MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, p. Kaiser, Ing. Schleier, R. Zubko Omluven: Mgr. Konopiský R16/163 Zahájení a schválení programu 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení 3) Bytové a nebytové hospodářství (a - k) 4) Záměr pronájmu části pozemku p.č v k.ú. Mimoň 5) Pronájem nebytových prostor Nádražní 169, Mimoň 6) Prodeje pozemků/nemovitostí a) domy Hvězdovská 140 a 374,Mimoň stanovení kupní ceny b) část pozemku za Družbou-pč.2132-kupní smlouva c) část pč. 540 areál kasáren d) části pozemku pč. 1530/1 pod trafostanici e) pč.584, Mimoň-lok. Příkop 7) Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene přeložka VN-ČEZ-lok. Zahradní ulice 8) Kupní smlouva prodej pozemků pod mostní konstrukcí lok. Českolipská 9) Přehled pohybu majetku PO za rok ) Dodatek č. 2 operátor O2 prodloužení smlouvy 11) Vyhlášení výzev na rok 2016 z Dotačního fondu města Mimoň 12) Směrnice - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 13) Rozhodnutí RM jako jediného akcionáře MK a.s. smlouva o výkonu funkce 14) Rozpis rozpočtu na r ) Žádost o poskytnutí daru 16) Změny rozpočtu v kompetenci rady města 17) Směrnice dispoziční oprávnění 18) Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č ) Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č ) Vyřazení majetku myčka, notebook, monitor 21) Inventarizační zpráva UIK za rok ) Výměna střešních tabulí u skleníku 12 x 28 m 23) Plán odpadového hospodářství města Mimoň smlouva o dílo 24) Recyklace tonerů 25) Smlouva o propagaci RCL ) Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů 27) Smlouva o dílo oprava místních komunikací v k.ú. Mimoň ) Výběr zhotovitele Přetřídění kamenité zeminy na p.č v k.ú. Mimoň 29) Výběr zhotovitele - Oprava nezpevněných komunikací v k.ú. Mimoň 30) Výběr zhotovitele - Rekonstrukce chodníků v k.ú. Mimoň Stránka 1 z 16

2 31) Výběr zhotovitele - Oprava serpentin k ZŠ Mírová 32) Zrušení veřejné zakázky Pokládka kamenné dlažby v k.ú. Mimoň 33) Dopravní opatření křižovatka Široká, Luční, Okružní 34) Schválení smlouvy o dílo Mimoň Digitalizace kina Domu kultury Ralsko 35) Rozpočtová změna digitalizace kina v DKR 36) Program jednání zastupitelstva města 37) Žádost o udělení výjimky z OZV (a, b) 38) Vyčíslení škody výlepové plochy 39) Další postup prací vytvoření kopií andělíčků z Mariánského sloupu na náměstí 1. máje 40) Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo - Restaurování objektu Prameniště v Zámeckém parku 41) Podání žádosti do programu Podpora obnovy kulturních památek - prameniště 42) Nájemní smlouva o umístění technického zařízení pro MKDS 43) Předání MKDS do správy René Nesvadbovi 44) Návrh na pořízení změny č. 4 ÚP 45) Žádost o poskytnutí daru Náboženská obec Církve československé husitské v Mimoni 46) Žádost o poskytnutí daru Římskokatolická farnost Mimoň R16/164 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R16/165 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. D. Rada města Mimoň trvá na svém usnesení č. R15/782 ze dne R16/166 Vydání souhlasu s přidělením bytu B. H. Rada města Mimoň odkládá projednání účasti paní B. H., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Z: OSM T: R16/167 Vydání souhlasu s přidělením bytu A.H. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu A. H., bytem Mimoň ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň na Ploužnici. Stránka 2 z 16

3 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem A. H. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/168 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. K. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu J. K., bytem Česká Lípa ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem J. K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/169 Vydání souhlasu s přidělením bytu N. P. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní N. P., bytem Mimoň ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní N. P. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/170 Vydání souhlasu s přidělením bytu P. S. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu P. S., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem P. S. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Stránka 3 z 16

4 R16/171 Žádost o výměnu bytu J. L. a J. L. Rada města Mimoň schvaluje panu J. L. a paní J. L., bytem Mimoň, výměnu bytu č. 2, o velikosti 1+1, za byt o velikosti1+2 v Mimoni. R16/172 Dohoda o zániku nájmu bytu L. K. Rada města Mimoň schvaluje paní L. K. Dohodu o zániku nájmu na byt č.13 o velikosti 1+2, Ploužnice, Mimoň ke dni a ukládá starostovi města dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R16/173 Dohoda o zániku nájmu bytu N. K. Rada města Mimoň schvaluje paní N. K. Dohodu o zániku nájmu na byt č.13 o velikosti 1+3, Ploužnice, Mimoň ke dni a ukládá starostovi města dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R16/174 Dohoda o zániku nájmu bytu J. M. Rada města Mimoň schvaluje panu J. M. Dohodu o zániku nájmu na byt č. 5 o velikosti 1+1, Mimoň ke dni a ukládá starostovi města dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R16/175 Nájemní smlouva na nebytový prostor-garáž v lokalitě U Hřebčína Rada města Mimoň schvaluje nájem nebytového prostoru (garáže) v lokalitě U Hřebčína v budově bez čp/če nacházejících se na pozemku pč.552, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Mimoň, zapsaného na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj o celkové výměře nebytového prostoru 94 m2 (ev.č. 044/1), na dobu neurčitou, panu J. P., bytem Mimoň, za cenu 120,-Kč/m2/rok + zvýšení o každoroční inflaci a za podmínek uvedených v předložené nájemní smlouvě a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Z: starosta T: Stránka 4 z 16

5 R16/176 Záměr pronájmu části pozemku pč.2017 v k.ú. Mimoň lokalita Vranovská Rada města Mimoň schvaluje záměr zveřejnění pronájmu části pozemku pč. 2017, trvalý travní porost, v k.ú. Mimoň, část o výměře cca 450 m², za účelem užívání jako zahrada, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. R16/177 Pronájem nebytových prostorů Nádražní 169, Mimoň Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostorů určených k podnikání v objektu Nádražní 169, Mimoň V, Mimoň, na pozemku pč. 733, nabízený prostor o výměře 178,95m² v k.ú. Mimoň po lékárně za cenu 450,-Kč za 1 m² ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou, na úřední desce. R16/178 Záměr prodeje domů Hvězdovská 140 a 374, Mimoň znalecké posudky Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto navržené usnesení: A. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje minimální prodejní cenu ve výši ,- stanovenou dle znaleckého posudku č /2016, pro zveřejnění záměru prodeje pozemku pč.2883, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 297 m2 a části pozemku pč.2884, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2, jejichž součástí je dům pro bydlení na adrese Hvězdovská č.p.140, Mimoň I, Mimoň a pozemku pč. 2863, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 175 m2, v k.ú. Mimoň B. Zastupitelstvo města ruší své usnesení č.z16/12 ze dne v části b) a neschvaluje záměr prodeje pozemku pč. 2884, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 220 m2, jehož součástí je dům pro bydlení na adrese Hvězdovská č.p.374, Mimoň I, Mimoň, v k.ú. Mimoň C. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá odboru správy majetku zajistit soulad zápisu v katastru nemovitostí se skutečným stavem výměr pozemků pč a 2864, na nichž stojí domy čp. 140 a 374, Mimoň I a následně zveřejnit záměr prodeje pozemku pč.2883, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 297 m2 a části pozemku pč.2884, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2, jejichž součástí je dům pro bydlení na adrese Hvězdovská č.p.140, Mimoň I, Mimoň a pozemku pč. 2863, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 175 m2, v k.ú. Mimoň na úřední desce po dobu minimálně 2 měsíců. Stránka 5 z 16

6 R16/179 Odkoupení části pozemku pč v k.ú. Mimoň - pro pěší komunikaci na sídliště lokalita u Družby kupní smlouva Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření kupní smlouvy na odkoupení části pozemku pč.2132 (dle geometrického plánu č /2015 část pč. 2132/2, ostatní plocha) o výměře 16 m 2, v k.ú. Mimoň, do majetku Města Mimoň od P. T. D. a T. T. T. H., oba bytem Hrádek nad Nisou, za podmínek uvedených v předloženém návrhu kupní smlouvy a ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R16/180 Záměr prodeje garáže na pozemku pč. 552 a části pč. 540 v k.ú. Mimoň lokalita bývalých kasáren Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města dle důvodové zprávy neschvaluje záměr zveřejnění prodeje pozemku pč. 552, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 94 m 2, na němž se nachází budova bez čísla evidenčního nebo popisného, a části pozemku pč. 540, ostatní plocha, část o výměře cca 1610 m 2, vše v k.ú. Mimoň. R16/181 Prodej části pozemku pč.1530/1 v k.ú. Mimoň pod trafostanicí Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej části pozemku pč. 1530/1, ostatní plocha, část o výměře cca 20 m 2, v k.ú. Mimoň, za účelem výstavby trafostanice umístěné na pozemku dle předloženého zákresu, za cenu 300,- Kč za 1 m 2 + příslušná sazba DPH, firmě ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín, za podmínek uvedených v předložené budoucí kupní smlouvě č a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. R16/182 Prodej pozemku pč. 584 v k.ú. Mimoň lokalita ul. Příkop kupní smlouva Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje prodej pozemku pč. 584, ostatní plocha, v k.ú. Mimoň, o výměře 27 m 2, za účelem scelení nemovitostí, panu T. P., bytem Lípa, za cenu 300,- Kč/m 2, celkem 8.100,- Kč + DPH, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Stránka 6 z 16

7 R16/183 Smlouva o smlouvě budoucí služebnost přeložka VN přesun sloupu VN lok. Zahradní Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 643, 649/1 a 650/1, v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, opravami a údržbou stavby přípojky vedení vysokého napětí (VN) v lokalitě Zahradní ulice, Mimoň, ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín za cenu minimálně 300,- Kč za m délky služebnosti + příslušné DPH, podle navrhovaného řešení a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP /VB1, která je přílohou tohoto usnesení. R16/184 Prodej částí pozemků pč a 4655 v k.ú. Mimoň pod mostní konstrukcí lokalita Českolipská Liberecký kraj kupní smlouva Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc.č.4654, ostatní plocha, o výměře 2873 m 2 a pč. 4655, trvalý travní porost, o výměře 850 m 2, oba v k.ú. Mimoň, části dle GP č /2012 označené 4654/3 o výměře 64 m 2 a 4655/2 o výměře 21 m 2, pod mostní konstrukcí silnice II. třídy, Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ a ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R16/185 Přehled pohybu majetku u příspěvkových organizací založených Městem Mimoň za rok 2015 Rada města Mimoň bere na vědomí zprávy o pohybu majetku u příspěvkových organizací založených Městem Mimoň k dle důvodové zprávy a ukládá se při veřejnoprávní kontrole zaměřit na nedostatky uvedené v důvodové zprávě. Z: FO T: R16/186 Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě č. O2OP/ uzavřené dne Rada města Mimoň rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě číslo O2OP/ uzavřené dne s O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, IČ a ukládá vyhlásit veřejnou zakázku na telefonního operátora jak pro pevné, tak i mobilní telefony. Ukládá starostovi města dodatek smlouvy, který je přílohou tohoto usnesení podepsat. Z: starosta T: Stránka 7 z 16

8 R16/187 Vyhlášení výzev na rok 2016 z Dotačního fondu města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje text předložených výzev a vyhlašuje v souladu se statutem Dotačního fondu města Mimoň výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2016, které jsou přílohou tohoto usnesení. R16/188 Směrnice č.2/ Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Rada města Mimoň schvaluje Směrnici Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., která je přílohou tohoto usnesení. R16/189 Rozhodnutí RM jako jediného akcionáře společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ , se sídlem Mírová 76/III, Mimoň Rada města Mimoň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ , se sídlem Mírová 76/III, Mimoň jako jediný akcionář společnosti schvaluje, podle ustanovení 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady: - Ing. Jiří Tichý,, trvale bytem Mimoň III R16/190 Rozpis rozpočtu na r a stanovení účelově vázaných prostředků Rada města Mimoň bere na vědomí rozpis rozpočtu na r a stanovuje účelově vázané prostředky příspěvkovým organizacím ZUŠ Václava Snítila, ZŠ a MŠ Pod Ralskem a ZŠ a MŠ Mírová založených městem Mimoň dle přílohy usnesení a ukládá vyjasnit stanovení účelově vázaných prostředků v případě Sociálních služeb města Mimoň a Zahradnictví Mimoň. Z: SO T: nepřítomen 1R16/191 Žádost o poskytnutí daru Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí daru na náklady spojené s hudebním vystoupením kapel Fork Road a Flastr ve výši Kč panu M. J., bytem Mimoň a ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí daru, která je přílohou materiálu. Z: starosta T: Stránka 8 z 16

9 R16/192 Změny rozpočtu v kompetenci rady města Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci: 1) změnu rozpočtu č. R1 - navýšení příjmů a výdajů o Kč zaslání finančních prostředků z Libereckého kraje na dotaci Spolu to zvládnem Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci dle přílohy důvodové zprávy; 2) změnu rozpočtu č. R2 navýšení příjmů a snížení financování ve výši Kč v souvislosti s vratkou dotace do grantového fondu od Gymnázia Mimoň. R16/193 Směrnice dispoziční oprávnění a podpisové vzory Rada města Mimoň schvaluje Směrnici č. 3/2016 dispoziční oprávnění a podpisové vzory Městského úřadu Mimoň na r R16/194 Schválení dodatku č. 4 k pojistné smlouvě o sdruženém pojištění souboru vozidel č Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 4 k pojistné smlouvě o sdruženém pojištění souboru vozidel č , Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ , a ukládá starostovi tento dodatek podepsat, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Z: starosta T: R16/195 Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č , uzavřené s Českou pojišťovnou, a. s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ , o pojištění majetku a odpovědnosti a ukládá starostovi města dodatek, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R16/196 Vyřazení majetku Rada města Mimoň schvaluje vyřazení majetku dle přílohy č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. Stránka 9 z 16

10 R16/197 Inventarizační zpráva UIK za rok 2015 Rada města Mimoň schvaluje inventarizační zprávu UIK roku 2015, jež je přílohou tohoto usnesení. R16/198 Výměna střešních tabulí u skleníku 12 x 28 m Rada města Mimoň schvaluje Zahradnictví Mimoň, p.o. realizaci investiční akce související nákupem a montáží střešních tabulí skleníku dle důvodové zprávy. nepřítomen 1 R16/199 Plán odpadového hospodářství města Mimoň smlouva o dílo Rada města Mimoň schvaluje předloženou Smlouvu o dílo, zpracování nového plánu odpadového hospodářství města Mimoně na období 2017 až 2021 s Ing. Petrem Bělochem, IČ bytem Těpeře 26E, Železný Brod dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: nepřítomen 1 R16/200 Recyklace tonerů 1. Rada města Mimoň schvaluje zapojení města Mimoň do programu společnosti Cart4Future s.r.o., IČ se sídlem Přívrat 1963/30, Brno za účelem bezplatného zajištění sběru a recyklace tonerů a cartridgí. 2. Rada města Mimoň ukládá odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí zaregistrovat město Mimoň do programu společnosti Cart4Future s.r.o. a zajistit dodání kartonového boxu na sběr tonerů a cartridgí. T: Z: OVDZaŽP R16/201 Smlouva o propagaci - RCL 2016 Rada města Mimoň projednala a schvaluje Smlouvu o propagaci mezi Radio Contact Liberec spol. s r.o., Na Okruhu 872/10, Liberec , IČ: a městem Mimoň, a ukládá starostovi smlouvu, která je v příloze, podepsat. Z: starosta T: Stránka 10 z 16

11 R16/202 Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů Rada města Mimoň schvaluje smlouvu výpůjčce sbírkových předmětů s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje, nám. Osvobození 297, Česká Lípa, IČO , DIČ: CZ a ukládá starostovi města dodatek, který je přílohou, podepsat. Z: starosta T: R16/203 Schválení smlouvy o dílo oprava místních komunikací v k.ú. Mimoň 2016 Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: oprava místních komunikací v k.ú. Mimoň 2016 s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: R16/204 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Přetřídění kamenité zeminy na p.č v k. ú. Mimoň 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Přetřídění kamenité zeminy na p.č v k. ú. Mimoň firmě ECO RETEL s.r.o., Klaudiánova 124, Mladá Boleslav, IČO Celková cena díla je Kč vč. DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Přetřídění kamenité zeminy na p.č v k. ú. Mimoň s firmou firmě ECO RETEL s.r.o., Klaudiánova 124, Mladá Boleslav, IČO Z: starosta T: R16/205 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Oprava nezpevněných komunikací v k.ú. Mimoň 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: oprava nezpevněných komunikací v k.ú. Mimoň firmě Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO Celková cena díla je Kč vč. DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: oprava nezpevněných komunikací v k.ú. Mimoň s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO Z: starosta T: Stránka 11 z 16

12 R16/206 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: rekonstrukce chodníků v k.ú. Mimoň 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: rekonstrukce chodníků v k.ú. Mimoň firmě Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO Celková cena díla je Kč vč. DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: rekonstrukce chodníků v k.ú. Mimoň s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO Z: starosta T: R16/207 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Oprava serpentin k ZŠ Mírová 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Oprava serpentin k ZŠ Mírová firmě Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO Celková cena díla je Kč vč. DPH. Stavba bude realizována 20 dnů. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Oprava serpentin k ZŠ Mírová s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO Z: starosta T: R16/208 Zrušení veřejné zakázky: Pokládka kamenné dlažby v k.ú. Mimoň Rada města Mimoň schvaluje zrušení veřejné zakázky: Pokládka kamenné dlažby v k.ú. Mimoň. R16/209 Dopravní opatření křižovatka Široká, Luční, Okružní Rada města Mimoň neschvaluje instalaci a realizaci dopravního značení v rámci křižovatky Široká, Luční, Okružní. R16/210 Schválení smlouvy o dílo - Mimoň Digitalizace kina Domu kultury Ralsko Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Mimoň Digitalizace kina Domu kultury Ralsko s firmou D-CINEMA, s.r.o., Jankovcova 1037/49, Praha 7, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Celková cena díla je ,54 Kč vč. DPH. Z: starosta T: Stránka 12 z 16

13 R16/211 Rozpočtová změna - Digitalizace kina v DKR Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení financování města o 284 tis. Kč, navýšení příjmů o 380 tis. Kč a navýšení běžných výdajů o 664 tis. Kč na běžné provozní výdaje související s digitalizací kina v DKR dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. R16/212 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje upravený program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hodin. R16/213 žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu provozovna Biliard Club rockový koncert dne Rada města Mimoň rozhodla udělit výjimku z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu žadateli P.Š., bytem Mimoň I, IČ , který pořádá rockový koncert dne v provozovně Biliard Club, Sídliště pod Ralskem 580, Mimoň, Mimoň I a stanovuje pro tuto akci kratší dobu nočního klidu z pátka na sobotu od 01:00 do 06:00 hod a pověřuje správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. R16/214 žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu Country bál dne Český Lev Rada města Mimoň rozhodla udělit výjimku z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu žadateli J. Š., bytem Mimoň I, k pořádání Skautského country bálu s živou hudbou dne v restauraci Český Lev, Svébořická 200, Mimoň, Mimoň I v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a stanovuje pro tuto akci kratší dobu nočního klidu ze soboty na neděli od 02:00 do 06:00 hod a pověřuje Správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. zdržel se 1 R16/215 Vyčíslení škody 1)Rada města Mimoň neshledala vznik škody v souvislosti s vybudováním výlepových ploch. Stránka 13 z 16

14 2) Rada města Mimoň bere na vědomí Poučení poškozené právnické osoby v trestním řízení a ukládá starostovi toto poučení podepsat. nepřítomen 1 R16/216 Odsouhlasení dalšího postupu prací vytvoření kopií andělíčků z Mariánského sloupu na náměstí 1. máje 1. Rada města Mimoň schvaluje výjimku ze směrnice č. 4/2012 týkající se veřejné zakázky: Dodělání 2 ks chybějících andělíčků na Mariánském sloupu na náměstí 1. máje. 2. Rada města Mimoň, rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Dodělání 2 ks chybějících andělíčků na Mariánském sloupu na náměstí 1. máje firmě Snížek Václav, Zámecká 6, Říčany - Voděrádky, IČ Celková cena díla je ,- Kč vč. DPH. 3. Rada města Mimoň schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Celková oprava a osazení Mariánského sloupu na náměstí 1. máje, s firmou Snížek Václav, Zámecká 6, Říčany - Voděrádky, IČ , kterým se objednává dodělání 2 ks chybějících andělíčků na Mariánském sloupu a to v celkové výši 300 tis. Kč včetně DPH, ve znění přílohy č. 4, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. nepřítomen 1 R16/217 Odsouhlasení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo Město Mimoň - Restaurování objektu Prameniště v Zámeckém parku ze dne Rada města Mimoň schvaluje předložený Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Město Mimoň - Restaurování objektu Prameniště v Zámeckém parku ze dne s firmou Kamenictví KYNO s.r.o., Nedaříž 9, Jilemnice, IČ , kdy upřesňuje rozsah prací naplánovaných na rok 2015 a to v celkové výši ,20 Kč včetně DPH, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. nepřítomen 1 R16/218 Odsouhlasení podání žádosti do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok Restaurování prameniště Rada města Mimoň schvaluje podání žádosti o dotaci na Restaurování prameniště z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2016 se spoluúčastí města ve výši ,2 Kč. Stránka 14 z 16

15 R16/219 Odsouhlasení Nájemní smlouvy o umístění technického zařízení pro městský kamerový a dohledový systém Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy znění Nájemní smlouvy o umístění technického zařízení pro městský kamerový a dohledový systém na objektu nemovitosti Sídliště pod Ralskem č.p v k.ú. Mimoň za cenu 1.210,- Kč čtvrtletně a související výdaje za poskytnuté služby s Mimoňskou komunální a.s. a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R16/220 Odsouhlasení předání Městského kamerového a dohlížecího systému v Mimoni do správy městské policie Rada města Mimoň schvaluje návrh předání Městského kamerového a dohlížecího systému v Mimoni do správy městské policie zodpovědná osoba - René Nesvadba, strážník pověřený některými úkoly při řízení Městské policie Mimoň. R16/221 Návrh na pořízení změny č. 4 Územního plánu Mimoň Rada města Mimoň projednala návrh na pořízení změny č. 4 Územního plánu Mimoň Rozšíření výrobní zóny Jih předložený v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy, souhlasí s jeho postoupením k vydání stanoviska ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 stavebního zákona jeho pořizovateli MěÚ Česká Lípa, stavebnímu úřadu, úseku úřad územního plánování a pověřuje starostu města k podepsání žádosti o vydání tohoto stanoviska. Z: starosta T: R16/222 Žádost o poskytnutí daru - Náboženská obec Církve československé husitské v Mimoni Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru v hodnotě Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Mimoni, Křížová 675, Mimoň, IČ: na náklady spojené s pokládkou kamenné dlažby na chodníku u kostelíku na Křížovém vrchu a darovací smlouvu na poskytnutí daru a ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí daru, která je přílohou materiálu. zdržel se 1 Stránka 15 z 16

16 R16/223 Žádost o poskytnutí daru - Římskokatolická farnost Mimoň Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru v hodnotě Kč Římskokatolické farnosti Mimoň, Nádražní 106, Mimoň, IČ: na náklady spojené s pokládkou kamenné dlažby na nezpevněné ploše před kostelem v Mimoni a darovací smlouvu na poskytnutí daru a ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí daru, která je přílohou materiálu. zdržel se 1 (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 16 z 16

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.04.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.2.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, M1inlODIII, e-mail: podatclna(a:!mestomimon.cz; W 487805 001, ~ 487805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, M1inlODIII, e-mail: podatclna(a:!mestomimon.cz; W 487805 001, ~ 487805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, M1inlODIII, e-mail: podatclna(a:!mestomimon.cz; W 487805 001, ~ 487805 044 USNESENÍ ze 17. zasedání Rady mcsta Mimonc, které se konalo dne 12.10.2009 v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ z 11. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11. cervna 2008 v

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ. z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon I. patro od 15 : 00 hodin

USNESENÍ. z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon I. patro od 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna(ujmestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Mesto MimoD. Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1r 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto MimoD. Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1r 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1r 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ ze 7. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 9. dubna 2008 v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 8/2012 konaného dne 11.4.2012 od 16,05 hod. do 17,25 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 8/2012 konaného dne 11.4.2012 od 16,05 hod. do 17,25 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 020/15/Šm U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 717/20 764/20 Rozdělovník - členové

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Usnesení č. 1001 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.10.2008. Usnesení č. 1002 Rada města jako věcně příslušný správní orgán v souladu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 R 447/12 Navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2013 o míru inflace 1,9 % schvaluje navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. 'if 487805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. 'if 487805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 71 2, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. 'if 87805 001, ~ 87 805 0 USNESENÍ z 3. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 8.2.2010 v zasedací místnosti c. 1 Mestského

Více

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin.

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 14/2014 konané dne 12. května 2014 Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více