elearning jako součást prezenční výuky kurzů týkajících se programování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "elearning jako součást prezenční výuky kurzů týkajících se programování"

Transkript

1 elearning jako součást prezenční výuky kurzů týkajících se programování David Procházka 1, Hana Netrefová 2 Abstrakt Tento článek prezentuje výsledky projektu Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Progamovací jazyk C++. Původní cílem bylo, jak je patrné z názvu, vytvořit opory pro předmět Programovací jazyk C++. V při podrobnějším studiu materiálů, které měly být využity jako podklady pro tvorbu opor jsme dospěli k názoru, že drtivá většina knih a tutoriálů neodpovídá způsobu výuky C++ na naší fakultě. Při výuce uplatňujeme přístup blížící se metodě object first, tedy nejdříve se snažíme studenty naučit objektovému a algoritmickému programování a teprve poté se soustředíme rysy konkrétního jazyka (C++ nebo Java) v kontextu OOP. Rozhodli jsme se proto vytvořit komplexní opory, které studenty seznámí jen s naprostým minimem syntaxe C++ a okamžitě je uvedou do problematiky objektově orientovaného návrhu (OON) v jazyku C++. Teprve v okamžiku, kdy studenti projdou průpravou v OON, resp. OOP, jsou jim vysvětlovány pokročilé nástroje jazyka C++. Při tvorbě opor jsme vytvořili i řadu testů a demonstračních příkladů. Tyto testy integrované v univerzitním elearningovém prostředí jsme s spolu s oporami využili v průběhu prezenční výuky. Tento článek prezentuje výsledky nasazení diskutovaných opor a testů v kurzu Základy objektově orientovaného návrhu a Programování v jazyku C++. Klíčová slova elearning, testování, prezenční výuka, C++, objektově orientované programování 1 Ing. David Procházka,, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, tel Ing. Hana Netrefová, Ph.D., Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, tel

2 Důvody pro využití elearningových metod ve výuce elearningové opory se běžně využívají v rámci distančního vzdělávání, případně jako studijní doplněk prezenční výuky na úrovni klasických skript. Snahou našeho projektu bylo integrovat elearning do výuky silněji. Jsme k tomu nuceni mimo jiné také poměrně nízkou hodinovou dotací předmětů týkajících se programování. Na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně jsou studenti informatických oborů nuceni absolvovat kurz základů objektově orientovaného návrhu (2h přednášek, 1h cvičení týdně) a kurz základů algoritmizace (2h přednášek, 2h cvičení). Na tyto kurzy navazují kurz programovacích technik (pokročilá algoritmizace, abstraktní datové struktury - také 2h přednášek a 2h cvičení) a kurzy konkrétních programovacích jazyků - Java a C++ (opět hodinová dotace 2, 2). Je zřejmé, že toto množství kontaktní výuky velmi limituje množtví probrané a procvičené látky. Zvláště v kurzu Základy objektově orientovaného návrhu jsou kvůli jedné hodině cvičení týdně problémy s prezentací problematiky na dostatečném množství příkladů. Tento problém samozřejmě doplňuje řada dalších běžných problémů jako jsou nárazové učení studentů těsně před zkouškou, z toho plynoucí nepřipravenost na cvičení, atp. Všechny tyto obtíže nás donutily zamyslet se na tím, jak kontaktní výuku upravit, aby se popsaná situace zlepšila. Integrace opor do výuky Základním krokem našeho projektu samozřejmě bylo vytvořit elearningové opory, které umožní studentům připomenout si probíranou látku při přípravě na hodiny a na zkoušky. Zvolili jsme metou vytvoření opory, která pokrývá kurzy základů OON, programovacího jazyka C++ a částečně i algoritmizace. Cílem bylo předvést studentům, že se jedná o vzájemně provázanou problematiku, tj. že kurzy na sebe logicky navazují. Pro zkušeného programátora (pedagoga) se takovýho problém může jevit triviální, ale z ohlasů studentů vyplývá, že často mají problém toto vzájemné provázání pochopit. Například kurzy algoritmizace a objektového návrhu chápou v některých případech těměř jako protiklady. Teprve v okamžiku, kdy je jim vysvětleno a ukázáno, že OON je o vytvoření struktury celého programu a algoritmizace řeší dílčí (technické) problémy, které jsou v praxi reprezentovány zpravidla různými metodami, začínají chápat smysluplnost kurzů. Samozřejmostí by měla být úzká návaznost specializovaných kurzů programovacích jazyků na tyto kurzy programátorského základu. I zde se nám integrace opor osvědčila,

3 protože pokročilejší studenti úvodních kurzů mají možnost nahlédnout na pokročilejší aplikace probírané látky a naopak studenti pokročilých kurzů se v případě nejasnosti mohou podívat na již probranou látku a nemusí problém složitě hledat na jiném místě. Vytvoření těchto opor byl výchozí krok pro náš projekt. Sebelepší opory však neřeší základní problém výuky - student elektronické (nebo jakékoliv jiné) opory ji otevře často teprve několik dní před zkouškou. Průběžná příprava My jsme se pokusili s tímto prolémem bojovat důsledným průběžným testováním. Student za průběžné testy mohl získat až 30 bodů. Maximum bodů za předmět je 100. Pro získání známky E postačuje 50 bodů. Testy tedy činí značnou část výsledné známky (spolu s půlsemestrální prací 55 bodů) a pro studenty je nepříjemné, pokud z nich získají málo bodů. Dovolím, si poznamenat, že veškeré testy mají zapnutou korekci hádání, tedy za špatnou odpověď jsou strhávány body. Vzhledem k obsahu testů je poměrně nepravděpodobné, že by byl student schopen dosáhnout výraznějšího bodového zisku pouhým hádáním (tento fakt dokazuje i řada studentů s body z testu v rozmezí 0 až 1). Už samotný fakt, že studenti nejméně jednou za 14 dní píší test nebo písemnou zkoušku, je poměrně motivuje k učení. Subjektivně pozorujeme zlepšení v přípravenosti studentů (častěji reagují na otázky, lepší celkové výsledky). Zde je nutné podotknout, že motivuje snaživé studenty. Existuje samozřejmě řada studentů, kteří se nepřipravují, v průběhu semestru nezískají prakticky žádné body a zkoušku také neudělají. Tito studenti však, podle našeho názoru, nepatří na vysokou školu a jejich neúspěch nelze být brán jako neúspěch výukové metody. Prostě nemají o studium zájem nebo na ně nemají schopnosti. Dalším efektem, kterého jsme dosáhli zavedením kurzů, je seznámení studentů s elektronickými oporami. Cvičné testy jsou přímo součástí opor za příslušnými kapitolami. Studenti tedy při přípravě na test musí opory projít. To je donutí zjistit, že existují, co obsahují, a řada z nich pochopí, že jim mohou být při přípravě na testy a zkoušky užitečné. Obdobného efektu se snažíme dosáhnout zadáním řešení příkladů ze cvičení do opor. Studenti jsou pak nuceni, pokud nebyli schopni příklad sami vyřešit, nalézt si jeho řešení v oporách.

4 Metodika vs. jazyk V poslední části článku bychom se rádi vrátili k samotnému textu elearningových opor. Zvláště části, která pokrývá kurz Programovací jazyk C++. Tvořit mírně pokročilý tutoriál k jazyku C++ je poměrně diskutabilní krok. Na Internetu je možné nalézt celou řadu poměrně komplexních průvodců jazykem C++, o knihách ani nemluvě. Přesto jsme se rozhodli vytvořit svůj vlastní text. Bylo to zejména z toho důvodu, že na Internetu často nalezneme kurzy objektového programování a kurzy C++, jen málokdy narazíme na kurz, který by rysy jazyka C++ vysvětloval na objektovém základě. To je poměrně škoda. Pokud bychom objektovost C++ odložili a věnovali se pouze syntaxi a minimalistickým příkladům používajícím výhradně procedury a funkce, popřeli bychom vlastně smysluplnost objektové architektury programů (ta je samozřejmě při vhodném použití smysluplná i u poměrně krátkých příkladů). Navíc velká část pokročilých nástrojů C++ (šablony, string, aj.) je přímo založena na objektovém základě a pokud jej nedůsledně vysvětlíme, mateme studenty v tom, co vlastně používají a jaký má nástroj vlastně smysl. Toto nepochopení je patrné v celé řadě Internetových tutoriálů, kdy autoři demonstrují nástroje na zcela nesmyslných příkladech. Vzorovým příkladem může být setrvalé zamlčování, že třída string je opravdu klasická třída a proměnné třídy string jsou její statické instance (to vysvětluje fakt, že u typu najednou můžeme volat metody). Obdobné příklady lze nalézt např. při používání static, const, atp. Závěr Popisovaná elearningová opora již byla využita ve výuce v zimním semestru 2007/2008. Většina studentů její existenci hodnotila kladně. Je to patrné z evaluací předmětu (které vyplňuje drtivá většina studentů) ve kterých jsou ve slovním hodnocení explicitní zmínky ve smyslu, že opora byla přínosem pro zvládnutí předmětu. V současné době nadále pracujeme na vylepšování opory. Snažíme se opravit, resp. nahradit příklady a pasáže, které studenti označili za méně srozumitelné. Průběžně také doplňujeme část opor Práce s pokročilými vývojovými nástroji, která obsahuje video tutoriály ve formátu Flash. Do ní se snažíme umístit nahrávky usnadňující studentům práci s různými vývojovými nástroji (Visual Paradigm, Microsoft Visual Studio, aj.). Také díky kladným ohlasům se snažíme

5 zpracovat podobnou oporu i pro kurzy zabývající se tématikou geografických informačních technologií. Literatura [1] ECKEL, B. Myslíme v jazyku C++ - knihovna zkušeného programátora, Brno: Grada, 2006, ISBN , 556 stran. [2] ECKEL, B. Myslíme v jazyku C++ 2. díl - knihovna zkušeného programátora, Brno: Grada, 2006, ISBN , 556 stran. [3] KEOGH, J. GIANNIN, M. OOP Objektově orientované programování bez předchozích znalostí - Průvodce pro samouky, 2006, Brno: CP Books, ISBN , 224 stran. [4] KOLEKTIV AUTORŮ Objektově orientované programování v jazyku C++ (Elektronická opora pro předměty s týkající se programování v C++) [on-line], citováno , adresa: [5] KOLEKTIV AUTORŮ Geografické informační systémy (Elektronická opora pro předměty z oblasti GIT [on-line], citováno: , adresa: Tato práce vznikla na základě grantu FRVŠ FR /F5/d a za podpory organizátora konference.

6 Příloha: obsah elearningového kurzu Objektově orientované programování v jazyku C++ Obsah Cíl kurzu Návaznost Motivace Poučení Úvod Základy jazyka C++ Historie a vývoj jazyka C++ Překlad a základy jazyka Řídící struktury Funkce a rekurze Vstupní a výstupní proudy Objektově orientované programování Základní pojmy a koncepty OOP Test na základní koncepty C++ Konstruktor, destruktor Test na práci s metodami a konstuktory/destruktory Vztahy Asociace Test na modelování v UML se zaměřením na vazby Agregace Dědičnost Test na dědění atributů a metod Příklady Pokročilé techniky OON Složitější případy dědičnosti a polymorfismus Test na vazby s přihlédnutím ke kompozici a polymorfismu Návrhové vzory Shrnutí Příklady Práce s pokročilými vývojovými nástroji Co v této kapitole naleznete Animace: Visual Paradigm - vytvoření diagramu tříd a základní třídy Animace: Visual Paradigm - tvorba a nastavení základním vazeb v diagramu tříd Animace: Visual Paradigm - generování kódu z diagramu tříd a rekonstrukce diagramu tříd z kódu Práce s řetězci, soubory a výjimky Soubory pomocí proudů Práce s řetězci - třída String Výjimky Příklady na procvičení problematiky Knihovna STL a vybrané nástroje OOP Datové kontejnery Algoritmy Vybrané nástroje OOP

7 Příklady na procvičení problematiky Grafické knihovny OpenGL, DirectX, XNA a ti další... OpenGL Příklady na procvičení problematiky Závěr Slovníček pojmů

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE HIGH SCHOOL COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN CZECH REPUBLIC

VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE HIGH SCHOOL COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN CZECH REPUBLIC VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE HIGH SCHOOL COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN CZECH REPUBLIC Hashim Habiballa, Eva Volná, Rostislav Fojtík, Zdenka Telnarová Ostravská Univerzita v

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VZDĚLÁVACÍ ÚLOHY PRO VÝUKU PROGRAMOVÁNÍ NA SŠ POMOCÍ SYSTÉMU LEGO MINDSTORMS NXT A ROBOTC DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc.

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie. Ing. Lukáš Hapl, DiS.

Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie. Ing. Lukáš Hapl, DiS. Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie Ing. Lukáš Hapl, DiS. Bakalářská práce 2011 64 stran 6 stran 2 ABSTRAKT Autor se v práci zabývá rozborem vybraných oblastí

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Jiří Potáček Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně potacek@mendelu.cz Abstrakt INFORUM 2009: 15. Konference o profesionálních informačních zdrojích Praha,

Více

Informační a komunikační technologie a jejich využití ve výuce předmětu práce s počítačem

Informační a komunikační technologie a jejich využití ve výuce předmětu práce s počítačem ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství Informační a komunikační technologie a jejich využití ve výuce předmětu práce s počítačem Závěrečná písemná práce Vedoucí: Ing. Jiří

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Koncept rozvoje Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky PEF MZLU v Brně

Koncept rozvoje Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky PEF MZLU v Brně Koncept rozvoje Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky PEF MZLU v Brně Jana Andrýsková*, David Procházka**, Jitka Machalová***, Naděžda Chalupová****, Lukáš Horký***** Abstrakt Tento článek předkládá

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl

Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl Ostrava 2013 Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl Číslo operačního programu Název operačního programu Registrační

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu Ing. Michaela Hrubá Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 4 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více