USNESENÍ. konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015"

Transkript

1 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedeni v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Masarykovo nám. 25, Odry 1/10/2015 schválila program 10. schůze RM 2/10/2015 provedla kontrolu plnění uložených úkolů: úkol pod číslem C/8/74/ jednat se společností ČEZ Korporátní služby, s.r.o., Praha o koupi pozemku p.č. 1510/14 v k.ú. Odry NT: Z: SNM Plněno, bude dále sledováno. úkol pod číslem 4/3/2014- předložit rozpis nákladů na péči o psy možné použít starší materiál. T.: 3/2015 Z: OŽP Splněno úkol pod číslem 2/4/2014 b) - sledovat od r vždy po ukončení čtvrtletí stav fondů příspěvkových organizací zřízených městem Odry Z: FO T: trvalý úkol pod číslem 33/7/2015c) - zahájit zadávací řízení na akci Oprava pomníku Padlých hrdinů T: Z: ORM Splněno úkol pod číslem 37/7/ zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce realizace stavby Odry, ul. Mendlova oprava havarijního stavu kanalizace, která proběhne v období duben až červenec Z: SNM, ORM T: SNM podklady předá ORM; bude kontrolováno na další schůzi RM. Splněno úkol pod číslem 5/9/2015 b) - předložit cenovou nabídku na zakoupení jednoho nebo 2 sanitních vozů. T.: Z: vedení Městské nemocnice Samostatný bod - splněno úkol pod číslem 19/9/2015 a) vedení města zjistit s likvidátorem ZOD Odersko možnosti a podmínky, za kterých by bylo možné převést budovy ZOD na Veselí na město Odry b) zpracovat nabídkové řízení na PD demoličních prací budova bývalého kina a dům na ul. Skřivánčí Z.: ORM T.: 4/2015 úkol pod číslem 22/9/2015c) - zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na zajištění správy a údržby veřejného osvětlení na území města na léta 2016 až T: Z: ORM, SNM úkol pod číslem 33/9/ předložit návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně získání stavebního povolení a prováděcí dokumentace stavby Hasičská zbrojnice v Odrách, kdy zhotovitelem bude Ing. arch. Pavel Klein, Kroftova 1603/35, Brno, IČ: , který je autorem dokumentace pro územní řízení Samostatný bod - splněno úkol pod číslem 34/9/ projednat s SmVaK stav inženýrských sítí na Masarykově náměstí v Odrách

2 Z.: St T: /10/2015 vzala na vědomí poděkování a předání pamětního listu jménem města Oder MUDr. Zdeňkovi Skařupovi za práci pro město Odry pís. příloha č. 1. 4/10/2015 doporučila Zastupitelstvu města schválit první upravený rozpočet pro rok 2015, a to ve výši: Příjmy: ,5 tis. Kč Výdaje: ,5 tis. Kč Osmá třída financování: ,0 tis. Kč pís. příloha č. 2. 5/10/2015 a) uložila upravit zásady prodeje bytů tak, aby se omezil prodej bytů se spekulativními úmysly. T.: Z: FO b) doporučila Zastupitelstvu města Odry schválit zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 256/5 v bytovém domě č.p. 255/6 a 256/8 na ul. Nádražní v Odrách, stojícím na pozemku parc. č v k.ú. Odry vč. příslušného spoluvlastnického podílu 569/13596 na společných částech budovy a zastavěném pozemku za minimální tržní cenu ,- Kč. V případě zájmu více uchazečů bude prodej uskutečněn formou obálkové metody. Před konáním prodeje obálkovou metodou bude složena záloha na kupní cenu ve výši ,- Kč. Právo na uzavření kupní smlouvy získává účastník obálkové metody s nejvyšším podáním. Kupní cena bude uhrazena do 90-ti dnů od podpisu kupní smlouvy. V případě, že kupní smlouva nebude podepsána, propadá záloha na kupní cenu ve prospěch města pís. příloha č. 3. 6/10/2015 doporučila zastupitelstvu města schválit zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků města Odry k pís. příloha č. 4. 7/10/215 a) rozhodla v souladu s ust. 27 odst. 5 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, je oprávněna nabýt do svého vlastnictví koupí dvě sanitní vozidla, neboť se jedná o majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, b) udělila Městské nemocnici v Odrách, p.o. souhlas s nákupem jednoho sanitního vozidla Volkswagen Transporter T5 od firmy FOSAN s.r.o. dle předložené technické specifikace a cenové nabídky, c) doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým bude do výdajové části rozpočtu města na rok 2015 zařazena položka Investiční příspěvek Městské nemocnici v Odrách, p.o. na nákup sanitního vozidla v částce Kč, d) schválila za podmínky, že zastupitelstvo města schválí na svém zasedání konaném dne rozpočtové opatření dle odstavce b) tohoto usnesení, poskytnutí investičního příspěvku v částce Kč Městské nemocnici v Odrách, p. o. na pořízení jednoho sanitního vozidla pís. příloha č. 5. 8/10/2015 a) schválila rozdělení dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2015 na akce: - kruhová bašta na ul. Pásové Kč - dům č. p. 5 na ul. Masarykovo nám Kč - dům č. p. 22 na ul. Masarykovo nám Kč b) doporučila Zastupitelstvu města Oder v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón rozhodnout o poskytnutí příspěvku: - paní R. W. ve výši ,- Kč na obnovu fasády na domu č. p. 5 na ul. Masarykovo nám.; - panu R. H. ve výši ,- Kč na obnovu střechy III. etapy na domě č. p. 22 na ul. Masarykovo nám pís. příloha č. 6. 9/10/2015 a) vzala na vědomí zprávu o revizi knihovního fondu v knihovně v Kamence. b) schválila vyřazení opotřebovaných knih v knihovně v Kamence pís. příloha č /10/2015 schválila pořízení a umístění 4 pamětních desek v Zámeckém parku dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 rozhodla zveřejnit záměr přenechat do výpůjčky nebytové prostory 1 učebnu o celkové podlahové výměře 60 m 2 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 595 v Odrách, tj. budovy Základní školy, Komenského 6 za účelem poskytování volnočasových aktivit pís. příloha č /10/2015 vzala na vědomí vyúčtování projektu Odry letní tábor Hadinka z Programu prevence kriminality pís. příloha č /10/2015 schválila podání žádosti o nadační příspěvek z programu Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Oranžový přechod na akci Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Odry pís. příloha č /10/2015 doporučila Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva životního prostředí z Programu podpora sídelní zeleně na akci Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Oder pís. příloha č. 12.

3 15/10/2015 doporučila Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 na akci Zlepšení informovanosti návštěvníků Oderska pís. příloha č /10/2015 a) rozhodla na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek přidělit plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Dodávka kancelářského zboží pro MěÚ Odry zadávané podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 3: Bartoň a Partner s.r.o., se sídlem Chválkovice 580, Olomouc, IČ: , který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a dále stanovila pořadí na prvních třech místech takto: 1. uchazeč č. 3 Bartoň a Partner s.r.o., se sídlem Chválkovice 580, Olomouc, IČ: , 2. uchazeč č. 4: Kaspa papír s.r.o., se sídlem Porážková 3147/68 a, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: , 3. uchazeč č. 2: Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., se sídlem Havlíčkova 517/2, Blansko, IČ: , b) rozhodla uzavřít rámcovou kupní smlouvu na realizaci zakázky s názvem Dodávka kancelářského zboží pro MěÚ Odry se společností Bartoň a Partner s.r.o., se sídlem Chválkovice 580, Olomouc, IČ: , za cenu ,70 Kč bez DPH dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 a) rozhodla na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyloučit z dalšího hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava kruhové bašty v Odrách, zadávané podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: uchazeče č. 1: STAVO Karel Černoch, s.r.o., se sídlem Malá strana 31, Suchdol nad Odrou, IČ: uchazeče č. 3 HORÁK STAVITEL s.r.o., se sídlem Vítovská 98/23, Odry, IČ: uchazeče č. 5 STAVBY BALLER s.r.o., se sídlem Spálov 30, Spálov, IČ: b) rozhodla na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek přidělit plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava kruhové bašty v Odrách zadávané podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 2: Stavitelství Střechy s.r.o., se sídlem Alešova 1169, Hranice, IČ: , který předložil nejvýhodnější nabídku s nabídkovou cenou ,60 Kč bez DPH, a dále stanovila pořadí na prvních třech místech takto: 1. uchazeč č. 2 Stavitelství Střechy s.r.o., se sídlem Alešova 1169, Hranice, IČ: , nabídková cena ,60 Kč bez DPH, 2. uchazeč č. 4: CONSTRUCTUS s.r.o., se sídlem Raškovice 285, Raškovice, IČ: , nabídková cena ,70 Kč bez DPH, 3. uchazeč č. 6: WINRO, s.r.o., se sídlem Opavská 429, Velké Hoštice, IČ: , nabídková cena ,00 Kč bez DPH. c) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem Oprava kruhové bašty v Odrách se společností Stavitelství Střechy s.r.o., se sídlem Alešova 1169, Hranice, IČ: , za cenu ,60 Kč bez DPH dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, inženýrská činnost a autorský dozor ke stavbě Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách se zhotovitelem Ing. Karel Grygera, se sídlem Lesní 69/4, Opava, IČ: za cenu ,00 Kč bez DPH. Starosta města je pověřen určením dalších náležitostí a obsahu smlouvy o dílo pís. příloha č /10/2015 rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na akci Brownfields v Odrách, reg. č. CZ.1.10/2.3.00/ mezi městem Odry a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Na Jízdárně 2824/2, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: , dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 rozhodla uzavřít Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci Digitalizace povodňového plánu ORP Odry a doplnění varovného a výstražného systému města Oder mezi městem Odry a Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1, IČ: , dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o přípravě žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , dílčí oblast podpory 3.2 Subregionální centra na akci Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách pís. příloha č /10/215 a) rozhodla na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyloučit z dalšího hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava památníku padlých hrdinů v Odrách, zadávané podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: uchazeče č. 1: STAVO Karel Černoch s.r.o., se sídlem Malá strana 31, Suchdol nad Odrou, IČ: b) rozhodla na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek přidělit plnění veřejné zakázky malého rozsahu Oprava památníku padlých hrdinů v Odrách zadávané podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 2: WINRO, s.r.o., se sídlem

4 Opavská 429, Velké Hoštice, IČ: , který předložil nejvýhodnější nabídku s nabídkovou cenou ,00 Kč bez DPH c) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem Oprava památníku padlých hrdinů v Odrách se společností WINRO, s.r.o., se sídlem Opavská 429, Velké Hoštice, IČ: , za cenu ,00 Kč bez DPH dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozšíření předmětu změny č. 6 Územního plánu města Odry o návrh - pana Ing. Josefa Heina,, a to úpravy stávající rozvojové funkční plochy území bydlení BV bydlení v rodinných domech venkovského typu a úpravy stabilizované funkční plochy území rekreace plochy sport, tělovýchova RS sportovní plochy (území areálu golfového hřiště) v zastavěném území obce, a to změna funkčního využití části pozemků parc. č. 385/1, 412, 1314 a 414 v k.ú. Tošovice ze stabilizované funkční plochy území rekreace sport, tělovýchova RS sportovní plochy (území areálu golfového hřiště) na návrhovou funkční území bydlení BV bydlení v rodinných domech venkovského typu v zastavitelném území obce s tím, že je ochoten uhradit náklady na zpracování dokumentace změny územního plánu (poměrnou část) pís. příloha č /10/2015 vzala na vědomí vyhodnocení realizace 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Odry na období včetně Strategického plánu sociálního začleňování pro město Odry za rok 2014 pís. příloha č /10/2015 a) zrušila své usnesení č. 8/7/2015 f) ze dne ve znění: Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, jejímž předmětem je Zajištění provozu a sociálních služeb v Denním stacionáři a v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Odrách část B Denní stacionář pro seniory Odry, s Charitou Odry, se sídlem Hranická 162/32, Odry, IČ: za cenu ,00 Kč bez DPH dle předloženého návrhu b) doporučila zastupitelstvu města pověřit Charitu Odry, se sídlem Hranická 162/32, Odry, IČ: , závazkem poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři pro seniory Odry jakožto výkonem závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu a schválit uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, jejímž předmětem je Zajištění provozu a sociálních služeb v Denním stacionáři pro seniory v Odrách, s Charitou Odry, se sídlem Hranická 162/32, Odry, IČ: za cenu ,00 Kč bez DPH dle předloženého návrhu c) doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení výdajové položky rozpočtu roku 2015 s názvem Denní stacionář provoz o ,- Kč dle smlouvy o zajištění provozu a sociálních služeb v Denním stacionáři pro seniory v Odrách v období září až prosinec 2015 d) doporučila zastupitelstvu města schválit další zvýšení výdajové položky rozpočtu roku 2015 s názvem Denní stacionář provoz o ,- Kč za účelem zajištění financování Denního stacionáře pro seniory v Odrách v období leden až srpen 2015 pís. příloha č /10/2015 doporučila Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva zemědělství v rámci programu Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací na akci Vodovod Pohoř zásobovací řady pís. příloha č /10/2015 vzala na vědomí Vyhodnocení ročního plánu prevence kriminality města Odry za rok 2014 pís. příloha č /10/2015 schválila složení hodnotící komise v rámci Koordinovaného postupu k sociálně vyloučeným lokalitám ve složení: Ing. Libor Helis, starosta města Odry Mgr. Alena Buczková, vedoucí od boru školství, kultury MěÚ Odry Miroslava Hrčková, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Odry pís. příloha č /10/2015 rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb formou nájmu a dodávek, jejímž předmětem je pronájem měřícího zařízení pro certifikované úsekové měření rychlosti vozidel a poskytování souvisejících služeb, s pronajímatelem společností GEMOS CZ, spol. s r.o., se sídlem Čelákovice, B. Smetany 1599, IČ , dle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je prodloužení doby trvání pronájmu do a snížení měsíční platby o Kč bez DPH pís. příloha č /10/2015 a) uložila předložit návrh opatření na snížení nákladů na péči o psy. T.: 6/2015 Z: OŽP b) vzala na vědomí náklady na péči o psy za rok 2012, 2013, 2014 a výnosy z poplatků za psy za rok 2012, 2013, 2014 pís. příloha č /10/2015 a) souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.511, Nová 1005/20, Odry s žadatelem V. H., D. K. nebo Z. P. v uvedeném pořadí. b) souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.20, Pod lesem 841/15, Odry s žadatelem M. J., M. M. nebo N. S. v uvedeném pořadí. c) souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 26, Pod lesem 831/16, Odry s žadatelem S. O., B.M., L. M. nebo M. H. v uvedeném pořadí. d) souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 45/12, Odry s žadatelem R. K. pís. příloha č.30.

5 e) uložila zjistit, zda osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Městského úřadu jsou osvobozeny od místních poplatků a poplatků za odvoz TDO a pokud ano, tak předložit návrh na zrušení takového osvobození. T: Z: FO 32/10/2015 a) rada města při výkonu působnosti Valné hromady Oderské městské společnosti, s.r.o. souhlasila s uzavřením revolvingového úvěru. Výše úvěru 1 mil. Kč se splatností 1 rok, výše úrokové sazby 1M pribor + 4,40 %, zajištění směnkou bez avalu. b) rada města při výkonu působnosti Valné hromady Oderské městské společnost, s.r.o. souhlasila s obnovováním úvěrového limitu se shodnými parametry. Souhlas platí pro úvěry uzavřené do pís. příloha č /10/2015 bere na vědomí Zprávu Policie ČR o stavu na úseku veřejného pořádku za rok 2014 pís. příloha č /10/2015 vzala na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Odry za rok 2014 pís. příloha č /10/2015 schválila ceník pronájmu dřevěných mobilních stánků a stanů dle přílohy pís. příloha č /10/2015 souhlasila se zadáním zpracování studie k novému využití budovy bývalého kina 37/10/2015 schválila zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 225/1 (orná půda) o evidované výměře 1112 m 2 v k.ú. Loučky nad Odrou za účelem zemědělského využití pís. příloha č /10/2015 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně získání stavebního povolení na stavbu Hasičská zbrojnice v Odrách se zhotovitelem Ing. arch. Pavel Klein, Kroftova 1603/35, Brno, IČ: , dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 souhlasila s provedením nového založení stavby Denní stacionář pro seniory, Hranická č.p. 164, Odry navrženého na základě zjištění neúnosných základových zemin v původně navržené hloubce základové spáry. Nové řešení založení prohlubuje základy na úroveň ulehlých štěrků s příměsí jemnozrnné zeminy a nahrazuje základ u sousedního domu šachtovými pilíři pís. příloha č /10/2015 neschválila zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 374/1 ostatní plocha, neplodná půda o evidované výměře 2148 m 2, p. č. 372 ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 670 m 2,p. č. 371 orná půda o evidované výměře 3214 m 2, p. č.370 trvalý travní porost o evidované výměře 6910 m 2, p. č. 369 ostatní plocha, manipulační plocha o evidované výměře 879 m 2, p. č. 368 trvalý travní porost o evidované výměře 1307 m 2, p. č. 367-trvalý travní porost o evidované výměře 453 m 2, část (468 m 2 ) pozemku p. č. 220/1 (trvalý travní porost) o evidované výměře 6957 m 2 v k.ú. Pohoř pís. příloha č /10/2015 a) zrušila své usnesení vedené pod č. 39/1/2014 ze dne ve znění: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy o převodu pozemků p. č. 27/1 (zahrada) o evidované výměře 244 m 2 a p. č. 28 (zahrada) o evidované výměře 254 m 2, oba v k.ú. Veselí u Oder, s kupujícími manžely L. a B. R., Odry, za kupní cenu 75,- Kč/ m 2 tzn ,- Kč celkem. Kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Navrhovaný prodej neodporuje záměrům města dle Územního plánu města Oder b) schválila zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 27/1 (zahrada) o evidované výměře 244 m 2 a p. č. 28 (zahrada) o evidované výměře 254 m 2, oba v k.ú. Veselí u Oder pís. příloha č /10/2015 schválila provedení ořezů a kácení vybraných dřevin v místních částech Loučky nad Odrou a Veselí u Oder dle předloženého návrhu s tím, že ořez a kácení budou provedeny firmou AD Výškovky, Antonín Dobrozemský, Šmeralova 999/9, Olomouc, IČ , za cenu ,- bez DPH, která bude hrazena z rozpočtu SNM ošetření stromů pís. příloha č /10/2015 a) vzala na vědomí žádost pana Ing. Roberta Drapy, o zrušení usnesení č. 33/3/2014 tykající se neschválení zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č (orná půda) o celkové výměře 381 m² v k. ú. Odry. b) potvrdila své usnesení č. 33/3/2014 ze dne ve znění: Rada města neschválila zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č (orná půda) o celkové výměře 381 m² v k. ú. Odry pís. příloha č /10/2015 rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu o pachtu pozemků k p. č. 130/1 (orná půda) o evidované výměře 629 m 2 a p. č. 132/1 (zahrada) o evidované výměře 170 m 2 v k.ú. Veselí u Oder s pachtýři I. a M. H. za pachtovné ve výši 0,50Kč/m 2 /rok, tzn. 400,-Kč ročně. Sjednaným účelem pachtu bude užívání pozemku k vypásání ovcemi. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Starosta je pověřen určením dalších náležitostí a obsahu pachtovní smlouvy pís. příloha č /10/2015rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě na stavbu Vodovodní přípojka pro stavbu budovy č.p. 10, Veselí u Oder k pozemku parc. č. 2029/1 v k.ú. Veselí u Oder se stavebníky V. V.a H.V.,dle předloženého návrhu pís. příloha č. 44.

6 46/10/2015 uložila SNM zjistit, zda pozemek p. č. 100/2 k.ú. Dobešov byl městu převeden za účelem výstavby RD Z: SNM T: /10/2015 neschválila zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 1615/1 (zahrada) o celkové výměře 418 m² v k. ú. Odry pís. příloha č /10/2015 schválila zveřejnění záměru propachtovat pozemky p. č. 201/2 (trvalý travní porost) o evidované výměře 974 m 2, p. č. 202/9 (orná půda) o evidované výměře 1577 m 2, p. č. 202/16 (orná půda) o evidované výměře 1510 m 2, p. č. 496/2 (orná půda) o evidované výměře 3156 m 2 a část (7320 m2) z pozemku p. č. 496/1 (orná půda) o evidované výměře19709 m 2 v k.ú.loučky nad Odrou za účelem zemědělského využití sečení trávy pís. příloha č /10/2015 neschválila zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 511/14 (orná půda) o celkové výměře m² v k. ú. Loučky nad Odrou pís. příloha č /10/2015 schválila zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 2498/29 (orná půda) o evidované výměře 3018 m² v k. ú. Odry (Vítovka) pís. příloha č Ing. Libor Helis, v.r. starosta.. Ing. Pavel Matůšů, v.r. místostarosta

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í 6. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 28.1.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 18/2015

U S N E S E N Í 6. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 28.1.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 18/2015 U S N E S E N Í 6. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 18/2015 V Soběšovicích dne 29.1.2015 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Viktor Pokorný, odbor školství, kultury a sportu Ing. Dana Štefanová, odbor rozvojových projektů

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Viktor Pokorný, odbor školství, kultury a sportu Ing. Dana Štefanová, odbor rozvojových projektů S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 19,210 mil Kč na akci Objekt základní

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-12-2015 Termín jednání 30. března 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Místostarosta městyse

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Rada města Příbora. z 98. schůze Rady města Příbora konané dne 10. června 2014

Rada města Příbora. z 98. schůze Rady města Příbora konané dne 10. června 2014 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 98. schůze Rady města Příbora konané dne 10. června 2014 98/01 Program schůze RM 98/01/1 Vyřadila z programu jednání bod č. 98/18 - Prodej částí

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více