USNESENÍ. konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015"

Transkript

1 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedeni v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Masarykovo nám. 25, Odry 1/10/2015 schválila program 10. schůze RM 2/10/2015 provedla kontrolu plnění uložených úkolů: úkol pod číslem C/8/74/ jednat se společností ČEZ Korporátní služby, s.r.o., Praha o koupi pozemku p.č. 1510/14 v k.ú. Odry NT: Z: SNM Plněno, bude dále sledováno. úkol pod číslem 4/3/2014- předložit rozpis nákladů na péči o psy možné použít starší materiál. T.: 3/2015 Z: OŽP Splněno úkol pod číslem 2/4/2014 b) - sledovat od r vždy po ukončení čtvrtletí stav fondů příspěvkových organizací zřízených městem Odry Z: FO T: trvalý úkol pod číslem 33/7/2015c) - zahájit zadávací řízení na akci Oprava pomníku Padlých hrdinů T: Z: ORM Splněno úkol pod číslem 37/7/ zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce realizace stavby Odry, ul. Mendlova oprava havarijního stavu kanalizace, která proběhne v období duben až červenec Z: SNM, ORM T: SNM podklady předá ORM; bude kontrolováno na další schůzi RM. Splněno úkol pod číslem 5/9/2015 b) - předložit cenovou nabídku na zakoupení jednoho nebo 2 sanitních vozů. T.: Z: vedení Městské nemocnice Samostatný bod - splněno úkol pod číslem 19/9/2015 a) vedení města zjistit s likvidátorem ZOD Odersko možnosti a podmínky, za kterých by bylo možné převést budovy ZOD na Veselí na město Odry b) zpracovat nabídkové řízení na PD demoličních prací budova bývalého kina a dům na ul. Skřivánčí Z.: ORM T.: 4/2015 úkol pod číslem 22/9/2015c) - zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na zajištění správy a údržby veřejného osvětlení na území města na léta 2016 až T: Z: ORM, SNM úkol pod číslem 33/9/ předložit návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně získání stavebního povolení a prováděcí dokumentace stavby Hasičská zbrojnice v Odrách, kdy zhotovitelem bude Ing. arch. Pavel Klein, Kroftova 1603/35, Brno, IČ: , který je autorem dokumentace pro územní řízení Samostatný bod - splněno úkol pod číslem 34/9/ projednat s SmVaK stav inženýrských sítí na Masarykově náměstí v Odrách

2 Z.: St T: /10/2015 vzala na vědomí poděkování a předání pamětního listu jménem města Oder MUDr. Zdeňkovi Skařupovi za práci pro město Odry pís. příloha č. 1. 4/10/2015 doporučila Zastupitelstvu města schválit první upravený rozpočet pro rok 2015, a to ve výši: Příjmy: ,5 tis. Kč Výdaje: ,5 tis. Kč Osmá třída financování: ,0 tis. Kč pís. příloha č. 2. 5/10/2015 a) uložila upravit zásady prodeje bytů tak, aby se omezil prodej bytů se spekulativními úmysly. T.: Z: FO b) doporučila Zastupitelstvu města Odry schválit zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 256/5 v bytovém domě č.p. 255/6 a 256/8 na ul. Nádražní v Odrách, stojícím na pozemku parc. č v k.ú. Odry vč. příslušného spoluvlastnického podílu 569/13596 na společných částech budovy a zastavěném pozemku za minimální tržní cenu ,- Kč. V případě zájmu více uchazečů bude prodej uskutečněn formou obálkové metody. Před konáním prodeje obálkovou metodou bude složena záloha na kupní cenu ve výši ,- Kč. Právo na uzavření kupní smlouvy získává účastník obálkové metody s nejvyšším podáním. Kupní cena bude uhrazena do 90-ti dnů od podpisu kupní smlouvy. V případě, že kupní smlouva nebude podepsána, propadá záloha na kupní cenu ve prospěch města pís. příloha č. 3. 6/10/2015 doporučila zastupitelstvu města schválit zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků města Odry k pís. příloha č. 4. 7/10/215 a) rozhodla v souladu s ust. 27 odst. 5 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, je oprávněna nabýt do svého vlastnictví koupí dvě sanitní vozidla, neboť se jedná o majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, b) udělila Městské nemocnici v Odrách, p.o. souhlas s nákupem jednoho sanitního vozidla Volkswagen Transporter T5 od firmy FOSAN s.r.o. dle předložené technické specifikace a cenové nabídky, c) doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým bude do výdajové části rozpočtu města na rok 2015 zařazena položka Investiční příspěvek Městské nemocnici v Odrách, p.o. na nákup sanitního vozidla v částce Kč, d) schválila za podmínky, že zastupitelstvo města schválí na svém zasedání konaném dne rozpočtové opatření dle odstavce b) tohoto usnesení, poskytnutí investičního příspěvku v částce Kč Městské nemocnici v Odrách, p. o. na pořízení jednoho sanitního vozidla pís. příloha č. 5. 8/10/2015 a) schválila rozdělení dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2015 na akce: - kruhová bašta na ul. Pásové Kč - dům č. p. 5 na ul. Masarykovo nám Kč - dům č. p. 22 na ul. Masarykovo nám Kč b) doporučila Zastupitelstvu města Oder v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón rozhodnout o poskytnutí příspěvku: - paní R. W. ve výši ,- Kč na obnovu fasády na domu č. p. 5 na ul. Masarykovo nám.; - panu R. H. ve výši ,- Kč na obnovu střechy III. etapy na domě č. p. 22 na ul. Masarykovo nám pís. příloha č. 6. 9/10/2015 a) vzala na vědomí zprávu o revizi knihovního fondu v knihovně v Kamence. b) schválila vyřazení opotřebovaných knih v knihovně v Kamence pís. příloha č /10/2015 schválila pořízení a umístění 4 pamětních desek v Zámeckém parku dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 rozhodla zveřejnit záměr přenechat do výpůjčky nebytové prostory 1 učebnu o celkové podlahové výměře 60 m 2 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 595 v Odrách, tj. budovy Základní školy, Komenského 6 za účelem poskytování volnočasových aktivit pís. příloha č /10/2015 vzala na vědomí vyúčtování projektu Odry letní tábor Hadinka z Programu prevence kriminality pís. příloha č /10/2015 schválila podání žádosti o nadační příspěvek z programu Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Oranžový přechod na akci Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Odry pís. příloha č /10/2015 doporučila Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva životního prostředí z Programu podpora sídelní zeleně na akci Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Oder pís. příloha č. 12.

3 15/10/2015 doporučila Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 na akci Zlepšení informovanosti návštěvníků Oderska pís. příloha č /10/2015 a) rozhodla na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek přidělit plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Dodávka kancelářského zboží pro MěÚ Odry zadávané podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 3: Bartoň a Partner s.r.o., se sídlem Chválkovice 580, Olomouc, IČ: , který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a dále stanovila pořadí na prvních třech místech takto: 1. uchazeč č. 3 Bartoň a Partner s.r.o., se sídlem Chválkovice 580, Olomouc, IČ: , 2. uchazeč č. 4: Kaspa papír s.r.o., se sídlem Porážková 3147/68 a, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: , 3. uchazeč č. 2: Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., se sídlem Havlíčkova 517/2, Blansko, IČ: , b) rozhodla uzavřít rámcovou kupní smlouvu na realizaci zakázky s názvem Dodávka kancelářského zboží pro MěÚ Odry se společností Bartoň a Partner s.r.o., se sídlem Chválkovice 580, Olomouc, IČ: , za cenu ,70 Kč bez DPH dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 a) rozhodla na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyloučit z dalšího hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava kruhové bašty v Odrách, zadávané podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: uchazeče č. 1: STAVO Karel Černoch, s.r.o., se sídlem Malá strana 31, Suchdol nad Odrou, IČ: uchazeče č. 3 HORÁK STAVITEL s.r.o., se sídlem Vítovská 98/23, Odry, IČ: uchazeče č. 5 STAVBY BALLER s.r.o., se sídlem Spálov 30, Spálov, IČ: b) rozhodla na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek přidělit plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava kruhové bašty v Odrách zadávané podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 2: Stavitelství Střechy s.r.o., se sídlem Alešova 1169, Hranice, IČ: , který předložil nejvýhodnější nabídku s nabídkovou cenou ,60 Kč bez DPH, a dále stanovila pořadí na prvních třech místech takto: 1. uchazeč č. 2 Stavitelství Střechy s.r.o., se sídlem Alešova 1169, Hranice, IČ: , nabídková cena ,60 Kč bez DPH, 2. uchazeč č. 4: CONSTRUCTUS s.r.o., se sídlem Raškovice 285, Raškovice, IČ: , nabídková cena ,70 Kč bez DPH, 3. uchazeč č. 6: WINRO, s.r.o., se sídlem Opavská 429, Velké Hoštice, IČ: , nabídková cena ,00 Kč bez DPH. c) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem Oprava kruhové bašty v Odrách se společností Stavitelství Střechy s.r.o., se sídlem Alešova 1169, Hranice, IČ: , za cenu ,60 Kč bez DPH dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, inženýrská činnost a autorský dozor ke stavbě Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách se zhotovitelem Ing. Karel Grygera, se sídlem Lesní 69/4, Opava, IČ: za cenu ,00 Kč bez DPH. Starosta města je pověřen určením dalších náležitostí a obsahu smlouvy o dílo pís. příloha č /10/2015 rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na akci Brownfields v Odrách, reg. č. CZ.1.10/2.3.00/ mezi městem Odry a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Na Jízdárně 2824/2, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: , dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 rozhodla uzavřít Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci Digitalizace povodňového plánu ORP Odry a doplnění varovného a výstražného systému města Oder mezi městem Odry a Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1, IČ: , dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o přípravě žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , dílčí oblast podpory 3.2 Subregionální centra na akci Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách pís. příloha č /10/215 a) rozhodla na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyloučit z dalšího hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava památníku padlých hrdinů v Odrách, zadávané podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: uchazeče č. 1: STAVO Karel Černoch s.r.o., se sídlem Malá strana 31, Suchdol nad Odrou, IČ: b) rozhodla na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek přidělit plnění veřejné zakázky malého rozsahu Oprava památníku padlých hrdinů v Odrách zadávané podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 2: WINRO, s.r.o., se sídlem

4 Opavská 429, Velké Hoštice, IČ: , který předložil nejvýhodnější nabídku s nabídkovou cenou ,00 Kč bez DPH c) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem Oprava památníku padlých hrdinů v Odrách se společností WINRO, s.r.o., se sídlem Opavská 429, Velké Hoštice, IČ: , za cenu ,00 Kč bez DPH dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozšíření předmětu změny č. 6 Územního plánu města Odry o návrh - pana Ing. Josefa Heina,, a to úpravy stávající rozvojové funkční plochy území bydlení BV bydlení v rodinných domech venkovského typu a úpravy stabilizované funkční plochy území rekreace plochy sport, tělovýchova RS sportovní plochy (území areálu golfového hřiště) v zastavěném území obce, a to změna funkčního využití části pozemků parc. č. 385/1, 412, 1314 a 414 v k.ú. Tošovice ze stabilizované funkční plochy území rekreace sport, tělovýchova RS sportovní plochy (území areálu golfového hřiště) na návrhovou funkční území bydlení BV bydlení v rodinných domech venkovského typu v zastavitelném území obce s tím, že je ochoten uhradit náklady na zpracování dokumentace změny územního plánu (poměrnou část) pís. příloha č /10/2015 vzala na vědomí vyhodnocení realizace 2. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Odry na období včetně Strategického plánu sociálního začleňování pro město Odry za rok 2014 pís. příloha č /10/2015 a) zrušila své usnesení č. 8/7/2015 f) ze dne ve znění: Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, jejímž předmětem je Zajištění provozu a sociálních služeb v Denním stacionáři a v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Odrách část B Denní stacionář pro seniory Odry, s Charitou Odry, se sídlem Hranická 162/32, Odry, IČ: za cenu ,00 Kč bez DPH dle předloženého návrhu b) doporučila zastupitelstvu města pověřit Charitu Odry, se sídlem Hranická 162/32, Odry, IČ: , závazkem poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři pro seniory Odry jakožto výkonem závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu a schválit uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, jejímž předmětem je Zajištění provozu a sociálních služeb v Denním stacionáři pro seniory v Odrách, s Charitou Odry, se sídlem Hranická 162/32, Odry, IČ: za cenu ,00 Kč bez DPH dle předloženého návrhu c) doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení výdajové položky rozpočtu roku 2015 s názvem Denní stacionář provoz o ,- Kč dle smlouvy o zajištění provozu a sociálních služeb v Denním stacionáři pro seniory v Odrách v období září až prosinec 2015 d) doporučila zastupitelstvu města schválit další zvýšení výdajové položky rozpočtu roku 2015 s názvem Denní stacionář provoz o ,- Kč za účelem zajištění financování Denního stacionáře pro seniory v Odrách v období leden až srpen 2015 pís. příloha č /10/2015 doporučila Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva zemědělství v rámci programu Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací na akci Vodovod Pohoř zásobovací řady pís. příloha č /10/2015 vzala na vědomí Vyhodnocení ročního plánu prevence kriminality města Odry za rok 2014 pís. příloha č /10/2015 schválila složení hodnotící komise v rámci Koordinovaného postupu k sociálně vyloučeným lokalitám ve složení: Ing. Libor Helis, starosta města Odry Mgr. Alena Buczková, vedoucí od boru školství, kultury MěÚ Odry Miroslava Hrčková, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Odry pís. příloha č /10/2015 rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb formou nájmu a dodávek, jejímž předmětem je pronájem měřícího zařízení pro certifikované úsekové měření rychlosti vozidel a poskytování souvisejících služeb, s pronajímatelem společností GEMOS CZ, spol. s r.o., se sídlem Čelákovice, B. Smetany 1599, IČ , dle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je prodloužení doby trvání pronájmu do a snížení měsíční platby o Kč bez DPH pís. příloha č /10/2015 a) uložila předložit návrh opatření na snížení nákladů na péči o psy. T.: 6/2015 Z: OŽP b) vzala na vědomí náklady na péči o psy za rok 2012, 2013, 2014 a výnosy z poplatků za psy za rok 2012, 2013, 2014 pís. příloha č /10/2015 a) souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.511, Nová 1005/20, Odry s žadatelem V. H., D. K. nebo Z. P. v uvedeném pořadí. b) souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.20, Pod lesem 841/15, Odry s žadatelem M. J., M. M. nebo N. S. v uvedeném pořadí. c) souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 26, Pod lesem 831/16, Odry s žadatelem S. O., B.M., L. M. nebo M. H. v uvedeném pořadí. d) souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 45/12, Odry s žadatelem R. K. pís. příloha č.30.

5 e) uložila zjistit, zda osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Městského úřadu jsou osvobozeny od místních poplatků a poplatků za odvoz TDO a pokud ano, tak předložit návrh na zrušení takového osvobození. T: Z: FO 32/10/2015 a) rada města při výkonu působnosti Valné hromady Oderské městské společnosti, s.r.o. souhlasila s uzavřením revolvingového úvěru. Výše úvěru 1 mil. Kč se splatností 1 rok, výše úrokové sazby 1M pribor + 4,40 %, zajištění směnkou bez avalu. b) rada města při výkonu působnosti Valné hromady Oderské městské společnost, s.r.o. souhlasila s obnovováním úvěrového limitu se shodnými parametry. Souhlas platí pro úvěry uzavřené do pís. příloha č /10/2015 bere na vědomí Zprávu Policie ČR o stavu na úseku veřejného pořádku za rok 2014 pís. příloha č /10/2015 vzala na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Odry za rok 2014 pís. příloha č /10/2015 schválila ceník pronájmu dřevěných mobilních stánků a stanů dle přílohy pís. příloha č /10/2015 souhlasila se zadáním zpracování studie k novému využití budovy bývalého kina 37/10/2015 schválila zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 225/1 (orná půda) o evidované výměře 1112 m 2 v k.ú. Loučky nad Odrou za účelem zemědělského využití pís. příloha č /10/2015 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně získání stavebního povolení na stavbu Hasičská zbrojnice v Odrách se zhotovitelem Ing. arch. Pavel Klein, Kroftova 1603/35, Brno, IČ: , dle předloženého návrhu pís. příloha č /10/2015 souhlasila s provedením nového založení stavby Denní stacionář pro seniory, Hranická č.p. 164, Odry navrženého na základě zjištění neúnosných základových zemin v původně navržené hloubce základové spáry. Nové řešení založení prohlubuje základy na úroveň ulehlých štěrků s příměsí jemnozrnné zeminy a nahrazuje základ u sousedního domu šachtovými pilíři pís. příloha č /10/2015 neschválila zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 374/1 ostatní plocha, neplodná půda o evidované výměře 2148 m 2, p. č. 372 ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 670 m 2,p. č. 371 orná půda o evidované výměře 3214 m 2, p. č.370 trvalý travní porost o evidované výměře 6910 m 2, p. č. 369 ostatní plocha, manipulační plocha o evidované výměře 879 m 2, p. č. 368 trvalý travní porost o evidované výměře 1307 m 2, p. č. 367-trvalý travní porost o evidované výměře 453 m 2, část (468 m 2 ) pozemku p. č. 220/1 (trvalý travní porost) o evidované výměře 6957 m 2 v k.ú. Pohoř pís. příloha č /10/2015 a) zrušila své usnesení vedené pod č. 39/1/2014 ze dne ve znění: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy o převodu pozemků p. č. 27/1 (zahrada) o evidované výměře 244 m 2 a p. č. 28 (zahrada) o evidované výměře 254 m 2, oba v k.ú. Veselí u Oder, s kupujícími manžely L. a B. R., Odry, za kupní cenu 75,- Kč/ m 2 tzn ,- Kč celkem. Kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Navrhovaný prodej neodporuje záměrům města dle Územního plánu města Oder b) schválila zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 27/1 (zahrada) o evidované výměře 244 m 2 a p. č. 28 (zahrada) o evidované výměře 254 m 2, oba v k.ú. Veselí u Oder pís. příloha č /10/2015 schválila provedení ořezů a kácení vybraných dřevin v místních částech Loučky nad Odrou a Veselí u Oder dle předloženého návrhu s tím, že ořez a kácení budou provedeny firmou AD Výškovky, Antonín Dobrozemský, Šmeralova 999/9, Olomouc, IČ , za cenu ,- bez DPH, která bude hrazena z rozpočtu SNM ošetření stromů pís. příloha č /10/2015 a) vzala na vědomí žádost pana Ing. Roberta Drapy, o zrušení usnesení č. 33/3/2014 tykající se neschválení zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č (orná půda) o celkové výměře 381 m² v k. ú. Odry. b) potvrdila své usnesení č. 33/3/2014 ze dne ve znění: Rada města neschválila zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č (orná půda) o celkové výměře 381 m² v k. ú. Odry pís. příloha č /10/2015 rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu o pachtu pozemků k p. č. 130/1 (orná půda) o evidované výměře 629 m 2 a p. č. 132/1 (zahrada) o evidované výměře 170 m 2 v k.ú. Veselí u Oder s pachtýři I. a M. H. za pachtovné ve výši 0,50Kč/m 2 /rok, tzn. 400,-Kč ročně. Sjednaným účelem pachtu bude užívání pozemku k vypásání ovcemi. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Starosta je pověřen určením dalších náležitostí a obsahu pachtovní smlouvy pís. příloha č /10/2015rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě na stavbu Vodovodní přípojka pro stavbu budovy č.p. 10, Veselí u Oder k pozemku parc. č. 2029/1 v k.ú. Veselí u Oder se stavebníky V. V.a H.V.,dle předloženého návrhu pís. příloha č. 44.

6 46/10/2015 uložila SNM zjistit, zda pozemek p. č. 100/2 k.ú. Dobešov byl městu převeden za účelem výstavby RD Z: SNM T: /10/2015 neschválila zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 1615/1 (zahrada) o celkové výměře 418 m² v k. ú. Odry pís. příloha č /10/2015 schválila zveřejnění záměru propachtovat pozemky p. č. 201/2 (trvalý travní porost) o evidované výměře 974 m 2, p. č. 202/9 (orná půda) o evidované výměře 1577 m 2, p. č. 202/16 (orná půda) o evidované výměře 1510 m 2, p. č. 496/2 (orná půda) o evidované výměře 3156 m 2 a část (7320 m2) z pozemku p. č. 496/1 (orná půda) o evidované výměře19709 m 2 v k.ú.loučky nad Odrou za účelem zemědělského využití sečení trávy pís. příloha č /10/2015 neschválila zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 511/14 (orná půda) o celkové výměře m² v k. ú. Loučky nad Odrou pís. příloha č /10/2015 schválila zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 2498/29 (orná půda) o evidované výměře 3018 m² v k. ú. Odry (Vítovka) pís. příloha č Ing. Libor Helis, v.r. starosta.. Ing. Pavel Matůšů, v.r. místostarosta

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 020/15/Šm U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 717/20 764/20 Rozdělovník - členové

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 USNESENÍ z 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 1465/43/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 schvaluje upravený program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015.

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. 132/6 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany.

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany. USNESENÍ 7. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. února 2015 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 180/7 do č. 236/7) Rada města: 180/7 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 61. schůze Rady města Karviné konané dne 26.06.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2802 Schválení

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5.

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, p.marcela Košáková, MUDr.

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 od 8:00:00 do 13:05:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 41. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. února 2016 usnesením č. 2016/1543 1) schválila program 41. schůze rady města, konané dne 01.02.2016. usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 29 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 17. března 2009 ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice v Kajlovci. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005 UR/11/1/2005 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Oder konaného dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Oder konaného dne USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Oder konaného dne 17. 09. 2014 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 41. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne 22.10.2014

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 41. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne 22.10.2014 Obec Branka u Opavy Usnesení č. 41. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy konané dne 22.10.2014 v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. 1 K o n t r o l a u s n e s e n í : b) T r v á

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Rada města Třešť v působnosti jediného společníka Technických služeb Třešť, spol. s r.o. 492/S/2012-23/5-R nákup infranahřívače KM2-18X určeného

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 025/16/Ko U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 945/25 993/25 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 103/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 103/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 103. schůze Rady města Příbora konané dne 30. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 17. února 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 17. února 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 17. února 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 29. schůze Rady města Slavičín, konané dne 1.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 29. schůze Rady města Slavičín, konané dne 1.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 29. schůze Rady města, konané dne 1.11.2011 Usnesení č. 29/0490/11 Smlouva o provozování kina na rok 2012 uzavření smlouvy o provozování kina na rok 2012 mezi městem a Zdeňkem

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více