Analýza vazeb mezi operačními programy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vazeb mezi operačními programy"

Transkript

1 Analýza vazeb mezi operačními programy na období REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008

2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR ŘÍZENÍ A KOORDINACE NSRR STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ PRAHA 1

3 OBSAH ÚVOD...1 ANALÝZA VAZEB REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ ČECHY...2 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY...3 DOPRAVA...3 Výstavba, rekonstrukce a modernizace komunikací...3 Obnova vozového parku drážních vozidel...5 Telematické systémy...6 Rozvoj integrovaného dopravního systému...7 ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU...8 Infrastruktura a služby v cestovním ruchu...8 Využití potenciálu kulturního dědictví...10 Vnitrozemské vodní cesty...11 INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...11 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání...12 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci...14 Rozvoj zdravotnické péče...17 Brownfields...19 Úprava veřejných prostranství...20

4 ÚVOD V souladu s Národním strategickým referenčním rámcem ČR (NSRR) je úlohou Národního orgánu pro koordinaci (NOK) zajistit efektivní naplňování cílů NSRR. Jednou z otázek, kterou se NOK v této souvislosti aktuálně zabývá, je analýza vazeb mezi jednotlivými operačními programy (OP). Analýza vazeb mezi operačními programy na období (Analýza) vychází z dostupné programové dokumentace jednotlivých OP. Na základě provedené sekundární analýzy uvedených dokumentů byly identifikovány základní synergické vazby mezi jednotlivými operačními programy a koordinační mechanismy nastavené pro jejich zajištění. V závislosti na charakteru jednotlivých vazeb (věcný, časový, územně komplementární apod.) se liší i nároky na úroveň koordinace při implementaci navazujících oblastí podpory. Odpovídající úroveň spolupráce mezi řídícími orgány souvisejících operačních programů je však nutné zajistit ve všech identifikovaných navazujících oblastech podpory. Koordinovaný postup řídících orgánů v rámci implementace jednotlivých navazujících oblastí podpory je podmínkou pro zajištění synergického efektu, dosažení stanovených cílů operačních programů a NSRR a efektivní využití finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Analýza vazeb je předkládána v následující části dokumentu. Jedná se o druhou verzi dokumentu, jež byla přepracována s ohledem na závěry plynoucí z uskutečněných pracovní jednáních k této problematice. 1

5 ANALÝZA VAZEB REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ ČECHY Předkládaná analýza vazeb mezi Regionálním operačním programem Střední Čechy (ROP Střední Čechy) a ostatními operačními programy je pro přehlednost uvedena ve formě tabulky. Analýza je rozčleněna dle tématických oblastí, které mají návaznost na stanovené cíle NSRR, a pro každou z takto identifikovaných oblastí jsou uvedeny odpovídající oblasti podpory pro ROP Střední Čechy a navazující OP. V grafickém zobrazení vazeb (uvedeném pod každým hlavním tématem) je znázorněna provázanost oblastí podpory ROP Střední Čechy a navazujících OP a dílčích témat se strategickými cíli NSRR. Ke každému dílčímu tématu je připojen komentář existujících vazeb na cíle NSRR. Uvedené oblasti podpory jsou charakterizovány cílem, formou podpory, příjemci, typovými podporovanými projekty a koordinačními mechanismy. U navazujících OP je dále uveden popis vzájemné provázanosti oblastí podpory ROP Střední Čechy a navazujících OP. Na základě analýzy vazeb byly identifikovány následující skupiny synergií: věcná uvedené oblasti podpory se vzájemně věcně doplňují, jejich hranice je vymezena rozdílným tématickým zaměřením oblasti podpory např. ROP Střední Čechy podporuje výstavbu, modernizaci a rekonstrukci silnic II. a III. třídy a OP D podporuje zejména výstavbu, modernizaci a rekonstrukci dálnic a silnic sítě TEN-T, popř. silnic I. třídy, časová uvedené oblasti podpory se podmiňují, tzn. že investice do konkrétního projektu operačního programu klade nároky na časový soulad s investicemi do ostatních projektů navazujících operačních programů, územně komplementární hranice je dána vymezením území, na něž se podpora vztahuje. 2

6 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Oblast podpory ROP SČ DOPRAVA Oblast podpory OP D 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T 2.2 Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti v silniční dopravy 3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, vč. železničních uzlů 3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj tel. systémů 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy Výstavba, rekonstrukce a modernizace komunikací Obnova vozového parku drážních vozidel Telematické systémy Rozvoj integrovaného dopravního systému III. strategický cíl NSRR Atraktivní prostředí priorita Zlepšení dostupnosti dopravou III. strategický cíl NSRR Atraktivní prostředí priorita Zlepšení dostupnosti dopravou Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí IV. strategický cíl NSRR Vyvážený rozvoj území priorita Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí III. strategický cíl NSRR Atraktivní prostředí priorita Zlepšení dostupnosti dopravou III. strategický cíl NSRR Atraktivní prostředí priorita Zlepšení dostupnosti dopravou Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí IV. strategický cíl NSRR Vyvážený rozvoj území priorita Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Výstavba, rekonstrukce a modernizace komunikací Návaznost na cíle NSRR: Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace úseků silnic II. a III. třídy v souvislosti s napojením na hlavní silniční tahy sítě TEN-T povede významně k naplnění III. cíle NSRR Atraktivní prostředí priority Zlepšení dostupnosti dopravou. Tímto dojde ke zlepšení dostupnosti území, což se odrazí ve zvýšení kvality života obyvatelstva v území, posílení atraktivity prostřední pro investory a zvýšení jejich produktivity, posílení dostupnosti služeb veřejného zájmu např.kulturních a vzdělávacích zařízení. 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T 2.2 Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy 3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť 3

7 Oblast podpory ROP SČ DOPRAVA Oblast podpory OP D TEN-T 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Koordinační mechanismy členství zástupce ŘO OP D v monitorovacím výboru každého ROP, schůzky ředitele ŘO OP D a ředitelů Úřadů RR, event. zástupce NOK, za účelem koordinace a implementace OP D a dopravě se věnujících částí ROP, spolupráce při obnově vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob (ŘO OP D se zavázal spolupracovat s ŘO ROP na přípravě a vyhlášení výzev pro předkládání projektů, na nastavení a úpravě lhůt pro předkládání projektů a dalších časových aspektů, na přípravě vzorových kritérií pro výběr dopravců jakožto možných příjemců podpory Podpory obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob ). Oblast podpory: 1.1 Cíl: Zvýšit kvalitu, kapacitu silnic a bezpečnost provozu na silnicích II. a III. třídy, snížit dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ŽP, redukovat dopravní problémy v centrálních částech měst, zlepšit napojení průmyslových areálů na regionální silniční síť. Typové projekty: Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy v souvislosti s napojením na hlavní silniční tahy sítě TEN-T, budování protihlukové stěny, zavádění moderních technologií a značení na silnicích II. a III. třídy, úprava nebezpečných míst např. nepřehledné a technicky nevyhovující železniční přejezdy. Příjemci: Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi 1. Oblast podpory: 2.1 Cíl: Zlepšení silniční dopravy na síti TEN-T prostřednictvím zlepšení parametrů a rozvoje dálnic a silnic sítě TEN-T a zajištění standardů EU na silniční síti s velkým objemem dopravy za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Typové projekty: Pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T, modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T, zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu. Příjemci: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury. Návaznost: Vazba věcná rozdílné tématické zaměření podpory (ROP silnice II. a III. třídy, OP D síť TEN-T), vazba časová provázanost investic na sítích II. a III. třídy na investice na národní úrovni D, R a I. třída. Oblast podpory: 2.2 Cíl: Zmírnění negativních vlivů velkých objemů silniční dopravy a zvýšení její bezpečnosti, které bude dosaženo především snížením počtu nehod a míry kongescí na příslušných úsecích. Typové projekty: Realizace telematických systémů na dálniční síti a sítích navazujících komunikací např. aplikace pro sledování intenzity dopravy, monitoring počasí. Příjemci: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury. Návaznost: Vazba věcná oblasti podpory se vzájemně doplňují (OP D podporuje realizaci telematických systémů na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních silnicích I. třídy a ROP zavádí moderní technologii na silnicích II. a III. třídy). Oblast podpory: 3.1 Cíl: Zlepšení železniční dopravy mimo síť TEN-T vytvářením podmínek pro větší konkurenceschopnost 1 Podle 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (u organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít jeden nebo více veřejných subjektů většinový majetkový podíl (tj. více než 50 %) v organizaci). 4

8 Oblast podpory ROP SČ DOPRAVA Oblast podpory OP D železniční dopravy. Typové projekty: Modernizace důležitých tratí a železničních uzlů např. Beroun Praha Smíchov, Lysá n/l Mladá Boleslav, rekonstrukce dalších železničních tratí, zlepšování zabezpečení přejezdů. Příjemci: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury či státní investorská organizace zřízená MD, v případě zavádění interoperability i vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy. Návaznost: Vazba věcná oblasti podpory řeší podobné typové projekty zlepšování zabezpečení železničních přejezdů. Koordinace probíhá na základě dokumentů DP ČR a Politiky územního rozvoje. Kraje jsou přímo zapojeny do procesů schvalování územních rozhodnutí a stavebních povolení pro jednotlivé komunikace. Oblast podpory: 4.1 Cíl: Zlepšení dopravy na silnicích I. třídy mimo TEN-T bude naplňováno především zlepšováním parametrů rychlostních silnic a ostatních silnic I. třídy mimo TEN-T za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Forma podpory: Nevratná přímá pomoc. Typové projekty: Modernizace a odstraňování závad na silnicích I. třídy např. Příbram (Skalka) Milín, Milín kříž. s I/19, zklidňování dopravy v obydlené zástavbě, implementace telematických systémů na silnicích I. třídy, výstavba protihlukových opatření u stávajících silnic I. třídy. Příjemci: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury. Návaznost: Vazba věcná rozdílné tématické zaměření oblastí podpory (ROP silnice I. a III. třídy a OP D silnice I. třídy), vazba časová - provázanost investic na sítích II. a III. třídy na investice na národní úrovni I. tříd. Obnova vozového parku drážních vozidel Návaznost na cíle NSRR: Modernizace železničních tratí spolu s budováním přestupních terminálů (vč. nádraží), zřizováním odstavných ploch a obnovou vozového parku přispěje k naplnění III. cíle NSRR Atraktivní prostředí priority Zlepšení dostupnosti dopravou a priority Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí. V této souvislosti dochází ke zlepšení dostupnosti území, posílení atraktivity železniční dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí. Oblasti podpory přispívají také k naplnění IV. cíle NSRR Vyvážený rozvoj území priority Vyvážený rozvoj regionů, Rozvoj městských oblastí, Rozvoj venkovských oblastí a umožňují zlepšit kontakty mezi regiony prostř. environmentální i sociálně udržitelné formy dopravy, což povede ke zvýšení kvality života obyvatel. 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Oblast podpory: 1.2 Cíl: Vybudovat integrovaný systém veřejné dopravy, zvýšit komfort zákazníků veřejné dopravy, posílit ekologické formy dopravy prostřednictvím budování infrastruktury pro veřejnou dopravu. 1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T vč. železničních uzlů 3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T Oblast podpory: 1.1 Cíl: Zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, modernizace hlavních železničních tratí sítě TEN-T, modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN- T, odstranění zátěže vyvolané stávající infrastrukturou. 5

9 Oblast podpory ROP SČ Typové projekty: Rekonstrukce, modernizace a budování nových přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, zřizovaní a rozšiřování odstavných ploch systému Bike and Ride, Park and Ride u železničních zastávek a významných autobusových terminálů, podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. Příjemci: Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé, kteří provozují veřejnou linkovou autobusovou osobní dopravu. DOPRAVA Oblast podpory OP D Typové projekty: V rámci oblasti podpory budou podporovány intervence prostřednictvím velkých projektů např. Průjezd uzlem Kolín, optimalizace trati Benešov u Prahy Strašnice, modernizace trati Votice Benešov u Prahy, optimalizace trati Beroun (mimo) Zbiroh (mimo), optimalizace trati Zbiroh (včetně) Rokycany (včetně). Příjemci: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury či státní investorská organizace zřízená MD. Návaznost: Vazba časová OP D řeší rekonstrukce železničních tratí sítě TEN-T a ROP navazuje výstavbou nových železničních terminálů, podporou přestupních terminálů, vč. pořízení a modernizace drážních vozidel. Oblast podpory: 3.1 Cíl: Zlepšení železniční dopravy mimo síť TEN-T vytvářením podmínek pro větší konkurenceschopnost železniční dopravy. Typové projekty: Modernizace důležitých tratí a železničních uzlů např. Beroun Praha Smíchov, Lysá n/l Mladá Boleslav, rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištění interoperability a budování přeložek, zlepšení vybavení prostor pro cestující. Příjemci: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury či státní investorská organizace zřízená MD, v případě zavádění interoperability i vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy. Návaznost: Vazba časová OP D řeší rekonstrukce železničních tratí mimo síť TEN-T a ROP navazuje výstavbou nových železničních terminálů, podporou přestupních terminálů, vč. pořízení a modernizace drážních vozidel. Telematické systémy Návaznost na cíle NSRR: Zaváděním moderních technologií ve veřejné dopravě např. systému řízení provozu, informačních systémů pro cestující dochází ke zvýšení bezpečnosti provozu, a to varováním před nebezpečnou situací nebo zabráněním jejímu vzniku, povede ke snižování dopravních nákladů a ke zlepšení komfortu cestujících. Výše zmiňované povede k naplňování III. cíle NSRR Atraktivní prostředí priority Zlepšení dostupnosti dopravou. 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Oblast podpory: 1.2 Cíl: Vybudovat integrovaný systém veřejné dopravy, zvýšit komfort zákazníků veřejné dopravy, posílit ekologické formy dopravy prostřednictvím budování infrastruktury pro veřejnou dopravu. Typové projekty: Zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě např. 1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických systémů 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Oblast podpory: 1.2 Cíl: Zajišťování interoperability implementací TSI a dálkového řízení provozu, včetně úprav vozidel a přizpůsobení parametrů standardů EU, zavádění technologií pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a řízení dopravy, zvýšení bezpečnosti provozu, cestovní rychlosti, spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě. 6

10 Oblast podpory ROP SČ telematika. Příjemci: Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé, kteří provozují veřejnou linkovou autobusovou osobní dopravu. DOPRAVA Oblast podpory OP D Typové projekty: Zavádění operačních systémů pro zajištění plynulosti provozu, vč. systémů řízení provozu a dopravních dispečerských systémů, jízdenkové a rezervační systémy, informační systémy pro cestující. Příjemci: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury či státní investorská organizace zřízená MD, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy. Návaznost: Vazba věcná oblasti podpory se vzájemně doplňují (OP D podporuje úseky již modernizovaných tranzitních koridorů sítě TEN-T a ROP se zaměřuje na veřejnou dopravu). Koordinace probíhá na základě dokumentů DP ČR a Politiky územního rozvoje. Oblast podpory: 4.1 Cíl: Zlepšení dopravy na silnicích I. třídy mimo TEN-T bude naplňováno především zlepšováním parametrů rychlostních silnic a ostatních silnic I. třídy mimo TEN-T za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Typové projekty: Modernizace a odstraňování závad na silnicích I. třídy např. Příbram (Skalka) Milín, Milín kříž. s I/19, postupná implementace telematických systémů na silnicích I. třídy. Příjemci: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury. Návaznost: Vazba věcná - rozdílné tématické zaměření oblastí podpory (ROP silnice I. a III. třídy a OP D silnice I. třídy), vazba časová - provázanost investic na sítích II. a III. třídy na investice na národní úrovni. Oblast podpory ROP SČ DOPRAVA Rozvoj integrovaného dopravního systému Oblast podpory OP PK Návaznost na cíle NSRR: Obě oblasti podpory přispívají k naplnění III. cíle NSRR Atraktivní prostředí priority Zlepšení dostupnosti dopravou a Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí. Rekonstrukcí a modernizací přestupních terminálů (vč. nádraží), zřizováním odstavných ploch a zlepšováním přestupních vazeb v systému veřejné dopravy mezi územím hl. m. Prahy a Středočeským krajem dochází ke zlepšení dostupnosti území, ke zvýšení atraktivity života ve Středočeském kraji, ke snižování nezaměstnanosti ve Středočeském kraji, k posílení atraktivity veřejné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí. Oblasti podpory přispívají také k naplnění IV. cíle NSRR Vyvážený rozvoj území priority Vyvážený rozvoj regionů, Rozvoj městských oblastí, Rozvoj venkovských oblastí a umožňují zlepšit kontakty mezi regiony prostřednictvím environmentální i sociálně udržitelné formy dopravy. 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy Koordinační mechanismy členství zástupce ŘO ROP SČ ve Společném monitorovacím výboru OP PK a OP PA a recipročně, zastoupení ŘO OP PK v Monitorovacím výboru ROP SČ, v rámci ŘKV ustavení koordinačního výboru Vyvážený rozvoj území složeného zejména ze zástupců ROP SČ a OP PK, vyhlašování výzev ROP SČ a OP PK při vzájemném předběžném a průběžném informování o předpokládaných termínech výzev, vzájemná výměna hodnotících a výročních zpráv a vytvoření pracovní skupiny, která bude projednávat projekty mající území dopadu NUTS II Praha a SČ. 7

11 Oblast podpory ROP SČ DOPRAVA Oblast podpory OP PK Oblast podpory: 1.2 Cíl: Vybudovat integrovaný systém veřejné dopravy, zvýšit komfort zákazníků veřejné dopravy, posílit ekologické formy dopravy prostř. budování infrastruktury pro veřejnou dopravu. Typové projekty: Rekonstrukce, modernizace a budování nových přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, zřizovaní a rozšiřování odstavných ploch systému Park and Ride u železničních zastávek a významných autobusových terminálů, zavádění moderních technologií VHD např. telematika, zavádění systému SID Příjemci: Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé, kteří provozují veřejnou linkovou autobusovou osobní dopravu. Oblast podpory 1.1 Cíl: Zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy, posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy, zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou a zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy. Forma podpory: Nevratná přímá pomoc. Typové projekty: Zlepšování přestupních vazeb v systému VHD, rozšiřování nabídky a zvyšování atraktivity systému záchytných parkovišť Park and Ride a budování zastávek. Příjemci: Hl. m. Praha, provozovatel městské hromadné dopravy (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., apod.), vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace apod.). Návaznost: Vazba územně komplementární oblasti podpory se vzájemně tématicky doplňují. Oblast podpory ROP SČ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Oblast podpory IOP 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 4.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T Infrastruktura a služby v cestovním ruchu Využití potenciálu kulturního dědictví Vnitrozemské vodní cesty I. strategický cíl NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika priorita Udržitelný rozvoj cestovního ruchu IV. strategický cíl NSRR Vyvážený rozvoj území priorita Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí I. strategický cíl NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika priorita Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního dědictví I. strategický cíl NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika priorita Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního dědictví Infrastruktura a služby v cestovním ruchu Návaznost na cíle NSRR: Rekonstrukce a modernizace ubytovacích zařízení, sportovně rekreačních zařízení splňujících potřebnou certifikaci kvality služeb povede ke zvýšení kvality služeb, k zatraktivnění regionu, ke zvýšení dosavadní mírně podprůměrné návštěvnosti území Středočeského kraje a prodloužení délky pobytu tuzemců, ale také zahraničních turistů, k posílení místních příjmů z cestovního ruchu (tvorba HDP), což podstatně naplňuje I. cíl NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika prioritu Udržitelný rozvoj cestovního ruchu. K naplňování IV. cíle NSRR Vyvážený rozvoj území všech priorit bude docházet prostřednictvím propagace turistických destinací. Zlepšením informovanosti turistů dojde ke zvýšení návštěvnosti Středočeského kraje. 8

12 Oblast podpory ROP SČ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Oblast podpory IOP 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 4.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu Koordinační mechanismy zastoupení ŘO IOP v monitorovacích výborech všech ROP a recipročně zastoupení ŘO ROP v Monitorovacím výboru IOP, vyhlašování výzev IOP a ROP při vzájemném předběžném a průběžném informování řídících orgánů o předpokládaných termínech výzev, vzájemná výměna hodnotících a výročních zpráv, v rámci ŘKV ustavení koordinačního výboru Vyvážený rozvoj území složeného zejména ze zástupců ŘO IOP, ŘO ROP a Asociace krajů ČR a zřízení pracovních skupin pro cestovní ruch, ustanovení výběrových komisí, do kterých budou nominováni zástupci Asociace krajů ČR, pro výběr projektů v rámci IOP. Oblast podpory: 2.1 Cíl: Zvýšení návštěvnosti a prodlouženi délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu prostřednictvím zvýšení ubytovací kapacity a zlepšení kvality ubytovacích služeb v turistických destinacích, rozšíření nabídky doplňkové infrastruktury a atraktivit v oblasti kulturněpoznávacího cestovního ruchu. Typové projekty: Výstavba, rekonstrukce a modernizace vybavení ubytovacích zařízení, sportovně-rekreačních zařízení, vč. investic do doprovodné infrastruktury. Příjemci: Podnikatelé podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a podnikají v oblasti cestovního ruchu nebo mají podnikatelskou historii kratší než 2 roky (pouze u projektů realizovaných v obcích nad obyvatel). Oblast podpory: 2.2 Cíl: Budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem cestovního ruchu na území Středních Čech, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech. Typové projekty: Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, propagace turistických stezek aj. Příjemci: Kraj, obce, organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, Hospodářská komora ČR a její složky, veřejné výzkumné instituce. Oblast podpory: 4.1 Cíl: Zvýšit využití potenciálu území prostřednictvím národních systémových intervencí v oblasti cestovního ruchu pomocí podpory tvorby produktů cestovního ruchu na národní a nadnárodní úrovni, zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb cestovního ruchu a zkvalitnění marketingové podpory ČR. Forma podpory: Nevratná přímá pomoc. Typové projekty: Zavádění jednotné klasifikace a certifikace kvality služeb, která bude zárukou jejich kvality, zajišťování podpory a koordinace marketingových aktivit ČR jako destinace cestovního ruchu na zahraničním a domácím trhu, zavedení národního informačního a rezervačního systému. Příjemci: MMR a jeho příspěvková organizace CzechTourism, NNO s minimálně tříletou historií, zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu s minimálně tříletou historií. Návaznost: Vazba časová modernizace, rekonstrukce popř. výstavba ubytovacích zařízení by měla splňovat požadavky národních a mezinárodních standardů. Vazba věcná ROP komplexně řeší regionální problematiku cestovního ruchu a kultury a IOP se zabývá problematikou destinačního managementu, marketingu cestovního ruchu a propagací na národní úrovni. Oblast podpory: 2.3 Cíl: Vytvoření systému koordinovaného řízení 9

13 Oblast podpory ROP SČ nabídky cestovního ruchu v turistických destinacích na území Středních Čech a zvýšení povědomí o potenciálu regionu Středních Čech. Typové projekty: Tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů, prezentace turistických destinací např. na veletrzích cestovního ruchu, organizace konferencí a seminářů o cestovním ruchu. Příjemci: Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, Hospodářská komora ČR a její složky, veřejné výzkumné instituce. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Využití potenciálu kulturního dědictví Oblast podpory IOP Návaznost na cíle NSRR: Rekonstrukce a revitalizace památek kulturního dědictví zvýší atraktivitu turistických destinací pro obyvatele, investory a návštěvníky, což povede k rozvoji podnikání, jenž přispívá ke zvyšování zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst. Oblasti podpory mají silnou návaznost na I. cíl NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika prioritu Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství. 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Oblast podpory: 2.2 Cíl: Zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech. Typové projekty: Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek, vč. návazné infrastruktury. Příjemci: Kraj, obce, organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, Hospodářská komora ČR a její složky, veřejné výzkumné instituce. 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Oblast podpory: 5.1 Cíl: Založení dlouhodobé komplexní podpory využití kulturního dědictví ČR ke stimulaci ekonomického a sociálního růstu, rozšíření a modernizace kulturních služeb, rozvoje kulturního průmyslu a zvýšení atraktivity prostředí pro obyvatele, investory a návštěvníky. Typové projekty: Revitalizace kulturních památek, modernizace objektů a jejich vybavení pro uchování, ochranu a další využití národního kulturního dědictví a modernizace kulturních služeb. Příjemci: OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, NNO a zájmová sdružení právnických osob. Návaznost: Vazba věcná ROP podporuje kulturní památky usilující o zápis do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a IOP řeší obnovu a využití kulturních památek ve vlastnictví státu nebo stávajících památek zapsaných na seznamu UNESCO. Vazba časová v případě budování infrastruktury pro moderní kulturní služby bude IOP podporovat pouze vybrané památky a ROP navazuje budováním dopravní infrastruktury, dopravní obslužností aj. 10

14 Oblast podpory ROP SČ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Vnitrozemské vodní cesty Oblast podpory OP D Návaznost na cíle NSRR: Rekonstrukce, popř. výstavba infrastruktury pro rekreační plavbu spojená s výstavbou nebo rekonstrukcí plavebních objektů např. jezů pro zajištění bezpečnosti vodáků, přinese zvýšení návštěvnosti regionu, prodlouží délku pobytu návštěvníků a posílí místní příjmy z cestovního ruchu (tvorba HDP). V tomto ohledu mají oblasti podpory silnou návaznost na I. cíl NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika prioritu Udržitelný rozvoj cestovního ruchu. 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T Koordinační mechanismy členství zástupce ŘO OP D v monitorovacím výboru každého ROP, schůzky ředitele ŘO OP D a ředitelů Úřadů RR, event. zástupce NOK, za účelem koordinace a implementace OP D a ROP. Oblast podpory: 2.1 Cíl: Zvýšení návštěvnosti a prodlouženi délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. Typové projekty: Výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro rekreační plavbu. Příjemci: Podnikatelé podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a podnikají v oblasti cestovního ruchu nebo mají podnikatelskou historii kratší než 2 roky (pouze u projektů realizovaných v obcích nad obyvatel). Oblast podpory: 6.2 Cíl: Péče o rozvoj dopravně významných vodních cest a jejich modernizace investičními prostředky. Forma podpory: Nevratná přímá pomoc. Typové projekty: Rekonstrukce plavebních objektů na stávající vodní cestě, bezpečnější využití vodních cest i pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní. Příjemci: Vlastníci/správci infrastruktury multimodální dopravy, právnické/fyzické osoby mající k pozemkům určeným k zastavění vlastnická či jiná práva, vlastníci/správci VLC, vlastnici/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy a Ředitelství vodních cest. Návaznost: Vazba věcná oblasti podpory se věcně doplňují (OP D podporuje výstavbu a rekonstrukci plavebních objektů a ROP vybuduje doprovodnou infrastrukturu). Oblast podpory ROP SČ INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Oblast podpory OP VK 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (OP VK) 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (OP VK) 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (OP VK) 2.1 Vyšší odborné vzdělávání (OP VK) 3.1 Individuální další vzdělávání (OPVK) 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání (OP VK) Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání II. strategický cíl NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost priorita Vzdělávání IV. strategický cíl NSRR Vyvážený rozvoj území priorita Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí 11

15 Oblast podpory ROP SČ INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Oblast podpory OP VK Návaznost na cíle NSRR: Rekonstrukce a modernizace vzdělávacích zařízení umožňuje zavádění nových metod výuky, což povede ke zvýšení kvality výuky, rozšíření nabídky vzdělávání, zvýšení atraktivity regionu pro jeho obyvatele a také investory. Téma rozvoj infrastruktury pro vzdělávání výrazně naplňuje II. cíl NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost prioritu Vzdělávání. Rozvojem lidských zdrojů a vzdělávání dochází k naplňování IV. cíle NSRR Vyvážený rozvoj území priority Vyvážený rozvoj regionů, Rozvoj městských oblastí. Prostřednictvím oblastí podpory bude docházet ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce, k přilákání a udržení talentů a vysoce kvalifikovaných pracovníků v urbanizovaných oblastech a ke zvýšení atraktivity území pro investory. 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (OP VK) 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (OP VK) 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (OP VK) 2.1 Vyšší odborné vzdělávání (OP VK) 3.1 Individuální další vzdělávání (OP VK) 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání (OP VK) Koordinační mechanismy na úrovni ŘKV bude docházet ke vzájemné informovanosti mezi ŘO programů ESF a ŘO ROP, ŘO ROP poskytnou ŘO ESF informace o regionálních potřebách v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních službách, o projektech využívajících křížového financování, ŘO ROP budou umožňovat účast zaměstnanců na školeních a seminářích týkajících se ESF programů a naopak. Oblast podpory: 3.1 Cíl: Zvýšit kvalitu života residentů regionálních center a veřejných služeb. Typové projekty: Renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů pro zvýšení kvality infrastruktury veřejných služeb v oblasti vzdělávání, investice do institucí poskytující další vzdělávání (např. další profesní vzdělávání, zavádění moderních technologií ve výuce, pořízení zařízení a vybavení, apod. ). Příjemci: Statutární města: Kladno, Mladá Boleslav, organizace zřizované nebo zakládané statutárními městy, kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO, Hospodářská komora ČR a její složky, podnikatelé podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a jsou oprávněni poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání. Oblast podpory: 3.2 Cíl: Zvýšit kvalitu života residentů měst, atraktivitu měst pro investory a návštěvníky a zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb. Typové projekty: Renovaci, modernizaci a rekonstrukci vzdělávacích zařízení, nákup vybavení, Oblast podpory: 1.1 Cíl: Zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Forma podpory: Nevratná finanční dotace, přímé přidělení prostředků. Typové projekty: Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol, zavádění nových vyučovacích metod, vč. e-learningu. Příjemci: GG: Školy a školská zařízení, VŠ, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávaní, města, obce a svazky obcí, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR, NNO. U IP: Příspěvkové organizace a OSS podřízené MŠMT, ústřední orgány státní správy, školy a školská zařízení, VŠ, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání, ostatní vzdělávací instituce, kraje, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a odborová sdružení, Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR, NNO. Oblast podpory: 1.2 Cíl: Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Forma podpory: Nevratná finanční dotace, přímé přidělení prostředků. Typové projekty: Zlepšování výuky a rozšíření nabídky speciálně pedagogických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 12

16 Oblast podpory ROP SČ pořízení výpočetní techniky apod. Příjemci: Obce s rozšířenou působností, obce nad 5000 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcemi s rozšířenou působností, kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO, Hospodářská komora ČR a její složky, podnikatelé podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a jsou oprávněni poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání. INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Oblast podpory OP VK Příjemci: GG: Školy a školská zařízení, VŠ, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže, města, obce a svazky obcí, NNO. V případě IP: příspěvkové organizace a OSS podřízené MŠMT, ústřední orgány státní správy, školy a školská zařízení, VŠ, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání, ostatní vzdělávací instituce, kraje, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a odborová sdružení, Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR, NNO. Oblast podpory: 3.3 Cíl: Zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb na venkově. Forma podpory: Nevratná přímá pomoc. Typové projekty: Budování infrastruktury (nákup, výstavba), modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů, pořízení zařízení pro zkvalitnění výuky apod. Příjemci: Kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce do 5000 obyvatel a organizace jimi zřizované nebo zakládané, dobrovolné svazky obcí, NNO, Hospodářská komora ČR a její složky, podnikatelé, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a jsou oprávněni poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání. Oblast podpory: 1.3 Cíl: Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Forma podpory: Nevratné finanční dotace, přímé přidělení prostředků. Typové projekty: Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, vč. realizace odborných praxí, využívání ICT ve výuce, aj. Příjemci: V případě GG: školy a školská zařízení, VŠ, sdružení a asociace škol, města, obce a svazky obcí, NNO. U IP: příspěvkové organizace a OSS podřízené MŠMT, ústřední orgány státní správy, školy a školská zařízení, VŠ, ostatní vzdělávací instituce, kraje, NNO. Oblast podpory: 2.1 Cíl: Zkvalitnění vzdělávání na vyšších odborných školách a podpora rozšíření jejich kapacit. Forma podpory: Přímé přidělení prostředků, nevratná finanční pomoc. Typové projekty: Inovace studijních programů, tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality, zdokonalování v oblasti ICT u pracovníků VOŠ aj. Příjemci: VOŠ, školy a školská zařízení, sdružení VOŠ, kraje. Oblast podpory: 3.1 Cíl: Usnadnění individuálního přístupu obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich motivace k celoživotnímu učení. Forma podpory: Nevratné přímé dotace Typové projekty: Vytvořit vzdělávací moduly zaměřené na podporu obecných kompetencí (jazykové dovednosti, IT dovednosti), podpořit kvalitu informačních a poradenských služeb. Příjemci: MŠMT. Oblast podpory: 3.2 Cíl: Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání. Forma podpory: Nevratná finanční dotace, přímé přidělení prostředků. Typové projekty: Rozvoj programů dalšího vzdělávání ve školách, vzdělávání pedagogů, lektorů a poradců. 13

17 Oblast podpory ROP SČ INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Oblast podpory OP VK Příjemci: V případě GG: vzdělávací instituce, VŠ, NNO. U IP: MŠMT, MŽP. Návaznost oblastí podpory: Vazba věcná rozdílné tématické zaměření oblastí podpory (ROP bude podporovat infrastrukturu potřebnou pro zavádění moderních metod výuky, další vzdělávání pedagogických pracovníků, rozvoj vzdělávacích programů apod.). Vazba časová - provázanost investic do infrastruktury školských popř. vzdělávacích zařízení na investice do projektů vytvářející nové vyučovací metody, vzdělávací programy aj. Oblast podpory ROP SČ INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Oblast podpory OP LZZ, IOP 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti (OP LZZ) 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb (OP LZZ) 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit (OP LZZ) 3.3 Integrace sociální vyloučených skupin na trhu práce (OP LZZ) 3.1 Služby v oblasti sociální integrace (IOP) Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci II. strategický cíl NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost priorita Posilování sociální soudržnosti Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci Návaznost na cíle NSRR: Investice do sociálních zařízení např. center denních služeb, azylových domů atd. spolu s poskytováním poradenství v sociální oblasti, vytvářením programů rekvalifikace, vzděláváním poskytovatelů sociálních služeb povede ke zlepšování dostupnosti a kvality sociálních služeb, k usnadnění začleňování znevýhodněných osob na trhu práce a do společnosti, ke snižování dlouhodobé nezaměstnanosti a závislosti na sociálním a důchodovém systému. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci výrazně přispívá k naplnění II. cíle NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost priority Posilování sociální soudržnosti. 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti (OP LZZ) 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb (OP LZZ) 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit (OP LZZ) 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce (OP LZZ) 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života (OP LZZ) 3.1 Služby v oblasti sociální integrace (IOP) 14

18 Oblast podpory ROP SČ INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Oblast podpory OP LZZ, IOP Koordinační mechanismy OP LZZ: na úrovni ŘKV bude docházet ke vzájemné informovanosti mezi ŘO programů ESF a ŘO ROP, ŘO ROP poskytnou ŘO ESF informace o regionálních potřebách v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních službách, o projektech využívajících křížového financování, ŘO ROP budou umožňovat účast zaměstnanců na školeních a seminářích týkajících se ESF programů a naopak. IOP: zastoupení ŘO IOP v monitorovacích výborech všech ROP a recipročně zastoupení ŘO ROP v Monitorovacím výboru IOP, vyhlašování výzev IOP a ROP při vzájemném předběžném a průběžném informování řídících orgánů o předpokládaných termínech výzev, vzájemná výměna hodnotících a výročních zpráv, v rámci ŘKV ustavení koordinačního výboru Vyvážený rozvoj území složeného zejména ze zástupců ŘO IOP, ŘO ROP a Asociace krajů ČR a zřízení pracovní skupiny pro sociální integraci, ustanovení výběrových komisí, do kterých budou nominováni zástupci Asociace krajů ČR, pro výběr projektů v rámci IOP. Oblast podpory: 3.1 Cíl: Zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb. Typové projekty: Investice do zařízení (vč. materiálního vybavení) např. azylové domy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a tvorba chráněného pracovního místa nebo dílny apod. Příjemci: Statutární města: Kladno, Mladá Boleslav, organizace zřizované nebo zakládané statutárními městy, kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO, Hospodářská komora ČR a její složky, podnikatelé podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a jsou oprávněni poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání nebo sociální služby. Oblast podpory: 3.2 Cíl: Zvýšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb. Typové projekty: Bude podporována rekonstrukce, modernizace služeb sociální prevence (např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež), sociální péče (např. centra denních služeb) a investice do zařízení pro oblast aktivní politiky zaměstnanosti další. Příjemci: Obce s rozšířenou působností, obce nad 5000 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcemi s rozšířenou působností, kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO, Hospodářská komora ČR a její složky, podnikatelé podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a jsou oprávněni poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání nebo sociální služby. Oblast podpory: 3.3 Cíl: Zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb na venkově. Oblast podpory: 2.1 Cíl: Zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Forma podpory: Nevratná finanční pomoc, přímé přidělení prostředků na individuální granty. Typové projekty: Poradenské činnosti a programy, rekvalifikace, podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou ohroženou skupinu osob formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů. Příjemci: IP: SSZ, ÚP. U GG: Vzdělávací a poradenské instituce, organizace sociálních partnerů, NNO. Projekty mohou být realizovaný i v partnerství s dalšími subjekty. Oblast podpory: 3.1 (OP LZZ) Cíl: Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, vč. odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Forma podpory: Nevratná přímá pomoc, přímé přidělení prostředků na individuální granty. Typové projekty: Profesní vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, pracovní a sociální rehabilitace apod. Příjemci: V případě FMP: NNO, obce nebo svazky obcí, organizace zřizované obcemi. U IP: MPSV, kraj, MV, MS. V rámci GG: Orgány státní správy, OSS a příspěvkové organizace státu, kraje, obce, organizace zřízené kraji a obcemi, NNO, poskytovatelé sociálních služeb, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce. Oblast podpory: 3.2 Cíl: Sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištěním dostupnost, kvality a kontroly služeb, vč. odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a 15

19 Oblast podpory ROP SČ Forma podpory: Nevratná přímá pomoc. Typové projekty: Podporovány budou investice do služeb sociální prevence (např. noclehárny), sociální péče (např. denní stacionáře), také tvorba chráněného pracovního místa nebo dílny. Příjemci: Kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce do 5000 obyvatel a organizace jimi zřizované nebo zakládané, dobrovolné svazky obcí, NNO, Hospodářská komora ČR a její složky, podnikatelé, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a jsou oprávněni poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání nebo sociální služby. INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Oblast podpory OP LZZ, IOP k zaměstnání a v přístupu k investiční podpoře. Forma podpory: Nevratná přímá pomoc, přímé přidělení prostředků na individuální granty. Typové projekty: Vzdělávání v oblastech, které umožní poskytování služeb zaměřených na návrat uživatelů na trh práce a do společnosti, programy prevence pro přecházení ekonomické nestability rodin a jednotlivců a jiné programy. Příjemci: V rámci IP: MPSV, kraj, obce, Úřad vlády. U GG: Orgány státní správy, OSS a příspěvkové organizace státu, kraje, obce a organizace zřízené kraji a obcemi, NNO, poskytovatelé sociálních služeb, zaměstnavatelé. Projekty mohou být realizovány i formou partnerství. Oblast podpory: 3.3 Cíl: Posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup na trh práce. Forma podpory: Nevratná přímá pomoc. Typové projekty: Tvorba a realizace komplexních programů zaměstnanosti, tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin, poradenské služby aj. Příjemci: GG: Města, obce, místní a občanské iniciativy, NNO, vzdělávací a poradenské organizace. Oblast podpory: 3.4 Cíl: Prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života. Forma podpory: Nevratná finanční pomoc, přímé přidělení prostředků na individuální granty. Typové projekty: Rekvalifikace a programy pro získání pracovních dovedností, tvorba a vývoj programů pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, aj. Příjemci: U GG: Zaměstnavatelé, vzdělávací a poradenské organizace, organizace prosazující rovnost žen a mužů, orgány státní správy a jimi zřizované organizace, příspěvkové organizace státu, organizace zabývající se slučitelností pracovního a rodinného života, poskytovatelé služeb péče o děti, NNO, odborové organizace a sociální partneři, kraje, obce, organizace zřízené kraji a obcemi. Návaznost oblastí podpory OP LZZ: Vazba věcná rozdílné tématické zaměření oblastí podpory (ROP bude podporovat infrastrukturu potřebnou pro zlepšení sociálních služeb např. pro zajištění rekvalifikačních kurzů apod.). Vazba časová - provázanost investic do infrastruktury sociálních zařízení na investice do projektů vytvářející programy pro získávání pracovních dovedností, pro vzdělávání pracovníků sociálních služeb aj. 16

20 Oblast podpory ROP SČ INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Oblast podpory OP LZZ, IOP Oblast podpory: 3.1 (IOP ) Cíl: Zajištění investiční podpory pro oblast sociální integrace na národní a nadregionální úrovni. Forma podpory: Nevratná přímá pomoc. Typové projekty: Modernizace a humanizace pobytových zařízení sociálních služeb, investiční podpora terénních a ambulantních služeb, investice do nízkoprahových zařízení pro děti a mládež apod. Příjemci: OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, NNO, podnikatelé. Návaznost: Vazba věcná IOP podporuje investice do rezidenčních sociálních zařízení vybraných ve spolupráci MPSV a krajů a ROP komplementárně řeší infrastrukturu sociálních služeb ostatních sociálních zařízení. IOP řeší problémy romských lokalit vybraných na základě odborné studie a ROP podporuje infrastrukturu sociálních služeb v ostatních lokalitách. IOP bude rozvíjet inovativní postupy rozvoje sociální ekonomiky, zatímco ROP podporuje ověřené a legislativou podchycené postupy např. chráněné dílny. Oblast podpory ROP SČ INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Oblast podpory IOP 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Rozvoj zdravotnické péče II. strategický cíl NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost priorita Posilování sociální soudržnosti Rozvoj zdravotnické péče Návaznost na cíle NSRR: Investice do zdravotnických zařízení a zajištění moderních informačních a komunikačních technologii v oblasti zdravotnictví a vytváření různých programů prevence zdravotních rizik přispívá ke zvyšování kvality a dostupnosti zdravotních služeb, zlepšování zdraví obyvatel a k naplňování II. cíle NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnosti priority Posilování sociální soudržnosti. 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Koordinační mechanismy zastoupení ŘO IOP v monitorovacích výborech všech ROP a recipročně zastoupení ŘO ROP v Monitorovacím výboru IOP, vyhlašování výzev IOP a ROP při vzájemném předběžném a průběžném informování ŘO o předpokládaných termínech výzev, vzájemná výměna hodnotících a výročních zpráv, v rámci ŘKV ustavení koordinačního výboru Vyvážený rozvoj území složeného zejména ze zástupců ŘO IOP, ŘO ROP a Asociace krajů ČR a zřízení pracovních skupin pro veřejné zdraví, ustanovení výběrových komisí, do kterých budou nominováni zástupci Asociace krajů ČR, pro výběr projektů v rámci IOP. 17

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 3. 1. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň CO SE DOZVÍTE 1. Přehlednou informaci o IROP 2. Téma IROP a doprava 3. Příspěvek IROP k čisté mobilitě ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. FD ČVUT, Horská, dveře č. 438 ROPID, Rytířská 10, 5. patro; jares@ropid.cz Přednášky umístěny na: ids.zastavka.net Témata přednášek Úvod Rozdělení

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 9 ze dne 4. června 2008 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Regionální operační programy (7 programů) 17,23%

Regionální operační programy (7 programů) 17,23% Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 2013 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Operační programy pro období 2007-2013 Evropská územní spolupráce

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí Program

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Prováděcí dokument. Verze 1.6

Prováděcí dokument. Verze 1.6 Prováděcí dokument Verze 1.6 Verze 1.6 Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 29. 4. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020

REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020 REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020 Konference "Region v rozvoji společnosti", 23. 10. 2014 Brno, MZLU Viktor Jaroš, Vyjednávací tým AKČR Teoretický základ - nové

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR 28.II.20II, Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) Obsah Informace o udržitelném rozvoji Strategické

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Fondy EU; Integrovaný operační program

Fondy EU; Integrovaný operační program Fondy EU; Integrovaný operační program Praha, 13. 11. 2007 Konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail: milan.pucek@mmr.cz 1 O čem budu mluvit: 1. Efektivní, kvalitní

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 3 Ministerstvo dopravy září 2013 1 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Regionální stálá konference KHK 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Program zasedání RSK 1. Úvod 2. Stanovení zapisovatele zápisu z jednání RSK 3. Schválení programu jednání RSK 4. Schválení změn v

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Červen 2008 - Pardubice

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Červen 2008 - Pardubice Regionální operační program NUTS II Severovýchod Červen 2008 - Pardubice Regionální operační program NUTS II Severovýchod Globální cíl ROP NUTS II Severovýchod Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE Objednatel: Město Turnov Zhotovitel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr. Zdeněk Kadlas Spolupráce:

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Zhodnocení uplynulého období Priority MAS Valašská tradiční vesnice pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času. Zvýšení

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma Obec IČO 00276111 Sídlo Zodpovědný zástupce Telefon E-mail Hlavní kontaktní osoba (manažer

Více

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB Plány udržitelné městské mobility pro město Brno Odbor dopravy MMB Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odboru dopravy MMB bielko.vladimir@brno.cz 30. 3. 2015 PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRO MĚSTO BRNO Jak vytvořit

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů Závěrečná evaluační zpráva Zpracovatel: Regionální

Více

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Čechy Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Cestovní ruch... 3 Prioritní osa 3 - Integrovaný

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Datum zveřejnění: 20. 11. 2013 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE PRŮBĚŽNOU ŘÍZENOU VÝZVU PRO

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Klíčové aspekty spolupráce při přípravě a budoucí realizaci PRV a ostatních programových dokumentů budou zakotveny v Memorandech o spolupráci

Více

Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti

Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu KrÚ Pardubického kraje Vystoupení

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20. května 2008 ENVI Brno Operační program životní prostředí obecně Operační program Životní prostředí (OP ŽP) schválen Evropskou komisí dne 19.12.2007 OP ŽP navazuje

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM I. stupeň hodnocení 1) Kritéria formálních náležitostí IPRM a) Úplnost žádosti Žádost je předložená v předepsaném počtu paré, z nichž alespoň jedna musí být originálem

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. BŘEZNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. BŘEZNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. BŘEZNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1

Více

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 1. Název programu: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (dále jen program ) 2. Právní rámec programu:

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více