ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351"

Transkript

1 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, Jesenice, Česká Republika, tel.: , 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin - souprava pro školní využití k objasnění analýzy vzorku na principu přímé kompetice demonstrované na příkladu detekce vitaminu H ve vzorcích potravin. 2. POUŽITÍ: Souprava je určena pro didaktické účely. Umožňuje stanovení přibližné koncentrace vitaminu H ve vzorcích. Vitamin H (také označován jako biotin nebo vitamin B7) se vyskytuje v různých potravinách. Vyšší obsah tohoto vitaminu je v játrech, houbách, ořechách, luštěninách, dále se nachází také v různých druzích ovoce a zeleniny. Je přidáván do různých výživových doplňků, multivitaminových preparátu a léčiv. Tento test umožňuje semikvantitativní analýzu tedy určení přibližného obsahu vitaminu H (v případě manuálního vyhodnocení) nebo jeho kvantitativní stanovení (použitím fotometrického stanovení absorbance). Zároveň slouží jako demonstrace imunoanalytického stanovení látky na principu přímé kompetice analytu s detekční afinitní molekulou. V návodu jsou popsány jednotlivé kroky stanovení, doplněné praktickou ukázkou testu. Souprava obsahuje 4 standardy s různou koncentrací vitaminu H, které umožňují stanovení přibližného obsahu vitaminu H ve vzorcích. Rozsah citlivosti je 0,5 až 1000 ng/ml. Výsledek lze hodnotit bez speciálního laboratorního vybavení (reader/fotometr). 3. OBSAH SOUPRAVY: ELISA dvojstripy (16 jamek) potažené antigenem STRIPS Sada reagencií pro studenty obsahující: kalibrační standardy vitaminu H 1000, 100, 10 a 1 ng/ml, r.t.u.* á 0,5 ml STAN konjugát Str-Px s odlamovacím kapátkem, r.t.u., á 2 ml CONJ Str-PX chromogensubstrátový roztok TMB s odlamovacím kapátkem, r.t.u., 3 ml SUBS stop roztok s odlamovacím kapátkem, r.t.u., á 3 ml STOP Promývací roztok, 10x konc., á 60 ml WASH 10x Ředicí roztok, r.t.u., 125 ml DIL kapátko 1 ml se stupnicí členěnou po 0,25 ml přehledný návod a protokol pro studenty** návod k použití soupravy** certifikát kontroly kvality 6 ks 6 ks 4ks 1 ks 1 ks 6 ks pozn.: * r.t.u. ready to use (připraveno k použití), složka je v pracovní koncentraci a nevyžaduje další ředění ** protokol a návod je volně ke stažení ve formátu pdf na > Ke stažení > Návody a bezpečnostní listy. 1

2 4. POTŘEBNÝ MATERIÁL NEDODÁVANÝ SE SOUPRAVOU: Vzorky potravin (více v sekci 6. Příprava vzorků), destilovaná voda pro ředění promývacího roztoku (lze použít i obyčejnou vodu, ta však může v závislosti na kvalitě slabě zabarvit pozadí reakce), odměrný válec pro přípravu promývacího roztoku, kádinka nebo vanička s vodou na promývání kapátka, odpadní nádoba, zkumavky, gáza/filtrační papír/buničitá vata na osušení stripů po promývání, hodinky/stopky na měření inkubačních časů. 5. PRINCIP TESTU: ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin je imunoanalytický test na pevné fázi na principu přímé kompetice. Pro stanovení vitaminu H je využitá jeho velmi silná (vysokoafinitní) a specifická vazba na protein streptavidin. Na povrch jamek mikrotitrační destičky je již navázaný vitamin H, který v této soupravě kompetuje ( soupeří ) s volným vitaminem ve vzorku o vazebné místo na streptavidinu. Spolu se vzorkem se přidává i detekční agens (v tomto případě streptavidin), který se specificky váže na stanovovanou látku. Streptavidin se zachytí na vitamin H uchycený na povrchu jamky. V případě, že ve vzorku je přítomný volný vitamin H, část streptavidinu se spojí s tímto volným vitaminem a není už schopný vytvořit vazbu s ukotveným vitaminem na povrchu jamky. Nezachycený streptavidin je při následném promytí jamek pomocí promývacího roztoku odstraněn. Množství zachyceného streptavidinu je proto nepřímo úměrné koncentraci volného vitaminu H ve vzorku. Aby bylo možné určit množství zachyceného streptavidinu, je tento spojen (konjugován) s enzymem křenovou peroxidázou. Tento enzym reakcí s chromogenním substrátem proměňuje barvu roztoku substrátu z čiré na modrou, a to v intenzitě závislé na množství přítomného komplexu streptavidinperoxidázy v jamce. Po určitém čase se reakce zastaví přidáním tzv. STOP roztoku, aby reakce dál neprobíhala, a zároveň dojde k změně zbarvení z modré na žlutou. Protože se jedná o přímou kompetici, v jamkách, kde nebyl žádný volný vitamin ve vzorcích, je zbarvení nejintenzivnější, a naopak, kde je vitaminu H nejvíc, k zabarvení nedojde vůbec, nebo jenom částečně. Promývání: Mezi jednotlivými kroky testu je potřeba odstranit z jamek nenavázané komplexy. Pokud by nedošlo k promytí jamek, na konci testu by došlo k zabarvení jamek i bez přítomnosti hledaných látek. Konjugát Str/Px: Konjugace znamená sloučení dvou či více látek pomocí chemické či jiné reakce. Pro potřeby imunologických testů se nejvíce používá konjugát zvířecí protilátky proti cílové molekule s indikátorem reakce, v tomto testu je to peroxidáza (Px). Dalšími indikátory mohou být např. fluorescein isothiokyanát (FITC), biotin (BIOT), alkalická fosfatáza (AP),... Ze zvířat se na produkci anti-lidských protilátek běžně používají kozy, prasata, ovce, myši. Substrátový roztok: Roztok na bázi barviva tetramethyl benzidin s obsahem peroxidu vodíku. Díky enzymu (v tomto testu peroxidáza obsažená v konjugátu) dojde v substrátu ke katalytické reakci a postupné změně zbarvení roztoku do modra. Pokud v jamkách není navázaný peroxidázový konjugát, nedojde k aktivaci substrátu a jamky zůstanou bez zabarvení. Stop roztok: Slabý roztok kyseliny, který zastaví reakci v substrátu. Reakce substrátu by jinak probíhala pozvolna až do vyčerpání některé složky substrátu. Aby v laboratorní praxi byly výsledky srovnatelné, reakce se po daném časovém úseku zastavuje. Zároveň dojde ke změně barvy z modré na žlutou, která je měřitelná na fotometru při vlnové délce přibližně 450 nm. V případě pozitivních vzorků je žluté zbarvení viditelné i okem. 2

3 6. PŘÍPRAVA VZORKŮ: Pro provedení testu je vhodné použít různé vzorky s potenciálním, nebo deklarovaným obsahem vitaminu H. Deklarovaný obsah vitamínu H mají zejména různé ve vodě rozpustné multivitaminy, multivitaminové džusy a výživové doplňky pro sportovce, léčiva apod. Vitamin H se dále nachází v různých ovocných a zeleninových šťávách a džusech. Také je možné připravit vodné extrakty z jiných materiálů. Extrakty před stanovením v testu zbavte pevných částic pomocí filtrace. Tekuté vzorky nařeďte pro stanovení volného vitaminu H v závislosti na předpokládané koncentraci vitaminu H (práškové nebo tabletované výživové doplňky rozpusťte v definovaném poměru ve vodě, např. 1 šumivá tableta do 100 ml vody). Vzorky s uměle přidaným vitaminem H v koncentraci více než 1 µg/100 ml (většina multivitaminových preparátů) nařeďte v poměru 1:1 a 1:100. Příhodné šťávy, extrakty a vzorky s neznámým obsahem nařeďte 1:1 a 1:10. Ředění vzorku v poměru 1:1 proveďte pomocí kapátka tak, že 1 dílek na kapátku (250 µl) vzorku smíchejte ve zkumavce s 1 dílkem (250 µl) ředicího roztoku (DIL). Pro ředění 1:10 do zkumavky přidejte 2,25 ml ředicího roztoku (2 celá kapátka a jeden dílek) a smíchejte s 1 dílkem (250 µl) vzorku. Podobně pro ředění 1:100 smíchejte ve zkumavce 2,5 ml ředicího roztoku s jednou kapkou (25 µl) vzorku. Zkumavky krouživým pohybem důkladně promíchejte. Ředicí roztok může změnit barvu po přidání vzorku. Pro jednu pracovní skupinu je optimální 3 až 5 vzorků naředěných dvěma způsoby, tedy 6 až 10 zkumavek s neznámým obsahem vitaminu H. Použité vzorky a jejich ředění zaznamenejte do protokolu. Kalibrační standardy nijak neřeďte, jsou v pracovní koncentraci připravené k použití. 7. PRACOVNÍ POSTUP: Test je možné kompletně provést pomocí přiložených kapátek a jedno kapátko je možné použít na celý test. Je nutné po každém kroku kapátko propláchnout min. 2x vodou, než bude použito pro další složku. Při promývaní kapátka nasajte čistou (destilovanou) vodu po balónek a kapátko vyprázdněte do odpadní nádoby. Jedna kapka je přibližně 25 µl. Vyvarujte se nasátí roztoku až do balónku kapátka. V případě, že jsou v laboratoři k dispozici mikropipety s vhodnými jednorázovými špičkami, test je možné provést pomocí nich. Z lahvičky konjugátu, substrátu a stop roztoku lze po ulomení špičky kapat roztok přímo do jamek. Celá skupina (1 souprava = 6 dvojstripů): a. Vyndejte složky soupravy na stůl a nechte je přizpůsobit laboratorní teplotě (cca 10 minut). Stripy s jamkami vyjměte ze sáčku až po vytemperování na laboratorní teplotu, aby nedošlo k orosení jamek. Všechny složky důkladně promíchejte několikanásobným otočením lahviček. Pokud provádíte test na barevném stole, je vhodné podložit si stripy bílým papírem pro lepší přehled při kapání do jamek a posouzení barvy v jamkách. Ředicí roztok může být rozdělen pro jednotlivé pracovní skupiny přelitím do vhodných lahviček (zkumavek) po 20 ml. b. Pro celou skupinu připravte pracovní koncentraci promývacího roztoku jeho naředěním 10x ve vhodném objemu vody pomocí odměrného válce (např. 60 ml promývacího roztoku ml H 2 O). Použitý postup přípravy promývacího roztoku zaznamenejte do protokolu. Promývací roztok přelijte do vhodné kádinky/vaničky, aby se dal při promývání snadno nasávat kapátkem. Pokud jsou v koncentrovaném roztoku krystaly soli, nechte jej uložený při laboratorní teplotě, případně jej zahřejte ve vodní lázni na cca +37 o C a před naředěním dobře promíchejte. Nespotřebovaný promývací roztok naředěný na pracovní koncentraci lze skladovat maximálně 2 týdny při teplotě +2 až +10 o C. V případě, že se naředěný promývací roztok skladováním zakalí nebo v něm vznikne sediment, dál ho nepoužívejte a zlikvidujte ho. 3

4 Jednotlivci (1 dvojstrip): c. Do protokolu si připravte rozpis vzorků. Jako negativní kontrolu použijte ředicí roztok. Kalibrační standardy a vzorky je vhodné přidat v duplikátech dvě jamky. Dvě jamky se používají pro minimalizování laboratorní chyby. Doporučený rozpis je uveden ve schématu aplikace vzorků níže. Vzorky lze ale uspořádat v závislosti na jejich počtu a způsobu ředění i jinak. d. Nakapejte 2 kapky (50 µl) standardů a vzorků do jamek podle rozpisu. Po každém vzorku kapátko důkladně propláchněte vodou! Kapátkem se nedotýkejte stěn nebo dna jamek aby nedošlo k porušení navázané vrstvy! e. Do všech jamek nakapejte 2 kapky (50 µl) konjugátu streptavidin-peroxidázy (CONJ Str-PX) přímo z lahvičky s kapátkem. Stopujte čas od přidání konjugátu do poslední jamky. Obsah jamek opatrně promíchejte jemným poklepáním po straně stripu. f. Inkubujte 30 minut (± 1 min.) při laboratorní teplotě. g. Promytí. Otočením stripu dnem vzhůru a mírným švihem vyklepněte obsah jamek do sběrné odpadní nádoby nebo do výlevky (umyvadla). Všechny jamky naplňte kapátkem (nebo jiným vhodným způsobem, např. stříkačkou) po okraj naředěným promývacím roztokem. (Do jamky se vejde cca 0,3 ml promývacího roztoku). Vyvarujte se přetékání roztoku ven z jamek. Poté opět vyklepněte promývací roztok z jamek. Celkem proveďte promytí 5x a na konci vyklepněte promývací roztok, aby jamky zůstaly před dalším krokem prázdné. Kapky na povrchu stripu můžete otřít poklepáním o kousek gázy nebo filtračního papíru. h. Nakapejte přímo z lahvičky s kapátkem do všech jamek chromogensubstrátový roztok TMB (SUBS) po 3 kapkách (0,1 ml TMB/jamka). Stopujte čas od přidání substrátu do první jamky. i. Inkubujte 15 minut (± 1 min.) při laboratorní teplotě. V jamkách s nízkou koncentrací vitaminu H se začne objevovat modré zbarvení. j. Zastavte reakci přidáním 3 kapek stop roztoku (STOP) do všech jamek (0,1 ml STOP/jamka). Obsah jamek opatrně promíchejte jemným poklepáním po straně stripu. k. Zkontrolujte výsledné zbarvení jamek. V jamkách s aplikací ředicího roztoku by mělo dojít k intenzivnímu žlutému zabarvení, neboť neobsahuje žádný vitamin H. Naopak v jamkách s kalibračními standardy byste měli pozorovat snižování intenzity zabarvení v závislosti na koncentraci vitaminu H. Ve vzorku standardu 1000 ng/ml (nejvyšší koncentrace vitamínu H) by nemělo dojít k žádnému zbarvení. Podle schématu přiřaďte jednotlivým standardům odpovídající hodnocení +++ (intenzivně zbarvené) až - (nezbarvené). Srovnáním intenzity zabarvení standardů a vzorků přiřaďte taktéž hodnocení +++ až - jednotlivým vzorkům. 8. HODNOCENÍ TESTU: Schéma aplikace vzorků a vyhodnocení testu: Vzorky 1 2 Odečet hodnot Přibližný obsah vitaminu H A NK NK +++ < 0,5 ng/ml B 1 ng/ml 1 ng/ml ++ 0,51 5 ng/ml C 10 ng/ml 10 ng/ml + 5,1 50 ng/ml D 100 ng/ml 100 ng/ml +/ ng/ml E 1000 ng/ml 1000 ng/ml - > 501 ng/ml F VZ1 1:1 VZ1 1:100 G VZ2 1:1 VZ2 1:100 H VZ3 1:1 VZ3 1:100 4

5 Manuální vyhodnocení: Podle přiřazeného odečtu intenzity zbarvení přiřaďte vzorkům odhadovanou koncentraci vitaminu H. Podle ředění přepočtěte stanovenou koncentraci vitaminu H na skutečný obsah v neředěném vzorku. V případě ředění 1:1 hodnotu vynásobte 2x, v případě ředění 1:10 násobte hodnotu 11x, podobně v případě ředění 1:100 násobte 101x. Vypočtené hodnoty zapište do protokolu. Fotometrické vyhodnocení: Pokud máte k dispozici vhodný fotometr, ať už pro 96 jamkové destičky nebo pro kyvety, je možné zpřesnit stanovení koncentrace vitaminu H a odečet hodnot na základě kalibrační křivky. Pomocí fotometru určete absorbanci všech standardů a vzorků při vlnové délce 450 nm (+- 20 nm). Z naměřených hodnot standardů sestrojte kalibrační křivku se závislosti absorbance (A450) na koncentraci vitaminu H. Určete rovnici kalibrační křivky pro přepočet absorbance na koncentraci (např. pomocí programu MS Excel). Hodnoty absorbance neznámých vzorků přepočtěte na koncentraci a vynásobte použitým ředěním (2x v případě ředění 1:1, 11x v případe 1:10 resp. 101x z ředění 1:100). Vypočtené hodnoty zapište do protokolu. Příklad kalibrační křivky: Interpretace nestandardních výsledků: Pokud ve vzorku ředěného 1:1 nedojde k žádnému zbarvení a substrát zůstal čirý, je hodnota obsahu vitaminu H nad rozsahem stanovení pomocí tohoto testu. V tomto případě použijte odhad jenom z vyššího ředění. Pokud je naopak v ředění vzorku 1:10 nebo 1:100 zbarvení stejné intenzity jako negativní kontrola, použijte pro odhad koncentrace jenom ředění 1:1. V případě, že jsou obě ředění intenzivně zbarvené na úrovni negativní kontroly, je obsah vitaminu H nižší než je citlivost tohoto testu (méně než 0,5 ng/ml), a vzorek neobsahuje množství vitaminu H stanovitelné tímto testem. Pokud by v případě ředění 1:1 byl vzorek bez zbarvení, ale ředění 1:100 by bylo v intenzitě odpovídající negativní kontrole, mohlo dojít v důsledku nespecifické inhibice testu koncentrovaným vzorkem k falešně pozitivnímu výsledku (např. příliš kyselá ovocná šťáva). Pokud je ve všech jamkách intenzivní žluté zbarvení, stripy byly nedostatečně promyté nebo nebyly správně přidané vzorky standardů. Slabý signál ve všech (i negativních) kontrolách může být způsobený zkrácením inkubačních časů nebo deaktivací konjugátu streptavidin-peroxidázy např. nevhodným skladováním. 5

6 9. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY: Všechny složky soupravy jsou určeny pouze pro laboratorní účely. Tekuté odpady vzniklé při promývání a po ukončení testu likvidujte naředěním pod tekoucí vodou do výlevky. Se stop roztokem (velmi slabý roztok kyseliny sírové) pracujte opatrně, aby nedošlo k potřísnění kůže nebo sliznice. Stane-li se tak, omyjte postižené místo větším množstvím tekoucí vody. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Nepipetujte ústy, ale vhodnými pipetovacími pomůckami. Při práci doporučujeme používat ochranné rukavice. Po práci si umyjte ruce mýdlem. Souprava neobsahuje složky připravené z lidské krve (séra) ani jiný potenciálně infekční materiál. Obalový materiál jednotlivých složek likvidujte do směsného odpadu. 10. UPOZORNĚNÍ: a. Výrobce zaručuje použitelnost soupravy jako celku. Použitím jiných než přiložených složek může dojít k nesprávnému výsledku testu. b. Při odebírání, ředění a manipulaci s reagenciemi postupujte tak, aby nedošlo k jejich vzájemné kontaminaci či kontaminaci látkami inhibujícími enzymatickou aktivitu. c. Chromogensubstrátový roztok TMB nesmí přijít do styku s oxidačními látkami a kovovými povrchy. d. Dodržujte přesně pokyny uvedené v návodu. Nereprodukovatelné výsledky mohou vzniknout například nedostatečným promícháním reagencií a vzorků před použitím; nedodržováním inkubací uvedených v bodě 7; nepřesným kapáním a potřísněním sousedních jamek vzorky nebo konjugátem; použitím stejného kapátka bez vypláchnutí při aplikaci různých roztoků. e. Kapátka můžete používat i opakovaně. Po použití je několikrát propláchněte vodou a nechte uschnout. 11. SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE: a. Soupravu a její složky skladujte v suchu a temnu při teplotě +2 až +10 C (v lednici). Za těchto podmínek je expirační doba celé soupravy uvedena na centrálním štítku na obalu soupravy, expirace jednotlivých složek je uvedena na jejich obalu. b. Soupravy se přepravují chlazené v termotaškách, doba přepravy do 72 hodin nemá na expiraci vliv. Jestliže po obdržení soupravy zjistíte vážné poškození obalu jakékoli složky soupravy, ihned informujte výrobce. Datum poslední revize: 9/2013 6

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě ELISA-VIDITEST PAU ve vodě č.š. xxx Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST PAU ve

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel.: +420 261 090 565, info@vidia.cz, www.vidia.cz 1.

Více

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM 1023 ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM OD-184 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV

Více

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA OD-283 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISA-VIDITEST

Více

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM ELISAVIDITEST antivca EBV IgM OD287 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: 420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISAVIDITEST

Více

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139 ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG. Návod k použití soupravy

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG. Návod k použití soupravy ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG OD-137 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG+VlsE (CSF) OD-335 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny Protilátky třídy IgE proti pylovým a potravinovým alergenům Návod pro EUROLINE Crossreactions Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny IgE Ag-potažené

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgG proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgM ELISAVIDITEST antiea (D) EBV IgM OD098 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISAVIDITEST

Více

ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194

ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194 ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) OD-282/ 5ST Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz

Více

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA OD-284 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

ELISA-VIDITEST pnf-h

ELISA-VIDITEST pnf-h RUO ELISA-VIDITEST pnf-h OD-078 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, info@vidia.cz, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM Katalogové číslo: OD-197 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

Protilátky proti ovariu ELISA

Protilátky proti ovariu ELISA Návod k použití Protilátky proti ovariu ELISA Kat.č.: BS-40-20 Počet testů: 96 Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F) Na enzymy vázané imunosorbentní stanovení (ELISA) ke zjištění protilátek působících proti

Více

STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA

STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA 1 Účel a rozsah Metoda specifikuje podmínky pro stanovení přítomnosti, případně obsahu jednotlivých mykotoxinů metodou

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů)

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů) erologická diagnostika specifických protilátek proti patogenním Yersiniím u prasat metodou ELIA 96 nebo 480 reakcí PIGTYPE YOPCREEN Verze 1-061016 kat. číslo: 01-201/1 (1 x 96 testů) 01-201/5 (5 x 96 testů)

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI N-Histofine Simple Stain AP (M) Univerzální imuno-alkalická fosfatáza polymer, anti-myší N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula jedinečný imunohistochemický

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

Rapid-VIDITEST Campylobacter

Rapid-VIDITEST Campylobacter Rapid-VIDITEST Campylobacter (Jednokrokový kazetový test pro detekci Campylobacter spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

FSH ELISA test pro kvantitativní stanovení folikuly stimulujícího hormonu (FSH) v lidském séru

FSH ELISA test pro kvantitativní stanovení folikuly stimulujícího hormonu (FSH) v lidském séru FSH ELISA test pro kvantitativní stanovení folikuly stimulujícího hormonu (FSH) v lidském séru Obj. číslo: 53020 96 testů kompletní souprava Účel použití Folikuly stimulující hormon (FSH) je glykoproteinový

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

SD Rapid test Norovirus

SD Rapid test Norovirus SD Rapid test Norovirus Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA Kat. č. DEBPT02 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49 (0)431/71922-55,

Více

QUIDEL. Objednací kód: A003

QUIDEL. Objednací kód: A003 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, 92121-4201 San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +1-858-552-1100 Fax: ++1-858-552-7995

Více

Rapid-VIDITEST Giardia Card

Rapid-VIDITEST Giardia Card Rapid-VIDITEST Giardia Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR,

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3601

AESKULISA. Objednací kód: 3601 AESKULISA Insulin Objednací kód: 3601 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití ABLOT BORRELIA Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy Pouze pro in vitro diagnostiku Návod na použití Test Kód Kit pro ABLOT BORRELIA IgG 665101 8 testů ABLOT BORRELIA

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy REF CONT Z06620CE 30 testů individuálně balených 30 jednorázových pipet 1 lahvička s pufrem (pro 30 testů) 2 kontroly (pozitivní a negativní)

Více

Rapid-VIDITEST Calprotectin Card. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Calprotectin Card. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Calprotectin Card Jednokrokový kazetový test pro diagnostiku kalprotektinu Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, ČR,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Využití metody ELFA při stanovení bakterií Salmonella spp. v potravinách

Využití metody ELFA při stanovení bakterií Salmonella spp. v potravinách Využití metody ELFA při stanovení bakterií Salmonella spp. v potravinách Chemie a mikrobiologie potravin, III. ročník Ústav hygieny a technologie mléka, FVHE, VFU Brno Říjen 2013 Technika ELFA Enzyme Linked

Více

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru Obj. číslo: 53040 96 testů kompletní souprava Účel použití Lidský choriový gonadotropin (hcg) je glykoproteinový

Více

Protilátky proti Spermiím ELISA

Protilátky proti Spermiím ELISA Návod k použití Protilátky proti Spermiím ELISA Kat.č.: BS-10-20 Počet testů: 96 Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F) ELISA souprava ke zjištění protilátek působících proti antigenu Spermií v séru Pouze pro

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

Obsah soli v potravinách Laboratorní práce

Obsah soli v potravinách Laboratorní práce Obsah soli v potravinách Laboratorní práce VY_52_INOVACE_214 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:chemie Ročník: 8, 9 Obsah soli v potravinách Laboratorní práce Jméno Třída..Datum Úkol:

Více

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II

Více

Stanovení koncentrace celkového IgE v séru

Stanovení koncentrace celkového IgE v séru Stanovení koncentrace celkového IgE v séru Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída Ig Substrát Formát EV 3840-9601E Lidské IgE IgE Ab-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601G Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601G Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Treponema pallidum (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601G Treponema pallidum IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

AESKULISA. Crohn s-check. Objednací kód: 3509

AESKULISA. Crohn s-check. Objednací kód: 3509 AESKULISA Crohn s-check Objednací kód: 3509 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax:

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601M Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601M Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Treponema pallidum (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601M Treponema pallidum IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548 Datum revize: 02/2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fibrinogen + Calibrator Doporučený účel použití látky/přípravku: diagnostická

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

AESKULISA. Gliadin-A. Objednací kód: 3501. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Gliadin-A. Objednací kód: 3501. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Gliadin-A Objednací kód: 3501 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Rapid-VIDITEST. E.coli O157:H7. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. E.coli O157:H7. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST E.coli O157:H7 (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny Úkol 1: Připravte acetaldehyd. Karbonylová skupina aldehydů podléhá velmi snadno oxidaci až na skupinu karboxylovou.

Více

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C CVD-T StripAssay Kat. číslo 4-360 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup Izolace DNA Použijte čerstvou nebo zmraženou krev s EDTA nebo citrátem, jako antikoagulans, vyhněte se krvi s obsahem heparinu.

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3114

AESKULISA. Objednací kód: 3114 AESKULISA Rib-P Objednací kód: 3114 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261 090

Více

Rapid-VIDITEST Salmonella Card

Rapid-VIDITEST Salmonella Card Rapid-VIDITEST Salmonella Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Salmonella spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec u Prahy, 252 42 Jesenice, Česká

Více

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl Western blotting 1. Příprava gelu složení aparatury hustotu gelu volit podle velikosti proteinů příprava rozdělovacího gelu: 10% 12% počet gelů 1 2 4 1 2 4 objem 6 ml 12 ml 24 ml 6 ml 12 ml 24 ml 40% akrylamid

Více