Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska."

Transkript

1 říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou účinností od roku Příslušné pozměňovací návrhy poslanců budeme průběžně sledovat a informovat Vás o nich. Novela DPH schválená Poslaneckou sněmovnou je naopak spíše technického rázu, a proto se nepředpokládají problémy s jejím konečným schválením. Důchodová reforma (2. a 3. pilíř důchodového systému), o které detailně informuje odborná literatura i denní tisk a jež se dotkne každého z nás, by měla vstoupit v účinnost 1. ledna Prezidentovo veto příslušného zákona však může způsobit odklad reformy o rok (až do roku 2014). Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. Přeji Vám alespoň ještě pár dní babího léta. Pavel Rochowanski

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Vláda opět předložila Sněmovně návrh úsporných opatření Vláda znovu předložila Sněmovně návrh úsporných opatření s plánovanou účinností od roku Tisk 801 již prošel prvním čtením, nelze však vyloučit, že ve druhém a třetím čtení dozná změn. Novela zákona o DPH schválena Poslaneckou sněmovnou Zdaňovacím obdobím by měl být pro všechny poplatníky obecně kalendářní měsíc. Zahájení důchodové reformy by se mohlo posunout na rok 2014 Přehlasuje-li Sněmovna prezidentovo veto, rozšíří se stávající důchodový systém od ledna 2013 o nový pilíř, tzv. důchodové spoření. Důchodový systém tak budou tvořit tři pilíře povinné základní důchodové pojištění (I. pilíř), důchodové spoření (II. pilíř) a doplňkové penzijní spoření (III. pilíř). DOTACE A FONDY EU Prodloužení 3. výzvy programu Potenciál V průběhu srpna bylo vyhlášeno prodloužení 3. výzvy v dotačním programu Potenciál, který je zaměřen na podporu investic v oblasti výzkumu a vývoje. JUDIKATURA Rozhodnutí soudního dvora EU ve prospěch daňových poplatníků ve Velké Británii V nedávném rozsudku (C-18/11 Philips Electronics UK Ltd) se Soudní dvůr EU zabýval podmínkami uplatnění režimu tzv. skupinového zdanění ve Velké Británii. NOVINKY Z EU A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA Změna smlouvy se Švýcarskem o zamezení dvojímu zdanění Daň, kterou lze vybrat z dividend vyplácených dceřinými společnostmi mateřským společnostem, se bude snižovat ze současných 5 % z hrubé částky dividend při vlastnictví 25% podílu na společnosti, na 0 % při vlastnictví 10% podílu nepřetržitě po dobu alespoň jednoho roku. Nová smlouva s Dánskem o zamezení dvojímu zdanění Nová smlouva zavádí osvobození pro výplatu dividend mezi společnostmi, činí-li podíl na vyplácející společnosti alespoň 10 %, a dále osvobození pro výplaty dividend penzijním fondům. V ostatních případech se uplatní 15% srážka daně. SLOVENSKO Novela zákona o dani z príjmov v medzirezortnom pripomienkovom konaní Slovenská vláda navrhuje od 1. ledna 2013 zavést druhé pásmo sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 25 % od základu daně přesahujícího eur. Sazba daně z příjmů právnických osob by se měla zvýšit na 23 %.

3 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Vláda opět předložila Sněmovně návrh úsporných opatření s plánovanou účinností od roku 2013 Tzv. protischodkový balíček (tisk 695) Sněmovna definitivně neschválila a tím tento tisk ukončil svůj legislativní proces. Vláda však již následující den po odmítnutí Sněmovnou předložila návrh zákona ve shodném znění (nyní tisk 801). Ten již prošel prvním čtením, avšak nelze vyloučit, že ve druhém a třetím čtení dozná změn. Pokračování schvalovacího procesu lze očekávat v polovině října Dovolujeme si shrnout nejvýznamnější opatření: Trvalá opatření Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob. Zvýšení srážkové daně z pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým rájům z 15 % na 35 %. V roce 2013 se omezí tzv. zelená nafta a od roku 2014 bude zcela eliminován nárok na vrácení části zaplacené spotřební daně z minerálních olejů osobám, které použily motorovou naftu pro zemědělskou prvovýrobu. Zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod, tedy ze 3 % na 4 %. Sjednocení sociálních dávek v oblasti bydlení: bude zaveden příspěvek na náklady bydlení poskytovaný ze systému hmotné nouze. Dočasná opatření na roky Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy (v roce 2012 se jedná o Kč měsíčně). Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce. Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, tedy na 21 % a 15 %. Od roku 2013 by tedy neplatila jednotná sazba 17,5 %, jak bylo plánováno. Zrušení maximální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění: v letošním roce platí roční maximum ve výši 72násobku průměrné mzdy, což odpovídá částce Kč. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Novela zákona o DPH schválena Poslaneckou sněmovnou Poslanecká sněmovna schválila koncem září ve třetím čtení tzv. technickou novelu zákona o DPH, která by z velké části měla nabýt účinnosti 1. ledna Jelikož tato novela neobsahuje žádná ustanovení, která by se týkala daňových sazeb, bude s velkou pravděpodobností schválena.

4 O nejvýznamnějších bodech novely jsme Vás již informovali v předchozích číslech našich Finančních aktualit (viz dubnové a srpnové vydání Finančních aktualit). V rámci třetího čtení schválila Poslanecká sněmovna několik pozměňovacích návrhů. Z těchto schválených návrhů bychom chtěli upozornit zejména na následující: Zdaňovací období zdaňovacím obdobím by měl být pro všechny poplatníky obecně kalendářní měsíc. U nových plátců bude změna na čtvrtletní zdaňovací období možná (s určitou výjimkou) až po uplynutí dvou kalendářních let od registrace. U stávajících čtvrtletních plátců bude za určitých podmínek možné zachování čtvrtletního období i v budoucnosti. Činnosti pojišťovacích a zajišťovacích zprostředkovatelů novela oproti původnímu návrhu osvobozuje u těchto osob od DPH (bez nároku na odpočet) všechny služby související s pojištěním nebo zajištěním. Rozšíření ručení za odvod DPH pozměňovací návrh rozšířil okruh situací, v nichž odběratel ze zákona ručí za odvod DPH z přijatého plnění. Nově bude ručit také příjemce plnění, který nakoupil pohonné hmoty od distributora pohonných hmot, pokud tento nebyl jako distributor řádně registrován (dle zákona o pohonných hmotách). Jak jsme již uvedli výše, novelu, která by měla mimo jiné upravit s účinností od 1. ledna 2013 sazby DPH, projednala v prvním čtení Poslanecká sněmovna (tisk 801). Pokud by novelu neschválila, bude od 1. ledna 2013 platit jednotná sazba DPH 17,5 %, schválená již v roce Legislativní vývoj v oblasti DPH budeme i nadále sledovat. Novinkám v oblasti DPH se bude věnovat také tradiční seminář, který připravujeme na závěr října V případě zájmu o další informace týkající se semináře kontaktujte Janu Kožíškovou Petr Toman, tel.: Zuzana Jatiová, tel.: Zahájení důchodové reformy by se mohlo posunout na rok 2014 Prezident vetoval zákon, který má být v podstatě jen technickým dokončením penzijní reformy, jejíž hlavní část už byla schválena dříve a která má být zahájena roku Bez vetovaného zákona by neexistovala nutná individualizace plateb daní a veřejného pojistného a důchodová reforma by tak zřejmě musela být odložena o rok. Návrh zákona se nyní vrátil do Poslanecké sněmovny, která o něm bude znovu hlasovat na nejbližší schůzi začínající 23. října. Pro přehlasování veta potřebuje vláda podporu minimálně 101 poslanců (nadpoloviční většina všech poslanců). Co přinese penzijní reforma, ať už bude zahájena v roce 2013 či 2014? Níže uvádíme stručný přehled hlavních prvků všech tří pilířů důchodového systému. Stávající důchodový systém bude rozšířen o nový pilíř umožňující spořit na stáří prostřednictvím tzv. důchodového spoření. Důchodový systém tak budou tvořit tři pilíře povinné základní důchodové pojištění (I. pilíř), důchodové spoření (II. pilíř) a doplňkové penzijní spoření (III. pilíř).

5 I nadále budou osoby výdělečně činné povinně hradit pojistné na důchodové pojištění do státního systému (I. pilíř). Sazba pojistného však bude odlišná v případě pojištěnce, který je zároveň účastníkem II. pilíře. Důchodové spoření, neboli II. pilíř důchodové reformy, je dobrovolný systém. Pokud se však pojištěnec rozhodne do tohoto systému vstoupit, musí v něm setrvat (a přispívat do něho) až do doby dosažení nároku na výplatu starobního důchodu z I. pilíře. Účastník II. pilíře bude na důchodové spoření odvádět měsíčně 5 % ze svého hrubého příjmu, a to až do výše ročního maximálního vyměřovacího základu. O část odvodu na důchodové spoření (3 %) se sníží výše jeho odvodu do státního systému (I. pilíř). Osoba, která se účastní důchodového spoření, tedy bude odvádět 3,5 % z hrubého příjmu do I. pilíře a 5 % z hrubého příjmu do II. pilíře. Celkem tedy bude měsíčně odvádět 8,5 % ze svého hrubého příjmu. Osoba, která se na základě svého rozhodnutí nestane účastníkem důchodového spoření, bude nadále odvádět 6,5 % ze svého hrubého příjmu do státního důchodového systému (I. pilíře). V obou případech bude aplikován maximální roční vyměřovací základ. Výplata důchodu z II. pilíře bude podmíněna dosažením nároku na výplatu důchodu z I. pilíře. Důchodové spoření neumožní vyplacení naspořených prostředků jednorázově, ale prostředky účastníka budou převedeny formou jednorázového pojistného na jeho pojištění důchodu. Účastník si následně zvolí způsob výplaty penze ze tří nabízených variant. První možností je renta na 20 let, kdy pojišťovna rozpočítá naspořené peníze na tuto dobu a účastníkovi následně vyplácí měsíčně odpovídající část prostředků z jeho účtu. V případě úmrtí před vyčerpáním naspořené částky obdrží dědicové účastníka zbývající část nevyčerpaných prostředků jednorázově. Další možností výplaty důchodu z II. pilíře je doživotní penze. V tomto případě výplata penze končí úmrtím a nedědí se. Poslední variantou je anuita s pozůstalostní penzí na tři roky. Výplata penze nekončí úmrtím, nýbrž životní pojišťovna vyplácí osobě, kterou účastník určil, po tři roky pozůstalostní penzi ve výši odpovídající starobní penzi. Pokud by účastník II. pilíře zemřel během spoření předtím, než by mu vznikl nárok na výplatu důchodu, stanou se naspořené částky předmětem dědického řízení. V případě, že by dědic byl také účastníkem důchodového spoření, budou naspořené prostředky převedeny na jeho účet ve II. pilíři. Pokud by dědic nebyl účasten důchodového spoření, podíl na dědictví mu bude vyplacen hotově. V případě nezletilého dědice budou naspořené prostředky vypláceny pojišťovnou formou sirotčího důchodu po dobu 5 let. Díky spoření do II. pilíře bude mít účastník větší přehled o vložených prostředcích. Zároveň bude mít větší jistotu o jejich spravování, neboť budou deponovány na oddělený účet nezávislý na státu. S ohledem na nejednotný názor představitelů různých politických stran na penzijní reformu je však možné, že by se podmínky důchodového systému České republiky mohly v budoucnu měnit či upravovat. Lhůta, během níž se musí pojištěnec rozhodnout, zda bude přispívat do II. pilíře, závisí na jeho věku. Lidé starší 35 let mají na své rozhodnutí čas pouze do konce června 2013 (bude-li veto prezidenta přehlasováno). Poté pro ně zaniká možnost vstoupit do důchodového spoření (II. pilíře). Lidé mladší 35 let mohou vstoupit do II. pilíře kdykoliv, nejpozději však do konce roku, v němž dosáhnou tohoto věku. Další možností, jak spořit na stáří, bude tzv. doplňkové penzijní spoření (III. pilíř), které nahradí současné penzijní připojištění. Doplňkové penzijní spoření bude dobrovolné a bude možné z něho vystoupit. Účastníci si budou moci zvolit částku měsíčního vkladu a dle potřeby ji měnit. Nadále budou

6 mít nárok na státní příspěvek, který je však nastaven trochu odlišně než nyní tak, aby motivoval k vyššímu spoření (minimální úložka 300,- Kč oproti stávajícím 100,- Kč). Doplňkové penzijní spoření bude nadále podporováno i daňovými výhodami tak, jako je tomu u dnešního penzijního připojištění. Do konce listopadu 2012 lze uzavřít smlouvu o penzijním připojištění za stávajících podmínek. Prostředky naspořené do penzijního připojištění na základě těchto starých smluv budou od ledna 2013 převedeny do tzv. transformovaného fondu garantujícího stejně jako dnes nezáporný výnos. Popsaná úprava se uplatní i u příspěvků zaplacených po 1. lednu 2013, byla-li smlouva o penzijním připojištění uzavřena do konce listopadu Na rozdíl od současného penzijního připojištění nebude při účasti v doplňkovém penzijním spoření garantován nezáporný výnos, neboť vloženými prostředky budou účastníci ručit za investice fondu. Na druhou stranu si účastník bude moci zvolit, jak mají být vložené prostředky investovány konzervativně (především státní dluhopisy), vyváženě s menším podílem akcií, či dynamicky s významnějším podílem akcií. Doplňkové penzijní spoření oproti současnému penzijnímu připojištění dále neumožní vyplacení tzv. výsluhové penze po 15 letech spoření, kdy si účastník může vybrat polovinu naspořených prostředků. Nárok na výplatu dávek z penzijního spoření bude odvozen od dosažení důchodového věku. V současné době je navrhována novelizace úpravy doplňkového penzijního spoření, která by umožnila výplatu tzv. předdůchodů. Penze by tak bylo možné vyplácet již ve věku o 5 let nižším, než kdy účastník dosáhne věku potřebného pro vznik nároku na výplatu starobního důchodu z I. pilíře. O dalším legislativním vývoji v této oblasti Vás budeme informovat v příštím vydání Finančních aktualit. Prodloužení 3. výzvy programu Potenciál Ivana Stibůrková, tel.: Gabriela Pintová, tel.: DOTACE A FONDY EU V průběhu srpna bylo vyhlášeno prodloužení 3. výzvy v dotačním programu Potenciál, který se zaměřuje na podporu investic v oblasti výzkumu a vývoje. Přestože je počet přijatých registračních žádostí vysoký, výzva je stále otevřená, a to až do 15. října Dotace lze čerpat na investice, jimiž se zřizuje či rozšiřuje vývojové centrum (oddělení). Podporu získají projekty s nejzazším termínem dokončení dne 31. května Mezi způsobilé výdaje patří: Stroje a zařízení (spolu s dlouhodobým nehmotným majetkem musí představovat min. 50 % způsobilých investičních výdajů), budovy (do výše 40 % způsobilých investičních výdajů), pozemky (do výše 10 % způsobilých investičních výdajů), pořízení práv duševního vlastnictví a softwaru, náklady na povinnou publicitu projektu. Mezi obecné podmínky patří nutnost doložit uzavření minimálně dvou po sobě následujících účetních období ke dni podání registrační žádosti žadatelem a dále nutnost doložit stavební povolení a územní

7 rozhodnutí již k datu podání plné žádosti, pokud se mezi podpořenými výdaji budou nalézat uvedené budovy či jejich technické zhodnocení. Minimální výše investice činí v případě velkých společností 10 mil. Kč; každý žadatel může předložit pouze jeden projekt na jeden kraj. Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. Maximální výše dotace je stanovena na 40 % z hodnoty investice, nejvíce však na 50 mil. Kč (v regionech se soustředěnou podporou státu až na 100 mil. Kč). Více informací naleznete na webových stránkách: Daniel Szmaragowski, tel.: Karin Tomanová, tel.: JUDIKATURA Rozhodnutí Soudního dvora EU ve prospěch daňových poplatníků ve Velké Británii V nedávném rozsudku (C-18/11 Philips Electronics UK Ltd) se Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zabýval podmínkami pro uplatnění režimu skupinového zdanění ve Velké Británii. V rámci režimu skupinového zdanění umožňuje Velká Británie přenos daňových ztrát mezi společnostmi ve skupině nebo konsorciu. Taková možnost existuje pouze mezi společnostmi, které jsou daňovými rezidenty Velké Británie, a za určitých podmínek i ve vztahu k zahraničním společnostem, které mají na území Velké Británie stálou provozovnu. V daném případě se jednalo o druhou z uvedených situací. Společnost, jež byla daňovým rezidentem Velké Británie, se domáhala možnosti uplatnit daňovou ztrátu vygenerovanou stálou provozovnou nizozemské společnosti, s níž tvořila konsorcium. Tento požadavek však daňová správa Velké Británie neakceptovala. Zákonné podmínky pro přenos ztráty byly dle vyjádření daňové správy porušeny tím, že ztráty generované stálou provozovnou mohly být uplatněny i proti dani v Nizozemsku. SDEU však rozhodl, že podobná podmínka odporuje právu EU, neboť Velká Británie byla zároveň oprávněna zdaňovat zisky dosahované prostřednictvím stálé provozovny nizozemské společnosti, a nebyl tedy legitimní důvod k tomu, aby daňová správa odepřela možnost přenosu daňových ztrát stálé provozovny na území Velké Británie. Uvedený rozsudek je dalším z řady rozhodnutí, v nichž SDEU interpretoval právo EU ve prospěch daňových poplatníků. V České republice by výše uvedené závěry SDEU mohly být zajímavé pro poplatníky se stálou provozovnou ve Velké Británii. Luděk Vacík, tel.: Eva Doložílková, tel.:

8 NOVINKY Z EU A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA Změna smlouvy se Švýcarskem o zamezení dvojímu zdanění V září byl podepsán protokol upravující smlouvu mezi Českou republikou a Švýcarskem o zamezení dvojímu zdanění. Smlouva je v platnosti od roku 1997, daňové vztahy mezi těmito státy budou tedy upraveny po patnácti letech. Protokol je poměrně rozsáhlý a mění následující články: článek 5 (Stálá provozovna), 9 (Sdružené podniky), 10 (Dividendy), 11 (Úroky), 12 (Licenční poplatky), 17 (Umělci a sportovci), 23 (Vyloučení dvojího zdanění), 24 (Zákaz diskriminace) a 26 (Výměna informací). Dále protokol obsahuje řadu interpretačních pravidel, zejména pro vysvětlení pojmů rezident a penzijní fond, pro přiřazení příjmů stálé provozovně a konečně i pravidel vztahujících se k praktickým otázkám výměny informací mezi smluvními státy. Legislativní schvalovací proces byl na obou stranách teprve zahájen, proto lze předpokládat, že nová smlouvy se začne uplatňovat nejdříve od roku Jaké nejpodstatnější změny protokol přináší? Definice rezidenta je upravena v souladu s definicí v modelové smlouvě OECD. Oba státy zároveň potvrzují, že právnická osoba, která byla založena ve smluvním státě podle jeho právních předpisů a která je obecně v tomto státě osvobozena od daně, je pro účely smlouvy považována za rezidenta daného státu. Definice stálé provozovny je upřesněna pouze v části týkající se stavenišť. U tohoto typu stálé provozovny zůstává i nadále časový test v délce 12 měsíců. Protokol nezavádí tzv. službovou stálou provozovnu. Daň, již lze vybrat z dividend vyplácených dceřinými společnostmi společnostem mateřským, se snižuje ze současných 5 % z hrubé částky dividend při vlastnictví 25% podílu na společnosti na 0 % při vlastnictví 10% podílu nepřetržitě po období alespoň jednoho roku. Článek Dividendy obsahuje novou kategorii příjemce dividend, který bude osvobozen u zdroje, a tím je penzijní fond nebo jiná instituce poskytující penzijní plány. Nadále platí pravidlo, dle něhož lze úroky zdanit pouze v zemi, v níž je příjemce úroků rezidentem. Článek Licenční poplatky obsahuje i nadále sazbu 10 % pro srážku při výplatě v zemi zdroje. Protokol přesto znovu potvrzuje pravidlo, že pokud ve vnitrostátním právu švýcarské strany nebude srážková daň na licenční poplatky, srážka u zdroje (prakticky pouze v ČR) může činit maximálně 5 %. Pro vyloučení dvojího zdanění se v ČR bude nadále používat zápočet daně. Nově protokol odkazuje na české vnitrostátní právo umožňující za určitých okolností použít metodu vynětí příjmů.

9 Článek Výměna informací je upraven v souladu s modelovou smlouvou OECD. Protokol navíc obsahuje praktické informace, jak postupovat v případě výměny informací na požádání, a dále zdůrazňuje, že článek nepřikazuje smluvním státům vyměňovat informace automaticky či spontánně. Článek Zákaz diskriminace obsahuje vysvětlující ustanovení ve vztahu k účastníkům penzijních plánů. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.: Nová smlouva s Dánskem o zamezení dvojímu zdanění Od 1. ledna 2013 se velmi pravděpodobně začne uplatňovat nová smlouva s Dánskem o zamezení dvojímu zdanění. Smlouva stávající je v platnosti již 29. rokem, a je tedy v některých ustanoveních zastaralá. Co nového bude platit v daňových vztazích mezi Českou republikou a Dánskem? Shrnujeme nejvýznamnější změny: Definice stálé provozovny se rozšiřuje o tzv. službovou stálou provozovnu. Zároveň se použije časový test poskytování služeb po dobu 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. U staveniště zůstává časový test v délce 12 měsíců, přičemž pod tento typ stálé provozovny bude spadat i dozor spojený s takovouto činností. Technické zařízení k těžbě přírodních zdrojů používané po dobu 12 měsíců rovněž povede ke vzniku stálé provozovny. I činnost závislého zástupce, který bude udržovat ve státě zdroje zásobu zboží, z níž bude pravidelně dodávat zákazníkům jménem podniku, přestože nebude mít oprávnění jménem podniku uzavírat smlouvy, povede ke vzniku stálé provozovny. Dividendy mohou být v současné době zdaňovány v zemi zdroje ve výši 15 % bez ohledu na výši podílu. Nová smlouva zavádí osvobození pro výplatu mezi společnostmi, pokud je podíl alespoň 10procentní, a dále osvobození pro výplaty penzijním fondům. V ostatním případech se uplatní 15% srážka daně. U úroků nadále platí pravidlo, dle něhož úroky podléhají zdanění pouze ve státě, v němž je příjemce úroků rezidentem. Poplatky za užití autorského práva nadále zůstávají v zemi zdroje osvobozeny a mohou být zdaněny pouze v zemi rezidence. U průmyslových licenčních poplatků se daň u zdroje zvyšuje ze současných 5 % na 10 %. V protokolu uzavřeném společně se smlouvou je však připojena doložka nejvyšších výhod vztahující se právě k licenčním poplatkům. Její ustanovení spočívá v tom, že pokud ČR uzavře s některým jiným státem výhodnější úpravu zdanění licenčních poplatků (například nižší sazba, osvobození), tak se tato výhodnější úprava automaticky uplatní i na vztahy mezi ČR a Dánskem. Smlouva nově zavádí možnost zdanění příjmů v zemi zdroje při prodeji akcií nemovitostních společností (tedy v zemi, kde je nemovitost umístěna). Podle nové smlouvy bude stát zdroje mít právo zdanit nejenom výplaty penzí z veřejných systémů sociálního zabezpečení, nýbrž i výplaty ze soukromých fondů, pokud jsou příspěvky placené účastníkem zčásti nebo zcela daňově odčitatelné od základu daně účastníka penzijního plánu nebo pokud jsou příspěvky placené zaměstnavatelem zcela nezdanitelné u účastníka penzijního plánu.

10 Nová smlouva zavádí na české straně jako metodu vyloučení dvojího zdanění pouze zápočet daně. Smlouva stávající používá obecně metodu vynětí příjmů a zápočet pouze pro dividendy, licenční poplatky, odměny statutárních orgánů a příjmy umělců a sportovců. Nová smlouva se, stejně jako smlouva stávající, nevztahuje na Grónsko ani Faerské ostrovy. Potvrzuje však možnost teritoriálního rozšíření na tyto oblasti. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.: Novela zákona o dani z príjmov v medzirezortnom pripomienkovom konaní SLOVENSKO Do skráteného medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh vládnej novely zákona o dani z príjmov, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára Novelou by mali byť prijaté opatrenia zamerané na zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu, pričom tieto sa dotknú fyzických osôb aj právnických osôb. Navrhuje sa zvýšenie sadzby dane z príjmov fyzickej osoby na 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima. Progresívnemu zdaneniu by tak mala podliehať fyzická osoba zo základom dane vo výške približne eur, čo v prípade zamestnanca zodpovedá hrubému príjmu približne eur v roku Príjmy vybraných ústavných činiteľov by mali byť navyše zdaňované osobitnou sadzbou dane vo výške 5 %. Sadzba dane z príjmov právnickej osoby by sa mala zvýšiť na 23 %. Fyzických osôb, ktoré si uplatňujú paušálne výdavky sa dotkne ich obmedzenie na maximálnu výšku eur ročne, pričom paušálne výdavky už nebude možné uplatniť pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností. Navrhuje sa tiež sprísnenie podmienok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) ako aj daňového bonusu, ktorý si daňovník bude môcť uplatniť najviac do dovŕšenia 19 rokov veku vyživovaného dieťaťa. Návrh novely obsahuje pomerne málo prechodných ustanovení. Preto nie je celkom jasné napríklad to, aké sadzby dane by sa mali použiť pri podávaní daňových priznaní od 1. januára 2013 za zdaňovacie obdobia končiace/začínajúce pred týmto dátumom. Predpokladáme, že toto by sa malo vyjasniť v ďalšom legislatívnom procese. Budeme sledovať ďalší vývoj a podľa potreby prinášať aktuálne informácie. Branislav Ďurajka, tel.: +421 (0) Michaela Stachová, tel.: +421 (0)

11 KRÁTCE Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 281/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Vláda schválila nařízení umožňující dopravcům v závislosti na jejich odvodech na mýtném čerpat až 13% slevy z původní sazby. Nástupnickou organizací současného Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie bude Státní fond kinematografie. Nový fond bude financován i poplatky z audiovizuálních mediálních služeb, jak to vyplývá z novely zákona o audiovizi, schválené ve třetím čtení ve Sněmovně. Sněmovna schválila zvýšení spotřební daně z cigaret a tabáku. Bankovní rada ČNB se rozhodla snížit dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na rekordní minimum 0,25 %. Lombardní sazba byla snížena o 75 bazických bodů na 0,75 %, diskontní sazba klesla o 15 bazických bodů na 0,10 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 1. října Od 1. ledna 2012 je nárok na výplatu rodičovského příspěvku podmíněn bydlištěm v ČR. V této souvislosti nyní úřady práce obesílají jednotlivé příjemce rodičovského příspěvku s požadavkem, aby doložili místo bydliště v ČR do konce října 2012, pokud již nebylo ověřeno při návštěvě úřadu práce během tohoto roku. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 Katarína Dobešová - (8.11.2012) Změny související se zdaňováním mezd od r. 2013 1. Daňové úlevy na doplňkové penzijní spoření (schválené změny) Od roku 2013 nabývá účinnosti

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PODNIKÁNÍ NA SLOVENSKU srpen 2013 I. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daň z příjmů je ve Slovenské republice upravena zákonem č. 595/2003 Z.Z., o dani z príjmov (http://www.szk.sk/legislativa/zakon-o-dani-z-prijmov/).

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více