U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedeni v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Masarykovo nám. 25, Odry Rada města Oder po projednání A/vzala na vědomí A/1/19 informaci o reformě státní správy na úseku sociálních věcí v roce 2012 pís. příloha č. 11. A/2/19 obsah podání obyvatel bytových domů na Sídlišti míru 3, 4, 5 v Odrách a doporučuje odpověď předložit k projednání zastupitelstvu města pís. příloha č. 19. A/3/19 výsledky studie Zpracování podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Rasova a Zlatého potoka, kterou zpracovala firma AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olomouc pís. příloha č. 20. A/4/19 závěry kontroly České inspekce životního prostředí Ostrava v oblasti nakládání s odpadními vodami Města Odry, která probíhala od dubna do října 2011, bez navazujícího správního řízení o uložení pokuty pís. příloha č. 23. A/5/19 studii veřejných WC na ul. Kostelní, Odry pís. příloha č. 47. B/ schválila B/1/19 program 19. schůze RM B/2/19 odúčtování odpisů Základní školy Odry, Komenského 6, příspěvkové organizace pro rok 2011 ve výši ,- Kč pís. příloha č. 16. B/3/19 odúčtování odpisů Mateřské školy Čtyřlístek Odry, příspěvkové organizace pro rok 2011 ve výši ,77 Kč pís. příloha č. 16. B/4/19 bezplatný pronájem učebny Základní školy Odry, Pohořská 8, příspěvkové organizace Základní umělecké škole Odry, příspěvkové organizaci, pronájem učebny bude sjednán na dobu určitou od do pís. příloha č. 17. B/5/19 termíny svatebních sobot pro rok 2012 v obřadní síni radnice a to: 14. ledna 11. února 3. března 14. dubna 12. května 9. června 14. července 11. srpna 8. září 13. října 10. listopadu 8. prosince pís. příloha č. 18. B/6/19 Smlouvu o provozování veřejné hudební produkce skupiny Poutníci během předvánočního jarmarku a pověřuje starostu města jejím podpisem pís. příloha č. 30. C/ uložila C/2/5 komisi pro kulturu a školství připravit návrh nových zásad na rozdělní grantů do konce roku 2011 Z: předseda komise - Mgr. Jan Černý T: C/2/11 provést výběr dodavatele podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na realizaci akce

2 - 2 - Městská nemocnice Odry zateplení a výměna oken Z: ORM T: Částečně splněno ORM žádá o posunutí termínu vzhledem k tomu, že doposud nebyl dot. titul vyhlášen. NT C/3/11 provést výběr dodavatele podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na realizaci akce Městská nemocnice v Odrách Zdravotní středisko v rozčlenění na dvě etapy: SO1 zateplení objektu a stavební úpravy a SO2 přístavba výtahu Z: ORM T: Splněno dtto předchozí bod. NT C/8/11 projednat a doplnit do darovací smlouvy mezi ŘSD ČR a městem další části pozemků p.č. 201/1 a 1376/1 v k.ú. Odry ve vlastnictví ŘSD, na kterých je majetek města. Po doplnění se darovací smlouvy předloží k projednání do zastupitelstva města Z: SNM T: SNM v 6/2011 byly zaslány dodatečné materiály ŘSD zatím bez odezvy NT Splněno C/1/12 spojovat zakázky na opravy do celků a tím se snažit dosahovat nižších cen T: trvalý Z: ředitel OMS, s.r.o. Úkol trvalý, dále bude vypuštěn ze sledování C/1/15 provést výběr dodavatele podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na realizace akce Centrum veřejné správy v Odrách Starosta města je pověřen podpisem příslušných dokumentů Z: ORM T: C/2/15 předložit nový návrh ceníku prodeje pozemku města k Z: SNM T: Splněno. Samostatný bod. C/3/15 připravit podklady pro případný převod kanalizační čerpací stanice na pozemku p.č. 2568/2 v k.ú. Odry Z.: SNM NT.: C/1/16 zpracování studie variantního řešení budovy č.p. 86 v k.ú. Kamenka, včetně cenových návrhů jednotlivých variant Z: OKŠ T: C/2/16 zorganizovat schůzku ředitelů škol a členů městské rady s pracovníky firmy Renarkon k drogové situaci ve městě Z: MSt T: Splněno C/3/16 uložila MP a FO vypracovat návrh omezení NONSTOP provozu VHP ve městě Z: FO, MP T: C/1/18 zjistit možnost zrušení pravomocného rozhodnutí, kterým je nařízeno vlastníku stavby plotu p. Bukowskému odstranění stavby plotu okolo pozemku p. č. 302/3 k.ú. Loučky nad Odrou v termínu do 60 dnů ode nabytí právní moci rozhodnutí Z: SÚ T: Splněno C/1/19 zajistit výběr dodavatele na provedení stavebních úprav budovy č.p. 670 za účelem rozšíření kancelářských prostor Úřadu práce ČR Odry tak, aby byly práce provedeny do Z: ORM provede VR, SNM zajistí podklady pro VR T: C/2/19 odboru Kst zajistit rozšíření strukturované kabeláže a vybavení kancelářským nábytkem nových kanceláří budovy č.p. 670 Úřadu práce ČR Odry tak, aby byly práce provedeny do Z: Kst T: C/3/19 pozvat na listopadovou schůzi ZM ředitelku Domova Odry a vedoucí odboru soc. služeb krajského úřadu Z: St T:

3 - 3 - C/4/19 předložit návrh komplexní koncepce fungování koupaliště v příštích letech. Z: OMS, s.r.o. T.: prosinec 2011 C/5/19 předložit seznam opatření ke splnění úkolů, které vyplynuly z kontroly ČIŽP Z: OŽP, SNM T.: C/6/19 zajistit vypracování geometrických plánů na oddělení částí pozemků p.č. 201/1 a 1376/1 v k.ú. Odry ve vlastnictví ŘSD, na kterých je majetek města. Na nově vzniklé pozemky bude uzavřena darovací smlouva, kde darujícím bude ŘSD ČR a obdarovaným město Z:SNM T: C/7/19 svolat výrobní výbor před zpracováním projektu na veřejné WC na ul. Kostelní k upřesnění podmínek. Z: SNM T.: D/rozhodla D/1/19 D/2/19 D/3/19 D/4/19 D/5/19 D/6/19 pro město Odry, části I.: Zřízení technologického centra zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 1 COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s., Vítkovická 1, Ostrava, IČ: , který předložil nabídkovou cenu: ,00 Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem příslušných dokumentů o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elektronická spisová služba v území pro město Odry, části I.: Zřízení technologického centra s firmou COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s., Vítkovická 1, Ostrava, IČ: za cenu Kč s DPH. Starosta města je pověřen podpisem smlouvy o dílo pro město Odry, části II.: Pořízení elektronické spisové služby Odry - upgrade zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 1 GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČ: , který předložil nabídkovou cenu: ,00 Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem příslušných dokumentů o uzavření smlouvy o komplexní podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému (upgrade) na realizaci akce Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elektronická spisová služba v území pro město Odry, části II.: Pořízení elektronické spisové služby Odry - upgrade s firmou GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČ: za cenu Kč s DPH. Starosta města je pověřen podpisem smlouvy o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému (upgrade) na realizaci akce Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elektronická spisová služba v území pro město Odry, části II.: Pořízení elektronické spisové služby Odry - upgrade s firmou GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČ: , kterým se snižuje cena na základě využití stávající licence. Cena dle dodatku činní ,- Kč s DPH. Starosta města je pověřen podpisem dodatku smlouvy pro město Odry, části III.: Pořízení spisové služby hostovaná spisová služba zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 1 GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČ: , který předložil nabídkovou cenu: ,00 Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem příslušných dokumentů D/7/19 o uzavření smlouvy o komplexní podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému hostovaná spisová služba na realizaci akce Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elektronická spisová služba v území pro město Odry, části III.: Pořízení spisové služby hostovaná spisová služba s firmou GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČ: za cenu Kč s DPH. Starosta města je pověřen podpisem smlouvy D/8/19 pro město Odry, části IV.: Vnitřní integrace úřadu zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 1 MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova 16, Plzeň, IČ: , který předložil nabídkovou cenu: ,00 Kč bez DPH.

4 - 4 - Starosta je pověřen podpisem příslušných dokumentů D/9/19 o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elektronická spisová služba v území pro město Odry, části IV.: Vnitřní integrace úřadu s firmou MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova 16, Plzeň, IČ: za cenu ,00 Kč s DPH. Starosta města je pověřen podpisem smlouvy o dílo pís. příloha č.2. D/10/19 na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Parkování osobních automobilů na sídlišti Pod lesem, zadané dle 12, odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 2 NOSTA, s r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, Nový Jičín, IČ: , který předložil nabídkovou cenu: ,00 Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem příslušných dokumentů pís. příloha č. 3. D/11/19 o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Parkování osobních automobilů na sídlišti Pod lesem s firmou NOSTA, s r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, Nový Jičín, IČ: , za cenu ,00 Kč s DPH. Starosta města je pověřen podpisem smlouvy o dílo pís. příloha č. 3. D/12/19 o jmenování komise pro otevírání obálek při výběrovém řízení na realizaci akce Centrum veřejné správy v tomto složení: Ing. Libor Helis místostarosta, Ing. Roman Bielak zástupce subjektu pověřeného výkonem zadavatelských činností, Mgr. Lucie Holakovská zástupce subjektu pověřeného výkonem zadavatelských činností, Bc. Milan Černý vedoucí správy nemovitého majetku, Ing. Jana Kantorová referent odboru rozvoje města, Ing. Kamila Ambrožová vedoucí odboru rozvoje města. Náhradníci členů komise: Ing. Pavel Matůšů starosta, Mgr. Roman Novotný - zástupce subjektu pověřeného výkonem zadavatelských činností, Mgr. Michal Marišinský -zástupce subjektu pověřeného výkonem zadavatelských činností, Michal Czerný technik správy nemovitého majetku, Ing. Karel Glogar vedoucí kanceláře starosty, Ing. Eva Janošová členka rady pís. příloha č. 4. D/13/19 o jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek při výběrovém řízení na realizaci akce Centrum veřejné správy v tomto složení: Ing. Pavel Matůšů starosta, Ing. Libor Helis místostarosta, Ing. Roman Bielak zástupce subjektu pověřeného výkonem zadavatelských činností, Mgr. Lucie Holakovská zástupce subjektu pověřeného výkonem zadavatelských činností, Bc. Milan Černý vedoucí správy nemovitého majetku, Ing. Jana Kantorová referent odboru rozvoje města, Ing. Kamila Ambrožová vedoucí odboru rozvoje města. Náhradníci členů komise: Mgr. Josef Hladný, Mgr. Libuše Králová, Mgr. Roman Novotný - zástupce subjektu pověřeného výkonem zadavatelských činností, Mgr. Michal Marišinský -zástupce subjektu pověřeného výkonem zadavatelských činností, Michal Czerný technik správy nemovitého majetku Ing. Karel Glogar vedoucí kanceláře starosty, Ing. Eva Janošová členka rady. Starosta města je pověřen podpisem příslušných rozhodnutí k výběrovému řízení pís. příloha č. 4. D/14/19 o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor v Centru veřejné správy mezi Městem Odry a Úřadem práce ČR, IČ: Starosta města je pověřen podpisem smlouvy pís. příloha č. 5. D/15/19 o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor v Centru veřejné správy mezi Městem Odry a Policií ČR, IČ: Starosta města je pověřen podpisem smlouvy pís. příloha č. 5. D/16/19 o uzavření smlouvy o dílo s firmou HRAT, s.r.o., Družstevní 294, Třinec, IČ: ve výši ,- Kč včetně DPH na zpracování kompletní žádosti o dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra, zaměření výzvy školství, volný čas, občanská vybavenost včetně Základní studie proveditelnosti na akci Centrum dětí a mládeže. Starosta je pověřen podpisem smlouvy pís. příloha č. 7. D/17/19 o uzavření Dohody o provedení práce s paní M. M. na odemykání a zamykání dětského plácku na ul. Ke Koupališti za cenu 50Kč/hod., max. 30min./den. Starosta města je pověřen podpisem smlouvy pís. příloha č. 8. D/18/19 o uzavření Dohody o provedení práce s paní M. V. na odemykání a zamykání dětského plácku na ul. Nábřežní za cenu 50Kč/hod., max. 30min./den. Starosta města je pověřen podpisem smlouvy pís. příloha č. 8. D/19/19 o odpisu pohledávky ve výši ,- Kč za pronájem pozemku pís. příloha č. 10. D/20/19 o poskytnutí finanční dotace o. p. s. Děcko, Speciální škola Nový Jičín ve výši Kč pís. příloha č. 14. D/21/19 o prominutí nájemného za rok 2011 Oderské městské společnosti, s.r.o. za městské lesy ve výši rozdílu mezi skutečným nájemným a nákladech na opravu lesních cest, maximálně ,- Kč pís. příloha č. 21. D/22/19 o prominutí nájemného za rok 2011 Oderské městské společnosti, s.r.o. za areál městského koupaliště ve výši ,- Kč pís. příloha č. 22. D/23/19 na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na obnovu Gerlichovy hrobky v Odrách, zadané dle 12, odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 2 STUDIO D Opava s.r.o., Holasovice 171, Holasovice, IČ: , který předložil

5 - 5 - nabídkovou cenu: ,- Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem příslušných dokumentů pís. příloha č. 26. D/24/19 o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Zpracování projektové dokumentace na obnovu Gerlichovy hrobky v Odrách s firmou STUDIO D Opava s.r.o., Holasovice 171, Holasovice, IČ: , za cenu ,- Kč s DPH. Starosta města je pověřen podpisem smlouvy o dílo pís. příloha č. 26. D/25/19 na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Centra dětí a mládeže, zadané dle 12 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 1: Ing. arch. Pavel Klein, Kroftova 35, Brno, IČ: , který předložil nabídkovou cenu: ,- Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem příslušných dokumentů pís. příloha č. 28. D/26/19 o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Centra dětí a mládeže s firmou Ing. arch. Pavel Klein, Kroftova 35, Brno, IČ: za cenu ,- Kč s DPH. Starosta města je pověřen podpisem smlouvy o dílo pís. příloha č. 28. D/27/19 na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek při výběrovém řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Winklerovy vily ZUŠ nově ve Winklerově vile o vyloučení z dalšího hodnocení uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 07 TILL TOMÁŠ, Butovická 12, Studénka, IČ: pís. příloha č. 29. D/28/19 na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Winklerovy vily ZUŠ nově ve Winklerově vile, zadané dle 12 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči č. 2: ATELIÉR EMMET, s.r.o., Otická 317/32, Opava, IČ: , který předložil nabídkovou cenu: ,- Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem příslušných dokumentů pís. příloha č. 29. D/29/19 o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Winklerovy vily ZUŠ nově ve Winklerově vile s firmou ATELIÉR EMMET, s.r.o., Otická 317/32, Opava, IČ: za cenu ,- Kč s DPH. Starosta města je pověřen podpisem smlouvy o dílo pís. příloha č. 29. D/30/19 o uzavření Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Ing. Bedřichem Hudzieczekem, Třinec, a to s účinností od Starosta je pověřen podpisem smlouvy pís. příloha č. 32. D/31/19 o uzavření smlouvy o nájmu ½ (37,5m 2 ) nebytového prostoru č.p. 90 o celkové výměře 75 m 2 na pozemku p.č. 94 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pohoř manželům N. a J. P. za cenu 165 Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Starosta je pověřen podpisem nájemní smlouvy pís. příloha č. 33. D/32/19 o zveřejnění záměru prodat část (cca 100m 2 ) pozemku p. č. 107/1 zahrada o celkové výměře 237 m 2 v k. ú. Veselí u Oder při zachování vzdálenosti cca 3 m od pozemku p. č. 113 v k. ú. Veselí u Oder pís. příloha č. 34. D/33/19 o zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor kancelář o velikosti 32,15 m 2 a sociální zázemí o velikosti 18,73 m 2 na ul. Nádražní č.p. 670 v Odrách (změna Smlouvy o nájmu nebytového prostoru) pís. příloha č. 36. D/34/19 o záměru pronajmout nebytový kancelářský prostor: a) kancelář o velikosti 28 m 2 včetně příslušenství (kuchyňka, WC o velikosti 13,5 m 2 a spol. prostor o velikosti 13 m 2 v přízemí budovy b) kancelář o velikosti 14 m 2 v 1. patře budovy na adrese Masarykovo náměstí 16/25, Odry pís. příloha č. 36. D/35/19 o pronájmu části (300 m 2 ) pozemku p. č ostatní plocha (jiná plocha) o celkové výměře 701 m 2 v k. ú. Odry manželům Z. a P. L. za cenu 3,- Kč/m 2. Celková cena pronájmu činí 900,- Kč ročně. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Starosta města je pověřen podpisem nájemní smlouvy pís. příloha č. 40. D/36/19 o pronájmu části (72 m 2 ) pozemku p. č zahrada o celkové výměře 779 m 2 v k. ú. Odry paní D. K. za cenu 3,-Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Starosta je pověřen podpisem nájemní smlouvy pís. příloha č. 42. D/37/19 o pronájmu části (79 m 2 ) pozemku p. č zahrada o celkové výměře 779 m 2 v k. ú. Odry manželům J. a B. B. za cenu 3,-Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Starosta je pověřen podpisem nájemní smlouvy pís. příloha č. 42. D/38/19 o pronájmu části (312 m 2 ) pozemku p. č zahrada o celkové výměře 779 m 2 v k. ú. Odry panu J. N. za cenu 3,-Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Starosta je pověřen podpisem nájemní smlouvy pís. příloha č. 42. D/39/19 o prominutí krátkodobého pronájmu pozemku parc.č. 1078/1 k.ú. Odry na umístění materiálu a lešení pro zateplení objektu č.p. 833/82 Sídliště Pod Lesem, Odry vlastníkem Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 833 v Odrách do konce roku 2011 pís. příloha č. 43. D/40/19 o uzavření smlouvy o provozování vodovodního díla Vodovod Loučky nad Odrou horní cesta prodloužení vodovodního řadu se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., Ostrava pís. příloha č. 44.

6 - 6 - D/41/19 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o provozování vodního díla Vodovod Pohoř přivaděč se společností Oderská městská společnost s.r.o., Odry pís. příloha č. 45. D/42/19 o uzavření smlouvy o vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby a podmínkách jejího provozu stavba Odry, sběrač A rekonstrukce kanalizace od RŠ 9-12 a RŠ na pozemku p.č. 738 v k.ú. Odry ve vlastnictví města s investorem stavby Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ostrava Starosta města je pověřen podpisem smlouvy pís. příloha č. 46. D/43/19 o uzavření smlouvy o dílo s firmou STUDIO-D Opava s.r.o., Holasovice 171, Opava na realizaci projektové dokumentace v rozsahu DSP na stavbu Veřejné WC ul. Kostelní, Odry za celkovou cenu ,- Kč vč. DPH. Starosta města je pověřen podpisem smlouvy pís. příloha č. 47. D/44/19 o neuzavření smlouvy o dílo na s Ing. Petr Ondruška, Lichnov Dubnice 35, , Krnov na odborný a autorský dozor při provádění péče o zámecký park v Odrách za celkovou cenu do ,- Kč vč. DPH za období pís. příloha č. 48. D/45/19 o záměru prodat pozemek p. č. 1661/73 trvalý travní porost o celkové výměře 920 m 2 v k. ú. Odry. Jedná se o stavební pozemek na ul. Větrná v Odrách pís. příloha č. 49. E/ doporučila ZM schválit E/1/19 povýšení položky na investice pro Dělnický dům v Odrách o částku 185.tis. Kč pro rok 2011 E/2/19 pís. příloha č. 25. podání žádosti o dotaci z Programu Podpora terénní práce pro rok 2012 na projekt Podané ruce vyhlášený Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR. Starosta města je pověřen podpisem žádosti a příslušných dokumentů pís. příloha č. 27. F/ doporučila ZM rozhodnout F/1/19 F/2/19 o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci Okružní křižovatka silnice I/47 s III/04734 v Odrách ve výši max ,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ: Starosta města je pověřen podpisem smlouvy pís. příloha č. 6. o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne a pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1. pís. příloha č. 9. F/3/19 o převodu pozemku p. č. 274 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 415 m 2 v k. ú. Pohoř za cenu 40,- Kč/m 2 manželům J. a O. M. Celková cena převodu činí ,- Kč. Kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí. Navrhovaný prodej neodporuje záměrům města dle Územního plánu města Odry pís. příloha č. 37. F/4/19 o bezúplatném nabytí pozemku p. č. 341/2 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 3162 m 2 v k. ú. Veselí u Oder od vlastníka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pís. příloha č. 38. F/5/19 o bezúplatném převodu darování - pozemků p. č ostatní plocha, silnice o výměře m2, p.č. 2581/1 ostatní plocha, silnice o výměře 1409 m2, p.č. 2571/3 ostatní plocha, silnice o výměře 1241 m2, p.č ostatní plocha, silnice o výměře 1710 m2 v k.ú. Odry, na kterých se nacházejí silnice I.třídy. Dárcem je město a obdarovaným Ředitelství silnic a dálnic ČR. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy pís. příloha č. 39. F/6/19 F/7/19 o bezúplatném převodu darování - pozemků p. č.1376/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1322 m2, p.č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 802 m2 v k.ú. Odry, na kterých se nacházejí chodníky města. Dárcem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR a obdarovaným město Odry. Starosta je pověřen podpisem smlouvy pís. příloha č. 39. o schválení ceníku převodu městských pozemků, ceníku nájemného městských pozemků a ceníku věcných břemen na městských pozemcích s účinností od pís. příloha č. 41. G/ doporučila ZM revokovat G/1/19 své usnesení D/1/6 ze dne o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne pís. příloha č. 9. H/ doporučila ZM převzít H/1/19 zřizovatelské funkce Domova Odry, příspěvkové organizace v nejzazším možném termínu, tj. od roku 2014 pís. příloha č. 13.

7 - 7 - I/ nedoporučila ZM rozhodnout I/1/19 o snížení ceny 50 Kč/m 2 za převod části (cca 800 m 2 ) pozemku p. č. 255 zahrada o celkové výměře 2098 m 2 v k. ú. Veselí u Oder manželům L. a R. K. a potvrzuje bod usnesení D/20/7 tak, jak byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva města dne pís. příloha č. 35. J/ souhlasila J/1/19 s umístěním sídla nově vzniklé společnosti Stržanovský gynekolog Odry s.r.o. na adrese Sídliště Míru 958/1, ODRY pís. příloha č. 1. J/2/19 s návrhem stavebních úprav budovy č.p. 670 za účelem rozšíření kancelářských prostor Úřadu práce ČR Odry pís. příloha č. 12. J/3/19 s nákupem konvektomatu Základní školou Odry, Pohořská 8, příspěvkovou organizací z investičního fondu organizace pís. příloha č. 15. J/4/19 s konáním a s průběhem vzpomínkového odpoledne za zemřelé občany města Oder v posledním roce a uvedením jejich jmenovitého seznamu pís. příloha č. 24. J/5/19 s prodejem 200 ks židlí za 1,- Kč za kus místním částem a úřadu práce pís. příloha č. 25. J/6/19 s opravou stropu ve školní jídelně ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvkové organizace ve výši ,- Kč. Investiční akce bude hrazena 100% z rozpočtu školy pís. příloha č. 31. K/ revokovala K/1/19 své usnesení vedené pod bodem č. D/15/7 ze dne ve znění: Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o převodu pozemku p. č. 274 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 415 m 2 v k. ú. Pohoř za cenu 40,-Kč/m 2 panu J. M. Celková cena převodu činí ,- Kč. Kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí. Navrhovaný prodej neodporuje záměrům města dle Územního plánu města Odry pís. příloha č. 37. Ing. Libor Helis, v.r. místostarosta města Oder Ing. Eva Janošová, v.r. člen rady města

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Oder konané dne

U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Oder konané dne U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Oder konané dne 1. 12. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Oder konané dne

U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Oder konané dne U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Oder konané dne 11. 1. 2012 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 025/16/Ko U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 945/25 993/25 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 34. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 25.09.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany.

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany. USNESENÍ 7. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. února 2015 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 180/7 do č. 236/7) Rada města: 180/7 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 012/07/Za U S N E S E N Í 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 289/12 331/12 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

U S N E S E N Í ze 49. schůze Rady města Oder konané dne

U S N E S E N Í ze 49. schůze Rady města Oder konané dne U S N E S E N Í ze 49. schůze Rady města Oder konané dne 16. 5. 2013 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu V řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ZM 109 (ve volebním období 7. zasedání) ze dne: 10.9.2015 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují

Více

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Rada města Třešť v působnosti jediného společníka Technických služeb Třešť, spol. s r.o. 492/S/2012-23/5-R nákup infranahřívače KM2-18X určeného

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 R 447/12 Navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2013 o míru inflace 1,9 % schvaluje navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 USNESENÍ z 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 1465/43/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 schvaluje upravený program

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 18. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 15.6.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze Rady města Oder konané dne

U S N E S E N Í z 25. schůze Rady města Oder konané dne U S N E S E N Í z 25. schůze Rady města Oder konané dne 8. 3. 2012 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 15.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3320 Schválení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. listopadu 2013 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám.

U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. listopadu 2013 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. listopadu 2013 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2174/62 do č. 2218/62) Rada města: 2174/62 1. Rozhodla

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 29 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 17. března 2009 ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice v Kajlovci. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 1 Z Á P I S z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RO č. 64 2010 03-22 strana č.1

RO č. 64 2010 03-22 strana č.1 z 64. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 22. 3. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 64 1810 Bere na Kontrolu usnesení z 42. schůze rady ze dne 27.11.2008, z 52. schůze rady

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení R M 1 / 5 0 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 0 / 0 8 č.j. zápisu MCH 3744/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 50. zasedání dne 9. června 2008 R M 1 / 5 0 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s řešit další postup u prodeje zahrádek v lokalitě

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více