Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3"

Transkript

1 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu, to znamená, že počet remitentů se násobí průměrným množstvím zaslaných peněz na jednoho remitenta. Z toho vyplývá, že klíčové aspekty jsou odhad počtu osob a průměrná zaslaná částka peněz Remitence Čechů žijících v zahraničí déle než rok jsou odvozeny z: počtu migrantů délky pobytu v zahraničí podílu migrantů, kteří posílají remitence celkového množství posílaných remitencí za rok Počet Čechů pracujících v zahraničí Z ministerstva zahraničních věcí (MZV) získáváme informace o počtu osob českého původu žijících trvale nebo dlouhodobě v zahraničí Dlouhodobé pobyty Čechů v zahraničí dělíme podle délky pobytu na 1-4 roky a 5 a více let. Pro rozdělení migrantů do těchto dvou skupin jsme použili údaje ze zdravotních pojišťoven o osobách s trvalým pobytem v ČR, které provedly jednak odhlášení z veřejného zdravotního pojištění, jednak přihlášení k veřejnému zdravotnímu pojištění v souvislosti s migrací. Údaje jsou k dispozici od roku 1992 a jsou členěny podle věku migrantů a návraty podle délky pobytu v zahraničí V kombinaci se statistikami z VŠPS o počtu osob, pracujících v zahraničí méně než jeden rok, dostaneme základ pro modelování počtu českých emigrantů v zahraničí. Celý proces výpočtu je možno vidět v 0. Tabulka 1: Metoda odhadu českých migrantů v zahraničí, rok 2010 Řádek Ukazatel 2010 Poznámka 1 Dlouhodobý nebo Dlouhodobý pobyt s českým pasem trvalý pobyt déle až 300 tisíc (MZV) než 1 rok 2 Krátkodobý pracovní pobyt do 1 roku Statistika VŠPS 3=4*5 Dočasný pracovní pobyt 1-4 roku Počet pojištěnců v zahraničí v aktivním věku let (čisté příchody a odchody od roku 1992) 5 90,52 % Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 Dlouhodobý pobyt - 5 a více roků = =1+2 Potenciální remitenti Remitence včetně převodů mezi českými domácnostmi a nerezidentskými domácnostmi jsou součástí položky D.75 Ostatní běžné transfery.

2 Remitence Čechů pracujících v zahraničí méně než 1 rok Výpočet krátkodobých pobytů do 1 roku se provádí odděleně pro každou zemi a čtvrtletí. Hodnota za celý rok je pak součtem těchto dílčích výpočtů Průměrné hrubé mzdy v jednotlivých zemích (D.11), příspěvky zaměstnavatelů (D.12), příspěvky zaměstnanců (D.6112) a daně (D.51) jsou převzaty ze statistiky OECD. Průměrné směnné kurzy jsou převzaty z České národní banky Postup výpočtu remitencí na příkladu krátkodobých pracovních pobytů v Německu za první čtvrtletí 2010 ukazuje následující tabulka. Výpočet se provádí za každý stát samostatně, příklad výpočtu je v 0. Tabulka 2: Postup výpočtu remitencí Rakousko, 1. čtvrtletí 2010 Řádek Kód Položka Hodnota položky 1 x Počet pracovníků x Průměrná měsíční mzda v x Průměrný směnný kurz Kč/ 25,868 4 x Počet měsíců 3 5=1*2*3*4 D.11 Mzdy a platy v mil. Kč x % příspěvků zaměstnavatelů 25 7=5*6 D.12 Sociální příspěvky zaměstnavatelů v mil. Kč 212 8=5+7 D.1 Náhrady zaměstnancům mil. Kč x % příspěvků zaměstnanců 14,0 10 x % zdanění 10,9 11=8*9 D.6112 Povinné sociální příspěvky zaměstnanců v mil. Kč =8*10 D.51 Daně z příjmů v mil. Kč = x Čisté mzdy v mil. Kč P.72 Konečná spotřeba dovoz v mil. Kč =13-14 x Úspora remitence Výsledek za hlavní skupiny zemí je uveden v 0. Tabulka 3: Výsledky za rok 2010 podle skupin zemí v mil. Kč Kód Položka S.2 Celkem svět S. 21 EU S EMU S mimo EMU S. 22 Třetí země D.11 Mzdy a platy D.12 Sociální příspěvky zaměstnavatelů D.1 Náhrady zaměstnancům D.6112 Povinné sociální příspěvky zaměstnanců D.51 Daně z příjmů D.75 Čisté příjmy P.72 Konečná spotřeba - dovoz x Úspora - remitence

3 Remitence Čechů v zahraničí dlouhodobý pobyt 1-4 roky Podle analýzy údajů z databáze zdravotních pojišťoven se většina migrantů navrací zpátky do ČR po 1-4 letech v pobytu v zahraničí. Předpokládáme, že si přiváží své úspory domů. Tabulka 4: Postup výpočtu remitencí z dlouhodobých pobytů (1 4 roky) za rok 2010 Řádek Kód Položka Hodnota v mil. Kč položky 1 x Počet osob (1-4 roky) všechny země x Podíl remitentů v % x Průměrné remitence na osobu v roce 2010 v x Průměrný směnný kurz v roce 2010 Kč/ 25,29 5=1*2*3*4 D.75 Remitence za rok 2010 v mil. Kč Remitence Čechů v zahraničí dlouhodobý pobyt 5 a více let Migranti s délkou pobytu 5 let nebo delší s dočasným nebo trvalým pobytem mají nadále určité vazby na vlast, ale jejich hlavní ekonomický zájem je již v zahraničí. Proto předpokládáme, že remitence zasílá již pouze 10 % migrantů Pro odhad množství remitencí jsme použili upravené výsledky šetření provedeného v Polsku v roce 2007 a 2008, zejména množství remitencí a jejich relativní zastoupení v populaci remitentů. Použité údaje za rok 2010 jsou patrné v 0. Tabulka 5: Podíly remitentů a jimi zasílané množství remitencí v roce 2010 Podíl Průměrné remitence na osobu za remitentů v čtvrtletí roku 2010 % Průměrné remitence na osobu za rok , , , , , , , , , * *Průměrná hodnota je spočtena jako vážený průměr (podíl remitentů * remitence na osobu v * průměrný směnný kurz) Celkové remitence vypočteme jako sumu dílčích výpočtů pro každou zemi a čtvrtletí. Remitence (5 a více let) = (Počet osob pro každou zemi a čtvrtletí * podíl remitentů * průměrné remitence (z předchozí tabulky) Vzorec je jednoduchý, ale celková hodnota remitencí je součtem velkého počtu výpočtů (pro každou zemi a čtvrtletí). V následující 0 proto pro zjednodušení uvádíme postup pouze pro všechny země dohromady.

4 Tabulka 6: Postup výpočtu remitencí z dlouhodobých pobytů (5 a více let) za rok 2010 Řádek Kód Položka Hodnota v mil. Kč položky 1 x Počet osob (5 a více let) všechny země x Podíl remitentů v % 10 3 x Průměrné remitence na osobu v roce 2010 v x Průměrný směnný kurz v roce 2010 Kč/ 25,29 5=1*2*3*4 D.75 Remitence za rok 2010 v mil. Kč Remitence cizinců z České republiky Metoda výpočtu je analogická jako u odhadu remitencí Čechů, to znamená kvantitativní metoda založená na násobení počtu remitentů a průměrné výše remitencí na osobu. Z toho vyplývá, že stejné jsou i klíčové aspekty - odhad počtu osob a průměrných remitencí na osobu za rok. Metoda odhadu je založena na počtu cizinců dle délky pobytu, státní příslušnosti a ekonomické aktivity. Všechny položky jsou odhadovány pro každou kategorii cizinců zvlášť a jsou členěny podle jednotlivých zemí podle číselníku zemí ČSÚ (A- 3). Výpočet obsahuje i odhad příjmů a odhad konečné spotřeby, což umožňuje ověřit množství úspor a porovnat přiměřenost odhadů remitencí. Údaje za každou skupinu cizinců se odhadují samostatně s různými koeficienty spotřeby, mzdami, srážkami z mezd atd. a odhad je prováděn za následující skupiny cizinců dle druhu pobytu a ekonomické aktivity. Schéma: Skupiny cizinců Nerezidenti Ekonomicky aktivní Zaměstnanci Zaměstnanci legální* Zaměstnanci nelegální* Ekonomicky neaktivní Ekonomicky neaktivní ostatní* Ekonomicky neaktivní studenti* Rezidenti Ekonomicky aktivní Zaměstnanci* Podnikatelé* Ekonomicky neaktivní* Poznámka: Skupiny, pro které je prováděn samostatný výpočet, jsou označeny hvězdičkou *, jiné skupiny jsou tvořeny pouze součtem za podkategorie. Odhad konečné spotřeby cizinců Koeficienty pro výpočet konečné spotřeby cizinců jsme stanovili na základě šetření, které uskutečnil Sociologický ústav (SOÚ) na zadání ČSÚ s finanční podporou Eurostatu. Projekt SOÚ spočíval v dotazníkovém průzkumu na vzorku přibližně 1000 zahraničních pracovníků. Šetření byli cizinci z početně významných národností z východní Evropy a Vietnamu (Ukrajina, Rusko, země bývalé Jugoslávie s výjimkou Slovinska, Moldávie a Vietnamu). Průzkum použil kvótní výběr na základě rozdělení populace v základním souboru podle národnosti, věku, pohlaví, atd. Odhady konečné spotřeby jsou stále založeny na konečné spotřebě Čechů, ale pomocí výsledků projektu SOÚ byly koeficienty aktualizovány pro každou skupinu cizinců podle státní příslušnosti a délky pobytu (rezidenti a nerezidenti). Vzhledem k tomu, že je přesná spotřeba jednorázovým šetřením obtížně zjistitelná a velikost vzorku je pro tento účel relativně malá, neumožňují výsledky projektu použít údaje v absolutních hodnotách. Proto jsme použili údaje ze šetření v relativním vyjádření a strukturu spotřeby příslušníků každé státní příslušnosti z průzkumu používáme pro modifikaci konečné spotřeby Čechů z průzkumu.

5 Odhad mezd cizinců Postup odhadu je stejný pro residenty i nerezidenty Pro cizince rezidenty, (v České republice více než 1 rok) není potřeba odhadovat konečnou spotřebu produktů a mzdy a odvody z nich, protože tyto položky jsou odhadovány společně s Čechy rezidenty. Nezbytný je pouze odhad remitencí (D. 75). Nicméně pro hodnocení relevance odhadované částky remitencí je vhodné odhadovat i tyto položky, což umožnuje porovnat remitence s finančními možnostmi rezidentských cizinců. Jako zdroj o průměrných mzdách používáme údaje ze společnosti TREXIMA, protože tyto údaje se zdají jako důvěryhodnější než výsledky ze šetření SOÚ. Zatímco soukromá společnost Trexima se dlouhodobě zabývá mzdami Čechů i cizinců a její šetření je na mzdy přímo zaměřeno, pak primárním cílem projektu SOÚ nebylo zjištění mezd, nýbrž spotřeby a remitencí. Trexima zveřejňuje nejen průměrnou mzdu, ale i medián mezd podle země původu pracovníka (Česká republika, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Mongolsko, Rumunsko, Vietnam, Bulharsko, Rusko, ostatní). Z projektu SOÚ jsme použili poměr mezi mzdami rezidentů a nerezidentů, protože toto dělení průzkum Treximy neobsahuje. Odhad remitencí cizinců Odhady remitencí jsou založeny na údajích z projektu Sociologického ústavu AV ČR (SOÚ). Částka je odhadována jako procento z čistých mezd. Relevantnost odhadů je ověřována pomocí propočtu úspor (tj. po odečtení konečné spotřeby). Postup odhadu procenta remitencí na čisté mzdě u peněžních i naturálních toků pomocí údajů z projektu SOÚ je patrný z 0 7. Pomocí projektu byl zjištěn podíl z příjmů, ovšem pouze u dárců. Remitence však neposílá 39-60% osob (podle státního občanství), proto jsme museli dopočítat zjištěný podíl na všechny cizince O naturálních remitencích jsme měli informace pouze v absolutní výši. Propočet na relativní ukazatel pomocí zjištěných údajů o remitencích v hotovosti je vidět v 0. Tabulka 7: Metoda výpočtu podílů peněžních a naturálních remitencí z čistých příjmů na příkladu Ukrajiny za rok Řádek Položka Ukrajina 1 % peněžních remitencí z příjmů (pouze dárci) 25,91 2 Dárci - podíl osob posílajících remitence v % 61 3 Nedárci - podíl osob neposílajících remitence v % 39 4 Podíl osob bez odpovědi 0 % dárců (pouze dárci, neuvažováni respondenti, kteří 5=2/(2+3) neodpověděli) 61 6=1*5 % peněžních remitencí z příjmů (všichni cizinci) 15,80 7 Průměrná výše peněžních remitencí v Kč (pouze dárci) Průměrná výše naturálních remitencí v Kč (pouze dárci) =8/7 Podíl remitencí naturálních / peněžních 0,516 10=1*9 % naturálních remitencí z příjmů (pouze dárci) 13,37 11 N naturální remitence (počet respondentů) N Příjmy (počet respondentů) =11/12 % dárců naturálních remitencí (pouze dárci, kteří odpověděli) 24,7 14=10*13 % peněžních remitencí z příjmů (všichni cizinci) 3,31 Poznámka: položky 1,2,3,4,7,8,11,12 jsou výsledkem průzkumu SOÚ, ostatní položky jsou z nich vypočteny.

6 Remitence do zahraničí Samostatně odhadujeme remitence za sedm skupin cizinců (viz schéma výše), pro každé čtvrtletí a pro každou státní příslušnost. Celý postup výpočtu remitencí pro ukrajinské rezidenty a nerezidenty za první čtvrtletí roku 2010 je v tabulce 8.

7 Tabulka 8: Postup výpočtu remitencí 1. čtvrtletí 2010, ukrajinští legální zaměstnanci Vzorec Položka Rezidenti Nerezidenti 1 Počet zaměstnanců Průměrná měsíční mzda v Kč Počet měsíců % příspěvků zaměstnavatelů 34 % 34 % 5 % příspěvků zaměstnanců 11 % 6,5 % 6 % zdanění 15 % 15 % 7 Měsíční odečitatelná položka v Kč % peněžních remitencí 15,80 % 0 % 9 % naturálních remitencí 3,31 % 0 % 10=1*2*3 D.11 Mzdy v mil. Kč =4*10 D.12 Sociální příspěvky zaměstnavatelů v mil. Kč =10+11 D.1 Náhrady zaměstnancům mil. Kč =5*10 Povinné sociální příspěvky zaměstnanců D.6112 v mil. Kč =12*6-1*3*7 D.51 Daně z příjmů v mil. Kč = Čisté mzdy v mil. Kč =15/1 Čistá mzda na osobu v Kč P.31 Konečná spotřeba v mil. Kč =15-17 Disponibilní úspora pro vývoz v mil. Kč =8*15 Peněžní remitence v mil. Kč =9*15 Naturální remitence v mil. Kč =19+20 Celkové remitence v mil. Kč =21/1 Remitence na osobu v Kč měsíčně =18-21 Úspora v ČR v mil. Kč Konečné výsledky za rok 2010 pro všechny země, země Evropské unie a země mimo EU jsou uvedeny v tabulce 9. Tyto položky jsou publikovány samostatně nebo jsou součástí jiných položek Národních účtů a platební bilance. Tabulka 9: Remitence konečné výsledky za cizince v ČR v roce 2010 Položka D.1 D.11 D.12 D.611 D.51 Nerezi denti Rezidenti Svět celkem mimo EU Remit enceúspora P.31 Remit ence D x x EU x Svět celkem mimo EU x x x x x x x x x x x x x x 7 216

8 EU x x x x x x x Záporné úspory pro EU jsou z důvodu spotřeby velkého počtu studentů, kteří nemají příjmy.

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem

Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem Praha, prosinec 2008 Výzkumná studie Daňová politika Leoš Vítek, Jan Pavel Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze Analýza

Více

Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí. Program Moderní společnost a její proměny T5-5. Výzkum v roce 2006 svazek III.

Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí. Program Moderní společnost a její proměny T5-5. Výzkum v roce 2006 svazek III. Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek III. Statistické analýzy vývoje počtu IT odborníků Příjmové komparace

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy

Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy Prof. Vojtěch Spěváček, katedra hospodářské politiky VŠE, spevacek@vse.cz Struktura 1. Obecné otázky národního

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

Annex 1.15. Vývoz a dovoz zboží a služeb

Annex 1.15. Vývoz a dovoz zboží a služeb Annex 1.15. Vývoz a dovoz zboží a služeb 1.15.1. Změny v oblasti vývozu a dovozu patřily v mimořádné revizi časových řad národních účtů, která probíhala v roce 2011, k těm nejdůležitějším. Důvody revize

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Migrační potenciál obyvatelstva České republiky (Model migračního potenciálu)

Migrační potenciál obyvatelstva České republiky (Model migračního potenciálu) Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci Analytická část svazek 1a Migrační potenciál obyvatelstva České republiky (Model migračního potenciálu)

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových změn

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových změn CERTIFIKOVANÁ METODIKA Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových změn Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich Národohospodářský ústav AVČR, v.v.i. 2013 1 Metodika je výstupem řešení projektu Model

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DOMÁCNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

ZEMĚDĚLSKÉ DOMÁCNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Emil Divila, DrSc., doc. Tomáš Doucha, CSc. ZEMĚDĚLSKÉ DOMÁCNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE - Typologie a příjmové postavení (Výzkumná studie) Praha 2005 Text neprošel

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí. Program Moderní společnost a její proměny T5-5. Výzkum v roce 2006 svazek III.

Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí. Program Moderní společnost a její proměny T5-5. Výzkum v roce 2006 svazek III. Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek III. Statistické analýzy vývoje počtu lékařů Příjmové komparace lékařů

Více

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného 2011 Vypracoval: Ing. Jan Čadil, Ph.D. (Unicorn College) Studie byla zpracována pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2013 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha HANA SILOVSKÁ * PETR JÍLEK ** PETR KOLAŘÍK *** Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností poskytování sociálních služeb soukromého sektoru

Více

Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností

Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností Ing. Pavel Kofroň 1 Ing. Robert Jahoda, Ph.D. Úvod Sociální transfery k domácnostem patří mezi největší výdajové položky českých

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových změn

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových změn CERTIFIKOVANÁ METODIKA Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových změn Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich Národohospodářský ústav AVČR, v.v.i. 2013 1 Metodika je výstupem řešení projektu Model

Více

Příloha 1.1. Služby bydlení

Příloha 1.1. Služby bydlení Příloha.. Služby bydlení Metoda uživatelských nákladů (UCM) - 995-006... Odhad služeb bydlení pro obydlí obývaná jejich vlastníky byl změněn v rámci hlavní revize 0 ze dvou důvodů: () úpravy odhadu metodou

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 Ing. Jindra Čutková VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 VP č. 8 Praha 1999 2 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autorů a nemusí nutně odpovídat názorům ČNB. 3 4 Obsah

Více

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 Duben 2011

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

POKYNY. pro tazatele a krajské garanty pro rok 2012 VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL. Účinnost od 1. 1. 2012. ze dne 22. 12.

POKYNY. pro tazatele a krajské garanty pro rok 2012 VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL. Účinnost od 1. 1. 2012. ze dne 22. 12. Český statistický úřad Registrováno ČSÚ ČV 204/12 ze dne 22. 12. 2011 IKF 694012 POKYNY pro tazatele a krajské garanty pro rok 2012 VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní

Více

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR 4 TVORBA TSA V ČR 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR Úkol vytvářet satelitní účet cestovního ruchu byl statistice cestovního ruchu uložen v roce 1999. Tehdy vláda ČR přijala usnesení k

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací

Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací Petr Sunega Úvod Pro Českou republiku byla i v roce 2005 charakteristická, v porovnání se situací ve starých členských zemích EU nebo

Více

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU (Metodická a statistická analýza) Ivo Baštýř VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Více