VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2008/2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2008/2009 1

2 Obsah : 1. Charakteristika školy 3 2. Zaměstnanci školy 4 3. Učební plány školy 6 4. Vzdělávání žáků 8 5. Hodnocení prospěchu a chování žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mimoškolní činnost Zápis žáků do 1. ročníku Kontroly a inspekce Hospodaření školy 17 Přílohy : Č. 1 Povinně volitelné předměty, nepovinné předměty a zájmové útvary Č. 2 Mimoškolní činnost školy Č. 3 Projekt Krkonoše vnitřní a vnější Č. 4 Výroční zpráva o hospodaření 2

3 I. Charakteristika školy Již pátým rokem je součástí ZŠ i bývalá škola praktická, tedy třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ročník ZŠ pokračuje ve vyučování dle učebního plánu ZŠ č.j /96 2 a ZŠ praktická dle učebního plánu č.j / První, druhé, šesté a sedmé třídy dle ŠVP Ámos ve škole. Základní škola je plně organizovaná. Na I. stupni bylo 10 tříd a II. stupni 9 tříd, 3 třídy byly pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem jsme měli v tomto školním roce 439 žáků, z toho 30 ve speciálních třídách a 409 v běžných třídách. Vyučování začínalo v 7:40 hodin a odpolední vyučování bylo upravováno dle potřeb dojíždějících žáků. Prostorové zázemí školy : 10 kmenových tříd I. stupně, 9 kmenových učeben II. stupně Odborné učebny : přírodopis zeměpis s interaktivním multimediálním vybavením, fyzika-chemie, PC-učebna, kreslírna, keramická dílna, učebna hudební výchovy, jazyková učebna, kuchyňka, školní dílny, tělocvična, interaktivní multimediální učebna. Ve škole je k dispozici aula s kapacitou 120 míst. Škola je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Nová Paka, Dukelské nám.39. Součástí školy je školní družina. Vedení školy: Mgr. Milan Schlögl ředitel školy PaedDr. Jarmila Tázlarová zástupkyně ředitele školy Mgr. Ivana Tůmová výchovná poradkyně zsnovapaka.cz Školská rada: předsedkyně Ing. Jitka Nováková, Místopředsedkyně Mgr. D. Kulhánková, Předmět činnosti: ZŠ uskutečňování základního vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3 zákona č.561/2004 Sb. školský zákon - základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy dle 16 školského zákona a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. ŠD uskutečňuje zájmové vzdělávání podle 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v 5 zákona č. 561/ 2004 Sb. školský zákon 3

4 II. Zaměstnanci školy Pedagogičtí zaměstnanci pořadové příjmení a jméno pracovní zařazení třídnictví délka číslo pedagogické praxe počet roků 1. Bendlová Alena, Mgr. učitelka ZŠ praktická 3.Z Bořková Vlaďa vychovatelka,učitelka 1.stupeň ZŠ ŠD/ 5.B Bucková Soňa, Mgr. učitelka 2.stupeň ZŠ 9.C 4 4. Čepelková Hana, Mgr. učitelka ZŠ praktická 1.Z Drašarová Kateřina učitelka ZŠ praktická 2.Z Ferklová Marcela, Mgr. učitelka 1.stupeň ZŠ 3.B Fišarová Karla, Mgr. Učitelka 1. stupeň 5.B/MD Groh Ladislav Učitel ZŠ praktická Holan Martin, Mgr. učitel 2.stupeň ZŠ 7.A Hykyšová Ivona, Mgr. učitelka 2.stupeň ZŠ 9.A Jaklová Marcela vychovatelka ŠD ŠD Kalita Pavel učitel náboženství Kaplan Milan, Mgr. učitel 2.stupeň ZŠ 8.A Kaplanová Zdeňka, Mgr. Učitelka 1. stupeň ZŠ 2.A Kašpar Ondřej, Ing. učitel 2.stupeň ZŠ Komárková Jana, Mgr. učitelka 1.stupeň ZŠ 3.A Kulhánková Dagmar, Mgr. učitelka 1.stupeň ZŠ 2.B 21 vychovatelka ŠD,učitelka 1.stupeň ŠD 18. Kusáková Jitka ZŠ Lánská Jana, Mgr. učitelka 1.stupeň ZŠ 1.B Macák Lukáš, Mgr. učitel 2.stupeň ZŠ 7.B Macková Jana, Mgr. učitelka 1.stupeň ZŠ 4.A Maglenová Jiřina, Mgr. učitelka 1.stupeň ZŠ 1.A Rejmontová Dana, Mgr. učitelka 1.stupeň ZŠ 4.B 24 pedagogická asistentka ZŠ 24. Sedláková Marcela praktická Schlögl Milan, Mgr. ředitel Slámová Helena učitelka 1.stupeň ZŠ 5.A Soběslav Vladimír, Ing. učitel 2.stupeň ZŠ Šmidrkalová Věra, Mgr. učitelka 2.stupeň ZŠ 9.B Štryncl Martin Vychovatel ŠD 1 vedoucí vychovatelka,učitelka 30. Štrynclová Jana 1.stupeň ZŠ Štrynclová Lucie, Mgr. učitelka 2.stupeň ZŠ 6.A Tázlarová Jarmila, PaedDr. zástupkyně ředitele Tláskalová Romana, Mgr. učitelka 2.stupeň ZŠ 7 učitelka 2.stupeň ZŠ, výchovná 8.B 34. Tůmová Ivana, Mgr. poradkyně a metodik prevence Vágenknechtová Iveta učitelka 2.stupeň ZŠ Vlachová Vladimíra, Mgr. učitelka 2.stupeň ZŠ 6.B Záveský Josef učitel 2.stupeň ZŠ 42 4

5 Nepedagogičtí zaměstnanci Příjmení a jméno Soběslav Vladimír, Ing. Bucková Dana Vagenknecht František Barková Lenka Podlipná Pavla Šulcová Milada správce sítě ICTK rozpočtářka technický pracovník uklízečka uklízečka uklízečka 5

6 III. UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY Na Základní škole Nová Paka, Komenského 555 se vyučovalo ve a ročníku dle vzdělávacího programu č.j /96-2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA. V a ročníku se žáci vzdělávali podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Ámos ve škole. Součástí tohoto vzdělávacího programu je ŠVP ŠD A PT (Školní vzdělávací program školní družiny a přípravné třídy). Tyto vzdělávací programy umožňují v rámci stanovených pravidel určité úpravy pro jednotlivé vyučovací předměty. Školní vzdělávací program školy je umístěn na www stránkách školy a v ředitelně. Učební plán školy I. stupeň: ŠVP + Základní škola č.j /96-2 ročník počet tříd v ročníku 2 (ŠVP) 2 (ŠVP) český jazyk a literatura anglický jazyk prvouka vlastivěda přírodověda matematika tělesná výchova hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti týdenní dotace II. stupeň: ŠVP + Základní škola č.j /96-2 ročník počet tříd v ročníku 2 (ŠVP) 2 (ŠVP) 2 3 český jazyk a literatura cizí jazyk druhý cizí jazyk (Nj,Rj ) matematika občanská výchova

7 rodinná výchova tělesná výchova zeměpis dějepis přírodopis hudební výchova výtvarná výchova fyzika chemie praktické činnosti volitelné předměty informatika týdenní dotace Volitelné předměty: 8. ročník (1 vyučovací hodina týdně): Nabídka Seminář českého jazyka Seminář zeměpisu Sportovní hry 9. ročník (1 vyučovací hodina týdně): Nabídka Seminář českého jazyka Seminář matematiky Sportovní hry 7

8 IV. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Počty žáků podle tříd Třída Chlapci Dívky Celkem Třídní učitel 1.A Mgr. Jiřina Maglenová 1.B Mgr. Jana Lánská 1. ročník A Mgr. Kaplanová Zdeňka 2.B Mgr. Kulhánková Dagmar 2.ročník A Mgr. Komárková Jana 3.B Mgr. Ferklová Marcela 3.S Drašarová Kateřina 3.Z Mgr. Čepelková Hana 3. ročník A Mgr. Jana Macková 4.B Mgr. Dana Rejmontová 4.Z Mgr. Čepelková Hana 4. ročníky A Mgr. Helena Slámová 5.B Mgr. Karla Fišarová, Vlaďa Bořková 5.S Drašarová Kateřina 5.Z Mgr. Čepelková Hana 5. ročníky Třída Chlapci Dívky Celkem Třídní učitel 6.A Lucie Štrynclová 6.B Mgr. Vladimíra Vlachová 6.Z Drašarová Kateřina 6. ročníky A Mgr. Martin Holan 7.B Mgr. Lukáš Macák 7.Z Mgr. Alena Bendlová 7. ročník A Mgr. Milan Kaplan 8.B Mgr. Ivana Tůmová 8

9 8.S Mgr. Hana Čepelková 8.Z Mgr. Alena Bendlová 8. ročník A Mgr. Ivona Hykyšová 9.B Mgr. Věra Šmidrkalová 9.C Mgr. Soňa Bucková 9.Z Mgr. Bendlová Alena 9. ročník Celkem stupeň stupeň Školní družina I. oddělení Jitka Kusáková II. oddělení Marcela Jaklová III. oddělení Vlaďa Bořková, od Martin Štryncl Organizace vyučování Organizace vyučování probíhá dle platných legislativních předpisů ve vyučovacích hodinách trvajících 45 minut, přestávky trvají 10 minut, hlavní přestávka 20 minut a dopolední a odpolední vyučování je odděleno polední přestávkou. Výuka je rozvržena týdenním rozvrhem hodin. Vyučování začíná v 7:40 hodin, budova školy se otevírá dvacet minut před začátkem vyučování. Volitelné a nepovinné předměty, zájmové útvary Dle metodiky vzdělávacího programu může škola v rámci svých možností rozšířit povinnou nabídku vyučovacích předmětů o nepovinné a volitelné předměty, zájmové útvary. Volitelné předměty navštěvují žáci ročníku. Jsou to předměty, které si žáci mohou vybrat z nabídky školy, ale jejich absolvování se po zvolení stává součástí povinné školní docházky. Tyto předměty jsou plnohodnotnou součástí klasifikace na vysvědčení. Nabídka je uvedena v učebním plánu školy. 9

10 Nepovinné předměty Doplňují vzdělávací program školy nad rámec povinných předmětů a umožňují žákům jejich další rozvoj a vzdělávání. Nepovinné předměty jsou dobrovolné a navštěvují je žáci na základě vlastního rozhodnutí a vlastní potřeby. Zájmové útvary V odpoledních hodinách je budova školy využívána dětmi k mimoškolním aktivitám různého zaměření. Tyto aktivity organizuje škola samotná. Seznam těchto předmětů je v příloze č.1 výroční zprávy. Jednotlivé třídy mají v budově školy svoji kmenovou učebnu, ve které je vyučována převážná část předmětů. Třídní učitelé jsou odpovědni za další úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení, zajišťují informovanost rodičů a organizaci třídních mimoškolních činností, mapují klima ve své třídě, odpovídají za povinnou třídní dokumentaci a budují prostředí partnerství mezi vyučujícími, žáky a rodiči. Výchovně vzdělávací činnost školy se odvíjí především od kvalitního zabezpečení výuky povinných a volitelných předmětů. Z nich vyplývají další aktivity školy, jako jsou soutěže, olympiády, kulturní akce, exkurze, besedy a další akce rozšiřující pohled žáků na problematiku a doplňující jejich základní vzdělávání. Základním kvalitativním měřítkem výsledků výchovně -vzdělávacího procesu je hodnocení prospěchu a chování žáků. Přehledy o prospěchu a chování jsou kompletně zpracovány v 5. bodě výroční zprávy. Školní družina Školní družina je zařízení pro výchovu žáků mimo vyučování. Měsíční poplatek zůstal pro letošní školní rok stejný - 80,- Kč. Část peněz je využita na zakoupení pomůcek, hraček a odměn pro děti. Z těchto peněz byl zaplacen zájezd pro děti. Do školní družiny bylo v roce 2008/09 zapsáno 100 dětí. Provoz probíhal ve třech odděleních. Po celý rok probíhala ve 2. a 3. oddělení pedagogická praxe studentek pedagogické školy. V lednu a v únoru vykonávaly praxi v 1. a 2. oddělení dvě studentky vysoké pedagogické školy. Výchovně vzdělávací práce vychází z předem zpracovaných týdenních plánů. V průběhu roku se uskutečnily různé výlety, besedy, zábavná odpoledne. Výchovné poradenství Od školního roku 2008/2009 působí ve funkci výchovné poradkyně Mgr. Ivana Tůmová. Výchovné poradenství pracuje dle celoročního plánu výchovného poradce a hlavními úkoly je prevence v oblasti sociálně patologických jevů, včasné diagnostikování žáků se SPU (specifické poruchy učení) a SPCH (specifické poruchy chování), poradenství pro rodiče, učitele i žáky, školní linka důvěry a na II. stupni navíc poradenství v oblasti volby povolání. 10

11 Výchovná poradkyně se účastní výchovných komisí a jednání při řešení výchovných problémů, spolupracuje s poradenskými zařízeními a participuje na tvorbě individuálních vzdělávacích programů žáků. Do její pracovní náplně též patří evidence žáků se SPU a SPCH, integrovaných žáků a žáků s asistentem pedagoga. Vzdělávání žáků dle individuálního vzdělávacího programu probíhá na základě správního rozhodnutí ředitele školy po zaslání písemné žádosti rodičů a doporučení poradenského zařízení. V tomto školním roce se tři žáci školy praktické vzdělávali za pomoci asistentek pedagoga. Účast v projektech financovaných z cizích zdrojů V tomto školním roce se naše škola zapojila do těchto projektů: Krkonoše vnitřní a vnější bližší informace v příloze č.3 výroční zprávy Podpora výuky cizích jazyků Projekt byl financován MŠMT a škola získala mzdové prostředky na výuku nepovinného vyučovacího předmětu ruský jazyk, který byl vyučován v osmém a devátém ročníku v dotaci 1 hodina týdně. Projekty primárního preventivního programu film K. Pokorného SRPEN 68 v Nové Pace a jičínském okrese ( pro žáky roč.) Měsíc říjen ADOPCE na dálku Protidrogový program Sezname, otevři se! ( pro žáky roč.) Protidrogový program Na rovinu! ( pro žáky roč.) účast na projektu společnosti Člověk v tísni: PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ projekce filmu Muž, který přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Brykse spojená s následnou besedou s politickými vězni 50-tých let - s panem J. Hylmarem a panem J. Kazdou (pro žáky roč.) a Preventivní program Zdravý životní styl na Grohmanově boudě (pro 6. ročníky) exkurze na letiště v Pardubicích pro chlapce 9. tříd 11

12 přespání ve škole pro žáky 9. tříd s programem (sportovní soutěže, diskotéka, soutěž ve zpěvu.) Evaluační projekty Evaluační projekty jsou popsány v Autoevaluační zprávě Základní školy Nová Paka, Komenského 555. Mezi významné evaluační projekty, do kterých se škola v tomto školním roce zapojila patří: projekt CERMAT (testování žáků 9. ročníku v dovednostech z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů) testování žáků 8. ročníku společností SCIO v dovednostech z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. 7. a 8. ročníky Scio klíčové kompetence: komunikativní a sociální, k učení a řešení problémů, pracovní a občanská Testování hudebnosti 1., 4. a 6. třídy testování Barvy života evaluace školy účastnila se celá škola v rámci Čj, M a Aj proběhlo testování žáků tříd, toto testování budeme každoročně opakovat a porovnávat jednotlivé ročníky dotazníky pro rodiče, žáky a učitele jsou k dispozici v ředitelně školy Projekty byly financovány z vlastních zdrojů za přispění školské výboru. 12

13 V. HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ šk. rok 2008/2009 prospěch žáci celkem PV P N NTU DTU I. čtvrtletí (k ) II. čtvrtletí (k ) I. pololetí (k ) III. čtvrtletí (k ) IV. čtvrtletí (k ) II. pololetí (k ) opr. zk I. + II. pololetí po opravných zk. (k ) Přehled přijetí vycházejících žáků ke studiu na SŠ, SOŠ, SOU A OU ročník Gymnázium ( K ) SOŠ a SOU (M,L obory) Zakončené maturitní zkouškou SOU ( H obory) Zakončené výučním listem třída celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem Výuč 9.A B C B

14 ZŠ praktická Celkem chlapci dívky Maturitní obor Výuční list Ch ročník ročník ročník ZŠ praktická Ch 15 D 15 D 8 ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ročník Mentál. zdrav.post., autismus DG DOG DK DL Vývojové poruchy učení DOG, DL DOG, DL, DG DL,DOG+ tendence VPU Nespecif. tendence Vývoj.poru chování Tourettův syndrom A ZŠ praktická 30 celkem DG dysgrafie, Dl Dyslexie, DOG dysortografie, Dk dyskalkulie, VPU vývojové poruchy učení, ADHD hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti, ADD poruchy pozornosti 14

15 VI. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V oblasti DVPP se pracovníci školy účastnili vzdělávacích akcí dle katalogu Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje a Národního institutu dalšího vzdělávání Praha. Všechny vzdělávací akce měly akreditaci MŠMT a pracovníci dostali osvědčení o účasti na vzdělávacích akcích. Do DVPP se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci školy. 1. stupeň Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u žáků ZŠ Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí Hrátky s hudbou Český jazyk na 1. stupni Jak pracovat s individuálními možnostmi a potřebami žáků Hyperaktivita - plus nebo mínus. ADHD, ADD Dramatická výchova a tematické celky na 1. st. ZŠ Kresba - cesta do dětské duše Syndrom CAN - týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Sebepoznání, řešení konfliktů Praktická škola Skrytý vrstevnický program Grafomotorické obtíže Základy košíkářství Výuka čtení Využití relaxačních technik ve školní praxi Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování Asistent pedagoga - kvalifikační studium 2. stupeň Kombinované malířské techniky Tvořivá práce v literární výchově Poezie ve škole i mimo ni Kreativní učitelé II Modely řešení kázeňských problémů 5 seminářů 15

16 Skrytý vrstevnický program Problematika a rizika dnešních dospívajících Preventivní program ve škole Školení vých. poradců Matematika v běžném životě Doškolovací kurz pro instruktory lyžování Setkání školních metodiků prevence Problematika žáků se spec. vzděl. potřebami Problémy vztahu rodiny a školy v současnosti Školení vedoucích zaměstnanců o PO Setkání ředitelů ZŠ Learning Technologies for the Classroom Lze učit geologii zajímavěji? Praha středověká VII.MIMOŠKOLNÍ AKCE Podrobně rozepsány v příloze č.2 výroční zprávy. VIII. ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU Zápis žáků do prvního ročníku se uskutečnil v pátek 6. února 2009 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 7. února 2009 od 8:00 do 11:00 hodin. Bylo zapsáno 57 žáků. Do prvního ročníku nastoupilo 46 žáků, 11 žákům byl povolen odklad povinné školní docházky. IX. KONTROLY A INSPEKCE Ve školním roce 2008/2009 neproběhla ve škole kontrola ze strany České školní inspekce. 16

17 X. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY A. Prostředky ze státního rozpočtu poskytované MŠMT Mzdové prostředky pro zaměstnance, ostatní neinvestiční výdaje, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, učební pomůcky a některé další položky jsou v základních školách přímo financovány státem prostřednictvím MŠMT, které tyto prostředky přiděluje jako účelové dotace krajům a školám. Finanční prostředky, které jsou škole přidělovány normativním způsobem ze státního rozpočtu, jsou definovány ve školském zákoně. Škola tyto prostředky dostává na svůj účet z krajského úřadu. Finanční prostředky jsou škole přiděleny dle agregovaných normativů podle počtu žáků na škole. B. Prostředky poskytované zřizovatelem Městem Nová Paka Město Nová Paka, které je zřizovatelem Základní školy Nová Paka, Komenského 555, poskytuje na každý kalendářní rok ze svého rozpočtu příspěvek na provoz školy, údržbu a modernizaci budovy školy. Podrobné údaje finančního hospodaření školy za rok 2008 jsou uvedeny v příloze č. 4 výroční zprávy. Výroční zpráva byla schválena ŠR dne. 17