MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: MUMI 2985/2012 SP.ZN. 226/2012 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ TEL.: DATUM: Bartoš Václav, nar Bartošová Ladislava, Brniště č.p Brniště ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Městského úřadu v Mimoni, jako stavební úřad příslušný podle 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), vydává k žádosti stavebníků, manželů, Václava Bartoše, nar a Ladislavy Bartošové, nar , bytem Brniště čp.140, Brniště, podané dne , podle 79 a 92 stavebního zákona a dle 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu s garáží, včetně vodovodní přípojky, splaškové kanalizace, ČOV, elektrické přípojky NN, přístřešku pro auta, zpevněných ploch, oplocení a bazénu, na pozemcích p.p.č. 1140/2 (zemědělský půdní fond trvalý travní porost), 1605/6 (ostatní plocha ostatní komunikace), st.p.č.61/1 ( zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště), p.p.č.116 ( ostatní plocha ostatní komunikace), 1754/1 (vodní plocha) k.ú. Brniště, obec Brniště. Stavba obsahuje: Novostavbu rodinného domu s garáží pro 2 osobní auta ( o zast. ploše 200 m 2 ), který bude umístěn na pozemku p.p.č.1140/2 v k.ú. Brniště, obec Brniště, ve vzdálenosti cca 3,5 m od jihozápadní hranice se sousedním pozemkem p.p.č.1141/1, ve vzdálenosti 18,5 m od jihovýchodní hranice s pozemkem p.p.č. 1140/3, ve vzdálenosti 56 m od severní hranice s pozemkem p.č a ve vzdálenosti 14 m od severovýchodní hranice s pozemkem p.p.č. 1605/6 v k.ú. Brniště, obec Brniště. Dům, bude zděný, přízemní s obyvatelným podkrovím, nepodsklepený, se sedlovou střechou, půdorysu L sklon střechy nad křídlem s obyvatelnou částí, která bude mít půdorysné rozměry 8,24m x 13,24m, bude 35 o, sklon střechy nad křídlem garáže, která bude mít půdorysné rozměry 9,8m x 7,34m, bude 25 o. K domu bude u jihozápadní strany umístěna prosklená terasa s pultovou střechou, která bude navazovat na střechu hlavní části domu. Terasa bude mít půdorysné rozměry 6,54m x 2,85m. Výška hřebene střechy domu 6,30m. Hlavní vstup do domu bude situovaný ze severovýchodní strany. Fasáda bude kombinace šlechtěné omítky a dřevěný obklad, krytina ze živičných šablon šedohnědé barvy, okna, dveře, vrata budou dřevěná. Jako zdroj tepla pro vytápění RD bude elektrokotel a krbová kamna s topnou vložkou připojenou na otopný systém. RD bude obsahovat jeden byt.

2 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 2 z 10 Zásobování elektrickou energií bude zajištěno novou elektrickou přípojkou NN (dl.34 m ) ze sítě ČEZ Distribuce, a.s. Připojení na rozvodnou síť bude ze stávajícího nadzemního vedení podpěrného bodu č. 203, betonového sloupu umístěného na poz.p.č.1140/2, kde bude umístěna pojistková skříň. Od sloupu bude kabel veden na pozemku p.p.č. 1140/2 v souběhu s hranicí p.p.č.1605/6 a dál v souběhu se sjezdem od nového RD, kde bude u vstupní branky umístěn elektroměrový rozvaděč RE v pilíři. Z pilíře RE bude na poz.p.č. 1140/2 veden domovní kabelový přívod k RD do domovního rozvaděče RS. Zásobování RD pitnou vodou bude zajištěno novou vodovodní přípojkou (dl.76 m) PEHD 40, napojenou na stávající vodovodní řad PVC 110 v komunikaci p.p.č.1605/6, ve vzdálenosti cca 5m od st.p.č. č.p.72. Vodovodní přípojka bude vedena okrajem pozemku p.p.č.1605/6 na pozemek p.p.č.1140/2, kde bude umístěna vodoměrná šachta a dál k RD, kde bude za prostupem do objektu hlavní uzávěr vody v nice v technické místnosti. Odkanalizování RD bude zajištěno novou splaškovou kanalizací, odváděním předčištěných vod z ČOV (septik, zemní filtr) do povrchových vod stávajícího recipientu - Brnišťského potoka. Septik SK10 a zemní pískový filtr PF-E8 bude umístěn na pozemku p.p.č. 1140/2 ve vzdálenosti 2 m od hranice se sousedním pozemkem p.p.č. 1711/4. Splašková kanalizace (gravitační kanalizace s plastových trub PVC DN 200 mm v délce cca 68m a DN 150 mm v délce 37,8 m) bude vedena na pozemku RD p.p.č.1140/2 (kde budou umístěny 3 kanalizační šachty), pozemkem p.p.č.1605/6, pozemkem st.p.č.61/1 (na kterém bude umístěna 1 šachta), p.p.č.116 (na kterém budou umístěny 2 šachty) na p.p.č.,1754/1, kde bude umístěn výustní objekt do kamenem zpevněného pravého břehu potoka. Dešťové vody ze střech budou svedeny na terén a likvidovány vsakováním na pozemku stavebníka. Přístřešek pro auta a zahradní techniku (o zast.ploše 58 m 2 ) bude umístěn u vjezdové brány ve vzdálenosti 0,80m od hranice se sousedním pozemkem p.p.č.1141/1, ve vzdálenosti 10 m od hranice se sousedním pozemkem p.p.č.1140/3 a min. 7m od stavby RD. Přístřešek o půdorys.rozm. 10,1m x 5,75m spultovou střechou, sklon sřechy 15 o, bude ze tří stran obezděn. Dešťové vody z přístřešku budou likvidovány na pozemku stavebníka vsakem. Bazén oválného tvaru 5,0m x 3,0m bude umístěn u RD ve vzdálenosti 2 m od sousedního pozemku p.p.č.1141/1 Oplocení části pozemku p.p.č. 1140/2 (dl. cca 160 m) bude částečně dřevěné (dřevěná plotová pole od příjezdové komunikace) a částečně z pletiva, na betonových podezdívkách (dle situačního výkresu). Vjezdová brána bude na el. pohon, se vstupními vrátky. Zpevněné plochy (500 m 2 ) pro zajištění přístupu a příjezdu ke stavbě budou umístěny na pozemku p.p.č. 1140/2 od stávajícího vstupu a vjezdu na pozemek směrem k budoucímu RD. Provedeny budou převážně ze zámkové dlažby. Přístup a příjezd k RD na p.p.č.1140/2 bude zajištěn novým sjezdem z účelové komunikace, pozemku p.p.č. 1605/6 k.ú. Brniště (v místě původního přístupu na pozemek). Pro umístění stavby a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.p.č. 1140/2 (zemědělský půdní fond-trvalý travní porost), 1605/6 (ostatní plocha-ostatní komunikace), st.p.č.61/1 (zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště), p.p.č 116 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 1754/1 (vodní plocha) k.ú. Brniště, obec Brniště tak, jak je zakresleno v kopii katastrální mapy a v situačním výkresu v měřítku 1:500, kde je zakresleno umístění všech staveb a který je

3 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 3 z 10 součástí ověřené dokumentace předložené k územnímu řízení a zároveň tvoří grafickou přílohou tohoto rozhodnutí (projektant: Jaroslava Kučerová, Nábřežní 110, Nový Bor, autorizace ČKAIT , projektant vodohospodářské části stavby: Ing. Josef Folbrecht, autorizace ČKAIT ) 2. Pro uskutečnění umísťované stavby rodinného domu s garáží, včetně přístřešku pro auta a zpevněných ploch se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku p.p.č. 1140/2 v k.ú. Brniště, obec Brniště, o výměře 1107 m 2 (dle souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu). 3. Projektová dokumentace bude zpracována oprávněným subjektem. PD bude splňovat obecné technické požadavky na provádění staveb stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 4. V zájmovém území se nachází stávající sítě technické infrastruktury, nadzemní vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s., sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a vodohospodářské zařízení ve správě společnosti SčVK, a.s., která musí být respektována. 5. V PD bude respektována ČSN prostorové uspořádání sítí technického vybavení, požadavky stanovené zákonem č. 458/2000Sb. (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů a požadavky stanovené zákonem č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bude respektována ČSN navrhování, provádění a opravy přípojek. Při umísťování jakýchkoliv staveb včetně pilířků HUP, NN, oplocení atd. je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a příslušné ČSN ve vztahu k vysazování vzrostlých stromů. 6. Stavebník je povinen dodržet podmínky orgánu ochrany zemědělské půdního fondu (dále jen ZPF ), MěÚ OŽP České Lípa, stanovené v závazném stanovisku souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF, č.j.mucl/76386/2011 ze dne a to : - V územním rozhodnutí bude provedeno vymezení stavebního pozemku rodinného domu na části p.p.č. 1140/2 (1107 m 2 ). Stavebním pozemkem nebude překročena hranice povoleného odnětí půdy. - Stavebník k oznámení o užívání stavby rodinného domu zajistí vyhotovení geometrického plánu, ve kterém bude řečeno oddělení vymezeného stavebního pozemku, na který byl udělen souhlas k odnětí půdy ze ZPF a současně předloží kopii podaného návrhu na vklad geometrického plánu do katastru nemovitostí. Zbývající části pozemku p.p.č. 1140/2 (2386 m²), na kterou není udělen souhlas k odnětí půdy, zůstanou nadále součástí ZPF a bude zapsána do katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada, nebo ponechána ve stávajícím druhu pozemku. - Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu rodinného domu a bazénu vsouladu s 11 odst.1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, předepsán odvod jednorázově ( 11 odst.10 uvedeného zákona) ve výši stanovené dle výměry záboru a dle část D, který je přílohou zákona. Za toto trvalé odnětí půdy ze ZPF bude stavebníkovi předepsán odvod podle těchto kritérií: - Základní cena dle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb.,..7,45 Kč/m 2 Faktor životního prostředí: Ekologická váha vlivu: - CHOPAV Severočeská křída mimo plochy určené ÚPD k zastavění.. 5 BPEJ je zařazena dle vyhlášky č. 48/2011 Sb.,o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, do III. třídy ochrany, III. třída ochrany má koeficient 4

4 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 4 z 10 Výsledná sazba odvodů za trvalé odnětí půdy činí: 447 Kč/m². Celková výsledná částka odvodu bude stanovena samostatným rozhodnutím orgánem ochrany ZPF v návaznosti na územní rozhodnutí. Stavebník proto předloží orgánu ZPF kopii územního rozhodnutí v termínu do 30 dnů od nabytí právní moci a zároveň upřesní výměru, která bude dotčena nezemědělskou činností a za kterou se hradí odvody podle zákona. - Z plochy určené k zastavění a zpevnění bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice (kulturní vrstvy půdy) dle skutečné mocnosti orničního profilu. Skrytá ornice bude hospodárně použita v nezastavěné a nezpevněné části parcely. - Plocha odsouhlasená k odnětí bude zabezpečená tak, aby v době výstavby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy. - O činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí stavebník povede protokol (pracovní deník) v souladu s 10 odst.2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 7. Zařízení staveniště a skládka materiálu bude po dobu výstavby na stavbou dotčeném pozemku p.p.č. 1140/2 ve vlastnictví žadatelů. 8. stavební povolení pro stavbu splaškové kanalizace, ČOV, včetně povolení k nakládání s vodami bude požádáno u příslušného vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí. O stavební povolení pro stavu RD a přístřešku pro auta bude požádáno u zdejšího stavebního úřadu v souladu s 110 stavebního zákona. Ohlášení stavby vodovodní přípojky a sjezdu bude podáno u zdejšího stavebního úřadu. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. Účastníci řízení dle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád : - Bartoš Václav, nar , Brniště č.p.140, Brniště - Bartošová Ladislava, nar , Brniště čp.140, Brniště Odůvodnění Dne podali stavebníci, manželé, Václav Bartoš nar a Ladislava Bartošová, nar , oba bytem Brniště čp.140, Brniště, prostřednictvím zplnomocněného zástupce, pana Jaroslava Javůrka, nar , bytem Heřmanice 63, Jablonné v Podještědí, žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby Rodinný dům na ppč. 1140/2 k.ú. Brniště. Záměr obsahuje stavbu rodinného domu s garáží, vodovodní přípojku, splaškovou kanalizaci, ČOV (septik, zemní filtr, vyustění do Brnišťského potoka), elektrickou přípojku NN, přístřešek pro auta, zpevněné plochy, oplocení, bazén, sjezd, na pozemcích p.p.č. 1140/2 (zemědělský půdní fond trvalý travní porost), 1605/6 (ostatní plocha ostatní komunikace), st.p.č.61/1 ( zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště), p.p.č.116 ( ostatní plocha ostatní komunikace), 1754/1 (vodní plocha) k.ú. Brniště, obec Brniště. Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona opatřením č.j.: Č.j.MUMI 3306/2012 ze dne oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. Námitky a připomínky účastníků řízení, závazná stanoviska

5 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 5 z 10 dotčených orgánů a připomínky veřejnosti mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Účastníci řízení dle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád : - Bartoš Václav, nar , Brniště č.p.140, Brniště - Bartošová Ladislava, nar , Brniště čp.140, Brniště Účastníci územního řízení: Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle 85 stavebního zákona přísluší vedle stavebníka (Bartoš Václav, Bartošová Ladislava) vlastníkům pozemků a staveb na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Mareš Petr, Větrovská Jana, Povodí Ohře s.p.), vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (Pozemkový fond ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kitzler Lubor, Novák Stanislav, Nováková Věra, Toráň Tomáš, Kopecká Štěpánka, Toráňová Růžena, Pajkrtová Jana, Zeman Pavel, obec Brniště) a vlastníkům a správcům technické infrastruktury, jejíchž zařízení bude stavbou dotčeno, nebo se nachází v zájmovém území v blízkosti stavby (ČEZ Distribuce a.s., SčVK, a.s.. Teléfónica O2 Czech Republic, a.s.). Vlastnictví, ani jiná práva k dalším nemovitostem, nemohou být rozhodnutím přímo dotčena. Námitky účastníků řízení ani veřejnosti nebyly v řízení uplatněny. V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že umístěním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Nebudou ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stanoviska dotčených orgánů byla kladná, byla zkoordinována a jejich podmínky a podmínky účastníků týkající se umístění stavby a projektové přípravy byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Pro obec Brniště není schválen územní plán. Pozemek p.p.č.1140/2 na kterém bude stavba RD (včetně doplňkových staveb, přístřešku pro auta a bazénu) umístěna se nachází mimo zastavěné území obce Brniště. Na území obce, která nemá územní plán obce, lze v souladu s 188a stavebního zákona do doby vydání územního plánu (nejpozději však do ) umísťovat se souhlasem zastupitelstva obce v nezastavěném území také stavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním zastavěným pozemkem. Pozemek má společnou hranici s dvěma pozemky zastavěného území Obce Brniště (vymezeného opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne ). K žádosti stavebníci předložili souhlas Zastupitelstva obce Brniště se stavbou. Stavba RD nevyžaduje nové nároky na technickou a dopravní infrastrukturu. Stavba bude napojena na stávající sítě technické infrastruktury v zájmové lokalitě (zásobování pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řádu ve správě SčVK, a.s., zásobování elektrickou energií ze stávající sítě ČEZ Distribuce, a.s.). V obci Brniště není veřejná kanalizace zakončená obecní ČOV. Splaškové vody z RD budou odváděny splaškovou kanalizací a ČOV (v sestavě septik a pískový filtr) do vod povrchových. V případě vybudování veřejné kanalizace bude septik a filtr zrušen a odpadní vody bez předčištění budou odváděny do veřejné kanalizace. Dešťoví vody budou likvidovány vsakováním na pozemku stavebníků. Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn ze stávající příjezdové účelové komunikace.

6 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 6 z 10 Souhlas se zásahem do krajinného rázu stavbou rodinného domu mimo současné zastavěné území obce vydal příslušný orgán ochrany přírody MěÚ OŽP Česká Lípa závazným stanoviskem č.j.mucl/160138/2010 ze dne , dle kterého stavba RD neovlivní stávající typický charakter území, nedotkne se žádných zvláště chráněných částí přírody, ani významných krajinných prvků. Stavba nečiní žádné nároky na likvidaci zeleně rostoucí mimo les, není ani v kolizi s žádným z Naturových území. Souhlas byl vydán bez podmínek, pouze s doporučením, že po ukončení stavby bude vhodné odstranit případné staveništní zařízení z pozemku. Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku břehu Brnišťského potoka p.p.č.1754/1 při realizaci výustního objektu do břehu potoka vydal rovněž orgán ochrany přírody, MěÚ OŽP Česká Lípa závazným stanoviskem č.j.mucl/73249/2011 ze dne Pozemek p.p.č. 1140/2 je v evidenci zemědělského půdního fondu. Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro část parcely o výměře 1107 m 2 (na němž bude umístěna stavba RD včetně doplňkových staveb), vydal příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu, MěÚ OŽP Česká Lípa závazným stanoviskem č.j. MUCL /76386/2011 ze dne Stavba, ani její část nebude přesahovat na sousední pozemky. Požárně nebezpečný prostor RD zasahuje kromě pozemku na kterém bude postaven i na sousední pozemek p.p.č. 1141/1, na kterém není žádná stavba (rozsáhlý pozemek mimo zastavěné území, který je v evidenci ZPF). Podle odborného posudku - radonový indexu pozemku, je stanoven nízký radonový index pozemku p.p.č.1140/2 a není třeba vyžadovat žádná specifická opatření proti pronikání radonu z podloží. Pozemek p.p.č.1140/2, na kterém má být stavba RD včetně doplňkových staveb umístěna, je ve vlastnictví žadatelů (prokázáno výpisem z katastru nemovitostí). Další stavbou dotčené pozemky jsou ve vlastnictví jiných vlastníků a to: pozemek p.p.č. 1605/6 je ve vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu je příslušný hospodařit s příslušnou nemovitostí, st.p.č. 61/1 je ve vlastnictví Petra Mareše a pozemek p.p.č.116 je ve vlastnictví Jany Větrovské. Žadatelé v řízení předložili doklady které je opravňují zřídit na pozemcích požadovanou stavbu - smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území (pro stavbu přístřešku ve vzdálenosti 0,80 m od hranice se sousedním pozemkem byla z ustanovení 25 odst. 5 vyhlášky povolena výjimka) a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Rozhodnutí bylo vydáno na základě těchto podkladů: - 3x dokumentace pro územní řízení - výpisy z KN, kopie katastrální mapy - písemná plná moc manželů Bartošových pro pana Javůrka kzastupování ze dne souhlas Zastupitelstva obce Brniště s umístěním stavby rodinného domu včetně příslušenství, na p.p.č.1140/2 k.ú. Brniště, obec Brniště, ze dne smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (pro stavbu kanalizační přípojky) č. UCL/568//06/VB-20/ÚE/12Ko ze dne a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (pro stavbu vodovodní přípojky) č.ucl/568/06/vb/-22/úe/12ko ze dne uzavřená mezi vlastníkem pozemku p.p.č. 1605/6, ČR - Úřadem pro

7 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 7 z 10 zastupování státu ve věcech majetkových a Václavem Bartošem a Ladislavou Bartošovou - smlouva o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti uzavřená mezi vlastníkem pozemku st.p.č.61/1 Petrem Marešem a Václavem Bartošem a Ladislavou Bartošovou, ze dne smlouva o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti uzavřená mezi vlastníkem pozemku p.p.č.116 Janou Větrovskou a Václavem Bartošem a Ladislavou Bartošovou, ze dne posudek radonový index pozemku ze dne závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa OŽP, orgánu ochrany ZPF, souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF části pozemku p.p.č.1140/2 pro stavbu RD, Č.j. MUCL/76386/2011 ze dne závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa OŽP, orgánu ochrany přírody, souhlas se zásahem do krajinného rázu stavbou rodinného domu, č.j. MUCL/160138/2010, ze dne závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa OŽP, orgánu ochrany přírody, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku břehu Brnišťského potoka v k.ú. Brniště p.p.č.1754, pro realizaci výustního objektu z ČOV č.j. MUCL/73249/2011 ze dne stanovisko MěÚ Česká Lípa OŽP, ze dne stanovisko MěÚ-OZŽP Mimoň ze dne rozhodnutí MěÚ OVÚP a D Mimoň, povolení výjimky 25 odst.5 vyhl.č.501/2006 Sb., pro umístění stavby přístřešku pro auta, č.j.mumi 5854/2011, ze dne rozhodnutí Obecního úřadu v Brništi, povolení sjezdu z místní komunikace p.p.č.1605 na poz.p.č. 1140/2 v k.ú. Brniště, Č.j. OÚBr 452/2011 ze dne stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ke zřízení sjezdu a provedení přípojky splaškové kanalizace na p.p.č.1605/6, ze dne stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR, KŘPLK,. Česká Lípa, ke sjezdu z MK p.p.č.1605/6 k.ú. Brniště, ze dne závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Č.j.:HSLI /CL-PS-2011, ze dne vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov ke stavbě RD a ČOV, ze dne stanovisko Povodí Ohře, s.p. Chomutov ke stavbě výustního objektu od ČOV, ze dne zákres vodohospodářského zařízení ve správě SčVK a.s., ze dne vyjádření SčVK a.s. k PD ze dne vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., k existenci plynárenského zařízení, ze dne vyjádření ČEZ Distribuce a.s., k existenci energetického zařízení ze dne a podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN), uzavřená mezi stavebníkem a ČEZ Distribuce, a.s., ze dne stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., ke stavbě RD pro územní a stavební řízení ze dne vyjádření UPC Česká republika, a.s., o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení, ze dne Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

8 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 8 z 10 Upozornění pro stavebníka: Stavba bazénu, oplocení a elektrické přípojky (dl. do 50m), nevyžaduje dle 103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení. Stavební úřad upozorňuje na povinnosti stavebníka dle 152 stavebního zákona při přípravě a provádění staveb i u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. Stavba vodovodní přípojky (dl.nad 50 m) a sjezdu na pozemek RD vyžaduje dle 104 stavebního zákona ohlášení. Stavba RD (o zastavěné ploše nad 150 m² ) a stavba přístřešku pro auta (nad 25 m 2 ) vyžaduje stavební povolení. Pokud bude se stavbou hlavní (novostavbou RD a stavbou přístřešku) předmětem žádosti o stavební povolení soubor staveb, stavební úřad projedná v souladu s 4 odst. 1 stavebního zákona všechny tyto stavby v režimu stavby hlavní. Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele nebo jeho právního zástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. 81 a 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje v Liberci, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Mimoň. Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení 82 správního řádu. Podané odvolání má odkladný účinek ( 85 odst. 1 správního řádu). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné ( 82 odst. 1 správního řádu). otisk úředního razítka Viera Tůmová referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

9 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 9 z 10 Příloha: situační výkres Rozdělovník : Účastníci územního řízení (dle 85 odst.1 stav.zák.) doporučeně na doručenku: - Bartoš Václav, Brniště č.p. 140, Brniště - Bartošová Ladislava, Brniště č.p. 140, Brniště Účastníci územního řízení (dle 85 odst.2 stav.zák.) doporučeně na doručenku: - obec Brniště - Mareš Petr, Polní č.p.740, Neratovice - Větrovská Jana, Brniště č.p.111, Brniště - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Nové Město - Povodí Ohře, s.p., Bezručova č.p.4219, Chomutov - Pozemkový fond ČR, Husinecká 11a, č.p.1024, Praha 3 Žižkov - Toráň Tomáš, Brniště č.p.72, Brniště - Kopecká Štěpánka, Brniště č.p.72, Brniště - Toráňová Růžena, Brniště č.p.72, Brniště - Novák Stanislav, Brniště 74, Brniště - Nováková Věra, Brniště 74, Brniště - Kitzler Lubor, Janovice v Podještědí 20, Janovice v Podještědí - Pajkrtová Jana, Pod Holým Vrchem č.p. 2589, Česká Lípa - Zeman Pavel, Hradecká čp.2656, Česká Lípa - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice - Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Dotčené orgány : na doručenku - Městský úřad OŽP, Česká Lípa - Městský úřad - stavební úřad, úsek památkové péče, Česká Lípa - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa - Policie ČR DI Česká Lípa - Obecní úřad Brniště - Zastupitelstvo obce Brniště - spis SÚ Zplnomocněný zástupce: (doporučeně na doručenku) - Javůrek Jaroslav, Heřmanice 63, Jablonné v Podještědí Správní poplatek vyměřený podle položky č. 18 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve výši 1000 Kč byl uhrazen dne Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu v Brništi a na úřední desce Městského úřadu v Mimoni min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. Potvrzujeme zveřejnění formou umožňující dálkový přístup podle 25 odst. 2 správního řádu. Datum: Datum: Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko Razítko

10 Č.j.:MUMI 2985/2012 Stránka 10 z 10

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p.164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p.164, 471 27 Stráž pod Ralskem stavba Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p.164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/8287/2012 Sp.zn.: 380/12-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová ve

Více

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 06.08.2013 ČJ.: MUMI 5783/2013 SP.ZN. 510/2013 OV VYŘIZUJE: Jiří

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 05.08.2015 ČJ.: MUMI 6101/2015 SP.ZN. 466/2015 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3008/2011/Ko MUBN-4401/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4317/2009 Sp.zn.: 308/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 6/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem,

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn. : sú/75/2012 Velké Hamry dne 24.4.2012 Č.j. : muvh/0595/2012 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Vyřizuje : Fajfrová Telefon : 483 369

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/670/2012-328/30/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/34703-10/3920-2010/lip Dvůr Králové nad Labem, dne 06. května

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14 Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk Č. j.: MEST 28072/2014 Sp. zn.: OS 809/2014 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5 Šternberk 24.11.2014

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 240/2013-ESH v Hodonicích dne 17.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dvůr Králové nad Labem, dne 18. listopadu 2009 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů:

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad MUPTX003SAUO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: 507/2015/VaŽP/Dě ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1966/2623/08 Ka-54 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 28.11.2008

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j.:STÚ 402/11-JS v Hodonicích dne 18.01.2012 Vyřizuje: Stavinoha Jan (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz Žadatel:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst.1841/2011-2012/sle/328/4-4. Bakov nad Jizerou, dne: 15.2.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 464/2013/2300/11 Č.sp. 5324/2012/2300/11 V Letohradě dne 24.1.2013

Více

ROZHODNUTÍ. dle 92 stavebního zákona I. územní rozhodnutí

ROZHODNUTÍ. dle 92 stavebního zákona I. územní rozhodnutí Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox003jjwx* MUPOX003JJWX Vaše zn.: ze

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

Rozhodnutí. územní rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí. územní rozhodnutí o umístění stavby Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 12/2015-ESH v Hodonicích dne 05.02.2015 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17296/2011/SU-14/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/585/10/HBo Mnichovice : 4.6.2010 Vyřizuje: Ing. Helena Bočková telefon: 323666321 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 212/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 15.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2896/2010-4-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 21.10.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V ý r o k. rozhodnutí o umístění stavby

V ý r o k. rozhodnutí o umístění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Tř. 9. května č.p. 1366/48, 408 01 Rumburk tel. 412356228 Č.j.: OSÚ/27028-10/3355-2010/Ra V Rumburku dne 10. listopadu 2010 Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/1071/09Sa Č.j.:

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.04.2012 Naše zn.: MUCL/29265/2012 Vyřizuje: Dan Paszek Telefon: 487 881 174 Počet stran

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 394/2012-6-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.6.2012 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/138/2012/kol - 4 Polná, dne: 14.5.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/227/2015/padm SÚ/5064/2014/padm Ing. Markéta Padevětová telefon: 323

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem IJ9 Městský Č.j.: MUSPR/4997/2012 Sp. zn.: 165/12-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1357/2015-4-Ca-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 15.2.2016 Vyřizuje: Bc. Bronislava Častková E-mail: bronislava.castkova@pozorice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis.zn.: CR 038206/2010 V Chrudimi dne 11.10.2010 Čís.jedn.: CR 045541/2010 STO/Po

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 1026/2011/VÝST/Jž/ Náchodě

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

pan Emil Vyskočil, nar. 30.1.1952, Smetanova č.p. 600, 388 01 Blatná, (dále jen žadatel") a na základě toho posouzení

pan Emil Vyskočil, nar. 30.1.1952, Smetanova č.p. 600, 388 01 Blatná, (dále jen žadatel) a na základě toho posouzení Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Doručenkou! Pan Emil Vyskočil Smetanova 600 BLATNÁ 388 01 Č.j. 178/2010/Výst. Zdeňka Kučerová /

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2835/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 12786/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 25.9.2012 Vyřizuje:

Více

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M Č.j. MUH/ 50373/12/22

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.9030/2009-Sl DATUM: 14.9.2009 Č.J.: MUZN 76687/2009 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing.Magda Slováčková 515 216 308

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/10845-2012/ 1968-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 24. května

Více

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 17372/12-KLI-925/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 27.8.2012

Více

Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP

Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP Duchcov, nám. Republiky č.5, P.O.BOX 21A, 419 01 Telefon: 417 514 430 Fax: 417 835 118 E mail::mrhova@mu.duchcov.cz ID DS: jeabei3 http://www.duchcov.cz Duchcov,

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování. Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování. Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 3656/12-LIH ve Vlašimi, dne 26. března 2012 Sp.zn.: VYST/891/2012-LIH Oprávněná

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010 Č.j: MMJ/SÚ/2490/2010-4 JID: 85639/2010/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 4.8.2010 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0032buw* MUPOX0032BUW Vaše zn.: ze

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 198190/2010 ST2/Zim MMHK/010405/2011 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 18.1.2011 Výroková

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 94 odst. 1) a 4) stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 94 odst. 1) a 4) stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 38662/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 10. září 2010 Spis zn.: 1272/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1483/2015/Ko MUBN-4107/2015/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 08.04.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/21369/2013/Pro

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA s n 09 2010 " Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MUZAX004DOFC Žatec úřad Spis. zn.: Č,j.: Vyřizuje:

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-64/2012/Pos Úp-976/2012 Lenka Posdienová 499 859 077 stavebni.odbor@upice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MěÚT/15988/2011/SÚ a ŽP V

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/361/2008/soch 3.2.2009 Ev.č. : 8808/2009 Havlíčkův Brod, dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Úřad městyse Křemže, odbor výstavby, stavební úřad

Úřad městyse Křemže, odbor výstavby, stavební úřad Úřad městyse Křemže, odbor výstavby, stavební úřad Náměstí 35, 382 03 Křemže tel. 380 741 205, 380 741 192 IČO 00245950 fax: 380 741 181 www.kremze.cz e-mail:stav.urad@kremze.terms.cz Č.j.: Výst/822/2011-Bü

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE/41013/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 4. října 2012 Spis zn.: 8394/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: Ing. Aleš Rieger, 22.08.1979, Nad lesním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 328 Vyřizuje: Adéla Romaniaková, DiS. Fax: 499 421 691 Spis.zn.: výst. 17434/2009/Ha Č.j.: 17434/2009-6 E-mail: Romaniakovaadela@muvrchlabi.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná, Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail : su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/2834/2012/362/SU V Desné dne : 30.1.2013 Vyřizuje

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j: výst/295222698/0/2012/čž - 5/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 21.9.2012 Vyřizuje: Petr Čížek E-mail: petr.cizek@mupisek.cz Telefon:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 18052/10-782/10-RAJ-328.3 Jana Randáková Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 17.06.2010

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Číslo spisu: 2012/508 Číslo jednací: 2012/4382/OV/VOB/22 Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Lenka Voborníková, referentka

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více