Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008"

Transkript

1 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I. Zahájení jednání II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí viz. dále III. Projednání schválených materiálů IV. Různé V. Závěr I. Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni MVDr. Karel Norek a Ing. Miroslav Baťa. II. Jmenování zapisovatele Zapisovatelem byla jmenována Petra Mervartová. III. Program jednání 1. Žádosti pozemkové komise rady města Pardubice - stanovisko RMO Pardubice V 2. Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V - stanovisko RMO Pardubice V 3. Stanovisko RMO Pardubice V bytový dům Na Višňovce na st.p.č. 3568/1, 3568/4, 10280, p.p.č. 2426/18, 2426/24, 2426/25, 2426/40, k.ú. Pardubice 4. Umístění reklamního zařízení - stanovisko RMO Pardubice V 5. Dotace 6. Personální změny v obsazení komisí Rady městského obvodu Pardubice V Informativní zpráva Summer of Love Informativní zpráva čerpání finančních prostředků z rezerv Schválení programu. Program jednání rady byl schválen.

2 1. Žádosti pozemkové komise rady města Pardubice - stanovisko RMO Pardubice V (usnesení č. 183/2008 R) Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s předloženým návrhem: 1. odkoupení části p.p.č. 445 o výměře cca 186 m 2 k.ú. Dražkovice ve vlastnictví Františka Kváče, nar , trvale bytem Ve Lhotkách 1577, Pardubice, pro investiční akci Cyklostezka Pardubice - Chrudim hranice katastru Medlešice, zřízením věcného břemene na části p.p.č. 513/3, části p.p.č. 5135, části p.p.č. 445 o výměře 186 m 2 k.ú. Dražkovice za účelem zajištění vstupu na zbylou část p.p.č. 445 k.ú. Dražkovice ve prospěch jeho vlastníka a zřízením věcného břemene na části p.p.č. 513/3, části p.p.č. 5135, části p.p.č. 445 o výměře 186 m 2 k.ú. Dražkovice za účelem užívání kanalizace, v majetku žadatele a věcného břemene pro zřízení, užívání a opravy přípojky vody, elektro a zemního plynu ve prospěch p.p.č. 445 k.ú. Dražkovice, žadatel: statutární město Pardubice, IČ , se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, 2. prodeje p.p.č. 2511/17 o výměře 383 m 2 k.ú. Pardubice za cenu 400,- Kč/m 2 od statutárního města Pardubice, IČ , se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, žadatel: Společenství pro dům čp. 1633, Železničního pluku, Pardubice, IČ , se sídlem Železničního pluku čp. 1633, Pardubice, účel: zahrada přístupná pouze vchodem tohoto domu, 3. směny části p.p.č. 285/1 o výměře 851 m 2, části p.p.č. 285/2 o výměře 724 m 2, části p.p.č. 437/1 o výměře 387 m 2, části p.p.č. 471/9 o výměře 239 m 2, části p.p.č. 492/2 o výměře 11 m 2 k.ú. Dražkovice ve vlastnictví Milana Topiče, nar , trvale bytem Dražkovice 14, Pardubice za část p.p.č. 107/18 o výměře 2073 m 2 k.ú. Dražkovice (v majetku města) pro investiční akci Cyklostezka Pardubice hranice katastru Medlešice a zřízením věcného břemene na části p.p.č. 285/1 o výměře 851 m 2, části p.p.č. 285/2 o výměře 724 m 2, části p.p.č. 437/1 o výměře 387 m 2, části p.p.č. 471/9 o výměře 239 m 2, části p.p.č. 492/2 o výměře 11 m 2 k.ú. Dražkovice za účelem zajištění vstupu na zbylou část 285/1,p.p.č. 285/2, p.p.č. 437/1, p.p.č. 471/9, p.p.č. 492/2 k.ú. Dražkovice ve prospěch jeho vlastníka, žadatel: statutární město Pardubice, IČ , se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, 4. směny p.p.č. 2583/36 o výměře 49 m 2 k.ú. Dražkovice ve vlastnictví Milana Topiče, nar , trvale bytem Dražkovice 14, Pardubice za část p.p.č. 107/18 o výměře 49 m2 k.ú. Dražkovice (v majetku města) pro investiční akci Cyklostezka Pardubice - Chrudim hranice katastru Medlešice, žadatel: statutární město Pardubice, IČ , se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, 5. výpůjčky části p.p.č. 471/26 o výměře cca 20 m 2, části p.p.č. 471/29 o výměře cca 4 m 2, části p.p.č. 471/30 o výměře 1 m 2, části p.p.č. 471/32 o výměře 916 m 2 k.ú. Dražkovice v majetku České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, pro investiční akci Cyklostezka Pardubice hranice katastru Medlešice a bezúplatného převodu části p.p.č. 471/26 o výměře cca 20 m 2, části p.p.č. 471/29 o výměře cca 4 m 2, části p.p.č. 471/30 o výměře 1 m 2, části p.p.č. 471/32 o výměře 916 m 2 k.ú. Dražkovice od budoucího vlastníka Pardubického kraje, IČ , se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, se správou nemovitostí ve vlastnictví pro Správu a údržbu sinic Pardubického kraje, IČ 85031, se sídlem Doubravice 98, Pardubice, pro investiční akci Cyklostezka Pardubice hranice katastru

3 Medlešice, žadatel: statutární město Pardubice, IČ , se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, 6. přijetím daru: p.p.č. 455 o výměře 2281 m 2, k.ú. Dražkovice do majetku statutárního města Pardubice, IČ , se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice od Pardubického kraje, IČ , se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, se správou nemovitostí ve vlastnictví pro Správu a údržbu sinic Pardubického kraje, IČ 85031, se sídlem Doubravice 98, Pardubice (jedná se o pozemek pod místní komunikací v Dražkovicích), 7. zřízení věcného břemene na části p.p.č. 2117/17 k.ú. Pardubice za účelem uložení a provozování telekomunikačního vedení pro stavbu 0178/08 Pardubice, EKO-MAL, dle KN: p.p.č. 2117/17 k.ú. Pardubice ostatní plocha, jiná plocha: 200,- Kč/bm+DPH, žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ , se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha, za podmínky případné opravy dotčené komunikace v celé šíři, nikoliv pouze stavební rýhy, 8. zřízení věcného břemene na části p.p.č. 2277/1 k.ú. Pardubice, dle KN: p.p.č. 2277/1 k.ú. Pardubice ostatní plocha, zeleň: 200,- Kč/bm + DPH, žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín, účel: umístění a provozování kabelového vedení 1 kv pro stavbu Pardubice, Čs. armády - knn, 9. odkoupení p.p.č. 2404/63 o výměře 32 m 2 k.ú. Pardubice statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice, IČ , žadatel: Luděk Němec, nar , trvale bytem Mladých 181, Pardubice, jedná se o pozemek pod chodníkem ul. Chrudimská, 10. prodeje části p.p.č. 22/1 o výměře cca 100 m 2 k.ú. Dražkovice, žadatelé Ing. Petr Rod, nar a Yvona Rodová, nar , oba trvale bytem Konečná 894/3, Karlovy Vary, účel: užívání pozemku jako zahrada u RD na st.p.č. 10/1 k.ú. Dražkovice, 11. zřízení věcného břemene na části p.p.č. 2499/129 k.ú. Pardubice, dle KN: p.p.č. 2499/129 k.ú. Pardubice ostatní plocha, ostatní komunikace: 300,- Kč/bm + DPH, žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou 266/2, Praha, účel: uložení a provozování telekomunikačního kabelu pro stavbu 0348/08 Pce/Polyfunkční dům Rokycanova, 12. výpůjčky části p.p.č. 2149/2 o výměře 90 m 2, části st.p.č o výměře 9 m 2 k.ú. Pardubice, žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ , se sídlem Teplého 2141, Pardubice, za účelem umístění stavby plnící stanice CNG, přístřešku výdejního stojanu včetně sekundárního plynovodu VVTL, na dobu určitou do roku 2018, 13. nájmu části p.p.č. 3144/1 o výměře 1 m 2 k.ú. Pardubice, žadatel: Ladislav Varga, nar , trvale bytem Demokratické mládeže 1306, Pardubice, účel: umístění schodišťové plošiny na přepravu invalidního vozíku u bytového domu čp ul. Demokratické mládeže, 14. zřízení věcného břemene na části p.p.č. 2124/4 k.ú. Pardubice, dle KN: p.p.č. 2124/4 k.ú. Pardubice ostatní plocha, ostatní komunikace: 300,- Kč/bm + DPH, žadatel: RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, účel: uložení a provozování plynové přípojky k p.p.č. 2130/16 k.ú. Pardubice, investor: Ing. Jiří Plocek, Jungmannova 2557, Pardubice a Miloš Plocek, Bělobranské nám. 4, Pardubice, 15. zřízení bezúplatného věcného břemene na části p.p.č. 2499/144, p.p.č. 2499/145, p.p.č. 2426/38 k.ú. Pardubice, dle KN: p.p.č. p.p.č. 2499/144, p.p.č. 2499/145, p.p.č. 2426/38 k.ú.

4 Pardubice ostatní plocha, ostatní komunikace: 300,- Kč/bm + DHP, žadatel: VČP Net, s.r.o., IČ , se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, účel: uložení a provozování přeložky NTL plynovodu pro stavbu Výstavba kruhové křižovatky S. K. Neumanna a Svobody, 16. zřízení bezúplatného věcného břemene na části p.p.č. 2311/1 k.ú. Pardubice, dle KN: p.p.č. 2311/1 k.ú. Pardubice ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha: 200,- Kč/bm + DPH, žadatel: RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, účel: uložení a provozování přeložky NTL přípojky pro stavbu Stavební úpravy školní družiny Gorkého 1981, Pardubice, 17. prodeje části p.p.č. 2502/1 o výměře cca 39 m 2 a části p.p.č. 2499/33, k.ú. Pardubice o výměře cca 5 m 2, žadatel: Ing. Tomáš Peterka, nar , trvale bytem Křičkova 419, Pardubice, účel: rozšíření přístupu k objektu, ochranné zóny a přístupu k externímu schodišti k objektu čp ul. Rokycanova v Pardubicích (pruh o šířce 1,5 m), 18. prodeje nebo nájmu části p.p.č. 2502/1 o výměře cca 86 m 2 a části p.p.č. 2499/33, k.ú. Pardubice, o výměře cca 36 m 2, žadatel: Ing. Tomáš Peterka, nar , trvale bytem Křičkova 419, Pardubice, účel: parkování k objektu čp ul. Rokycanova v Pardubicích (pruh o šířce 3,5 m), 19. zřízení věcného břemene na části p.p.č. 2313/3 k.ú. Pardubice, dle KN: p.p.č. 2313/3 k.ú. Pardubice ostatní plocha, ostatní komunikace: 300,- Kč/bm + DPH, žadatel: RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, účel: uložení a provozování plynové přípojky k BD čp v Gorkého ulici v Pardubicích, 20. zřízení věcného břemene na části p.p.č. 2499/105 k.ú. Pardubice, dle KN: p.p.č. 2499/105 k.ú. Pardubice ostatní plocha, ostatní komunikace: 300,- Kč/bm + DPH, žadatel RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno,účel: uložení a provozování plynové přípojky NTL k objektům v areálu S.K.Neumanna, jejímž investorem je Pražská správa nemovitostí, s.r.o., Seifertova 9, Praha, za podmínky, že bude v případě převodu plynárenského zařízení zřízeno dalšímu nabyvateli věcné břemeno bezúplatně, 21. zřízení věcného břemene na části p.p.č. 2408/13, p.p.č. 4732, st.p.č. 1305, st.p.č k.ú. Pardubice, dle KN: st.p.č. 1305, st.p.č k.ú. Pardubice zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště: 1200,- Kč/bm + DPH, p.p.č. 2408/13 k.ú. Pardubice ostatní plocha, ostatní komunikace: 300,- Kč/bm + DPH, p.p.č k.ú. Pardubice - ostatní plocha, jiná plocha: 200,- Kč/bm + DPH, žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín, účel: umístění a provozování kabelového vedení NN pro stavbu Pardubice, Pichlovaknn-KOMFORT.

5 2. Nájem nebytových prostorů v majetku města na území MO Pardubice V - stanovisko RMO Pardubice V (usnesení č. 184/2008 R) Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s předloženým návrhem nájmu nebytových prostorů: 1. transformační stanice v objektu čp na st.p.č. 6741, k.ú. Pardubice v ul. Demokratické mládeže v Pardubicích, žadatel: ČEZ a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO , 2. garážového stání č. 4 v objektu Sokolovská 2721, Pardubice, žadatel: MUDr. Ľubomír Dúžik, Sokolovská 2721, Pardubice, 3. garážového stání č. 7 v objektu Sokolovská 2731, Pardubice, žadatel: Tomáš Kubín, Sokolovská 2731, Pardubice. 3. Stanovisko RMO Pardubice V bytový dům Na Višňovce na st.p.č. 3568/1, 3568/4, 10280, p.p.č. 2426/18, 2426/24, 2426/25, 2426/40, k.ú. Pardubice (usnesení č. 185/2008 R) Rada městského obvodu Pardubice V se seznámila s novým návrhem projektové dokumentace výstavby bytového domu ve vnitrobloku v ul. Marty Exnerové č.p v Pardubicích na st.p.č. 3568/1, 3568/4, 10280, p.p.č. 2426/18, 2426/24, 2426/25, 2426/40, k.ú. Pardubice, investor CZ stavební holding, a.s., Štrossova 277, Pardubice, IČO Rada městského obvodu Pardubice V pověřuje pana starostu svolat jednání se společenstvími vlastníků okolních domů a investorem na den v hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V. 4. Umístění reklamního zařízení - stanovisko RMO Pardubice V (usnesení č. 186/2008 R) Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s předloženým návrhem umístění oboustranného osvětleného reklamního zařízení o rozměru 3,6 x 9,6 m (ve tvaru V ) na p.p.č. 224/4, k.ú. Dražkovice, žadatel společnost Reklamní servis, RS spol. s r.o., Svaté Anežky České 28, Pardubice, IČO Dotace (usnesení č. 187/2008 R) Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s poskytnutím: 1. 6 ks dárkových balíčků v hodnotě á 200,- Kč na Stíhací závod řemenáčů, Ladies rallye a velkou výstavu historických vozidel a techniky, pořadatel ÚAMK Veterán klub, V Ráji 2000, Pardubice, IČO , z kapitoly 98, rezervy rady, 2. dotace ve výši ,- Kč na Pardubický atletický mítink, žadatel: Hvězda SKP Pardubice, ČSA 2515, Pardubice, IČO , z kapitoly 98, rezervy rady, 3. dotace ve výši 5.000,- Kč na příspěvek na barvy na nátěr asfaltového hřiště a 6 ks dárkových balíčků v celkové hodnotě 1.200,- Kč pro SK Dražkovice, Dražkovice 93, IČO , z kapitoly 98, rezervy místostarosty.

6 6. Personální změny v obsazení komisí Rady městského obvodu Pardubice V (usnesení č. 188/2008 R) Rada městského obvodu Pardubice V : 1. odvolává dnem Ing. Věru Březinovou z funkce člena Místní komise Dukla, 2. jmenuje dnem Ing. Hanu Demlovou členem Místní komise Dukla a Ing. Františka Jiráka členem Místní komise Dražkovice. Usnesneí vzešlá z diskuse: (usnesení č. 189/2008 R) Rada městského obvodu Pardubice V projednala průběh akce Summer of Love na dostihovém závodišti ( ) a stížnosti občanů městského obvodu na tuto akci a zásadně nesouhlasí se zajištěním průběhu této akce, nedodržení usnesení RMO Pardubice V č. 173/2008 R ze dne , konkrétně nedodržením hlukových hygienických limitů ze strany pořadatele a neohlášení a nezaplacení poplatků za zábor veřejného prostranství v případě parkování na zelených plochách na území obvodu. (usnesení č. 190/2008 R) Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uspořádáním posvícenské zábavy (a hudební produkce) na hřišti v Dražkovicích dne od hod do hod. dne Pořadatel: SK Dražkovice, Dražkovice 93, IČO Pardubice 4. září 2008 Ověřitelé: MVDr. Karel Norek Ing. Miroslav Baťa Jaroslav Kňava starosta MO Pardubice V

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V. Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V. Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení ze 31. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 33. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

které se konalo dne 27. ledna 2005 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V

které se konalo dne 27. ledna 2005 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení ze 38. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 4. schůze Rady

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 62. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

Čívice Vladimíru Jeníčkovi na pozemku je projektována pozemní komunikace. (4 pro)

Čívice Vladimíru Jeníčkovi na pozemku je projektována pozemní komunikace. (4 pro) Usnesení z 20. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 20.

Více

Usnesení. ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 23. dubna 2009 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V

Usnesení. ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 23. dubna 2009 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

které se konalo dne 27. února 2003 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V

které se konalo dne 27. února 2003 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 4. jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 27. února

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 63. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V. Úřadu městského obvodu Pardubice V. Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V. Úřadu městského obvodu Pardubice V. Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 27. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V. Usnesení

Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V. Usnesení Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V Usnesení z 36. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 23. listopadu 2016 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis. z 8. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 15. 4. 2015 v 7. 30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV.

Zápis. z 8. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 15. 4. 2015 v 7. 30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV. Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV Zápis z 8. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 15. 4. 2015 v 7. 30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing.

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina Omluven:

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V. Usnesení

Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V. Usnesení Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V Usnesení z 22. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 18. února 2016 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice

Více

Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V. Usnesení

Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V. Usnesení Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V Usnesení z 64. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 26. září 2018 v salonku DK Dukla Přítomni: Jiří

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V. Usnesení

Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V. Usnesení Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V Usnesení ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 29. března 2017 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice

Více

Usnesení. z 8. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 23. dubna 2015 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V

Usnesení. z 8. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 23. dubna 2015 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 8. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 23. dubna 2015 v zasedací místnosti

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.karel Mňuk od 16.45 hod Omluveni : p.libor

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 8/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 20. 4. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 90 / 3 / 07 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.2.2017 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Zápis z 27. jednání Rady MO Pardubice IV

Zápis z 27. jednání Rady MO Pardubice IV Zápis z 27. jednání Rady MO Pardubice IV které se konalo ve pondělí 21.4. 2008 v 17:00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV. Přítomni:Ing.P.Heřmanský, Ing. Josef Bednář, p.p.jedlička, p.m.procházková,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 359 Rada města souhlasí s umístěním stavby Dřevěná chatka na nářadí na ppč. 559/53 v k. ú. Česká Třebová, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3779 v katastrálním území a

Více

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu. OBEC LÁNOV Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 11.9. 2014, od 17:30 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů zastupitelstva Omluven: p. Vocásková,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

9. schůze rady města, konaná dne 2.5.2006

9. schůze rady města, konaná dne 2.5.2006 9. schůze rady města, konaná dne 2.5.2006 Výpis z přijatých usnesení: Rozbory hospodaření škol a školských zařízení za rok 2005 RM bere na vědomí rozbory hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2009 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 25. 6. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

RM č. 14 ze dne 18. 05. 2015. Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 14 ze dne 18. 5. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

RM č. 14 ze dne 18. 05. 2015. Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 14 ze dne 18. 5. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 14 ze dne 18. 5. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Přítomni: Václav Mothejzík, David Škopek, Ing. Jaroslav Vlasák, Ing. Ladislav Walter, Ing. Petr Lahoda Omluven:

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení ze 41. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 20. června 2013 v zasedací místnosti

Více

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 3. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 2.6.2011

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1 Spis.zn.: 375/2009/VÝST/Li/Š Ukládací skartační znak: 328 A/999 Vyřizuje: Luboš Šulc Tel.: 491 405 441 E-mail: lubos.sulc@mestonachod.cz Datum: 3.8.2012 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Přijatá usnesení z 1. Rady města Rousínova konaného dne 15. ledna 2014

Přijatá usnesení z 1. Rady města Rousínova konaného dne 15. ledna 2014 Přijatá usnesení z 1. Rady města Rousínova konaného dne 15. ledna 2014 Usnesení 01/01/14 R: RM schvaluje uzavření nájemních smluv na pronájem orientačních směrníků pro rok 2014, nájemné ve výši 1 250,-

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 2 Strana 1 Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní 1) Zřízení věcného břemene Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Katastrální území

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Usnesení ze 7. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 14. července 2010 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech

Usnesení ze 7. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 14. července 2010 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech Usneseni 7. Rady Města Podbořany ze dne 14. července 2010 - veřejné znění strana 1 (celkem 5) Usnesení ze 7. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 14. července 2010 od 15,00 hod. v kanceláři

Více

Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašicev Čechách

Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašicev Čechách Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašicev Čechách Naše značka: č. j. : SÚ/2017/13/JHo V Dašicích dne 06. 11. 2013 Vyřizuje : Horová

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/28099-2012/ 4645-2012/Sm Dvůr Králové nad Labem, dne 2. října

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.d.skanderová, p.b.wolf, p.k.schwarz, p.m.pisingerová, p.m.novotná

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky: 1. a) novostavba rodinného domu b) parkovací stání pro automobil, zpevněné plochy

Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky: 1. a) novostavba rodinného domu b) parkovací stání pro automobil, zpevněné plochy MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem Tel.: 495 592 065, fax.: 495 592 670 (Úřední dny: pondělí a středa: 7.30-11.30 hodin, 12.30-17.00

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 11.05.2010 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (10) 2. (11) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 2.4.2014 kancelář starosty Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V. Usnesení. Češkova 22, Pardubice

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V. Usnesení. Češkova 22, Pardubice Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 2. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 17. prosince 2014 v salonku DK

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více