8. Systém odměny. František Koukolík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Systém odměny. František Koukolík"

Transkript

1 8. Systém odměny František Koukolík Systém odměny je fundamentální neurobiologický systém zajišťující přežití a rozmnožování. Zneužívání jeho funkce se stalo v moderní společnosti závažným epidemiologickým a klinickým problémem. Máme na mysli zejména závislosti na psychoaktivních látkách. Odměna je u zvířat definována operacionálně. Podnět je považován za odměnu, jestliže v nějakém směru posiluje (reinforce) chování, neboli zvyšuje pravděpodobnost nějakého druhu chování. Trest je chápán opačně jako stimulus, jenž chování zvířete v nějaké směru tlumí, snižuje jeho pravděpodobnost. Pro lidi platí to samé. Lidé jsou však schopni do značné míry své akce exekutivně kontrolovat. Nadto jsou explicitní informace o tom, co mají lidé rádi nebo neradi zastírány subjektivními faktory i tím, co se lidé rozhodnou sdělit nebo nesdělit. Výsledky experimentů se zvířaty i teoretické úvahy (přehled Kelley a Berridge, 2002; Schultz, 2002; Cohen a Blum, 2002; Berridge a Robinson, 2003; obr.23, obr.24) považují systém odměny (citlivý i na trest ) za evolučně danou dynamickou neuronální síť jejímiž klíčovými uzly jsou jádra a projekce mesolimbokortikální dopaminergní area tegmentalis ventralis Tsai v mozkovém kmeni, v telencefalu pak ventrální striatum nucleus accumbens, amygdala, některé oblasti bazálního telencefala a prefrontální kůry. Současné výzkumné úsilí se zaměřuje na 1. neuroanatomickou organizaci systému odměny, zejména na interakce dopaminergní složky systému odměny s dalšími systémy nervových přenašečů, funkční a vývojovou analýzu neuronálních obvodů a k nim přidružených neuroendokrinních systémů jejich činnost je podkladem apetitivně a averzivně motivovaných chování, vlastnostmi specifických systémů, například amygdalo-striátových, které mohou zvyšovat význam podnětů, které mají vztah k odměně 2. studium mozkových systémů jejichž činnost odpovídá za rozhodování a behaviorální volbu, například na studium otázky, které mozkové oblasti vyhodnocují odměnu 96

2 3. na výpočetní přístupy propojující behaviorální mechanismy s jejich neurofysiologickými podklady, které se týkají posilování (reinforcement) a prediktivních asociací 4. na zkoumání genetického a evolučního vlivu signálních molekul, hormonů a cirkadiánních regulačních mechanismů na behaviorální a neurochemické indikátory odměny, afektu a kognitivního fungování, zejména na vlivy dlouhodobě měnící genovou expresi 5. na roli ventrálního striata a blízkých struktur, jejichž činnost je mediátorem apetitivního chování (NIDA, 2002). Systém odměny v lidském mozku Elliot et al. (2000) vyšetřovali aktivitu lidského systému odměny (obr.23) fmr v průběhu hry, při které byly zdravým lidem předkládány hrací karty, červené a černé. Úkolem bylo odhadnout, která karta je správná, odhad sdělit tlačítkem knoflíku. Vyšetřovaným bylo sděleno, že v 50% předložených případů bude správná červená karta, v druhých 50% karta černá. Aniž by to vyšetřovaní věděli, byla zpětná vazba volba správné a nesprávné karty pseudonáhodná bez ohledu na to, jak vyšetřovaní volili.. Správná odpověď byla odměňována finančně, nesprávná byla trestána odnětím stejné částky. V okraji obrazovky, kterou vyšetřovaní lidé sledovali při předkládání karet, byl vidět sloupec oznamující kumulativní stav hry. Vyšetřovaní lidé bylo jich 9 po skončení pokusu popisovali subjektivní míru pocitu radosti z výhry a zklamání ze ztráty. Úroveň odměny byla v tomto experimentu chápána jako výše sloupce oznamujícího kumulativní zisk. Trestem zde byly chápány ztráty z dosažené výše odměny. Odměna zvyšovala aktivitu středního mozku a oblasti ventrálního striata. Trest zvyšoval aktivitu hipokampu. Růst odměny nadto aktivoval globus palidus, anteroventrální talamus a gyrus cinguli v subgenuální oblasti. Tyto oblasti dostávají projekce ze striatových a limbických oblastí, o nichž se předpokládá, že se svou aktivitou podílejí na odpovědi označované jako odměna/trest (Everitt a Robins, 1992). Zmíněné striatové a limbické oblasti na oplátku promítají do prefrontálním a premotorických oblastí. Lze tedy uvažovat o možnosti, že jejich aktivita propojuje základní signály odměny s procesy vyšší kognice a chováním. Zajímavá je aktivita subgenuální oblasti g. cinguli. Změny této aktivity jsou součástí klinické deprese 97

3 (Drevets et al., 1997). Jak na růst odměny, tak na růst trestu (pokles odměny) odpovídaly zvýšenou aktivitou nc. caudatus, insula a ventrální prefrontální kůra. Neuronální odpovědi na odměnu a trest jsou tedy v lidském mozku disociovatelné. Cílené akce jsou odvislé na neporušené funkci exekutivních systémů a motivaci. Jak exekutivní systémy, tak motivace jsou vázány na činnost prefrontální kůry. Na funkci dorzolaterální prefrontální kůry je vázána pracovní paměť, plánování a další exekutivních funkce. Na funkci ventrální prefrontální kůry, částečně i ventromediální prefrontální kůry je vázána motivace a citlivost vůči odměně (přehled Koukolík, 2002). Lze tedy předpokládat existenci neuronálního systému propojujícího kognitivní funkce s motivací a citlivostí na odměnu. Tuto hypotézu testoval Pochon et al. (2002) v souboru šesti zdravých mladých jedinců. K vyšetřování byla užita fmr. Vyšetřovaní lidé byli podrobeni n-back testu zatěžujícímu pracovní paměť. Rozhodovali, zda písmeno, na které se dívají, je stejné nebo rozličné od písmene, které viděli v předchozím kroku ( což je1-back. V případě 2-back by určovali totožnost nebo rozdílnost písmene prezentovaného před 2ma kroky, atd. Čím je n vyšší, tím je test náročnější). N-back test byl proveden jednak samostatně, jednak ve vazbě ve vazbě na finanční odměnu. Čím přesnější byla odpověď, tím vyšší odměna. Bylo možné získat až 2000 francouzských franků (přibližně 285 USD). Zátěž pracovní paměti aktivovala dorsolaterální prefrontální kůru (BA 9, 46). Při nejnáročnější zátěži 3-back se nadto aktivovala i laterální frontopolární kůra (BA 10). Odměna aktivovala stejné oblasti, které aktivovala zátěž pracovní paměti, nadto se aktivovala mediální polární oblasti (BA 10) bez ohledu na míru zátěže pracovní paměti. Mediální polární kůra tedy monitoruje míru odměny spjatou s běžícím kognitivním procesem. Rostoucí kognitivní zátěž včetně zpracovávání odměny tlumí aktivitu ventrální prefrontální kůry BA 11/47, nadto subgenuální prefrontální kůry. Je možné, že útlum těchto oblastí je emoční vrátkování (gating) jehož smyslem je tlumení adverzivních emočních signálů, které by snižovaly úroveň výkonu. Aktivitu systému odměny v průběhu signálu, který šlo nebo nešlo předpovědět, vyšetřoval fmr u 25 zdravých lidí užitím přirozených odměn, ovocné šťávy a vody, Berns et al. (2001). Ve skeneru dostávali vyšetřovaní lidé předpověditelným nebo nepředpověditelným 0,8 ml vody nebo ovocné šťávy. Při předpověditelném způsobu podávání dostávali vyšetřovaní obě tekutiny v rozmezí 10 vteřin alternativně. Při nepředpověditelném 98

4 podávání dostávali obě tekutiny náhodně, ve stejném časovém rozmezí. Každé kolo trvalo 5 minut, užita byla dvě kola, jejich užití bylo mezi účastníky randomizováno. Odměna aktivovala nc. accumbens a mediální orbitofrontální kůru, uzly systému odměny, nejvíc v případě, že se nedala předpovědět. Zajímavé, že subjektivní preference vyšetřovaných lidí neodpovídaly aktivitě systému odměny, ale aktivitě senzoricko-motorické kůry. V experimentu s opicemi odpovídá těmto zjištěním topograficky odlišná aktivita prefrontální kůry úměrná volbě cíle (Matsumoto et al. 2003; Richmond et al., 2003; obr 25.) V průběhu experimentu byla snímána aktivita neuronů laterální a mediální prefrontální kůry v průběhu úkolu go nogo. Opice se naučily na základě jednoho nebo dalšího, odlišného zrakového podnětu dvě motorické odpovědi vytáhnout a vrátit joystick ( go ) a držet joystick ( nogo ). Tón oznamoval, zda byla akce provedena správně nebo nesprávně. Odměnou za správný výkon byla ovocná šťáva. Opice mohly volit akci nebo ne-akci na základě očekávané odměny. Po prezentaci podnětu, přitom před aktivací motorické kůry a motorickou akcí, se aktivoval značný počet neuronů mediální prefrontální kůry pouze při určitém typu kombinace podnětu, akce a odměny. Literatura Berns GS, McClure SM, Pagnoni G, et al. Predictability modulates human brain response to reward. J Neurosci 2001;21: Berridge KC, Robinson TE. Parsing reward. Trends Neurosci 2003;26: Cohen JD, Blum KI. Reward and decision. Neuron 2002:36: Drevets WC, Price JL, Simpson Jr, et al. Subgenual prefrontal abnormalities in mood disorders. Nature 1997;386: Elliot R, Friston KJ, Dolan, RJ. Dissociable neural responses in human reward systems. J Neurosci 2000;20: Everitt BJ, Robbins TW: Amygdala ventral striatum interactions and reward related processes. In: Aggleton JP (ed) : The amygdala. Wiley, New York, 1992 Kelley AE, Berridge KC. The neuroscience of natural rewards: relevance to addictive drugs. J Neurosci 2002;22:

5 Koukolík F. Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Portál, Praha 2002 Matsumoto K, Suzuki W, Tanaka K. Neuronal correlates of goal-based motor selection in the prefrontal cortex. Science 2003;301: NIDA (The National Institute on Drug Abuse). Reward and decision making: opportunities and future decision. Sponsor s foreword. Neuron 2002;36: (www.drugabuse.gov) Pochon JB, Levy R, Fossati P, et al. The neural system that bridges reward and cognition in humans: an fmri study. Proc Natl Acad Sci USA 2002;99: Richmond B, Liu Z, Shidara M. Predicting future rewards. Science 2003;301: Schultz W. Getting formal with dopamine and reward. Neuron 2002;36: Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek Klíčové otázky zneužívání psychoaktivních látek zní: 1. Proč někteří lidé přejdou od příležitostného k nutkavému užívání? 2. Proč je pro chemicky závislé lidi tak obtížné s tímto užíváním přestat? 9.1. Neurobiologie František Koukolík Považuje se za prokázané, že psychoaktivní látky usurpují systém odměny: část dopaminového systému vystupující ze s. nigra a area tegmentalis ventralis Tsai směřující a nc. accumbens (Nacc) a striatu, stejně jako glutamátové vstupy z prefrontální kůry, amygdaly a hipokampu, jimž se souhrnně říká NAcc obvod (NAcc-related circuitry, přehled Robinson a Berridge, 2003). Přirozenými, evolučně danými podněty pro činnost tohoto obvodu jsou například vzduch, voda, potrava, sexuální partner, bezpečí. Chemické látky vyvolávající závislost tento systém nejen aktivují, často výrazněji než přirozené podněty, mění i jeho činnost na molekulární, buněčné i systémové úrovni. Právě této množina proměn se považuje za klíč k přechodu od příležitostného užívání, resp. zneužívání k závislosti. 100

6 Vznik závislosti na psychoaktivních látkách vysvětlují čtyři skupiny teorií: 1. Teorie oponentního procesu Teorie oponentního procesu (Solomon, 1977) je psychologická podoba teorie, podle níž lidé začnou užívat drogy, protože jim to dává slast, opakované užívání drogy vede v důsledku homeostatické neuroadaptace k toleranci a závislosti, jakmile se droga užívat přestane, projeví se nepříjemné příznaky z odnětí. Závislí lidé začnou drogu užívat nutkavě hlavně proto, aby se vyhnuli nepříjemný příznakům z odnětí. Teorie oponentního procesu má zato, že droga zpočátku aktivuje systém odměny způsobem závislým na dávce, což se nazývá a-proces. Systém odměny homeostaticky spustí negativní, oponentní b-proces. Sloučení a procesu a b-procesu vyústí do výsledně příjemného A-stavu, který daný jedinec prožívá, jestliže je a-proces převyšuje b-proces, a nepříjemného B-stavu, pakliže je tomu opačně. Oba procesy mají dynamiku. Příjemný A stav zpočátku převyšuje nepříjemný B stav, při opakovaném užívání drogy narůstá mohutnost a délka trvání nepříjemného B stavu. Dlouhodobá abstinence teoreticky tlumí b-proces, jakmile se b-proces vrátí k normě, přestává být jedinec závislý. Neuronální podoba této teorie (Koob a Le Moal, 1997, 2001) má zato, že a-proces odpovídá aktivaci mesolimbického dopaminergního systému jehož projekce směřují do nc. accumbens a amygdaly, kteréžto projekce mají zprostředkovat akutní zpětnovazebně posilující (reinforcing) efekt drogy. Opakované užití drogy indukuje toleranci, resp. tlumí aktivitu mesolimbického systému. Tím se snižuje míra A- stavu. Jakmile se droga přestane užívat, klesá dopaminergní a serotoninergní transmise přinejmenším na několik dní pod normální stav, výsledkem je nepříjemný B-stav. Opakované užívání drogy spouští nadto další b-procesy prostřednictvím hypotalamo-hypofysárně-nadledvinové osy. Proti této teorii svědčí, že odnětí drogy může být menší motivací k dalšímu užívání drogy, než se často má zato svědčí pro to výsledky experimentů. Kromě toho chemicky závislí lidé si drogy berou i tehdy, nemají-li žádné příznaky z odnětí (přehled Robinson a Berridge, 2003). 2. Teorie odchylného učení vychází z poznání, že se systém NAcc podílí na učení odměně. Podněty, které předpovídají odměnu, tento systém výrazně aktivují, někdy výrazněji než odměna 101

7 samotná. Teorie předpokládá, že drogy jsou příčinou odchylného učení. Je méně pravděpodobné, že by se jednalo o explicitní, deklarativní učení (přehled Koukolík, 2002). Předpokládá se patologicky silné implicitní učení nevědomé učení podnětodpověď (S-R) nebo podnět-podnět (S-S). Vývoj od příležitostného užívání k závislosti se podle této teorie podobá vývoji procedurální paměti, kdy se nejprve vědomě něčemu učíme, například zavazování tkaniček u boty, později jde o automatickou, nevědomou akci. Teorie odchylného učení však nevysvětluje nutkavou povahu závislosti. Implicitní paměť se od motivačních kompulzí odlišuje. (Robinson a Berridge, 2003). 3. Teorie sensitizace vůči podnětu (incentive-senzitization theory) má zato, že užívání drogy je příčinou dlouhodobé nebo trvalé hypersensitivity systému NAcc na její účinky. Důsledkem je patologická touha ( wanting ) po droze. Může ji probudit i tak malá dávka drogy, že je fysiologicky bez efektu. Implicitní touha po droze se podobá nevědomé percepci, například při blindsight (doslovně vidění slepých), kdy vyšetřovaní lidé odpovídají fysiologickými změnami na zrakové podněty podané do slepé části zorného pole, přičemž tyto podněty vědomě nerozlišují. Hédonické mám to rád ( liking ) se od patologické touhy po droze psychologicky odlišuje, mediátorem je v tomto případě opioidní transmise v NAcc. Behaviorální senzitizaci doprovází míra, s níž roste uvolňování dopaminu v NAcc. Dopaminové D1 receptory se stanou hypersenzitivní. Kromě dopaminu se zde z neokortikálních, amygdalárních a hipokampálních projekcí uvolňuje i glutamát, v důsledku senzitizace je zde změněna nejen glutámátová transmise, ale i transmise serotoninová, noradrenalinová, GABA, acetylcholinová i opiodní. Neuronům NAcc a neuronům prefrontální kůry se mění délka i větvení dendritů, denzita a pravděpodobně i počet dendritických spin. Účinek drog je modulován kontextem, v němž se užívají. Například amfetamin a kokain zvýší v některých neuronálních skupinách expresi genů c-fos a arc. Exprese je zde vyšší, jestliže se droga experimentálním zvířatům podává v novém prostředí než by byla při podání v domácí kleci. Podobají se tomu klinické zkušenosti s americkými veterány vietnamské války. Veteráni, kteří užívali heroin ve Vietnamu, se podstatně snadněji v domácím prostředí zbavovali závislosti než jedinci, u nichž se závislost vyvinula v domácím prostředí (Leshner, 1997). 102

8 4. Teorie rozhodování a ztráty inhibiční kontroly Chování drogově závislých lidí bývá iracionální. Droga už jim nedává slast ( liking ), čehož si jsou vědomi, nicméně ji nutkavě chtějí a opatřují si ji ( wanting ). Stává se, že takto závislí lidé si drogu opatřují se stejnou naléhavostí, s jakou si ji opatřují závislí lidé, jimž droga slast propůjčuje (Fischman a Foltin, 1992). Potřeba mít drogu převýší racionální a plodné životní cíle, například nutnost abstinovat. Výsledkem je relaps. Řada autorů dokládá, že důvodem může být porucha řídících funkcí čelních laloků, zejména rozhodování, odhadu budoucích důsledků. U lidech závislých na kokain a amfetaminu byly popsány trvalé změny v perfúzi čelních laloků a utilizaci glukózy. U lidí užívajících větší počet drog se dokládá zmenšený objem prefrontální kůry. U některých závislých jedinců se objevují poruchy podobné těm, které se popisují i lidí s poruchou řídících funkcí čelních laloků, například poruchu rozhodování doprovázející lézi orbitofrontální kůry a frontostriátových systémů (přehled Robinson a Berridge, 2002; Koukolík, 2002; Bolla et al., 1998). Závislost na psychoaktivních látkách jako syndrom I-RISA Goldstein a Volkow (2002) v přehledné studii definovali závislost na psychoaktivních látkách jako syndrom I-RISA Impaired Response Inhibition and Salience Attribution, což je možné přeložit jako syndrom poškozeného tlumení odpovědi a přisuzování významu. Syndrom zahrnuje čtyři typy chování, které jsou propojeny positivní zpětnou vazbou (obr.26). Důsledkem intoxikace drogou je růst extracelulární koncentrace dopaminu v limbických oblastech mozku, zejména v nc. accumbens a v čelní kůře. Touha po droze je výsledek naučené odpovědi, která váže drogu a její prostředí s příjemným, někdy krajně příjemným prožitkem. Neuroanatomickým podkladem konsolidace této paměťové stopy je činnost amygdaly, hipokampu, podílí se aktivita talamo-orbitofrontálního obvodu a přední části cingulární kůry včetně jejího zapojení. Nutkavé užívání drogy se objevuje u závislých i v případě, že droga již žádné potěšení nepřináší a její užívání je spjato s nepříznivými tělesnými důsledky. Ztráta kontroly a tahy jsou spjaty s odchylnou aktivitou dopaminového, serotoninového i 103

9 glutamátového systému, pravděpodobně odpovídají aktivaci talamoorbitofrontálních obvodů a systému přední cingulární kůry. Syndrom odnětí se projevuje dysforií, anhedonií, podrážděností a pravděpodobně přispívá k relapsu. Předpokládá se odchylná funkce frontálních obvodů, systému dopaminového, serotoninového včetně faktoru uvolňujícího kortikotropin (CRF). Autoři pojmu I-RISA syndrom kladou důraz na odchylnou funkci frontální kůry. V průběhu účinku jedné dávky kokainu, morfinu a alkoholu klesá krevní průtok mozkem a utilizace glukózy v řadě mozkových oblastí včetně frontální kůry. Naproti tomu intoxikace marihuanou je spjata u lidí, kteří ji zneužívají, s vyšší mírou utilizace glukózy v prefrontální a orbitofrontální kůře jakož i ve striatu. U lidí, kteří užívají marihuanu příležitostně, tento efekt patrný není. Krátkodobé užívání nikotinu, marihuany a alkoholu zvyšuje krevní průtok v prefrontální kůře. Aktivace pravostranné prefrontální kůry v průběhu intoxikace alkoholem koreluje euforii, v průběhu intoxikace marihuanou koreluje subjektivní pocit intoxikace. Naproti tomu užití kokainu krevní průtok těchto oblastí mozku snižuje, patrně v důsledku jeho vasokonstrikčního efektu. Mapování fmr měřící BOLD odpověď (blood-oxygenation-level-dependent) zjistilo zvýšenou aktivaci prefrontální a přední cingulární kůry v průběhu intoxikace kokainem. K podobnému závěru dospělo vyšetřování důsledků užití nikotinu spjaté se subjektivním pocitem aktivace. Prefrontální a přední cingulární kůru tedy užití zmíněných psychoaktivních látek aktivuje. Nejzajímavější se zdá aktivace u lidí závislých na marihuaně na rozdíl od jejích příležitostných uživatelů, kteří závislí nejsou. Předpokládá se, že u závislých lidí aktivuje prefrontální a přední cingulární kůru touha po droze (craving) prokázalo to vyšetřování lidí závislých na kokainu v průběhu prezentace videozáznamu zobrazujícího podněty, které měly ke kokainu vztah. Podobný efekt u lidí, kteří kokain nezneužívají, patrný není. Z toho plyne, že pro fenomen touhy po droze je nutná předchozí zkušenost. Toužení po droze je spjato s aktivací amygdaly. Jakmile si lidé zneužívající kokain vybavují a popisují, jak si připravovali drogu, objevuje se aktivace orbitofrontální kůry. Za sedm dní po užití poslední dávky se u lidí zneužívajících kokain se objevuje v rámci syndromu odnětí vyšší metabolický obrat glukózy v orbitofrontální kůře a ve striatu než je tomu u lidí zdravých. Ve druhém až šestém týdnu po podání 104

10 poslední dávky se u pacientů ve zmíněných oblastech objevuje pokles metabolismu glukózy jenž je nejnápadnější v čelních lalocích. K podobným výsledkům dospělo vyšetřování lidí závislých na alkoholu. Po odnětí trvajícím střední dobu 11 dnů se u jinak zdravých lidí závislých na alkoholu objevily odchylky metabolismu glukózy v řadě mozkových oblastí včetně čelní mozkové kůry. Důsledkem delšího odnětí bylo snížení metabolického obratu glukózy ve striatu. Odnětí alkoholu na dobu 1-4 týdny doložilo u alkoholiků sníženou citlivost na snížení metabolického obrazu podmíněného lorazepamem, benzodiazepinem facilitujícím GABA aktivitu striato-talamo-orbitofrontálního obvodu, delší odnětí pak doložilo tento efekt v orbitofrontální kůře. U alkoholiků se rovněž dokládá snížená sensitivita striato-talamo-orbitofrontální kůry na vliv serotoninového agonisty m-chlorofenylpiperazinu. U alkoholiků, lidí závislých na kokainu nebo metamfetaminu se po několikatýdenní abstinenci objevuje ve striatu snížená vazebná schopnost dopaminových D 2 receptorů ( P 1 ). Souhrnný model I-RISA syndromu závislosti na psychoaktivních látkách je na obr. 27. Patologické hráčství Patologické hráčství se řadí do rámce poruch kontroly impulzů (DSM IV-R). Potenza et al. (2003) vystavili 10 mužů a 11 kontrolních jedinců videozáznamům se šťastným, smutným a hráčským obsahem. Mozková aktivita vyšetřovaných v průběhu sledování záznamu byla vyšetřována fmr. Významné rozdíly byly zjištěny u patologických hráčů v počáteční fázi sledování hráčského scénáře. V porovnání s kontrolními jedinci se projevil pokles aktivity frontální a orbitofrontální kůry, nc. caudatus, putamen a talamu. V průběhu sledování hráčského scénáře se u hráčů objevovaly proměny regionální aktivity. Například v průběhu sledování nejprovokativnějších hráčských podnětů rostla aktivita ventrální rostrální cingulární kůry. Při sledování smutných a šťastných scénářů se mezi skupinami rovněž projevovaly rozdíly byly však odlišné od změn odpovídajících sledování hráčského scénáře. V následné studii vystavil Potenza et al. (2003) vyšel z hypotézy patologického hráčství jako poruchy kontroly impulzů. Vystavil 13 patologických hráčů a 11 kontrolních jedinců modifikovanému Stroopovu testu. V průběhu testu vyšetřovaní 105

11 sledují vnitřně odpovídající (kongruentní) a vnitřně neodpovídající (inkongruentní) podněty. Příkladem prvního podnětu je slovo zelená vytištěné zelenou barvou, příkladem druhého je slovo zelená vytištěné červenou barvou. Lidé s poruchou kontroly impulzů mají sklon přečíst slovo zelená vytištěné červenou barvou jako červená. Aktivita mozku hráčů a kontrolních jedinců byla sledována fmr. V porovnání s kontrolním jedinci se v případě vnitřně neodpovídajících podnětů u patologických hráčů objevil pokles aktivita levostranné ventromediální prefrontální kůry. V ostatních oblastech mozku jejichž aktivita odpovídá zátěži dané Stroopovým testem, například v dorzální přední cingulární kůře a dorsolaterální frontální kůře byla aktivita u patologických hráčů a kontrolních jedinců podobná. Koep et al. (1998) sledovali uvolňování endogenního dopaminu v průběhu videohry PET. Hrou byl pohyb tanku řízeného počítačovou myší bojištěm. Míře uvolňovaného endogenního dopaminu odpovídá míra vazby radioaktivně značeného raclopridu na dopaminové D 2 receptory. Tato vazba byla v průběhu vzrušující tankové videohry ve striatu 8 vyšetřovaných mužů v porovnání s bazální úrovní vazby podstatně snížena, což odpovídá zvýšenému uvolňování a vazbě dopaminu na uvedených receptorech. Geny a závislost na psychoaktivních látkách Pravděpodobně žádný současný účastník debaty o vztahu dědičnosti a prostředí, která se táhne od Aristotelových dob, již o vlivu genů na individuální rozdíly chování nepochybuje. Vztah genů a prostředí je komplexní. Geny řídí tvorbu proteinů prostřednictvím RNA. V průběhu transkripce RNA se netriviálním způsobem přepisují exony, kódující sekvence genů. Některé geny mohou splicingem kódovat více než jednu variantu RNA a tedy více než jeden protein. Buněčná jádra sice obsahují všechny geny, nicméně jen některé geny se exprimují, nadto se exprimují jen v některých vývojových fázích. Exprese může být rozdílná v různých oblastech mozku. Znaky chování (behavioral traits) jsou komplexní. Obvykle jsou výsledkem účinku většího počtu genů vliv jednotlivého genu na rozptyl vlastnosti fenotypu, v tomto případě chování, je malý. Pro statistickou interakci jednotlivých genových efektů se užívá pojem epistáza. A naopak: existuje pleiotropie, kdy jeden gen ovlivňuje větší počet znaků chování. Nadto mohou být konečné výsledky genových akcí 106

12 v různých prostředích různé. Proto je při výkladu všech geneticky zaměřených studií je dobré mít na mysli tyto jednoduché skutečnosti. Klasickými výzkumnými prostředky lidských genetických klinických studií jsou vyšetřování jednovaječných dvojčat vychovávaných společně a odděleně, dvouvaječných dvojčat a adoptivních dětí. Novější genetické studie prokazují komorbiditu pro zneužívání alkoholu a depresi, komorbiditu pro zneužívání alkoholu a dalších drog. Geneticky vysoká je komorbidita pro závislost na alkoholu a kouření. Každé z těchto onemocnění je geneticky ovlivněno i jednotlivě (přehled Crabbe, 2002). Jedinci s positivní rodinnou anamnézou závislosti na alkoholu, jsou v porovnání s lidmi, kteří tuto anamnézu nemají, odolnější vůči akutním vlivům alkoholu. Rodinná anamnéza závislosti na alkoholu byla prediktorem vzniku závislosti na alkoholu po 8 letech od začátku sledování kohorty mladých mužů (Schuckit, 1999). Problémem velkého počtu genetických studií určujících kandidátské geny nebo markery ( Foroud et al., 2000; Loh et al., 2000) je slabý vliv specifických genů. Poměrně časté jsou falešně positivní asociace vznikající tím, že populace, které vypadají geneticky dosti jednotně, mají vysoký rozptyl genových frekvencí v asociované oblasti (Gelernter, 1999). Může být obtížné vyhnout se stratifikaci, situaci při níž se vyšetřovaná a kontrolní skupina volí ze dvou geneticky odlišných populací. Tyto rozdíly je však možné zmírňovat porovnáním frekvence markerů mezi příbuznými v jednotlivých rodinných skupinách (Long a Langley, 1999) Klinický obraz a terapie Lucie Motlová Mezi psychoaktivní látky, jimž psychiatrie věnuje pozornost především, patří alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, jiná stimulancia včetně kofeinu, tabák a organická rozpouštědla. Užití psychoaktivních látek může vést k řadě klinických syndromů. Psychiatrická klasifikace rozlišuje akutní intoxikaci, škodlivé užívání, závislost, odvykací stav, psychotickou poruchu, psychotickou poruchu reziduální nebo s pozdním začátkem, demenci, amnestickou poruchu, poruchu osobnosti nebo chování a poruchu nálady. 107

13 O rozsahu problému vypovídají epidemiologická data: asi 60% příslušníků vzorku americké populace užije nezákonnou psychoaktivní látku alespoň jednou v životě. Po vyloučení marijuany je v této populaci celoživotní prevalence užití nezákonné drogy 32% (Johnston et al, 2001). Vezme-li se v úvahu alkohol, stoupne podíl populace vystavené riziku chemické závislosti na 90%. Jen zlomek ohrožené populace se však stane chemicky závislými jedinci. I v případě vysoce adiktivní látky, kterou je kokain, se závislými v průběhu prvních deseti let uplynuvších od prvního užití stává 15-16% jedinců (Wagner a Anthony, 2002). Užívání psychoaktivních látek tedy nemusí nutně znamenat závislost. Syndrom závislosti Závislost na psychoaktivních látkách je definována jako syndrom, který se projevuje preferenčním užíváním určité psychoaktivní látky nebo skupiny látek na úkor jiných způsobů chování do té doby ceněných. Pojem syndrom v této souvislosti znamená, že jde o skupinu příznaků, přičemž ne vždy všechny příznaky musí nutně být přítomny s tou samou intenzitou. Mezi rekurentním užíváním drog, při němž ještě nejde o závislost, a drogovou závislostí, nejde určit ostrou hranici. Klasifikace DSM-IV i MKN 10 vycházela při formulaci kritérií syndromu závislosti z biopsychosociálního modelu. Pozorovatelný klinický syndrom je v tomto modelu modifikován faktory genetickými, psychologickými, sociologickými i farmakologickými. Kritika tohoto modelu poukazuje na straně jedné na to, že je v něm příliš velká váha dávána biologickým faktorům a příliš málo prostoru pro lidskou vůli a zodpovědnost, obviňuje jej z medikalizace deviantního chování a z tvorby univerzální exkulpace pro všechny ty, kteří nejsou schopni splnit společenská očekávání. Jiní kritizují ten samý biopsychosociální model naopak za to, že nedává dostatečnou váhu myšlence drogové závislosti jako specifické primární biologické poruše a skutečnosti, že ti, u nichž se nemoc rozvine, nemají žádnou kontrolu nad užíváním substancí, přičemž podstatným projevem poruchy je odmítnutí přítomnosti problému. Diagnostická kritéria pro syndrom závislosti jsou uvedena v tabulce 1. O rozsahu problému vypovídají výsledky epidemiologických studií. Průzkum v USA zjistil, že 16,7% populace USA starší 18 let splňovala kritéria diagnózy buď nadměrného užívání nebo závislosti na některé substanci, přičemž 13,8% splňovalo 108

14 kritéria pro poruchu v souvislosti s užíváním alkoholu a 6,2% pro nadužívání nebo závislost na jiných drogách, než je alkohol a tabák (ECA). Epidemiologická šetření prováděná pravidelně od poloviny 90. let v České republice potvrzují vysoký výskyt zdravotně rizikových forem pití alkoholu mezi dospívajícími a nárůst užívání ilegálních drog. Léčba závislostí reprezentuje 20-25% veškeré psychiatrické léčby (Csémy, Brožová, Dvořáková, 2005). Tabulka 1. Diagnostická kritéria pro syndrom závislosti (podle MKN-10) A. Po dobu alespoň jednoho měsíce nebo opakovaně v kratších obdobích v průběhu dvanácti měsíců, by se měly vyskytovat společně tři nebo více z následujících projevů: 1. silná touha nebo pocit nutkání získat látku 2. zhoršená schopnost sebeovládání ve vztahu k užívané látce, týkající se začátku užívání, jeho trvání nebo velikosti dávek a projevující se častým užíváním látky ve velkých množstvích nebo po období delší než bylo původně zamýšleno, nebo neustálou touhou nebo neúspěšnými pokusy redukovat nebo regulovat užívání látky 3. patofyziologické projevy odvykacího stavu, jestliže je užívání látky redukováno nebo je látka vysazena, průkazné jako charakteristický odvykací syndrom od látky nebo užíváním stejné látky (nebo blízce příbuzné) za účelem oslabení odvykacích příznaků nebo vyhnutí se těmto příznakům 4. průkaz tolerance k účinku látky, kdy k dosažení intoxikace nebo žádoucícho účinku je zapotřebí prokazatelně většího množství, nebo zřetelně snížený účinek při trvalém užívání stejného množství látky 5. zaujetí užíváním látky, projevující se opuštěním nebo zredukováním jiných důležitých zálib nebo zájmů v důsledku užívání látky nebo je většina času věnována činnostem nezbytným k obstarávání, užívání nebo zotavování se z účinků látky 6. trvalé užívání látky navzdory jasnému důkazu škodlivých následků jak vyplývá z trvalého užívání i v době, kdy si jedinec je vědom (nebo lze očekávat, že si je vědom), charakteru a rozsahu poškození Alkohol 109

15 Alkoholismus je relativně častá komplexní psychiatrická porucha, která má vysokou heritabilitu (50-60%). Celoživotní prevalence alkoholové závislosti v USA je 20% u mužů a 8% u žen (Enoch, 2003). Ženy se však dopracují k závislosti dříve než muži, střední doba od prvního drinku je u žen 3,0 roky, zatímco u mužů 3,6 roku (Walter et al., 2003). Konzumace alkoholu patří mezi rizikové faktory chování, které lze modifikovat. V roce 2000 byl alkohol zodpovědný za úmrtí (3,5% všech úmrtí) v USA, což představuje v žebříčku příčin třetí místo, hned za tabákem ( úmrtí, 18,1%) a špatnými stravovacími návyky a tělesnou inaktivitou ( úmrtí, 16,6%) (Mokdad et al., 2004). Alkohol je potvrzený teratogen. Celosvětová incidence fetálního alkoholového syndromu (FAS), což je skupina tělesných a mentálních defektů patrných při narození, se vyskytuje u 1-3 případů na 1000 živých porodů Konzumace alkoholu během těhotenství může definitivně poškodit plod, přičemž není jasné, jaké (a zda vůbec nějaké) množství alkoholu může být konzumováno, aniž by hrozilo nebezpečí, přičemž přesný fyziologický mechanismus, který činí alkohol pro plod nebezpečným, nebyl identifikován (Eustace et al., 2002). Diagnóza závislosti na alkoholu se kromě rozhovoru s pacientem opírá o tělesné vyšetření a laboratorní vyšetření, dále se používají screeningové instrumenty jako je například Test identifikující užívání alkoholu (Alcohol use Disorders Identification Test, AUDIT) nebo Krátký michiganský test na screening alkoholismu (Brief Michigan Alcoholism Screening test) (Montalto a Bean, 2003) a CAGE dotazník (Cut, Annoyed, Guilt a Eye opener)(tabulka 2), které pomohou podezření na alkoholovou závislost potvrdit. Tabulka 2. Dotazník CAGE (podle Nešpor a Csémy, 1996) 1. Měl jste někdy pocit, že byste měl pití omezit? 2. Vadilo vám, že lidé vaše pití kritizovali? 3. Měl jste někdy kvůli pití pocity viny? 4. Stalo se vám někdy, že jste e hned po ránu napil, abyste se uklidnil nebo zbavil kocoviny? 110

16 3 nebo 4 kladné odpovědi znamenají s velkou mírou pravděpodobnosti závislost na alkoholu, 2 kladné odpovědi podezření na ni a i jedna kladná odpověď je důvodem k důkladnějšímu vyšetření. Nejjednodušším potvrzením podezření na problematické užívání alkoholu je detekce ethanolu v tělesných tekutinách nebo dechu, ale jelikož se alkohol rychle z těla eliminuje, lze tuto metodu použít jen pro zjištění velmi nedávného pití. Citlivější metodou je měření 5-hydroxytryptopholu nebo ethyl glucuronidu v moči, protože se v porovnání s ethanolem vylučují déle. Jaterní testy (GGT, AST a ALT v séru) a průměrný objem erytrocytů (MCV) patří ke standardním diagnostickým nástrojům při posuzování chronického abusu alkoholu. Hlavní nevýhodou těchto metod je nízká senzitivita pro nedávné nadměrné pití a malá specificita pro alkohol jde o testy, jejichž zvýšení může mít i jiné příčiny. Specifičtějším markerem nadměrné konzumace alkoholu je carbohydrate-specific transferrin (CDT), který vypovídá o změnách v karbohydrátovém složení sérového transferinu. Je to test vhodný k monitorování abstinence během ambulantní léčby. Tyto testy mohou sloužit k časné identifikaci rizikového a škodlivého pití a mohou pomáhat monitorovat abstinenci a relaps během ambulantní léčby (Helande, 2003). GGT se považuje za marker oxidativního stresu spjatého s metabolismem ethanolu. Markery jsou s větší pravděpodobností zvýšeny u jedinců starších 30 let a u pravidelných pijáků s dlouhou historií pití. Při interpretaci jaterních testů je však třeba brát v úvahu zvýšenou prevalenci obezity a hepatitidy C (Conigrave et al. 2003). Léčba Přestože je alkoholová závislost jednou z nejčastějších nemocí západního světa, méně než 5% pacientů je adekvátně léčeno. Každým rokem je přibližně 30% pacientů závislých na alkoholu přijímáno do všeobecných nemocnic, většinou pro léčbu tělesných nemocí spjatých s abusem alkoholu přičemž alkoholová závislost jako taková je často nediagnostikovaná nebo ignorovaná. Terapeutický nihilismus není na místě, neboť při dostupné adekvátní léčbě je frekvence relapsu pouze 50% (ve studiích sledující pacienty po dobu 2 let) (Heinz et al., 2003). Krátké intervence zahrnují kombinace technik jako je motivační rozhovor, zpětná vazba ohledně pravděpodobných negativních důsledků pokračujícího pití, 111

17 sebemonitorování pití, tvorbu kontraktu o budoucím pití, poskytnutí strategií s cílem omezit pití a pravidelné kontroly. Většina lékařů se snaží odradit pacienta od pití připomenutím život ohrožujících komplikací, k nimž alkohol vede. Většina těchto technik zahrnuje radu, poradenství s edukačními elementy, případně poskytnutí příruček nebo jinou formu psané informace. (Emmen, et al. 2004). Farmakoterapie alkoholové závislosti zahrnuje acamprosat a naltrexon. Acamprosat (calcium bis-acetylhomotaurin) je představitelem nové generace antialkoholik, tzv. antidipsotropních (anticravingových) léků, potlačujících chuť na alkohol. V klinických studiích s asi alkoholiky léčenými 3-12 měsíců byl acamprosat signifikantně účinnější než placebo podle počtu abstinujících, celkovém počtu dnů bez alkoholu, počtu dnů do prvého napití se a podle aktivity GMT. Antidipsotropní účinek acamprosatu byl středně výrazný a snášenlivost velmi dobrá. Jeho předností je minimální riziko interakcí s jinými léky včetně alkoholu, benzodiazepinů, disulfiramu a lithia (Švestka, 2000). Účinek se vysvětluje jeho antagonismem na N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptoru. Za normálních fyziologických podmínek acamprosat augmentuje funkci NDMA receptoru, ale v případě hyperaktivity tohoto receptoru spuštěné abusem alkoholu a odvykacím stavem jej inhibuje.uvádí se, že má neuroprotektivní účinky (Spanagel a Mann, 2003). Naltrexon snižuje touhu po alkoholu a v případě porušení abstinence během léčby naltrexonem je pro pacienta snazší recidivu zastavit (Nešpor a Csémy, 1996). Naltrexon je potentní antagonista opioidových receptorů, blokuje efekt endogenních opioidů, které se zmnožují po požití alkoholu. Podává se perorálně v dávce 25 mg po dobu 1-2 dní a poté se zvyšuje na standardní dávku 50mg denně. Je vcelku dobře tolerován, oproti placebu se více vyskytovaly nespecifické a systémové symptomy jako jsou bolesti hlavy, zad, příznaky podobné chřipce, nausea a nechutenství. Kontraindikován je u pacientů na dlouhodobé terapii opiátovými analgetiky pro chronickou bolest zad nebo závislosti na heroinu. V kontrolovaných studiích byl naltrexon oproti placebu významně účinnější v několika parametrech včetně doby do prvního drinku, doby do první epizody těžkého pití, délky kumulativní abstinence a počtu konzumovaných drinků (Graham, 2002). Optimálně má léčba trvat déle než 3 měsíce. 6 měsíců po ukončení léčby se však výhody vytratily. Současná data neukazují, že by naltrexon byl lepší než acamprosat nebo horší než disulfiram. Současně s podávním naltrexonu je třeba 112

18 použít psychosociální intervence. Jak v léčených tak v kontrolních skupinách se však zjišťuje vysoká míra přerušování terapie (Srisurapanont a Jarusuraisin, 2002). Disulfiram inhibuje acetaldehyddehydrogenasu. Současná konzumace alkoholu vede k tvorbě acetaldehydu což vyvolá distresující symptomy (návaly zarudnutí, synkopy, nauseu, vomitus a průjem). V léčbě se uplatňují i léky ovlivňující serotoninergní transmisi. SSRI připadají v úvahu u alkoholiků s pozdním začátkem nemoci a u alkoholismu komplikovaného komorbidní velkou depresivní poruchou. Buspiron, parciální 5-HT1A agonista, se může uplatnit u alkoholismu s komorbidní úzkostnou poruchou. Ritanserin, 5-HT2 antagonista není v léčbě alkoholismu ve farmakologicky relevantních klinických dávkách účinný. Ondansetron, 5-HT3 antagonista je účinnou a slibnou medikací pro alkoholismus s časným začátkem (Johnson, 2003). Cannabis Podle průzkumu z roku % mladých Čechů a 19% mladých Slováků uvádí, že někdy během života užilo marihuanu (Csemy et al., 2002). Marihuana je nejčastěji užívanou nezákonnou drogou v USA (Anthony et al., 1994). Celonárodní průzkum z roku 2000 (National Household Survey on Drug Abuse) naznačuje, že více než 32,2% Američanů starších 12 let zkusilo marihuanu alespoň jednou ve svém životě a téměř 8,3% užilo marihuanu v předchozím roce (McRae et al., 2003). Odhaduje se, že asi 10% jedinců, kteří někdy užijí marihuanu, se stane denními uživateli. Celoživotní prevalence závislosti na marihuaně je odhadovaná na 4% populace, což je nejvyšší míra závislosti ze všech nezákonných drog. Aktivní složkou rostliny Cannabis sativa je 9 tetrahydrocannabinol ( 9-THC). U lidí vede k euforii, rozšíření percepce, tachykardii, antinocicepci, zvýšené chuti k jídlu, antiemetickému působení a zhoršené koncentraci pozornosti a paměti. Účinek THC je zprostředkován kannabinoidním receptorem CB1, který se vyskytuje převážně v hipokampu, amygdale a cerebrálním kortexu, cerebellu a striatu. Endogenními ligandy pro CB1 receptor jsou anandamid (N-arachidonethanolamine) a 2- arachidonylglycerol (endocannabinoidy). Podobně jako ostatní lipidové mediátory (například prostaglandiny) se pravděpodobně syntetizují a uvolňují lokálně, podle okamžité potřeby (Iversen, 2003). V normě se tento systém účastní kontroly pohybů, chuti k jídlu a na tvorbě paměti. Je možné, že se podílí i na 113

19 patogenezi některých neurologických onemocnění Huntingtonovy choroby, Parkinsonovy choroby, tremoru a schizofrenie (Glass, 2001). Akutní intoxikace Účinky THC na CNS jsou poměrně velmi variabilní a závisí na řadě okolností (například na dávce). Počáteční euforie a pocit zvýšeného sebevědomí může být doprovázen spontánním smíchem, desinhibicí nebo naopak tichým sněním, zvýšenou představivostí a tvořivým myšlením. Nálada může být proměnlivá, včetně úzkosti a deprese. Stav mohou doprovázet pocity změněného vnímání, živých sluchových a zrakových vjemů, mohou nastat i poruchy vnímání, včetně halucinací. Sucho v ústech a pocit hladu jsou běžné. Méně časté jsou prožitky změn tělového schematu, derealizace, depersonalizace, akutní panika a paranoia. Především po vyšších dávkách následuje relaxace, letargie a ospalost. THC poškozuje kognitivní funkce a to v závislosti na době, po kterou je užíván. Poškozuje krátkodobou paměť, ale nikoli vybavování dříve naučeného. Rozpětí pozornosti, vybavování, schopnost skladovat znalost a vykonávat úkony vyžadující několik mentálních kroků jsou rovněž zhoršeny. Zhoršena je i schopnost verbalizovat. Pro tyto efekty se ujal pojem dočasná dezintegrace (Kaplan a Sadock, 1994). Intoxikovaní mají obtíže s integrací dřívějších zážitků, očekávání a současných vjemů do cílených aktivit. Řada motorických dovedností je ovlivněna akutním užitím marihuany, včetně jednoduchých úkonů a zhoršení reflexních odpovědí. Dochází k poruše koordinace a balance, což může přetrvávat i několik hodin po odeznění subjektivních prožitků. Reakce na komplexní situace je poškozená, což může hrát významnou roli například při dopravních nehodách pod vlivem marihuany. Intoxikační efekt THC je prokazatelně zprostředkován CB1 receptory. V kontrolované studii bylo sledováno 63 zdravých uživatelů marihuany, kteří dostali buď rimonabant (antagonista receptoru CB1) nebo placebo, a kouřili buď cigarety obsahující THC nebo placebo. Antagonista receptoru CB1 blokoval akutní psychologický efekt cigaret obsahujících THC. Za zmínku stojí skutečnost, že pokud byl rimonabant podán s placebo cigaretou, signifikantní psychologické efekty nevyvolával (Huestis et al., 2001). V jiné studii 32 dobrovolníků se porovnávalo THC s placebem. Sebehodnocení intoxikace korelovalo nejvýznamněji se zvýšením průtoku krve v pravé frontální oblasti (Mathew et al., 1997). 114

20 Emoční projevy během intoxikace marihuanou by mohl vysvětlit vysoký výskyt CB1 receptorů i endocannabinoidů v limbické oblasti a průkaz modulace GABAergní synaptické transmise cannabinoidy v této oblasti. Podobně jako ostatní drogy vedoucí k euforii, THC selektivně aktivuje dopaminergní neurony ve ventrální tegmentální oblasti (French et al., 1997). I nízké dávky THC vedly ke zvýšenému uvolňování dopaminu z oblasti slupky (shell region) nucleus accumbens, což je efekt pozorovaný i po heroinu, kokainu, d-amfetaminu a nikotinu. Zvýšené uvolňování dopaminu vyprovokavané THC mohlo být blokováno podáním naloxonazinu, antagonisty µ-opiátového receptoru, což svědčí pro přítomnost opioidového mechanismu (Tanda et al, 1997). Tolerance a závislost Tolerance se rozvíjí na většinu tělesných účinků marihuany a projevuje se tachykardií, sníženou kožní teplotou, zvýšenou tělesnou teplotou, poruchami spánku (sníženým množstvím REM spánku), změnami EEG (zmnožení alfa aktivity) a poruchou výkonu v psychomotorických testech. U uživatelů vede odnětí marihuany ke klinicky významnému odvykacímu syndromu. Mezi jeho příznaky patří touha po marihauně, snížení chuti k jídlu, obtíže se spánkem, ztráta hmotnosti, třes rukou, pocení, svalové bolesti, úzkost, zlost, agrese, zvýšenou iritabilita, neklid s podivnými sny. Odvykací stav po marihuaně se objevuje po ukončení dlouhodobého užívání vysokých dávek. Trvá od několika hodin až do 7 dní. Detekce cannabinoidů v moči je test pouze pomocný, neboť často dochází k falešně pozitivním výsledkům. Chroničtí uživatelé marihuany mohou mít mírné kognitivní postižení. O to, zda je toto postižení ireversibilní, se vedou spory. Některé studie totiž zjistily, že 9-THC vede k buněčné smrti tím, že dojde k zániku neuronů a fragmetnaci DNA v hipokampu. Kognitivní problémy přetrvávají i po vysazení marihuany. Poměrně dlouho se však cannabis nepovažoval za drogu, která by mohla vést k rozvoji závislosti. Studie prováděné na zvířatech sice vznik tolerance v případě většiny behaviorálních a fyziologických efektů marihuany prokazovaly, avšak odnětí drogy nevedlo ke zjevným tělesným odvykacím symptomům ani u lidí ani u zvířat. Důvod, proč se odvykací potíže neobjevují nebo jsou slabé, spočívá v tom, že THC se hromadí v tukové tkáni, odkud se jen zvolna uvolňuje. V posledních letech řada kontrolovaných studií prokázala, že u uživatelů vede odnětí marihuany ke klinicky významnému odvykacímu syndromu (viz výše, Budney et al., 2001). Objev 115

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek V MKN-10 zařazeny pod dg. F10 - F19 každá duševní nebo behaviorální porucha, která vznikla

Více

Vliv konopných drog na kognitivní funkce

Vliv konopných drog na kognitivní funkce Vliv konopných drog na kognitivní funkce Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Obsah prezentace Aktuální situace Mechanismus působení Výsledky výzkumů

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Neurobiologie drogových závislostí. MUDr. Tomáš Páleníček Psychiatrické centrum Praha, PGS student 3.LFUK

Neurobiologie drogových závislostí. MUDr. Tomáš Páleníček Psychiatrické centrum Praha, PGS student 3.LFUK Neurobiologie drogových závislostí MUDr. Tomáš Páleníček Psychiatrické centrum Praha, PGS student 3.LFUK Drogová závislost Komplexní onemocnění CNS charakterizované kompulsivním, nekontrolovatelném bažení

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh Alkoholismus Barbora Čiklová 363324 Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoholu nekontrolované

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001 CZ PAR Název (léčivá látka/ přípravek) Číslo procedury QUETIAPINUM Seroquel UK/W/0004/pdWS/001 NL/W/0004/pdWS/001 ART. NÁZVY PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ INN DRŽITELÉ PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ SCHVÁLENÉ

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

(Léková) závislost. 17. května 2007. Ústav farmakologie. (tentokrát doopravdy) Jan Strojil. Léková závislost

(Léková) závislost. 17. května 2007. Ústav farmakologie. (tentokrát doopravdy) Jan Strojil. Léková závislost (Léková) závislost (tentokrát doopravdy) Ústav farmakologie 17. května 2007 Závislost užívání (látky) se stává kompulzivní (většinou) centrálně působící (látky) Typy (závislosti) fyzická (abstinence) psychická

Více

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě DUÁLNÍ OSUD SUD MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě Duální diagnóza Souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

Spánek. kurz Neurobiologie chování a paměti. RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D. Národní ústav duševního zdraví Fyziologický ústav AVČR

Spánek. kurz Neurobiologie chování a paměti. RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D. Národní ústav duševního zdraví Fyziologický ústav AVČR Spánek kurz Neurobiologie chování a paměti RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D. Národní ústav duševního zdraví Fyziologický ústav AVČR Spánek Spánková stadia a spánková architektura Role spánku při konsolidaci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

2. lekce Časná identifikace

2. lekce Časná identifikace 2. lekce Časná identifikace Identifikace rizikového a škodlivého pití: AUDIT AUDIT-C, etc. Úrovně implementace Efektivita krátké intervence 14 Test na zjišťování poruch působených alkoholem (The Alcohol

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 10. 10. 2011 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr.

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr. Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem MUDr. Tomáš Veverka Neurologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obsah vývěskového sdělení Současná situace Základní informace o

Více

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Obsah 1. Východiská

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015 Jak hodnotit závěr neuropsychologického vyšetření Takto ne! Kognitivní výkon v pásmu podprůměru. IQ 90. neodpovídá premorbidním možnostem pacienta.. pravděpodobný organicky podmíněný kognitivní deficit.

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent)

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) Zvládání chutí u abstinujících závislých Mgr. Nikola Brandová Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) 2013 Teoretická východiska Uvědomění má podíl na zvyšování sebekontroly, poněvadž

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

Psychoedukace u schizofrenie

Psychoedukace u schizofrenie Psychoedukace u schizofrenie Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Markéta Švejdová 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Psychiatrické centrum Praha Grantová podpora: MŠMT 1M0517; IGA MZ ČR NS 10366-3

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 21. 10. 2013 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Migrace a užívání drog v ČR Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Definice drogy Mění vnímání reality, tedy má psychotropní potenciál a současně má schopnost vyvolávat návyk; Drogová závislost

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Bolest jako 5. vitální funkce

Bolest jako 5. vitální funkce Bolest jako 5. vitální funkce J. Fendrychová NCO NZO Brno Bolest jako 5. vitální funkce Fráze byla poprvé použita americkou společností pro bolest (American Pain Society, 1996), aby se mezi zdrav. profesionály

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 16. 10. 2012 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Zesouladení ( sjednocení ) poznatků genetiky a evolucionistických teorií

Zesouladení ( sjednocení ) poznatků genetiky a evolucionistických teorií Obecná genetika Zesouladení ( sjednocení ) poznatků genetiky a evolucionistických teorií Ing. Roman Longauer, CSc. Ústav zakládání a pěstění lesů, LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH PACIENTŮ

DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH PACIENTŮ Helena Ondrášková Iveta Zimová Petra Minarčíková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

I St,,,, I c}c} c} c} c} c}c} c}c} c} c} c}c} c}c} c} :.-- ---, D- I Alkohol či jiná návyková látka I

I St,,,, I c}c} c} c} c} c}c} c}c} c} c} c}c} c}c} c} :.-- ---, D- I Alkohol či jiná návyková látka I ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 38, 2003, 2, s. 155-160 PREHLADNÉ PRAcE ALKOHOL, JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY A STRES K. NEŠPOR Psychiatrická l éčebna Bohnice, Praha Stres jako faktor

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Hypnotika Benzodiazepiny

Hypnotika Benzodiazepiny Hypnotika Benzodiazepiny Sedace: mírný stupeň útlumu funkce CNS zklidnění pacienta (motorické i psychické), bez navození spánku Hypnóza: navozený stav více či méně podobný fyziologickému spánku (Hypno)-sedativní

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více