLENÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ - Výkon ÚV, OV, PO - Souhlas rodičů - Zájem klienta - Věk od 15 let - do období 2 měsíce před ukončením ústavní, či ochranné výchovy (15 19 let) DÉLKA VÝCHOVNÉ LÉČEBNÉHO PROGRAMU - Časová osa je nastavena individuálně - Minimální dotace potřebná k terapii 2 měsíce (60 dnů) KAPACITA: 8 lůžek 9. PSYCHOTERAPIE A JEJÍ SPECIFIKA TERAPIE ROZDĚLENÁ NA: - Psychoterapeutická komunita - Sebeobslužná terapie - Ergoterapie - Zážitková terapie

8 Terapie Terapie je zaměřena na dynamiku komunity a skupinových dějů jak aktuální povahy, tak souvislostí s dětstvím, dospíváním či významnými událostmi života. Pracuje se s jevy, které se nazývají nevědomí, obrany, přenos a protipřenos, což jsou pojmy svojí povahou psychoanalytické. Součástí dějů jsou psychosomatické jevy, sny, krize, psychotraumata, ale také významné události pozitivní a nadějné. Komunitní zkušenost V komunitě se klienti setkávají během společných činností v průběhu celého dne. Organizovanou částí komunitního setkání jsou ranní komunitní sezení a večerní kluby. V komunitě probíhají některé aktivity, které patří jak do oblasti zkušenosti tak vzdělávání. Smyslem komunity je pěstování a reflexe života v lidských společenstvích. VLS Skupinová zkušenost probíhá ve skupině, která pracuje s psychodynamickými postupy a metodami, prvky směrů(gestalterapie, arteterapie či terapie rodinné). Sebezkušenostní část má za úkol: a) sebepoznání, náhled a vhled do struktury osobního i rodinného vývoje, jeho potencí i patologie. b) zrání a osobní růst c) posílení vlastního "já" d) hledání kapacit ke zvýšení sociální inteligence e) zlepšení komunikačních dovedností f) posilování odolnosti v sociální zátěži g) konfrontace s vlastními symptomy a poruchami. h) náhled do psychosomatických souvislostí Daseinsanalytický přístup v komunitně-skupinové psychoterapii Terapie je zaměřena na rozvíjení možnosti každého účastníka být sám sebou. Probíhá v duchu hesla: "Být sám sebou a neztratit druhé, být autenticky s druhými a přitom neztratit sám sebe". Jedná se o rozšíření přístupů a postupů švýcarské daseinsanalýzy na skupinu.

9 Skupinový rozhovor se odehrává v rovině přirozené řeči a živé osobní zkušenosti. Skupinové jevy a události spolubytí jsou ponechány ve svých původních a jedinečných významech. Nepoužívá se hlubinného myšlení a teorie (jakým je např. pojmový konstrukt "nevědomí", ani odosobněné teorie učení). Vedení rozhovoru a způsob diskuse není invazivní, ale přesto se proniká do všech témat lidské existence, včetně její svobody a odpovědnosti. Člověk se primárně řídí vlastním porozuměním svému bytí a bytí vůbec. Zabýváme se pocity, protože každé porozumění je vždy nějak naladěné. Bezprostřední vztahy a dialog v tomto výcviku mají přednost před tzv. psychoterapeutickými technikami. Ty jsou spíše doplňkové a ryze prostředečné a klade se důraz na jejich beznátlakovou a rozumějící aplikaci. To, že se fenomenologicky hermeneutický přístup důsledně přidržuje bezprostřední fakticity lidské existence, mu umožňuje respektovat osobitou jedinečnost každého člověka a také jí rozumět. Určujícím vodítkem je tu snaha vyhnout se všemu mechanickému a manipulativnímu. Psychoterapeutická komunita Komunita je přirozené společenství lidí ve. V ní probíhají společné akce a společný program. Komunita je půdou, ze které vyrůstá skupinová zkušenost i skupinová práce. Důležitými hodnotami jsou, otevřenost, respekt, přijetí sebe i druhých, péče o důstojnost, čest a toleranci, cílem je získání a osvojení vědomí i praxe lidské vzájemnosti. Psychoterapeutická skupina Ve skupině probíhá vlastní terapeutický program, který má svoji specifickou podobu i řád. Cílem je: a) Otevírání vlastních a danému člověku přiléhajících možností smysluplného života. b) Otevírání vztahů a vztahovosti v komunitním a skupinovém setkávání. c) Zakládání předpokladů k pravdivému vedení vnitřního života i soužití s druhými lidmi. d) Živá účast, vhled a porozumění lidským společenstvím, tvořícím různé horizonty našich vztahů, vazeb a soužití. Součástí toho jsou i hlubší poznání barier, omezení a příčin potíží v soužití a komunikaci. e) Obnova tradičních, objevování nových i opouštění falešných životních hodnot. f) Rozvoj sebe a svých možností, schopností a vztahového potenciálu, zrání a košatění života v různých etapách života. g) Pěstování odvahy k porozumění smyslu, ke změně, odvaha vzdávat se iluzí, sebeklamu a nereálných očekávání.

10 10. CÍLE VÝCHOVNĚ LÉČEBNÉHO PROGRAMU Cíle VLP jsou zaměřeny na komplexní rozvoj osobnosti jedince. Jde o nalezení nových možností, pro člověka příjemných, motivujících výměnou za drogu. VLP respektuje individualitu každého člena skupiny a klade zvláštní důraz na: - Respektování pravidel komunity - Interakci mezi klienty - Abstinenci omamných a psychotropních látek (jiného závislostního chování) - Emoční inteligenci a její rozvoj - Komunikační dovednosti - Získání pracovních návyků - Vzdělávání klientů - Zvládání zátěžových situací - Toleranci, kooperaci, vzájemný respekt apod. VLP je rozdělen do samostatných částí Tyto samostatné části se však vzájemně propojují a vzniká ucelený blok, který působí na jedince komplexně, s možností využívat (dle potřeb klienta) více, či méně samostatných částí. I. Oblast adaptace - Nastavení adaptačních přístupů tak, aby jedinec nepociťoval změnu jako negativní proces - Adaptace založena na individuálním přístupu ke klientovi II. Oblast motivace - Založena na potřebě změny ze strany klienta - Založena na vhledu - vnitřní a vnější motivace - Založena na aktivitách, které jsou atraktivní pro tuto věkovou skupinu klientů

11 - Založena na cílech od možnosti krátkodobého dosažení směrem k cílům dlouhodobého charakteru III. Oblast pracovních návyků - Založena na pravidelném pracovně výchovném působení - Založena na získání přiměřené odměny za vykonanou práci - Založena na získání pocitu morální hodnoty vytvořené práce IV. Oblast schopnosti snášet zátěžové situace - Založená na přímé konfrontaci v podmínkách vyžadující zvládání vysoké zátěže - Založená na nutnosti skupinové práce a vzájemné pomoci V. Oblast schopnosti organizovat volný čas - Založena na spoluorganizování a podílení se na sestavování programu - Založena na samostatném organizování trávení volného času vnitřní motivace VI. Oblast rozvoje odpovědnosti, sounáležitosti, tolerance. - Založena na skupinovém soužití na respektování norem a plnění funkcí tradiční rodiny VII. Oblast fyzická kondice - Založena na pravidelné péči o tělo - Založena na principech zvyšování fyzické kondice a dosahování měřitelných výsledků VIII. Oblast samo-obslužnosti - Založena na nutnosti samo-rozhodování při péči o skupinu - Založena na systému samostatných úkolů IX. Oblast přechodu výchovy v sebevýchovu - Založena na uvědomění jedince - Založena na předávání kompetencí - Založena na posilování sebevědomí - Založena na přijetí důvěry

12 X. Oblast vzdělávání - Založena na získávání elementárních znalostí - Založena na prohlubování získaných znalostí - Založena na využití získaných znalostí a dovedností XI. Oblast socializace, integrace, inkluze - Založena na nácviku modelové situace - Založena na výuce sociálního učení /metodologie INTERPONS s.r.o/ - Založena na interakci s civilním prostředím pod částečným vedením - Založena na interakci s civilním prostředím bez vedení a kontroly 11. ZDRAVORNÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ A BOZP Podmínky a požadavky na zdravotní stav jedince Nelze přijmout klienta: - Bez předchozí detoxikace /ústavní, či individuální/ - Intoxikovaného klienta - S diagnostikovanou závažnou psychickou poruchou vyžadující péči psychiatra - Dítě bez vyšetření na HIV, hepatitidu, infekčních onemocnění Ostatní veškerá zdravotní problematika je posuzována individuálně a je vždy přihlíženo k zájmu dítěte o přijetí do VLP BOZP Je organizováno v souladu se všemi platnými předpisy a zákony, platnými k době, přijetí klienta do VLP. Přihlíží se také na BOZP pro mladistvé a to vzhledem k jejich věku. BOZP je doplněno o vnitřní předpisy pro děti v zařízení pro výkon ÚV a OV, Práce s dozorem: vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP. Tato osoba musí zrakově obsáhnout všechna pracovní místa, aby mohla v případě porušení BOZP, nebo ohrožení zdraví zasáhnout. Práce s dohledem: osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce, a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

13 Zda se na daném pracovišti jedná o dohled či dozor, rozhoduje vedoucí VLP. 12. RPVČ VLS VÚ A ŠJ PČŠOV 1. VYMEZENÍ RPČV Rámcový program výchovné činnosti (RPVČ) se vztahuje na pedagogicky řízené činnosti v síti školských zařízení pro výkon ÚV a OV. Je základním a dokumentem směrodatným dokumentem pro zřizovatele, pedagogy a odborné partnery, kteří se na výchovně vzdělávací činnosti podílejí, nebo na ni participují. RPVČ je základním východiskem pro vypracování výchovných programů zařízení (dále VPZ) v jednotlivých typech školských zařízení, pro výkon ÚV a OV. 2. CHARAKTERISTIKA RPVČ RPČV vychází ze zákona 109/2002 o výkonu ÚV nebo OV ve školských zařízení a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Účelem těchto zařízení je zajistit nezletilé osobě (3 18 let), popř.19 let, na základě rozhodnutí soudu o ÚV nebo OV, nebo PO náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého rozvoje a řádné vzdělání. Dále je účelem těchto školských zařízení předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů v chování dítěte a zmírňovat příčiny a důsledky již vzniklých poruch chování. 3. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ, ZAŘAZOVÁNÍ, UKONČENÍ Dítě je zařazeno po umístění do výchovné skupiny dle diagnostických hledisek z předešlého zařízení. Jeho vývoj je sledován, přehodnocován popřípadě pobyt ukončován a to za účasti: Etopeda Vedoucího vychovatele Sociální pracovnice Kmenového vychovatele

14 Ostatních pedagogických pracovníků Externích zainteresovaných odborných pracovníků Ředitele 4. POJETÍ VÝCHOVNÉ PRÁCE Cílem výchovné práce ve školských zařízeních pro výkon ÚV a OV je vytvoření trvalého prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových i speciálních potřeb a které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Součástí je podpora vzdělávání, snaha naučit děti sebeobsluze, pracovním a sociálním dovednostem a návykům tak, aby po ukončení ÚV nebo OV se mohly úspěšně zapojit do společnosti. 5. HLAVNÍ VÝCHOVNÉ CÍLE Základním cílem výchovné činnosti v zařízeních pro VÚ a OV je aby dítě získalo takové kompetence, které by mu umožnilo co nejlepší zařazení nebo návrat do společnosti. Hlavní výchovné cíle vycházejí z obecného cíle výchovné práce v zařízeních pro výkon ÚV a OV. a) Rozvoj osobnosti Utvářet hygienické návyky, vést dítě k sebeobsluze a dodržování zásad správného denního režimu Prohlubovat vědomosti, dovednosti a návyky, rozvíjet poznávací procesy Poznávat sebe sama, potlačovat negativní citové stavy a učit se překonávat překážky a obtíže Vést děti k regulaci vlastního chování na základě správných zásad chování Učit se vzájemného soužití s ostatními lidmi Vést děti ke kolektivní zodpovědnosti, ale umět se prosadit b) Samostatné rozhodování c) Zodpovědnost

15 6. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Veškeré výchovné činnosti směřují k vytvoření klíčových kompetencí, které představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v praktických životních situacích. Klíčové kompetence představují pro dítě neopominutelný základ přípravy na život ve společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu. A. Učební kompetence Dítě: Umí vyhledat informace, pochopit jejich smysl a využít je v procesu učení Organizuje a řídí vlastní učení, umí zhodnotit jeho výsledky Zná obecně užívané termíny, znaky, symboly, umí uvést věci do vzájemných souvislostí Má předpoklady k celoživotnímu učení B. Sociální, interpersonální a pracovní kompetence Dítě: orientuje se v mezilidských vztazích, uvědomuji si zpětnou vazbu vlivu svého chování na okolí Rozpozná nevhodné a rizikové chování a uvědomuje si jeho možné důsledky Zvládá běžné životní situace a emocionální problémy, koriguje nepřizpůsobivé chování Vědomě dodržuje morální zásady a pravidla chování, orientuje se v základních mravních hodnotách Používá základní pracovní dovednosti a návyky v každodenních činnostech Připravuje i provádí svoji pracovní činnost, dodržuje pravidla BOZP Rozumí skupinovým vztahům a aktivně do nich zasahuje, aktivně ovlivňuje kooperaci ve skupině

16 C. Kompetence řešit problémy Dítě: Vnímá nejrůznější situace v zařízení i mimo něj, přemýšlí o jejich příčinách a na základě svých zkušeností hledá jejich řešení Umí postihnout problém, nalézt a zformulovat způsoby jeho řešení a uplatnit jej v praxi Samostatně rozhoduje, zvažuje důsledky svého rozhodnutí, nese za ně odpovědnost D. Komunikativní kompetence Dítě: Výstižně, souvisle, kultivovaně formuluje své myšlenky v písemném i ústním projevu Diskutuje s vhodnou argumentací Využívá získané komunikativní schopnosti k vytváření vzájemných vztahů k ostatním lidem Rozumí různým textům (tiskopisy, informace, pokyny) Využívá možností komunikačních technologií E. Občanské kompetence Dítě:oj Chápe funkci zákonů a společenských norem, zná svá práva a povinnosti Respektuje odlišný způsob života jiných etnik, skupin a náboženství Zvládá běžnou komunikaci s úřady Je schopno poskytnou účinnou pomoc, v krizové situaci Projevuje pozitivní postoj k ochraně životního prostředí 7. VÝCHOVNÉ ČINNOSTI I. Rekreační Výchovné cíle směřovat k: uplatnění kompenzační funkce rekreace

17 odstraňování únavy z jednostranného zatížení organismu využívání aktivního odpočinku Hlavní činnosti Individuální a kolektivní tělovýchovné chvilky zaměřené na uvolnění a relaxaci Pohybové a spontánní hry v přírodě, vycházky do přírody Rekreační provozování sezónní sportovní a tělovýchovné činnosti Účast na akcích rekreačního charakteru Návštěvy kina, divadla, sportovního utkání Výlety rekreačního charakteru Očekávané kompetence chápe podstatu aktivního odpočinku a umí aktivně odpočívat zná vhodné relaxační techniky a umí je využívat II. Příprava na vyučování Výchovné cíle - směřovat k: Doplnění vzdělávací činnosti školy Rozvoji vědomostí, dovedností a návyků získaných v době vzdělávacího procesu Pěstování smyslu pro povinnost a odpovědnost Odpovědnosti k ostatním a k pomoci slabším Hlavní činnosti Písemné a ústní úkoly Osvojování základních technik učení a jejich upevňování, práce s knihou, učební pomůcky Osvojování návyků samostatné práce Vzájemná kooperativní činnost projektové techniky Upevňování vědomostí, dovedností a návyků zábavnou formou Kontrola úrovně vědomostí, dovedností a návyků, odstraňování nedostatků Prohlubování poznatků získaných ve škole při vycházkách, exkurzích, zájmové činnosti Pravidelná kontrola učebních výsledků, spolupráce se školou

18 Práce s odbornou literaturou (encyklopedie a pod) Očekávané kompetence zná a pracuje podle základních technik učení umí si zorganizovat práci tak, aby byla efektivní využívá zásadu pravidelnosti samostatnosti je schopen pracovat v kolektivu, pomáhat ostatním III. Zájmové Výchovné cíle směřovat k: Vzbuzovat zájem o technické obory, úrovně technické znalosti, manuální zručnosti při zacházení s nástroji a jednoduchými technickými přístroji Zařazování aktivit na ochranu přírody, přírodovědné obory, pěstitelství a chovatelství Kultivování společenského chování Rozvíjení čtenářských a literárních dovedností, kulturního slovního projevu, estetického vztahu k okolí, výtvarných a hudebních dovedností Upevňování tělesné zdatnosti, rozvíjení sportovních dovedností, aktivního pobytu v přírodě Prohlubování znalostí z předpisů silničního provozu Hlavní činnosti Pracovně technické - Zhotovování výrobků z papíru, drobného přírodního a technického materiálu, textilního materiálu, ze dřeva, kovu apod. - Práce montážní a demontážní opravy jízdních kol, nábytku apod. - Modelářství - Elektrotechnické práce Přírodovědné - Pozorování živé a neživé přírody - Vytváření koutku přírody - Pěstitelské práce na zahradě - Vycházky a výlety do přírody, ZOO a pod

19 - Ochrana přírody, chování v přírodě, aktivní činnost při ochraně přírody Společenskovědní - Neformální rozhovory o knize, televizním pořadu, divadelním představení, sportovním utkání - Besedy s pozvanými osobnostmi - Sledování tisku a médií o současné domácí i světové situaci - Projevování úcty ke státním symbolům - Objasňování tradic a s tím spojená výzdoba - Výlety na památná místa naší minulosti Estetické a)výtvarné - Zobrazování skutečnosti podle představ a fantazie - Dekorativní řešení plochy, využití písma - Zhotovování dekorativních užitkových předmětů - Chápání funkce výtvarného umění v životě - Prostorové techniky a makety - Fotografování - Prezentace na veřejnosti - výstavy b)hudební - Poslech hudby - Hra na hudební nástroje - Zpěv s doprovodem a bez doprovodu - Spojení hudby s pohybem - Hudební hry c)literárně dramatické - Četba prózy a poezie - Návštěva divadelních a filmových představení - Recitace, dramatizace - Kultivace slovního projevu - Aktivní účast na divadelních představeních Sportovní - Kondiční, zdravotní a vyrovnávací cvičení - Pohybové hry

20 - Akrobatická cvičení - Míčové hry - Základy lehké atletiky - Gymnastika - Zimní sporty plavání a hry ve vodě - Turistika, cykloturistika, vodní turistika - Sledování sportovních událostí Dopravní a branné - Poučení o požární ochraně - Aktivní znalost zásad první pomoci - Táboření, orientace v okolí, turistické pochody a výlety - Ochrana při neočekávaných přírodních katastrofách - Ochrana před následky války a teroristických akcích - Seznámení s dopravní tématikou - Znalosti a dovednosti v oblasti: chodec, cyklista v silničním provozu Očekávané kompetence Zvládání jmenovaných činností, se schopností jejich užití v praktickém životě IV. Sebeobslužné a organizační Výchovné cíle směřovat k: Zvládání samostatného života s výhledem na osamostatnění jedince s následným zařazení do společenského, kulturního a pracovního života. Hlavní činnosti Péče o obuv a oděv, drobné opravy Výměny osobního a ložního prádla Udržování pořádku v osobních věcech Přepírání drobného prádla Příprava jednoduchého jídla Péče o čistotu a estetický vzhled zařízení a jeho okolí Péče o malé děti a pomoc slabším Péče o nemocné Ochrana zdraví a předcházení úrazům

21 Hospodaření s kapesným, aktivní účast při nákupech potravin, oblečení, vybavení apod. Příprava oslav slavnostních stolů a výzdoby Aktivní účast na plánování a organizaci života v zařízení Vyřizování jednoduchých úředních záležitostí Očekávané kompetence Zvládání jmenovaných činností, se schopností jejich užití v praktickém životě V. Reedukační Výchovné cíle směřovat k: Poznání sebe sama, formování svých postojů a orientaci v mezilidských vztazích Efektivnímu chování Konstruktivnímu zvládání konfliktů a agresivity překódování stávající hodnotové orientace Hlavní činnosti Nácvik dovedností potřebných pro efektivní chování Stimulace, přinucení, přesvědčování, organizace chování Modelové vytváření vhodných podnětů a situací Zvládání konfliktů a náročných životních situací Aktivní sociální učení Snižování obranných postojů Vytváření přiměřených vzorců chování Očekávané kompetence Schopnosti zvládání náročných životních situací, agresivního chování, schopnosti sebevýchovy, navazování kladných sociálních vztahů a co možná nejširší uplatnění jedince v sociálním, kulturním a pracovním životě.

22 PSYCHOTERAPIE JE SAMOSTATNÝM ČLÁNEK, VČLENĚNÝM DO DENNÍHO ŘÁDU VLP - Skupinová a komunitní práce, práce v klubu apod. - Samostatná práce evidence vývoje psaní deníků - Jednotlivé prvky psychoterapie, její metody a přístupy 13. SPECIFIKA VÝCHOVNĚ LÉČEBNÉ OBLASTI ADAPTACE adaptace je součástí celého léčebného programu. První fází adaptace je období rozhodnutí se k léčebnému kroku příprava a adaptace na změnu. Druhá fáze je začlenění se do skupiny, seznámení se s pravidly a podmínkami, včetně jejich přijetí. Stanovení cílů, ale také možností zvládání výchovně léčebného programu, opravných prostředků apod. A. Krátkodobé cíle: - Přijetí nových pravidel a podmínek, včetně jejich chápání - Navození vzájemné důvěry mezi: klient / terapeut; klient / klient B. Střednědobé cíle: - Rámcové zvládání výchovně léčebného programu - Systém maximální podpory zvládání změn zvládání abstinenčních příznaků - Zvládnutí programu při selhání jedince možnosti vedoucí k nápravě C. Dlouhodobé cíle: - Ukončení programu splnění závazných ukazatelů ZÁSADY - Pravidelnost, posloupnost, zvyšování nároků a zátěže - Vedení deníku - záznamy vnímání, prožívání, vztahů, konfliktů, zážitků /zpětná vazba/ - Tolerance, důvěra, spolurozhodování o sankcích, spoluvytváření pravidel a zásad komunity - Rituál přijetí a ukončení - Zvýšený podíl sociálního učení

23 - Založeno na skupinové psychoterapii ZÁKLADNÍ PRAVIDLA - RESPEKTOVÁNÍ NULOVÉ TOLERANCE K PŘÍTOMNOSTI A MANIPULACI S NÁVYKOVÝMI A PSYCHOTROPNÍMI LÁTKAMI - PORUŠENÍ VEŠKERÝCH PRAVIDEL SE PROJEDNÁVÁ KOMUNITNĚ - VEŠKERÉ ČINNOSTI A TAKÉ ÚSPĚCHY, SE PROJEDNÁVAJÍ KOMUNITNĚ - RESPEKTOVÁNÍ NULOVÉ TOLERANCE K NÁSILÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP KLIENTŮ - PASIVNÍ PŘÍSTUP JE PROJENÁVÁN KOMUNITNĚ 14. PŘÍJEM A UKONČENÍ POBYTU PŘÍJEM KLIENTŮ - Z DÚ, VÚ, DDŠ PO PŘEDCHOZÍM PROJEDNÁNÍ S OSPOD, DÚ a na základě rozhodnutí ve správním řízení dle 10, zák. č. 500/2004 Sb., a na základě 24, odst. 3, písm. c), zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění UKONČENÍ POBYTU - Stanovená délka pobytu splnění prostupných fází - Hrubé a opakované porušování podmínek výchovně-léčebného pobytu - Dlouhodobá nemoc - Jednání v rozporu s podmínkami nástupu klient nemá o služby zájem a pobyt neplní původně stanovený účel - Ukončení z rozhodnutí klienta nemá o službu zájem opouští zařízení následných 48 hodin - Na žádost rodičů - Útěk z výchovně léčebného pobytu - Jiné důvody vždy přihlíženo na zájem klienta OPAKOVÁNÍ POBYTU - Dítě musí být v režimu ÚV, OV, PO

24 - Opakování programu musí schválit stanovená komise (důvody opakování, předpoklady účelnosti a pod) - Minimální doba mezi odchodem a znovupřijetím nesní kratší, než 30 dní - Důvodem odejití nebyly důvody šikana, ublížení na zdraví, verbální napadání personálu a klientů apod. 15. ROZVRŽENÍ DNE ROZVRŽENÍ DNE: PO - PÁ 7.00 BUDÍČEK ROZCVIČKA HYGIENA, ÚKLID POKOJŮ SNÍDANĚ RANNÍ KOMUNITA PLÁNOVANÉ ČINNOSTI OBĚD ODPOLEDNÍ KLID PLÁNOVANÉ ČINNOSTI SAMOSTATNÁ PŘÍPRAVA VEČEŘE A VEČEŘE ÚKLIDY VEČERNÍ KOMUNITA NEPLÁNOVANÁ ČINNOST VOLNO KE PSANÍ DOPISŮ, TELEFON,PC HODNOCENÍ, HYGIENA, VEČERKA - INDIVIDUÁLNĚ LZE PRODLOUŽIT MAX PŘEDE DNEM PRACOVNÍHO VOLNA, ČI KLIDU ROZVRŽENÍ DNE: SO NE SOBOTA 8.00 BUDÍČEK

25 HYGIENA SNÍDANĚ KOMUNITA VÝLET PŘÍPRAVA VEČEŘE A VEČEŘE GENERÁLNÍ ÚKLID VEČERNÍ KOMUNITA VEČERKA- INDIVIDUÁLNĚ LZE PRODLOUŽIT MAX PŘEDE DNEM PRACOVNÍHO VOLNA, ČI KLIDU NEDĚLE 8.00 BUDÍČEK HYGIENA SNÍDANĚ KOMUNITA OSOBNÍ VOLNO, OBĚD, MOŽNÉ VYCHÁZKY POUZE S RODIČI, ČI ZÁK. ZÁSTUPCI HUDEBNÍ PROGRAM /HYMNA, ERB, ZÁSTAVA/ PŘÍPRAVA VEČEŘE A VEČEŘE OSOBNÍ VOLNO VEČERNÍ KOMUNITA VEČERKA - INDIVIDUÁLNĚ LZE PRODLOUŽIT MAX PŘEDE DNEM PRACOVNÍHO VOLNA, ČI KLIDU HODNOCENÍ KLIENTŮ PROBÍHÁ KOMUNITNĚ A ZAPISUJE SE NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ /HODNOCENÍ KLIENTA, HODNOCENÍ CELÉ SKUPINY/ (SPLNIL, ČÁSTEČNĚ SPLNIL, NESPLNIL)

26 16. FÁZE VÝCHOVNĚ LÉČEBNÉ KOMUNITNÍ PRÁCE VÝCHOVNĚ LÉČEBNÁ KOMUNITA MÁ 3. FÁZE 1. FÁZE - Písemná dohoda o vstupu do komunity (životopis, zavedení deníku, seznamování s pravidly, stanovení individuálních plánů, potřeb, možností apod. 2 týdny (činnosti v režimu přípravném náročnost 60%). - V této části nemá klient žádnou vedoucí funkci 2. FÁZE - Žádost obhájení dosavadní činnosti, ústně klient žádá komunitu o postoupení, zvládnutí 1. Fáze, nebo žádá o pomoc některých částí, které nezvládl. Komunita radí, pomáhá, hodnotí. - Délka druhé fáze 6 týdnů (činnosti v režimu postupného navyšování zátěže náročnost: postupně od 60% do 100%)v této fázi má klient dílčí funkci 3. FÁZE - Žádost obhájení dosavadní činnosti, ústně klient žádá komunitu o postoupení, zvládnutí 2. Fáze, nebo žádá o pomoc některých částí, které nezvládl. Komunita radí, pomáhá, hodnotí. - Délka druhé fáze 4 týdnů (činnosti v režimu výkonu100%) - V této fázi jsou rozděleny kompetence do vedoucích funkcí, časově omezených 17. KAPESNÉ KAPESNÉ JE V SOULADU SE ZÁKONEM 109 /2002 V DALŠÍM PLATNÉM ZNĚNÍ - Výše kapesného či jeho omezení se v 1. fázi projednává komunitně - Výše kapesného či jeho omezení se v 2. fázi rozhoduje individuálně - Výše kapesného se ve 3. fázi neomezuje

27 18. POŠTA PŘÍJEM POŠTY, ELEKTRONICKÁ POŠTA A TELEFONY - PODLÉHÁ KONTROLE PŘÍTOMNODT PEDAGOGA - PODLÉHÁ DENNÍMU ŘÁDU - JE OMEZENA NA NUTNÉ a) Dopis neomezen b) Telefon max. 2 minuty c) Elektronická pošta 10 minut 19. TESTOVÁNÍ TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST PSYCHOTRPOPNÍCH A OMAMNÝCH LÁTEK, ALKOHOLU A POD - NEPRAVIDELNĚ, DLE UVÁŽENÍ, ČI PLÁNU PEAGOGŮ 20. DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Droga: V širším slova smyslu: látka, která svou chemickou strukturou způsobuje změny funkce lidského organismu (léky, legální a ilegální drogy, syntetická barviva, některé potraviny apod.) V užším slova smyslu: psychoaktivní látka, která ovlivňuje chování a vnímání jedince Užití těchto látek v dávce, která vyvolá změny psychických a tělesných funkcí = intoxikace