MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie JÁTRA, ŢLUČNÍK, SLINIVKA BŘIŠNÍ bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Vypracoval: Ladislav Barva Obor: regenerace a výţiva ve sportu 3. ročník Brno

2 Prohlašuji: Tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem zpracoval samostatně a pouţil jen literaturu uvedenou v seznamu. Souhlasím, aby práce byla uloţena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně fakulty sportovních studií a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne:... Podpis 2

3 Na úvod bych chtěl vyjádřit poděkování doc. MUDr. Jitce Hanzlové, CSc., která mi radila při sestavování mé bakalářské práce, za její trpělivost a čas. Velké díky patří mé rodině a přítelkyni za jejich trpělivost a toleranci v době, kdy jsem na bakalářské práci intenzivně pracoval. Poděkovat chci i mé bývalé třídní učitelce paní Bc. Anděle Nedvědíkové za půjčení odborné literatury. 3

4 OBSAH Úvod JÁTRA ANATOMIE JATER FYZIOLOGIE JATER metabolické funkce tvorba tepla detoxikační funkce skladování látek a krve žluč VYŠETŘOVACÍ METODY JATER anamnéza a fyzikální vyšetření laboratorní vyšetření endoskopické vyšetřovací metody zobrazovací vyšetřovací metody biopsie jater ONEMOCNĚNÍ JATER žloutenka portální hypertenze alkoholová hepatopatie akutní virová hepatitida chronická hepatitida cirhóza jater jaterní cysty vrozené cysty získané cysty hlíza jaterní PORANĚNÍ JATER

5 1.6 NÁDORY JATER primární nádory benigní primární nádory maligní primární nádory sekundární nádory JATERNÍ SELHÁNÍ TRANSPLANTACE JATER ŢLUČNÍK ANATOMIE ŢLUČNÍKU FYZIOLOGIE ŢLUČNÍKU VYŠETŘOVACÍ METODY ŢLUČNÍKU A ŢLUČOVÝCH CEST anamnéza a fyziologické vyšetření laboratorní vyšetření zobrazovací vyšetřovací metody endoskopické vyšetřovací metody biopsie žlučníku a žlučových cest VROZENÉ ANOMÁLIE ŢLUČNÍKU A ŢLUČOVÝCH CEST anomálie žlučníku anomálie žlučových cest ONEMOCNĚNÍ ŢLUČNÍKU A ŢLUČOVÝCH CEST žlučové kameny (cholelitiáza) cholestáza intrahepatální cholestáza extrahepatální cholestáza zánět žlučníku (cholecystitida) akutní zánět ţlučníku chronický zánět ţlučníku zánět žlučovodů (cholangitida) akutní cholangitida chronická cholangitida primární sklerozující cholangitida.51 5

6 2.6 KOMPLIKACE ONEMOCNĚNÍ ŢLUČNÍKU A ŢLUČOVÝCH CEST biliární peritonitida ileus z kamene žlučové píštěle sekundární biliární cirhóza NÁDORY ŢLUČNÍKU A ŢLUČOVÝCH CEST nádory žlučníku benigní nádory ţlučníku maligní nádory ţlučníku nádory žlučových cest benigní nádory ţlučových cest maligní nádory ţlučových cest karcinom Vaterské papily adenomyomatóza žlučníku SLINIVKA BŘIŠNÍ ANATOMIE SLINIVKY BŘIŠNÍ FYZIOLOGIE SLINIVKY BŘIŠNÍ zevní sekrece vnitřní sekrece VYŠETŘOVACÍ METODY SLINIVKY BŘIŠNÍ fyzikální vyšetření a anamnéza laboratorní vyšetření zobrazovací vyšetřovací metody endoskopické vyšetřovací metody biopsie slinivky břišní ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ akutní zánět slinivky chronický zánět slinivky pseudocysta slinivky břišní PORANĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ

7 3.6 NÁDORY SLINIVKY BŘIŠNÍ benigní nádory slinivky břišní maligní nádory slinivky břišní TRANSPLANTACE SLINIVKY BŘIŠNÍ...70 Závěr Pouţitá literatura Seznam zkratek Resumé..77 7

8 Úvod Pro kaţdého z nás je zdraví to nejdůleţitější co má. Ať uţ se jedná o sportovce na vrcholové úrovni, či člověka, který se sportu nevěnuje. Tak jak se mění doba, mění se i nemoci, které nás postihují. Proto rozhodnout se na jaké téma vypracuji bakalářskou práci nebylo sloţité. Rád bych se v mé bakalářské práci zabýval játry, ţlučníkem, slinivkou a jejich nemocemi. Onemocnění těchto orgánů se pomalu stávají civilizačními chorobami. Vzrůstající počet těchto nemocných v posledních deseti letech i poměrně vysoký počet komplikací, upozorňují na chyby v ţivotosprávě převáţné většiny naší populace. Játra a slinivka jsou nepostradatelnými orgány lidského těla a proto by se společnost měla zamyslet nad tím, zda není čas na změnu v přístupu ke svému zdraví a vlastnímu tělu. Doufám a přál bych si, aby alespoň jeden z lidí, kteří mou práci přečtou si z ní něco vzal a udělal tak pro sebe něco správného a prodlouţil tak svůj ţivot zde mezi námi. 8

9 1. JÁTRA (hepar, liver) 1.1 ANATOMIE JATER Játra jsou největší ţlázou lidského těla. Mají hnědočervenou barvu a jsou silně prokrvena. Jsou uloţena vpravo pod bránicí, pod pravým obloukem jaterním. Mají klínovitý tvar a váţí přibliţně 1 500g. Ţenská játra jsou menší, jak játra muţská. [11] K bránici přiléhají hladkou brániční plochou (facies diaphragmatica), na které se nachází úpon srpovitého vazu (ligamentum falciforme). Z druhé strany na játra naléhají orgány břišní dutiny, tato plocha se tedy nazývá facies visceralis. Uprostřed viscerální plochy se nachází jaterní brána (porta hepatis), kudy do jater vstupuje jaterní tepna a vrátnicová ţíla, a kde vystupují ţlučové vývodní cesty. Ve ţlučníkové jámě je vrostlý ţlučový měchýř (vesica fellea). [19] Z viscerální plochy odstupují vazy, které fixují játra v břišní dutině. Povrch jater kryje serózní (tunica serosa) a fibrózní (tunica fibrosa) obal. Kromě místa styku s bránicí, jsou ještě pokryta pobřišnicí (peritoneum). Lidská játra mají čtyři laloky: 1. Pravý lalok (lobus dexter) 2. Levý lalok (lobus sinister) 3. Ocasatý lalok (lobus caudatus) 4. Čtyřhranný lalok (lobus quadratus) [11] Hranicí mezi pravým a levým lalokem tvoří odstup oblého vazu (ligamentum teres hepatis) na viscerální straně jater, který směřuje k pupku. Čtyřhranný lalok se nachází ve střední části jater, ocasatý lalok je na dorsální straně jater. Játra jsou fixována vazy k bránici (ligamentum coronarium hepatis, ligamentum triangulace, dextrum, sinistrum), k pravé ledvině (ligamentum hepatorenale) a k pupku (ligamentum falciforme, ligamentum teres hepatis). [19] 9

10 Játra se skládají z jaterních lalůčků (lobuli hepatis). Základní morfologickou jednotkou jater je lalůček centrální ţíly (lobulus venae centralis), který má podobu šestibokého hranolu tvořeného trámci hepatocytů (jaterních buněk) uspořádaných kolem centrální ţíly protékající středem lalůčku. V prostorech mezi trámci probíhají jaterní sinusoidy- zvláštní typ krevních kapilár. Ve stěně sinusoid se vyskytuje také typ mikrofágu- Kuppferovy buňky. Kolem sinusoid, v tzv. Disseho prostoru- buňky Itovy, které uskladňují vitamín A. Disseho prostor = perisinusoidální prostor je mezi stěnou sinusoidy a jaterní buňkou. Uprostřed trámců se nacházejí ţlučové kapiláry- prostory mezi hepatocyty, kam je produkována ţluč. Odtud ţluč odtéká do ţlučovodů, které se postupně spojují a vytvářejí nitrojaterní (intrahepatální) ţlučové cesty. Játra opouštějí dva mimojaterní (extrahepatální) vývody, pravý a levý jaterní vývod (ductus hepaticus dexter et ductus hepaticus sinister). Ty se spojují ve společný jaterní vývod (ductus hepaticus communis), který s vývodem ze ţlučníku (ductus cysticus) tvoří ţlučový vývod (ductus choledochus), ústící do dvanáctníku na duodenální papile (papilla duodeni Vateri). V místě styku tří nebo čtyř sousedících lalůčků je portobiliární prostor (area periportalis) vyplněný řídkým kolagenním vazivem, kudy probíhá tepna, ţíla a ţlučovod. Odborně se nazývají interlobulární artérie (arteria interlobularis), interlobulární véna (vena interlobularis) a interlobulární ţlučovod. To se nazývá triáda (trias hepatis). Funkční jednotka jater je lalůček portální (lobulus venae interlobularis), který má tvar trojúhelníku, jehoţ vrcholy tvoří centrální ţíly sousedících lalůčků. Střed portálního lalůčku je nejlépe zásoben ţivinami. [19] 10

11 Brániční plocha jater Obr.1 Brániční plocha jater Viscerální plocha jater Obr.2 Viscerální plocha jater 11

12 1.2 FYZIOLOGIE JATER Játra mají ústřední postavení v látkové přeměně, podílejí se na celé řadě základních metabolických dějů jednotlivých součástí potravy. Zpracovávají nejen základní ţiviny jako jsou cukry, tuky a bílkoviny, ale podílí se i na vyuţití ostatních součástí potravy, které nazýváme mikronutrienty. Do jater přicházejí z trávicího traktu vrátnicovou ţílou (vena portae) všechny poţité látky, mezi nimi i léky. Játra je dále zpracovávají, eventuelně zbavují škodlivých vlastností nebo je přímo rozkládají na konečné neškodné produkty. Během prenatálního vývoje jsou játra místem krvetvorby Metabolické funkce Metabolismus glycidů Játra tvoří glykogen z glukózy (hlavní představitel cukrů v organismu), fruktózy a galaktózy. Glukóza vstřebávaná ze střev se chemicky mění na zásobní glykogen, který se ukládá v samotných játrech i v jiných tkáních, jako jsou svaly. Zásoby glykogenu pokryjí energetickou potřebu pouze na hodin. Glukóza se v játrech můţe tvořit i glukoneogenezí z necukerných zdrojů (aminokyseliny, laktát a glycerol). skladování a uvolňování cukrů. Metabolismus lipidů Játra vytvářejí lipoproteinové komplexy VLDL a HDL. Z volných mastných kyselin se znovu vytvářejí triglyceridy, fosfolipidy a cholesterol. Metabolismus cholesterolu. Do jater přichází všechny produkty trávení tuků, některé z nich se u vyuţívají k výrobě různých ţivotně důleţitých tukových látek, zvláště cholesterolu. Je nezbytnou součástí při výstavbě a funkci různých, především nervových buněk. Zároveň je uváděn jako jeden z viníků aterosklerózy a srdečních infarktů. [11] 12

13 Vykonává řadu důleţitých funkcí v metabolismu tuků (probíhá v nich oxidace tuků). Volné mastné kyseliny se v játrech mohou metabolizovat na oxid uhličitý, vodu nebo se mění na ketolátky (acetoacetát, kyselinu b-hydroximáselnou a aceton). Metabolismus bílkovin Játra se významně podílejí na metabolismu bílkovin. Vzniká zde hlavně albumin, fibrinogen a protrombin (plasmatické a sérové bílkoviny krve). Pod vlivem STH se v játrech tvoří také sornatomediny, které zvyšují tvorbu bílkovin v buňkách. Tvorba močoviny. Neţádoucí proteiny se tu rozkládají na jednotlivé aminokyseliny. I ty jsou dále rozkládány. Při přeskupování bílkovin a jednotlivých aminokyselin v játrech vzniká i určité mnoţství volného dusíku, kterého není k ničemu zapotřebí. Proto se rychle přeměňuje na močovinu hlavní odpadní produkt jater ve vztahu k proteinům. [11] Tvorba tepla Při metabolických pochodech v játrech se část uvolněné energie přeměňuje na energii tepelnou. Toto teplo je převáděné krví do celého organismu. Teplota krve opouštějící játra je aţ C Detoxikační funkce Detoxikační funkce jater je dána schopností odbourávat produkty metabolismu a další látky, které by organismus poškodily (např. detoxikace alkoholu enzymem jaterní alkoholdehydrogenázou) Skladování látek a krve Krom glykogenu se v játrech skladují vitamíny (vitamíny skupiny B a vitamíny rozpustné v tucích- A, D, E, K) a ţelezo v podobě ferinu. [11] 13

14 Vzhledem k bohatému cévnímu řečišti slouţí játra i jako zásobárna krve, která se do krevního oběhu uvolňuje v případě náhlého poklesu objemu extracelulární tekutiny a tlaku krve. [11] Ţluč Hlavním sekretem jater je ţluč, která napomáhá při zpracování a vstřebávání tuků. Tvorba žluči Ţluč je řídká ţlutozelená tekutina vyměšovaná jaterními buňkami. Odtéká do ţlučovodů, které se postupně spojují a vytvářejí nitrojaterní (intrahepatální) ţlučové cesty. Složení žluči Ţluč se skládá z vody, některých neorganických a organických látekţlučových kyselin ( kyselina cholová, kyselina deoxycholová). Cholesterol a bilirubin (ten podmiňuje ţlutozelenou barvu ţluče). Soli ţlučových kyselin. Neobsahuje ţádné enzymy. Ţlučové kyseliny emulgují tuky a umoţňují tak jejich rozptýlení ve vodě. Bez ţluče se tuky nemohou štěpit ani resorbovat a odcházejí stolicí. [11] Funkce žluči Nezbytná účast při trávení- aktivuje střevní a pankreatické enzymy. Je nezbytná pro vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích. Přispívá k udrţení iontové homeostázy v duodenu. Je podmínkou oběhu ţlučových kyselin, nezbytných pro organismus. Je cestou exkrece látek vlastních organismů (cholesterol, bilirubin, proteiny atd.). 14

15 1.3 VYŠETŘOVACÍ METODY JATER Vyšetřovací metody indikujeme, jak při podezření na onemocnění či poranění jater, tak i na zjišťování jejich funkce Anamnéza a fyziologické vyšetření Laboratorní vyšetření Biochemické vyšetření krve ALT- zvyšuje se při akutních chorobách jater. AST- zvyšuje se při IM, onemocnění jater, kosterního svalstva, nádorech, krevních onemocněních. GMT- při onemocnění jater, ţlučových cest, pankreatu, kostí. ALP-skupina pěti izoenzymů. Je-li některý zvýšen, jedná se o onemocnění jater, kostí, střev, ţlučových cest nebo o 3. trimestr těhotenství. LD- při onemocnění jater, ţlučových cest, srdce, krve, nádorech. Bilirubin- Bilirubin nekonjugovaný- při onemocnění jaterní tkáněinfekční ţloutenka. - Bilirubin konjugovaný- zvyšuje se při obstrukci ţlučových cest (kámen, nádor), při zvýšeném rozpadu erytrocytů. TZR- zvýšené hodnoty při chorobách jater. Celková bílkovina- vyšetřuje se při onemocnění jater, ledvin, při ascitu, poruchách výţivy. Mukoproteiny- při poruchách jater. Biochemické vyšetření moči urobilinogen bilirubin Imunologické vyšetření krve na protilátky IGA, IGG, IGM. ELFO- diagnostika zánětlivých onemocnění, nádorů. [18] 15

16 stanovení forem hepatitidy a protilátek- HBsAg, HBbAg, HBcAg a protilátky proti nim anti- Hbs, anti- Hbe, anti- Hbc, anti- HAV- proti A, anti HCV. Hemokoagulační vyšetření krve APTT PTT TC QUICK Hematologické vyšetření krve plazmatické železo, ferritin KO + dif Endoskopické vyšetřovací metody diagnostická laparoskopie Jedná se o mini invazivní diagnostický výkon, který je prováděn při diagnostické nejistotě u nádorových onemocnění jater a podjaterní krajiny. Při tomto vyšetření odebíráme tkáň k bioptickému vyšetření. [18] Obr.3 Diagnostická laparoskopie 16

17 ERCP Při tomto vyšetření se zavádí duodenoskop do dvanáctníku, do místa vyústění ţlučovodu a vývodu slinivky (Vaterská papila). Pomocí zavedené cévky do ţlučovodu se vpravuje kontrastní látka a provádí se tak kontrastní rentgenové vyšetření ţlučovodů. [18] Obr.4 Pracoviště ERCP Zobrazovací vyšetřovací metody Ultrasonografie Jde o základní vyšetření u onemocnění jater. Provádíme ho u podezření na nádory jater a hlízy jater. [18] Obr.5 Ultrasonografický obraz Obr. 6 ultrasonografický přístroj 17

18 Spirální CT vyšetření břicha Provádí se při podezření na nádorové onemocnění jater nebo u zánětlivých onemocnění jako je hlíza jater, coţ je častá komplikace akutní cholecystitidy nebo akutní pankreatitidy. Obr.7 CT obraz břišní dutiny NMR Je indikovaná především u nádorových onemocnění jater. Obr.8 přístroj NMR MRCP Jedná se o neinvazivní vyšetření indikované u komplikací cholelitiázy a u zánětlivých a nádorových hepatopankreatobiliárních onemocnění. [18] 18

19 Viscerální angiografie Jedná se o kontrastní rentgenové vyšetření tepen orgánů dutiny břišní. Je indikováno především před operací u nádorů. Slouţí nám k posouzení anatomického uspořádání tepenného a ţilního systému, popř. jeho zúţení nebo uzávěru nádorem. Obr.9 Pracoviště Viscerální angiografie Gamagrafie (scinti) jater Slouţí k posouzení tvaru, velikosti a uloţení jater, k vyloučení loţiskových procesů. Kontrastní látka se vychytává ve zdravé tkání jater a sleziny. [18] Obr.10 Gamagrafický obraz jaterní tkáně 19

20 1.3.5 Biopsie jater jedná se o nabodnutí jaterní tkáně speciální punkční jehlou před výkonem vyš. na HBsAg, KO, Quick, APTT, SONO jater, ţlučníku od půlnoci lačný a před vyš. Kanavit i.m. po vyš. 24 hod. klid na lůţku, sledovat fyziologické funkce, krvácení biopsie pod UZ kontrolou (CT, RTG) necílená biopsie- perkutální cílená biopsie- laparoskopická [18] 20

21 1.4 ONEMOCNĚNÍ JATER Játra jsou pro ţivot nezbytným orgánem, jejich funkci do dnes nedokáţeme nahradit. Mají velkou pracovní rezervu, proto je k projevu nemoci třeba zničení velkého počtu jaterních buněk. Jaterní buňka má velkou regenerační schopnost. I kdyţ propadne nekróze, můţe po čase svou funkci plně obnovit. Proto většina akutních onemocnění nezanechává trvalé následky (virová hepatitida A, otrava muchomůrkou hlíznatou). V dnešní době přibývá rizikových faktorů, které mohou funkci jater poškodit. V prevenci jaterních chorob má základní význam správná výţiva, hlavně dostatečný plnohodnotný přívod bílkovin a vitamínů. Velmi důleţitá jsou zde vyšetření laboratorní, tak i histologická. [5] Ţloutenka (Ikterus) Ţloutenku definujeme jako ţluté zabarvení kůţe a sliznic v důsledku zvýšené koncentrace bilirubinu v krvi. [5] Obr.11 zabarvení kůže při ikteru 21

22 Ţloutenka je pouze příznakem nemocí, většinou právě jaterních. Bývá také při některých onemocněních ţlučníku nebo slinivky břišní a při krevních chorobách. Souvisí s tvorbou bilirubinu. Typy bilirubinu: 1. Nepřímý (nekonjugovaný) bilirubin- vzniká z uvolněného krevního barviva hemoglobinu. Je ve vodě nerozpustný, nevázaný. 2. Přímý (konjugovaný) bilirubin- je vázaný na kyselinu glukuronidovou, prošel jaterní buňkou, ve které se uvolňuje a následně se dostává do ţluče. Žloutenku hodnotíme dle místa základní poruchy: 1. Prehepatální ikterus- vzniká před játry, dochází k hemolýze erytrocytů. 2. Hepatální ikterus- vzniká v játrech, je poškozena jaterní buňka. 3. Posthepatální ikterus- vzniká za játry, je blokován odtok ţluče do střeva. Místo vzniku poruchy můţeme přesně lokalizovat klinickým a laboratorním vyšetřením. U hemolytického ikteru je v krvi bilirubin normální, zvýší se však hladina bilirubinu nepřímého. Stolice je výrazně tmavé barvy. Při obstrukčním (postehepatálním) ikteru je stolice bílá (acholická), bez přítomnosti barviva. V krvi je zvýšen přímý bilirubin, nepřímý je normální. Přímý bilirubin je přítomen v moči. Játra jsou u obstrukčního ikteru zelená. [5] Portální hypertenze Portální hypertenzí rozumíme trvalé zvýšení tlaku v portální oblasti. Příčina: příčinou je omezení průtoku krve kvůli překáţce. 1. Prehepatální- před játry, více u dětí, např. při trombóze venae portae. 2. Posthepatální- za játry, při uzávěru jaterních ţil trombózou nebo nádorem. 3. Intrahepatální- v dospělosti, jaterní cirhóza. [16] 22

23 Obr.12 Portální hypertenze Klinický obraz: krev se městná před překáţkou, začne se rozvíjet kolaterální oběh, který se vytváří mezi portální oblastí a dolní dutou ţílou (portokavální anastomózy). Nejzávaţnější jsou spojky v oblasti jícnu a ţaludku, které vytvářejí jícnové a ţaludeční varixy. Jícnové varixy jsou nejnebezpečnějším důsledkem portální hypertenze. Snadno dochází k jejich ruptuře a krvácení do trávicího traktu. Klinicky se projeví zvracením krve (hematemézou) nebo černou mazlavou stolicí (melénou). Dále se projeví teplotami a anemiemi. Můţe dojít k tvorbě hemeroidů v oblasti rekta. [16] Další důsledek je zvětšení sleziny (splenomegalie). [1] Alkoholová hepatopatie U nás poměrně časté onemocnění, hlavně u lidí s návyky na vyšší konzumaci alkoholu. Klinický obraz: při opakovaném pití nadměrného alkoholu dochází k funkčnímu, později i k morfologickému poškození jaterní buňky. Alkohol je pro jaterní buňky toxický, na jeho degradaci musí vydávat hodně energie. U chronických alkoholiků hrozí, ve většině případu se tak i stává, vznik jaterní cirhózy. Vhodná skladba potravy oddaluje její vznik Důleţitý je dostatek bílkovin 23

24 a vitamínů. Z počátku dojde ke vzniku jaterní steatózy (ztukovatění jater). Později steatóza přechází v chronickou alkoholovou hepatitidu a končí cirhózou. Léčba: u alkoholové hepatopatii je jen jediný způsob léčby. Tou je absolutní abstinence alkoholu. Pokud pacient nerespektuje absenci alkoholu, zmírá v jaterním kómatu na metabolické důsledky jaterní cirhózy. [5] Obr.13 Alkoholická hepatitida se steatózou mírného stupně Obr.14 Alkoholická hepatitida se steatózou vyššího stupně Akutní virová hepatitida Játra jsou postiţena akutním zánětem jaterní buňky, která je funkčně poškozena. Můţe dojít aţ k její nekróze. [5] Obr.15 Virus hepatitidy A ve stolici Obr.16 Virus hepatitidy B v séru 24

25 Rozlišujeme několik druhů virových hepatitid 1. virová hepatitida A- nemoc špinavých rukou, přenáší se oro-fekální cestou. 2. virová hepatitida B 3. virová hepatitida C 4. virová hepatitida D 5. virová hepatitida G - virová hepatitida B, C, D, G se přenášejí cestou parenterální, mohou být také přenosné pohlavním stykem. 6. virová hepatitida E- přenosná cestou oro-fekální, podobně jako hepatitida A. Klinický obraz: klinický průběh u všech hepatitid je přibliţně stejný. Z počátku je zabarvení kůţe v pořádku a lékař tak můţe určit jinou diagnózu, jakou je například chřipka, revmatismus, či ţaludeční dyspepsie. Nejčastěji indikujeme únavu, slabost, nechutenství, nauzeu a zvracení. U hepatitid typu B se mohou dostavit kloubní potíţe. V této době je pacient pro okolí silně infekční. Ve druhé fázi se objevuji typičtější příznaky pro diagnostiku hepatitidy. Po několika dnech se objeví ikterus, světlejší stolice, jsou zvětšená játra, která mohou být i bolestivá. V některých případech dojde i ke zvětšení sleziny. Prognóza: hepatitida A končí většinou plným uzdravením. Netypicky probíhá jen u zlomku pacientů (0,1%). U hepatitidy typu B je průběh obvykle zdlouhavější a velmi často přechází do chronické hepatitidy aţ cirhózy. [5] Léčba: léčba spočívá v úplné abstinenci alkoholu v akutním průběhu. Následně pak ještě 6 měsíců po normalizaci laboratorních hodnot. Pacient má jaterní dietu (tuky z větší části nahrazeny cukry). Důleţitá je strava bohatá na vitamíny C, K a B komplex. Při symptomatické léčbě zmírňujeme nepříznivé projevy onemocnění. Pacientovi jsou naordinovány kortikosteroidy, hepatoprotektiva. Dojde k vyřazení hepatotoxických léků.!! DŮLEŢITÁ JE PREVENCE, A TO V PODOBĚ OČKOVÁNÍ!! Vakcíny proti hepatitidě A- havrix, avaxim, vaqta. Vakcíny proti hepatitidě B-engerix, Hb vax pro, fendrix. Vakcíny proti hepatitidě A, B- twinrix. 25

26 1.4.5 Chronická hepatitida Obr.17 Chronická agresivní hepatitida po aplikaci oxyfenisatinu Obr.18 Chronická agresivní hepatitida s přechodem do cirhózy Chronická hepatitida je onemocnění, které charakterizují zánětlivé, fibrotické a nekrotické změny v játrech. Abychom onemocnění označili jako chronické, mělo by trvat déle jak 6 měsíců. [16] Chronické hepatitidy vznikají většinou po prodělání hepatitidy virové, aniţ by si toho pacient dříve všiml. 1. Chronická perzistující hepatitida- histologický nález zánětlivých změn je lokalizován. Neprograduje do mezibuněčných prostor, nejsou známky přechodu do cirhózy. Tento typ má příznivou prognózu. 2. Chronická aktivní hepatitida- zánětlivé změny jsou výraznější a zánětlivá infiltrace postupuje do septálních prostor a vede k novotvorbě vaziva. Tento typ hepatitidy má nepříznivou prognózu, protoţe zánět prograduje do cirhózy. [5]. 1. Hepatitida A- do chronicity nepřechází. 2. Hepatitida B- její přechod v dospělosti v chronicitu je asi v 10%. U přenosu z matky na dítě během těhotenství je přechod na chronicitu téměř vţdy. 3. Hepatitida C- přechází v chronicitu ve vysokém procentu. 4. Autoimunní hepatitida- je zvláštní formou chronické hepatitidy. Postihuje především mladší ţeny, kde můţe být příčinou metabolická porucha nebo chronický alkoholismus. [16] 26

27 Diagnostika: z laboratorních vyšetření nás na chronickou hepatitidu upozorní zvýšené hodnoty aminotransferáz ALT, AST, GMT. Můţe být také lehce zvýšena hladina bilirubinu. U těţších forem se objeví i zvýšená krevní sedimentace. Chronickou hepatitidu ověřujeme jaterní biopsií. Klinický obraz: potíţe nejsou nijak velké. Většinou se projevují slabostí, malátností, malou fyzickou výkonností, dyspeptickými potíţemi. Léčba: léčba je dlouhodobá. V prvé řadě se snaţíme zabránit přechodu do cirhózy. U perzistující hepatitidy to nehrozí, zde podáváme hepatoprotektiva, dietu a polyvitamínovou léčku. U aktivních hepatitid podáváme hepatoprotektiva trvale ve větších dávkách, později přidáváme kortikoidy, které tlumí zánětlivé procesy. [5] Pokud se nepodaří zastavit progresi, končí onemocnění plynulým přechodem do jaterní cirhózy. [16] Cirhóza jater Játra jsou postiţena chronickou přestavbou jaterních trámečků a lalůčků v celé tkáni. Jaterní buňka se sice po nekróze regeneruje, ale vytváří se vazivo a jaterní lalůčky se tak postupně mění na vazivové uzle. Jaterní buňky tak zanikají. Průtok krve mezi lalůčky je ztíţen a v přítokové oblasti portální ţíly vzniká přetlak- portální hypertenze. Je postiţen také odtok ţluči, coţ má za následek cholestázu a vznik ţloutenky. Metabolická činnost jater klesá. [5] Obr.19 Zdravá játra Obr.20 jaterní cirhóza 27

28 Klinický obraz: 1. Ikterus- porucha funkce jaterní buňky, zúţený odtok ţluče. 2. Ascites- sníţená syntéza albuminu, vzniká hypoalbuminemie. 3. Portální hypertenze- zaniká kapilární řečiště. 4. Hemoragická diatéza- sníţená tvorba faktorů potřebných pro sráţení krve. 5. Splenomegalie- důsledek zvýšeného tlaku v portálním řečišti. 6. Pavoučkovité névy a palmární erytém- sníţená degradace hormonů. Portální hypertenze má další závaţné důsledky. Krev se městná v portálním řečišti, coţ má za následek zvětšení sleziny. Krev si hledá odtokovou cestu. Vznikají tak ţilní spojky mezi portálním a velkým krevním oběhem. Hlavně v oblasti jícnu, ţaludku, konečníku a na přední straně břišní. Vznikají tak varixy, které mohou snadno prasknout. Pacient je pak ohroţen na ţivotě velkým krvácením. Takto vzniklé kolaterály mají další závaţný důsledek. Látky z oblasti trávící trubice se nedostávají krví do jater, ale přímo do oběhu a následně tak do mozku. To vede k poruchám mozkové činnosti, k encefalopatii. Jaterní encefalopatie se projeví změnou povahových vlastností. Pacient se někdy chová jako malé dítě. Můţe být apatický nebo naopak agresivní. Často bývá inverze biologických rytmů, kdy ve dne spí a v noci nemůţe usnout a chová se neklidně. Spavost postupně převládá, aţ přechází v kóma. V této fázi je obraz shodný s jaterním selháním. Jaterní kóma často ukončí krvácení z varixů. Léčba: Léčba jaterní cirhózy je moţná. Jde však o prodlouţení ţivota. Je nutná soustavná diabetická léčba a dostatek vitamínů ve stravě. Důleţité je omezení soli v dietě. Při velkém ascitu podáváme albumin nebo plasmu pomocí infuzí. Indikují se diuretika. Při krvácení z jícnových varixů, se co nejrychleji přistupuje k chirurgickému řešení. [5] 28

29 1.4.7 Jaterní cysty (cystis hepatis) Obr.21 Cysta pravého laloku Vrozené cysty Bývají buď solitární nebo vícečetné. Vícečetné onemocnění je často spojeno s cystickým onemocněním slinivky a ledvin. Menší cysty jsou bez příznaků, u větších se můţe objevit vyklenutí v nadbřišku spojené s tlakovou bolestí. U vícečetných cyst často vzniká obstrukční ţloutenka v důsledku tlaku na ţlučovody. K diagnostice pouţíváme CT a NMR jater. K vyšetření cytologickému a mikrobiologickému se provádí punkce cysty a získání obsahu pod dohledem US. Léčba spočívá ve vyjmutí cysty nebo resekci i s částí jaterní tkáně. Při rozsáhlém poškození je indikována transplantace. [1] Získané cysty Echinokokové cysty Jsou vyvolány účinkem parazita (echinococcus granulosus a echinococcus multilocularis), který tvoří velké cysty s tekutým obsahem. Mohou být rozdělené na několik částí (septované). Cysty mohou prasknout do dutiny břišní. Projeví se tlakem v nadbřišku, někdy vyklenutím. Můţe se objevit i obstrukční ikterus z tlaku na ţlučovody. Při perforaci do dutiny břišní se můţe objevit peritoneální reakce s příznaky šoku. [1] 29

30 V diagnostice je vedle US a CT jater důleţité vyšetření sérových protilátek. V krevním obraze se objeví zmnoţení eozinofilních leukocytů. Léčba spočívá v odstranění celé cysty, někdy i s resekcí části jater. Biliární cystadenom jater Patří mezi jaterní cystické léze. Vyskytuje se častěji u ţen. Jeho maligní formou je cystadenom karcinom. Projeví se tlakovou bolestí v pravém podţebří. Diagnostikujeme ho pomocí US a CT. Díky CT rozpoznáme cystadenom od cystadenom karcinomu. Dle rozsahu a umístění je indikována resekce jater. [1] Hlíza jaterní (abscessus hepatis) Obr.22 Amébová hlíza jater Hlíza jaterní se vyskytuje buď jako solitární nebo ve formě mnohočetné hlízy. Hlízy mohou být původu bakteriálního, parazitárního a myotického. Jedná se o dutinu vyplněnou hnisem, či ohraničený zánět. 30

31 Infekce se můţe do jater dostat i cestou portálního řečiště při zánětech orgánu dutiny břišní (apendicicitida) nebo cestou tepenného řečiště ze zánětu nitrohrudních (pneumonie, endokarditida) nebo kostních (osteomyelitida). Dle původce vzniku, rozlišujeme hlízy na dva základní druhy: 1. Pyogenní hlízy (bakteriální původ)- absces způsobují bakterie anaerobního a aerobního původu (enterobacter species, bacteroides fragilis). 2. Amébové hlízy (parazitárního původu) (entamoeba histolitica)- abscesy vznikají většinou druhotně (sekundárně) jako komplikace po úrazu, operaci, zánětu ţlučovodu. Klinické příznaky: bakteriální hlízy se projevují teplotou, tlakovou bolestí v pravém podţebří, ţloutenkou a známkami sepse. Druhotně se mohou objevit i dechové obtíţe s bolestí na hrudníku. Ty jsou vyvolané šířením zánětu do pohrudniční dutiny. Diagnóza: diagnózu potvrdí US, CT jater, punkce s odběrem obsahu k mikrobiologickému vyšetření. Důleţitá jsou i další vyšetření ke zjištění primárního loţiska infekce. Léčba: punkce a drenáţ hlízy pod kontrolou CT nebo US. V chronických případech přistupujeme k resekci. Nitroţilně podáváme širokospektrá antibiotika. [1] 31

32 1.5 PORANĚNÍ JATER Poranění jater rozlišujeme na dva základní typy poškození. 1. Tupá (zavřená) poranění- vznikají při stlačení dolní části hrudníku, kdy dochází ke zlomeninám ţeber. 2. Pronikající (otevřená, penetrující)- sem patří bodná a střelná poranění. Dle rozsahu poškození parenchymu jater klasifikujeme poranění do pěti stupňů. Poranění I. IV. stupně- tato poranění hodnotíme dle rozsahu zhmoţdění s krevním výronem, nebo dle nitrojaterní trhliny a roztrţení jater. Poranění V. stupně- je to nejzávaţnější poranění, při kterém dojde k roztrţení více neţ tří segmentů jaterních a poranění jaterních ţil. Klinické příznaky: při krvácení do dutiny břišní se projeví hemoragickým šokem. Pacient si můţe dále stěţovat na bolest v dolní části pravé poloviny hrudníku nebo také pod pravým jaterním obloukem ţeberním. Při větších krevních ztrátách dochází k hypovolemickému šoku. Diagnóza: při tupých poraněních jater provádíme US a CT. Při známkách šoku a podezření na nitrobřišní poranění se provádí urgentní operace. Léčba: při tupých nitrojaterních poraněních s nevýznamným krvácením do dutiny břišní nebo s ohraničeným hematomem volíme konzervativní léčbu. Pacienta musíme pravidelně kontrolovat pomocí CT a US. Operační léčba je třeba u zraněných s pokračujícím krvácením a rozvojem hemoperitonea. Cílem je zastavit krvácení z jater. [1] 32