Zdravotně sociální fakulta PRÁVO. Metodická příručka. JUDr. Martin ŠIMÁK doc. JUDr. Vilém KAHOUN, Ph.D. JUDr. Věra PRAŽMOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotně sociální fakulta PRÁVO. Metodická příručka. JUDr. Martin ŠIMÁK doc. JUDr. Vilém KAHOUN, Ph.D. JUDr. Věra PRAŽMOVÁ"

Transkript

1 J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta PRÁVO Metodická příručka JUDr. Martin ŠIMÁK doc. JUDr. Vilém KAHOUN, Ph.D. JUDr. Věra PRAŽMOVÁ

2 Obor: Sociální práce ve veřejné správě Forma studia: kombinované Předmět: Právo I, II, III Rozsah: 1. ročník, zimní semestr, 8 hodin přednášek a 4 hodiny seminářů, 1. ročník letní semestr, 8 hodin přednášek a 4 hodiny seminářů, 2. ročník zimní semestr, 8 hodin přednášek a 4 hodiny seminářů Způsob ukončení: semestrálně zápočet, na závěr ústní zkouška Anotace předmětu: Předmět Právo je přednášen ve třech semestrech: Vstupní semestr představuje úvod do studia právních disciplín. Na základní otázky teorie práva a státu navazují základní znalosti ústavního práva České republiky. Studium jednotlivých právních oborů pokračuje základy finančního práva a dále pracovním právem, s důrazem na zvláštní pracovní podmínky žen, mladistvých a občanů zdravotně znevýhodněných. Součástí studia v prvním semestru je i výklad o Evropské unii, jejích orgánech a právu EU. V navazujícím semestru je dokončen výklad z pracovního práva (zákon o zaměstnanosti). Studenti se dále seznámí s právní úpravou rodinného práva, v němž je zdůrazněna sociálně - právní ochrana dětí. Předmět dále pokračuje výkladem právní úpravy občanského práva hmotného. Studium právních oborů v posledním semestru zahrnuje obchodní právo, následuje výklad občanského práva procesního, včetně správního soudnictví. Studium tohoto předmětu umožňuje kvalifikované uplatnění v širokém spektru humanitních profesí včetně práce v orgánech veřejné správy. Cíl předmětu: náležitá orientace v právním řádu (hierarchie právních norem, odvětví práva) znalost základních právních pojmů, institutů, orientace v právních předpisech orientace v jednotlivých právních odvětvích znalost pravomocí a kompetencí státních orgánů a orgánů veřejné správy v odvětví sociálního zabezpečení a zdravotnictví schopnost poskytnout odborné poradenské služby 2

3 odborná způsobilost k rozhodování v konkrétních případech Obsahové zaměření: 1. ročník ZS Přednášky: 1. Úvod do studia, základní právní pojmy, vznik práva 2. Teorie práva - stát a právo, dělba moci 3. Teorie práva - právní vědomí, právní normy, právní vztahy, právní skutečnosti 4. Teorie práva - aplikace práva, právní odpovědnost 5. Ústavní právo - pojem, prameny, moc zákonodárná 6. Ústavní právo - moc výkonná a soudní, Ústavní soud 7. Ústavní právo - Listina základních práv a svobod 8. Evropské právo základy, historický vývoj, právo Evropské unie 9. Finanční právo - právní úprava, základní pojmy, daňová soustava 10. Finanční právo - daňové řízení 11. Pracovní právo - pojem, prameny, pracovněprávní vztahy a skutečnosti, vznik, změna pracovního poměru 12. Pracovní právo - skončení pracovního poměru 13. Pracovní právo - pracovní doba, doba odpočinku, pracovní kázeň, zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých 14. Pracovní právo odpovědnost za škodu Semináře: 1. Základní právní pojmy, vznik práva 2. Stát a právo, dělba moci 3. Právní vědomí, právní normy, právní vztahy, právní skutečnosti 4. Aplikace práva, právní odpovědnost 5. Moc zákonodárná 6. Moc výkonná a soudní, řízení u Ústavního soudu 7. Listina základních práv a svobod 8. Právo Evropské unie - založení, historický vývoj, členění, orgány EU 9. Druhy daní, daně přímé a nepřímé 10. Daňové řízení dle zvláštního zákona 11. Pracovní smlouva, přeložení, převedení na jinou práci 3

4 12. Způsoby skončení pracovního poměru 13. Pracovní doba, doba odpočinku, zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých 14. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu a její náhrada 1. ročník LS Přednášky: 1. Pracovní právo - zákon o zaměstnanosti 2. Rodinné právo - právní úprava, pojem a funkce manželství, uzavření manželství 3. Rodinné právo - neplatnost a zánik manželství 4. Rodinné právo - vztahy mezi rodiči a dětmi, práva a povinnosti rodičů a dětí, jméno a příjmení dítěte, určování a popírání otcovství 5. Rodinné právo - osvojení, pěstounská péče, poručenství a opatrovnictví 6. Rodinné právo - vyživovací povinnost 7. Rodinné právo - sociálně-právní ochrana, Úmluva o právech dítěte 8. Občanské právo hmotné pojem, prameny práva, základní zásady, lhůty a jejich běh 9. Občanské právo hmotné - fyzické a právnické osoby, stát, způsobilost, zastoupení, ochrana osobnosti 10. Občanské právo hmotné - občanskoprávní vztahy, věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví, držba 11. Občanské právo hmotné - další věcní práva, společné jmění manželů 12. Občanské právo hmotné - odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení 13. Občanské právo hmotné - dědění 14. Občanské právo hmotné - závazkové právo, základní typy smluv Semináře: 1. Státní politika zaměstnanosti, zaměstnávání osob se zdravotním postižením 2. Pojem a funkce manželství, podmínky pro uzavření platného manželství, způsoby uzavření manželství 3. Důvody neplatnosti manželství, zánik manželství 4. Vztahy mezi rodiči a dětmi, práva a povinnosti rodičů a dětí, jméno a příjmení dítěte, určování a popírání otcovství 5. Formy náhradní rodinné péče - osvojení, pěstounská péče, poručenství a opatrovnictví 6. Druhy vyživovací povinnosti dle zákona o rodině 4

5 7. Sociálně-právní ochrana, Úmluva o právech dítěte 8. Základní zásady a pojmy občanského práva, vztah k dalším právním odvětvím, promlčení a prekluze 9. Fyzické a právnické osoby, stát, právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům, zastoupení 10. Věcná práva členění, vlastnictví, spoluvlastnictví, držba 11. Společné jmění manželů, věcná práva k cizím věcem 12. Odpovědnost za škodu a náhrada škody dle občanského zákoníku, bezdůvodné obohacení 13. Dědění 14. Kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, smlouva o půjčce, smlouva o výpůjčce, nájemní smlouva, nepojmenované smlouvy 2. ročník ZS Přednášky: 1. Obchodní právo - úvod do problematiky, právní úprava, základní pojmy, vztah k právu občanskému 2. Obchodní právo - podmínky podnikání, obchodní společnosti 3. Obchodní právo - obchodní závazkové vztahy, základní typy smluv dle obchodního zákoníku 4. Živnostenský zákon 5. Občanské právo procesní - právní úprava, základní zásady a pojmy, druhy řízení 6. Občanské právo procesní - soudní soustava, příslušnost soudů, účastníci řízení a jejich způsobilost 7. Občanské právo procesní - doručování, zahájení a průběh řízení, dokazování 8. Občanské právo procesní - rozhodnutí, náklady řízení 9. Občanské právo procesní zvláštní druhy řízení 10. Občanské právo procesní řádné opravné prostředky 11. Občanské právo procesní mimořádné opravné prostředky 12. Občanské právo procesní exekuční řízení (způsoby exekuce) 13. Exekuční řízení dle zvláštního zákona, dražby 14. Správní soudnictví 5

6 Semináře: 1. Základní pojmy obchodního práva, vztah k právu občanskému 2. Obchodní společnosti 3. Základní typy smluv dle obchodního zákoníku 4. Podmínky živnostenského podnikání, členění živností 5. Základní zásady a pojmy v občanském soudním řízení, druhy řízení 6. Soustava soudů, příslušnost soudů, účastníci řízení a jejich způsobilost 7. Doručování v občanském soudním řízení, zahájení a průběh řízení, dokazování 8. Rozhodnutí, náklady řízení 9. Zvláštní druhy řízení dle občanského soudního řádu 10. Odvolání 11. Mimořádné opravné prostředky 12. Výkon rozhodnutí dle občanského soudního řádu 13. Výkon rozhodnutí dle zvláštního zákona, dražby 14. Správní soudnictví 6

7 1. Teorie práva a) Úvod do práva, vznik práva b) Základní právní pojmy Cíl, obsah: Studenti se seznámí s obecným teoretickým úvodem, se základními právními pojmy a instituty. Získané znalosti jsou základem a podmínkou pro další studium jednotlivých právních oborů. Základem pro čerpání znalostí je samostudium příslušné literatury (viz níže), doplněné a komentované v rámci přednášek a seminářů. Klíčová slova: pozitivní právo, právní systémy, prameny práva, členění práva (právo soukromé a veřejné, hmotné a procesní) objektivní právo, subjektivní právo, právní povinnost, právní vědomí, právní norma (platnost, účinnost, publikace), právní skutečnost, subjekty práva, právní vztahy, aplikace práva, právní akty, právní odpovědnost Úkoly: 1. Jaké rozeznáváme základní právní systém a jaká je jejich základní charakteristika? 2. Vysvětlete pojem subjektivní právo a právní povinnost. Může existovat subjektivní právo bez odpovídající právní povinnosti? Odpověď odůvodněte. 3. Jaké jsou základní předpoklady vzniku právní odpovědnosti? 4. C je to tzv. subjektivní odpovědnost? 5. Vysvětlete pojmy platnost a účinnost právního aktu. Prameny: 1. Boguzsak, J.a kol.: Teorie práva, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, Ryska, R. a kol.: Právo pro střední školy, Praha, Fortuna,

8 2. Ústavní právo a) Pojem a obsah ústavního práva, prameny, základní právní pojmy b) Stát, demokratický a právní stát, dělba a rovnováha moci c) Ústava ČR jednotlivé moci d) Listina základních práv a svobod Cíl, obsah: Studenti se seznámí se základními pojmy z oblasti teorie státu a dále se stěžejní právní disciplínou ústavním právem, které upravuje základní vztahy a mocenské uspořádání ve státě, včetně úpravy oblasti lidských práv a svobod. Studenti získají znalosti o fungování státu, dělbě mocí a vzájemných brzdách a protiváhách, které mají zamezit převaze jedné moci na úkor dalších a zajistit demokratické fungování státu. Neméně důležitou oblastí, která vyžaduje důkladné seznámení, je oblast lidských práv a svobod, jejich zakotvení, dodržování, ochrana. Základem pro čerpání znalostí jsou příslušné právní předpisy, jejichž znalost si studenti osvojí jednak v rámci přednášek a seminářů, jednak formou samostudia. Klíčová slova: stát, vztah státu a práva, právní stát, demokratický právní stát, sociální stát, legitimita, legalita, přirozené právo vs. pozitivní právo, dělba moci, rovnováha mocí, moc zákonodárná, moc výkonná (prezident, vláda), moc soudní, legislativní proces, Ústavní soud, územní členění státu (samospráva - obce kraje), lidská práva a svobody, sociální práva, cizinci, uprchlíci, azyl Úkoly: 1. Definujte tzv. jusnaturalismus a juspozitivismus. Co tyto pojmy vyjadřují, jak vznikaly a jak ovlivňovaly nahlížení na vztah státu a práva? 2. Definujte pojem dělba moci. Jaké znáte typické rozdělení moci ve státě? 3. Co znamená systém vzájemných brzd a protivah jednotlivých mocí, co je jeho účelem? 4. Jaké okruhy lidských práv a svobod jsou upraveny v Listině? 5. Uveďte příklady základních lidských práv a svobod. 6. Co je to tzv. kvalifikovaná hlasovací většina? 7. Vysvětlete pojem suspenzivní veto prezidenta republiky. 8

9 8. Vysvětlete pojmy aktivní a pasivní volební právo. Argumentujte příslušným článkem Ústavy. 9. Jaká znáte základní sociální práva? 10. Co patří k hlavním úkolům Ústavního soudu? Prameny: 1. usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR 2. ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 3. zákon č. 325/1999 Sb., o azylu 4. zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 5. zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 9

10 3. Evropské právo a) Historický vývoj Evropské unie (EU) b) Orgány EU a jejich pravomoci c) Právo EU primární právo, sekundární právo Cíl, obsah: Znalost základních údajů o Evropské unii patří, zejména po vstupu České republiky do EU, k samozřejmé vědomostní výbavě studenta (resp. absolventa) vysoké školy. V rámci tohoto tématu se studenti dozvědí o historickém vývoji předcházejícím vzniku EU, o organizační struktuře a orgánech EU, základních zásadách, na nichž je EU koncipována. Téma se dále soustřeďuje na právo EU, zejména pak právo sekundární jako výsledek normotvorné činnosti orgánů EU (nařízení, směrnice). Klíčová slova: Evropská unie (EU), historický vývoj EU (jednotlivá uskupení a jejich zakladatelské smlouvy, rozšiřování), orgány EU (Komise, Rada ministrů, Parlament, Soudní dvůr), základní principy a svobody EU, právo EU (komunitární právo) primární právo (smlouvy) a sekundární právo (nařízení, směrnice) a jeho význam a aplikace Úkoly: 1. Vyjmenujte základní ekonomická uskupení, z nichž byla vytvořena Evropská unie. 2. Jaká je pravomoc Komise EU? 3. Kde sídlí Soudní dvůr EU? 4. Vyjmenujte 4 základní principy (svobody), na nichž je EU založena. 5. Co tvoří primární právo EU? 6. Charakterizujte vlastnosti nařízení. Jak se liší od směrnice? Prameny: 1. Týč, V.: Základy práva EU pro ekonomy, Praha, Linde,

11 4. Finanční právo a) Finanční právo pojem, právní úprava, základní pojmy, daňová soustava b) Daňové řízení Cíl, obsah: Finanční právo patří k důležitým součástem veřejného práva. Aby stát vůbec mohl plnit své klíčové funkce, musí soustřeďovat, spravovat a rozdělovat finanční prostředky, které jsou nezbytné k financování chodu státní správy, k péči o životní prostředí, k zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti apod. V rámci tohoto nakládání s financemi státem vznikají právní vztahy, které jsou předmětem finančního práva. Studenti si v rámci výuky a samostudia osvojí znalosti o obsahu těchto právních vztahů, o daňové soustavě a jednotlivých druzích daní, soustavě poplatků Klíčová slova: finanční právo, finančněprávní vztahy, (subjekty), veřejné rozpočty (státní rozpočet, rozpočty územních celků, fiskální úloha), ČNB a měnová politika, daňová a poplatková soustava, daně (přímé, nepřímé), poplatky (státní. místní), daňové řízení (právní úprava, zásady, stadia s důrazem na opravné řízení a daňovou exekuci) Úkoly: 1. Vysvětlete pojmy fiskální a monetární politika? Kdo je provádí? 2. Vyjmenujte druhy nepřímých daní? Proč se takto označují? 3. Vyjmenujte druhy místních poplatků. 4. Jaký je základní rozdíl mezi daní a poplatkem. 5. Vyjmenujte a stručně popište jednotlivá stadia daňového řízení. Prameny: 1. Bakeš, M. a kol.: Finanční právo, Praha, C.H. Beck, aktuální vydání. 2. Ryska, R. a kol.: Právo pro střední školy, Praha, Fortuna,

12 3. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění 4. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 5. zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, platném znění 6. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, v platném znění 7. zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění 8. zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění 9. zákon š. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění 10. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 11. zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích Znalost uvedených zákonů postačuje pouze rámcová, v rozsahu úvodních ustanovení zákona a předmětu a rozsahu úpravy, vyjma zákona č. 337/1992 Sb., který je třeba znát zevrubněji (v rozsahu upřesněném na přednášce a semináři), zejména s ohledem na skutečnost, že se jím řídí i exekuce na planění peněžitých povinností, stanovených ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. 12

13 5. Občanské právo hmotné a) Pojem občanského práva hmotného, prameny b) Fyzické osoby, právní způsobilost a její druhy c) Právnické osoby, stát d) Zastoupení e) Ochrana osobnosti, osobních a citlivých údajů f) Občanskoprávní vztahy g) Věcná práva, věcná práva k cizím věcem h) Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení i) Dědické právo j) Závazkové právo Cíl, obsah: Občanské (civilní) právo hmotné je základem soukromého práva ČR. Znalost jeho pojmů, vztahů a institutů je klíčová k pochopení dalších, speciálních oborů soukromého práva. V rámci předmětu se studenti dozvědí např. o subjektech právních vztahů a jejich právní způsobilosti, o obsahu těchto vztahů, o skutečnostech, které je zakládají, mění nebo ruší, o věcných právech (se zaměřením na vlastnictví jedná se o stěžejní právo, založené Listinou), o odpovědnosti za škodu a její náhradu, o závazkovém právu (včetně základních typů smluv) a o právu dědickém. Základním pramenem pro studium je občanský zákoník. Jedná se o značně rozsáhlou normu, proto je třeba zaměřit se pouze na vybrané pasáže. Potřebné znalosti o klíčových pojmech a vztazích pomůže dobře doplnit samostudium vybraných kapitol učebnice občanského práva, doplněné výkladem na přednáškách a praktickými příklady řešenými v rámci seminářů. Klíčová slova: občanský zákoník, dobré mravy, subjekty právních vztahů (fyzické osoby, právnické osoby, stát), právní způsobilost (právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům, způsobilost k protiprávním úkonům), zastoupení zákonné a smluvní, osobnostní práva, osobní údaj, citlivý údaj, právní skutečnosti (právní úkon, právní událost včetně plynutí času, lhůt a jejich počítání), promlčení a prekluze, osoby blízké, věcná práva (vlastnictví, spoluvlastnictví 13

14 včetně společného jmění manželů SJM, držba), věcná práva k cizím věcem (zástavní právo, zadržovací právo, předkupní právo, věcná břemena), odpovědnost za škodu (subjektivní odpovědnost za škodu, objektivní odpovědnost za škodu relativní a absolutní), způsoby náhrady škody, bezdůvodné obohacení, dědění (ze zákona 4 dědické skupiny, ze závěti 3 formy závěti, vydědění, neopominutelní dědicové, odúmrť), závazky (vznik, zajištění zánik), pojmenované smlouvy a jejich základní typy dle občanského zákoníku kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o výpůjčce. Úkoly: 1. Definujte pojem právní subjektivita. 2. Má 11tiletá osoba způsobilost k právním úkonům? Pokud ano, v jakém rozsahu? Najděte v občanském zákoníku ustanovení, které tento případ upravuje. 3. Definujte pojem právnická osoba. Kdy vzniká její právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům? 4. Jaký je z hlediska definice a ochrany rozdíl mezi tzv. osobním a tzv. citlivým údajem? 5. Definujte pojem právní skutečnost, uveďte typické příklady. 6. Jaká dílčí práva jsou obsažena v právu vlastnickém? 7. Co je to tzv. elasticita vlastnického práva? 8. Může dle občanského zákoníku osoba nabýt smluvně vlastnického práva k věci od nevlastníka? Pokud ano, uveďte příklad. 9. Co znamená dvoufázovost nabývání vlastnického práva? Uveďte na příkladu nabytí vlastnictví k nemovité věci. 10. Může být předmětem věcného břemene věc movitá? 11. Definujte pojem subjektivní odpovědnost za škodu. Jaké jsou základní podmínky vzniku této odpovědnosti? 12. Definujte pojem absolutní objektivní odpovědnost. Uveďte konkrétní ustanovení občanského zákoníku, v němž je upravena. 13. Pokud si návštěvník restaurace odloží kabát na věšák k tomu určený a je mu odcizen, odpovídá za tuto škodu provozovatel restaurace, je-li vedle věšáku umístěna výstraha, že za odložené věci se neručí? Odpověď argumentačně podpořte konkrétním ustanovením občanského zákoníku. 14. Jaké znáte způsoby (formy) dědění? Který způsob má přednost? 15. Vyjmenujte 3 základní druhy (formy) testamentu. Uveďte jejich zákonné náležitosti. 14

15 16. Co znamená tzv. vydědění, jaké má právní následky a za jakých podmínek jej lze učinit? 17. Může manžel dědit sám, tj. celé dědictví, v tzv. první dědické skupině? Odůvodněte. 18. Co je to tzv. odúmrť? Najděte v občanském zákoníku ustanovení, které ji upravuje. 19. Definujte pojmy věřitel, pohledávka, dlužník, dluh. 20. Jaké následky má promlčení práva věřitele a jaké pro dlužníka? Znamená přijetí plnění na promlčenou pohledávku bezdůvodné obohacení na straně věřitele? 21. Je darování jednostranným nebo dvoustranným právním úkonem? Prameny: 1. Knappová, M., Švestka, J.,a kol.: Občanské právo hmotné, svazek 1., První a Druhý díl, Praha, ASPI, Ryska, R. a kol.: Právo pro střední školy, Praha, Fortuna, usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR 4. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění vybraná ustanovení dle názvů témat. viz výše 5. zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Část první Hlava I. a II. 15

16 6. Obchodní právo a) Úvod do problematiky, základní pojmy, prameny b) Obecné podmínky podnikání a jeho subjekty c) Obchodní společnosti d) Obchodní závazkové vztahy obecně e) Živnostenský zákon Cíl, obsah: Výklad o základních otázkách obchodního práva jako součásti práva soukromého navazuje na výklad z obecného práva civilního. Úprava daná obchodním zákoníkem je ve vztahu k občanskému zákoníku úpravou speciální tj. její aplikace má přednost a pouze v případě, kdy obchodní zákoník nemá odchylnou úpravu, se použije úprava občanského zákoníku. Tento vztah vyjadřuje zásada lex specialis derogat legi generali. V rámci přednášek, seminářů a samostudia si studenti osvojí znalosti týkající se základních pojmů a institutů obchodního práva, dále pak obchodních společností a obchodně-závazkových vztahů, upravených v obchodním zákoníku. Relativně samostatnou oblastí je pak úprava živnostenského podnikání, daná zvláštním zákonem. Klíčová slova: Podnikání, podnik, obchodní jmění, obchodní firma, základní kapitál, prokura, obchodní rejstřík, obchodní společnosti založení a vznik, přeměna, zrušení a zánik včetně likvidace, obchodní společnosti druhy (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.), družstvo, obchodní závazkové vztahy, živnostenské podnikání, živnost definice, rozdělení a druhy živností, živnostenský list, koncesní listina, živnostenský rejstřík Úkoly: 1. Definujte pojem podnikání podle obchodního zákoníku. Jedná se o pojem širší nebo užší než je pojem živnostenské podnikání? Argumentujte příslušnými ustanoveními zákona. 2. Jsou obchodní společnosti výhradně právnickými osobami nebo mohou být i fyzickými osobami? 16

17 3. Jaký je rozdíl mezi založením a vznikem obchodní společnosti? Argumentujte zákonným ustanovením. 4. Kdo vede obchodní rejstřík a jaké údaje se do něho zapisují? 5. Do jaké výše ručí za závazky společnosti společníci veřejné obchodní společnosti? 6. Definujte pojem komanditista a komplementář a uveďte rozsah jejich ručení za závazky společnosti. 7. Jaká je minimální povinná výše základního kapitálu s.r.o.? Argumentujte ustanovením obchodního zákoníku. 8. Definujte pojem živnost, živnostenské podnikání. 9. Jaké je základní dělení živností? Vyjmenujte druhy živností. Prameny: 1. Pelikánová I. a kol.: Obchodní právo, I. a II. díl, Praha, ASPI, Ryska, R. a kol.: Právo pro střední školy, Praha, Fortuna, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Část první Hlava I., III., Část druhá Hlava I., II., Část třetí Hlava I. 4. zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění Část první, Část druhá, Část čtvrtá 17

18 7. Rodinné právo a) Pojem rodinného práva, prameny, pojem a funkce manželství, uzavření, neplatnost a zánik manželství b) Vztahy mezi rodiči a dětmi, práva a povinnosti rodičů a dětí c) Jméno a příjmení dítěte, určování a popírání otcovství d) Náhradní rodinná péče - osvojení, pěstounská péče, poručenství a opatrovnictví e) Vyživovací povinnost f) Úmluva o právech dítěte, sociálně-právní ochrana dětí Cíl, obsah: Rodinné právo patří k důležitým oborům soukromého práva. Ústavně je zakotveno v čl. 32 Listiny. Studenti získají v rámci přednášek, seminářů a samostudia příslušných právních předpisů a literatury znalosti o obsahu, základních pojmech a institutech rodinného práva. Výklad v rámci přednášek a seminářů resp. samostudium se zaměří na institut manželství, jeho vznik, zánik, neplatnost, vztahy mezi manželi a mezi rodiči a dětmi. Předmětem studia bude dále určování a popírání otcovství, náhradní rodinná péče, vyživovací povinnost a její druhy. K povinným znalostem studentů bude patřit i zevrubnější znalost Úmluvy o právech dítěte a oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Klíčová slova: Rodinné právo, rodina, zákon o rodině, dítě, nezletilé dítě, manželství, sňatek občanský a církevní, rozvod sporný, rozvod konsensuální, rozvod ztížený, úprava poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu, vzájemná práva a povinnosti manželů, rodičovská zodpovědnost, jméno a příjmení dítěte, domněnky otcovství, popírání otcovství, osvojení a jeho druhy, pěstounská péče, poručenství, opatrovnictví, druhy vyživovací povinnosti, Úmluva o právech dítěte, zákon o sociálně právní ochraně dětí Úkoly: 1. Jaké jsou formy uzavření sňatku v ČR? Jaké jsou zákonné podmínky uzavření sňatku u těchto forem? 18

19 2. Může 17tiletá osoba platně uzavřít manželství? Pokud ano, za jakých podmínek? Argumentujte zákonným ustanovením. 3. Uveďte rozdíly mezi právními následky neplatného a neexistujícího manželství. 4. Jaké druhy rozvodů upravuje zákon o rodině? Uveďte zákonné podmínky u každého z nich. 5. Co je to tzv. kvalifikovaný rozvrat? 6. Vysvětlete pojem rodičovská zodpovědnost. 7. Vyjmenujte formy náhradní rodinné péče v ČR. Kde jsou upraveny? 8. Jaká je definice dítěte v Úmluvě o právech dítěte? 9. Co znamená zásada tří P? Vysvětlete, argumentujte právní úpravou. 10. Co je předmětem sociálně-právní ochrany dětí? Uveďte konkrétní příklady. Prameny: 1. Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek III., díl 4. Rodinné právo, ASPI, Praha, 2002; s usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR 3. sdělení FMZV ČSFR č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte, dostupné z: 4. zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění 5. zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění 6. zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, v platném znění 19

20 8. Pracovní právo a) Pojem, prameny, pracovně právní vztahy a skutečnosti b) Vznik, změna pracovního poměru c) Skončení pracovního poměru d) Pracovní doba, doba odpočinku, zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých e) Odpovědnost za škodu v pracovním právu f) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr g) Státní politika zaměstnanosti, zaměstnávání osob se zdravotním postižením Cíl, obsah: Pracovní právo je odvětvím na pomezí práva soukromého a veřejného. Je tvořeno 3 základními oblastmi individuálním pracovním právem ((tj. úprava vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli), kolektivním pracovním právem (tj. právní vztahy mezi zástupci zaměstnanců odbory a zaměstnavatelů zaměstnavatelskými svazy) a oblastí zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti). V rámci přenášek, seminářů a samostudia se studenti dozvědí o druzích pracovněprávních vztahů a podmínkách jejich vzniku, přičemž větší pozornost bude věnována pracovnímu poměru jako klíčovému pracovněprávnímu vztahu, jeho náležitostem, způsobům jeho vzniku (se zaměřením na pracovní smlouvu a její náležitosti), změny (převedení, přeložení) a skončení. Dalšími důležitými tématy jsou pracovní doba a její délka a rozvržení, doba odpočinku (druhy, délka), zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých, odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu. Studenti si dále osvojí znalosti z oblasti právních vztahů zaměstnanosti, které vznikají v souvislostí s realizací ústavního práva na zaměstnání (čl. 26 Listiny). Klíčová slova: Pracovněprávní vztah, zaměstnanec a zaměstnavatel a jejich právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům v pracovním právu, pracovní poměr, pracovní smlouva, volba, jmenování, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou a jeho podmínky, způsoby skončení pracovního poměru, výpovědní důvody, pracovní doba, doba odpočinku (přestávky v práci, odpočinek mezi směnami, odpočinek v týdnu, dovolená na zotavenou a její druhy), zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých, odpovědnost zaměstnance za škodu (obecná odpovědnost, odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách a za ztrátu svěřených 20

21 předmětů) a zaměstnavatele za škodu (obecná odpovědnost, odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, odpovědnost za škodu na odložených věcech), předcházení škodám (prevence), rozsah náhrady škody v pracovním právu, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, státní politika zaměstnanosti, právo na zaměstnání, vhodné zaměstnání, zprostředkování zaměstnání, úřady práce, uchazeči o zaměstnání a jejich evidence, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zaměstnávání osob z EU a cizinců Úkoly: 1. Uveďte způsoby vzniku pracovního poměru. 2. Uveďte ještě alespoň 2 příklady dalších druhů pracovněprávních vztahů vedle pracovního poměru. 3. O jaké důvody konkrétně se jedná, je-li dána výpověď z tzv. organizačních důvodů? Argumentujte zákonným ustanovením. 4. Jaká je délka výpovědní doby u tzv. organizačních důvodů a kdy začíná běžet? Argumentujte zákonným ustanovením. 5. Jaká je maximální délka stanovené týdenní pracovní doby? 6. Jaká může být maximální délka směny při rovnoměrném rozvržení pracovní doby? Argumentujte zákonným ustanovením. 7. Zaměstnanec, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trvá 14 měsíců, odpracuje u něho z důvodu časté pracovní neschopnosti celkem 56 dní v kalendářním roce. Bude mít nárok na dovolenou na zotavenou v plné výměře? 8. Může zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem, který je zároveň poživatelem starobního důchodu, znovu pracovní smlouvu na dobu určitou na 1 rok, i když se má jednat již o třetí takovou smlouvu mezi nimi za sebou? 9. Co je to pracovní úraz? Definujte pomocí právního předpisu. 10. Může uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti zaměstnanec, který již dovršil 17 let věku? Odpověď odůvodněte poukazem na ustanovení právního předpisu. 11. Může manžel jako zaměstnavatel fyzická osoba zaměstnat svou manželku v pracovním poměru? Odůvodněte zákonným ustanovením. 12. Co je to právo na vhodné zaměstnání? Definujte pojem vhodné zaměstnání. 13. Uveďte podmínky nároku na výplatu a poskytování podpory v nezaměstnanosti. 21

22 Prameny: 1. Bělina, M.. a kol.: Pracovní právo, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění 3. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 4. nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce 22

23 9. Občanské právo procesní (občanský soudní řád o.s.ř.) a) Pojem, prameny, základní zásady b) Řízení v prvním stupni c) Opravné prostředky d) Výkon rozhodnutí e) Správní soudnictví soudní řád správní Cíl, obsah: Občanské právo procesní - civilní proces je základním řízením celého soukromého práva. Jeho zásady a úprava se tedy použijí i pro aplikaci hmotného práva obchodního, rodinného, pracovního apod. Studenti se seznámí, v rámci přednášek, seminářů a samostudia, se základními principy, na nichž je řízení postaveno, se základními pojmy (žalobce, žalovaný, žaloba, rozsudek, platební rozkaz apod.) a průběhem jednotlivých fází řízení. Dále se seznámí s exekučním řízením, které je fakultativní a navazuje na nalézací řízení pouze v případě, že soudem uložená povinnost není splněna dobrovolně. Samostatnou kapitolou je výklad (a samostudium) týkající se správního soudnictví. Toto velmi důležité soudní přezkumné řízení slouží např. k nápravě nesprávného (nezákonného) postupu správních orgánů nebo jejich nečinnosti a je jednou z ústavních záruk občanů na ochranu jejich práv vůči státní moci. Všechny vědomosti nabyté v rámci tohoto tématu mohou absolventi velmi dobře využít nejen např. při poskytování porady klientům, ale i v soukromém životě. Klíčová slova: základní zásady občanského soudního řízení, fáze řízení (nalézací včetně opravného, vykonávací), sporné a nesporné řízení, věcná a místní příslušnost soudu, složení soudu, účastníci řízení (3 definice účastníků), způsobilost být účastníkem řízení, procení způsobilost, zastoupení účastníků (zákonné, na základě plné moci), jednání státu v řízení, doručování, běh a počítání procesněprávních lhůt, podání a jeho náležitosti, zahájení řízení, řízení zahajovaná i bez návrhu, žaloba a její náležitosti, žaloba na plnění, žaloba na určení, dokazování, důkazní prostředky, rozhodnutí (rozsudek, usnesení, platební rozkaz), kontumační rozsudek, rozsudek pro uznání, náležitosti rozsudku, vyhlášení a doručení rozsudku, právní moc a vykonatelnost, náklady řízení a jejich náhrada, řádné opravné prostředky a podmínky jejich použití (odvolání), rozhodnutí v odvolacím řízení, mimořádné opravné prostředky a podmínky jejich 23

24 použití (dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost), soudní exekuce pojem, průběh, způsoby provedení exekuce na peněžité a nepeněžité plnění, exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb.; správní soudnictví pojem, předmět, právní úprava, druhy řízení, pravomoc a věcná příslušnost soudů, řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (průběh, lhůty), opravné prostředky (kasační stížnost), Nejvyšší správní soud Úkoly: 1. Definujte sporné a nesporné řízení, rozdíly mezi nimi včetně rozdílného pojmosloví. 2. Co znamená tzv. procesní způsobilost a kdo ji má? 3. Jaké jsou náležitosti dohody o plné moci? 4. Uveďte zásadní rozdíly mezi hmotněprávními a procesněprávními lhůtami. Argumentujte zákonnými ustanoveními. 5. Co znamená tzv. břemeno tvrzení a břemeno důkazní a jaké důsledky má neunesení byť jednoho z nich účastníkem řízení? 6. Co je tzv. žalobní petit? 7. Vysvětlete pojem kontumační rozsudek a podmínky, za nichž soud takový rozsudek může vydat. 8. Uveďte alespoň 3 příklady záležitostí, které v 1. stupni rozhoduje krajský soud. Argumentujte ustanovením o.s.ř.. 9. Co je to tzv. odpor a proti jakému rozhodnutí soudu směřuje? 10. Co znamená odkladný účinek odvolání? K jaké vlastnosti rozhodnutí se vztahuje vždy a k jaké pouze v některých případech? 11. Jaká je lhůta pro podání odvolání? 12. Proti jakým rozhodnutím obecně směřují mimořádné opravné prostředky? Vyjmenujte druhy těchto prostředků dle o.s.ř. 13. Co je to tzv. exekuční titul? 14. Uveďte alespoň 4 způsoby (druhy) výkonu rozhodnutí dle o.s.ř. 15. Jaká je lhůta pro podání žaloby v rámci správního soudnictví proti rozhodnutí správního orgánu? Jaký soud bude o takové žalobě rozhodovat? Argumentujte zákonným ustanovením. 24

25 Prameny: 1. Ryska, R. a kol.: Právo pro střední školy, Praha, Fortuna, zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění 3. zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění 4. zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění 5. zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti,, v platném znění 25

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Podnikání Dálková nástavbová

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Podnikání Dálková nástavbová Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Období Základy práva Profilová ústní Podnikání Dálková nástavbová MZ2019 1 1. Pojem práva, stát, vztah státu a práva, objektivní

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu Organizace a činnosti veřejné správy + Pojem veřejná správa + Vymezení veřejné správy v právním řádu + Výkon veřejné

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Bakalářské kombinované studium program: Právní specializace. Obor: Obchodně právní studia. Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Bakalářské kombinované studium program: Právní specializace. Obor: Obchodně právní studia. Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium program: Právní specializace Obor: Obchodně právní studia Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2018 ZÁŘÍ 2018 LEDEN 2019 Povinný předmět: Občanské právo 1. Občanské právo

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv...

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv... Obsah Seznam autorů...17 Seznam zkratek...19 Předmluva...21 Historický úvod...23 ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA...35 1 Soukromé právo a jeho základní zásady...37 1 Předmět úpravy občanského zákoníku

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium Vyšší justiční úředník Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2012 ZÁŘÍ 2012 LEDEN 2013 Otázky k bakalářské státní zkoušce oboru Vyšší justiční úředník Povinný předmět:

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace o studiu + Seznam literatury + Slovo o autorce Historický úvod do pracovního práva, zařazení pracovního práva

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Předmět: Právo, Marketing a management 1. a) Právo a stát práva - charakteristika právního státu právních norem,

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: ÚVOD DO RODINNÉHO PRÁVA, PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A JEHO ZÁNIKU Předmětem prvního soustředění

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

OBSAH. Použité zkratky... XII

OBSAH. Použité zkratky... XII OBSAH Použité zkratky... XII 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení... 1 1.1 Pracovněprávní vztahy... 1 1.1.1 Subjekt... 2 1.1.2 Obsah... 3 1.1.3 Objekt... 3 1.2 Zásady pracovního práva... 4 1.2.1 Smluvní

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii VII... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Zdravotně sociální fakulta VEŘEJNÁ A STÁTNÍ SPRÁVA. Metodická příručka. JUDr. Martin ŠIMÁK

Zdravotně sociální fakulta VEŘEJNÁ A STÁTNÍ SPRÁVA. Metodická příručka. JUDr. Martin ŠIMÁK J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta VEŘEJNÁ A STÁTNÍ SPRÁVA Metodická příručka JUDr. Martin ŠIMÁK 2 0 0 6 Obor: Rehabilitační psycho-sociální péče o

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ÚŘEDNÍKŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ÚŘEDNÍKŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ÚŘEDNÍKŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu + Seznam literatury + Slovo o autorce Historický úvod do pracovního práva, zařazení pracovního

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Změna v pojmosloví v okruhu občanského práva ve 4. ročníku v předmětu Právo.

Změna v pojmosloví v okruhu občanského práva ve 4. ročníku v předmětu Právo. Dodatek č. 10 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 341M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 platnost dodatku je od 1. 9. 201 Změna v pojmosloví v okruhu občanského

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Učebnice programu,,právo pro každý den Street Law pro učitele a studenty od let ZŠ a SŠ Kolektiv autorů Obsahuje základní poznatky

Učebnice programu,,právo pro každý den Street Law pro učitele a studenty od let ZŠ a SŠ Kolektiv autorů Obsahuje základní poznatky PRÁVO PRO KAŽDÉHO PRÁVO PRO KAŽDÉHO Učebnice programu,,právo pro každý den Street Law pro učitele a studenty od 14-16 let ZŠ a SŠ Kolektiv autorů Obsahuje základní poznatky o právu Vydalo Partners Czech,

Více

CS004 - Vodohospodářská legislativa. Přednáška číslo 3. Správní právo, správní řád, správní řízení

CS004 - Vodohospodářská legislativa. Přednáška číslo 3. Správní právo, správní řád, správní řízení CS004 - Vodohospodářská legislativa Přednáška číslo 3. Správní právo, správní řád, správní řízení CS004 - Vodohospodářská legislativa Q&A??? Co víte o správním právu? Setkali jste se se správním řízením?

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně právní ochraně dětí (platí od 15. 81. 7. 2017 do 31. 1014. 8. 2017) ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. ZÁKLADNÍ POJMY právo: pozitivní (ius positivum) x přirozené (ius naturale) objektivní x subjektivní právní řád v rámci státu právní systémy ( sdružují podobné

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie Název předmětu: Základy práva Číslo předmětu: B01270 Typ předmětu, dotace: povinný, 30 hodin, 2+0 Zakončení předmětů: zápočet Ročník: 1. Semestr: zimní Vyučující: JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. Kontakt:

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim SEZNAM PŘEDPISŮ A MATERIÁLŮ pro advokátní zkoušky U všech předpisů rozumí se jejich aktuální stav ve znění pozdějších právních a stavovských předpisů, příp. nálezů Ústavního soudu! U předpisů označených

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

Bakalářský studijní program: Správa

Bakalářský studijní program: Správa Bakalářský studijní program: Správa Správa v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami PŘEDMĚTY OBOROVÉ SPECIALIZACE Ročníky 1 3 Zakončení a semestr Fungování trhu s nemovitostmi Základy trhu s nemovitostmi

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán. Školní rok:20 17/2018

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán. Školní rok:20 17/2018 Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. školní rok 2017/20 18 Vzdělávací program: Veřejná správ a regionální rozvoj. Obor:Veřejnosprávní činnost Ročník: I. Vyučující: JUDr.Sárka Palermová Školní rok:20 17/2018

Více

582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (platí od 1. 87. 2017 do 31. 127. 2017) ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Řízení o podpůrných opatřeních...1 1. Rozčlenění podpůrných opatření, jejich vzájemný procesní vztah a vztah k omezení svéprávnosti...1

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi VII... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii KAPITOLA I. Soukromé právo pojem, předmět a prameny úpravy 1.1 Pojem soukromého práva, jeho součásti... 1 1.2 Občanské právo hmotné

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Dodatek č. 3 k IV. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětu Základy přírodních věd, část Chemie a předmětu Právo

Dodatek č. 3 k IV. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětu Základy přírodních věd, část Chemie a předmětu Právo Dodatek č. 3 k IV. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětu Základy přírodních věd, část Chemie a předmětu Právo Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 OBSAH ÚVOD... 12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 1. PRÁVNÍ POSTAVENÍ VEŘEJNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ... 18 1.1 Právní postavení školy a školského

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz OSNOVA PŘEDMĚTU Pojem a předmět úpravy občanského a soukromého práva, vztah k ostatním oborům. Právo veřejné a soukromé. Prameny

Více