Nelegální migrace v Česku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nelegální migrace v Česku"

Transkript

1 Nelegální migrace v Česku Seminář VZ Příspěvek do okruhů 3.3 a 4.6 Dušan Drbohlav Dagamar Dzúrová Zdeněk Čermák Eva Janská Dita Čermáková Lenka Medová

2 Výzkumný záměr č. MSM Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace financovanému MŠMT ČR Projekt MPSV ČR Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu (č. 1J057/05-DP1, tematický programu TP-5 Moderní společnost a její proměny ). Grantová agentura ČR, Eurocores ECRP, Trafficking and Forced Labour for Other Purposes than Prostitution: The Czech Case (č. CPR/06/E001),, Projekt IDEA (CIS-CT ; 6. rámcový program EK), Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union

3 NELEGÁLNÍ MIGRACE A JEJÍ RIZIKA Nelegální migrace a neoprávněné aktivity migrantů doprovázeny řadou rizik svázáno s: 1) migranty, 2) prostředím cílové země, tranzitní země, případně i zdrojové země Rizika mají různorodou povahu: Psychologická rizika, tj. zejména stres (chybí trvalá vazba s domovem, strach z odhalení) Psychologická rizika též na lokální, regionální či makrosociální úrovni - vyvolání anti-imigrační nálady v majoritní společnosti Všeobecné tolerování nelegální migrace deformuje eticko-morální kodex přijímající společnosti

4 NELEGÁLNÍ MIGRACE A JEJÍ RIZIKA Ekonomická rizika: velmi častá diskriminace ze strany zaměstnavatele či zprostředkovatele práce nízká výše platů a mezd, dlouhá pracovní doba, nestabilita pracovního místa či celková podřízenost zaměstnavateli/zprostředkovateli konkurence pro domácí pracovní sílu daňové úniky Nelegální práce migrantů deformuje situaci na trhu práce cílových zemí (snižuje kvalitu pracovních podmínek, neplacení daní a dalších odvodů zvýhodňuje firmy s nelegálními pracovníky aj.) Při nadměrném spoléhání se na levnou zahraniční pracovní sílu hrozí jak nezdravá závislost některých odvětví na cizí pracovní síle, tak zejména zpoždění strukturálních změn nutných pro efektivní rozvoj ekonomiky

5 NELEGÁLNÍ MIGRACE A JEJÍ RIZIKA Zdravotní rizika: šíření infekčních chorob, zatížení zdravotního systému nepojištěnými imigranty Rizikový faktor v sociální sféře: možný vznik enkláv uzavřených komunit migrantů - bez perspektiv zlepšení životních podmínek a začlenění do majoritní populace hrozí společenská marginalizace Bezpečnostní rizika enklávy - možné buňky protistátních aktivit včetně terorismu Samotný proces nelegální migrace může být propojen s dalšími faktory ohrožujícími bezpečnost cílových zemí (drobná kriminalita, falšování dokumentů, organizovaný zločin, klientský systém, pašování osob, padělaného spotřebního zboží, zbraní, drog či jaderného materiálu)

6 DŮLEŽITOST STUDIA FENOMÉNU Důležitost fenoménu nelegálních ekonomických aktivit migrantů jak z hlediska kvantitativního: (pravděpodobně vysoké počty nelegálních imigrantů na území Česka, jakož i dalších vyspělých imigračních zemí) tak kvalitativního: (vliv na rozličné společenské struktury zejména v cílových zemích zejména ekonomickou, politickou, sociální, kulturní, demografickou, geografickou i psychologickou )

7 UCHOPENÍ PROBLEMATIKY Povaha jak základního, tak aplikovaného výzkumu Cílem - přiblížit se poznání podstaty daného fenoménu, poodhalit jeho podněty, příčiny, souvislosti, podmíněnosti a dopady Výsledky též vyústily do praktické roviny konkrétních doporučení pro zlepšení situace na poli legislativy i praxe. Tato doporučení jsou činěna v širších kontextech celoevropské migrační reality Výzkum tak mimo jiné přispívá k naplnění jednoho z explicitně definovaných základních cílů české migrační politiky, kterým je boj s nelegální migrací

8 SNAHA O KOMPLEXNÍ PODCHYCENÍ ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY Komplexita spočívá: v pestrosti studovaných subtémat v metodickém uchopení využití kvantitativních i kvalitativních přístupů zaměření se na rozličné subjekty významné hráče na poli studovaného fenoménu: a) na samotné migranty, b) na úředníky a aparát působící ve výkonné moci a v určitých ohledech regulující fenomén migrace, c) na experty znalce problematiky, ať již z oblasti nevládního nebo mezivládního sektoru, či zástupce akademické obce v důrazu na podchycení odlišných prostředí, ve kterých se důležité okolnosti zkoumané problematiky odehrávají mapováno a analyzováno je: a) prostředí v místě samotné imigrace (Česko a jeho regiony), b) trasy a povaha přesunu (tranzitu)

9 KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE CÍLŮ Jde o poodhalení: Kdo (s jakými socioekonomickými a demografickými charakteristikami) z cizinců dnes operuje neoprávněně na českém trhu práce, proč a jak přišel, jak se zapojuje do české ekonomiky a jaké má plány do budoucna a i to, jaké mechanismy využívá při svých aktivitách? Jaké jsou dopady nelegálních ekonomických aktivit migrantů na českou společnost? Jaké jsou role jednotlivých řídících, resp. koordinačních aktérů daného procesu vládních (zejména rezorty MV ČR, MPSV ČR, MPO ČR), ale i nevládních a mezivládních organizací? Jaká přijmout opatření na poli řízení migračního procesu, která by mohla pozitivně ovlivnit situaci na poli nelegálních ekonomických aktivit migrantů?

10 TEORETICKÁ BÁZE Teorie dvojího trhu Teorie sítí Institucionální teorie

11 PROBLÉMY, VÝZVY Definice samotné nelegální migrace a nelegálních ekonomických aktivit migrantů Výběr výzkumného vzorku Následná aplikace kvantitativních metod Využití kvalitativních přístupů interview, Delfy šetření Práce s nelegálními migranty, navíc v prostředí detenčních center

12 Ekonomické aspekty života nelegálních imigrantů v Česku

13 Cíle výzkumného tématu Základní charakteristika nelegálních ekonomických aktivit Nalezení odlišností v chování různých skupin migrantů Užití kvantitativní analýzy pro ověření / zpřesnění našich poznatků.

14 Dotazníkové šetření nelegálních pracovních aktivit cizinců na území Česka Šetření probíhalo dvoukolově: v Praze přelom let 2005/06 ve vybraných regionech Česka březen až září 2007 Za pomoci prostředníků z příslušných cizineckých komunit byly distribuovány nelegálním migrantům dotazníky obsahující 118 otázek Do tohoto zpracování bylo zařazeno 159 vyplněných dotazníků Dvě skupiny: 1/ post-sověti (Ukrajina, Rusko, Bělorusko a.. Moldavsko). 2/ Vietnamci

15 Složení respondentů podle pohlaví a věku Sex structure Total Post-Soviet Vietnamese Count % Count % Count % male female Total ,6% 50,4% 100,0% ,3% 41,7% 100,0% ,9% 49,1% 100,0% Age structure Total Post-Soviet Vietnamese Count % Count % Count % Age groups Total ,6% 21,5% 40,0% 25,9% 100,0% ,8% 29,2% 29,2% 20,8% 100,0% ,8% 22,6% 38,4% 25,2% 100,0%

16 Složení respondentů podle rodinného stavu a vzdělání Educational structure Total Post-Soviet Vietnamese Count % Count % Count % lower basic secondary secondary university Total ,1% 54,8% 20,7% 16,3% 100,0% ,7% 21,7% 43,5% 26,1% 100,0% ,2% 50,0% 24,1% 17,7% 100,0%

17 Charakter legálnosti ekonomických aktivit Červeně = quasi-legalní ekonomické aktivity Zeleně = nelegální ekonomické aktivity economic activity Legality/illegality of respondents Count Residence Total Legal Illegal Work permit Yes but... No Total

18 Tab Struktura zaměstnanosti podle odvětí kvazi-legálních a nelegálních migrantů a země původu Post-sověti Vietnamci Celkem Země původu kvazi-legální nelegální kvazi-legální nelegální Odvětví N % N % N % N % N % Zemědělství 1 2,0 3 3,5 0 0,0 0 0,0 4 2,5 Stavebnictví 16 32, ,6 0 0,0 0 0, ,4 Potravinářský průmysl 5 10, ,8 0 0,0 0 0,0 15 9,5 Jiné průmysl. odvětví 8 16,3 9 10,6 0 0,0 1 9, ,4 Hotely, restaurace 4 8, ,1 1 7,7 2 18, ,0 Obchod 3 3,5 0 0,0 3 1,9 Velkoobchod 1 2,0 0 0,0 7 53,8 1 9,1 9 5,7 Maloobchod 0 0,0 1 1,2 1 7,7 4 36,4 6 3,8 Doprava 1 2,0 1 7,7 2 1,3 Služby 10 20, ,1 2 15,4 0 0, ,2 Školství 1 2,0 0 0,0 1 0,6 Domácí služby 2 4,1 2 2,4 0 0,0 1 9,1 5 3,2 Jiné odvětví 0 0,0 1 1,2 1 7,7 2 18,2 4 2,5 Celkem , , , , Zdroj dat: vlastní šetření Poznámka - výchozí otázka číslo 31: V jakém odvětví nyní pracujete a jaká je Vaše profese? (Zakřížkujte ve vztahu k vašemu hlavnímu pracovnímu poměru a případně zakroužkujte ve vztahu k poměru/poměrům vedlejším)

19 Velikost firmy Size of the company Total less than 5 employees 6-20 employees employees employees more than 250 employees Count % Count % Count % Count % Count % Count % Post-Soviet Vietnamese Total ,8% 68,2% 32,9% ,6% 27,3% 33,6% ,4% 20,8% 9 9 7,1% 6,0% ,1% 4,5% 6,7% ,0% 100,0% 100,0%

20 Vlastnictví firmy Citizenship of the owner of the company Total Czech Compatriot Foreign Myself Do not know Count % Count % Count % Count % Count % Count % Post-Soviet Vietnamese Total ,2% 58,4% ,8% 66,7% 13,6% ,7% 8,3% 7,8% ,1% 25,0% 6,5% ,2% 13,6% ,0% 100,0% 100,0%

21 Tab Průměrná mzda a počet hodin denní práce podle legality a země původu Země původu Kvazi-legální Nelegální Celkem Post-sověti N % 36,3 63,7 100 Průměrná měsíční mzda (EUR) 476,9 414,7 437 Průměrný počet hodin denní práce 10,7 11,2 11,0 Vietnamci N % 54,2 45,8 100 Průměrná měsíční mzda (EUR) 590,7 434,6 519,2 Průměrný počet hodin denní práce 9,1 9,8 9,4 Celkem N % 39,0 61,0 100 Průměrná měsíční mzda (EUR) 501,1 417,0 449,5 Průměrný počet hodin denní práce 10,4 11,0 10,8 Zdroj: Vlastní šetření Poznámka výchozí otázky číslo 4 a 5 (viz výše Tabulka 4 a 5) a číslo 35: Kolik hodin v průměru denně pracujete? a otázka číslo 45: Jaký je, prosím, Váš individuální průměrný čistý měsíční příjem v Česku? To jest to, co dostanete na ruku z vašeho hlavního a případně i vedlejšího zaměstnání/podnikání v Česku.

22 Vnímání negativních faktorů ekonomických aktivit Very important Unimportant Post-Soviet Vietnamese

23 Diskriminace code_1nat * d98 Crosstabulation code_1nat Total Post-Soviet Vietnamese Count % Count % Count % d98 yes no Total ,1% 60,9% 100,0% ,3% 66,7% 100,0% ,3% 61,7% 100,0%

24 Korelace spokojenosti s prací, bydlením, životní situací a zdravím

25 Code1_Nationality: 1 former USSR * * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * Spokojenost c63 životní situace c60 pracovní situace d88 bydlení f118 zdraví Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) Rescaled Distance Cluster Combine C A S E Label Num c63 1 c60_sati 2 d88 3 f118 4 Code1_Nationality: 2 East Asia * * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) Spokojenost c63 životní situace d88 bydlení c60 pracovní situace f118 zdraví Rescaled Distance Cluster Combine C A S E Label Num c63 5 d88 7 c60_sati 6 f118 8

26 Dílčí závěry Dominance ekonomické motivace výše mzdy a pracovní podmínky jsou nedůležitějšími faktory Identifikace dvou výrazně odlišných komunit: Post-sověti stavebnictví, větší firmy, bydlení na ubytovně Vietnamci obchod, menší firmy, vlastní byt podnájem Rozdíly podle stupně legality quazi-legální migranti hodnotí svoji situaci lépe S rostoucí délkou pobytu, resp. věkem roste spokojenost

27 Import nelegálních/kriminálních vztahů a vzorců chování Příklad: klientský systém

28 Schéma hlavních aktérů klientského systému v České republice Organizovaný zločin Zaměstnavatelé migrantů Klient Migranti z post-sovětského prostoru Subjekty, přes které jsou vyúčtovány peníze získané za práci migrantů

29 Klientský systém: oblast našeho výzkumu 1. Odhad rozsahu rozšíření klientského systému mezi nelegálními migranty 2. Důvody migrantů k využívání služeb klientů 3. Služby poskytované klienty 4. Míra integrace migrantů zapojených v systému 5. Odlišnosti migrantů zapojených v systému od ostatních migrantů ve výzkumném vzorku

30 Migranti z post-sovětského prostoru ve vztahu ke klientskému systému, N= 135, 2005/2006 a 2007 Migranti Podíly migrantů 1. dotazníkové šetření (%) Podíly migrantů 2. dotazníkového šetření (%) Celkem podíl migrantů (%) Celkem migrantů S klientem 43,5 50,0 46,7 63 Bez klienta 56,5 50,0 53,3 72 Celkem Zdroj: vlastní výzkum

31 Důvody vedoucí k využívání služeb klienta Důvody Podíl migrantů (%) Neorientování se v českém zákonodárství regulujícím práci cizinců v ČR 64 Nedostatečné znalosti českého jazyka 48 Neorientování se v českém zákonodárství regulujícím pobyt cizinců v ČR 39 Požadavek českých zaměstnavatelů mít klienta 36 Neorientování se na českém trhu práce 21 V ČR je běžná věc mít klienta 21 Neschopnost si hledat práci na inzerát 12 V zemi původu migranta je obvyklé využívat služeb zprostředkovatele pro zařizování různých věcí 12 Jiné důvody 12 Neorientování se ve fungování české společnosti a státu 9 Přinucení ze strany klienta 3 Poznámka: N=33, 2007 Zdroj: vlastní výzkum

32 Služby klienta poskytované migrantům Druhy služby Podíl migrantů (%) Vyplácení mzdy 88 Zajištění práce 79 Zajištění ubytování 48 Zajištění pracovního povolení 45 Zajištění pobytového víza 30 Poskytování informací 30 Placení daní 18 Poskytování ochrany 15 Zajištění dopravy mezi ČR a mojí zemí původu 9 Placení pojištění 6 Tlumočení z/do českého jazyka 6 Půjčování peněz 6 Jiné služby 0 Poznámka: N=33, 2007, Zdroj: vlastní výzkum

33 Spokojenost s pracovní situací,015 Test statistické významnosti rozdílů mezi skupinami migrantů s/bez klienta (N= 135, 2005/2006 a 2007) Sledované proměnné Signifikace Velikost firmy,000 Příjem,063 Pohlaví migranta,104 Občanství spolupracovníků,017 Sezónní práce,024 Délka pobytu v ČR,232 Obor práce,062 Čistý příjem,398 Vzdělání,571 Zasílání remitancí,776 Počet pracovních hodin denně,092 Typ ubytování,859

34 Integrační index pro Post-Sověty dle zapojení do klientského systému (s klientem x bez klienta) Integracni index dle zapojeni do klientskeho systemu Test Statistics a nemá klienta má klienta Celkem Mean N Mean N Mean N index1 index2 index12 12,00 12,70 24, ,17 12,05 23, ,60 12,39 23, index1 index2 index12 Mann-Whitney U 1367, , ,000 Wilcoxon W 3020, , ,000 Z -2,014 -,834 -,807 Asymp. Sig. (2-tailed),044,404,419 a. Grouping Variable: zapojeni do klientskeho systemu Post-Sověti bez klienta mají vyšší hodnotu integračního indexu statist. signifikantní rozdíly mezi skupinami u indexu 1 (indexu spokojenosti)

35 Typologie nelegálních migrantů

36 Metody a výzkumné otázky Intenzivní přístup (Sayer 1992): kombinace strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami a rozhovoru podle návodu (zima 2005/jaro 2006) Problémy: spolehlivost výpovědí/informací, např. setrvání v azylové proceduře Základní výzkumné otázky: - Jak vypadá migrační proces na jehož konci stojí v cílové společnosti cizinec a jeho neoprávněné ekonomické aktivity? - Jak naopak probíhá nelegální migrace u cizince, pro nějž Česko slouží pouze jako tranzitní prostor? - Jaké mechanismy, šířeji též podmíněnosti, v daném kontextu existují? Jak vše funguje? - Jak se konkrétně chová jedinec-migrant? - Ověřit, zda se situace na poli nelegálních ekonomických aktivit migrantů v Česku a nelegální migrace podobá těm, jež byly a jsou typické pro vyspělé klasické imigrační země, zejména staré členské země EU.

37 Místa šetření N=63 rozhovorů (20 žen, 43 mužů) 1. PřF UK, Praha - neoprávněně ekonomicky aktivní migranti, tzn. že nebyli chyceni SCPP (N=9) 2. Záchytná zařízení pro cizince v Česku (N=54; Bělá- Jezová, N=6; Velké Přílepy, N= 18; Poštorná u Břeclavi, N=25; Frýdek-Místek, N= 5). Rozdílné skupiny respondentů podle zemí původu a charakteru migračního procesu: Migranti z východní Evropy (ekonomicky podmíněna a do Česka záměrně cílená migrace) Migranti z Asie a Afriky (tranzitní migrace)

38 Migrační typy Na základě poznání charakteru daných skutečností se vydělily čtyři základní typy migrantů: A) Do země cíleně směřující, ekonomicky aktivní, v područí klientů B) Do země cíleně směřující, ekonomicky aktivní, samostatně si organizující práci i život C) Do země cíleně směřující, ekonomicky aktivní, na počátku v područí klientů, poté klienta opouštějí a sami si organizují práci i život Typy A-C jsou reprezentovány především migranty ze zemí bývalého Sovětského svazu (především Ukrajina) D) Do země cíleně nechtějí, pouze v tranzitu na cestě do bohatší země Evropské unie. Typ D zastupují občané typických rozvojových a geograficky vzdálenějších zemí (např. Indie, Pákistán, Srí Lanka, Čína, Nigérie). E) Zvláštní typy Tento typ představuje dvě specifické podskupiny migrantů, které pro jejich výraznou odlišnost a malé absolutní zastoupení dále podrobněji nekomentujeme (viz níže).

39 Charakteristika jednotlivých typů Typ A Vazalové Klíčová je pozice podřízenosti a závislosti na zprostředkovatelích práce/ klientech (např. vykořisťování) Migranti navazují spíše pouze omezeně pevnější lidské vztahy. Vazba na krajanskou komunitu spíše marginální. Bezvýchodná, a nejenom ekonomická situace, je často doprovázena krachem dalších vztahů (osobních i institucionálních ), spíše pesimismem a nevyjasněností budoucích strategií chování. Typ B Samostatní a s oporou přátel Schopnost samostatné organizace práce a života Pevnější sociální vazby (rodinní příslušníci, krajané-přátelé, někdy i z majoritní české společnosti) Vidění budoucnosti je optimističtější a často směřuje k vytouženému usídlení v Česku. Typ C Poučení a odvážní Po určité době se vymaňují z područí na zprostředkovateli/klientovi a začínají si sami organizovat své ekonomické aktivity i život. Přechodový model

40 Charakteristika jednotlivých typů Typ D Zoufalí, zmatení a naivní migranti cíleně nesměřují do Česka a primárně zde nechtějí pracovat, případně dlouhodobě žít cílem je opustit rychle Česko ( vyspělejší země EU) Zoufalost ( krizových poměry v zdrojových zemích), zmatení a naivita (způsob uskutečnění cesty, v područí převaděčů)

41 Hlavní charakteristiky citovaných respondentů Table 1: Main characteristics of the respondents citated in this contribution, own survey, Respondent/typ Place, where Country of origin, sex, age, highest education degree, family of respondent interview was status, number of children performed R1D Poštorná Srí Lanka, female, 31, basic, single R2C Poštorná Ukraine, male, 35, skilled, single R3C Poštorná Ukraine, male, 30, basic, single R4D Poštorná India, male, 21, basic, single R5C Poštorná Ukraine, female, 33, high school, single R6D Poštorná Pakistan, male, 22, high school, single R7D Poštorná India, male, 25, basic, single R8D Poštorná Nigeria, female, 19 R9D Poštorná Pakistan, male, 25, high school, single R10D Bělá-Jezová Ghana, male, 17, basic, single R11A Faculty Ukraine, male, 20 let, high school, single R12A Faculty Moldova, male, 37, high school, divorced R13C Faculty Russia, female, 38, high school, married (in Ukraine), 2 children R14A Faculty Ukraine, female, 27, high school, married, 2 R15C Faculty Ukraine, female, 40, high school, widow, 1 R16A Faculty Ukraine, male, 22, high school, married, 1 R17A Faculty Moldova, male, 23, high school, divorced R18B Velké Přílepy Ukraine, female, 34, high school, married, 2 R19B Poštorná Ukraine, female, 32, basic, married R20A Velké Přílepy Ukraine, male, 51, university, married, 2 R21A Velké Přílepy Ukraine, male, 42, high school, married, 2 R22A Velké Přílepy Belorussia, female, 45, high school, divorced, 1 R23C Velké Přílepy Ukraine, female, 25, skilled, divorced R24B Velké Přílepy Ukraine, male, 51, skilled, single R25B Frýdek-Místek Ukraine, male, 64, married, 4 R26C Faculty Ukraine, male, 24, skilled, single R27A Velké Přílepy Ukraine, male, 45, high school, widow, 3 R28D Poštorná China, female, 29, basic, married, 2 R29B Poštorná Ukraine, male, 38, university, married, 1 R30D Bělá-Jezová Iraq, male, 26, basic, single R31D Bělá-Jezová Srí Lanka, female, 20, high school, single R32A Poštorná Kyrgyzstan, male, 24, basic, single R33C Poštorná Ukraine, male, 36, high school skilled, divorced, 1

42 Motivace odchodu ze zdrojové země/případně motivace příchodu do Česka dominance ekonomických faktorů u typů A-C R15A Přijel jsem proto, že jsem si nemohl najít práci doma na Ukrajině. Dříve jsem pracoval jako agronom v družstvu. Po osvobození Ukrajiny družstva krachovala a v dané oblasti bylo 700 agronomů bez práce jako já. Chtěl jsem být farmářem, ale nebyly k dispozici žádné půjčky. Prostě to nešlo. A ještě tu stále byli komunisti, kteří jsou proti každé privatizaci. Mám kamaráda. Ten měl 60 ha půdy a zkoušel sám hospodařit. Jak to dopadlo? Dali ho do vězení, nechtěli, aby podnikal. Pak se taky syn ženil. Já si půjčil peníze na svatbu USD. Musel jsem to splatit a ještě jsem chtěl přispět vnukům. Proto jsem odešel do Česka, kde jsem chtěl vydělat tolik potřebné peníze.

43 X Odlišné motivy u typů D R8D Přiletěl jsem do Prahy v prosinci 2005 s mezipřistáním v nějakém městě v Africe a pak ještě v Evropě. Do Česka jsem dostal vízum. Doma jsem dělal na stavbě, práci jsem měl. Odjel jsem kvůli politickým problémům, byl jsem členem politické opozice, měl jsem strach zůstat v Pákistánu. R23D V Iráku se nedá žít. Je to tam hrozné, pouliční boje, zabíjení, denně tam zahynou stovky lidí. Jezdil jsem v Mosulu s taxi, ale začali mě vydírat. Mám příbuzné v Belgii a také v Německu.

44 Formy příchodu do Česka R15A Do Česka jsem přijel 24. července 2004 na dvoutýdenní turistické vízum. To ale propadlo a od té chvíle jsem tady pobýval načerno. R17A Zprostředkovatelské firmě z našeho města jsem zaplatila za turistické vizum 180 EUR a koupila si od cestovní kanceláře jízdenku autobusem do Prahy. X R3D Víza pro vstup do Česka jsem získal od agenta. Na toho jsem se dostal přes přítele v Pandžábu. Ten doporučil Česko, že se tam dá prý lehce získat azyl a vzal si EUR. Přiletěl jsem sám po trase Indie Dubai Praha (na turistická víza) a hned v tranzitním prostoru jsem zažádal o azyl.

45 Okolnosti vykonávané ekonomické aktivity R10C Po týdnu mytí nádobí jsem začala mít alergii na jar a musela přestat. Volala jsem klientovi, ale ten mi odmítl zaplatit za odpracovaný týden a ani nezměnil typ práce. Slíbeno jsem měla 40/hod. Poté jsem si našla práci sama, přímo u Čecha. Pracovala jsem 15 hodin denně za 450 Kč/hod., ale měla zdarma jídlo i bydlení.

46 Životní podmínky R10C Bydlela jsem v bytě s 12 ženami (3 místnosti po 4 ženách, 1 záchod, 1 vana, čisté povlečení, vše v pořádku ). Byl to podkrovní byt v pětipodlažním domě. V prvním patře také bydleli Ukrajinci a jinak Češi. Bylo to na Želivského.

47 Vazby na okolí R9A Jednou jsem byl přepaden na Národní třídě. Byli to Ukrajinci, kteří slyšeli, že mluvím ukrajinsky a nožem se dožadovali mobilního telefonu, který jsem jim raději dal. R14B Domů posílám cca 100 USD asi tak jednou za 2-3 měsíce. Využívám služby ruské banky. Má úrok jenom 3,9 % na rozdíl od Western Union, která chce 14 % úrok! 100 USD jsem taky zaplatila jednou v Praze, když mě chytila hlídka policie. Chtěli Kč a pak mě pustili.

48 Budoucí strategie R5D Já mám vyhoštění na cizí jméno. Příště zkusím přijet legálně. R6D V detenci jsem si zažádal u IOMu o podporu na dobrovolný návrat, takže čekám, až mi IOM dá peníze na zpáteční letenku, abych se mohl vrátit domů.

49 Něco ze závěrů Důvody příchodu: (u všech typů ekonomické) - kulturní blízkost, rodinné důvody, zdravotní problémy v rodině u typů A-C - náboženská nesnášenlivost, kriminalita, politické u typu D Příjezd do ČR: - legálně na turistická víza (EUR ), po vypršení upadají do nelegality (Typ A-C) tis USD za převaděčské služby/zprostředkovatel u typ D - málo častý přechod zelené hranice

50 Přerušené rodinné vazby zejm. u typů A-C - U typy D většinou přicházejí svobodní Vykořisťování (díky nelegalitě pobytu a účasti v klientském systému u A-C); 3 D život (dif., dang., dirty) Remitance posílané domů vs. vysoké poplatky bank (např.14% ve Western Union) typy A-C U všech typů : často po odhalení policií podaná žádost o azyl

51 Publikace: Journal: Europe-Asia Studies (2009), IF: 0,77 Illegal Economic and Transit Migration in the Czech Republic: A Study of Individual Migrants Behaviour DUSAN DRBOHLAV AND EVA JANSKÁ Keywords: trafficking and smuggling, migrants illegal economic activities, Czech Republic, interviews

52 Odhad počtu nelegálně bydlících migrantů

53 Nelegální migrace v ČR oficiální statistiky nelegálních migrantů zadrženo (rok 2007) 38 % za nelegální přechod hranice 62 % za porušení pobytového režimu Zdrojové země: Ukrajina, Vietnam, Moldavsko, Rusko, Bělorusko, Čína, Mongolsko cizinců nelegálně/nezdokumentovaně zaměstnáno (rok 2006) 45 % nelegálně zaměstnáno (Ukrajinci, Vietnamci) 55 % nezdokumentovaně zaměstnáno (Slováci)

54 Nelegální migrace v ČR odhady Velká variabilita odhadů x x x 1:1 Nejasná metodika výpočtu Nejasná definice cílové populace Nejasné časové vymezení přesto magická síla čísel

55 Odhad nelegálně bydlících migrantů testování metody na příkladu Prahy Metoda založena na srovnání administrativních dat s empiricky zjištěnými daty, následná generalizace pro Prahu = odhad počtu nelegálně bydlících cizinců Výběr lokalit Terénní šetření v lokalitách Srovnání dat z terénního šetření s podkladovými daty Pozitivní saldo cizinců (vzniklé rozdílem mezi zjištěným stavem a statistikou) považováno za počet nelegálně bydlících cizinců Výpočet průměrného zastoupení nelegálně bydlících cizinců v daných typech lokalit Vztažení daného podílu nelegálně bydlících cizinců na celkový počet obyvatel v daných typech (skrze počet domácností a průměrnou velikost domácností) = průměrný počet nelegálně bydlících cizinců v daných typech zástavby Stanovení přibližného počtu nelegálně bydlících cizinců v Praze (suma za jednotlivé typy)

56 Závěrečné poznámky k použité metodě Řada problematických aspektů: výběr lokalit proměnlivá spolehlivost získaných informací z terénního šetření nelegalita cizinců pouze měkkého charakteru nepovinná registrace EU občanů kvalita a výpovědní hodnota administrativní databáze avšak možná cesta směrem k empiricky podloženým odhadům

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Klientský systém Dita Čermáková Geomigrace - Geografické migrační centrum Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Vývoj klientského systému Obdobný

Více

CZECH MADE? Proti dvojím standardům a vykořisťování na českém pracovním trhu Multikulturní centrum Praha 1/2008 4/2009 Vytvořeno dne 1.října 2008 Pracovní migrace v České republice Negativní aspekty pracovní

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR Odbor azylové a migrační politiky oddělení koncepcí a analýz OBSAH PREZENTACE I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu

Více

Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy

Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy 16.10.2015 Eva Janská, Dušan Drbohlav www.geomigrace.cz Obsah prezentace Historie migračních proudů a jejich změny v Evropě Migrační trendy a

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku

Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 6. olomoucká sociologická konference Olomouc 19.-21.října 2016 www.kriminologie.cz

Více

Ilegální migranti v pražském regionu 1

Ilegální migranti v pražském regionu 1 Ilegální migranti v pražském regionu 1 Čermák Zdeněk a Dzúrová Dagmar Illegal immigrants in the Prague region Souhrn V příspěvku jsou prezentovány vybrané výsledky z projektu Mezinárodní migrace a nelegální

Více

Migrační výzvy a trendy

Migrační výzvy a trendy Migrační výzvy a trendy Letní škola migračních studií 4. září 2009 Pavla Novotná, odbor azylové a migrační politiky, MV ČR Osnova Trendy v mezinárodní migraci Trendy v migraci do EU a její řešení Trendy

Více

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU I N G. Š Á R K A P R Á T R N D R. J A N A K O U Ř I L O V Á, P H. D. ÚVOD Migrace je pokládána za jednu z nejvýznamnějších globálních

Více

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ Daniel Chytil Tisková konference, 12. ledna 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Na úvod Zdroje dat Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj. Martin Pecina ministr vnitra

Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj. Martin Pecina ministr vnitra Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj Martin Pecina ministr vnitra Hospodářská krize první polovina roku 2009 = konec platnosti až 68 000 pracovních povolení Rizika pro občany a stát zahraniční

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze

Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze Tisková zpráva Praha 3. 1. 26 Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze Pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků vstoupil 1. ledna 26 do

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Ukrajinská pracovní migrace v ČeskU Migrace remitence (rozvoj) Dušan Drbohlav (editor) OBÁLKA. karolinum

Ukrajinská pracovní migrace v ČeskU Migrace remitence (rozvoj) Dušan Drbohlav (editor) OBÁLKA. karolinum Dušan Drbohlav (editor) Ukrajinská pracovní migrace v ČeskU Migrace remitence (rozvoj) karolinum OBÁLKA Ukrajinská pracovní migrace v Česku Migrace remitence (rozvoj) Dušan Drbohlav (editor) Recenzovali:

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Zajištění bezpečnostní situace České republiky

Zajištění bezpečnostní situace České republiky Zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize Ivan Langer ministr vnitra Východiska podzim 2008 první náznaky ekonomické

Více

CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI O CENTRU Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji (dále jen CC) bylo zřízeno za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních

Více

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov.

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Bystřice p. Hostýnem Valašské Meziříčí Rožnov p. Radhoštěm Holešov

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Olomoucký kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Jeseník. Šumperk 0,5-0,8 0,9-1,2 1,3-1,8. Zábřeh.

Olomoucký kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Jeseník. Šumperk 0,5-0,8 0,9-1,2 1,3-1,8. Zábřeh. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Jeseník Šumperk Podíl cizinců v obcích s rozšířenou působností

Více

II. Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců

II. Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců II. Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců 1 OBSAH Část první: Meziresortní spolupráce v oblasti boje proti nelegálnímu

Více

Kraj hlavní město Praha

Kraj hlavní město Praha Kraj hlavní město Praha Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Praha 8 Praha 18 Praha 19 Praha 17 Praha 6 Praha

Více

Pokrytí populace imigrantů v českých šetřeních LFS a EU-SILC

Pokrytí populace imigrantů v českých šetřeních LFS a EU-SILC INFORMACE Pokrytí populace imigrantů v českých šetřeních LFS a EU-SILC Mezinárodní migrace je důležitým prvkem moderní civilizace. Cestování do jiné země za prací, studiem, rodinou nebo jen za poznáním

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

*** 1 Generická maskulina v recenzi reflektují jejich užívání autorkami a autory publikace.

*** 1 Generická maskulina v recenzi reflektují jejich užívání autorkami a autory publikace. listopad 2009 Recenze knihy Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu) Abstrakt: Adéla Souralová Recenze se zaměřuje na první původní českou knihu mapující fenomén nelegálních

Více

7 Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník. Vážená studentko/studente vysoké školy,

7 Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník. Vážená studentko/studente vysoké školy, lohy loha č. Dotazník Vážená studentko/studente vysoké školy, nyní před sebou máte dotazník, o jehož vyplnění bych Vás ráda požádala. Jedná se o šetření na téma "Postavení imigrantů v české společnosti",

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

POSTAVENÍ CIZINEK DOMÁCNOSTECH. Eva Valentová Sdružení pro integraci a migraci

POSTAVENÍ CIZINEK DOMÁCNOSTECH. Eva Valentová Sdružení pro integraci a migraci POSTAVENÍ CIZINEK PRACUJÍCÍCH CH V ČESKÝCH DOMÁCNOSTECH Eva Valentová Sdružení pro integraci a migraci SIMI a domácípráce Domácípráce cizinek v ČR ve světle poznatkůnno Základníteze o postavenína trhu

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 Polovina

Více

Sedmá koordinační schůzka řešitelů projektu. Blansko, 2.-3.4. 2009. Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sedmá koordinační schůzka řešitelů projektu. Blansko, 2.-3.4. 2009. Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem omezit sociální vyloučení a ke snížení disparit ve finanční dostupnosti bydlení za cílem posílit migraci za prací - metodika Sedmá koordinační

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů

Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů srpen 2009 Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů Jérémie Jung Abstrakt: Fotoreportáž o české mongolské komunitě v době hospodářské krize. Mnoho Mongolů využilo Program dobrovolných

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR Jarmila Marešová Abstrakt: Cizinci z třetích zemí, tzn. cizinci pocházející ze zemí mimo EU, tvoří více než polovinu (58 % v roce

Více

Mgr. Jana Horská, Ph.D.

Mgr. Jana Horská, Ph.D. Mgr. Jana Horská, Ph.D. Dvousměrný proces cizinci (menšina) většina Socio-ekonomická pracovní trh(vč. příjmů) bydlení sociální zabezpečení vzdělávání Kulturní hodnoty a postoje, kulturní vzorce a vzorce

Více

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v České republice

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v České republice Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v České republice Výsledky kvantitativní a kvalitativní studie www.gac.cz, www.jirkoc.cz Základní informace o projektu Zadavatel

Více

Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) v českém kontextu

Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) v českém kontextu Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) v českém kontextu Jan Hraba, Vladimír Hulík (MŠMT, oddělení analytické) Klára Hulíková Tesárková (PřF UK, katedra demografie a geodemografie)

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Veřejná správa, sluţby, agentury, vzdělávací instituce, hospodářské komory, investoři, občanská sdruţení, zástupci průmyslu Důvody existence nástrojů z

Více

Odpovědi respondentů. Jakou zastupujete organizaci? ODPOVĚĎ POČET LOKÁLNĚ

Odpovědi respondentů. Jakou zastupujete organizaci? ODPOVĚĎ POČET LOKÁLNĚ Odpovědi respondentů Jakou zastupujete organizaci? LOKÁLNĚ státní instituci nebo instituci na podporu rozvoje vzájemných hospodářských vztahů polostátní (např. smíšené obchodní komory) 12 50% soukromou

Více

Recenze knihy Dušana Drbohlava a kol. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?.

Recenze knihy Dušana Drbohlava a kol. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. Srpen 2011 Recenze knihy Dušana Drbohlava a kol. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Tereza Modráková Abstrakt: Cílem knihy je přiblížit problematiku migrace v ČR v její

Více

Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji

Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji 1 Situace k 31. 10. 2016 Počet uchazečů Podíl nezaměstnaných Počet volných míst Cheb 2 282 3,4% 1 804 Karlovy Vary 4 589 5,4% 1 665 Sokolov 4 548 7,0%

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Ústecký kraj (údaje k )

Ústecký kraj (údaje k ) Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Rumburk Varnsdorf Děčín Teplice Ústí n. Labem Litvínov Chomutov

Více

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Migrace a užívání drog v ČR Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Definice drogy Mění vnímání reality, tedy má psychotropní potenciál a současně má schopnost vyvolávat návyk; Drogová závislost

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Příloha č. 1 ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Sčítání většiny států obsahují v souladu s mezinárodními doporučeními základní ukazatele ekonomické aktivity jako jsou: - typ současné

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Plány na narození dítěte a jejich realizace v České republice

Plány na narození dítěte a jejich realizace v České republice Plány na narození dítěte a jejich realizace v České republice Realisation of childbearing intentions in the Czech Republic Anna Šťastná Plány a ideály ve studiu plodnosti Studium natalitních plánů předpoklad

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Analýza dat z dotazníkových šetření

Analýza dat z dotazníkových šetření Analýza dat z dotazníkových šetření Cvičení 6. Rozsah výběru Př. Určete minimální rozsah výběru pro proměnnou věk v souboru dovolena, jestliže 95% interval spolehlivost průměru proměnné nemá být širší

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MOST PRO o. p. s. Obecně prospěšná společnost 2013 (o. s. Most pro lidská práva 1998 ) odborné sociální poradenství (2007) CÍLOVÁ SKUPINA PORADNA PRO CIZINCE

Více

Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu

Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu ČAPV, České Budějovice, 2007 Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Ústav pedagogických věd FF MU v Brně A. Nováka 1 602 00 Brno e-mail: novotny@phil.muni.cz Příspěvek

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

O informálním učení v České republice

O informálním učení v České republice O informálním učení v České republice Milada Rabušicov icová & Ladislav Rabušic Filozofická fakulta & Fakulta sociáln lních studií Masarykova univerzita Brno Východiska Celoživotní učení je v ideálním

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY 3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY Mezi, kteří se do Česka přistěhovali v letech 2001 2011, jich 34,7 % směřovalo do hlavního města Jak již bylo uvedeno několikrát dříve v textu, absolutní počet přistěhovalých osob

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Repatriace Úvod k repatriacím

Repatriace Úvod k repatriacím Repatriace 2005 1. Úvod k repatriacím REPATRIACE JEJICH SMYSL A CÍLE Program dobrovolných repatriací do země původu (nebo jiné země) hrazených z rozpočtu státu, je jednou z priorit Správy uprchlických

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Odbor azylové a migrační politiky STATISTICKÁ ZPRÁVA Žadatelé o mezinárodní ochranu a azylanti ČESKÁ REPUBLIKA BŘEZEN 2009 Státní příslušnost Počet účastníků řízení k 1.3.2009* Řízení o mezinárodní ochraně

Více

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI Asijský organizovaný zločin v Evropské unii SHRNUTÍ Obsah

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více