Obsah. P ř e d m lu v a...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. P ř e d m lu v a..."

Transkript

1 Obsah P ř e d m lu v a... 1 Funkční an atom ie j a t e r... ). H o r á k 1.1 M akroskopická anatom ie j a t e r Mikroskopická struktura ja t e r Transport látek do nitra a z n itra hepatocytu 1.4 Tvorba ž l u č i Jaterní f u n k c e Jaterní fibrogeneze... 2 Vyšetřovací m etody v h e p a to lo g ii A nam néza a fyzikální v y š e tře n í... ]. E h r m a n n Rozhovor P říz n a k y O bjektivní n á l e z y Laboratorní vyšetřovací m e to d y... /. E h r m a n n Biochemické vyšetření Im unologické vyšetřovací m etody H em atologické laboratorní vyšetření Nádorové m arkéry (onkom arkery) Mikrobiologické v y š e tře n í Neinvazivní m etody diagnostiky jaterní fibrózy Zobrazovací m e to d y U ltrasonografie (U S C ) Výpočetní tom ografie (CT)...

2 2.3.3 Pozitronová em isní tom ografie (PET), event, hybridní kom binace sct(pet/ct) M agnetická rezonance (M R ) S c in tig r a f ie Endoskopické diagnostické a terapeutické m etody Endoskopická ultrasonografie (endosonografie - E U S ) P erkutánní zobrazovací m etody a intervenční výkony n a žlučových c e s t á c h T ranzientní elasto g ra fie Jaterní b io p s ie...47 ]. H o rá k 2.5 Hodnocení jaterních f u n k c í H lavní hepatologické p řízn aky a s y n d r o m y I k te r u s D e f in ic e H is to r ie Vznik a degradace b i l i r u b i n u Klasifikace a klinický obraz ikteru Jaterní encefalopatie Poruchy hem okoagulace Portální hypertenze a krvácení z jícnových varixů Retence tekutin a ascites P atogeneze Vyšetření Léčba Spontánní bakteriální peritonitida (SBP) Hyperkinetická c ir k u l a c e H epatorenální syndrom (funkční renální selhání).. 76 J. H o rá k 6

3 Obsah 3.8 H epatopulm onální sy n d ro m...79 J. H o r á k 3.9 M alnutrice a poruchy im u n ity Kožní a endokrinní z m ě n y Chronická jatern í in su fic ie n c e A kutní jatern í s e l h á n í H is to r ie D e fin ic e E pidem iologie Etiologie ak u tn íh o jaterního s e lh á n í Klinický o b ra z Laboratorní n á l e z y L é č b a Prognóza A cute-on-chronic liver failure (ACLF) Biliární dyspepsie a k o lik a H lavní nozologické je d n o tk y v h e p a to lo g ii Poruchy m etabolism u bilirubinu a vrozené cholestatické sy n d ro m y Fam iliární h y p e rb iliru b in e m ie Vrozené cholestatické syndrom y M etabolické choroby ja te r n í Jaterní steatóza a nealkoholová ste a to h e p a titid a G enetická (hereditární) hem ochrom atóza W ilsonova choroba Jaterní porfyrie Deficit alfa 1 a n titry p s in u C ystická fibróza (m u k o v iscid ó z a) Toxické poškození j a t e r

4 4.3.1 Poškození jater l é k y Potravinové to x ín y Otravy průmyslovými jedy Poškození jater horm onální antikoncepcí Poškození ja ter a lk o h o lem J. Ehrmann Alkoholová jaterní s te a t ó z a Alkoholová hepatitída (alkoholová steatohepatitida - A S H ) Alkoholová jatern í fibróza a c irh ó z a Virové hepatitídy ]. H o r á k H epatitída A (též znám á jako infekční žloutenka či nem oc špinavých ru k o u ) H epatitída В (dříve též sérová žloutenka) H epatitída С (dříve také non-a, non B h e p a titíd a ) H epatitída D (též delta h e p a t i t í d a ) H epatitída E O statní virové infekce j a t e r Bakteriální, mykotické a parazitární nemoci jater..148 j. E h r m a n n Bakteriální infekce j a t e r Mykotické in fe k c e P arazitární nákazy (protozoonózy a h e lm in tó z y ) A utoim unitní hepatitída (A 1 H ) ]. H o r á k 4.8 Cholestatické choroby j a t e r n í j. H o rá k Prim ární biliární cirhóza (PBC - chronická nehnisavá destruující c h o la n g itid a ) Prim ární sklerotizující cholangitida (PSC) Cholangitida sdružená s lgc4 (IgC4-associated cholangitis - 1A C ) Geneticky podm íněné cholestatické choroby j a t e r n í C h o le litiá z a I E h r m a n n

5 Obsah Historický úvod Dělení žlučových kam enů a jejich vznik Epidemiologie žlučových k a m e n ů Klinický obraz žlučových k a m e n ů D iagnostika žlučových k a m e n ů Léčba žlučových k a m e n ů C h o le c y s titid a A kutní ch o lecy stitid a Chronická c h o le c y stitid a C h o la n g itid a Cévní choroby j a t e r J. H o r á k Buddův-Chiariho s y n d r o m Trombóza portální žíly (P V T ) Venookluzivní choroba jaterní (sinusoidální obštrukční syndrom - SOS) O nem ocnění jater v graviditě Změny ja ter a žlučových cest ve fyziologickém tě h o t e n s t v í O nem ocnění ja ter specifická pro tě h o te n s tv í A kutní onem ocnění jater a žlučníku vzniklá v tě h o te n s tv í Chronická onem ocnění jater v průběhu tě h o te n s tv í la těm i n á d o r y ). H o r á k P rim ární nádory jater b e n i g n í Prim ární nádory jater m a l i g n í Sekundární nádory j a t e r Vrozené anom álie struktury ja ter a žlučových cest I. H o r á k T ra n sju g u lá rn í in tra h e p a tá ln í portosystém ový z k r a t ]. H o r á k 9

6 t 6 Transplantace jater a tzv. um ělá j á t r a J. H o rá k 7 Režimová a preventivní opatření v hepatologii Jaterní d i e t a D ietní r e ž im D ietní d o p o ru č e n í N utriční p o d p o r a Preventivní opatření v hepatologii L iteratu ra Seznam zkratek R e js tř ík

lní hypertenze komplikace jaterní cirhózy

lní hypertenze komplikace jaterní cirhózy Portáln lní hypertenze komplikace jaterní cirhózy Symposium klinické biochemie FONS 2008 Pardubice 14.-16.9.2008 Prof. MUDr. J. Ehrmann, CSc. Definice portáln lní hypertenze (1) Hemodynamická změna Zvýšení

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie JÁTRA, ŢLUČNÍK, SLINIVKA BŘIŠNÍ bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Vypracoval: Ladislav

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. VELENOVÁ IVANA 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

CIRHÓZA JAKO DŮSLEDEK METABOLICKÝCH ONEMOCNĚNÍ JATER

CIRHÓZA JAKO DŮSLEDEK METABOLICKÝCH ONEMOCNĚNÍ JATER CIRHÓZA JAKO DŮSLEDEK D METABOLICKÝCH ONEMOCNĚNÍ JATER Milan Jirsa Laboratoř Experimentální Hepatologie IKEM Ústav Klinické Biochemie a Laboratorní Diagnostiky UK 1.LF Monogenní choroby jater dospělého

Více

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Eva Kieslichová ČSIM 2015 Hepatorenální syndrom - HRS u pacientů s cirhózou, portální hypertenzí a ascitem popisován i u akutního

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii. Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit

Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii. Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit poškození jater (funkční či morfologické) a současně posoudit

Více

Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C

Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO II. interní klinika gastroenterologická a hepatologická Přednosta doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů

Více

Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi

Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi Přehled Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi Liver Function Assessment in Oncology Practice Tomášek J. 1, Prášek J. 2, Kiss I. 1, Husová L. 3, Podhorec J. 1 1 Klinika komplexní onkologické péče,

Více

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery.

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery. Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery Číslo indikace I Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

Kazuistiky. tek,, PhD, MBA. VFN a 1. LF UK v Praze

Kazuistiky. tek,, PhD, MBA. VFN a 1. LF UK v Praze Kazuistiky Prof.. MUDr. Libor VítekV tek,, PhD, MBA V. Interní klinika a Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Biochemické metody v hepatologii Součást komplexu laboratorních

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Poškození jater alkoholem

Poškození jater alkoholem Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/017/232 Poškození jater alkoholem

Více

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013)

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) Otázky č. 1 1. Ateroskleróza a rizikové faktory 2. Akutní koronární syndrom a jeho komplikace 3. Chronická ICHS 4. Akutní

Více

AKUTNÍ STAVY U CHOROB JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST VE STÁŘÍ

AKUTNÍ STAVY U CHOROB JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST VE STÁŘÍ AKUTNÍ STAVY U CHOROB JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST VE STÁŘÍ P. WEBER, H. KUBEŠOVÁ, L. PROCHÁZKA, Z. KALA, P. DÍTĚ, P. AMBROŠOVÁ SO UHRN Je diskutována problematika akutních chorob jater, žlučníku a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová)

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová) MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2014 MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová) MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA I. INTERNÍ KARDIOANGIOLOGICKÁ KLINIKA PREVALENCE A PROGNOSTICKÝ

Více

Onemocnění jater u koček

Onemocnění jater u koček Strana 1 ze 5 Info 2/2014 Onemocnění jater u koček Vzhledem k tomu, že se játra podílí na mnoha tělesných funkcích, projevují se jejich onemocnění různými klinickými příznaky a laboratorními odchylkami.

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Postižení funkce jater v dětském

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Strana 1 / 16. 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA. Příloha. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti. a dorost

Strana 1 / 16. 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA. Příloha. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti. a dorost 267/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 2 zákona

Více

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 2/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 12

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více