Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska."

Transkript

1 říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou účinností od roku Příslušné pozměňovací návrhy poslanců budeme průběžně sledovat a informovat Vás o nich. Novela DPH schválená Poslaneckou sněmovnou je naopak spíše technického rázu, a proto se nepředpokládají problémy s jejím konečným schválením. Důchodová reforma (2. a 3. pilíř důchodového systému), o které detailně informuje odborná literatura i denní tisk a jež se dotkne každého z nás, by měla vstoupit v účinnost 1. ledna Prezidentovo veto příslušného zákona však může způsobit odklad reformy o rok (až do roku 2014). Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. Přeji Vám alespoň ještě pár dní babího léta. Pavel Rochowanski

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Vláda opět předložila Sněmovně návrh úsporných opatření Vláda znovu předložila Sněmovně návrh úsporných opatření s plánovanou účinností od roku Tisk 801 již prošel prvním čtením, nelze však vyloučit, že ve druhém a třetím čtení dozná změn. Novela zákona o DPH schválena Poslaneckou sněmovnou Zdaňovacím obdobím by měl být pro všechny poplatníky obecně kalendářní měsíc. Zahájení důchodové reformy by se mohlo posunout na rok 2014 Přehlasuje-li Sněmovna prezidentovo veto, rozšíří se stávající důchodový systém od ledna 2013 o nový pilíř, tzv. důchodové spoření. Důchodový systém tak budou tvořit tři pilíře povinné základní důchodové pojištění (I. pilíř), důchodové spoření (II. pilíř) a doplňkové penzijní spoření (III. pilíř). DOTACE A FONDY EU Prodloužení 3. výzvy programu Potenciál V průběhu srpna bylo vyhlášeno prodloužení 3. výzvy v dotačním programu Potenciál, který je zaměřen na podporu investic v oblasti výzkumu a vývoje. JUDIKATURA Rozhodnutí soudního dvora EU ve prospěch daňových poplatníků ve Velké Británii V nedávném rozsudku (C-18/11 Philips Electronics UK Ltd) se Soudní dvůr EU zabýval podmínkami uplatnění režimu tzv. skupinového zdanění ve Velké Británii. NOVINKY Z EU A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA Změna smlouvy se Švýcarskem o zamezení dvojímu zdanění Daň, kterou lze vybrat z dividend vyplácených dceřinými společnostmi mateřským společnostem, se bude snižovat ze současných 5 % z hrubé částky dividend při vlastnictví 25% podílu na společnosti, na 0 % při vlastnictví 10% podílu nepřetržitě po dobu alespoň jednoho roku. Nová smlouva s Dánskem o zamezení dvojímu zdanění Nová smlouva zavádí osvobození pro výplatu dividend mezi společnostmi, činí-li podíl na vyplácející společnosti alespoň 10 %, a dále osvobození pro výplaty dividend penzijním fondům. V ostatních případech se uplatní 15% srážka daně. SLOVENSKO Novela zákona o dani z príjmov v medzirezortnom pripomienkovom konaní Slovenská vláda navrhuje od 1. ledna 2013 zavést druhé pásmo sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 25 % od základu daně přesahujícího eur. Sazba daně z příjmů právnických osob by se měla zvýšit na 23 %.

3 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Vláda opět předložila Sněmovně návrh úsporných opatření s plánovanou účinností od roku 2013 Tzv. protischodkový balíček (tisk 695) Sněmovna definitivně neschválila a tím tento tisk ukončil svůj legislativní proces. Vláda však již následující den po odmítnutí Sněmovnou předložila návrh zákona ve shodném znění (nyní tisk 801). Ten již prošel prvním čtením, avšak nelze vyloučit, že ve druhém a třetím čtení dozná změn. Pokračování schvalovacího procesu lze očekávat v polovině října Dovolujeme si shrnout nejvýznamnější opatření: Trvalá opatření Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob. Zvýšení srážkové daně z pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým rájům z 15 % na 35 %. V roce 2013 se omezí tzv. zelená nafta a od roku 2014 bude zcela eliminován nárok na vrácení části zaplacené spotřební daně z minerálních olejů osobám, které použily motorovou naftu pro zemědělskou prvovýrobu. Zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod, tedy ze 3 % na 4 %. Sjednocení sociálních dávek v oblasti bydlení: bude zaveden příspěvek na náklady bydlení poskytovaný ze systému hmotné nouze. Dočasná opatření na roky Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy (v roce 2012 se jedná o Kč měsíčně). Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce. Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, tedy na 21 % a 15 %. Od roku 2013 by tedy neplatila jednotná sazba 17,5 %, jak bylo plánováno. Zrušení maximální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění: v letošním roce platí roční maximum ve výši 72násobku průměrné mzdy, což odpovídá částce Kč. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Novela zákona o DPH schválena Poslaneckou sněmovnou Poslanecká sněmovna schválila koncem září ve třetím čtení tzv. technickou novelu zákona o DPH, která by z velké části měla nabýt účinnosti 1. ledna Jelikož tato novela neobsahuje žádná ustanovení, která by se týkala daňových sazeb, bude s velkou pravděpodobností schválena.

4 O nejvýznamnějších bodech novely jsme Vás již informovali v předchozích číslech našich Finančních aktualit (viz dubnové a srpnové vydání Finančních aktualit). V rámci třetího čtení schválila Poslanecká sněmovna několik pozměňovacích návrhů. Z těchto schválených návrhů bychom chtěli upozornit zejména na následující: Zdaňovací období zdaňovacím obdobím by měl být pro všechny poplatníky obecně kalendářní měsíc. U nových plátců bude změna na čtvrtletní zdaňovací období možná (s určitou výjimkou) až po uplynutí dvou kalendářních let od registrace. U stávajících čtvrtletních plátců bude za určitých podmínek možné zachování čtvrtletního období i v budoucnosti. Činnosti pojišťovacích a zajišťovacích zprostředkovatelů novela oproti původnímu návrhu osvobozuje u těchto osob od DPH (bez nároku na odpočet) všechny služby související s pojištěním nebo zajištěním. Rozšíření ručení za odvod DPH pozměňovací návrh rozšířil okruh situací, v nichž odběratel ze zákona ručí za odvod DPH z přijatého plnění. Nově bude ručit také příjemce plnění, který nakoupil pohonné hmoty od distributora pohonných hmot, pokud tento nebyl jako distributor řádně registrován (dle zákona o pohonných hmotách). Jak jsme již uvedli výše, novelu, která by měla mimo jiné upravit s účinností od 1. ledna 2013 sazby DPH, projednala v prvním čtení Poslanecká sněmovna (tisk 801). Pokud by novelu neschválila, bude od 1. ledna 2013 platit jednotná sazba DPH 17,5 %, schválená již v roce Legislativní vývoj v oblasti DPH budeme i nadále sledovat. Novinkám v oblasti DPH se bude věnovat také tradiční seminář, který připravujeme na závěr října V případě zájmu o další informace týkající se semináře kontaktujte Janu Kožíškovou Petr Toman, tel.: Zuzana Jatiová, tel.: Zahájení důchodové reformy by se mohlo posunout na rok 2014 Prezident vetoval zákon, který má být v podstatě jen technickým dokončením penzijní reformy, jejíž hlavní část už byla schválena dříve a která má být zahájena roku Bez vetovaného zákona by neexistovala nutná individualizace plateb daní a veřejného pojistného a důchodová reforma by tak zřejmě musela být odložena o rok. Návrh zákona se nyní vrátil do Poslanecké sněmovny, která o něm bude znovu hlasovat na nejbližší schůzi začínající 23. října. Pro přehlasování veta potřebuje vláda podporu minimálně 101 poslanců (nadpoloviční většina všech poslanců). Co přinese penzijní reforma, ať už bude zahájena v roce 2013 či 2014? Níže uvádíme stručný přehled hlavních prvků všech tří pilířů důchodového systému. Stávající důchodový systém bude rozšířen o nový pilíř umožňující spořit na stáří prostřednictvím tzv. důchodového spoření. Důchodový systém tak budou tvořit tři pilíře povinné základní důchodové pojištění (I. pilíř), důchodové spoření (II. pilíř) a doplňkové penzijní spoření (III. pilíř).

5 I nadále budou osoby výdělečně činné povinně hradit pojistné na důchodové pojištění do státního systému (I. pilíř). Sazba pojistného však bude odlišná v případě pojištěnce, který je zároveň účastníkem II. pilíře. Důchodové spoření, neboli II. pilíř důchodové reformy, je dobrovolný systém. Pokud se však pojištěnec rozhodne do tohoto systému vstoupit, musí v něm setrvat (a přispívat do něho) až do doby dosažení nároku na výplatu starobního důchodu z I. pilíře. Účastník II. pilíře bude na důchodové spoření odvádět měsíčně 5 % ze svého hrubého příjmu, a to až do výše ročního maximálního vyměřovacího základu. O část odvodu na důchodové spoření (3 %) se sníží výše jeho odvodu do státního systému (I. pilíř). Osoba, která se účastní důchodového spoření, tedy bude odvádět 3,5 % z hrubého příjmu do I. pilíře a 5 % z hrubého příjmu do II. pilíře. Celkem tedy bude měsíčně odvádět 8,5 % ze svého hrubého příjmu. Osoba, která se na základě svého rozhodnutí nestane účastníkem důchodového spoření, bude nadále odvádět 6,5 % ze svého hrubého příjmu do státního důchodového systému (I. pilíře). V obou případech bude aplikován maximální roční vyměřovací základ. Výplata důchodu z II. pilíře bude podmíněna dosažením nároku na výplatu důchodu z I. pilíře. Důchodové spoření neumožní vyplacení naspořených prostředků jednorázově, ale prostředky účastníka budou převedeny formou jednorázového pojistného na jeho pojištění důchodu. Účastník si následně zvolí způsob výplaty penze ze tří nabízených variant. První možností je renta na 20 let, kdy pojišťovna rozpočítá naspořené peníze na tuto dobu a účastníkovi následně vyplácí měsíčně odpovídající část prostředků z jeho účtu. V případě úmrtí před vyčerpáním naspořené částky obdrží dědicové účastníka zbývající část nevyčerpaných prostředků jednorázově. Další možností výplaty důchodu z II. pilíře je doživotní penze. V tomto případě výplata penze končí úmrtím a nedědí se. Poslední variantou je anuita s pozůstalostní penzí na tři roky. Výplata penze nekončí úmrtím, nýbrž životní pojišťovna vyplácí osobě, kterou účastník určil, po tři roky pozůstalostní penzi ve výši odpovídající starobní penzi. Pokud by účastník II. pilíře zemřel během spoření předtím, než by mu vznikl nárok na výplatu důchodu, stanou se naspořené částky předmětem dědického řízení. V případě, že by dědic byl také účastníkem důchodového spoření, budou naspořené prostředky převedeny na jeho účet ve II. pilíři. Pokud by dědic nebyl účasten důchodového spoření, podíl na dědictví mu bude vyplacen hotově. V případě nezletilého dědice budou naspořené prostředky vypláceny pojišťovnou formou sirotčího důchodu po dobu 5 let. Díky spoření do II. pilíře bude mít účastník větší přehled o vložených prostředcích. Zároveň bude mít větší jistotu o jejich spravování, neboť budou deponovány na oddělený účet nezávislý na státu. S ohledem na nejednotný názor představitelů různých politických stran na penzijní reformu je však možné, že by se podmínky důchodového systému České republiky mohly v budoucnu měnit či upravovat. Lhůta, během níž se musí pojištěnec rozhodnout, zda bude přispívat do II. pilíře, závisí na jeho věku. Lidé starší 35 let mají na své rozhodnutí čas pouze do konce června 2013 (bude-li veto prezidenta přehlasováno). Poté pro ně zaniká možnost vstoupit do důchodového spoření (II. pilíře). Lidé mladší 35 let mohou vstoupit do II. pilíře kdykoliv, nejpozději však do konce roku, v němž dosáhnou tohoto věku. Další možností, jak spořit na stáří, bude tzv. doplňkové penzijní spoření (III. pilíř), které nahradí současné penzijní připojištění. Doplňkové penzijní spoření bude dobrovolné a bude možné z něho vystoupit. Účastníci si budou moci zvolit částku měsíčního vkladu a dle potřeby ji měnit. Nadále budou

6 mít nárok na státní příspěvek, který je však nastaven trochu odlišně než nyní tak, aby motivoval k vyššímu spoření (minimální úložka 300,- Kč oproti stávajícím 100,- Kč). Doplňkové penzijní spoření bude nadále podporováno i daňovými výhodami tak, jako je tomu u dnešního penzijního připojištění. Do konce listopadu 2012 lze uzavřít smlouvu o penzijním připojištění za stávajících podmínek. Prostředky naspořené do penzijního připojištění na základě těchto starých smluv budou od ledna 2013 převedeny do tzv. transformovaného fondu garantujícího stejně jako dnes nezáporný výnos. Popsaná úprava se uplatní i u příspěvků zaplacených po 1. lednu 2013, byla-li smlouva o penzijním připojištění uzavřena do konce listopadu Na rozdíl od současného penzijního připojištění nebude při účasti v doplňkovém penzijním spoření garantován nezáporný výnos, neboť vloženými prostředky budou účastníci ručit za investice fondu. Na druhou stranu si účastník bude moci zvolit, jak mají být vložené prostředky investovány konzervativně (především státní dluhopisy), vyváženě s menším podílem akcií, či dynamicky s významnějším podílem akcií. Doplňkové penzijní spoření oproti současnému penzijnímu připojištění dále neumožní vyplacení tzv. výsluhové penze po 15 letech spoření, kdy si účastník může vybrat polovinu naspořených prostředků. Nárok na výplatu dávek z penzijního spoření bude odvozen od dosažení důchodového věku. V současné době je navrhována novelizace úpravy doplňkového penzijního spoření, která by umožnila výplatu tzv. předdůchodů. Penze by tak bylo možné vyplácet již ve věku o 5 let nižším, než kdy účastník dosáhne věku potřebného pro vznik nároku na výplatu starobního důchodu z I. pilíře. O dalším legislativním vývoji v této oblasti Vás budeme informovat v příštím vydání Finančních aktualit. Prodloužení 3. výzvy programu Potenciál Ivana Stibůrková, tel.: Gabriela Pintová, tel.: DOTACE A FONDY EU V průběhu srpna bylo vyhlášeno prodloužení 3. výzvy v dotačním programu Potenciál, který se zaměřuje na podporu investic v oblasti výzkumu a vývoje. Přestože je počet přijatých registračních žádostí vysoký, výzva je stále otevřená, a to až do 15. října Dotace lze čerpat na investice, jimiž se zřizuje či rozšiřuje vývojové centrum (oddělení). Podporu získají projekty s nejzazším termínem dokončení dne 31. května Mezi způsobilé výdaje patří: Stroje a zařízení (spolu s dlouhodobým nehmotným majetkem musí představovat min. 50 % způsobilých investičních výdajů), budovy (do výše 40 % způsobilých investičních výdajů), pozemky (do výše 10 % způsobilých investičních výdajů), pořízení práv duševního vlastnictví a softwaru, náklady na povinnou publicitu projektu. Mezi obecné podmínky patří nutnost doložit uzavření minimálně dvou po sobě následujících účetních období ke dni podání registrační žádosti žadatelem a dále nutnost doložit stavební povolení a územní

7 rozhodnutí již k datu podání plné žádosti, pokud se mezi podpořenými výdaji budou nalézat uvedené budovy či jejich technické zhodnocení. Minimální výše investice činí v případě velkých společností 10 mil. Kč; každý žadatel může předložit pouze jeden projekt na jeden kraj. Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. Maximální výše dotace je stanovena na 40 % z hodnoty investice, nejvíce však na 50 mil. Kč (v regionech se soustředěnou podporou státu až na 100 mil. Kč). Více informací naleznete na webových stránkách: Daniel Szmaragowski, tel.: Karin Tomanová, tel.: JUDIKATURA Rozhodnutí Soudního dvora EU ve prospěch daňových poplatníků ve Velké Británii V nedávném rozsudku (C-18/11 Philips Electronics UK Ltd) se Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zabýval podmínkami pro uplatnění režimu skupinového zdanění ve Velké Británii. V rámci režimu skupinového zdanění umožňuje Velká Británie přenos daňových ztrát mezi společnostmi ve skupině nebo konsorciu. Taková možnost existuje pouze mezi společnostmi, které jsou daňovými rezidenty Velké Británie, a za určitých podmínek i ve vztahu k zahraničním společnostem, které mají na území Velké Británie stálou provozovnu. V daném případě se jednalo o druhou z uvedených situací. Společnost, jež byla daňovým rezidentem Velké Británie, se domáhala možnosti uplatnit daňovou ztrátu vygenerovanou stálou provozovnou nizozemské společnosti, s níž tvořila konsorcium. Tento požadavek však daňová správa Velké Británie neakceptovala. Zákonné podmínky pro přenos ztráty byly dle vyjádření daňové správy porušeny tím, že ztráty generované stálou provozovnou mohly být uplatněny i proti dani v Nizozemsku. SDEU však rozhodl, že podobná podmínka odporuje právu EU, neboť Velká Británie byla zároveň oprávněna zdaňovat zisky dosahované prostřednictvím stálé provozovny nizozemské společnosti, a nebyl tedy legitimní důvod k tomu, aby daňová správa odepřela možnost přenosu daňových ztrát stálé provozovny na území Velké Británie. Uvedený rozsudek je dalším z řady rozhodnutí, v nichž SDEU interpretoval právo EU ve prospěch daňových poplatníků. V České republice by výše uvedené závěry SDEU mohly být zajímavé pro poplatníky se stálou provozovnou ve Velké Británii. Luděk Vacík, tel.: Eva Doložílková, tel.:

8 NOVINKY Z EU A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA Změna smlouvy se Švýcarskem o zamezení dvojímu zdanění V září byl podepsán protokol upravující smlouvu mezi Českou republikou a Švýcarskem o zamezení dvojímu zdanění. Smlouva je v platnosti od roku 1997, daňové vztahy mezi těmito státy budou tedy upraveny po patnácti letech. Protokol je poměrně rozsáhlý a mění následující články: článek 5 (Stálá provozovna), 9 (Sdružené podniky), 10 (Dividendy), 11 (Úroky), 12 (Licenční poplatky), 17 (Umělci a sportovci), 23 (Vyloučení dvojího zdanění), 24 (Zákaz diskriminace) a 26 (Výměna informací). Dále protokol obsahuje řadu interpretačních pravidel, zejména pro vysvětlení pojmů rezident a penzijní fond, pro přiřazení příjmů stálé provozovně a konečně i pravidel vztahujících se k praktickým otázkám výměny informací mezi smluvními státy. Legislativní schvalovací proces byl na obou stranách teprve zahájen, proto lze předpokládat, že nová smlouvy se začne uplatňovat nejdříve od roku Jaké nejpodstatnější změny protokol přináší? Definice rezidenta je upravena v souladu s definicí v modelové smlouvě OECD. Oba státy zároveň potvrzují, že právnická osoba, která byla založena ve smluvním státě podle jeho právních předpisů a která je obecně v tomto státě osvobozena od daně, je pro účely smlouvy považována za rezidenta daného státu. Definice stálé provozovny je upřesněna pouze v části týkající se stavenišť. U tohoto typu stálé provozovny zůstává i nadále časový test v délce 12 měsíců. Protokol nezavádí tzv. službovou stálou provozovnu. Daň, již lze vybrat z dividend vyplácených dceřinými společnostmi společnostem mateřským, se snižuje ze současných 5 % z hrubé částky dividend při vlastnictví 25% podílu na společnosti na 0 % při vlastnictví 10% podílu nepřetržitě po období alespoň jednoho roku. Článek Dividendy obsahuje novou kategorii příjemce dividend, který bude osvobozen u zdroje, a tím je penzijní fond nebo jiná instituce poskytující penzijní plány. Nadále platí pravidlo, dle něhož lze úroky zdanit pouze v zemi, v níž je příjemce úroků rezidentem. Článek Licenční poplatky obsahuje i nadále sazbu 10 % pro srážku při výplatě v zemi zdroje. Protokol přesto znovu potvrzuje pravidlo, že pokud ve vnitrostátním právu švýcarské strany nebude srážková daň na licenční poplatky, srážka u zdroje (prakticky pouze v ČR) může činit maximálně 5 %. Pro vyloučení dvojího zdanění se v ČR bude nadále používat zápočet daně. Nově protokol odkazuje na české vnitrostátní právo umožňující za určitých okolností použít metodu vynětí příjmů.

9 Článek Výměna informací je upraven v souladu s modelovou smlouvou OECD. Protokol navíc obsahuje praktické informace, jak postupovat v případě výměny informací na požádání, a dále zdůrazňuje, že článek nepřikazuje smluvním státům vyměňovat informace automaticky či spontánně. Článek Zákaz diskriminace obsahuje vysvětlující ustanovení ve vztahu k účastníkům penzijních plánů. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.: Nová smlouva s Dánskem o zamezení dvojímu zdanění Od 1. ledna 2013 se velmi pravděpodobně začne uplatňovat nová smlouva s Dánskem o zamezení dvojímu zdanění. Smlouva stávající je v platnosti již 29. rokem, a je tedy v některých ustanoveních zastaralá. Co nového bude platit v daňových vztazích mezi Českou republikou a Dánskem? Shrnujeme nejvýznamnější změny: Definice stálé provozovny se rozšiřuje o tzv. službovou stálou provozovnu. Zároveň se použije časový test poskytování služeb po dobu 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. U staveniště zůstává časový test v délce 12 měsíců, přičemž pod tento typ stálé provozovny bude spadat i dozor spojený s takovouto činností. Technické zařízení k těžbě přírodních zdrojů používané po dobu 12 měsíců rovněž povede ke vzniku stálé provozovny. I činnost závislého zástupce, který bude udržovat ve státě zdroje zásobu zboží, z níž bude pravidelně dodávat zákazníkům jménem podniku, přestože nebude mít oprávnění jménem podniku uzavírat smlouvy, povede ke vzniku stálé provozovny. Dividendy mohou být v současné době zdaňovány v zemi zdroje ve výši 15 % bez ohledu na výši podílu. Nová smlouva zavádí osvobození pro výplatu mezi společnostmi, pokud je podíl alespoň 10procentní, a dále osvobození pro výplaty penzijním fondům. V ostatním případech se uplatní 15% srážka daně. U úroků nadále platí pravidlo, dle něhož úroky podléhají zdanění pouze ve státě, v němž je příjemce úroků rezidentem. Poplatky za užití autorského práva nadále zůstávají v zemi zdroje osvobozeny a mohou být zdaněny pouze v zemi rezidence. U průmyslových licenčních poplatků se daň u zdroje zvyšuje ze současných 5 % na 10 %. V protokolu uzavřeném společně se smlouvou je však připojena doložka nejvyšších výhod vztahující se právě k licenčním poplatkům. Její ustanovení spočívá v tom, že pokud ČR uzavře s některým jiným státem výhodnější úpravu zdanění licenčních poplatků (například nižší sazba, osvobození), tak se tato výhodnější úprava automaticky uplatní i na vztahy mezi ČR a Dánskem. Smlouva nově zavádí možnost zdanění příjmů v zemi zdroje při prodeji akcií nemovitostních společností (tedy v zemi, kde je nemovitost umístěna). Podle nové smlouvy bude stát zdroje mít právo zdanit nejenom výplaty penzí z veřejných systémů sociálního zabezpečení, nýbrž i výplaty ze soukromých fondů, pokud jsou příspěvky placené účastníkem zčásti nebo zcela daňově odčitatelné od základu daně účastníka penzijního plánu nebo pokud jsou příspěvky placené zaměstnavatelem zcela nezdanitelné u účastníka penzijního plánu.

10 Nová smlouva zavádí na české straně jako metodu vyloučení dvojího zdanění pouze zápočet daně. Smlouva stávající používá obecně metodu vynětí příjmů a zápočet pouze pro dividendy, licenční poplatky, odměny statutárních orgánů a příjmy umělců a sportovců. Nová smlouva se, stejně jako smlouva stávající, nevztahuje na Grónsko ani Faerské ostrovy. Potvrzuje však možnost teritoriálního rozšíření na tyto oblasti. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.: Novela zákona o dani z príjmov v medzirezortnom pripomienkovom konaní SLOVENSKO Do skráteného medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh vládnej novely zákona o dani z príjmov, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára Novelou by mali byť prijaté opatrenia zamerané na zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu, pričom tieto sa dotknú fyzických osôb aj právnických osôb. Navrhuje sa zvýšenie sadzby dane z príjmov fyzickej osoby na 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima. Progresívnemu zdaneniu by tak mala podliehať fyzická osoba zo základom dane vo výške približne eur, čo v prípade zamestnanca zodpovedá hrubému príjmu približne eur v roku Príjmy vybraných ústavných činiteľov by mali byť navyše zdaňované osobitnou sadzbou dane vo výške 5 %. Sadzba dane z príjmov právnickej osoby by sa mala zvýšiť na 23 %. Fyzických osôb, ktoré si uplatňujú paušálne výdavky sa dotkne ich obmedzenie na maximálnu výšku eur ročne, pričom paušálne výdavky už nebude možné uplatniť pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností. Navrhuje sa tiež sprísnenie podmienok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) ako aj daňového bonusu, ktorý si daňovník bude môcť uplatniť najviac do dovŕšenia 19 rokov veku vyživovaného dieťaťa. Návrh novely obsahuje pomerne málo prechodných ustanovení. Preto nie je celkom jasné napríklad to, aké sadzby dane by sa mali použiť pri podávaní daňových priznaní od 1. januára 2013 za zdaňovacie obdobia končiace/začínajúce pred týmto dátumom. Predpokladáme, že toto by sa malo vyjasniť v ďalšom legislatívnom procese. Budeme sledovať ďalší vývoj a podľa potreby prinášať aktuálne informácie. Branislav Ďurajka, tel.: +421 (0) Michaela Stachová, tel.: +421 (0)

11 KRÁTCE Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 281/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Vláda schválila nařízení umožňující dopravcům v závislosti na jejich odvodech na mýtném čerpat až 13% slevy z původní sazby. Nástupnickou organizací současného Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie bude Státní fond kinematografie. Nový fond bude financován i poplatky z audiovizuálních mediálních služeb, jak to vyplývá z novely zákona o audiovizi, schválené ve třetím čtení ve Sněmovně. Sněmovna schválila zvýšení spotřební daně z cigaret a tabáku. Bankovní rada ČNB se rozhodla snížit dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na rekordní minimum 0,25 %. Lombardní sazba byla snížena o 75 bazických bodů na 0,75 %, diskontní sazba klesla o 15 bazických bodů na 0,10 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 1. října Od 1. ledna 2012 je nárok na výplatu rodičovského příspěvku podmíněn bydlištěm v ČR. V této souvislosti nyní úřady práce obesílají jednotlivé příjemce rodičovského příspěvku s požadavkem, aby doložili místo bydliště v ČR do konce října 2012, pokud již nebylo ověřeno při návštěvě úřadu práce během tohoto roku. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 112/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 109 USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Zuzana Potočková Praha, 26.1.2016 www.peterkapartners.com Účel smluv o zamezení dvojímu zdanění Určení základních pravidel pro možnost

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika od 1. ledna 2013 spustila dlouho diskutované zásadní změny v oblasti důchodového zabezpečení. Zařadila se

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné.

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné. Jen necelé dva měsíce zbývají do ukončení možnosti svobodného přechodu mezi penzijními fondy. Jedná se o jednu z mnoha změn v rámci důchodové reformy (týká se třetího dobrovolného pilíře). Jen necelé dva

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem

Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem 25.2.2015 Ostrava Japonský systém zdanění DPPO Celková

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s.

Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s. Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené v době od 31. 10. 1994 do 24. 3. 1995 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění,

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku z obchodní korporace a úroky z držby cenných papírů, příjmy z vyrovnání společníkovi,

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

ZÁKON. ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření IIIc V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 252/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 115 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Ř í j e n 2 0 0 9. 26. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 0 9. 26. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 0 9 8. října (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí vzorec výpočet uroků z půjčky bez potvrzení., ve znění pozdějších předpisů. prosince 2003 povede účetnictví, zvýší výsledek hospodaření o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Společné podnikání fyzických osob

Společné podnikání fyzických osob Společné podnikání fyzických osob 1 Společné podnikání fyzických osob veřejná obchodní společnost komanditní společnost sdružení bez právní subjektivity rozdělování příjmů na spolupracující osobu: na manžela

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

ZÁKON. ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více