Nelegální migrace v Česku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nelegální migrace v Česku"

Transkript

1 Nelegální migrace v Česku Seminář VZ Příspěvek do okruhů 3.3 a 4.6 Dušan Drbohlav Dagamar Dzúrová Zdeněk Čermák Eva Janská Dita Čermáková Lenka Medová

2 Výzkumný záměr č. MSM Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace financovanému MŠMT ČR Projekt MPSV ČR Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu (č. 1J057/05-DP1, tematický programu TP-5 Moderní společnost a její proměny ). Grantová agentura ČR, Eurocores ECRP, Trafficking and Forced Labour for Other Purposes than Prostitution: The Czech Case (č. CPR/06/E001),, Projekt IDEA (CIS-CT ; 6. rámcový program EK), Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union

3 NELEGÁLNÍ MIGRACE A JEJÍ RIZIKA Nelegální migrace a neoprávněné aktivity migrantů doprovázeny řadou rizik svázáno s: 1) migranty, 2) prostředím cílové země, tranzitní země, případně i zdrojové země Rizika mají různorodou povahu: Psychologická rizika, tj. zejména stres (chybí trvalá vazba s domovem, strach z odhalení) Psychologická rizika též na lokální, regionální či makrosociální úrovni - vyvolání anti-imigrační nálady v majoritní společnosti Všeobecné tolerování nelegální migrace deformuje eticko-morální kodex přijímající společnosti

4 NELEGÁLNÍ MIGRACE A JEJÍ RIZIKA Ekonomická rizika: velmi častá diskriminace ze strany zaměstnavatele či zprostředkovatele práce nízká výše platů a mezd, dlouhá pracovní doba, nestabilita pracovního místa či celková podřízenost zaměstnavateli/zprostředkovateli konkurence pro domácí pracovní sílu daňové úniky Nelegální práce migrantů deformuje situaci na trhu práce cílových zemí (snižuje kvalitu pracovních podmínek, neplacení daní a dalších odvodů zvýhodňuje firmy s nelegálními pracovníky aj.) Při nadměrném spoléhání se na levnou zahraniční pracovní sílu hrozí jak nezdravá závislost některých odvětví na cizí pracovní síle, tak zejména zpoždění strukturálních změn nutných pro efektivní rozvoj ekonomiky

5 NELEGÁLNÍ MIGRACE A JEJÍ RIZIKA Zdravotní rizika: šíření infekčních chorob, zatížení zdravotního systému nepojištěnými imigranty Rizikový faktor v sociální sféře: možný vznik enkláv uzavřených komunit migrantů - bez perspektiv zlepšení životních podmínek a začlenění do majoritní populace hrozí společenská marginalizace Bezpečnostní rizika enklávy - možné buňky protistátních aktivit včetně terorismu Samotný proces nelegální migrace může být propojen s dalšími faktory ohrožujícími bezpečnost cílových zemí (drobná kriminalita, falšování dokumentů, organizovaný zločin, klientský systém, pašování osob, padělaného spotřebního zboží, zbraní, drog či jaderného materiálu)

6 DŮLEŽITOST STUDIA FENOMÉNU Důležitost fenoménu nelegálních ekonomických aktivit migrantů jak z hlediska kvantitativního: (pravděpodobně vysoké počty nelegálních imigrantů na území Česka, jakož i dalších vyspělých imigračních zemí) tak kvalitativního: (vliv na rozličné společenské struktury zejména v cílových zemích zejména ekonomickou, politickou, sociální, kulturní, demografickou, geografickou i psychologickou )

7 UCHOPENÍ PROBLEMATIKY Povaha jak základního, tak aplikovaného výzkumu Cílem - přiblížit se poznání podstaty daného fenoménu, poodhalit jeho podněty, příčiny, souvislosti, podmíněnosti a dopady Výsledky též vyústily do praktické roviny konkrétních doporučení pro zlepšení situace na poli legislativy i praxe. Tato doporučení jsou činěna v širších kontextech celoevropské migrační reality Výzkum tak mimo jiné přispívá k naplnění jednoho z explicitně definovaných základních cílů české migrační politiky, kterým je boj s nelegální migrací

8 SNAHA O KOMPLEXNÍ PODCHYCENÍ ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY Komplexita spočívá: v pestrosti studovaných subtémat v metodickém uchopení využití kvantitativních i kvalitativních přístupů zaměření se na rozličné subjekty významné hráče na poli studovaného fenoménu: a) na samotné migranty, b) na úředníky a aparát působící ve výkonné moci a v určitých ohledech regulující fenomén migrace, c) na experty znalce problematiky, ať již z oblasti nevládního nebo mezivládního sektoru, či zástupce akademické obce v důrazu na podchycení odlišných prostředí, ve kterých se důležité okolnosti zkoumané problematiky odehrávají mapováno a analyzováno je: a) prostředí v místě samotné imigrace (Česko a jeho regiony), b) trasy a povaha přesunu (tranzitu)

9 KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE CÍLŮ Jde o poodhalení: Kdo (s jakými socioekonomickými a demografickými charakteristikami) z cizinců dnes operuje neoprávněně na českém trhu práce, proč a jak přišel, jak se zapojuje do české ekonomiky a jaké má plány do budoucna a i to, jaké mechanismy využívá při svých aktivitách? Jaké jsou dopady nelegálních ekonomických aktivit migrantů na českou společnost? Jaké jsou role jednotlivých řídících, resp. koordinačních aktérů daného procesu vládních (zejména rezorty MV ČR, MPSV ČR, MPO ČR), ale i nevládních a mezivládních organizací? Jaká přijmout opatření na poli řízení migračního procesu, která by mohla pozitivně ovlivnit situaci na poli nelegálních ekonomických aktivit migrantů?

10 TEORETICKÁ BÁZE Teorie dvojího trhu Teorie sítí Institucionální teorie

11 PROBLÉMY, VÝZVY Definice samotné nelegální migrace a nelegálních ekonomických aktivit migrantů Výběr výzkumného vzorku Následná aplikace kvantitativních metod Využití kvalitativních přístupů interview, Delfy šetření Práce s nelegálními migranty, navíc v prostředí detenčních center

12 Ekonomické aspekty života nelegálních imigrantů v Česku

13 Cíle výzkumného tématu Základní charakteristika nelegálních ekonomických aktivit Nalezení odlišností v chování různých skupin migrantů Užití kvantitativní analýzy pro ověření / zpřesnění našich poznatků.

14 Dotazníkové šetření nelegálních pracovních aktivit cizinců na území Česka Šetření probíhalo dvoukolově: v Praze přelom let 2005/06 ve vybraných regionech Česka březen až září 2007 Za pomoci prostředníků z příslušných cizineckých komunit byly distribuovány nelegálním migrantům dotazníky obsahující 118 otázek Do tohoto zpracování bylo zařazeno 159 vyplněných dotazníků Dvě skupiny: 1/ post-sověti (Ukrajina, Rusko, Bělorusko a.. Moldavsko). 2/ Vietnamci

15 Složení respondentů podle pohlaví a věku Sex structure Total Post-Soviet Vietnamese Count % Count % Count % male female Total ,6% 50,4% 100,0% ,3% 41,7% 100,0% ,9% 49,1% 100,0% Age structure Total Post-Soviet Vietnamese Count % Count % Count % Age groups Total ,6% 21,5% 40,0% 25,9% 100,0% ,8% 29,2% 29,2% 20,8% 100,0% ,8% 22,6% 38,4% 25,2% 100,0%

16 Složení respondentů podle rodinného stavu a vzdělání Educational structure Total Post-Soviet Vietnamese Count % Count % Count % lower basic secondary secondary university Total ,1% 54,8% 20,7% 16,3% 100,0% ,7% 21,7% 43,5% 26,1% 100,0% ,2% 50,0% 24,1% 17,7% 100,0%

17 Charakter legálnosti ekonomických aktivit Červeně = quasi-legalní ekonomické aktivity Zeleně = nelegální ekonomické aktivity economic activity Legality/illegality of respondents Count Residence Total Legal Illegal Work permit Yes but... No Total

18 Tab Struktura zaměstnanosti podle odvětí kvazi-legálních a nelegálních migrantů a země původu Post-sověti Vietnamci Celkem Země původu kvazi-legální nelegální kvazi-legální nelegální Odvětví N % N % N % N % N % Zemědělství 1 2,0 3 3,5 0 0,0 0 0,0 4 2,5 Stavebnictví 16 32, ,6 0 0,0 0 0, ,4 Potravinářský průmysl 5 10, ,8 0 0,0 0 0,0 15 9,5 Jiné průmysl. odvětví 8 16,3 9 10,6 0 0,0 1 9, ,4 Hotely, restaurace 4 8, ,1 1 7,7 2 18, ,0 Obchod 3 3,5 0 0,0 3 1,9 Velkoobchod 1 2,0 0 0,0 7 53,8 1 9,1 9 5,7 Maloobchod 0 0,0 1 1,2 1 7,7 4 36,4 6 3,8 Doprava 1 2,0 1 7,7 2 1,3 Služby 10 20, ,1 2 15,4 0 0, ,2 Školství 1 2,0 0 0,0 1 0,6 Domácí služby 2 4,1 2 2,4 0 0,0 1 9,1 5 3,2 Jiné odvětví 0 0,0 1 1,2 1 7,7 2 18,2 4 2,5 Celkem , , , , Zdroj dat: vlastní šetření Poznámka - výchozí otázka číslo 31: V jakém odvětví nyní pracujete a jaká je Vaše profese? (Zakřížkujte ve vztahu k vašemu hlavnímu pracovnímu poměru a případně zakroužkujte ve vztahu k poměru/poměrům vedlejším)

19 Velikost firmy Size of the company Total less than 5 employees 6-20 employees employees employees more than 250 employees Count % Count % Count % Count % Count % Count % Post-Soviet Vietnamese Total ,8% 68,2% 32,9% ,6% 27,3% 33,6% ,4% 20,8% 9 9 7,1% 6,0% ,1% 4,5% 6,7% ,0% 100,0% 100,0%

20 Vlastnictví firmy Citizenship of the owner of the company Total Czech Compatriot Foreign Myself Do not know Count % Count % Count % Count % Count % Count % Post-Soviet Vietnamese Total ,2% 58,4% ,8% 66,7% 13,6% ,7% 8,3% 7,8% ,1% 25,0% 6,5% ,2% 13,6% ,0% 100,0% 100,0%

21 Tab Průměrná mzda a počet hodin denní práce podle legality a země původu Země původu Kvazi-legální Nelegální Celkem Post-sověti N % 36,3 63,7 100 Průměrná měsíční mzda (EUR) 476,9 414,7 437 Průměrný počet hodin denní práce 10,7 11,2 11,0 Vietnamci N % 54,2 45,8 100 Průměrná měsíční mzda (EUR) 590,7 434,6 519,2 Průměrný počet hodin denní práce 9,1 9,8 9,4 Celkem N % 39,0 61,0 100 Průměrná měsíční mzda (EUR) 501,1 417,0 449,5 Průměrný počet hodin denní práce 10,4 11,0 10,8 Zdroj: Vlastní šetření Poznámka výchozí otázky číslo 4 a 5 (viz výše Tabulka 4 a 5) a číslo 35: Kolik hodin v průměru denně pracujete? a otázka číslo 45: Jaký je, prosím, Váš individuální průměrný čistý měsíční příjem v Česku? To jest to, co dostanete na ruku z vašeho hlavního a případně i vedlejšího zaměstnání/podnikání v Česku.

22 Vnímání negativních faktorů ekonomických aktivit Very important Unimportant Post-Soviet Vietnamese

23 Diskriminace code_1nat * d98 Crosstabulation code_1nat Total Post-Soviet Vietnamese Count % Count % Count % d98 yes no Total ,1% 60,9% 100,0% ,3% 66,7% 100,0% ,3% 61,7% 100,0%

24 Korelace spokojenosti s prací, bydlením, životní situací a zdravím

25 Code1_Nationality: 1 former USSR * * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * Spokojenost c63 životní situace c60 pracovní situace d88 bydlení f118 zdraví Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) Rescaled Distance Cluster Combine C A S E Label Num c63 1 c60_sati 2 d88 3 f118 4 Code1_Nationality: 2 East Asia * * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) Spokojenost c63 životní situace d88 bydlení c60 pracovní situace f118 zdraví Rescaled Distance Cluster Combine C A S E Label Num c63 5 d88 7 c60_sati 6 f118 8

26 Dílčí závěry Dominance ekonomické motivace výše mzdy a pracovní podmínky jsou nedůležitějšími faktory Identifikace dvou výrazně odlišných komunit: Post-sověti stavebnictví, větší firmy, bydlení na ubytovně Vietnamci obchod, menší firmy, vlastní byt podnájem Rozdíly podle stupně legality quazi-legální migranti hodnotí svoji situaci lépe S rostoucí délkou pobytu, resp. věkem roste spokojenost

27 Import nelegálních/kriminálních vztahů a vzorců chování Příklad: klientský systém

28 Schéma hlavních aktérů klientského systému v České republice Organizovaný zločin Zaměstnavatelé migrantů Klient Migranti z post-sovětského prostoru Subjekty, přes které jsou vyúčtovány peníze získané za práci migrantů

29 Klientský systém: oblast našeho výzkumu 1. Odhad rozsahu rozšíření klientského systému mezi nelegálními migranty 2. Důvody migrantů k využívání služeb klientů 3. Služby poskytované klienty 4. Míra integrace migrantů zapojených v systému 5. Odlišnosti migrantů zapojených v systému od ostatních migrantů ve výzkumném vzorku

30 Migranti z post-sovětského prostoru ve vztahu ke klientskému systému, N= 135, 2005/2006 a 2007 Migranti Podíly migrantů 1. dotazníkové šetření (%) Podíly migrantů 2. dotazníkového šetření (%) Celkem podíl migrantů (%) Celkem migrantů S klientem 43,5 50,0 46,7 63 Bez klienta 56,5 50,0 53,3 72 Celkem Zdroj: vlastní výzkum

31 Důvody vedoucí k využívání služeb klienta Důvody Podíl migrantů (%) Neorientování se v českém zákonodárství regulujícím práci cizinců v ČR 64 Nedostatečné znalosti českého jazyka 48 Neorientování se v českém zákonodárství regulujícím pobyt cizinců v ČR 39 Požadavek českých zaměstnavatelů mít klienta 36 Neorientování se na českém trhu práce 21 V ČR je běžná věc mít klienta 21 Neschopnost si hledat práci na inzerát 12 V zemi původu migranta je obvyklé využívat služeb zprostředkovatele pro zařizování různých věcí 12 Jiné důvody 12 Neorientování se ve fungování české společnosti a státu 9 Přinucení ze strany klienta 3 Poznámka: N=33, 2007 Zdroj: vlastní výzkum

32 Služby klienta poskytované migrantům Druhy služby Podíl migrantů (%) Vyplácení mzdy 88 Zajištění práce 79 Zajištění ubytování 48 Zajištění pracovního povolení 45 Zajištění pobytového víza 30 Poskytování informací 30 Placení daní 18 Poskytování ochrany 15 Zajištění dopravy mezi ČR a mojí zemí původu 9 Placení pojištění 6 Tlumočení z/do českého jazyka 6 Půjčování peněz 6 Jiné služby 0 Poznámka: N=33, 2007, Zdroj: vlastní výzkum

33 Spokojenost s pracovní situací,015 Test statistické významnosti rozdílů mezi skupinami migrantů s/bez klienta (N= 135, 2005/2006 a 2007) Sledované proměnné Signifikace Velikost firmy,000 Příjem,063 Pohlaví migranta,104 Občanství spolupracovníků,017 Sezónní práce,024 Délka pobytu v ČR,232 Obor práce,062 Čistý příjem,398 Vzdělání,571 Zasílání remitancí,776 Počet pracovních hodin denně,092 Typ ubytování,859

34 Integrační index pro Post-Sověty dle zapojení do klientského systému (s klientem x bez klienta) Integracni index dle zapojeni do klientskeho systemu Test Statistics a nemá klienta má klienta Celkem Mean N Mean N Mean N index1 index2 index12 12,00 12,70 24, ,17 12,05 23, ,60 12,39 23, index1 index2 index12 Mann-Whitney U 1367, , ,000 Wilcoxon W 3020, , ,000 Z -2,014 -,834 -,807 Asymp. Sig. (2-tailed),044,404,419 a. Grouping Variable: zapojeni do klientskeho systemu Post-Sověti bez klienta mají vyšší hodnotu integračního indexu statist. signifikantní rozdíly mezi skupinami u indexu 1 (indexu spokojenosti)

35 Typologie nelegálních migrantů

36 Metody a výzkumné otázky Intenzivní přístup (Sayer 1992): kombinace strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami a rozhovoru podle návodu (zima 2005/jaro 2006) Problémy: spolehlivost výpovědí/informací, např. setrvání v azylové proceduře Základní výzkumné otázky: - Jak vypadá migrační proces na jehož konci stojí v cílové společnosti cizinec a jeho neoprávněné ekonomické aktivity? - Jak naopak probíhá nelegální migrace u cizince, pro nějž Česko slouží pouze jako tranzitní prostor? - Jaké mechanismy, šířeji též podmíněnosti, v daném kontextu existují? Jak vše funguje? - Jak se konkrétně chová jedinec-migrant? - Ověřit, zda se situace na poli nelegálních ekonomických aktivit migrantů v Česku a nelegální migrace podobá těm, jež byly a jsou typické pro vyspělé klasické imigrační země, zejména staré členské země EU.

37 Místa šetření N=63 rozhovorů (20 žen, 43 mužů) 1. PřF UK, Praha - neoprávněně ekonomicky aktivní migranti, tzn. že nebyli chyceni SCPP (N=9) 2. Záchytná zařízení pro cizince v Česku (N=54; Bělá- Jezová, N=6; Velké Přílepy, N= 18; Poštorná u Břeclavi, N=25; Frýdek-Místek, N= 5). Rozdílné skupiny respondentů podle zemí původu a charakteru migračního procesu: Migranti z východní Evropy (ekonomicky podmíněna a do Česka záměrně cílená migrace) Migranti z Asie a Afriky (tranzitní migrace)

38 Migrační typy Na základě poznání charakteru daných skutečností se vydělily čtyři základní typy migrantů: A) Do země cíleně směřující, ekonomicky aktivní, v područí klientů B) Do země cíleně směřující, ekonomicky aktivní, samostatně si organizující práci i život C) Do země cíleně směřující, ekonomicky aktivní, na počátku v područí klientů, poté klienta opouštějí a sami si organizují práci i život Typy A-C jsou reprezentovány především migranty ze zemí bývalého Sovětského svazu (především Ukrajina) D) Do země cíleně nechtějí, pouze v tranzitu na cestě do bohatší země Evropské unie. Typ D zastupují občané typických rozvojových a geograficky vzdálenějších zemí (např. Indie, Pákistán, Srí Lanka, Čína, Nigérie). E) Zvláštní typy Tento typ představuje dvě specifické podskupiny migrantů, které pro jejich výraznou odlišnost a malé absolutní zastoupení dále podrobněji nekomentujeme (viz níže).

39 Charakteristika jednotlivých typů Typ A Vazalové Klíčová je pozice podřízenosti a závislosti na zprostředkovatelích práce/ klientech (např. vykořisťování) Migranti navazují spíše pouze omezeně pevnější lidské vztahy. Vazba na krajanskou komunitu spíše marginální. Bezvýchodná, a nejenom ekonomická situace, je často doprovázena krachem dalších vztahů (osobních i institucionálních ), spíše pesimismem a nevyjasněností budoucích strategií chování. Typ B Samostatní a s oporou přátel Schopnost samostatné organizace práce a života Pevnější sociální vazby (rodinní příslušníci, krajané-přátelé, někdy i z majoritní české společnosti) Vidění budoucnosti je optimističtější a často směřuje k vytouženému usídlení v Česku. Typ C Poučení a odvážní Po určité době se vymaňují z područí na zprostředkovateli/klientovi a začínají si sami organizovat své ekonomické aktivity i život. Přechodový model

40 Charakteristika jednotlivých typů Typ D Zoufalí, zmatení a naivní migranti cíleně nesměřují do Česka a primárně zde nechtějí pracovat, případně dlouhodobě žít cílem je opustit rychle Česko ( vyspělejší země EU) Zoufalost ( krizových poměry v zdrojových zemích), zmatení a naivita (způsob uskutečnění cesty, v područí převaděčů)

41 Hlavní charakteristiky citovaných respondentů Table 1: Main characteristics of the respondents citated in this contribution, own survey, Respondent/typ Place, where Country of origin, sex, age, highest education degree, family of respondent interview was status, number of children performed R1D Poštorná Srí Lanka, female, 31, basic, single R2C Poštorná Ukraine, male, 35, skilled, single R3C Poštorná Ukraine, male, 30, basic, single R4D Poštorná India, male, 21, basic, single R5C Poštorná Ukraine, female, 33, high school, single R6D Poštorná Pakistan, male, 22, high school, single R7D Poštorná India, male, 25, basic, single R8D Poštorná Nigeria, female, 19 R9D Poštorná Pakistan, male, 25, high school, single R10D Bělá-Jezová Ghana, male, 17, basic, single R11A Faculty Ukraine, male, 20 let, high school, single R12A Faculty Moldova, male, 37, high school, divorced R13C Faculty Russia, female, 38, high school, married (in Ukraine), 2 children R14A Faculty Ukraine, female, 27, high school, married, 2 R15C Faculty Ukraine, female, 40, high school, widow, 1 R16A Faculty Ukraine, male, 22, high school, married, 1 R17A Faculty Moldova, male, 23, high school, divorced R18B Velké Přílepy Ukraine, female, 34, high school, married, 2 R19B Poštorná Ukraine, female, 32, basic, married R20A Velké Přílepy Ukraine, male, 51, university, married, 2 R21A Velké Přílepy Ukraine, male, 42, high school, married, 2 R22A Velké Přílepy Belorussia, female, 45, high school, divorced, 1 R23C Velké Přílepy Ukraine, female, 25, skilled, divorced R24B Velké Přílepy Ukraine, male, 51, skilled, single R25B Frýdek-Místek Ukraine, male, 64, married, 4 R26C Faculty Ukraine, male, 24, skilled, single R27A Velké Přílepy Ukraine, male, 45, high school, widow, 3 R28D Poštorná China, female, 29, basic, married, 2 R29B Poštorná Ukraine, male, 38, university, married, 1 R30D Bělá-Jezová Iraq, male, 26, basic, single R31D Bělá-Jezová Srí Lanka, female, 20, high school, single R32A Poštorná Kyrgyzstan, male, 24, basic, single R33C Poštorná Ukraine, male, 36, high school skilled, divorced, 1

42 Motivace odchodu ze zdrojové země/případně motivace příchodu do Česka dominance ekonomických faktorů u typů A-C R15A Přijel jsem proto, že jsem si nemohl najít práci doma na Ukrajině. Dříve jsem pracoval jako agronom v družstvu. Po osvobození Ukrajiny družstva krachovala a v dané oblasti bylo 700 agronomů bez práce jako já. Chtěl jsem být farmářem, ale nebyly k dispozici žádné půjčky. Prostě to nešlo. A ještě tu stále byli komunisti, kteří jsou proti každé privatizaci. Mám kamaráda. Ten měl 60 ha půdy a zkoušel sám hospodařit. Jak to dopadlo? Dali ho do vězení, nechtěli, aby podnikal. Pak se taky syn ženil. Já si půjčil peníze na svatbu USD. Musel jsem to splatit a ještě jsem chtěl přispět vnukům. Proto jsem odešel do Česka, kde jsem chtěl vydělat tolik potřebné peníze.

43 X Odlišné motivy u typů D R8D Přiletěl jsem do Prahy v prosinci 2005 s mezipřistáním v nějakém městě v Africe a pak ještě v Evropě. Do Česka jsem dostal vízum. Doma jsem dělal na stavbě, práci jsem měl. Odjel jsem kvůli politickým problémům, byl jsem členem politické opozice, měl jsem strach zůstat v Pákistánu. R23D V Iráku se nedá žít. Je to tam hrozné, pouliční boje, zabíjení, denně tam zahynou stovky lidí. Jezdil jsem v Mosulu s taxi, ale začali mě vydírat. Mám příbuzné v Belgii a také v Německu.

44 Formy příchodu do Česka R15A Do Česka jsem přijel 24. července 2004 na dvoutýdenní turistické vízum. To ale propadlo a od té chvíle jsem tady pobýval načerno. R17A Zprostředkovatelské firmě z našeho města jsem zaplatila za turistické vizum 180 EUR a koupila si od cestovní kanceláře jízdenku autobusem do Prahy. X R3D Víza pro vstup do Česka jsem získal od agenta. Na toho jsem se dostal přes přítele v Pandžábu. Ten doporučil Česko, že se tam dá prý lehce získat azyl a vzal si EUR. Přiletěl jsem sám po trase Indie Dubai Praha (na turistická víza) a hned v tranzitním prostoru jsem zažádal o azyl.

45 Okolnosti vykonávané ekonomické aktivity R10C Po týdnu mytí nádobí jsem začala mít alergii na jar a musela přestat. Volala jsem klientovi, ale ten mi odmítl zaplatit za odpracovaný týden a ani nezměnil typ práce. Slíbeno jsem měla 40/hod. Poté jsem si našla práci sama, přímo u Čecha. Pracovala jsem 15 hodin denně za 450 Kč/hod., ale měla zdarma jídlo i bydlení.

46 Životní podmínky R10C Bydlela jsem v bytě s 12 ženami (3 místnosti po 4 ženách, 1 záchod, 1 vana, čisté povlečení, vše v pořádku ). Byl to podkrovní byt v pětipodlažním domě. V prvním patře také bydleli Ukrajinci a jinak Češi. Bylo to na Želivského.

47 Vazby na okolí R9A Jednou jsem byl přepaden na Národní třídě. Byli to Ukrajinci, kteří slyšeli, že mluvím ukrajinsky a nožem se dožadovali mobilního telefonu, který jsem jim raději dal. R14B Domů posílám cca 100 USD asi tak jednou za 2-3 měsíce. Využívám služby ruské banky. Má úrok jenom 3,9 % na rozdíl od Western Union, která chce 14 % úrok! 100 USD jsem taky zaplatila jednou v Praze, když mě chytila hlídka policie. Chtěli Kč a pak mě pustili.

48 Budoucí strategie R5D Já mám vyhoštění na cizí jméno. Příště zkusím přijet legálně. R6D V detenci jsem si zažádal u IOMu o podporu na dobrovolný návrat, takže čekám, až mi IOM dá peníze na zpáteční letenku, abych se mohl vrátit domů.

49 Něco ze závěrů Důvody příchodu: (u všech typů ekonomické) - kulturní blízkost, rodinné důvody, zdravotní problémy v rodině u typů A-C - náboženská nesnášenlivost, kriminalita, politické u typu D Příjezd do ČR: - legálně na turistická víza (EUR ), po vypršení upadají do nelegality (Typ A-C) tis USD za převaděčské služby/zprostředkovatel u typ D - málo častý přechod zelené hranice

50 Přerušené rodinné vazby zejm. u typů A-C - U typy D většinou přicházejí svobodní Vykořisťování (díky nelegalitě pobytu a účasti v klientském systému u A-C); 3 D život (dif., dang., dirty) Remitance posílané domů vs. vysoké poplatky bank (např.14% ve Western Union) typy A-C U všech typů : často po odhalení policií podaná žádost o azyl

51 Publikace: Journal: Europe-Asia Studies (2009), IF: 0,77 Illegal Economic and Transit Migration in the Czech Republic: A Study of Individual Migrants Behaviour DUSAN DRBOHLAV AND EVA JANSKÁ Keywords: trafficking and smuggling, migrants illegal economic activities, Czech Republic, interviews

52 Odhad počtu nelegálně bydlících migrantů

53 Nelegální migrace v ČR oficiální statistiky nelegálních migrantů zadrženo (rok 2007) 38 % za nelegální přechod hranice 62 % za porušení pobytového režimu Zdrojové země: Ukrajina, Vietnam, Moldavsko, Rusko, Bělorusko, Čína, Mongolsko cizinců nelegálně/nezdokumentovaně zaměstnáno (rok 2006) 45 % nelegálně zaměstnáno (Ukrajinci, Vietnamci) 55 % nezdokumentovaně zaměstnáno (Slováci)

54 Nelegální migrace v ČR odhady Velká variabilita odhadů x x x 1:1 Nejasná metodika výpočtu Nejasná definice cílové populace Nejasné časové vymezení přesto magická síla čísel

55 Odhad nelegálně bydlících migrantů testování metody na příkladu Prahy Metoda založena na srovnání administrativních dat s empiricky zjištěnými daty, následná generalizace pro Prahu = odhad počtu nelegálně bydlících cizinců Výběr lokalit Terénní šetření v lokalitách Srovnání dat z terénního šetření s podkladovými daty Pozitivní saldo cizinců (vzniklé rozdílem mezi zjištěným stavem a statistikou) považováno za počet nelegálně bydlících cizinců Výpočet průměrného zastoupení nelegálně bydlících cizinců v daných typech lokalit Vztažení daného podílu nelegálně bydlících cizinců na celkový počet obyvatel v daných typech (skrze počet domácností a průměrnou velikost domácností) = průměrný počet nelegálně bydlících cizinců v daných typech zástavby Stanovení přibližného počtu nelegálně bydlících cizinců v Praze (suma za jednotlivé typy)

56 Závěrečné poznámky k použité metodě Řada problematických aspektů: výběr lokalit proměnlivá spolehlivost získaných informací z terénního šetření nelegalita cizinců pouze měkkého charakteru nepovinná registrace EU občanů kvalita a výpovědní hodnota administrativní databáze avšak možná cesta směrem k empiricky podloženým odhadům

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Klientský systém Dita Čermáková Geomigrace - Geografické migrační centrum Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Vývoj klientského systému Obdobný

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Struktura příspěvku Stručně k vývoji české migrační politiky Přistup migrantů ze třetích zemí ke

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Integrace cizinců v České republice

Integrace cizinců v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Integrace cizinců v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Integrace cizinců stručný historický vývoj 1989 Zásadní změna společenského

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

O informálním učení v České republice

O informálním učení v České republice O informálním učení v České republice Milada Rabušicov icová & Ladislav Rabušic Filozofická fakulta & Fakulta sociáln lních studií Masarykova univerzita Brno Východiska Celoživotní učení je v ideálním

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1).

Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1). Postup při zpracování Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1). Studenti ve dvojici zpracují otázky, které budou ostatním prezentovat v powerpointu

Více

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE 12.5.29 PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

Nezletilý bez doprovodu na území ČR

Nezletilý bez doprovodu na území ČR Nezletilý bez doprovodu na území ČR Mgr. Anna Strádalová (ÚMČ Praha 5) Nezletilý bez doprovodu (NBD) nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2009 25 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů European

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MOST PRO o. p. s. Obecně prospěšná společnost 2013 (o. s. Most pro lidská práva 1998 ) odborné sociální poradenství (2007) CÍLOVÁ SKUPINA PORADNA PRO CIZINCE

Více

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty 26 Otázek ESOMARu 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty Data Collect s.r.o. Geologická 575/2, 152 00 Praha 5 tel. +420 225 020 010 www.datacollect.cz

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1)

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) 1.8.1. Drobné podnikání bez registrace (fušky) je častým jevem. Je ovlivněno řadou faktorů. Důvodem záměrné neregistrace je zejména obava ze ztráty sociálních

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov.

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov. A 904: Příprava mapování velikosti skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením - informace o průběhu řešení a monitorování Praha a kraj Středočeský Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení

Více

Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů

Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů 1 Migrující zahraniční pracovníci postoj a zkušenosti českých zaměstnavatelů Globalizace, příznivý ekonomický rozvoj a zvýšená mobilita pracovních sil v EU znamenala pro Českou republiku v uplynulých letech

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Regionální dopady sektorových politik

Regionální dopady sektorových politik Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje & Urbánní a regionální laboratoř 20. listopadu 2008, Seminář Výzkumného záměru MSM 0021620831 Regionální

Více

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu:

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí Konference Psychologie práce a organizace v ČR 20.-21.9.2012 Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí GA ČR P407/10/P146 Kateřina Zábrodská, Ph.D. Petr Květon, Ph.D. Psychologický ústav AVČR,

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011

Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011 International Migration Outlook: SOPEMI 2011 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011 Přehled v českém jazyce Tato publikace analyzuje nejnovější vývoj migrace a politiky v zemích

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE SLEDOVÁNÍ MIGRACE ZDENĚK ČERMÁK PROSTOROVÁ MOBILITA: TEORETICKÉ KONCEPTY A METODICKÉ PROBLÉMY Workshop, 4. června 2014 Albertov 6, Praha 2 Projekt Grantové agentury ČR 404/14/00393 EVIDENCE MIGRACE Průběžná

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Miroslava Rákoczyová Robert Trbola (eds.) Sociální integrace přistěhovalců v České republice

Miroslava Rákoczyová Robert Trbola (eds.) Sociální integrace přistěhovalců v České republice Miroslava Rákoczyová Robert Trbola (eds.) Sociální integrace přistěhovalců v České republice EDICE STUDIE Věnujeme všem, kdo hledají svoje místo v České republice. Ediční rada SocioLOgického Nakladatelství

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Richard Nikischer richard.nikischer@soc.cas.cz Migrace do Evropy je v současnosti jedním z hlavních celospolečenských

Více

Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty v ČR ve světle výzkumů

Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty v ČR ve světle výzkumů Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty v ČR ve světle výzkumů Karolína Dobiášová Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Univerzita Karlova SZÚ, květen 2010 Struktura přednášky Výzkumy

Více

Projekt modré karty v Evropské unii

Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty má otevřít cestu vysoce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům na pracovní trhy členských zemí Evropské unie, a tím posílit taková odvětví evropského

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu 1.5.2011 Ukončení projektu 31.12.2013 Obsah, charakteristika projektu

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

III. Příloha č. 1. Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců

III. Příloha č. 1. Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců A. ÚVOD III. Příloha č. 1 Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců Část 1. Analýza struktury cizinecké populace s ohledem na potřeby integrace Analýza struktury cizinecké populace byla zpracována

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k částečnému řešení situace cizinců pobývajících v České republice přechodně, kteří ztratili své zaměstnání I. Současná úprava práv cizinců, kteří ztratí své zaměstnání

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ESTA - elektronický systém cestovní registrace

ESTA - elektronický systém cestovní registrace ESTA - elektronický systém cestovní registrace (veškeré údaje jsou povinné, s výjimkou údajů označených jako nepovinné) Informace o žadateli Jméno a příjmení : Jste známý/á pod nějakými jinými jmény nebo

Více

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 2010 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

ukazatelů (znaků) míry integrace cizinců prostřednictvím trhu práce České republiky

ukazatelů (znaků) míry integrace cizinců prostřednictvím trhu práce České republiky Zjištění možností kontinuálního sledování ukazatelů (znaků) míry integrace cizinců prostřednictvím trhu práce České republiky stručná zpráva Milada Horáková Danica Krause Milan Polívka VÚPSV prosinec 2002

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Projekty řešené na VŠCHT Praha

Projekty řešené na VŠCHT Praha www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992- katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro setkání s občany 14. dubna 11 Informace o výzkumu Projekty:

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Migranti a podpora zdraví: výsledky projektu Healthy Inclusion O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Témata sdělení

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více