MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie JÁTRA, ŢLUČNÍK, SLINIVKA BŘIŠNÍ bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Vypracoval: Ladislav Barva Obor: regenerace a výţiva ve sportu 3. ročník Brno

2 Prohlašuji: Tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem zpracoval samostatně a pouţil jen literaturu uvedenou v seznamu. Souhlasím, aby práce byla uloţena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně fakulty sportovních studií a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne:... Podpis 2

3 Na úvod bych chtěl vyjádřit poděkování doc. MUDr. Jitce Hanzlové, CSc., která mi radila při sestavování mé bakalářské práce, za její trpělivost a čas. Velké díky patří mé rodině a přítelkyni za jejich trpělivost a toleranci v době, kdy jsem na bakalářské práci intenzivně pracoval. Poděkovat chci i mé bývalé třídní učitelce paní Bc. Anděle Nedvědíkové za půjčení odborné literatury. 3

4 OBSAH Úvod JÁTRA ANATOMIE JATER FYZIOLOGIE JATER metabolické funkce tvorba tepla detoxikační funkce skladování látek a krve žluč VYŠETŘOVACÍ METODY JATER anamnéza a fyzikální vyšetření laboratorní vyšetření endoskopické vyšetřovací metody zobrazovací vyšetřovací metody biopsie jater ONEMOCNĚNÍ JATER žloutenka portální hypertenze alkoholová hepatopatie akutní virová hepatitida chronická hepatitida cirhóza jater jaterní cysty vrozené cysty získané cysty hlíza jaterní PORANĚNÍ JATER

5 1.6 NÁDORY JATER primární nádory benigní primární nádory maligní primární nádory sekundární nádory JATERNÍ SELHÁNÍ TRANSPLANTACE JATER ŢLUČNÍK ANATOMIE ŢLUČNÍKU FYZIOLOGIE ŢLUČNÍKU VYŠETŘOVACÍ METODY ŢLUČNÍKU A ŢLUČOVÝCH CEST anamnéza a fyziologické vyšetření laboratorní vyšetření zobrazovací vyšetřovací metody endoskopické vyšetřovací metody biopsie žlučníku a žlučových cest VROZENÉ ANOMÁLIE ŢLUČNÍKU A ŢLUČOVÝCH CEST anomálie žlučníku anomálie žlučových cest ONEMOCNĚNÍ ŢLUČNÍKU A ŢLUČOVÝCH CEST žlučové kameny (cholelitiáza) cholestáza intrahepatální cholestáza extrahepatální cholestáza zánět žlučníku (cholecystitida) akutní zánět ţlučníku chronický zánět ţlučníku zánět žlučovodů (cholangitida) akutní cholangitida chronická cholangitida primární sklerozující cholangitida.51 5

6 2.6 KOMPLIKACE ONEMOCNĚNÍ ŢLUČNÍKU A ŢLUČOVÝCH CEST biliární peritonitida ileus z kamene žlučové píštěle sekundární biliární cirhóza NÁDORY ŢLUČNÍKU A ŢLUČOVÝCH CEST nádory žlučníku benigní nádory ţlučníku maligní nádory ţlučníku nádory žlučových cest benigní nádory ţlučových cest maligní nádory ţlučových cest karcinom Vaterské papily adenomyomatóza žlučníku SLINIVKA BŘIŠNÍ ANATOMIE SLINIVKY BŘIŠNÍ FYZIOLOGIE SLINIVKY BŘIŠNÍ zevní sekrece vnitřní sekrece VYŠETŘOVACÍ METODY SLINIVKY BŘIŠNÍ fyzikální vyšetření a anamnéza laboratorní vyšetření zobrazovací vyšetřovací metody endoskopické vyšetřovací metody biopsie slinivky břišní ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ akutní zánět slinivky chronický zánět slinivky pseudocysta slinivky břišní PORANĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ

7 3.6 NÁDORY SLINIVKY BŘIŠNÍ benigní nádory slinivky břišní maligní nádory slinivky břišní TRANSPLANTACE SLINIVKY BŘIŠNÍ...70 Závěr Pouţitá literatura Seznam zkratek Resumé..77 7

8 Úvod Pro kaţdého z nás je zdraví to nejdůleţitější co má. Ať uţ se jedná o sportovce na vrcholové úrovni, či člověka, který se sportu nevěnuje. Tak jak se mění doba, mění se i nemoci, které nás postihují. Proto rozhodnout se na jaké téma vypracuji bakalářskou práci nebylo sloţité. Rád bych se v mé bakalářské práci zabýval játry, ţlučníkem, slinivkou a jejich nemocemi. Onemocnění těchto orgánů se pomalu stávají civilizačními chorobami. Vzrůstající počet těchto nemocných v posledních deseti letech i poměrně vysoký počet komplikací, upozorňují na chyby v ţivotosprávě převáţné většiny naší populace. Játra a slinivka jsou nepostradatelnými orgány lidského těla a proto by se společnost měla zamyslet nad tím, zda není čas na změnu v přístupu ke svému zdraví a vlastnímu tělu. Doufám a přál bych si, aby alespoň jeden z lidí, kteří mou práci přečtou si z ní něco vzal a udělal tak pro sebe něco správného a prodlouţil tak svůj ţivot zde mezi námi. 8

9 1. JÁTRA (hepar, liver) 1.1 ANATOMIE JATER Játra jsou největší ţlázou lidského těla. Mají hnědočervenou barvu a jsou silně prokrvena. Jsou uloţena vpravo pod bránicí, pod pravým obloukem jaterním. Mají klínovitý tvar a váţí přibliţně 1 500g. Ţenská játra jsou menší, jak játra muţská. [11] K bránici přiléhají hladkou brániční plochou (facies diaphragmatica), na které se nachází úpon srpovitého vazu (ligamentum falciforme). Z druhé strany na játra naléhají orgány břišní dutiny, tato plocha se tedy nazývá facies visceralis. Uprostřed viscerální plochy se nachází jaterní brána (porta hepatis), kudy do jater vstupuje jaterní tepna a vrátnicová ţíla, a kde vystupují ţlučové vývodní cesty. Ve ţlučníkové jámě je vrostlý ţlučový měchýř (vesica fellea). [19] Z viscerální plochy odstupují vazy, které fixují játra v břišní dutině. Povrch jater kryje serózní (tunica serosa) a fibrózní (tunica fibrosa) obal. Kromě místa styku s bránicí, jsou ještě pokryta pobřišnicí (peritoneum). Lidská játra mají čtyři laloky: 1. Pravý lalok (lobus dexter) 2. Levý lalok (lobus sinister) 3. Ocasatý lalok (lobus caudatus) 4. Čtyřhranný lalok (lobus quadratus) [11] Hranicí mezi pravým a levým lalokem tvoří odstup oblého vazu (ligamentum teres hepatis) na viscerální straně jater, který směřuje k pupku. Čtyřhranný lalok se nachází ve střední části jater, ocasatý lalok je na dorsální straně jater. Játra jsou fixována vazy k bránici (ligamentum coronarium hepatis, ligamentum triangulace, dextrum, sinistrum), k pravé ledvině (ligamentum hepatorenale) a k pupku (ligamentum falciforme, ligamentum teres hepatis). [19] 9

10 Játra se skládají z jaterních lalůčků (lobuli hepatis). Základní morfologickou jednotkou jater je lalůček centrální ţíly (lobulus venae centralis), který má podobu šestibokého hranolu tvořeného trámci hepatocytů (jaterních buněk) uspořádaných kolem centrální ţíly protékající středem lalůčku. V prostorech mezi trámci probíhají jaterní sinusoidy- zvláštní typ krevních kapilár. Ve stěně sinusoid se vyskytuje také typ mikrofágu- Kuppferovy buňky. Kolem sinusoid, v tzv. Disseho prostoru- buňky Itovy, které uskladňují vitamín A. Disseho prostor = perisinusoidální prostor je mezi stěnou sinusoidy a jaterní buňkou. Uprostřed trámců se nacházejí ţlučové kapiláry- prostory mezi hepatocyty, kam je produkována ţluč. Odtud ţluč odtéká do ţlučovodů, které se postupně spojují a vytvářejí nitrojaterní (intrahepatální) ţlučové cesty. Játra opouštějí dva mimojaterní (extrahepatální) vývody, pravý a levý jaterní vývod (ductus hepaticus dexter et ductus hepaticus sinister). Ty se spojují ve společný jaterní vývod (ductus hepaticus communis), který s vývodem ze ţlučníku (ductus cysticus) tvoří ţlučový vývod (ductus choledochus), ústící do dvanáctníku na duodenální papile (papilla duodeni Vateri). V místě styku tří nebo čtyř sousedících lalůčků je portobiliární prostor (area periportalis) vyplněný řídkým kolagenním vazivem, kudy probíhá tepna, ţíla a ţlučovod. Odborně se nazývají interlobulární artérie (arteria interlobularis), interlobulární véna (vena interlobularis) a interlobulární ţlučovod. To se nazývá triáda (trias hepatis). Funkční jednotka jater je lalůček portální (lobulus venae interlobularis), který má tvar trojúhelníku, jehoţ vrcholy tvoří centrální ţíly sousedících lalůčků. Střed portálního lalůčku je nejlépe zásoben ţivinami. [19] 10

11 Brániční plocha jater Obr.1 Brániční plocha jater Viscerální plocha jater Obr.2 Viscerální plocha jater 11

12 1.2 FYZIOLOGIE JATER Játra mají ústřední postavení v látkové přeměně, podílejí se na celé řadě základních metabolických dějů jednotlivých součástí potravy. Zpracovávají nejen základní ţiviny jako jsou cukry, tuky a bílkoviny, ale podílí se i na vyuţití ostatních součástí potravy, které nazýváme mikronutrienty. Do jater přicházejí z trávicího traktu vrátnicovou ţílou (vena portae) všechny poţité látky, mezi nimi i léky. Játra je dále zpracovávají, eventuelně zbavují škodlivých vlastností nebo je přímo rozkládají na konečné neškodné produkty. Během prenatálního vývoje jsou játra místem krvetvorby Metabolické funkce Metabolismus glycidů Játra tvoří glykogen z glukózy (hlavní představitel cukrů v organismu), fruktózy a galaktózy. Glukóza vstřebávaná ze střev se chemicky mění na zásobní glykogen, který se ukládá v samotných játrech i v jiných tkáních, jako jsou svaly. Zásoby glykogenu pokryjí energetickou potřebu pouze na hodin. Glukóza se v játrech můţe tvořit i glukoneogenezí z necukerných zdrojů (aminokyseliny, laktát a glycerol). skladování a uvolňování cukrů. Metabolismus lipidů Játra vytvářejí lipoproteinové komplexy VLDL a HDL. Z volných mastných kyselin se znovu vytvářejí triglyceridy, fosfolipidy a cholesterol. Metabolismus cholesterolu. Do jater přichází všechny produkty trávení tuků, některé z nich se u vyuţívají k výrobě různých ţivotně důleţitých tukových látek, zvláště cholesterolu. Je nezbytnou součástí při výstavbě a funkci různých, především nervových buněk. Zároveň je uváděn jako jeden z viníků aterosklerózy a srdečních infarktů. [11] 12

13 Vykonává řadu důleţitých funkcí v metabolismu tuků (probíhá v nich oxidace tuků). Volné mastné kyseliny se v játrech mohou metabolizovat na oxid uhličitý, vodu nebo se mění na ketolátky (acetoacetát, kyselinu b-hydroximáselnou a aceton). Metabolismus bílkovin Játra se významně podílejí na metabolismu bílkovin. Vzniká zde hlavně albumin, fibrinogen a protrombin (plasmatické a sérové bílkoviny krve). Pod vlivem STH se v játrech tvoří také sornatomediny, které zvyšují tvorbu bílkovin v buňkách. Tvorba močoviny. Neţádoucí proteiny se tu rozkládají na jednotlivé aminokyseliny. I ty jsou dále rozkládány. Při přeskupování bílkovin a jednotlivých aminokyselin v játrech vzniká i určité mnoţství volného dusíku, kterého není k ničemu zapotřebí. Proto se rychle přeměňuje na močovinu hlavní odpadní produkt jater ve vztahu k proteinům. [11] Tvorba tepla Při metabolických pochodech v játrech se část uvolněné energie přeměňuje na energii tepelnou. Toto teplo je převáděné krví do celého organismu. Teplota krve opouštějící játra je aţ C Detoxikační funkce Detoxikační funkce jater je dána schopností odbourávat produkty metabolismu a další látky, které by organismus poškodily (např. detoxikace alkoholu enzymem jaterní alkoholdehydrogenázou) Skladování látek a krve Krom glykogenu se v játrech skladují vitamíny (vitamíny skupiny B a vitamíny rozpustné v tucích- A, D, E, K) a ţelezo v podobě ferinu. [11] 13

14 Vzhledem k bohatému cévnímu řečišti slouţí játra i jako zásobárna krve, která se do krevního oběhu uvolňuje v případě náhlého poklesu objemu extracelulární tekutiny a tlaku krve. [11] Ţluč Hlavním sekretem jater je ţluč, která napomáhá při zpracování a vstřebávání tuků. Tvorba žluči Ţluč je řídká ţlutozelená tekutina vyměšovaná jaterními buňkami. Odtéká do ţlučovodů, které se postupně spojují a vytvářejí nitrojaterní (intrahepatální) ţlučové cesty. Složení žluči Ţluč se skládá z vody, některých neorganických a organických látekţlučových kyselin ( kyselina cholová, kyselina deoxycholová). Cholesterol a bilirubin (ten podmiňuje ţlutozelenou barvu ţluče). Soli ţlučových kyselin. Neobsahuje ţádné enzymy. Ţlučové kyseliny emulgují tuky a umoţňují tak jejich rozptýlení ve vodě. Bez ţluče se tuky nemohou štěpit ani resorbovat a odcházejí stolicí. [11] Funkce žluči Nezbytná účast při trávení- aktivuje střevní a pankreatické enzymy. Je nezbytná pro vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích. Přispívá k udrţení iontové homeostázy v duodenu. Je podmínkou oběhu ţlučových kyselin, nezbytných pro organismus. Je cestou exkrece látek vlastních organismů (cholesterol, bilirubin, proteiny atd.). 14

15 1.3 VYŠETŘOVACÍ METODY JATER Vyšetřovací metody indikujeme, jak při podezření na onemocnění či poranění jater, tak i na zjišťování jejich funkce Anamnéza a fyziologické vyšetření Laboratorní vyšetření Biochemické vyšetření krve ALT- zvyšuje se při akutních chorobách jater. AST- zvyšuje se při IM, onemocnění jater, kosterního svalstva, nádorech, krevních onemocněních. GMT- při onemocnění jater, ţlučových cest, pankreatu, kostí. ALP-skupina pěti izoenzymů. Je-li některý zvýšen, jedná se o onemocnění jater, kostí, střev, ţlučových cest nebo o 3. trimestr těhotenství. LD- při onemocnění jater, ţlučových cest, srdce, krve, nádorech. Bilirubin- Bilirubin nekonjugovaný- při onemocnění jaterní tkáněinfekční ţloutenka. - Bilirubin konjugovaný- zvyšuje se při obstrukci ţlučových cest (kámen, nádor), při zvýšeném rozpadu erytrocytů. TZR- zvýšené hodnoty při chorobách jater. Celková bílkovina- vyšetřuje se při onemocnění jater, ledvin, při ascitu, poruchách výţivy. Mukoproteiny- při poruchách jater. Biochemické vyšetření moči urobilinogen bilirubin Imunologické vyšetření krve na protilátky IGA, IGG, IGM. ELFO- diagnostika zánětlivých onemocnění, nádorů. [18] 15

16 stanovení forem hepatitidy a protilátek- HBsAg, HBbAg, HBcAg a protilátky proti nim anti- Hbs, anti- Hbe, anti- Hbc, anti- HAV- proti A, anti HCV. Hemokoagulační vyšetření krve APTT PTT TC QUICK Hematologické vyšetření krve plazmatické železo, ferritin KO + dif Endoskopické vyšetřovací metody diagnostická laparoskopie Jedná se o mini invazivní diagnostický výkon, který je prováděn při diagnostické nejistotě u nádorových onemocnění jater a podjaterní krajiny. Při tomto vyšetření odebíráme tkáň k bioptickému vyšetření. [18] Obr.3 Diagnostická laparoskopie 16

17 ERCP Při tomto vyšetření se zavádí duodenoskop do dvanáctníku, do místa vyústění ţlučovodu a vývodu slinivky (Vaterská papila). Pomocí zavedené cévky do ţlučovodu se vpravuje kontrastní látka a provádí se tak kontrastní rentgenové vyšetření ţlučovodů. [18] Obr.4 Pracoviště ERCP Zobrazovací vyšetřovací metody Ultrasonografie Jde o základní vyšetření u onemocnění jater. Provádíme ho u podezření na nádory jater a hlízy jater. [18] Obr.5 Ultrasonografický obraz Obr. 6 ultrasonografický přístroj 17

18 Spirální CT vyšetření břicha Provádí se při podezření na nádorové onemocnění jater nebo u zánětlivých onemocnění jako je hlíza jater, coţ je častá komplikace akutní cholecystitidy nebo akutní pankreatitidy. Obr.7 CT obraz břišní dutiny NMR Je indikovaná především u nádorových onemocnění jater. Obr.8 přístroj NMR MRCP Jedná se o neinvazivní vyšetření indikované u komplikací cholelitiázy a u zánětlivých a nádorových hepatopankreatobiliárních onemocnění. [18] 18

19 Viscerální angiografie Jedná se o kontrastní rentgenové vyšetření tepen orgánů dutiny břišní. Je indikováno především před operací u nádorů. Slouţí nám k posouzení anatomického uspořádání tepenného a ţilního systému, popř. jeho zúţení nebo uzávěru nádorem. Obr.9 Pracoviště Viscerální angiografie Gamagrafie (scinti) jater Slouţí k posouzení tvaru, velikosti a uloţení jater, k vyloučení loţiskových procesů. Kontrastní látka se vychytává ve zdravé tkání jater a sleziny. [18] Obr.10 Gamagrafický obraz jaterní tkáně 19

20 1.3.5 Biopsie jater jedná se o nabodnutí jaterní tkáně speciální punkční jehlou před výkonem vyš. na HBsAg, KO, Quick, APTT, SONO jater, ţlučníku od půlnoci lačný a před vyš. Kanavit i.m. po vyš. 24 hod. klid na lůţku, sledovat fyziologické funkce, krvácení biopsie pod UZ kontrolou (CT, RTG) necílená biopsie- perkutální cílená biopsie- laparoskopická [18] 20

21 1.4 ONEMOCNĚNÍ JATER Játra jsou pro ţivot nezbytným orgánem, jejich funkci do dnes nedokáţeme nahradit. Mají velkou pracovní rezervu, proto je k projevu nemoci třeba zničení velkého počtu jaterních buněk. Jaterní buňka má velkou regenerační schopnost. I kdyţ propadne nekróze, můţe po čase svou funkci plně obnovit. Proto většina akutních onemocnění nezanechává trvalé následky (virová hepatitida A, otrava muchomůrkou hlíznatou). V dnešní době přibývá rizikových faktorů, které mohou funkci jater poškodit. V prevenci jaterních chorob má základní význam správná výţiva, hlavně dostatečný plnohodnotný přívod bílkovin a vitamínů. Velmi důleţitá jsou zde vyšetření laboratorní, tak i histologická. [5] Ţloutenka (Ikterus) Ţloutenku definujeme jako ţluté zabarvení kůţe a sliznic v důsledku zvýšené koncentrace bilirubinu v krvi. [5] Obr.11 zabarvení kůže při ikteru 21

22 Ţloutenka je pouze příznakem nemocí, většinou právě jaterních. Bývá také při některých onemocněních ţlučníku nebo slinivky břišní a při krevních chorobách. Souvisí s tvorbou bilirubinu. Typy bilirubinu: 1. Nepřímý (nekonjugovaný) bilirubin- vzniká z uvolněného krevního barviva hemoglobinu. Je ve vodě nerozpustný, nevázaný. 2. Přímý (konjugovaný) bilirubin- je vázaný na kyselinu glukuronidovou, prošel jaterní buňkou, ve které se uvolňuje a následně se dostává do ţluče. Žloutenku hodnotíme dle místa základní poruchy: 1. Prehepatální ikterus- vzniká před játry, dochází k hemolýze erytrocytů. 2. Hepatální ikterus- vzniká v játrech, je poškozena jaterní buňka. 3. Posthepatální ikterus- vzniká za játry, je blokován odtok ţluče do střeva. Místo vzniku poruchy můţeme přesně lokalizovat klinickým a laboratorním vyšetřením. U hemolytického ikteru je v krvi bilirubin normální, zvýší se však hladina bilirubinu nepřímého. Stolice je výrazně tmavé barvy. Při obstrukčním (postehepatálním) ikteru je stolice bílá (acholická), bez přítomnosti barviva. V krvi je zvýšen přímý bilirubin, nepřímý je normální. Přímý bilirubin je přítomen v moči. Játra jsou u obstrukčního ikteru zelená. [5] Portální hypertenze Portální hypertenzí rozumíme trvalé zvýšení tlaku v portální oblasti. Příčina: příčinou je omezení průtoku krve kvůli překáţce. 1. Prehepatální- před játry, více u dětí, např. při trombóze venae portae. 2. Posthepatální- za játry, při uzávěru jaterních ţil trombózou nebo nádorem. 3. Intrahepatální- v dospělosti, jaterní cirhóza. [16] 22

23 Obr.12 Portální hypertenze Klinický obraz: krev se městná před překáţkou, začne se rozvíjet kolaterální oběh, který se vytváří mezi portální oblastí a dolní dutou ţílou (portokavální anastomózy). Nejzávaţnější jsou spojky v oblasti jícnu a ţaludku, které vytvářejí jícnové a ţaludeční varixy. Jícnové varixy jsou nejnebezpečnějším důsledkem portální hypertenze. Snadno dochází k jejich ruptuře a krvácení do trávicího traktu. Klinicky se projeví zvracením krve (hematemézou) nebo černou mazlavou stolicí (melénou). Dále se projeví teplotami a anemiemi. Můţe dojít k tvorbě hemeroidů v oblasti rekta. [16] Další důsledek je zvětšení sleziny (splenomegalie). [1] Alkoholová hepatopatie U nás poměrně časté onemocnění, hlavně u lidí s návyky na vyšší konzumaci alkoholu. Klinický obraz: při opakovaném pití nadměrného alkoholu dochází k funkčnímu, později i k morfologickému poškození jaterní buňky. Alkohol je pro jaterní buňky toxický, na jeho degradaci musí vydávat hodně energie. U chronických alkoholiků hrozí, ve většině případu se tak i stává, vznik jaterní cirhózy. Vhodná skladba potravy oddaluje její vznik Důleţitý je dostatek bílkovin 23

24 a vitamínů. Z počátku dojde ke vzniku jaterní steatózy (ztukovatění jater). Později steatóza přechází v chronickou alkoholovou hepatitidu a končí cirhózou. Léčba: u alkoholové hepatopatii je jen jediný způsob léčby. Tou je absolutní abstinence alkoholu. Pokud pacient nerespektuje absenci alkoholu, zmírá v jaterním kómatu na metabolické důsledky jaterní cirhózy. [5] Obr.13 Alkoholická hepatitida se steatózou mírného stupně Obr.14 Alkoholická hepatitida se steatózou vyššího stupně Akutní virová hepatitida Játra jsou postiţena akutním zánětem jaterní buňky, která je funkčně poškozena. Můţe dojít aţ k její nekróze. [5] Obr.15 Virus hepatitidy A ve stolici Obr.16 Virus hepatitidy B v séru 24

25 Rozlišujeme několik druhů virových hepatitid 1. virová hepatitida A- nemoc špinavých rukou, přenáší se oro-fekální cestou. 2. virová hepatitida B 3. virová hepatitida C 4. virová hepatitida D 5. virová hepatitida G - virová hepatitida B, C, D, G se přenášejí cestou parenterální, mohou být také přenosné pohlavním stykem. 6. virová hepatitida E- přenosná cestou oro-fekální, podobně jako hepatitida A. Klinický obraz: klinický průběh u všech hepatitid je přibliţně stejný. Z počátku je zabarvení kůţe v pořádku a lékař tak můţe určit jinou diagnózu, jakou je například chřipka, revmatismus, či ţaludeční dyspepsie. Nejčastěji indikujeme únavu, slabost, nechutenství, nauzeu a zvracení. U hepatitid typu B se mohou dostavit kloubní potíţe. V této době je pacient pro okolí silně infekční. Ve druhé fázi se objevuji typičtější příznaky pro diagnostiku hepatitidy. Po několika dnech se objeví ikterus, světlejší stolice, jsou zvětšená játra, která mohou být i bolestivá. V některých případech dojde i ke zvětšení sleziny. Prognóza: hepatitida A končí většinou plným uzdravením. Netypicky probíhá jen u zlomku pacientů (0,1%). U hepatitidy typu B je průběh obvykle zdlouhavější a velmi často přechází do chronické hepatitidy aţ cirhózy. [5] Léčba: léčba spočívá v úplné abstinenci alkoholu v akutním průběhu. Následně pak ještě 6 měsíců po normalizaci laboratorních hodnot. Pacient má jaterní dietu (tuky z větší části nahrazeny cukry). Důleţitá je strava bohatá na vitamíny C, K a B komplex. Při symptomatické léčbě zmírňujeme nepříznivé projevy onemocnění. Pacientovi jsou naordinovány kortikosteroidy, hepatoprotektiva. Dojde k vyřazení hepatotoxických léků.!! DŮLEŢITÁ JE PREVENCE, A TO V PODOBĚ OČKOVÁNÍ!! Vakcíny proti hepatitidě A- havrix, avaxim, vaqta. Vakcíny proti hepatitidě B-engerix, Hb vax pro, fendrix. Vakcíny proti hepatitidě A, B- twinrix. 25

26 1.4.5 Chronická hepatitida Obr.17 Chronická agresivní hepatitida po aplikaci oxyfenisatinu Obr.18 Chronická agresivní hepatitida s přechodem do cirhózy Chronická hepatitida je onemocnění, které charakterizují zánětlivé, fibrotické a nekrotické změny v játrech. Abychom onemocnění označili jako chronické, mělo by trvat déle jak 6 měsíců. [16] Chronické hepatitidy vznikají většinou po prodělání hepatitidy virové, aniţ by si toho pacient dříve všiml. 1. Chronická perzistující hepatitida- histologický nález zánětlivých změn je lokalizován. Neprograduje do mezibuněčných prostor, nejsou známky přechodu do cirhózy. Tento typ má příznivou prognózu. 2. Chronická aktivní hepatitida- zánětlivé změny jsou výraznější a zánětlivá infiltrace postupuje do septálních prostor a vede k novotvorbě vaziva. Tento typ hepatitidy má nepříznivou prognózu, protoţe zánět prograduje do cirhózy. [5]. 1. Hepatitida A- do chronicity nepřechází. 2. Hepatitida B- její přechod v dospělosti v chronicitu je asi v 10%. U přenosu z matky na dítě během těhotenství je přechod na chronicitu téměř vţdy. 3. Hepatitida C- přechází v chronicitu ve vysokém procentu. 4. Autoimunní hepatitida- je zvláštní formou chronické hepatitidy. Postihuje především mladší ţeny, kde můţe být příčinou metabolická porucha nebo chronický alkoholismus. [16] 26

27 Diagnostika: z laboratorních vyšetření nás na chronickou hepatitidu upozorní zvýšené hodnoty aminotransferáz ALT, AST, GMT. Můţe být také lehce zvýšena hladina bilirubinu. U těţších forem se objeví i zvýšená krevní sedimentace. Chronickou hepatitidu ověřujeme jaterní biopsií. Klinický obraz: potíţe nejsou nijak velké. Většinou se projevují slabostí, malátností, malou fyzickou výkonností, dyspeptickými potíţemi. Léčba: léčba je dlouhodobá. V prvé řadě se snaţíme zabránit přechodu do cirhózy. U perzistující hepatitidy to nehrozí, zde podáváme hepatoprotektiva, dietu a polyvitamínovou léčku. U aktivních hepatitid podáváme hepatoprotektiva trvale ve větších dávkách, později přidáváme kortikoidy, které tlumí zánětlivé procesy. [5] Pokud se nepodaří zastavit progresi, končí onemocnění plynulým přechodem do jaterní cirhózy. [16] Cirhóza jater Játra jsou postiţena chronickou přestavbou jaterních trámečků a lalůčků v celé tkáni. Jaterní buňka se sice po nekróze regeneruje, ale vytváří se vazivo a jaterní lalůčky se tak postupně mění na vazivové uzle. Jaterní buňky tak zanikají. Průtok krve mezi lalůčky je ztíţen a v přítokové oblasti portální ţíly vzniká přetlak- portální hypertenze. Je postiţen také odtok ţluči, coţ má za následek cholestázu a vznik ţloutenky. Metabolická činnost jater klesá. [5] Obr.19 Zdravá játra Obr.20 jaterní cirhóza 27

28 Klinický obraz: 1. Ikterus- porucha funkce jaterní buňky, zúţený odtok ţluče. 2. Ascites- sníţená syntéza albuminu, vzniká hypoalbuminemie. 3. Portální hypertenze- zaniká kapilární řečiště. 4. Hemoragická diatéza- sníţená tvorba faktorů potřebných pro sráţení krve. 5. Splenomegalie- důsledek zvýšeného tlaku v portálním řečišti. 6. Pavoučkovité névy a palmární erytém- sníţená degradace hormonů. Portální hypertenze má další závaţné důsledky. Krev se městná v portálním řečišti, coţ má za následek zvětšení sleziny. Krev si hledá odtokovou cestu. Vznikají tak ţilní spojky mezi portálním a velkým krevním oběhem. Hlavně v oblasti jícnu, ţaludku, konečníku a na přední straně břišní. Vznikají tak varixy, které mohou snadno prasknout. Pacient je pak ohroţen na ţivotě velkým krvácením. Takto vzniklé kolaterály mají další závaţný důsledek. Látky z oblasti trávící trubice se nedostávají krví do jater, ale přímo do oběhu a následně tak do mozku. To vede k poruchám mozkové činnosti, k encefalopatii. Jaterní encefalopatie se projeví změnou povahových vlastností. Pacient se někdy chová jako malé dítě. Můţe být apatický nebo naopak agresivní. Často bývá inverze biologických rytmů, kdy ve dne spí a v noci nemůţe usnout a chová se neklidně. Spavost postupně převládá, aţ přechází v kóma. V této fázi je obraz shodný s jaterním selháním. Jaterní kóma často ukončí krvácení z varixů. Léčba: Léčba jaterní cirhózy je moţná. Jde však o prodlouţení ţivota. Je nutná soustavná diabetická léčba a dostatek vitamínů ve stravě. Důleţité je omezení soli v dietě. Při velkém ascitu podáváme albumin nebo plasmu pomocí infuzí. Indikují se diuretika. Při krvácení z jícnových varixů, se co nejrychleji přistupuje k chirurgickému řešení. [5] 28

29 1.4.7 Jaterní cysty (cystis hepatis) Obr.21 Cysta pravého laloku Vrozené cysty Bývají buď solitární nebo vícečetné. Vícečetné onemocnění je často spojeno s cystickým onemocněním slinivky a ledvin. Menší cysty jsou bez příznaků, u větších se můţe objevit vyklenutí v nadbřišku spojené s tlakovou bolestí. U vícečetných cyst často vzniká obstrukční ţloutenka v důsledku tlaku na ţlučovody. K diagnostice pouţíváme CT a NMR jater. K vyšetření cytologickému a mikrobiologickému se provádí punkce cysty a získání obsahu pod dohledem US. Léčba spočívá ve vyjmutí cysty nebo resekci i s částí jaterní tkáně. Při rozsáhlém poškození je indikována transplantace. [1] Získané cysty Echinokokové cysty Jsou vyvolány účinkem parazita (echinococcus granulosus a echinococcus multilocularis), který tvoří velké cysty s tekutým obsahem. Mohou být rozdělené na několik částí (septované). Cysty mohou prasknout do dutiny břišní. Projeví se tlakem v nadbřišku, někdy vyklenutím. Můţe se objevit i obstrukční ikterus z tlaku na ţlučovody. Při perforaci do dutiny břišní se můţe objevit peritoneální reakce s příznaky šoku. [1] 29

30 V diagnostice je vedle US a CT jater důleţité vyšetření sérových protilátek. V krevním obraze se objeví zmnoţení eozinofilních leukocytů. Léčba spočívá v odstranění celé cysty, někdy i s resekcí části jater. Biliární cystadenom jater Patří mezi jaterní cystické léze. Vyskytuje se častěji u ţen. Jeho maligní formou je cystadenom karcinom. Projeví se tlakovou bolestí v pravém podţebří. Diagnostikujeme ho pomocí US a CT. Díky CT rozpoznáme cystadenom od cystadenom karcinomu. Dle rozsahu a umístění je indikována resekce jater. [1] Hlíza jaterní (abscessus hepatis) Obr.22 Amébová hlíza jater Hlíza jaterní se vyskytuje buď jako solitární nebo ve formě mnohočetné hlízy. Hlízy mohou být původu bakteriálního, parazitárního a myotického. Jedná se o dutinu vyplněnou hnisem, či ohraničený zánět. 30

31 Infekce se můţe do jater dostat i cestou portálního řečiště při zánětech orgánu dutiny břišní (apendicicitida) nebo cestou tepenného řečiště ze zánětu nitrohrudních (pneumonie, endokarditida) nebo kostních (osteomyelitida). Dle původce vzniku, rozlišujeme hlízy na dva základní druhy: 1. Pyogenní hlízy (bakteriální původ)- absces způsobují bakterie anaerobního a aerobního původu (enterobacter species, bacteroides fragilis). 2. Amébové hlízy (parazitárního původu) (entamoeba histolitica)- abscesy vznikají většinou druhotně (sekundárně) jako komplikace po úrazu, operaci, zánětu ţlučovodu. Klinické příznaky: bakteriální hlízy se projevují teplotou, tlakovou bolestí v pravém podţebří, ţloutenkou a známkami sepse. Druhotně se mohou objevit i dechové obtíţe s bolestí na hrudníku. Ty jsou vyvolané šířením zánětu do pohrudniční dutiny. Diagnóza: diagnózu potvrdí US, CT jater, punkce s odběrem obsahu k mikrobiologickému vyšetření. Důleţitá jsou i další vyšetření ke zjištění primárního loţiska infekce. Léčba: punkce a drenáţ hlízy pod kontrolou CT nebo US. V chronických případech přistupujeme k resekci. Nitroţilně podáváme širokospektrá antibiotika. [1] 31

32 1.5 PORANĚNÍ JATER Poranění jater rozlišujeme na dva základní typy poškození. 1. Tupá (zavřená) poranění- vznikají při stlačení dolní části hrudníku, kdy dochází ke zlomeninám ţeber. 2. Pronikající (otevřená, penetrující)- sem patří bodná a střelná poranění. Dle rozsahu poškození parenchymu jater klasifikujeme poranění do pěti stupňů. Poranění I. IV. stupně- tato poranění hodnotíme dle rozsahu zhmoţdění s krevním výronem, nebo dle nitrojaterní trhliny a roztrţení jater. Poranění V. stupně- je to nejzávaţnější poranění, při kterém dojde k roztrţení více neţ tří segmentů jaterních a poranění jaterních ţil. Klinické příznaky: při krvácení do dutiny břišní se projeví hemoragickým šokem. Pacient si můţe dále stěţovat na bolest v dolní části pravé poloviny hrudníku nebo také pod pravým jaterním obloukem ţeberním. Při větších krevních ztrátách dochází k hypovolemickému šoku. Diagnóza: při tupých poraněních jater provádíme US a CT. Při známkách šoku a podezření na nitrobřišní poranění se provádí urgentní operace. Léčba: při tupých nitrojaterních poraněních s nevýznamným krvácením do dutiny břišní nebo s ohraničeným hematomem volíme konzervativní léčbu. Pacienta musíme pravidelně kontrolovat pomocí CT a US. Operační léčba je třeba u zraněných s pokračujícím krvácením a rozvojem hemoperitonea. Cílem je zastavit krvácení z jater. [1] 32

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CHOLELITHIASA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%bdlu%c4%8dov%c3%a9_cesty Terminologie Cholelithiasa Přítomnost konkrementů v žlučníku nebo žlučových cestách (choledocholithiasa)

Více

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.12

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

UZ žlučníku a žlučových cest

UZ žlučníku a žlučových cest UZ žlučníku a žlučových cest V. Válek Department of Radiology, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech Rep. Na co se soustředit 1.Anatomická lokalizace co tam vlastně je

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Bc. E. Matoušková

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Bc. E. Matoušková OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S DG. AKUTNÍ PANKREATITIS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Bc. E. Matoušková AKUTNÍ PANKREATITIDA zánět

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

CT břicha. M. Kašpar

CT břicha. M. Kašpar CT břicha M. Kašpar Anatomie jater: dva laloky - pravý a levý, hranice : spojnice mediální, střední, hepatická žíla a lůžko žlučníku. Lobus caudatus, lobus quadratus. Levý lalok sahá k levé medioklavikulární

Více

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová Nádorové léze žlučníku a žlučových cest M. Hazlinger, Z. Heřmanová Anatomie žlučníku a žlučových cest Žlučník - tvar - hruškovitý, válcovitý, frygické čapky, jiný - části žlučníku - fundus, corpus, infundibulum,

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_03_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY TRÁVICÍ ŽLÁZY SLINIVKA BŘIŠNÍ (PANCREAS) protáhlá 14-18 cm 60-90 g uložená v ohbí dvanáctníku

Více

Játra a žlučník EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Játra a žlučník EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Játra a žlučník EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.20 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry 1 A, B, C, D, E Další viry EBV,

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno

Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno Definována jako trvale progredující zánět. onemocnění, kdy je postupně funkční parenchym žlázy nahrazen vazivem a tato změna v terminálních stadiích nemoci

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 7 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA

POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA Robek Oldřich, Ph.D. - Chirurgická klinika FN Brno Čan Vladimír - Chirurgická klinika FN Brno Ondrášková Helena, Ph.D. - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Více

Atestační otázky z oboru chirurgie

Atestační otázky z oboru chirurgie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru chirurgie Okruh traumatologie 1. Zlomeniny klíčku 2. Zlomeniny prsní kosti 3. Poranění ramenního

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy 1 Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry A, B, C, D, E, G, TTV (transfusion

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4. Hepatitida C 5. Léčba hepatitidy B 6. Léčba hepatitidy C 7. Transplantace

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Hrudní chirurgie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Hrudní chirurgie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Hrudní chirurgie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie Hrudník (thorax) 12 hrudních obratlů hrudní

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Nemocnice Tábor a.s. Chirurgické oddělení Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Pacient: Jméno,příjmení,datum narození Lékař, který provedl poučení: Dnešního dne jsem byl lékařem poučen

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Poranění jater Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1 1 Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno 2 Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno Fakta Druhý nejčastější poraněný orgán při traumatu

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Obsah. P ř e d m lu v a...

Obsah. P ř e d m lu v a... Obsah P ř e d m lu v a... 1 Funkční an atom ie j a t e r... ). H o r á k 1.1 M akroskopická anatom ie j a t e r... 1.2 Mikroskopická struktura ja t e r... 1.3 Transport látek do nitra a z n itra hepatocytu

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH slinivky břišní OBSAH Co je slinivka břišní?.............................. 2 Co jsou to nádory?................................ 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny

Více

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár Enzymy v diagnostice Enzymy v plazmě Enzymy nalézané v plazmě lze rozdělit do dvou typů. Jsou to jednak enzymy normálně přítomné v plazmě a mající zde svou úlohu (např. enzymy kaskády krevního srážení

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Trávicí soustava. Stavba

Trávicí soustava. Stavba Trávicí soustava - Příjem potravy - Zpracování mechanické (zuby, svaly), chemické (enzymy) - Vstřebávání ţivin - Vyloučení nestravitelných zbytků a nadbytečných látek z těla Trávení je proces štěpení ţivin

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Onemocnění žaludku a dvanáctníku

Onemocnění žaludku a dvanáctníku Onemocnění žaludku a dvanáctníku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie žaludku a dvanáctníku Žaludek

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ

ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-10

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg ANATOMIE

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mtc - HIDA

Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mtc - HIDA Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mtc - HIDA Princip: Posouzení funkčnosti jaterního parenchymu a odtoku žlučovody pomocí značených derivátů kyseliny aminodioctové. Radiofarmakum (RF): 99 mtc - HIDA.

Více

PŘEHLED VYŠETŘOVACÍCH METOD ZAŽÍVACÍHO TRAKTU

PŘEHLED VYŠETŘOVACÍCH METOD ZAŽÍVACÍHO TRAKTU PŘEHLED VYŠETŘOVACÍCH METOD ZAŽÍVACÍHO TRAKTU Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Mgr. Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Případ č. 15. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 15. Klinická historie a anamnéza PŘÍPAD Č. 15 Klinická historie a anamnéza NO: 40 letá žena se necítí dobře. Poslední tři dny je jí nevolno a má návaly na zvracení. Potíže nastaly den po rodinné oslavě. Ostatní členové rodiny obdobné

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

Exkrece = Exkrety Exkrementy

Exkrece = Exkrety Exkrementy Vylučovací soustava Vylučovací soustava Exkrece = vylučování vylučování odpadních produktů tkáňového metabolismu z těla ven Exkrety tekuté odpadní látky x Exkrementy tuhé odpadní látky Hlavní exkrety:

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Eva Dortová MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. Recenzovali: doc.

Více