Z á p i s. U s n e s e n í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. U s n e s e n í"

Transkript

1 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne OÚ/471/2015 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO Přítomní:, Mgr. Mazurová Barbora,,, Ing.Arch. Adámková Monika,,, Omluveni: Zapisovatelem zápisu: Radka Trňáková Ověřovatelé: Ing. Antonín Vašut, Ing.Arch. Monika Adámková ti - zdržel se gram v navrženém znění uvedený v podkladech ZO se rozšiřuje o bod 3.2. Na návrh Ing.Arch.Moniky Adámkové rozšíření gramu o bod 3.3. jednání návrhu územního plánu a bod 3.4. podání připomínek k zásadám územního rozvoje ti - zdržel se kontrolu usnesení z minulého 4 zasedání ZO konaného dne ti - zdržel se U s n e s e n í z 4. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne OÚ/303/2015 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO Přítomní:,, Mgr. Mazurová Barbora,,, Ing.Arch. Adámková Monika,, Omluvení: Zapisovatelem zápisu: Radka Trňáková Ověřovatelé: Libor Fukala, Mgr. Barbora Mazurová ti - zdržel se gram v navrženém znění uvedený v podkladech ZO ti - zdržel se kontrolu usnesení z minulého 3 zasedání ZO konaného dne ti - zdržel se Str. 1

2 bod 1.1. Zastupitelstvo obce schvaluje a uzavírá vyjádřením souhlasu: 1. celoroční hospodaření obce Staré Město za rok 2014 a závěrečný účet obce Staré Město za rok 2014, a to bez výhrad, 2. celoroční hospodaření p.o. ZŠaMŠ Staré Město za rok 2014 a závěrečný účet p.o. ZŠaMŠ Staré Město za rok 2014, 3. účetní uzávěrku obce Staré Město za rok 2014, 4. účetní uzávěrku p.o. ZŠaMŠ Staré Město za r. 2014, 5. převedení zlepšeného hospodářského výsledku p.o. ZŠaMŠ Staré Město za rok 2014, ve výši ,14 Kč do fondu rezerv. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1. zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Staré Město za rok 2014, vyhotovenou pracovníky KÚ Ostrava čj. MSK 41180/2015, Sp. zn. KON/10828/2014/Sam V10, 2. bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 21. dubna 2015, 3. bere na vědomí tokol č. NVK/2015/1/ Staré Město o vedení následné veřejnoprávní kontroly za rok 2014 u p.o. Základní škola a Mateřská škola, okres Frýdek-Místek. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Omluven Ing. Arch. Adámková M. bod rozpočtové změny č. 2 rozpočtu obce na r a to jak ve výdajové i příjmové stránce. Rozpočtové změny budou vedené dle přílohy č. 1.2., která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 2. bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Omluven Ing. Arch. Adámková M. Str. 2

3 splněno bod 1.4. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR na základě Rozhodnutí č.j. 345/MK-S 3255/2015 OULK na jekt Pořízení www. katalogu dokumenty. splněno bod Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 7017/21 k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku ČEZ Distribuce a.s., IČ: , se sídlem Děčín, Děčín-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ smlouvu č. IZ /VB o zřízení práva věcného břemene služebnosti - k pozemku p.č. 7017/21 k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, vedený na LV č.1 u Katastrálního úřadu MS kraj, kat. pracoviště Frýdek-Místek, která bude uzavřena mezi vlastníkem pozemku tj. Obci Staré Město a stranou oprávněnou tj. ČEZ Distribuce a.s., IČ: , se sídlem Děčín, Děčín- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uvedené v bodě 2. tohoto usnesení. 4. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy bod 3.2. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M. Celkem 9 NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M. Celkem 9 splněno Str. 3

4 1. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/3/i/2015/Ch, která bude uzavřena mezi budoucím obdarovanou Obci Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, Staré Město, PSČ Frýdek-Místek a budoucím dárcem tj. Moravskoslezským krajem, IČ: , se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o. IČ: , se sídlem Úprkova 1, Ostrava. 2. Uzavření Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/3/i/2015/Ch, mezi budoucím obdarovanou Obci Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, Staré Město, PSČ Frýdek-Místek a budoucím dárcem tj. Moravskoslezským krajem, IČ: , se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o. IČ: , se sídlem Úprková 1, Ostrava. 3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M. Celkem 9 splněno bod smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMPOZ27/0915/15, která bude uzavřena mezi budoucí oprávněnou Obcí Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, Staré Město, PSČ Frýdek-Místek a budoucím povinným tj. Povodím Odry, státní podnik, IČ: , se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava. 2. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMPOZ27/0915/15, mezi budoucí oprávněnou Obcí Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, Staré Město, PSČ Frýdek-Místek a budoucím povinným tj. Povodím Odry, státní podnik, IČ: , se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava. 3. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M. Str. 4

5 Celkem 9 Návrh usnesení ne/ byl schválen splněno bod Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 916/D/FM/2015, která bude uzavřena mezi Obcí Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, Staré Město, PSČ Frýdek-Místek a SmVaK Ostrava a.s., IČ: , se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, Ostrava. 2. Uzavření Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 916/D/FM/2015, mezi Obcí Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, Staré Město, PSČ Frýdek-Místek a SmVaK Ostrava a.s., IČ: , se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, Ostrava. 3. zmocňuje starostu obce k podpisu této dohody NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M. Celkem 9 splněno bod 3.5. Zastupitelstvo obce schvaluje : 1. odkoupení pozemku p.č ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 v obci Staré Město, kat. území Staré Město u Frýdku-Místku od Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, za nabídnutou kupní cenu ,00 Kč, 2. převzetí daňové povinnosti z nabytí předmětné nemovité věci ve znění: Smluvní strany se dohodly, že poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci tj. Obec Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, PSČ Frýdek-Místek, 3. pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy odkoupení pozemku p.č ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 v obci Staré Město, kat. území Staré Město u Frýdku-Místku a pověřuje ho podpisem této smlouvy. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Str. 5

6 bíhá bod Vyhotovení jektové dokumentace na realizaci Zabezpečovacího zařízení v budovách ZŠaMŠ Staré Město a v budově Hasičské zbrojnice ve Starém Městě firmou Libor Ferfecký, IČ: , se sídlem Na Srázu 701/2, Ostrava, PSČ Ostrava-Slezská Ostrava v r Smlouvu o dílo na zhotovení jektové dokumentace na realizaci Zabezpečovacího zařízení v budovách ZŠaMŠ Staré Město a v budově Hasičské zbrojnice ve Starém Městě, která bude uzavřená mezi firmou Libor Ferfecký, IČ: , se sídlem Na Srázu 701/2, Ostrava, PSČ Ostrava-Slezská Ostrava a Obcí Staré Město, IČ: se sídlem Jamnická 46, Staré Město, PSČ Frýdek-Místek. 3. Uzavření Smlouvy o dílo uvedené v bodě 2. tohoto usnesení. 4. Zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Ing. Arch. Adámková M. Celkem 9 NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M. Celkem 9 splněno bod Vyhotovení nové internetové prezentace Obce Staré Město na adrese (web. stránek) firmou PIXIO- David Roško, IČ: , se sídlem Skotňa 70., Staré Město, PSČ Frýdek-Místek v r Smlouvu o dílo na vyhotovení nové internetové prezentace Obce Staré Město na adrese která bude uzavřená mezi firmou PIXIO David Roško, IČ: , se sídlem Skotňa 70, Staré Město, PSČ Frýdek-Místek a Obcí Staré Město, IČ: se sídlem Jamnická 46, Staré Město, PSČ Frýdek-Místek. 3. Uzavření Smlouvy o dílo uvedené v bodě 2. tohoto usnesení. 4. Zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Str. 6

7 NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M. Celkem 9 splněno bod vedení výběrového řízení na zhotovitele investičních akcí: Výměna plynových kotlů v ZŠaMŠ, Zabezpečení budov ZŠaMŠ a budovy Hasičské zbrojnice ve Starém Městě, Zateplení a výměna oken v bytovém domě č. p. 340, firmou RECTE. CZ, s.r.o., IČ: , se sídlem Matiční 730/3, PSČ Ostrava, Moravská Ostrava v r Příkazní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti na vedení výběrových řízení na zhotovitelé na investičních akcí: Výměna plynových kotlů v ZŠaMŠ, Zabezpečení budov ZŠaMŠ a budovy Hasičské zbrojnice ve Starém Městě, Zateplení a výměna oken v bytovém domě č. p. 340, které budou uzavřené mezi firmou RECTE. CZ, s.r.o., IČ: , se sídlem Matiční 730/3, PSČ Ostrava, Moravská Ostrava jako příkazníkem a Obcí Staré Město, Jamnická 46, IČ: jako příkazcem. 3. Uzavření Příkazních smluv na výkon zadavatelské činnosti na vedení výběrových řízení uvedených v bodě 2 tohoto usnesení. 4. Zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. bod 3.9. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M. Celkem 9 splněno Str. 7

8 1. Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 950/D/FM/2015, která bude uzavřena mezi Obcí Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, Staré Město, PSČ Frýdek-Místek a SmVaK Ostrava a.s., IČ: , se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, Ostrava. 2. Uzavření Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 950/D/FM/2015, mezi Obcí Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, Staré Město, PSČ Frýdek-Místek a SmVaK Ostrava a.s., IČ: , se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, Ostrava. 3. zmocňuje starostu obce k podpisu této dohody NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M. Celkem 9 splněno Zastupitelstvo obce zmocňuje: bod 1.3. starostu obce a místostarostu obce k vedení rozpočtových opatření do výše ,--Kč na každé rozpočtové opatření. Zmocnění platí za období od posledního zasedání zastupitelstva obce (duben 2015) do konce roku 2015 s tím, že přijata rozpočtová opatření budou předložená zastupitelstvu obce vždy na následujícím zasedání zastupitelstva obce. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora ti zdržel Ing. Arch. Adámková M. zdržel zdržel Celkem Zastupitelstvo obce vydává: bod 2.1. Str. 8

9 1. Obecně závaznou vyhlášku obce Staré Město č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 2. pověřuje starostu a místostarostu obce podpisem této Obecně závazné vyhlášky. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M. Celkem 9 splněno Ve Starém Městě Finanční a organizační záležitosti 1.1. Rozpočtové změny obce č. 3 na rok 2015 (Ing. Kociánová) Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1. rozpočtové změny č. 3 rozpočtu obce na rok 2015 a to jak ve výdajové i příjmové stránce. Rozpočtové změny byly vedeny dle přílohy č. 1.1., která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 2. bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne Zdůvodnění : Rozpočtové změny č. 3 na rok 2015 byly vedeny na základě zmocnění ZO ze dne , bod 1.3. starostou obce a jednány finančním výborem dne Rozpočtové změny č. 3 na rok 2015 a zápis z jednání finančního výboru ze dne viz příloha č.1.1. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Str. 9

10 Ing. Arch. Adámková M Rozpočtové změny obce č. 4 na rok 2015 (Ing. Kociánová) Návrh na usnesení : 1. rozpočtové změny č. 4 rozpočtu obce na rok 2015 a to jak ve výdajové i příjmové stránce. Rozpočtové změny budou vedeny dle přílohy č. 1.2., která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 2. bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne Zdůvodnění : Rozpočtové změny č. 4 na rok 2015 byly jednány ve finančním výboru dne Finanční výbor doporučuje ZO rozpočtové změny č. 4 na rok 2015 schválit. Návrh rozpočtových změn č.4 na rok 2015 a zápis z jednání finančního výboru ze dne viz příloha č.1.2. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M Rozhod. o přidělení veř. zakázky-výměna kotlů v ZŠaMŠ (Mgr. Roško) Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo: 1. na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o přidělení veřejné zakázky pod názvem Výměna kotlů v ZŠaMŠ uchazeči, který se umístil v pořadí nabídek jako 1, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka, a která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu tj. společnosti Gass-eko s.r.o., IČ: , se sídlem: Ostravská 1929/16a, Hlučín, PSČ , za nejvýše přípustnou cenu ,00 Kč bez DPH, 2. na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem Výměna kotlů v ZŠaMŠ takto: cena celkem bez cena celkem pořadí číslo Uchazeč DPH s DPH uchazečů 1 KROLSTAV BESKYD s r.o ,50 Kč ,90 Kč 5. 2 VODOTOP FM s.r.o ,70 Kč ,48 Kč 3. Str. 10

11 3 IGB Holding, a.s ,90 Kč , 90 Kč 2. 4 BEZAN s.r.o ,80 Kč , 93 Kč 4. 5 Gass-eko s.r.o ,00 Kč ,11 Kč 1. Zdůvodnění: Obec Staré Město vyhlásila v souladu s usnesením ZO ze dne , bod 3.8. výběrové řízení na zhotovitelé stavby Výměna plynových kotlů v ZŠaMŠ. Nabídku podalo 5 firem. Dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 81 odst. 1 zákona musí zadavatel, citace: zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kriterií vyhodnocená jako ekonomický nejvhodnější nebo nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V tomto případě je to nabídka uchazeče společnosti Gass-eko s.r.o, IČ: , se sídlem Ostravská 1929/16a, Hlučín, PSČ Výběrové řízené realizovala firma Recte s.r.o. Záznam o posouzení a hodnocení nabídek-viz příloha č NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M Rozhod. o přidělení veř. zakázky-zabezpeč.budov ZŠaMŠ a Has.zbrojnice (Mg. Roško) Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo: 1. na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o přidělení veřejné zakázky pod názvem Zabezpečení budov ZŠaMŠ a budovy Hasičské zbrojnice ve Starém Městě uchazeči, který se umístil v pořadí nabídek jako 1, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka, a která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu tj. společnosti ALCAM PROFI s.r.o., IČ: , se sídlem: Sadová 624, Frýdek, PSČ Frýdek- Místek, za nejvýše přípustnou cenu ,00 Kč bez DPH. 2. na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem Zabezpečení budov ZŠaMŠ a budovy Hasičské zbrojnice ve Starém Městě takto: cena celkem bez cena celkem pořadí číslo Uchazeč DPH s DPH uchazečů 1 DAXO s.r.o ,33 Kč ,79 Kč 4. 2 RJ - BEST s.r.o ,00 Kč ,36 Kč Neposuzuje se 3 Libor Ferfecký ,00 Kč ,78 Kč Neposuzuje se 4 ORZO SECURITY, spol. s.r.o ,00 Kč ,93, Kč 3. Str. 11

12 5 SIEZA s.r.o ,20 Kč ,95 Kč 2. 6 ALCAM PROFI s.r.o ,00 Kč ,21 Kč 1. Zdůvodnění: Obec Staré Město vyhlásila v souladu s usnesením ZO ze dne , bod 3.8. výběrové řízení na zhotovitelé stavby Zabezpečení budov ZŠaMŠ a budovy Hasičské zbrojnice ve Starém Městě. Nabídku podalo 6 firem. Dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 81 odst. 1 zákona musí zadavatel, citace: zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kriterií vyhodnocená jako ekonomický nejvhodnější nebo nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V tomto případě je to nabídka uchazeče od společnosti ALCAM PROFI s. r. o, IČ: , se sídlem Sadová 624, Frýdek, PSČ Frýdek-Místek. Zadavatel stanovil v čl. VI. zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu podmínku, že pokud nebude některá z nabídek obsahovat požadovanou náležitost, nebude taková nabídka posuzována a hodnocena, resp., bude z hodnocení vyřazena. Kontrolou nabídky dodavatele (2) RJ - BEST s. r. o., Ostrava - Slezská Ostrava, Jan Marie 642/8, PSČ 71000, IČO , zadavatel zjistil, že tento dodavatel nepředložil ve své nabídce podepsaný návrh smlouvy o dílo. Dodavatel s ohledem na výše uvedené nesplnil požadavky uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatel z tohoto důvodu nabídku vyřadil z dalšího posuzování a hodnocení. Kontrolou nabídky dodavatele (3) Libor Ferfecký, Ostrava - Slezská Ostrava, Jan Marie 642/8, PSČ 71000, IČO , zadavatel zjistil, že tento dodavatel nepředložil ve své nabídce podepsaný návrh smlouvy o dílo. Dodavatel tedy s ohledem na výše uvedené nesplnil požadavky uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatel z tohoto důvodu nabídku vyřadil z dalšího posuzování a hodnocení. Výběrové řízené realizovala firma Recte s.r.o. Záznam o posouzení a hodnocení nabídek-viz příloha č NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M Rozhod. o přidělení veř. zakázky-zatepl. a výměna oken v byt. domě č. p. 340 (Mgr, Roško) Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce Staré Město rozhodlo: 1. na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o vyloučení dodavatele BASTA stavební práce s.r.o., IČ , se sídlem: Hasičská 551/52, Hrabůvka PSČ Ostrava, z důvodů nesplnění vyhlášených podmínek veřejné zakázky malého rozsahu, 2. na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o přidělení veřejné zakázky pod názvem Zateplení a výměna oken v bytovém domě č. p. 340 uchazeči, který se Str. 12

13 umístil v pořadí nabídek jako 1, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka a která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu tj. společnosti MIJO-STAV stavby s.r.o., IČ: , se sídlem: Českobratrská 2227/7, PSČ Ostrava, za nejvýše přípustnou cenu ,98 Kč bez DPH, 3. na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem Zateplení a výměna oken v bytovém domě č. p. 340 takto: cena celkem bez cena celkem pořadí číslo Uchazeč DPH s DPH uchazečů 1 SG STAVBY s r.o ,27 Kč ,56 Kč 2. 2 MIJO-STAV stavby s.r.o ,98 Kč ,98 Kč 1. 3 BASTA stavební práce s.r.o ,20 Kč ,98 Kč Neposuzuje se 4 MH-STAVBY s.r.o ,79 Kč ,31 Kč 4. 5 STAVING Frýdek s.r.o ,38 Kč ,84 Kč 3. Zdůvodnění: Obec Staré Město vyhlásila v souladu s usnesením ZO ze dne , bod 3.8. výběrové řízení na zhotovitelé stavby Zateplení a výměna oken v bytovém domě č. p Nabídku podalo 5 firem. Zadavatel požadoval v čl. VI. odst.3. Zadávacích podmínek, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam nejméně tří stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech, a to formou čestného hlášení. Každá uváděná stavba měla svým charakterem odpovídat předmětu soutěžené veřejné zakázky malého rozsahu a měla dosahovat každou samostatně finančního objemu minimálně 1 mil. Kč bez DPH. Dodavatel ve své nabídce doložil seznam těchto tří stavebních prací: 1) Zateplení objektu KŘP MsK Ostrava na ul. Bohumínská 1814, Ostrava Slezská Ostrava, doba plnění 10/ /2014 2) Zateplení souboru objektů Kasární 2, 3, 5, 7 Nová Osada 1, Ostrava - Slezská Ostrava, doba plnění 12/ /2014 3) Zateplení objektu vč. výměny oken kešovo náměstí 634/5, 2020/6, Ostrava, doba plnění 12/ /2015 Vzhledem k tomu, že společnost BASTA stavební práce s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne (spisová značka C KS v Ostravě), je zřejmé a nezpochybnitelné, že výše uváděné referenční stavby nemohly být realizovány tímto dodavatelem v jím uváděné lhůtě, když je existence společnosti datována až dnem Zadavatel s ohledem na zjištěné skutečnosti konstatoval, že dodavatel nesplnil požadavek zadavatele na předložení seznamu nejméně tří stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech. Dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 81 odst. 1 zákona musí zadavatel, citace: zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kriterií vyhodnocená jako ekonomický nejvhodnější nebo nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V tomto případě je to nabídka uchazeče fa MIJOSTAV stavby s.r.o, IČ: se sídlem Českobratrská 2227/7, Ostrava. Výběrové řízené realizovala firma Recte s.r.o. Záznam o posouzení a hodnocení nabídek, úplný výpis z obchodního rejstříku, společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným BASTA stavební práce s.r.o., referenční list fa BASTA s.r.o. z výběr. Řízení o stavbách obdobného charakteru-viz příloha č NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Str. 13

14 Ing. Arch. Adámková M Záměr nájmu pozemků (Mgr. Roško) Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje vrácení pozemků a záměr následného nájmu pozemku p.č o výměře m 2 trvalý trávní porost, 6995/2 o výměře 8 781m 2 trvalý trávní porost, 7005/16 o výměře m 2 orná půda, 7092/18 o výměře m 2 orná půda, 7092/42 o výměře m 2 orná půda, 7083/5 o výměře m 2 orná půda, 7560/21 o výměře m 2 tj. celkem m 2, vše v obci Staré Město, kat. území Staré Město u Frýdku-Místku. Pozemky jsou vedené na LV č. 1 u Katastrálního úřadu Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek. Zdůvodnění : Obec Staré Město jako vlastník pozemku p. č. 7084, 6995/2, 7005/ /18, 7092/42, 7083/5 a 7560/21, vše k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v souladu s ustanovením čl. II. Nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku vypověděl současnému nájemci Ing. Věře Koloničné ke dni o dočasném nájmu pozemku s tím, že pozemky budou v souladu s Nájemní smlouvou předané zpět najímateli k a další nakládání s předmětnými nemovitostmi musí být řešeno formou 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích v účinném znění. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M Záměr směny pozemků (Mgr. Roško) Str. 14

15 Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 6860/2 ostatní plocha (budoucí p.č. 6860/56 o výměře 249 m 2 ), který je ve vlastnictví Obce Staré Město za část pozemků p. č. 6860/7 ostatní plocha, p.č. 6859/2 ostatní plocha a p.č. 6958/2 ostatní plocha (budoucí p.č. 6859/4 o výměře 249 m 2 ), které jsou ve vlastnictví manželů Aleny Orságové a Richarda Orsága. Pozemky se nacházejí v obci Staré Město, kat. území Staré Město u Frýdku-Místku a jsou vedeny u Katastrálního úřadu Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek Zdůvodnění : Obecní úřad obdržel od TJ SOKOL Staré Město žádost o směnu části pozemku p.č. 6860/2 ostatní plocha. Vlastníkem tohoto pozemku je Obec Staré Město. (v návrhu geometrického plánu je nově vzniklý pozemek označený jako p. č. 6860/56 o výměře 249 m 2 -vyznačeno žlutě), za části pozemků p. č. 6860/7, p. č. 6859/2 a p. č. 6858/2. Vlastníky těchto pozemku jsou manželé Alena a Richard Orságovi. (v návrhu geometrického plánu je nově vzniklý pozemek označený jako p.č. 6859/4 o výměře 249 m 2 (vyznačeno růžově). Navrhovanou směnou pozemku dojde ke změně vlastnictví pozemků takto: Nově vzniklý pozemek p.č. 6860/56 o výměře 249 m 2 přejde z vlastnictví Obce Staré Město do vlastnictví manželů Aleny a Richarda Orságových a nově vzniklý pozemek p.č. 6859/4 o výměře 249 m 2 přejde z vlastnictví manželů Orságových do vlastnictví Obce Staré Město. Současní vlastníci nově vzniklého pozemku p.č. 6859/4 (manželé Orságovi) požaduji odebrání veškeré dřevní hmoty z tohoto pozemku. Oddíl kopané zdůvodňuje svoji žádost tím, že využívá část pozemku p.č. 6860/2 svou sportovní činnost. Jedno hřiště však nestačí tréninkové účely hlavně v době nepříznivého počasí. Záměrem navrhované směny je využití získané plochy tréninkové účely oddílu kopané, ale také jiné aktivity např. výcvikovou činnost hasičského sboru Staré Město. Žádost o schválení směny části pozemků a návrh geometrického plánu rozdělení pozemků - viz příloha 1.7. Diskuse: NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora zdržel zdržel ti zdržel ti ti Ing. Arch. Adámková M. ti ti Celkem 5 3 Návrh usnesení nebyl schválen 1.8. Zrušení OZV č. 1/2010 (Mgr. Roško) Návrh na usnesení : Str. 15

16 1. Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za vozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, 2. Pověřuje starostu obce a místostarostu obce podpisem této vyhlášky. Zdůvodnění : Zákonem č. 458/2011 Sb., v účinném znění, došlo v části v článku IX, odst. 2) ke zrušení 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, umožňujícího tento poplatek vybírat. V praxi to znamená, že obec již nemá žádné zákonné zmocnění tento místní poplatek za VHP vybírat. OZV č. 1/ viz příloha č NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M. 2. Smlouvy 2.1. Vstup na pozemek p. č včetně dočasného užívání (Mgr. Roško) Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce souhlasí: 1. se vstupem na pozemek p.č lesní pozemek o výměře 388 m 2, v obci Staré Město, kat. území Staré Město u Frýdku-Místku, vedeného na LV 1 u Katastrálního úřadu Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, investorovi stavby 1.B ohrazování Baštice, km 0,3-0,8 (č. stavby 4930) tj. Povodí Odry s.p., a dále pracovníkům vádějící stavební práce, jektantům stavby a geodetům, 2. smlouvu o dočasném užívání a vstupem na pozemek p. 7052, která bude uzavřena mezi a vlastníkem pozemku Obci Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, PSČ Frýdek-Místek a investorem stavby Povodí Odry s.p., IČ: , se sídlem Varenská 3101/49, Ostrava, 3. uzavření smlouvy uvedené v bodě 2. tohoto usnesení, 4. pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Zdůvodnění : Výše uvedený pozemek je ve vlastnictví Obce Staré Město. Povodí Odry připravuje v rámci tipovodňových opatření stavbu 1.B ohrazování Baštice, km 0,3-0,8 (č. stavby 4930) a k tomu potřebuje dočasně vstoupit a dočasně užívat tento pozemek. Investor stavby se zavazuje, že uhradí případné kazatelné škody. Po dokončení stavby bude pozemek (jeho dotčená část) předána tokolárně zpět vlastníkovi. Záměr obce uzavřít Smlouvu o dočasném užívání a vstupem na Str. 16

17 pozemek byl zveřejněný na úřední desce i v el. podobě Smlouva o dočasném užívání a vstupem na pozemek p.č a katastrální snímek pozemku-viz příloha 2.1. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M Smlouva o dílo Výměna kotlů v ZŠaMŠ (Mgr. Roško) Návrh na usnesení: 1. realizaci investiční akce Výměna kotlů v ZŠaMŠ v roce smlouvu o dílo mezi Obci Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, Staré Město, Frýdek-Místek jako objednatelem a firmou Gass-eko s.r.o, IČ: , se sídlem Ostravská 1929/16a, Hlučín, PSČ jako zhotovitelem, 3. uzavření smlouvy o dílo uvedené v bodě 2. tohoto usnesení, 4. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Zdůvodnění : Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázku na zhotovitelé akce Výměna kotlů v ZŠaMŠ. Zhotovitel-firma Gass-eko s.r.o., IČ: , se sídlem Ostravská 1929/16a, Hlučín, PSČ se stala vítězem tohoto výběrového řízení-viz bod 1.3. dnešního jednání, s kterým je nyní zapotřebí uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci této akce. Předpoklad zahájení této investiční akce je o prázdninách. Smlouva o dílo na realizaci této akce-viz příl NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M. Str. 17

18 2.3. Smlouva o dílo Zabezpečení budov ZŠaMŠ a Has. Zbrojnice (Mgr. Roško) Návrh na usnesení: 1. realizaci investiční akce Zabezpečení budov ZŠaMŠ ve Starém Městě v roce 2015, 2. smlouvu o dílo mezi Obci Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, Staré Město, Frýdek-Místek jako objednatelem a firmou ALCAM PROFI s.r.o., IČ: , se sídlem Sadová 624, Frýdek,, PSČ Frýdek-Místek jako zhotovitelem 3. uzavření smlouvy o dílo uvedené v bodě 2 tohoto usnesení, 4. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Zdůvodnění : Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázku na zhotovitelé akce Zabezpečení budov ZŠaMŠ a budovy Hasičské zbrojnice ve Starém Městě. Zhotovitel-firma ALCAM PROFI s.r.o., IČ: , se sídlem Sadová 624, Frýdek, PSČ Frýdek-Místek se stala vítězem tohoto výběrového řízení-viz bod 1.4. dnešního jednání, s kterým je nyní zapotřebí uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci této akce. Předpoklad zahájení této investiční akce je po podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo na realizaci této akce-viz příl NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M Smlouva o dílo Zateplení a výměna oken v byt. domě č. p. 340 (Mgr. Roško) Návrh na usnesení: 1. realizaci investiční akce Zateplení a výměna oken v bytovém domě č. p. 340 v roce smlouvu o dílo mezi Obci Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, Staré Město, Frýdek-Místek jako objednatelem a firmou MIJO-STAV stavby s.r.o., IČ: , se sídlem: Českobratrská 2227/7, PSČ Ostrava jako zhotovitelem, 3. uzavření smlouvy o dílo uvedené v bodě 2. tohoto usnesení, 4. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Zdůvodnění : Str. 18

19 Obec Staré Město vyhlásila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázku na zhotovitelé akce Zateplení a výměna oken v bytovém domě č. p Zhotovitel-firma MIJO-STAV stavby s.r.o., IČ: , se sídlem: Českobratrská 2227/7, PSČ Ostrava se stala vítězem tohoto výběrového řízení-viz bod 1.5. dnešního jednání, s kterým je nyní zapotřebí uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci této akce. Předpoklad zahájení investiční akce je po podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo na realizaci této akce-viz příloha 2.4. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M Příkazní smlouva-zateplení a výměna oken v byt. domě č.p TDI (Mgr. Roško) Návrh na usnesení Zastupitelstvo obce schvaluje : 1. váděním technického dozoru investora stavby na stavbě Zateplení a výměna oken v bytovém domě č.p. 340 Ing. Luďka Konečného, IČ: , se sídlem Nováčkova 744/12, Ostrava, 2. Příkazní smlouvu na vádění technického dozoru investora na stavbě Zateplení a výměna oken v bytovém domě č.p. 340, která bude uzavřena mezi Ing. Luďkem Konečným, IČ: , se sídlem Nováčkova 744/12, Ostrava jako příkazníkem a Obcí Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, jako příkazcem, 3. Uzavření Příkazní smlouvy uvedené v bodě 2. tohoto usnesení. 4. Zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Zdůvodnění: Zastupitelstvo obce schválilo realizaci stavební akce Zateplení a výměna oken v bytovém domě č.p viz bod 2.5. dnešního jednání. Dle 152, odst. 4 stavebního zákona je u stavby financované z veřejného rozpočtu investor povinen zajistit stavební dozor investora se stavebním vzděláním. Citace zákona: U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou vádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad váděním stavby. Pokud zpracovala jektovou dokumentaci tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor jektanta, případně hlavního jektanta nad souladem váděné stavby s ověřenou jektovou dokumentaci, konec citace. K podání nabídek bylo osloveno 5 firem. Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek byly rovněž zveřejněny na úřední desce a to i v el. podobě na web. stránkách obce. Zadavatel VZMR obdržel nabídky s těmito cenovými nabídkami: Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Výsledné pořadí Ing. Pavel Kupka (1) ,-- Kč ,-- Kč Nehodnotí se Str. 19

20 Ing. Pavel Velička (2) ,-- Kč ,-- Kč Nehodnotí se. Ing. Luděk Konečný (3) ,-Kč ,-Kč 1. Ing. Michal Chovanec (4) ,-Kč ,-Kč 2. Nabídka dodavatelů Ing.Pavla Veličky a Ing.Pavla Kupky nebyly v souladu se zadávacími podmínkami posuzovány ani hodnoceny. Zadavatel po dodavatelích požadoval, aby jejich nabídky obsahovaly informace a doklady vyjmenované v zadávacích podmínkách. Tito dodavatelé ve své nabídce nedoložili oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky ani živnostenský list. Nabídka Ing. Pavla Veličky rovněž neobsahovala zadavatelem požadované tři referenční stavby, ale pouze dvě referenční stavby - toto je v rozporu se zadávacími podmínkami. Na základě všech shora uvedených skutečností Hodnotící komise doporučuje Zastupitelstvu obce Staré Město, aby na svém jednání rozhodlo ve věci veřejné zakázky malého rozsahu Zateplení a výměna oken v bytovém domě č.p. 340, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to s uchazečem Ing. Luďkem Konečným, IČ: , se sídlem Nováčkova 744/12, Ostrava. Záznam o posouzení a hodnocení nabídek a Příkazní smlouva na vádění TDI na stavbě Zateplení a výměna oken v bytovém domě č.p viz příloha 2.5. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M Příkazní smlouva-zateplení a výměna oken v byt. domě č.p AD (Mgr. Roško) Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje : 1. váděním autorského dozoru na stavbě Zateplení a výměna oken v bytovém domě č.p. 340 společnost INPROS F-M, s.r.o., IČ , se sídlem 28.října 1639, Místek, Frýdek-Místek, 2. Příkazní smlouvu, která bude uzavřena mezi společnosti INPROS F-M, s.r.o., IČ: , se sídlem 28.října 1639, Místek, Frýdek-Místek a Obci Staré Město, IČ: , se sídlem Jamnická 46, Staré Město, Frýdek-Místek, 3. Uzavření Příkazní smlouvy uvedené v bodě 2. tohoto usnesení, 4. Zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Zdůvodnění: U stavby financované z veřejného rozpočtu je stavebník dle 152, odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit autorský dozor jektanta stavby - (viz citace zákona v předcházejícím bodě 2.5.). Tím je společnost INPROS F-M, s.r.o., IČ: , se sídlem 28.října 1639, Místek, Frýdek- Místek. Příkazní smlouva-viz příloha 2.6. Str. 20

21 NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M Smlouva o dílo-pd-rekonstrukce budovy fotbalových kabin (Mgr. Roško) Návrh na usnesení: 1. Vyhotovení jektové dokumentace na rekonstrukci budovy fotbalových kabin, umístěné na pozemku p.č. 6860/3 k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, včetně výkonu inženýrské činnosti Ing.arch. Blankou Petrovovou, IČ: se sídlem Řeznická 33, PSČ Frýdek- Místek v roce 2015, 2. Smlouvu o dílo na zhotovení jektové dokumentace na rekonstrukci budovy fotbalových kabin, umístěné na pozemku p.č. 6860/3 k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, včetně výkonu inženýrské činnosti, která bude uzavřená mezi Ing.arch. Blankou Petrovovou, IČ: , se sídlem Řeznická 33, Frýdek, PSČ Frýdek-Místek a Obcí Staré Město, Jamnická 46, IČ: , 3. Uzavření Smlouvy o dílo uvedené v bodě 2. tohoto usnesení, 4. Zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Zdůvodnění: V rámci přípravy této akce zrealizoval obecní úřad VZMR na výběr realizační firmy na vedení díla Vyhotovení jektové dokumentace na rekonstrukci budovy fotbalových kabin umístěné na pozemku p.č. 6860/3 k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, včetně výkonu inženýrské činnosti. K podání nabídek bylo osloveno 9 firem, podklady k podání nabídky včetně zadávacích podmínek byly po celou zadávací dobu zveřejněné na úřední desce a to i v el. podobě na web. stránkách obce. Zadavatel VZMR obdržel nabídky s těmito cenovými nabídkami: Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Celkové pořadí Ins F-M, s.r.o. (1) , - Kč , - Kč 3. Hutní jekt a.s. (2) , - Kč , - Kč 4. Ing. Kamil Zezula (3) , - Kč , - Kč 2. Ing. arch. Blanka Petrovová (4) , - Kč , - Kč 1. Na základě shora uvedených skutečností Hodnotící komise doporučuje Zastupitelstvu obce Staré Město, aby na svém jednání rozhodlo ve věci veřejné zakázky malého rozsahu Vyhotovení jektové dokumentace na rekonstrukci budovy fotbalových kabin umístěné na pozemku p.č. 6860/3 k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, včetně výkonu inženýrské činností, o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele a uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to s Ing.arch. Blankou Petrovovou, se sídlem Řeznická 33, Frýdek-Místek. Záznam o posouzení a hodnocení nabídek a Smlouva o dílo na vyhotovení PD na Str. 21

22 rekonstrukci budovy fotbalových kabin umístěné na pozemku p. č. 6860/3 k.ú. Staré Město u Frýdku- Místku, včetně výkonu inženýrské činnosti viz příloha 2.7. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M Smlouva o dílo-pd-živičné povrchy na ul. Pod Hůrkama (Mgr. Roško) Návrh na usnesení: 1. Vyhotovení jektové dokumentace na realizaci investiční akce Živičné povrchy na ul. Pod Hůrkama v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, včetně výkonu inženýrské činnosti firmou Ing. Jan Görner, IČ: , se sídlem Nad Lipinou 1729, Frýdek, PSČ Frýdek- Místek v roce 2015, 2. Smlouvu o dílo na zhotovení jektové dokumentace na investiční akci Živičné povrchy na ul. Pod Hůrkama, včetně výkonu inženýrské činnosti, která bude uzavřená mezi firmou Ing. Jan Görner, IČ: , se sídlem Nad Lipinou 1729, Frýdek, PSČ Frýdek-Místek a Obcí Staré Město, Jamnická 46, IČ: , 3. Uzavření Smlouvy o dílo uvedené v bodě 2. tohoto usnesení, 4. Zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Zdůvodnění: V rámci přípravy této akce zrealizoval obecní úřad VZMR na výběr realizační firmy na vedení díla Vyhotovení jektové dokumentace na investiční akci Živičné povrchy na ul. Pod Hůrkama včetně výkonu inženýrské činnosti. K podání nabídek byly osloveny 3 firmy, podklady k podání nabídky včetně zadávacích podmínek byly po celou zadávací dobu zveřejněny na úřední desce a to i v el. podobě na web. stránkách obce. Zadavatel VZMR obdržel nabídky s těmito cenovými nabídkami: Varianta I (kratší) Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Výsledné pořadí Ing. Jan GÖRNER (1) ,- Kč ,-Kč 1. JACKO, jekty&vozovky s.r.o. (2) ,- Kč ,-Kč 2. Ing. Zdeňka Fridrichová (3) ,- Kč ,-Kč Neposuzuje se Varianta II Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Výsledné pořadí Ing. Jan GÖRNER (1) ,- Kč ,-Kč 1. JACKO, jekty&vozovky s.r.o. (2) ,- Kč ,-Kč 2. Ing. Zdeňka Fridrichová (3) ,- Kč ,-Kč Neposuzuje se Str. 22

23 Ing. Jan Görner není plátce DPH. Nabídka Ing.Zdeňky Fridrichové nebyla posuzovaná, neboť uchazeč ve své nabídce nedoložil zadavatelem požadované doklady (čestné hlášení, oprávnění k podnikání). Z důvodů výše uvedených skutečností Hodnotící komise doporučuje Zastupitelstvu obce Staré Město, aby na svém zasedání rozhodlo ve věci veřejné zakázky malého rozsahu Vyhotovení jektové dokumentace na investiční akci Živičné povrchy na ul. Pod Hůrkama včetně výkonu inženýrské činností o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele a uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to s Ing. Janem Görnerem, se sídlem Nad Lipinou 1729, Frýdek, Frýdek-Místek. Záznam o posouzení a hodnocení nabídek a Smlouva o dílo na Vyhotovení PD na investiční akci Živičné povrchy na ul. Pod Hůrkama, včetně výkonu inženýrské činnosti viz příloha 2.8. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M Smlouva o dílo-pd-aut. Záliv na ul. Na Zbytkách, směr Baška (Mgr. Roško) Návrh na usnesení: 1. Vyhotovení jektové dokumentace na realizaci investiční akce Autobusový záliv na ul. Na Zbytkách, směr Baška v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, včetně výkonu inženýrské činnosti firmou Ing.Janem Görnerem, IČ: , se sídlem Nad Lipinou 1729, Frýdek, PSČ Frýdek-Místek v r. 2015, 2. Smlouvu o dílo na zhotovení jektové dokumentace na investiční akci Autobusový záliv na ul. Na Zbytkách, směr Baška, včetně výkonu inženýrské činnosti, která bude uzavřená mezi firmou Ing.Janem Görnerem, IČ: , se sídlem Nad Lipinou 1729, Frýdek, PSČ Frýdek-Místek a Obcí Staré Město, Jamnická 46, IČ: , 3. Uzavření Smlouvy o dílo uvedené v bodě 2. tohoto usnesení, 4. Zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Zdůvodnění: V rámci přípravy této akce zrealizoval obecní úřad VZMR na výběr realizační firmy na vedení díla Vyhotovení jektové dokumentace na investiční akci Autobusový záliv na ul. Na Zbytkách včetně výkonu inženýrské činnosti. K podání nabídek byly osloveny 4 firmy, podklady k podání nabídky včetně zadávacích podmínek byly po celou zadávací dobu zveřejněny na úřední desce a to i v el. podobě na web. stránkách obce. Zadavatel VZMR obdržel nabídky s těmito cenovými nabídkami: Dodavatel (pořad.č.) Cena bez DPH Cena s DPH Celkové pořadí Ing. Jan Görner (1) , - Kč , - Kč 1. JACKO jekty&vozovky s.r.o. (2) , - Kč , - Kč 3. Str. 23

24 Ing. Zdeńka Fridrichová (3) , - Kč , - Kč Neposuzuje se Ins F-M, s.r.o. (4) , - Kč , - Kč 2. Ing. Jan Görner není plátcem DPH. Nabídka Ing.Zdeňky Fridrichové nebyla posuzovaná, neboť uchazeč ve své nabídce nedoložil zadavatelem požadované doklady (čestné hlášení, oprávnění k podnikání). Z důvodů výše uvedených skutečností Hodnotící komise doporučuje Zastupitelstvu obce Staré Město, aby na svém zasedání rozhodlo ve věci veřejné zakázky malého rozsahu Vyhotovení jektové dokumentace na investiční akci Autobusový záliv na ul. Na Zbytkách, směr Baška, včetně výkonu inženýrské činností o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele a uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to s Ing. Janem Görnerem, IČ: , se sídlem Nad Lipinou 1729, Frýdek-Místek. Záznam o posouzení a hodnocení nabídek a Smlouva o dílo na Vyhotovení PD na investiční akci Autobusový záliv na ul. Na Zbytkách, směr Baška, včetně výkonu inženýrské činnosti viz příloha 2.9. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo-chodníky od ul. Plavební až do Frýdku (Mikulec) Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje : 1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavu Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku uzavřené dne uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne na stavbu Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku, který bude uzavřený mezi zhotovitelem firmou JANKOSTAV s,r,o,. IČ: , se sídlem Štěpaňákova 31/714, PSČ Ostrava-Kunčice a Obcí Staré Město, IČ: , zastoupená starostou obce, se sídlem Jamnická 46, jako objednavatelem 3. Zmocňuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě Zdůvodnění: Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne pod bodem 2.1. schválilo smlouvu o dílo na realizace akce Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku. Výběrovým řízením byla vybrána firma JANKOSTAV s.r.o. s nejnižší cenou nabídkovou cenu ,46 Kč s DPH. V průběhu stavby vznikly tyto vícepráce:, které bylo nutné zrealizovat. Jedná se: Stavba SO 02 Odvodnění a kanalizace Cena bez DPH Cena s DPH Jádrové vrtání DN 300, délka 0.90 cm 8 706,00 Kč ,26 Kč Str. 24

25 Zdůvodnění: Při vádění kanalizace bylo zjištěno, že stávající betonová kanalizace, do které se napojovala nově vybudovaná kanalizace je zalitá v celé ploše betonem. Napojení bylo možné vést pouze odvrtáním betonu o délce 90 cm a průměru DN 300. O této věci nevěděla ani společnosti SmVak Ostrava a.s., to ji neuvedla ve svém vyjádření ke stavbě a jekční kanceláři ji nemohla zanést do rozpočtu stavby. Stavba SO 03 Přeložka vodovodů Cena bez DPH Cena s DPH Přepojení 4 ks vodovodních odboček ,60 Kč ,41 Kč Zdůvodnění: Ve vyjádření SmVak Ostrava a.s. jsou uvedené k přepojení pouze 4 domovní odbočky, ve skutečnosti jich je však 7 (cena víceprací ,20 Kč bez DPH) a 1 ks DN 160 (přípojka LEKOS). Přípojka LEKOS (DN 160) nebyla v době realizace PD zrealizovaná, z tohoto důvodů nemohla být ve vyjádření společnosti SmVak Ostrava a.s. uvedená (cena víceprací ,00 Kč bez DPH). V rozpočtu není 22 ks elektrospojek na PE potrubí DN 250 o celkové ceně ,00 Kč bez DPH. Elektrospojky se používají ke spojování vodovodního potrubí a jsou na základě vnitřního předpisů požadované společnosti SmVaK Ostrava a..s. Jedná se o pochybení jektanta stavby. Rekapitulace víceprací Cena bez DPH Cena s DPH Stavba SO 02 Odvodnění a kanalizace 8 706,00 Kč ,26 Kč Stavba SO 03 Přeložka vodovodů ,60 Kč ,41 Kč Vícepráce celkem ,60 Kč ,68 Kč Na základě výše uvedeného dochází Dodatkem č.1 ke změně Čl. VII (Cena díla), odstavce 3. se mění takto: Dodatkem č.1 k základní smlouvě rovněž upravuje Čl. VI. ( Doba plnění) kde dochází k dloužení termínu stavby z původního termínu tj o 9 dní tj. do Posunutí termínu dokončení je z důvodů posunu termínu odstavky stávajícího vodovodního řádu ze strany společnosti SmVaK Ostrava a.s. a z důvodů zvětšení objemu prací. Veškeré vícepráce jsou uvedené i ve Stavebním deníku a podepsané zástupcem investora, TDI, AD a zhotovitelem stavby. Ostatní body smlouvy se nemění. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne včetně položkového členění víceprací-viz příloha Původní cena díla bez DPH DPH (21%) Původní cena díla s DPH Nová cena díla bez DPH DPH (21%) Nová cena díla s DPH ,27 Kč ,19 Kč ,46 Kč ,87 Kč ,27 Kč ,14 Kč NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora zdržel zdržel Str. 25

26 Ing. Arch. Adámková M. zdržel ti Celkem Různé 3.1. Strategie rozvoje MAS (Mgr. Roško) Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Obce Staré Město souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na gramové období na svém správním území. Zdůvodnění: Jedná se o koncepční materiál zpracovaný gramové období celé správní území MAS. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí byla 27.dubna 2015 schválena nejvyšším orgánem MAS 2. Na strategii budou navazovat tzv. gramové rámce, které upřesňují potřeby a možnosti alokace MAS Pobeskydí, která bude následně rozdělovaná orgány MAS na jekty v území. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M Vypořádání smluvní pokuty (Mgr. Roško) Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo obce Staré Město bere na vědomí akceptaci smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy S firmou SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava, IČ: , se sídlem Suvorovova 538, Šenov u Nového Jičína, v celkové výši ,-Kč, 2. Zastupitelstvo Obce Staré Město schvaluje vypořádání smluvní pokuty uvedené v bodě 1. tohoto usnesení takto: 3. Obec Staré Město neuhradí pozastávku ve výši ,--Kč a firma SWIETELSKÝ STAVEBNÍ s.r.o. vede tihodnotou pokládku živičného koberce či jiné obci požadované stavební práce v hodnotě ,-Kč, Str. 26

27 4. Náhradní plnění může být vedeno do , bude uvedeno v dohodě o vypořádání smluvní pokuty. Diskuse: NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M jednání návrhu územního plánu a 3.4. podání připomínek k zásadám územního rozvoje Žádost Ing.Arch. Adámkové Moniky o stažení bodu 3.3. a3.4. NEZÁVISLÍ ti zdržel se Mgr. Mazurová Barbora Ing. Arch. Adámková M. Zastupitelstvo obce doporučuje zhotoviteli chodníku ul. Plavební do Frýdku pokračovat dále dle stanoveného jektu a dělící pás zatravnit. Str. 27

28 Ing. Koišová má dotaz kolik stála kauza ulička od roku 2000 a odpověď žádá sdělit na příštím zasedání Zastupitelstva obce. sí o věření nezávislosti jekční kanceláře, která zpracovala územní plán obce. sí o informace do dalšího zasedání Zastupitelstva obce. Paní Frýdlová předala obci kopii Smlouvy o věcném břemenu/smvak/ a Smlouvu o zřízení věcného břemene /Obec Staré Město/. Byla předána písemná odpověď paní Křístkové. Požadavek pana Mgr. Petra Gibaly aby zastupitelstvo bylo nejdříve od 17-ti hodin. Dále žádá pana Mgr. Kubalu právního zástupce obce, aby podal výklad k bíhající kauze ulička. Místostarosta obce ukončil zasedání zastupitelstva po diskusi s občany v 18:50 hod. Zápis byl vyhotoven dne 09.července 2015 * * * Zapsal: Radka T r ň á k o v á...dne 09. července 2015 Ověřili: Ing.Antonín Vašut...dne 09. července 2015 Ing. arch. Monika A d á m k o v á...dne 09. července 2015 Místostarosta obce Mgr. Bc. Jiří R o š k o...dne 09. července 2015 Str. 28

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 26. 2.2014v 18.15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni die prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015

Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015 Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Bílá Třemešná se sídlem: Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná IČ: 00277673 DIČ: CZ00277673 (není plátcem DPH) jejímž

Více

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

Zápis č.31 z jednání Rady města Řevnice dne 19.6.2015

Zápis č.31 z jednání Rady města Řevnice dne 19.6.2015 Zápis č.31 z jednání Rady města Řevnice dne 19.6.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, Ing. P. Kozák, MgA. M. Reslová Omluven: Mgr. O. Skripnik PhD. Hosté: Zapisovatel: Mgr. R. Henych Program: 1.

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.27/2013. ze dne 27.května 2013

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.27/2013. ze dne 27.května 2013 U S N E S E N Í Zastupitelstva obce Malenice č.27/2013 ze dne 27.května 2013 V souladu s ustanovením 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : I. S C

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Jaroslav Nechanický, Jan Nosek,

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod.

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: P. Frýda, p. Havlina,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0 OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více