Návrh společenské smlouvy pro veřejnou obchodní společnost s komentářem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh společenské smlouvy pro veřejnou obchodní společnost s komentářem"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Bakalářská práce Návrh společenské smlouvy pro veřejnou obchodní společnost s komentářem Jakub Šolc Akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a jen s využitím pramenů uvedených v seznamu literatury, které ve všech případech řádně cituji v souladu s příslušnou směrnicí děkana a citačními zvyklostmi....

2 Poděkování Na tomto místě bych rád vyjádřil poděkování paní doc. JUDr. Jarmile Pokorné, CSc. za pomoc, ochotu a cenné připomínky při zpracovávání této práce. 2

3 Obsah Úvod Veřejná obchodní společnost Obecné vymezení v.o.s. jako právní formy podnikání Základní charakteristické rysy veřejné obchodní společnosti Oblasti využití této formy obchodní společnosti Společenská smlouva Význam společenské smlouvy při zakládání veřejné obchodní společnosti Obligatorní náležitosti společenské smlouvy Fakultativní náležitosti společenské smlouvy Vzorová společenská smlouva pro veřejnou obchodní společnost Doporučení při sestavování společenské smlouvy Závěr Resumé Použitá literatura

4 Úvod Veřejná obchodní společnost, jako právní forma podnikání, je institutem s relativně dlouhou tradicí, v českých podmínkách však různě přerušovanou. V dnešní době je tato forma podnikání stále používána i přes to, že jiné formy podnikání zdají se být oblíbenější. Specifika veřejné obchodní společnosti dávají za vznik důvodům, pro které je tato forma podnikání v určitých situacích vyloženě vhodná. Vzhledem k tomu, že v životě veřejné obchodní společnosti hraje důležitou a nezastupitelnou roli společenská smlouva, tato práce si dává za cíl vystihnout její nejdůležitější specifika. Obsahem práce je tedy obecná charakteristika veřejné obchodní společnosti, mimo jiné i z pohledu jiných forem podnikání, a následně charakteristika samotné společenské smlouvy, které je věnováno detailní pozornosti. Zvláštní zřetel je věnován jednotlivým ustanovením společenské smlouvy obligatorních i fakultativních náležitostí. V některých případech pak jejich komentář rozšiřuje zmiňované poznatky o další možnosti formulace pro jednotlivé situace. Práce se snaží být svým praktickým charakterem příspěvkem pro samotné sestavování smlouvy zakladatelům veřejné obchodní společnosti. Vzorová společenská smlouva je pak závěrem doplněna o doporučení při jejím sestavování. 4

5 1. Veřejná obchodní společnost 1.1. Obecné vymezení v.o.s. jako právní formy podnikání Veřejná obchodní společnost je jednou z právních forem podnikání. Obchodní zákoník se ve své části druhé věnuje právě obchodním společnostem, konkrétně pak v ustanovení 56 obchodního zákoníku jmenuje základní formy podnikání. Obchodní společnost však jako pojem dále nedefinuje a tak z ustanovení jen vyplývá, že jde o společnost, která má postavení právnické osoby a je zapsaná v obchodním rejstříku. Obchodní společnosti jsou tříděny podle toho, jak dalece je společnost založená na osobní či kapitálové účasti společníků v rámci její vlastní činnosti. Tradičně se dělí do dvou skupin, kde jedny jsou označovány jako společnosti osobní, druhé pak jako společnosti kapitálové. Veřejná obchodní společnost patří mezi společnosti osobní. Formy osobních společností jsou v právu konstruovány zásadně tak, že staví na individuálních osobnostech společníků, na jejich odborných znalostech, manažerských schopnostech, charakterových vlastnostech apod. a rovněž na vzájemné důvěře společníků, založená zpravidla na dobré vzájemné znalosti uvedených vlastností. 1 Principem těchto společností je tedy osobní účast společníků na řízení společnosti a jejich vzájemná spolupráce při dosahování vytčených cílů. Oproti kapitálovým společnostem tedy není podmíněna kapitálovou účastí jednotlivých společníků. Veřejná obchodní společnost patří k historicky nejstarším formám obchodních společností. V rámci obnovování tržní ekonomiky v roce 1989 vznikla potřeba obnovit tento institut, jakožto tradiční formu podnikání. 2 V současné době je veřejná obchodní společnost upravena v zákoně č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník, který nabyl účinnosti k Upravena je pak v Hlavě I Dílu II v Části druhé pod ustanoveními 76 92e. 1 Pelikánová, I. a kol., Obchodní právo 2, Praha: ASPI, 2006 (s. 48) 2 Více Dvořák, T. Veřejná obchodní společnost, Praha: ASPI Publishing, 2003 (1. kapitola) 5

6 Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společností, pro kterou je charakteristickým prvkem osobní povaha závazku. Jak bylo již řečeno, společníci se touto formou sdružují s ohledem na své vlastnosti a schopnosti k dosahování společných podnikatelských cílů. Osobní povaha se projevuje řadou rysů. S tím ale také souvisí skutečnost, že v řadě jiných právních řádů se veřejná obchodní společnost nepovažuje za právnickou osobu Základní charakteristické rysy veřejné obchodní společnosti V ustanovení 76 obchodního zákoníku jsou vymezeny základní pojmové znaky veřejné obchodní společnosti, na jejichž základě se jedná o společnost, kde: je neomezené a solidární ručení společníků, jde o spojení alespoň dvou osob, které podnikají pod společnou firmou. Toto vymezení je však nedostačující, protože jde o právnickou osobu, nikoli sdružení osob se společnou firmou. Při charakteristice společnosti je tedy nutno vyjít ze znaků osobních společností. Vymezení znaků osobních obchodních společností je tedy definováno teoreticky, a to tak, že osobní společností jsou ty společnosti, v nichž převažuje osobní prvek nad prvkem majetkovým a podstatná je v nich tedy osoba společníka. Méně podstatná je pak jeho majetková účast na společnosti. Osobní obchodní společnosti se tedy vyznačují těmito znaky: - základní kapitál ani vklad společníka do základního kapitálu nejsou povinné, společnost může vzniknout i bez těchto vkladů a základního kapitálu, povinnost vkladu však může vyplývat ze společenské smlouvy. - společníci jsou povinni účastnit se osobně na činnosti společnosti, společnost je 3 Více Pelikánová, I. Srovnávací právo obchodní veřejná obchodní společnost, Praha: Orac,

7 vázána na jejich osoby, pokud dojde k zániku účasti společníka na společnosti (např. smrtí či výpovědí společníka), má to zpravidla za následek zrušení společnosti, - společníci ručí za závazky společnosti - společnost je řízena a kontrolována společníky samotnými, k její správě se nevytváří zvláštní soustava orgánů - společníci mají právo ze společnosti vystoupit na základě vlastních jednostranných úkonů výpovědí a mají nárok na vrácení svých vkladů ve formě vypořádacího podílu (nevede-li to ke zrušení společnosti) Charakter veřejné obchodní společnosti je pak dán její právní úpravou počínaje 76 obchodního zákoníku. Asi nejcharakterističtějším znakem této společnosti je solidární neomezené ručení společníka, které je ustanoveno v 86 obchodního zákoníku. Tato skutečnost by se dala považovat za nevýhodu při výběru této právní formy podnikání. Na druhou stranu tato skutečnost působí velice důvěryhodně vůči třetím osobám a tak tato společnost dosahuje například lepšího postavení při sjednávání úvěrů apod. Vzhledem k takovémuto ručení společníků není povinností skládat členské vklady a tvořit základní kapitál, jak tomu je u společností kapitálových, právě z důvodu ochrany věřitelů. Veřejná obchodní společnost je závislá na existenci společenství alespoň dvou osob. Pokud by došlo ke snížení počtu společníků na jednoho, společnost nesplňuje zákonem definovanou podmínku a společnost se tedy ruší a vstupuje do likvidace. Společníkem může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba. Z ustanovení 76 odst. 2 vyplývají určité předpoklady, které musí splňovat fyzická osoba jakožto společník. Musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti a nesmí být postihnuta překážkou provozování živnosti. Totéž musí splňovat statutární orgán nebo zástupce právnické osoby, která by byla společníkem. Obchodní zákoník neobsahuje ustanovení, které by omezovalo veřejnou obchodní 7

8 společnost co do předmětu podnikání. Nemůže však podnikat v libovolném oboru, jak plyne ze speciálních zákonů. Vzhledem k tomu, že veřejná obchodní společnost je právnickou osobou, podnikatelem, je povinna vystupovat a činit právní úkony pod obchodní firmou. 4 Tímto pojmem se rozumí název, pod kterým je společnost zapsána do obchodního rejstříku. Povinným dodatkem v případě veřejné obchodní společnosti je označení veřejná obchodní společnost nebo zkratka veř. obch. spol. či v. o. s.. Jestliže obsahuje firma jméno alespoň jednoho ze společníků, je možné použít dodatek a spol Oblasti využití této formy obchodní společnosti Vzhledem k výše popsaným skutečnostem je tato právní forma podnikání uplatňována u společností, které nepočítají s rozsáhlými a kapitálově složitými podnikatelskými aktivitami. Tento způsob podnikání staví na jednotlivých společnících a jejich osobních znalostech, nikoliv tedy na jejich majetkové účasti. Tato forma obchodní společnosti je proto vhodná především pro malé a střední podnikání, zejména v obchodě, službách, drobné řemeslné výrobě, popř. při zakládání rodinných podniků ObchZ 5 Pokorná, J. K některým otázkám obchodních společností, Brno: Masarykova univerzita v Brně právnická fakulta, 1991 (s. 27) 8

9 2. Společenská smlouva 2.1. Význam společenské smlouvy při zakládání veřejné obchodní společnosti Proces zrodu veřejné obchodní společnosti se dělí na dvě části. Část zakládání a část vzniku. V rámci založení dochází ke sjednocení idey a vize, ujasnění obchodního záměru a podnikatelského plánu apod. Nejdůležitější část procesu zakládání pak představuje uskutečnění dvou-, nebo vícestranného právního úkonu, a tím je uzavření společenské smlouvy. Jedná se o formální pojmenovaný právní akt někdy označovaný též jako úplatný, 6 což vyplývá z toho, že k provozu společnosti je zapotřebí určité kapitálové zajištění, jehož účast společníky může být ve smlouvě zakotvena (jak již bylo řečeno výše). Nevylučuje se tedy i bezplatnost tohoto právního aktu. Formálnost se vyznačuje tím, že k platnému vzniku je třeba jejího pořízení v písemné formě s úředně ověřenými podpisy zakladatelů. Jelikož se tento právní úkon stává perfektním až tehdy, bylo-li dosaženo úplné shody společníků konsenzu, jedná se o právní úkon konsenzuální. Jednoduše řečeno, k založení veřejné obchodní společnosti je třeba společenské smlouvy, která musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Společenská smlouva je základním dokumentem veřejné obchodní společnosti. S jistou nadsázkou je možno ji označit za ústavu v. o. s., za dokument nejen zakládající, nýbrž také zásadní. 7 Obchodní zákoník umožňuje společníkům, aby si celou řadu podstatných otázek právě v rámci společenské smlouvy dohodli. Zákonná úprava se tedy aplikuje na otázky, které nejsou touto smlouvou řešeny. Společenská smlouva veřejné obchodní společnosti je dokumentem veřejně přístupným. Znamená to, že se povinně ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. 6 Srovnej Dvořák, T. Veřejná obchodní společnost, Praha: ASPI Publishing, 2003 (s. 69, 70) a Eliáš, K. Obchodní společnosti, Praha: C. H. Beck, 1994 (s. 131) 7 Dvořák, T. Veřejná obchodní společnost, Praha: ASPI Publishing, 2003 (s. 69) 9

10 2.2. Obligatorní náležitosti společenské smlouvy Náležitosti společenské smlouvy lze dělit na obligatorní (povinné) a fakultativní (dobrovolné). Obchodní zákoník ve svém ustanovení 78 odst. 1 stanoví obligatorní náležitosti společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti takto: firma a sídlo společnosti, určení společníků, předmět podnikání společnosti. Jakmile by společenská smlouva neobsahovala byť jedinou z těchto obligatorních náležitostí, smlouva by jako taková vůbec nevznikla Fakultativní náležitosti společenské smlouvy Společenská smlouva musí obsahovat podle konkrétních okolností i další ujednání v závislosti na vůli společníků. Pro veřejnou obchodní společnost je charakteristické, že rozsah smluvní volnosti je tu ze všech forem společností největší. 8 Tato ujednání se dělí na dvě skupiny. Jednak to jsou fakultativní náležitosti obvyklé, což jsou takové, které se vyskytují pravidelně a obchodní zákoník je sám obsahuje ve svých dispozitivních ujednáních, a pak to jsou fakultativní náležitosti nahodilé, které ani obchodní zákoník neřeší, protože se týkají zvláštních záležitostí v souvislosti s konkrétní společností. Společníci tak ve velké míře mohou ovlivnit konkrétní podobu své společnosti. Fakultativními náležitostmi jsou například: ujednání určující dobu, na kterou se společnost zakládá, respektive, zda je založena na dobu určitou či neurčitou (v souvislosti s ujednáním 62 odst. 2 ObchZ), 8 Pelikánová, I. a kol., Obchodní právo 2, Praha: ASPI, 2006 (s. 321) 10

11 určení způsobu výplaty vypořádacího podílu (v souvislosti s ujednáním 61 odst. 2 ObchZ), určení způsobu, respektive orgánu, jmenujícího likvidátora (v souvislosti s ujednáním 71 odst. 1 ObchZ) stanovení způsobu přijímání rozhodnutí o změně společenské smlouvy (v souvislosti s ujednáním 79 odst. 1 ObchZ) stanovení způsobu přijímání rozhodnutí o jiných záležitostech společnosti (v souvislosti s ujednáním 79 odst. 2 ObchZ) určení váhy společníků, respektive počtu hlasů jednotlivých společníků (v souvislosti s ujednáním 79 odst. 3 ObchZ) upravení výše úroku z prodlení při nedodržení termínu splacení případného vkladu (v souvislosti s ujednáním 80 odst. 2 ObchZ) určení pověřeného společníka vedením společnosti a stanovení jeho odvolatelnosti či neodvolatelnosti (v souvislosti s ujednáním 81 odst. 2 a 3 ObchZ) stanovení pravidel pro rozdělování zisku a podílení se na úhradě ztráty společnosti (v souvislosti s ujednáním 82 odst. 3 ObchZ) ujednání o zákazu konkurence (v souvislosti s ujednáním 84 ObchZ) vymezení společníků, jenž mají oprávnění statutárních orgánů a určení případného omezení takovéhoto oprávnění (v souvislosti s ujednáním 85 odst. 1 a 2 ObchZ) ustanovení o možnosti přechodu podílu na dědice či na právního nástupce (v souvislosti s ujednáním 88 odst. 1 písm. c) a d) ObchZ) stanovení důvodů vedoucích ke zrušení společnosti (v souvislosti s ujednáním 88 odst. 1 písm. i) ObchZ) úprava způsobu pro výpočet podílu na likvidačním zůstatku (v souvislosti s ujednáním 92 odst. 3 ObchZ) 2.4. Vzorová společenská smlouva pro veřejnou obchodní společnost Každá veřejná obchodní společnost má z výše popsaných důvodů společenskou smlouvu 11

12 svým způsobem unikátní. V následující části navržená společenská smlouva je jakýmsi vzorem, sloužícím následujícímu rozboru jednotlivých ustanovení, která jsou umístěna zpravidla pod nimi. Není tedy aplikovatelnou na všechny vznikající veřejné obchodní společnosti. 12

13 Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti I. Společníci Dne 2. února 2007 se společníci: 1. Ing. Lucie Novotná, trvale bytem Vinohradská 12, Praha 2, narozena 12. února Prokop Malásek, trvale bytem Koněvova 18, Praha 3, narozen 6. května Mgr. Karel Pokorný, trvale bytem Opletalova 6, Praha 1 narozen 19. listopadu 1961 se rozhodli založit veřejnou obchodní společnost s tím, že právní vztahy mezi společníky se budou řídit touto společenskou smlouvou. (Vymezení společníků) Ustanovení, ve kterém jsou vymezeni společníci patří mezi obligatorní náležitosti společenské smlouvy podle ustanovení 78 odst. 1 ObchZ. Jestliže by jedním ze společníků měla být právnická osoba, uvádí se obchodní firma nebo název a sídlo společnosti. U fyzických osob je zákonem stanoveno uvést jméno a bydliště. Z důvodu vyšší právní jistoty je však vhodné právnické i fyzické osoby blíže identifikovat. U právnických osob je vhodné uvádět identifikační číslo. Fyzické osoby nejlépe pomocí data narození (často se k bližší identifikaci nevhodně používá rodné číslo, což je chráněný údaj a společenská smlouva je dokumentem veřejně přístupným). Zákon to sice v tomto případě nepožaduje, i tak je vhodné z důvodu spolehlivé identifikace účastníků smlouvy tyto údaje uvést. II. Obchodní firma společnosti Obchodní firma společnosti je: Relta, v. o. s. (dále jen společnost ) 13

14 (Určení obchodní firmy) Obchodní firma společnosti je dalším obligatorním ustanovením společenské smlouvy. Ustanovení 8 odst. 1 charakterizuje obchodní firmu jako název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je zároveň povinen činit právní úkony právě pod svou firmou. Co se týče označení, že se jedná o veřejnou obchodní společnost, firma musí na základě 77 ObchZ obsahovat dodatek veřejná obchodní společnost, nebo ve formě zkratky veř. obch. spol. či v. o. s. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí dodatek a spol., například Karel Novák a spol. Je ovšem realitou dnešního doby, že jen málokdo (mimo obec právnickou) ví, že dodatek a spol. znamená právě v. o. s. Řada osob si totiž myslí, že se jedná o označení pro spolek, popř. sdružení osob bez právní subjektivity. 9 Z tohoto důvodu je tedy vhodné tomuto označení se vyhnout a dodatek a spol. nepoužívat. III. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Celniční 235/1233, Praha 9 Hloubětín (Vymezení sídla společnosti) Další obligatorní náležitostí společenské smlouvy je sídlo společnosti. Každá společnost může mít sídlo jen jedno. Musí být vymezeno adresou, kde společnost skutečně sídlí. Jedná se tedy o místo, kde je umístěno vedení společnosti, respektive místo, kde se veřejnost může se společností sejít. Sídlo musí být přesně vymezeno adresou. Ta je pravidelně dána určitými znaky, kterými jsou název obce (či její části), název ulice (případně náměstí, nábřeží apod.), číslo popisné či číslo orientační a poštovní směrovací číslo (PSČ). Pochopitelně se musí jednat o adresu, která je tzv. způsobilá být sídlem právnické osoby. Sídlo společnosti může být i v bytě společníka, avšak jen tehdy, připouští-li to povaha a rozsah podnikatelské činnosti. 9 Dvořák, T. Veřejná obchodní společnost, Praha: ASPI Publishing, 2003 (s. 23 pozn. pod čarou č. 59) 14

15 IV. Předmět podnikání Předmětem podnikání je: 1. zprostředkování obchodu a služeb, 2. reklamní činnost a marketing, 3. pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí (Vymezení předmětu podnikání) I vymezení předmětu podnikání je obligatorní částí společenské smlouvy. Předmětem podnikání se rozumí činnost, ke které mají společníci patřičné oprávnění. U veřejné obchodní společnosti je ještě před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku potřeba zažádat o vydání živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění k zamýšlené činnosti. V případě, že jejich činnost musí být (podle zvláštních předpisů) vykonávány jenom FO s oprávněním, zapíše se tato činnost do předmětu podnikání společnosti jen v případě, že je prokázáno, že tuto činnost bude vykonávat oprávněná osoba. Změna předmětu podnikání společnosti je pak možná jen změnou společenské smlouvy (například na základě získání oprávnění provozovat další činnost). Ohledně změny společenské smlouvy je pojednáno níže. V. Práva a povinnosti společníků (1) Každý ze společníků je povinen plnit své povinnosti osobně tak, aby bylo dosažen cíle založení společnosti, kterým je podnikatelská činnost uvedená v článku IV. této společenské smlouvy. Mimo to pak je pak Ing. Lucie Novotná pověřena vedením účetnictví a administrativy společnosti, organizačním zajištěním zakázek a výkonem funkcí dále sjednaných 15

16 Prokop Malásek pověřen sjednáváním zakázek, komunikací s obchodními partnery, činnostmi, které jsou předmětem podnikání a výkonem funkcí dále sjednaných Mgr. Karel Pokorný pověřen strategickým plánováním společnosti, činnostmi, které jsou předmětem podnikání a výkonem funkcí dále sjednaných (Vymezení povinností společníků) Povinností společníka je osobně se podílet na činnosti společnosti. Konkrétní specifikaci takovéto činnosti by pak společenská smlouva měla obsahovat. Pokud by tomu tak nebylo a společenská smlouva by konkrétně nevymezovala činnosti jednotlivých společníků, pak by byl každý společník povinen vykonávat činnost, která je předmětem podnikání společnosti. Je tedy proto možné a vhodné ve smlouvě si dohodnout, že jeden bude například vést účetnictví, druhý sjednávat zakázky a ostatní budou činní v předmětu činnosti společnosti. Dosáhne se tak mimo jiné účelného využití nejlepší znalostí každého z nich a určí se tak základní organizační uspořádání chodu společnosti. (2) Obchodním vedením společnosti je společníky pověřen Mgr. Karel Pokorný. Tento společník je oprávněn rozhodovat o zaměření obchodní politiky společnosti v rámci jejího předmětu podnikání a rozhodovat o výběru smluvních partnerů společnosti. Před rozhodnutím týkajícího se obchodního vedení je tento společník povinen své rozhodnutí předem s ostatními společníky projednat a o závěru je informovat. Při rozhodování o obchodním vedení může tento společník nechat společníky hlasovat. V tomto případě má každý ze společníků jeden hlas. Společník pověřený obchodním vedením může své pověření vypovědět písemnou formou. Pokud by po doručení výpovědi společnosti hrozila společnosti škoda, musí tento společník učinit vše k zabránění škody. Po nabytí účinnosti výpovědi vykonávají obchodní vedení ostatní společníci společně, a to do pověření jiného společníka obchodním vedením. (Pověření obchodním vedením) Obchodní vedení je v obchodním zákoníku upraveno ustanovením 81. Od jednání jménem společnosti je třeba obchodní vedení společnosti důsledně odlišovat. Zatímco jednání jménem společnosti, ke kterému je příslušný pouze 16

17 statutární orgán, se realizuje ve vztahu ke třetím osobám, obchodní vedení směřuje hlavně dovnitř společnosti. Pojem obchodní vedení zákon nijak blíže nespecifikuje. Zpravidla však pod něj bývají zahrnovány činnosti, které provázejí každou podnikatelskou aktivitu a její řídící složku, jako například operativní řízení provozu, správa společnosti, rozhodování o konkretizaci podnikatelského záměru a další běžné výkonné i rozhodovací procesy, jež jsou nutné k vedení podniku (případně i vedení účetnictví a výkaznictví, administrativa, pokud tím není pověřen někdo jiný, jako je tomu v tomto případě). V případě, že by tuto oblast společenská smlouva neřešila, k obchodnímu vedení společnosti je oprávněn každý společník. Jakmile to společenská smlouva blíže definuje, respektive pověřuje konkrétního společníka, ostatním společníkům toto oprávnění zaniká. Rozsah pravomocí a způsob jednání může být taktéž ve společenské smlouvě blíže konkretizován. Důležitou otázkou je pak způsob rozhodování, tak aby byl zajištěn plynulý chod společnosti. Společník pověřený obchodním vedením může být taktéž z této funkce odvolán, či své pověření může vypovědět. I bez výslovného pověření ve společenské smlouvě je pak pověřený společník povinen na požádání informovat ostatní společníky o všech záležitostech společnosti. Každý společník je oprávněn nahlížet do všech dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje anebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce. 10 Není vyloučeno, aby jednáním jménem společnosti i jejím obchodním vedením byly pověřeny tytéž osoby. (3) K uzavření smlouvy, na jejímž základě by společnost byla vázána hradit smluvnímu partnerovi peněžitou částku nebo poskytnout nepeněžité plnění v nominální hodnotě přesahující Kč je zapotřebí souhlasu všech tří společníků. Tento souhlas musí mít písemnou podobu. V případě, že jeden ze společníků poruší uvedené pravidlo rozhodování v této oblasti obchodního vedení, a v důsledku tohoto právního úkonu vznikne společnosti škoda, odpovídá společník vůči společnosti za vzniklou škodu bez jakéhokoli omezení. (Omezení uzavírání smluv) Toto ustanovení je vůči ostatním společníkům ochranné odst. 5 ObchZ. 17

18 Společníci tak mají přehled o zakázkách či jiných úkonech, které by svoji hodnotou mohly ovlivnit běžný chod společnosti. Vzhledem k potřebnému souhlasu společníků jsou tak všichni informováni a zároveň se mohou dohodnout jinak. Finanční hranice je individuální. Stanovená výše je závislá na posouzení společníků podle charakteru společnosti, především pak také podle předmětu podnikání společnosti. Společníci si tedy mohou sjednat částku podle svého uvážení o hranici, která by mohla mít zásadní vliv na chod společnosti. (4) Jako statutární orgán jedná ve vztahu k třetím osobám společník Prokop Malásek. Při uzavírání smluv jménem společnosti je povinen takovýto pověřený společník respektovat rozhodnutí společníků o obchodním vedení. V případě, že tento společník, který je pověřen funkcí statutárního orgánu nebude rozhodnutí společníků respektovat, odpovídá za vzniklou škodu vůči společnosti celým svým majetkem, a to bez možnosti vyvinění. (Pověření statutárním orgánem) Podle 85 odstavce 1 obchodního zákoníku jsou statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti všichni společníci, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. V případě, že by statutárním orgánem bylo více společníků, jsou všichni tito společníci oprávněni jednat jménem společnosti samostatně. Takto pověřený společník může z funkce statutárního orgánu odstoupit, je však povinen vykonat všechna opatření, která nesnesou odkladu. 11 Odstoupí-li jediný statutární orgán, jednají jménem společnosti všichni společníci. Tuto skutečnost je možné ještě dále upravit ve společenské smlouvě, a to například tak, že se statutárním orgánem stane osoba pověřená vedením společnosti do chvíle, kdy do určité doby od odstoupení společníci hlasují o novém statutárním orgánu. Vhodné je společenskou smlouvou určit konkrétní osobu, která je pověřena být statutárním orgánem, mimo jiné proto, že případný nový společník vstupem do společnosti není ihned oprávněn jménem společnosti jednat odst. 3 ObchZ. 18

19 Obchodní vedení, podle platného znění zákona, přináleží společníkovi, aniž by byl brán zřetel k tomu, zda vykonává působnost statutárního orgánu. Toto ustanovení však může v některých případech způsobovat komplikace. Znamená to totiž, že v praxi může existovat společnost, jako například v tomto případě, jejíž společenská smlouva určí jednoho společníka za statutární orgán a jiného společníka za obchodního vedoucího. Na základě charakteru společnosti, předmětu činnosti a vzájemných pověřených funkcích uvnitř společnosti však mohou nastat komplikace a z tohoto důvodu lze v případě nejasností ohledně pracovních kompetencí a vztahů mezi společníky doporučit, aby se společníci dohodli ve společenské smlouvě, že tatáž osoba bude pověřena obchodní vedením i statutárním orgánem. Avšak ani tato varianta nevylučuje případné komplikace, protože může nastat situace, kdy takovýto společník odstoupí například z funkce statutárního orgánu, avšak obchodním vedoucím zůstane. Pak je tedy vhodné i tuto možnost ve společenské smlouvě obsáhnout a ustanovit například vzájemnou závislost výkonu obou funkcí. Společníci si mohou ve společenské smlouvě taktéž sjednat tzv. jednatelské oprávnění. Tím je myšlena činnost statutárního orgánu navenek. Nestanoví-li společenská smlouva jinak, pak je k tomuto jednání oprávněn každý ze společníků vykonávající funkci statutárního orgánu. (5) Společníci berou na vědomí, že z hlediska daně z příjmu platí každý z nich svoji daň individuálně. (Placení daně z příjmu) Odměnou za činnost je společníkovi podíl na zisku. Veškerý zisk, kterého v daném účetním roce společnost dosáhla, je nutné rozdělit mezi společníky (rozděluje se částka nezdaněná). Ti jej pak zdaní a případně mohou část takto získaných prostředků znovu vložit do společnosti. Není možné jednoduše nechat část zisku ve společnosti například pro její rozvoj. Vše je nutné rozdělit a u jednotlivých společníků zdanit. 19

20 Následující dvě ustanovení odrážejí znění 82 obchodního zákoníku. Jestliže otázku rozdělování dosaženého zisku a podílení se na ztrátě společnosti neřeší společenská smlouva, řídí se tato otázka právě tímto paragrafem. Na základě účetní závěrky se zisk dělí rovným dílem. Splatnost je pak do tří měsíců od schválení. Stejně tak na ztrátě se společníci podílejí rovným dílem. Vzhledem k tomu ale, že úprava je v tomto případě stručná, je vhodné tuto otázku rozvést ve společenské smlouvě. (6) Při dělení zisku dosaženého při podnikatelské činnosti společnosti, bude výše zisku zjištěna na základě řádné účetní závěrky sestavené vždy do 20. února roku následujícího za předcházející účetní období. Podíl na zisku společnosti bude jednotlivým společníkům vyplacen bezhotovostně do třiceti dnů po sestavení účetní závěrky připsáním částky připadající na jednotlivého společníka na jeho účet. (7) Pokud výsledkem hospodaření společnosti v jednotlivém kalendářním roce je ztráta, na její úhradě se jednotliví společníci podílejí rovným dílem. Povinnost uhradit ztrátu znamená, že jednotliví společníci zašlou do třiceti kalendářních dnů od sestavení účetní závěrky finanční prostředky ve výši jejich podílu na ztrátě. (Rozdělování dosaženého zisku a podílení se na ztrátě) Podmínkou k rozdělování zisku je pochopitelně skutečnost, že společnost zisku dosáhne. Nelze rozdělovat podíly na zisku za situace, kdy je společnost ve ztrátě. To, zda bylo zisku dosaženo, se zjišťuje na základě účetní závěrky. Společnost ani nesmí vyplácet zálohy na podílu ze zisku. 12 Zisk je mezi společníky dělen rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Je však nepřijatelné, aby někteří společníci měli bez zjevného a rozumného důvodu vyšší podíl na zisku, než společníci jiní. Společenská smlouva může upravovat výše jednotlivých dílů 12 Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti tento princip není v zákoně výslovně v souvislosti s veřejnou obchodní společností definován, přesto však vyplývá z logiky věci. Jestliže dosud není sestavena řádná účetní závěrka, nemůže být zřejmé, zda bylo vůbec zisku dosaženo, a tudíž nelze pak bezpečně určit, zda bude z čeho případné podíly na zisku vyplácet. 20

21 společníků, pokud by se společníci dohodli, že případný zisk nebudou rozdělovat rovným dílem například v souvislosti s charakterem vykonávané činnosti a podílu na fungování společnosti. Podíly na zisku jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy byla schválena účetní závěrka. Společenská smlouva však toto ustanovení může upravit. Společníci se však podílejí i na dosažené ztrátě společnosti. I pro stanovení ztráty je směrodatná účetní závěrka. Zákon však neurčuje, v jaké lhůtě má být podíl na ztrátě společníky uhrazen, je tedy vhodné tuto otázku sjednat v rámci společenské smlouvy. V případě, že by tomu sjednáno nebylo, pak v zásadě platí, že je třeba podíl uhradit bez zbytečného odkladu. Stejně jako při rozdělování zisku, i zde platí, že ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Společenská smlouva se může odchýlit od výše uvedených pravidel pro podíl na zisku a ztrátě, avšak v mezích dobrých mravů. Je proto neakceptovatelné, aby někteří společníci měli bez zjevného a rozumného důvodu vyšší podíl na zisku než jiní atp. Obdobně tak není akceptovatelné ujednání, že jen někteří společníci ponesou veškerou ztrátu atp. 13 (8) Společník nesmí bez výslovného písemného souhlasu zbylých společníků samostatně figurovat jako společník jiné obchodní společnosti nebo družstva nebo jako fyzická osoba se živnostenským oprávněním, v předmětu podnikání který je vymezen v článku IV bodech 2 a 3. V předmětu podnikání uvedeném v článku IV bodě 1 společník bez svolení ostatních společníků podnikat může. (Zákaz konkurence) Na základě ustanovení 84 ObchZ nesmí společník bez svolení ostatních společníků podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro někoho jiného neboli uzavírat smlouvy ve prospěch třetích osob. Zároveň je mu zakázáno být statutárním nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti s obdobným předmětem podnikání. Je zde možnost upravit si toto nařízení společenskou smlouvou. Ta dává možnost upravit rozsah 13 Dvořák, T. Veřejná obchodní společnost, Praha: ASPI Publishing, 2003, (s. 95) 21

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2012) (2005 ) 2012 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní subjektivita

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V E Ř E J N Á O B C H O D N Í S P O L E Č N O S T K O M A N D I T N Í S P O L E Č N O S T VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2008) 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Obchodní korporace. Založení obchodní korporace 15.11.2012 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST ZOK (ZÁKON Č.90/2012 SB., O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) - 2014

Obchodní korporace. Založení obchodní korporace 15.11.2012 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST ZOK (ZÁKON Č.90/2012 SB., O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) - 2014 1 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST ZOK (ZÁKON Č.90/2012 SB., O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) - 2014 2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Obchodní korporace Právní úprava obecná Z 90/2012 Sb., o obchodních

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Charakteristika veřejné obchodní společnosti

Charakteristika veřejné obchodní společnosti Charakteristika veřejné obchodní společnosti ZO Osobní společnost Minimální počet společníků dvě osoby, právnické nebo fyzické - 95 Založena k podnikatelským účelům nebo ke správě vlastního majetku - 2

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_14

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_279_ESP_20 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Partnerská smlouva. 1. Smluvní strany. 2. Vymezení pojmů. (dále také jako Smlouva ) 1.1 MAS Uničovsko, o.p.s. sídlo: Medlov 300 IČ:

Partnerská smlouva. 1. Smluvní strany. 2. Vymezení pojmů. (dále také jako Smlouva ) 1.1 MAS Uničovsko, o.p.s. sídlo: Medlov 300 IČ: Partnerská smlouva (dále také jako Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 MAS Uničovsko, o.p.s. sídlo: 78391 Medlov 300 IČ: 27784401 za právnickou osobu jedná: Ing. Iveta Kopcová, ředitel e-mail: mas.unicovsko@e-mail.cz

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni 24.4.2015 Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: NORDIC MOBILE s.r.o.

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI)

STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI) STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI) Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Sdružení právnických osob s názvem Asociace systémové AV integrace se zakládá jako zájmové sdružení

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena kontrolní komise) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO

Více

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy STANOVY SPOLKU Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících I. Název Název spolku

Více

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Vzor č. 46: Smlouva o výhradním obchodním zastoupení (1/5) Josef Novák, IČ: 9876543 se sídlem Praha 1, Myslbekova 56 podnikající podle živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 1-živnostenský

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Ekonomika Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Osobní o.s. = veřejná obchodní společnost + komanditní společnost

Osobní o.s. = veřejná obchodní společnost + komanditní společnost 1 2 3 4 5 6 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST ZOK (ZÁKON 90/2012 Sb., O OBCHODNÍCH KORPROACÍCH) - 2014 2012-13 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Obchodní korporace Právní úprava obecná Z 90/2012 Sb., o obchodních

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o.

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o. Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným Lesy města Písku s.r.o. upravená dle ustanovení 146 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Veřejná obchodní společnost II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

12.12.2013. VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST po rekodifikaci českého soukromého práva (NOZ/)ZOK 2014. 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.

12.12.2013. VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST po rekodifikaci českého soukromého práva (NOZ/)ZOK 2014. 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny. 1 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST po rekodifikaci českého soukromého práva (NOZ/)ZOK 2014 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net 2 3 4 VOS-KLÍČOVÉ ZMĚNY - 1 Možnost založit VOS za účelem podnikání i za

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více