THERMOMAX SM QUATTRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THERMOMAX SM QUATTRO"

Transkript

1 THERMOMAX SM QUATTRO Úvod Záznamový přístroj SM Quattro je přístroj nové konstrukce, která vychází z elektronického záznamu a archivace dat. Uložená data je možné kdykoliv zpětně vyvolat na obrazovku přístroje, nebo je přenést do počítače. Velký grafický LCD display slouží k zobrazování a nastavení hodnot s velkou transparentností.. Základní specifikace - Bezpapírový záznam a archivace naměřených dat letý kalendář pro archivaci dat - záznam teploty každých 5 minut. Data jsou zaznamenávána do interní paměti po dobu asi 05 dnů. - signalizace procentuálního obsazení paměti formou sloupcového diagramu nebo čísel - signalizace,pokud je vnitřní paměť obsazena z 98% a přenos dat do počítače. - napětí sítě 0-40V, 50Hz - možnost přenosu zaznamenaných dat do mobilní záznamové jednotky SMART CARD Čtecí a zapisovací zařízení SMARD CARD slouží také k selektivnímu přenosu dat. - přenos zaznamenaných hodnot do počítače je možný pomocí programu Master Link varianty.0 a vyšší. Program spolupracuje s Windows. a Windows 95. ALARM - dvoustupňové nastavení alarmu při překročení nejvyšší i nejnižší nastavené teploty a nebo ostatním naprogramovaných hodnot. - stupeň - alarm nastává po překročení nastavené hodnoty se zpožděním - stupeň - alarm nastává po překročení nastavené hodnoty okamžitě. - okno pro kontrolu systemových chyb. - obrazovka pro nastavení systemových hodnot. - nastavení alarmu pro nejnižší, nejvyšší teplotu a pro výpadek proudu. - provoz na baterie při výpadku proudu. Všechny údaje uvedené v tomto návodu slouží pouze k zajištění obsluhy přístroje a nemají žádnou právní závaznost z hlediska obchodních kontraktů a nesmí se na ně žádný obchodní kontrakt odvolávat.. INSTALACE Pro instalci přístroje a jeho napájení platí elektrotechnické bezpečnostní předpisy platné v zemi použití přístroje.. Před instalací si pečlivě přečtěte návod.. Instalaci a opravy přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný mechanik.. Doporučujeme před přístroj namontovat hlavní vypinač. 4. POZOR. Při opravách, po montáži a při výměně baterie musí být přístroj odpojen od

2 elektrické sítě. Po ukončení všech prací musí být všechny svorkovnice řádně zakrytovány. 5. Měřící rozsah přístroje nesmí být překročen. 6. Vodiče od teplotních čidel musí být vedeny odděleně od napájecích vodičů nebo elektr.sítě.. Popis přístroje Přístroj SM QUTTRO by měl být namontován ve výši očí dospělého člověka, aby bylo možné dobře číst údaje na dispay. V zásadě by neměl být přístroj umístěn při extremně vysokých, nebo nízkých okolních teplotách a v blízkosti silných magnetických polí ( transformátory, elektromotory, indukční cívky atd.) Přístroj by neměl být přetěžován, zejména jeho spínací kontakty. S ohledem na konstrukci displae by neměl být přístroj umístěn na přímém slunci... Vymáčkněte prolisované otvary na spodní nebo zadní části přístroje, kudy povedete kabely... Připevněte šrouby podle otvorů v zadní části přístroje a závislosti na to, jestli budete přístroj montovat na zeď, nebo do panelu. Šrouby zašroubujte tak, aby mezi stěnou a hlavou šroubu zůstala mezera cca mm. Na šrouby zavěšte SM QUATTRO.... Připravte si kabely podle prolisovaných otvorů. Protáhněte kabely napájení a sond. Dejte pozor a namontujte kabelové průchodky. Upevněte šrouby všechny průchodky a kryty přístroje.. Čidla SM QATTRO může pracovat s různými délkami kabelů. Pokud potřebujete delší kabel, než je standartní délka, můžete použít různé prodlužovací kabely. Pokud potřebujete jinou délku, než je dodávána, můžete si kabel libovolně prodloužit. Prodloužení je možné jakýmkoliv - nebo 4 -žilovým kabelem podle následujícího schématu. BILA CERV MODR ZELEN KOSTRA SIGNAL KOMPENSACE Dejte pozor na fakt, že všechny sondy Pt00 musí mít perfektní elektrický kontakt. Proto doporučujeme vlastní prodloužení kabelů pouze jako krajní východisko z nouze. Snažte se kombinovat různé délky továtně vyráběných kabelů.. Relé alarmu Kontakty alarmu jsou koncipovány jako kontakty bez potenciálu.)bez napětí) Kontakty jsou v normálním stavu sepnuté. Vypíná, pokud je alarm ukončen nebo v případě výpadku proudu.je možné tak řídit externí poplachové zařízení, nebo žárovku alarmu a nebo telefonní vyvolávací přístroj. Pokud používáte externí poplachové zařízení, použijte zapojení podle následujícho obrázku..4 Připojení k síti Tento přístroj musí být správně připojen k elektrické síti a musí bý uzeměn. Všechny přívody pevně dotáhněte. Volné přípoje se zahřívají a mohou způsobit požár přístroje.

3 .5 Baterie Dodávaná baterie je nabíjecí akumulátorová PPB-niklová baterie. Baterie je umístěna na soklu svorkovnice a není zapojena. Po instalaci přístroje ji zapojte. Tato baterie není nutná pro chod systému přístroje. Slouží při výpadku proudu pouze k napájení vnitřních hodin přístroje a k napájení všech čtyř kanálů po dobu hodiny. Pokud je výpadek proudu delší než hodinu, je nutné při opětovném zapnutí proudu hodiny nastavit. Systémové parametry zůstávají neustále zachovány bez ohledu na stav baterie. Každých měsíců se doporučuje baterii vyměnit, aby byla zachována bezpečnost a kontinuita zaznamenávaných teplot. Při výměně baterie použijte stejný typ baterie.. Ovládání SM QUATTRO Ovládání přístroje SM QATTRO je velmi jednoduché. Všechny kroky jsou popsány v dalčích odstavcích. 5 4

4 LCD hlavní grafický display. Na tomto display se zobrazují všechny údaje.. Funkční klávesy - Hlavní obrazovka - Hlavní obrazovka - Nastavovací obrazovka - Nastavovací obrazovka - Aktuální denní diagram - Diagram - záznam - Prenos dat - Kanal zobrazení - Kanal nastavení - Kanal zobrazení - Kanal nastavení - Kanal zobrazení - Kanal nastavení - Kanal 4 zobrazení - Kanal 4 nastavení. Klávesy pro volbu U každé funkce jsou některé parametry, které je nutné nastavovat Použitím těchto kláves můžete volit různé parametry bez omezení ostatních parametrů. 4. Klávesy pro nastavení Pomocí kláves můžete zvyšovat nebo snižovat hodnotu požadovaného parametru. Pokud podržíte tlačítko nebo déle, dojde k rychlé změně nastavených údajů. 5. Ukazatele zaplnění paměti z 98% přenos dat alarm Alarm je možné kdykoliv vypnout.. Hlavní display.. Zobrazení teplot sloupcovým diagramem

5 4. Klávesa hlavního displae.. Sloupcový diagram pro každý záznamový kanál. Šrafované pole horní meze alarmu 4. Šrafované pole dolní meze alarmu... Digitální zobrazení. Klávesa hlavního displae.. Číselná hodnota teploty pro jednotlivé záznamové kanály. Denní maximální a minimální hodnoty teploty daného kanálu.

6 Pomocí tlačítek +/- můžete zvyšovat nebo snižovat kontrast displae. Pokud chcete dosáhnout rychlé změny kontrastu displae, držte příslušné tlačítko stlačené delší dobu... Nastavení přístroje.. Kalendář a hodiny. Klávesa nastavení času a kalendáře. Paměť využívá zaznamenaného kalendáře k úchování dat.. Zobrazení nastavení Nastavovaný parametr lze zvyšovat nebo snižovat pomocí kláves. Nastavovat lze rok, měsíc, den, hodinu a minutu. šipka nahoru - zobrazuje, že byl nastaven den v kalendáři. Hodiny pracují v evropském formátu 4 hodin. Pro rychlý pohyb používáme klávesy. Nastavení kalendáře přístroj zobrazuje kalendář v týdenním uspořádání. Nastavení data a času. Krok použijte tlačítko pro nastavení správného roku Krok použijte klávesu pomocí kláves k nastavení správného měsíce. Korekci měsíce proveďte Krok opakujte krok č. k nastavení data, hodin a minut.

7 .. Nastavení systému Systemový display - přednastavení Stlačením klávesy x, zobrazí display údaje uvedené na obrázku.. Odstranění alermu Odstranění alarmu docílíte několikanásobným stlačením klávesy, dokus se nezobrazí nápis MUTE. Pokud nastane manuální změna a nebo se teplota posune do oblasti nastaveného alarmu, dojde k opětovné aktivaci alarmu.. Alarm - reset nastavení zpoždění u alarmu,a běžných rutin. Změna se provádí pomocí klavesy 4. Stav relé alarmu zobrazuje stav spínacího relé alarmu. Změnu lze provádět pomocí kláves Změnu uvidíte na display. 0 = relé zapnuto, nelze ho ovládat manuelně = relé vypnuto, lze ho ovládat manuelně AUTO = pro normální činnost. 5. Zámek kláves - pomocí této klávesy lze uzamknout ovládání všech kláves. Viz konec tohoto návodu. 6. Signál žárovkou nebo houkačkou použitím klávesy můžete zapnout žárovku osvětlení displae. a aktivovat diagnozu displae. Je možné vyzkoušet obě varianty.

8 7. Signalizace dveří pokud jsou za provozu chladírny otevřeny dveře, dojde k zaznamenání doby otevření. Lze zobrazit na křivce teplot -viz obr.,6. Zapnutí a vypnutí této funkce provedete pomocí kláves. Schéma zapojení - viz odstavec.4 8. Diagnoza - pokud zvolíte pole DIAG a použijete klávesu dojde k aktivaci kontroly záznamové paměti. (viz odstavec.4) 9. Jazyková variantapomocí kláves volíte jazyk, kterým s vámi bude přístroj komunikovat. Možná je volba němčiny, angličtiny nebo franscouzštiny... Systémové nastavení Systemový display - přednastavení Stlačením klávesy x, zobrazí display údaje uvedené na obrázku. (druhý systémový display). Odpojení alarmu - alarm lze odpojit na dobu 0-95 minut. K odpojení akustického alarmu použijte kteroukoliv klávesu. Po dobu nastavené periody bude alarm odpojen. -5 Doba odpojení alarmu jednotlivých kanálů. 6. Volba pro kanál. Podržte klávesu minimálně 5 sekud, dojde k odpojení nebo zapojení čidla. Pokud je čidlo kanálu zapnuto, funguje přístroj normálně a zaznamenává teplotu každých 5 minut. Pokud je čidlo vypnuté, ukazuje display 0 o C a tato hodnota je také zaznamenávána do paměti.

9 Poznámka: pokud je čidlo vypnuto, přístroj automaticky se automaticky přepne na hodnoty alarmu, nastavené v továrně při výrobě...4 Volba čidla Přístroj SM Quattro je vybaven novými funkcemi. Je možné měřit relativní vlhkost (%RF) a tuto vlhkost registrovat. Z výrobního závodu jsou všechny kanály nastaveny pro měření teploty. Aby bylo možné použít sondu pro měření relativní vlhkosti, je nutné příslušný kanál nově naprogramovat.. Klávesu stlačte čtyřikrát za sebou. Dojde ke změně displee. Zde máte možnost přepínat mezi měřením teploty a vlhkosti.. Pomocí kláves zvolíte požadovaný kanál.. Pomocí klávesy zvolíte měření vlhkosti a pomocí klávesy zvolíte měření teploty. Poznámka: Můžete nastavit libovolnou kombinaci záznamových kanálů pro měření teploty a vlhkosti..4 Systémová diagnoza.4. Systémová diagnoza - zobrazovací display Elektronické číslo tohoto přístroje SM QUATTRO

10 . Pole DATABANK zobrazuje kapacitu interní paměti. Pole TAGAFREI zobrazuje, kolik dní lze ještě zaznamenat do paměti. Pole PROCENT zabrazuje, kolik procent paměti je ještě volné 4. Pole ALRM zobrazuje nastavení alarmu 5. Pole LETZTER ALARm zobrazuje datum posledního alarmu 6. Pole TRANSF zobrazuje datum, kdy je nutné přehrát obsah paměti do počítače. (od tohota data se začnou nejstarší data přepisovat) 7. Pole STROM AUS zobrazuje datum posledního výpadku proudu. Během výpadku proudu zobrazuje dobu výpadku v minutách. 8. Volba displae - pohyb pomocí DBM - základní display KA(CH)... KA4(CH4) - kanál -4 CAL - nastavení calibrace.4. Diagnoza jednotlivého kanálu Pole KANAL zobrazuje číslo momentálně zvoleného kanálu. Pole EINGEB zobrazuje typ použité sondy (např. Pt00). Pole CALIB INFO zobrazuje údaje o kalibraci u výrobce. 4. Pole LETZTE KALIB zobrazuje datum poslední kalibrace kanálu. (5.JAN.96) 5. Pole ALARM HO - zobrazuje datum posledního alarmu při překročení horní hranice 6. Pole ALARM NI - - zobrazuje datum posledního alarmu při překročení dolní hranice.4. Nastavení kalibrace Pomocí této procedury jsou servisní mechanici schopni kalibrovat přístroj s předností +/- o C. Pro kalibraci použijte nějakou známou, přesně určenou teplotu

11 Aby došlo k vyvolání displace pro kalibraci, držte klávesu stlačenou po dobu 5 sekund. Znázornení aktualni teploty K volbě kanálu použijte klávesy klávesy,. K pohybu po poli zvoleného kanálu použijte.5 Display.5. Display kanálu

12 .- 4, Klávesa pro volbu kanálu 5. Digitální hodiny v evropském formátu 4hod. 6. Sloupcový diagram teplot kanálu s nastavenými alarmy 7. Využití paměti formou grafu nebo čísla v procentech 8. Numerické vyjádření hodnot kanálu s hodnotou minima nebo maxima kanálu. Minimum nebo maximum jsou denní hodnoty a vymazávají se o půlnoci. 9. Pokud je aktivována signalizace otevření dveří, signalizuje se zde otevření dveří..5. Nastavení teploty a systémová diagnoza Klávesa volby kanálu. Pokud je tato klávesa stlačena dvakrát za sebou, zobrazí se výše uvedený display. 5. Teplotní rozsah -sloupcový diagram. Použitím kláves +/- můžete nastavovat požadované teploty. 6. Horní nastavení alarmu. (-50 o C až + 50 o C ) Alarm prvního stupně Pokud je tato hodno ta překročena, je odstartován časový čítač. V tuto dobu nelze konat jiné akce. 7. Zpoždění horního alarmu prvního stupně ( -99 min) Hodnota zpoždění vyhlášení alarmu prvního stupně. Pokud nedojde k ručnímu potlačení alarmu, po uplynutí nastavené doby dojde k vyhlášení alarmu. Pokud během doby zpož dění teplota poklesne pod hodnotu alarmu a potom opět vystoupí nad hodnotu alarmu, počíná zpoždění běžet vždy od počátku. 8. Hodnota nastavení alarmu druhého stupně (-50 o C až + 50 o C ). Pokud dojde k překro čení títo hodnoty, je zpoždění vyloučeno a je okamžitě vyhlášen alarm.

13 9. Hodnota nastavení dolního alarmu. Nastavení je zcela identické s nastavením horního alarmu. Poznámka: Výrobce přístroj neustále zdokonaluje a upravuje. Je možné, že funkce přístroje se v drobnostech liší od tohoto návodu..5. Nastavení vlhkosti a systémová diagnoza Nastavení vlhkosti se provádí stejným postupem, jako se nastavuje teplota..-4. Klávesa volby kanálu. Pokud je tato klávesa stlačena dvakrát za sebou, zobrazí se výše uvedený display. 5. Použitím kláves můžete nastavovat požadovanou obrazovku 6. Použitím kláves se nastaví měřítko sloupcového diagramu, aby bylo možné pou žít měření relativní vlhkosti. Hodnoty zobrazované sloupcovým diagramem jsou závislé na měřícím kanálu. 7. Horní hranice nastavené vlhkosti ( 0-99,5%)slouží jako nastavení prvního alarmu. Po pře kročení této hranice začne časový čítač odpočítávat dobu zpoždění, než dojde k vyvolání alarmu. 8. Zpoždění horního alarmu prvního stupně ( -99 min) Hodnota zpoždění vyhlášení alarmu prvního stupně. Pokud nedojde k ručnímu potlačení alarmu, po uplynutí nastavené doby dojde k vyhlášení alarmu. Pokud během doby zpož dění teplota poklesne pod hodnotu alarmu a potom opět vystoupí nad hodnotu alarmu, počíná zpoždění běžet vždy od počátku. 9. Hodnota nastavení alarmu druhého stupně (0-99,5% ). Pokud dojde k překro čení této hodnoty, je zpoždění vyloučeno a je okamžitě vyhlášen alarm. 0. Hodnota nastavení dolního alarmu. Nastavení je zcela identické s nastavením horního alarmu..6 Denní diagram

14 . Klávesa pro denní diagram. Pokud je stlačena tato klávesa, dojde p přepnutí dislpae a přístroj zobrazí denní diagram teolot. Použitím klávesy volíme příslušný kanál -4. Denní čas 0-4 hod.. Aktuální čas. Vlevo od této přímky je zobrazena zaznamenaná teplota. Vpravo není zaznamenáno logicky nic. Použitím klávesy posouváte čas zpět k půlnoci (O,OO hod) Přesné hodnoty teplot a času jsou zobrazeny dole na display. 4. Čas 5. Datum 6. Zaznamenaná teplota 7. Pokud došlo k vyhlášení alarmu, je v horní části displae zobrazena čárka, odpovídající času. 8. Sériové číslo přístroje 9. Pokud je zapojena signalizace otevření dveří, zobrazuje se v dolní části displae čárka, odpovídající času, kdy byly dveře otevřeny. Návrat zpět pomocí prvního tlačítka se symbolem teploměru..7 Vyvolání údajů z paměti. Stlačením této klávesy vyvoláte obsah paměti zaznamenaných teplot.. Display zobrazí měsíce a roky, které jsou uloženy v paměti přístroje.. Použitím klávesy volíte požadovaný měsíc. Potom pomocí klávesy potvrdíte volbu měsíce. Přístroj zobrazí uložená data - jednotlivé dny.

15 Volíme požadovaný den ( viz odst..6 ) Vyvolání uložených dat příslušného kanálu provedete pomocí kláves.8. Přenos dat do počítače.8.. SM QUATTRO je vybaveno letou pamětí k zaznamenáváná teplot. Uložená data lze přenášet do počítače pomocí kabelu přímo za použití specielního programu MASTERLINK.0 a vyšší. Uložená data lze přehrát též do speciení záznamové jednotky MASTER LINK.0 Hardware. Tato záznamová jednotka slouží jako transportní mezipaměť..8. Přenos dat přímo do počítače. Dříve, než začnete s přenosem dat,, musí být v počítači nainstalován program MASTER LINK.0 a vyšší. a) Zasuňte 8-polovou zástrčku do SM QUATTRO do zásuvky označené SERIAL LINK SX. b) Druhý konec, 9,polovou zástrčku zasuňte do zásuvky COM nebo COM v počítači. c) Zmačkněte klávesu pro přenos dat. Pokud zmáčknete klávesu dojde ke startu přenosu dat do počítače..8. Přenos dat do mezipaměti MASTER LINK.0 Hardware Postup je zcela identický s přenosem dat do počítače. K přenosu do mezipaměti nepotřebujete program MASTER LINK.0 a vyšší..8.4 Přenos dat na záznamovou kartu SMARD CARD Záznamová karta SMARD CARD je podobná klasické telefonní čipové kartě. Její záznamová kapacita je 7 hodin. Přenos z přístroje SM QUATTRO na kartu je stejný, jako přenos do počítače. Poznámka: Při přenosu zjistí přístroj SM QUATTRO sám automaticky, jestli se jedná o přenos dat do mezipaměti MASTER LINK nebo na kartu SMARD CARD. Technická data Napětí Pojistky Kontakty relé Šířka Výška Hloubka Hmotnost Hmotnost čidla Display 0-40V, 50Hz xa 0mm trubičkové Alarm 5A, bez napětí 65mm 60mm 75mm 0,96 kg 0,5kg LCD

16 Prohlášení výrobce o shodě El.krytí IP 54 Čidlo SXTM Pt 00 Platin Kompensace vodiče, kompensované Baterie 9V-PP, znovunabíjecí Tento produkt odpovídá všem bezpečnostním předpisům dle EMC 89/6 EEC- -EN třída B a EN a 7//EG. Na přístroj byla vyhlášena shoda s normami ČSN. Důležitá poznámka pro servisní mechaniky: Klávesnici přístroje je možné uzamknou, aby s přístrojem nemohl nikdo nepovolaný manipulovat. Z uzamčení klávesnice dojde stlačením klávesy po dobu alespoň 5 sekund. Odemčení klávesnice se provede klávesou, kterou držíte stlačenou déle než 5 sekund. Při zamčení klávesnice zůstávají funkční pouze klávesy pro ovládání kontrastu displae a ovládání alarmu. Výrobce doporučuje všem uživatelům, aby si s ohledem na složitost ovládání a důležitost zaznamenávaných dat, nejdříve vyzkoušeli ovládání přístroje.

THERMOMAX SMX 100. Velký grafický LCD display slouží k zobrazování a nastavení hodnot s velkou transparentností.

THERMOMAX SMX 100. Velký grafický LCD display slouží k zobrazování a nastavení hodnot s velkou transparentností. THERMOMAX SMX 100 Úvod Záznamový přístroj SMX 100 je přístroj nové konstrukce, která vychází z elektronického záznamu a archivace dat. Uložená data je možné kdykoliv zpětně vyvolat na obrazovku přístroje,

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

OBSAH. Odstavec 1 úvod Odstavec 2 instalace 2.1. Regulátor SM DUE DL 2.2 Čidla 2..3 Poplach - relé alarmu 2.4 Připojení sítě - napájení 2.

OBSAH. Odstavec 1 úvod Odstavec 2 instalace 2.1. Regulátor SM DUE DL 2.2 Čidla 2..3 Poplach - relé alarmu 2.4 Připojení sítě - napájení 2. OBSAH Odstavec 1 úvod Odstavec 2 instalace 2.1. Regulátor SM DUE DL 2.2 Čidla 2..3 Poplach - relé alarmu 2.4 Připojení sítě - napájení 2.5 Baterie Odstavec 3 uvedení do provozu 3.1 Popis 3.2 Hlavní displej

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-1020AQ

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-1020AQ Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-1020AQ Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

Elektronické závěsné váhy Kat. číslo 100.3662

Elektronické závěsné váhy Kat. číslo 100.3662 Elektronické závěsné váhy Kat. číslo 100.3662 1. Technické údaje KERN CH15K20 CH50K50 CH50K100 CH50K500 Přesnost vážení 20 g 50 g 100 g 500 g Rozsah vážení 15 kg 50 kg 50 kg 50 kg 2 Základní pokyny 2.1

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

Barevný videotelefon CDV-35A

Barevný videotelefon CDV-35A Barevný videotelefon CDV-35A Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

MANUÁL SMART-MQU. 1. Úvod. 2. Fyzické provedení přenosové sítě.

MANUÁL SMART-MQU. 1. Úvod. 2. Fyzické provedení přenosové sítě. 1. Úvod MANUÁL SMART-MQU Program SMART MQU je určen pro přenos naměřených údajů z ultrazvukového průtokoměru SMART MQU (9500) a MQU 99 firmy ELA,spol. s.r.o.. Přístroj SMART MQU je ultrazvukový průtokoměr

Více

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (směrnice 2006/42/EC) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Pohon mod. TM 35 ER, TM 45 ER, TM 58

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 60 www.tmk.com.pl Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV a oběhového čerpadla ÚT MTS 2P Návod k obsluze a instalaci

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací GMH369GL Strana z 9 Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a - nebo -bodovou kalibrací GMH 369 GL ON OFF 3 CAL Set Store Menu

Více

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití PŘEVODNÍK T4111 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití Návod na použití převodníku T4111 Převodník je určen pro měření teploty ve C nebo F pomocí externí

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

2011-01-03 EcoSTER 200

2011-01-03 EcoSTER 200 Panel pro dálkové ovládání kotle s funkcí pokojového termostatu EcoSTER 200 GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420 597 829

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010)

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) DETEKTOR SE-22-230D Detekovaný plyn: hořlavé a výbušné plyny Princip měření: katalytické spalování Rozsah měření: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Termostat s pasivním m XR20C OBSAH 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 1 2. OBECNÝ POPIS... 1 3. ŘÍZENÍ ZÁTĚŽE... 1 4. POVELY NA PŘEDNÍM PANELU... 1 5. PARAMETRY...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

HBT-1050 HBT-1050. Poznamenejte si svůj kód. Popis přístroje. Čelní panel. Zadní panel

HBT-1050 HBT-1050. Poznamenejte si svůj kód. Popis přístroje. Čelní panel. Zadní panel 14. Vykazuje-li přístroj či příslušenství poruchu či poškození, vyřaďte jej z provozu a nechte jej opravit v určeném servisu! 15. Vadný napájecí kabel ihned odpoje od zásuvky a vyměňte jej! Používání přístroje

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16C

Ekvitermní regulátor ETR 16C , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16C BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil 1. +420-603-505499 Popis regulátoru

Více

Návod k obsluze zařízení

Návod k obsluze zařízení Návod k obsluze zařízení HST CEBORA CZ/2008 NÁVOD K OBSLUZE PRO ODPOROVÝ SVAŘOVACÍ ZDROJ CEBORA SPOT 2500 S DIGITÁLNÍM OVLÁDÁNÍM Důležité : Před zapnutím přístroje si přečtěte obsah tohoto návodu, který

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ INFOTEL 2+ ČTÚ 2000 3 T 575 Návod k instalaci a obsluze 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Všeobecně 4 2.1 Podmínky připojení 4 2.2 Podmínky záruky 4 3 Základní

Více

Rádiové řízení vítr. Abyste mohli optimálně využít všech výhod vašeho Eolis RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu.

Rádiové řízení vítr. Abyste mohli optimálně využít všech výhod vašeho Eolis RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Abyste mohli optimálně využít všech výhod vašeho Eolis RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Eolis RTS je rádiové řízení vítr, které ochraňuje vaše elektricky poháněné markýzy před škodami

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

Návod na použití. Vrtací kladivo SDS - Plus ED 263 VR ED 262 VR

Návod na použití. Vrtací kladivo SDS - Plus ED 263 VR ED 262 VR Návod na použití Vrtací kladivo SDS - Plus ED 263 VR ED 262 VR RYOBI ED-232VR ED-263VR Vrtací kladivo Návod k použití Před používáním výrobku si přečtěte následující pravidla bezpečnosti práce. Popis:

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

Obsah. Prvky domácího videovrátného - monitor např. CDV-35N

Obsah. Prvky domácího videovrátného - monitor např. CDV-35N Obsah 1. Systém domácího videovrátného 2. Obsah dodávky 3. Technický popis výrobku 4. Instalace 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného 6. Obsluha 7. Nastavení zobrazení 8. Tabulka poruch a

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku Obsah 1. Systém domácího videovrátného 2. Obsah dodávky 3. Technický popis výrobku 4. Instalace 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného 6. Obsluha 7. Údržba zařízení 1. Systém domácího videovrátného

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0111 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou

Více

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748 s klávesnicí 636 646 Uživatelský manuál ESPRIT OBSAH strana Úvod 2 Zobrazení, Akustika 2 Rozdělení systému 3 Přístupová práva kódů 3 Programování uživatelských

Více

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Stručná charakteristika: Plně elektronizovaná kapacitní dekáda s širokým rozsahem hodnot. Indikuje velké množství parametrů nastaveného kapacity včetně lokálních teplot.

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL Elektronický digitální univerzální regulátor patří do typové řady infrared regulátorů, které mohou ovládat různá zařízení

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3013 Funkce FrostGuard Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál.

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 1 Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů Provozní Manuál Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 2 Obsah 1. Krátký popis výrobku...... 3 2. Instalace..... 4 3. Provoz.....

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

Návod k obsluze. Výrobce

Návod k obsluze. Výrobce Nabíječ SCD 300 Návod k obsluze Výrobce TEMA Technika pro měřeni a automatizaci spol. s r.o. Tehovská 1290/64 100 00 Praha 10 tel./fax 274 783 375 e-mail:tema_sro@iol.cz soft.verze 1.4 datum vydání 11.11.2003

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 Funkce FrostGuard : Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více