MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: MUMI 2985/2012 SP.ZN. 226/2012 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ TEL.: DATUM: Bartoš Václav, nar Bartošová Ladislava, Brniště č.p Brniště ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Městského úřadu v Mimoni, jako stavební úřad příslušný podle 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), vydává k žádosti stavebníků, manželů, Václava Bartoše, nar a Ladislavy Bartošové, nar , bytem Brniště čp.140, Brniště, podané dne , podle 79 a 92 stavebního zákona a dle 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu s garáží, včetně vodovodní přípojky, splaškové kanalizace, ČOV, elektrické přípojky NN, přístřešku pro auta, zpevněných ploch, oplocení a bazénu, na pozemcích p.p.č. 1140/2 (zemědělský půdní fond trvalý travní porost), 1605/6 (ostatní plocha ostatní komunikace), st.p.č.61/1 ( zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště), p.p.č.116 ( ostatní plocha ostatní komunikace), 1754/1 (vodní plocha) k.ú. Brniště, obec Brniště. Stavba obsahuje: Novostavbu rodinného domu s garáží pro 2 osobní auta ( o zast. ploše 200 m 2 ), který bude umístěn na pozemku p.p.č.1140/2 v k.ú. Brniště, obec Brniště, ve vzdálenosti cca 3,5 m od jihozápadní hranice se sousedním pozemkem p.p.č.1141/1, ve vzdálenosti 18,5 m od jihovýchodní hranice s pozemkem p.p.č. 1140/3, ve vzdálenosti 56 m od severní hranice s pozemkem p.č a ve vzdálenosti 14 m od severovýchodní hranice s pozemkem p.p.č. 1605/6 v k.ú. Brniště, obec Brniště. Dům, bude zděný, přízemní s obyvatelným podkrovím, nepodsklepený, se sedlovou střechou, půdorysu L sklon střechy nad křídlem s obyvatelnou částí, která bude mít půdorysné rozměry 8,24m x 13,24m, bude 35 o, sklon střechy nad křídlem garáže, která bude mít půdorysné rozměry 9,8m x 7,34m, bude 25 o. K domu bude u jihozápadní strany umístěna prosklená terasa s pultovou střechou, která bude navazovat na střechu hlavní části domu. Terasa bude mít půdorysné rozměry 6,54m x 2,85m. Výška hřebene střechy domu 6,30m. Hlavní vstup do domu bude situovaný ze severovýchodní strany. Fasáda bude kombinace šlechtěné omítky a dřevěný obklad, krytina ze živičných šablon šedohnědé barvy, okna, dveře, vrata budou dřevěná. Jako zdroj tepla pro vytápění RD bude elektrokotel a krbová kamna s topnou vložkou připojenou na otopný systém. RD bude obsahovat jeden byt.

2 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 2 z 10 Zásobování elektrickou energií bude zajištěno novou elektrickou přípojkou NN (dl.34 m ) ze sítě ČEZ Distribuce, a.s. Připojení na rozvodnou síť bude ze stávajícího nadzemního vedení podpěrného bodu č. 203, betonového sloupu umístěného na poz.p.č.1140/2, kde bude umístěna pojistková skříň. Od sloupu bude kabel veden na pozemku p.p.č. 1140/2 v souběhu s hranicí p.p.č.1605/6 a dál v souběhu se sjezdem od nového RD, kde bude u vstupní branky umístěn elektroměrový rozvaděč RE v pilíři. Z pilíře RE bude na poz.p.č. 1140/2 veden domovní kabelový přívod k RD do domovního rozvaděče RS. Zásobování RD pitnou vodou bude zajištěno novou vodovodní přípojkou (dl.76 m) PEHD 40, napojenou na stávající vodovodní řad PVC 110 v komunikaci p.p.č.1605/6, ve vzdálenosti cca 5m od st.p.č. č.p.72. Vodovodní přípojka bude vedena okrajem pozemku p.p.č.1605/6 na pozemek p.p.č.1140/2, kde bude umístěna vodoměrná šachta a dál k RD, kde bude za prostupem do objektu hlavní uzávěr vody v nice v technické místnosti. Odkanalizování RD bude zajištěno novou splaškovou kanalizací, odváděním předčištěných vod z ČOV (septik, zemní filtr) do povrchových vod stávajícího recipientu - Brnišťského potoka. Septik SK10 a zemní pískový filtr PF-E8 bude umístěn na pozemku p.p.č. 1140/2 ve vzdálenosti 2 m od hranice se sousedním pozemkem p.p.č. 1711/4. Splašková kanalizace (gravitační kanalizace s plastových trub PVC DN 200 mm v délce cca 68m a DN 150 mm v délce 37,8 m) bude vedena na pozemku RD p.p.č.1140/2 (kde budou umístěny 3 kanalizační šachty), pozemkem p.p.č.1605/6, pozemkem st.p.č.61/1 (na kterém bude umístěna 1 šachta), p.p.č.116 (na kterém budou umístěny 2 šachty) na p.p.č.,1754/1, kde bude umístěn výustní objekt do kamenem zpevněného pravého břehu potoka. Dešťové vody ze střech budou svedeny na terén a likvidovány vsakováním na pozemku stavebníka. Přístřešek pro auta a zahradní techniku (o zast.ploše 58 m 2 ) bude umístěn u vjezdové brány ve vzdálenosti 0,80m od hranice se sousedním pozemkem p.p.č.1141/1, ve vzdálenosti 10 m od hranice se sousedním pozemkem p.p.č.1140/3 a min. 7m od stavby RD. Přístřešek o půdorys.rozm. 10,1m x 5,75m spultovou střechou, sklon sřechy 15 o, bude ze tří stran obezděn. Dešťové vody z přístřešku budou likvidovány na pozemku stavebníka vsakem. Bazén oválného tvaru 5,0m x 3,0m bude umístěn u RD ve vzdálenosti 2 m od sousedního pozemku p.p.č.1141/1 Oplocení části pozemku p.p.č. 1140/2 (dl. cca 160 m) bude částečně dřevěné (dřevěná plotová pole od příjezdové komunikace) a částečně z pletiva, na betonových podezdívkách (dle situačního výkresu). Vjezdová brána bude na el. pohon, se vstupními vrátky. Zpevněné plochy (500 m 2 ) pro zajištění přístupu a příjezdu ke stavbě budou umístěny na pozemku p.p.č. 1140/2 od stávajícího vstupu a vjezdu na pozemek směrem k budoucímu RD. Provedeny budou převážně ze zámkové dlažby. Přístup a příjezd k RD na p.p.č.1140/2 bude zajištěn novým sjezdem z účelové komunikace, pozemku p.p.č. 1605/6 k.ú. Brniště (v místě původního přístupu na pozemek). Pro umístění stavby a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.p.č. 1140/2 (zemědělský půdní fond-trvalý travní porost), 1605/6 (ostatní plocha-ostatní komunikace), st.p.č.61/1 (zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště), p.p.č 116 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 1754/1 (vodní plocha) k.ú. Brniště, obec Brniště tak, jak je zakresleno v kopii katastrální mapy a v situačním výkresu v měřítku 1:500, kde je zakresleno umístění všech staveb a který je

3 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 3 z 10 součástí ověřené dokumentace předložené k územnímu řízení a zároveň tvoří grafickou přílohou tohoto rozhodnutí (projektant: Jaroslava Kučerová, Nábřežní 110, Nový Bor, autorizace ČKAIT , projektant vodohospodářské části stavby: Ing. Josef Folbrecht, autorizace ČKAIT ) 2. Pro uskutečnění umísťované stavby rodinného domu s garáží, včetně přístřešku pro auta a zpevněných ploch se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku p.p.č. 1140/2 v k.ú. Brniště, obec Brniště, o výměře 1107 m 2 (dle souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu). 3. Projektová dokumentace bude zpracována oprávněným subjektem. PD bude splňovat obecné technické požadavky na provádění staveb stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 4. V zájmovém území se nachází stávající sítě technické infrastruktury, nadzemní vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s., sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a vodohospodářské zařízení ve správě společnosti SčVK, a.s., která musí být respektována. 5. V PD bude respektována ČSN prostorové uspořádání sítí technického vybavení, požadavky stanovené zákonem č. 458/2000Sb. (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů a požadavky stanovené zákonem č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bude respektována ČSN navrhování, provádění a opravy přípojek. Při umísťování jakýchkoliv staveb včetně pilířků HUP, NN, oplocení atd. je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a příslušné ČSN ve vztahu k vysazování vzrostlých stromů. 6. Stavebník je povinen dodržet podmínky orgánu ochrany zemědělské půdního fondu (dále jen ZPF ), MěÚ OŽP České Lípa, stanovené v závazném stanovisku souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF, č.j.mucl/76386/2011 ze dne a to : - V územním rozhodnutí bude provedeno vymezení stavebního pozemku rodinného domu na části p.p.č. 1140/2 (1107 m 2 ). Stavebním pozemkem nebude překročena hranice povoleného odnětí půdy. - Stavebník k oznámení o užívání stavby rodinného domu zajistí vyhotovení geometrického plánu, ve kterém bude řečeno oddělení vymezeného stavebního pozemku, na který byl udělen souhlas k odnětí půdy ze ZPF a současně předloží kopii podaného návrhu na vklad geometrického plánu do katastru nemovitostí. Zbývající části pozemku p.p.č. 1140/2 (2386 m²), na kterou není udělen souhlas k odnětí půdy, zůstanou nadále součástí ZPF a bude zapsána do katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada, nebo ponechána ve stávajícím druhu pozemku. - Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu rodinného domu a bazénu vsouladu s 11 odst.1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, předepsán odvod jednorázově ( 11 odst.10 uvedeného zákona) ve výši stanovené dle výměry záboru a dle část D, který je přílohou zákona. Za toto trvalé odnětí půdy ze ZPF bude stavebníkovi předepsán odvod podle těchto kritérií: - Základní cena dle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb.,..7,45 Kč/m 2 Faktor životního prostředí: Ekologická váha vlivu: - CHOPAV Severočeská křída mimo plochy určené ÚPD k zastavění.. 5 BPEJ je zařazena dle vyhlášky č. 48/2011 Sb.,o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, do III. třídy ochrany, III. třída ochrany má koeficient 4

4 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 4 z 10 Výsledná sazba odvodů za trvalé odnětí půdy činí: 447 Kč/m². Celková výsledná částka odvodu bude stanovena samostatným rozhodnutím orgánem ochrany ZPF v návaznosti na územní rozhodnutí. Stavebník proto předloží orgánu ZPF kopii územního rozhodnutí v termínu do 30 dnů od nabytí právní moci a zároveň upřesní výměru, která bude dotčena nezemědělskou činností a za kterou se hradí odvody podle zákona. - Z plochy určené k zastavění a zpevnění bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice (kulturní vrstvy půdy) dle skutečné mocnosti orničního profilu. Skrytá ornice bude hospodárně použita v nezastavěné a nezpevněné části parcely. - Plocha odsouhlasená k odnětí bude zabezpečená tak, aby v době výstavby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy. - O činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí stavebník povede protokol (pracovní deník) v souladu s 10 odst.2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 7. Zařízení staveniště a skládka materiálu bude po dobu výstavby na stavbou dotčeném pozemku p.p.č. 1140/2 ve vlastnictví žadatelů. 8. stavební povolení pro stavbu splaškové kanalizace, ČOV, včetně povolení k nakládání s vodami bude požádáno u příslušného vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí. O stavební povolení pro stavu RD a přístřešku pro auta bude požádáno u zdejšího stavebního úřadu v souladu s 110 stavebního zákona. Ohlášení stavby vodovodní přípojky a sjezdu bude podáno u zdejšího stavebního úřadu. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. Účastníci řízení dle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád : - Bartoš Václav, nar , Brniště č.p.140, Brniště - Bartošová Ladislava, nar , Brniště čp.140, Brniště Odůvodnění Dne podali stavebníci, manželé, Václav Bartoš nar a Ladislava Bartošová, nar , oba bytem Brniště čp.140, Brniště, prostřednictvím zplnomocněného zástupce, pana Jaroslava Javůrka, nar , bytem Heřmanice 63, Jablonné v Podještědí, žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby Rodinný dům na ppč. 1140/2 k.ú. Brniště. Záměr obsahuje stavbu rodinného domu s garáží, vodovodní přípojku, splaškovou kanalizaci, ČOV (septik, zemní filtr, vyustění do Brnišťského potoka), elektrickou přípojku NN, přístřešek pro auta, zpevněné plochy, oplocení, bazén, sjezd, na pozemcích p.p.č. 1140/2 (zemědělský půdní fond trvalý travní porost), 1605/6 (ostatní plocha ostatní komunikace), st.p.č.61/1 ( zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště), p.p.č.116 ( ostatní plocha ostatní komunikace), 1754/1 (vodní plocha) k.ú. Brniště, obec Brniště. Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona opatřením č.j.: Č.j.MUMI 3306/2012 ze dne oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. Námitky a připomínky účastníků řízení, závazná stanoviska

5 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 5 z 10 dotčených orgánů a připomínky veřejnosti mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Účastníci řízení dle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád : - Bartoš Václav, nar , Brniště č.p.140, Brniště - Bartošová Ladislava, nar , Brniště čp.140, Brniště Účastníci územního řízení: Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle 85 stavebního zákona přísluší vedle stavebníka (Bartoš Václav, Bartošová Ladislava) vlastníkům pozemků a staveb na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Mareš Petr, Větrovská Jana, Povodí Ohře s.p.), vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (Pozemkový fond ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kitzler Lubor, Novák Stanislav, Nováková Věra, Toráň Tomáš, Kopecká Štěpánka, Toráňová Růžena, Pajkrtová Jana, Zeman Pavel, obec Brniště) a vlastníkům a správcům technické infrastruktury, jejíchž zařízení bude stavbou dotčeno, nebo se nachází v zájmovém území v blízkosti stavby (ČEZ Distribuce a.s., SčVK, a.s.. Teléfónica O2 Czech Republic, a.s.). Vlastnictví, ani jiná práva k dalším nemovitostem, nemohou být rozhodnutím přímo dotčena. Námitky účastníků řízení ani veřejnosti nebyly v řízení uplatněny. V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že umístěním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Nebudou ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stanoviska dotčených orgánů byla kladná, byla zkoordinována a jejich podmínky a podmínky účastníků týkající se umístění stavby a projektové přípravy byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Pro obec Brniště není schválen územní plán. Pozemek p.p.č.1140/2 na kterém bude stavba RD (včetně doplňkových staveb, přístřešku pro auta a bazénu) umístěna se nachází mimo zastavěné území obce Brniště. Na území obce, která nemá územní plán obce, lze v souladu s 188a stavebního zákona do doby vydání územního plánu (nejpozději však do ) umísťovat se souhlasem zastupitelstva obce v nezastavěném území také stavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním zastavěným pozemkem. Pozemek má společnou hranici s dvěma pozemky zastavěného území Obce Brniště (vymezeného opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne ). K žádosti stavebníci předložili souhlas Zastupitelstva obce Brniště se stavbou. Stavba RD nevyžaduje nové nároky na technickou a dopravní infrastrukturu. Stavba bude napojena na stávající sítě technické infrastruktury v zájmové lokalitě (zásobování pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řádu ve správě SčVK, a.s., zásobování elektrickou energií ze stávající sítě ČEZ Distribuce, a.s.). V obci Brniště není veřejná kanalizace zakončená obecní ČOV. Splaškové vody z RD budou odváděny splaškovou kanalizací a ČOV (v sestavě septik a pískový filtr) do vod povrchových. V případě vybudování veřejné kanalizace bude septik a filtr zrušen a odpadní vody bez předčištění budou odváděny do veřejné kanalizace. Dešťoví vody budou likvidovány vsakováním na pozemku stavebníků. Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn ze stávající příjezdové účelové komunikace.

6 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 6 z 10 Souhlas se zásahem do krajinného rázu stavbou rodinného domu mimo současné zastavěné území obce vydal příslušný orgán ochrany přírody MěÚ OŽP Česká Lípa závazným stanoviskem č.j.mucl/160138/2010 ze dne , dle kterého stavba RD neovlivní stávající typický charakter území, nedotkne se žádných zvláště chráněných částí přírody, ani významných krajinných prvků. Stavba nečiní žádné nároky na likvidaci zeleně rostoucí mimo les, není ani v kolizi s žádným z Naturových území. Souhlas byl vydán bez podmínek, pouze s doporučením, že po ukončení stavby bude vhodné odstranit případné staveništní zařízení z pozemku. Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku břehu Brnišťského potoka p.p.č.1754/1 při realizaci výustního objektu do břehu potoka vydal rovněž orgán ochrany přírody, MěÚ OŽP Česká Lípa závazným stanoviskem č.j.mucl/73249/2011 ze dne Pozemek p.p.č. 1140/2 je v evidenci zemědělského půdního fondu. Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro část parcely o výměře 1107 m 2 (na němž bude umístěna stavba RD včetně doplňkových staveb), vydal příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu, MěÚ OŽP Česká Lípa závazným stanoviskem č.j. MUCL /76386/2011 ze dne Stavba, ani její část nebude přesahovat na sousední pozemky. Požárně nebezpečný prostor RD zasahuje kromě pozemku na kterém bude postaven i na sousední pozemek p.p.č. 1141/1, na kterém není žádná stavba (rozsáhlý pozemek mimo zastavěné území, který je v evidenci ZPF). Podle odborného posudku - radonový indexu pozemku, je stanoven nízký radonový index pozemku p.p.č.1140/2 a není třeba vyžadovat žádná specifická opatření proti pronikání radonu z podloží. Pozemek p.p.č.1140/2, na kterém má být stavba RD včetně doplňkových staveb umístěna, je ve vlastnictví žadatelů (prokázáno výpisem z katastru nemovitostí). Další stavbou dotčené pozemky jsou ve vlastnictví jiných vlastníků a to: pozemek p.p.č. 1605/6 je ve vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu je příslušný hospodařit s příslušnou nemovitostí, st.p.č. 61/1 je ve vlastnictví Petra Mareše a pozemek p.p.č.116 je ve vlastnictví Jany Větrovské. Žadatelé v řízení předložili doklady které je opravňují zřídit na pozemcích požadovanou stavbu - smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území (pro stavbu přístřešku ve vzdálenosti 0,80 m od hranice se sousedním pozemkem byla z ustanovení 25 odst. 5 vyhlášky povolena výjimka) a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Rozhodnutí bylo vydáno na základě těchto podkladů: - 3x dokumentace pro územní řízení - výpisy z KN, kopie katastrální mapy - písemná plná moc manželů Bartošových pro pana Javůrka kzastupování ze dne souhlas Zastupitelstva obce Brniště s umístěním stavby rodinného domu včetně příslušenství, na p.p.č.1140/2 k.ú. Brniště, obec Brniště, ze dne smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (pro stavbu kanalizační přípojky) č. UCL/568//06/VB-20/ÚE/12Ko ze dne a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (pro stavbu vodovodní přípojky) č.ucl/568/06/vb/-22/úe/12ko ze dne uzavřená mezi vlastníkem pozemku p.p.č. 1605/6, ČR - Úřadem pro

7 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 7 z 10 zastupování státu ve věcech majetkových a Václavem Bartošem a Ladislavou Bartošovou - smlouva o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti uzavřená mezi vlastníkem pozemku st.p.č.61/1 Petrem Marešem a Václavem Bartošem a Ladislavou Bartošovou, ze dne smlouva o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti uzavřená mezi vlastníkem pozemku p.p.č.116 Janou Větrovskou a Václavem Bartošem a Ladislavou Bartošovou, ze dne posudek radonový index pozemku ze dne závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa OŽP, orgánu ochrany ZPF, souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF části pozemku p.p.č.1140/2 pro stavbu RD, Č.j. MUCL/76386/2011 ze dne závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa OŽP, orgánu ochrany přírody, souhlas se zásahem do krajinného rázu stavbou rodinného domu, č.j. MUCL/160138/2010, ze dne závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa OŽP, orgánu ochrany přírody, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku břehu Brnišťského potoka v k.ú. Brniště p.p.č.1754, pro realizaci výustního objektu z ČOV č.j. MUCL/73249/2011 ze dne stanovisko MěÚ Česká Lípa OŽP, ze dne stanovisko MěÚ-OZŽP Mimoň ze dne rozhodnutí MěÚ OVÚP a D Mimoň, povolení výjimky 25 odst.5 vyhl.č.501/2006 Sb., pro umístění stavby přístřešku pro auta, č.j.mumi 5854/2011, ze dne rozhodnutí Obecního úřadu v Brništi, povolení sjezdu z místní komunikace p.p.č.1605 na poz.p.č. 1140/2 v k.ú. Brniště, Č.j. OÚBr 452/2011 ze dne stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ke zřízení sjezdu a provedení přípojky splaškové kanalizace na p.p.č.1605/6, ze dne stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR, KŘPLK,. Česká Lípa, ke sjezdu z MK p.p.č.1605/6 k.ú. Brniště, ze dne závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Č.j.:HSLI /CL-PS-2011, ze dne vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov ke stavbě RD a ČOV, ze dne stanovisko Povodí Ohře, s.p. Chomutov ke stavbě výustního objektu od ČOV, ze dne zákres vodohospodářského zařízení ve správě SčVK a.s., ze dne vyjádření SčVK a.s. k PD ze dne vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., k existenci plynárenského zařízení, ze dne vyjádření ČEZ Distribuce a.s., k existenci energetického zařízení ze dne a podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN), uzavřená mezi stavebníkem a ČEZ Distribuce, a.s., ze dne stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., ke stavbě RD pro územní a stavební řízení ze dne vyjádření UPC Česká republika, a.s., o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení, ze dne Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

8 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 8 z 10 Upozornění pro stavebníka: Stavba bazénu, oplocení a elektrické přípojky (dl. do 50m), nevyžaduje dle 103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení. Stavební úřad upozorňuje na povinnosti stavebníka dle 152 stavebního zákona při přípravě a provádění staveb i u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. Stavba vodovodní přípojky (dl.nad 50 m) a sjezdu na pozemek RD vyžaduje dle 104 stavebního zákona ohlášení. Stavba RD (o zastavěné ploše nad 150 m² ) a stavba přístřešku pro auta (nad 25 m 2 ) vyžaduje stavební povolení. Pokud bude se stavbou hlavní (novostavbou RD a stavbou přístřešku) předmětem žádosti o stavební povolení soubor staveb, stavební úřad projedná v souladu s 4 odst. 1 stavebního zákona všechny tyto stavby v režimu stavby hlavní. Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele nebo jeho právního zástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. 81 a 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje v Liberci, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Mimoň. Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení 82 správního řádu. Podané odvolání má odkladný účinek ( 85 odst. 1 správního řádu). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné ( 82 odst. 1 správního řádu). otisk úředního razítka Viera Tůmová referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

9 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 9 z 10 Příloha: situační výkres Rozdělovník : Účastníci územního řízení (dle 85 odst.1 stav.zák.) doporučeně na doručenku: - Bartoš Václav, Brniště č.p. 140, Brniště - Bartošová Ladislava, Brniště č.p. 140, Brniště Účastníci územního řízení (dle 85 odst.2 stav.zák.) doporučeně na doručenku: - obec Brniště - Mareš Petr, Polní č.p.740, Neratovice - Větrovská Jana, Brniště č.p.111, Brniště - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Nové Město - Povodí Ohře, s.p., Bezručova č.p.4219, Chomutov - Pozemkový fond ČR, Husinecká 11a, č.p.1024, Praha 3 Žižkov - Toráň Tomáš, Brniště č.p.72, Brniště - Kopecká Štěpánka, Brniště č.p.72, Brniště - Toráňová Růžena, Brniště č.p.72, Brniště - Novák Stanislav, Brniště 74, Brniště - Nováková Věra, Brniště 74, Brniště - Kitzler Lubor, Janovice v Podještědí 20, Janovice v Podještědí - Pajkrtová Jana, Pod Holým Vrchem č.p. 2589, Česká Lípa - Zeman Pavel, Hradecká čp.2656, Česká Lípa - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice - Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Dotčené orgány : na doručenku - Městský úřad OŽP, Česká Lípa - Městský úřad - stavební úřad, úsek památkové péče, Česká Lípa - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa - Policie ČR DI Česká Lípa - Obecní úřad Brniště - Zastupitelstvo obce Brniště - spis SÚ Zplnomocněný zástupce: (doporučeně na doručenku) - Javůrek Jaroslav, Heřmanice 63, Jablonné v Podještědí Správní poplatek vyměřený podle položky č. 18 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve výši 1000 Kč byl uhrazen dne Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu v Brništi a na úřední desce Městského úřadu v Mimoni min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. Potvrzujeme zveřejnění formou umožňující dálkový přístup podle 25 odst. 2 správního řádu. Datum: Datum: Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko Razítko

10 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 10 z 10

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne 7.2.2012 Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/5629/2011/Ni V Třebíči dne 04.07.2011 Č.j.: OV 5629/2011-38073/11/Ni

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

*s00nx00kqzzu* S 0 0 N X 0 0 K Q Z Z U

*s00nx00kqzzu* S 0 0 N X 0 0 K Q Z Z U M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00kqzzu* S 0 0 N X 0 0 K Q Z Z U Č.j. MUH/35275/11/22

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Č.j: MUSPR/222/2010 Sp.zn: 412/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.03.2015 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 89041/2010 VYS/HEUR Cj.: MUSP 95183/2010 OBECNÍ Šumperk,

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 183/2013-ESH v Hodonicích dne 12.09.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/5900-2014/5837-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 30.11.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/149429/2011/Či Hana Čiháková Telefon: 487 881 207 Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4896/2009 Sp.zn: 341/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_5506/2012/SU-23/330/BR Chotěboř, dne: 23.5.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

r v MĚSTSKY ÚŘAD DUBA Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá Stavební úřad

r v MĚSTSKY ÚŘAD DUBA Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá Stavební úřad r v MĚSTSKY ÚŘAD DUBA Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá Stavební úřad Doručí se: PDI a.s., Národní 39, 110 00 Praha 1 Číslo jednací: MUD/12/2012/STU/7 Váš dopis: Vyřizuje: Čermáková Počet listů dokumentu/příloh:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou odbor stavební a životního prostředí Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Tel.: 482 411 472, fax 482 411 499 Č.j.: OSŽP-4058/2013-NOM V Hrádku nad Nisou dne

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 5 7 4 6 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Č.j. Výst.103/2011 Všetaty: 18.4.2011 Vyřizuje: Hauptová Ing.Zuzana Procházková, nar.20.3.1984,v Pecích 1486,Stará Boleslav,250 01 Brandýs nad Labem

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem "Pozor, změna sídla Městského úřadu"

úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla Městského úřadu 01 Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem "Pozor, změna sídla Městského úřadu" Č.j:MUSPRl472/2010 Sp.zn.: 431/09-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/24/2015/pats SÚ/5997/2014/Pa Bc. Pátková Stanislava telefon: 323 666

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 28234/2009 OS 849/2009 zat Šternberk dne 3.9.2009 Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 222/2013/2300/11 Č.sp. 5234/2012/2300/11 V Letohradě dne 14.1.2013

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8/2011

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8/2011 ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-108/11-My Číslo jednací: VRAND 505/2011 Oprávněná úřední osoba: Mynaříková Marie Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 1267/2008/slez/19/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 19.8.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx0022u14 MUVRX0022U14 Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 3655/2009 Sp.Zn.: SPIS 823/2009/VAŽP28 8 Vyřizuje: Podešvová

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 9 7 0 6-2014/5905-2 0 1 3 / m a i S p is. a s ka rt. z n

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01374/12/H 01839/12/SÚ Hofmanová

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více