Návrh společenské smlouvy pro veřejnou obchodní společnost s komentářem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh společenské smlouvy pro veřejnou obchodní společnost s komentářem"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Bakalářská práce Návrh společenské smlouvy pro veřejnou obchodní společnost s komentářem Jakub Šolc Akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a jen s využitím pramenů uvedených v seznamu literatury, které ve všech případech řádně cituji v souladu s příslušnou směrnicí děkana a citačními zvyklostmi....

2 Poděkování Na tomto místě bych rád vyjádřil poděkování paní doc. JUDr. Jarmile Pokorné, CSc. za pomoc, ochotu a cenné připomínky při zpracovávání této práce. 2

3 Obsah Úvod Veřejná obchodní společnost Obecné vymezení v.o.s. jako právní formy podnikání Základní charakteristické rysy veřejné obchodní společnosti Oblasti využití této formy obchodní společnosti Společenská smlouva Význam společenské smlouvy při zakládání veřejné obchodní společnosti Obligatorní náležitosti společenské smlouvy Fakultativní náležitosti společenské smlouvy Vzorová společenská smlouva pro veřejnou obchodní společnost Doporučení při sestavování společenské smlouvy Závěr Resumé Použitá literatura

4 Úvod Veřejná obchodní společnost, jako právní forma podnikání, je institutem s relativně dlouhou tradicí, v českých podmínkách však různě přerušovanou. V dnešní době je tato forma podnikání stále používána i přes to, že jiné formy podnikání zdají se být oblíbenější. Specifika veřejné obchodní společnosti dávají za vznik důvodům, pro které je tato forma podnikání v určitých situacích vyloženě vhodná. Vzhledem k tomu, že v životě veřejné obchodní společnosti hraje důležitou a nezastupitelnou roli společenská smlouva, tato práce si dává za cíl vystihnout její nejdůležitější specifika. Obsahem práce je tedy obecná charakteristika veřejné obchodní společnosti, mimo jiné i z pohledu jiných forem podnikání, a následně charakteristika samotné společenské smlouvy, které je věnováno detailní pozornosti. Zvláštní zřetel je věnován jednotlivým ustanovením společenské smlouvy obligatorních i fakultativních náležitostí. V některých případech pak jejich komentář rozšiřuje zmiňované poznatky o další možnosti formulace pro jednotlivé situace. Práce se snaží být svým praktickým charakterem příspěvkem pro samotné sestavování smlouvy zakladatelům veřejné obchodní společnosti. Vzorová společenská smlouva je pak závěrem doplněna o doporučení při jejím sestavování. 4

5 1. Veřejná obchodní společnost 1.1. Obecné vymezení v.o.s. jako právní formy podnikání Veřejná obchodní společnost je jednou z právních forem podnikání. Obchodní zákoník se ve své části druhé věnuje právě obchodním společnostem, konkrétně pak v ustanovení 56 obchodního zákoníku jmenuje základní formy podnikání. Obchodní společnost však jako pojem dále nedefinuje a tak z ustanovení jen vyplývá, že jde o společnost, která má postavení právnické osoby a je zapsaná v obchodním rejstříku. Obchodní společnosti jsou tříděny podle toho, jak dalece je společnost založená na osobní či kapitálové účasti společníků v rámci její vlastní činnosti. Tradičně se dělí do dvou skupin, kde jedny jsou označovány jako společnosti osobní, druhé pak jako společnosti kapitálové. Veřejná obchodní společnost patří mezi společnosti osobní. Formy osobních společností jsou v právu konstruovány zásadně tak, že staví na individuálních osobnostech společníků, na jejich odborných znalostech, manažerských schopnostech, charakterových vlastnostech apod. a rovněž na vzájemné důvěře společníků, založená zpravidla na dobré vzájemné znalosti uvedených vlastností. 1 Principem těchto společností je tedy osobní účast společníků na řízení společnosti a jejich vzájemná spolupráce při dosahování vytčených cílů. Oproti kapitálovým společnostem tedy není podmíněna kapitálovou účastí jednotlivých společníků. Veřejná obchodní společnost patří k historicky nejstarším formám obchodních společností. V rámci obnovování tržní ekonomiky v roce 1989 vznikla potřeba obnovit tento institut, jakožto tradiční formu podnikání. 2 V současné době je veřejná obchodní společnost upravena v zákoně č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník, který nabyl účinnosti k Upravena je pak v Hlavě I Dílu II v Části druhé pod ustanoveními 76 92e. 1 Pelikánová, I. a kol., Obchodní právo 2, Praha: ASPI, 2006 (s. 48) 2 Více Dvořák, T. Veřejná obchodní společnost, Praha: ASPI Publishing, 2003 (1. kapitola) 5

6 Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společností, pro kterou je charakteristickým prvkem osobní povaha závazku. Jak bylo již řečeno, společníci se touto formou sdružují s ohledem na své vlastnosti a schopnosti k dosahování společných podnikatelských cílů. Osobní povaha se projevuje řadou rysů. S tím ale také souvisí skutečnost, že v řadě jiných právních řádů se veřejná obchodní společnost nepovažuje za právnickou osobu Základní charakteristické rysy veřejné obchodní společnosti V ustanovení 76 obchodního zákoníku jsou vymezeny základní pojmové znaky veřejné obchodní společnosti, na jejichž základě se jedná o společnost, kde: je neomezené a solidární ručení společníků, jde o spojení alespoň dvou osob, které podnikají pod společnou firmou. Toto vymezení je však nedostačující, protože jde o právnickou osobu, nikoli sdružení osob se společnou firmou. Při charakteristice společnosti je tedy nutno vyjít ze znaků osobních společností. Vymezení znaků osobních obchodních společností je tedy definováno teoreticky, a to tak, že osobní společností jsou ty společnosti, v nichž převažuje osobní prvek nad prvkem majetkovým a podstatná je v nich tedy osoba společníka. Méně podstatná je pak jeho majetková účast na společnosti. Osobní obchodní společnosti se tedy vyznačují těmito znaky: - základní kapitál ani vklad společníka do základního kapitálu nejsou povinné, společnost může vzniknout i bez těchto vkladů a základního kapitálu, povinnost vkladu však může vyplývat ze společenské smlouvy. - společníci jsou povinni účastnit se osobně na činnosti společnosti, společnost je 3 Více Pelikánová, I. Srovnávací právo obchodní veřejná obchodní společnost, Praha: Orac,

7 vázána na jejich osoby, pokud dojde k zániku účasti společníka na společnosti (např. smrtí či výpovědí společníka), má to zpravidla za následek zrušení společnosti, - společníci ručí za závazky společnosti - společnost je řízena a kontrolována společníky samotnými, k její správě se nevytváří zvláštní soustava orgánů - společníci mají právo ze společnosti vystoupit na základě vlastních jednostranných úkonů výpovědí a mají nárok na vrácení svých vkladů ve formě vypořádacího podílu (nevede-li to ke zrušení společnosti) Charakter veřejné obchodní společnosti je pak dán její právní úpravou počínaje 76 obchodního zákoníku. Asi nejcharakterističtějším znakem této společnosti je solidární neomezené ručení společníka, které je ustanoveno v 86 obchodního zákoníku. Tato skutečnost by se dala považovat za nevýhodu při výběru této právní formy podnikání. Na druhou stranu tato skutečnost působí velice důvěryhodně vůči třetím osobám a tak tato společnost dosahuje například lepšího postavení při sjednávání úvěrů apod. Vzhledem k takovémuto ručení společníků není povinností skládat členské vklady a tvořit základní kapitál, jak tomu je u společností kapitálových, právě z důvodu ochrany věřitelů. Veřejná obchodní společnost je závislá na existenci společenství alespoň dvou osob. Pokud by došlo ke snížení počtu společníků na jednoho, společnost nesplňuje zákonem definovanou podmínku a společnost se tedy ruší a vstupuje do likvidace. Společníkem může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba. Z ustanovení 76 odst. 2 vyplývají určité předpoklady, které musí splňovat fyzická osoba jakožto společník. Musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti a nesmí být postihnuta překážkou provozování živnosti. Totéž musí splňovat statutární orgán nebo zástupce právnické osoby, která by byla společníkem. Obchodní zákoník neobsahuje ustanovení, které by omezovalo veřejnou obchodní 7

8 společnost co do předmětu podnikání. Nemůže však podnikat v libovolném oboru, jak plyne ze speciálních zákonů. Vzhledem k tomu, že veřejná obchodní společnost je právnickou osobou, podnikatelem, je povinna vystupovat a činit právní úkony pod obchodní firmou. 4 Tímto pojmem se rozumí název, pod kterým je společnost zapsána do obchodního rejstříku. Povinným dodatkem v případě veřejné obchodní společnosti je označení veřejná obchodní společnost nebo zkratka veř. obch. spol. či v. o. s.. Jestliže obsahuje firma jméno alespoň jednoho ze společníků, je možné použít dodatek a spol Oblasti využití této formy obchodní společnosti Vzhledem k výše popsaným skutečnostem je tato právní forma podnikání uplatňována u společností, které nepočítají s rozsáhlými a kapitálově složitými podnikatelskými aktivitami. Tento způsob podnikání staví na jednotlivých společnících a jejich osobních znalostech, nikoliv tedy na jejich majetkové účasti. Tato forma obchodní společnosti je proto vhodná především pro malé a střední podnikání, zejména v obchodě, službách, drobné řemeslné výrobě, popř. při zakládání rodinných podniků ObchZ 5 Pokorná, J. K některým otázkám obchodních společností, Brno: Masarykova univerzita v Brně právnická fakulta, 1991 (s. 27) 8

9 2. Společenská smlouva 2.1. Význam společenské smlouvy při zakládání veřejné obchodní společnosti Proces zrodu veřejné obchodní společnosti se dělí na dvě části. Část zakládání a část vzniku. V rámci založení dochází ke sjednocení idey a vize, ujasnění obchodního záměru a podnikatelského plánu apod. Nejdůležitější část procesu zakládání pak představuje uskutečnění dvou-, nebo vícestranného právního úkonu, a tím je uzavření společenské smlouvy. Jedná se o formální pojmenovaný právní akt někdy označovaný též jako úplatný, 6 což vyplývá z toho, že k provozu společnosti je zapotřebí určité kapitálové zajištění, jehož účast společníky může být ve smlouvě zakotvena (jak již bylo řečeno výše). Nevylučuje se tedy i bezplatnost tohoto právního aktu. Formálnost se vyznačuje tím, že k platnému vzniku je třeba jejího pořízení v písemné formě s úředně ověřenými podpisy zakladatelů. Jelikož se tento právní úkon stává perfektním až tehdy, bylo-li dosaženo úplné shody společníků konsenzu, jedná se o právní úkon konsenzuální. Jednoduše řečeno, k založení veřejné obchodní společnosti je třeba společenské smlouvy, která musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Společenská smlouva je základním dokumentem veřejné obchodní společnosti. S jistou nadsázkou je možno ji označit za ústavu v. o. s., za dokument nejen zakládající, nýbrž také zásadní. 7 Obchodní zákoník umožňuje společníkům, aby si celou řadu podstatných otázek právě v rámci společenské smlouvy dohodli. Zákonná úprava se tedy aplikuje na otázky, které nejsou touto smlouvou řešeny. Společenská smlouva veřejné obchodní společnosti je dokumentem veřejně přístupným. Znamená to, že se povinně ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. 6 Srovnej Dvořák, T. Veřejná obchodní společnost, Praha: ASPI Publishing, 2003 (s. 69, 70) a Eliáš, K. Obchodní společnosti, Praha: C. H. Beck, 1994 (s. 131) 7 Dvořák, T. Veřejná obchodní společnost, Praha: ASPI Publishing, 2003 (s. 69) 9

10 2.2. Obligatorní náležitosti společenské smlouvy Náležitosti společenské smlouvy lze dělit na obligatorní (povinné) a fakultativní (dobrovolné). Obchodní zákoník ve svém ustanovení 78 odst. 1 stanoví obligatorní náležitosti společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti takto: firma a sídlo společnosti, určení společníků, předmět podnikání společnosti. Jakmile by společenská smlouva neobsahovala byť jedinou z těchto obligatorních náležitostí, smlouva by jako taková vůbec nevznikla Fakultativní náležitosti společenské smlouvy Společenská smlouva musí obsahovat podle konkrétních okolností i další ujednání v závislosti na vůli společníků. Pro veřejnou obchodní společnost je charakteristické, že rozsah smluvní volnosti je tu ze všech forem společností největší. 8 Tato ujednání se dělí na dvě skupiny. Jednak to jsou fakultativní náležitosti obvyklé, což jsou takové, které se vyskytují pravidelně a obchodní zákoník je sám obsahuje ve svých dispozitivních ujednáních, a pak to jsou fakultativní náležitosti nahodilé, které ani obchodní zákoník neřeší, protože se týkají zvláštních záležitostí v souvislosti s konkrétní společností. Společníci tak ve velké míře mohou ovlivnit konkrétní podobu své společnosti. Fakultativními náležitostmi jsou například: ujednání určující dobu, na kterou se společnost zakládá, respektive, zda je založena na dobu určitou či neurčitou (v souvislosti s ujednáním 62 odst. 2 ObchZ), 8 Pelikánová, I. a kol., Obchodní právo 2, Praha: ASPI, 2006 (s. 321) 10

11 určení způsobu výplaty vypořádacího podílu (v souvislosti s ujednáním 61 odst. 2 ObchZ), určení způsobu, respektive orgánu, jmenujícího likvidátora (v souvislosti s ujednáním 71 odst. 1 ObchZ) stanovení způsobu přijímání rozhodnutí o změně společenské smlouvy (v souvislosti s ujednáním 79 odst. 1 ObchZ) stanovení způsobu přijímání rozhodnutí o jiných záležitostech společnosti (v souvislosti s ujednáním 79 odst. 2 ObchZ) určení váhy společníků, respektive počtu hlasů jednotlivých společníků (v souvislosti s ujednáním 79 odst. 3 ObchZ) upravení výše úroku z prodlení při nedodržení termínu splacení případného vkladu (v souvislosti s ujednáním 80 odst. 2 ObchZ) určení pověřeného společníka vedením společnosti a stanovení jeho odvolatelnosti či neodvolatelnosti (v souvislosti s ujednáním 81 odst. 2 a 3 ObchZ) stanovení pravidel pro rozdělování zisku a podílení se na úhradě ztráty společnosti (v souvislosti s ujednáním 82 odst. 3 ObchZ) ujednání o zákazu konkurence (v souvislosti s ujednáním 84 ObchZ) vymezení společníků, jenž mají oprávnění statutárních orgánů a určení případného omezení takovéhoto oprávnění (v souvislosti s ujednáním 85 odst. 1 a 2 ObchZ) ustanovení o možnosti přechodu podílu na dědice či na právního nástupce (v souvislosti s ujednáním 88 odst. 1 písm. c) a d) ObchZ) stanovení důvodů vedoucích ke zrušení společnosti (v souvislosti s ujednáním 88 odst. 1 písm. i) ObchZ) úprava způsobu pro výpočet podílu na likvidačním zůstatku (v souvislosti s ujednáním 92 odst. 3 ObchZ) 2.4. Vzorová společenská smlouva pro veřejnou obchodní společnost Každá veřejná obchodní společnost má z výše popsaných důvodů společenskou smlouvu 11

12 svým způsobem unikátní. V následující části navržená společenská smlouva je jakýmsi vzorem, sloužícím následujícímu rozboru jednotlivých ustanovení, která jsou umístěna zpravidla pod nimi. Není tedy aplikovatelnou na všechny vznikající veřejné obchodní společnosti. 12

13 Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti I. Společníci Dne 2. února 2007 se společníci: 1. Ing. Lucie Novotná, trvale bytem Vinohradská 12, Praha 2, narozena 12. února Prokop Malásek, trvale bytem Koněvova 18, Praha 3, narozen 6. května Mgr. Karel Pokorný, trvale bytem Opletalova 6, Praha 1 narozen 19. listopadu 1961 se rozhodli založit veřejnou obchodní společnost s tím, že právní vztahy mezi společníky se budou řídit touto společenskou smlouvou. (Vymezení společníků) Ustanovení, ve kterém jsou vymezeni společníci patří mezi obligatorní náležitosti společenské smlouvy podle ustanovení 78 odst. 1 ObchZ. Jestliže by jedním ze společníků měla být právnická osoba, uvádí se obchodní firma nebo název a sídlo společnosti. U fyzických osob je zákonem stanoveno uvést jméno a bydliště. Z důvodu vyšší právní jistoty je však vhodné právnické i fyzické osoby blíže identifikovat. U právnických osob je vhodné uvádět identifikační číslo. Fyzické osoby nejlépe pomocí data narození (často se k bližší identifikaci nevhodně používá rodné číslo, což je chráněný údaj a společenská smlouva je dokumentem veřejně přístupným). Zákon to sice v tomto případě nepožaduje, i tak je vhodné z důvodu spolehlivé identifikace účastníků smlouvy tyto údaje uvést. II. Obchodní firma společnosti Obchodní firma společnosti je: Relta, v. o. s. (dále jen společnost ) 13

14 (Určení obchodní firmy) Obchodní firma společnosti je dalším obligatorním ustanovením společenské smlouvy. Ustanovení 8 odst. 1 charakterizuje obchodní firmu jako název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je zároveň povinen činit právní úkony právě pod svou firmou. Co se týče označení, že se jedná o veřejnou obchodní společnost, firma musí na základě 77 ObchZ obsahovat dodatek veřejná obchodní společnost, nebo ve formě zkratky veř. obch. spol. či v. o. s. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí dodatek a spol., například Karel Novák a spol. Je ovšem realitou dnešního doby, že jen málokdo (mimo obec právnickou) ví, že dodatek a spol. znamená právě v. o. s. Řada osob si totiž myslí, že se jedná o označení pro spolek, popř. sdružení osob bez právní subjektivity. 9 Z tohoto důvodu je tedy vhodné tomuto označení se vyhnout a dodatek a spol. nepoužívat. III. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Celniční 235/1233, Praha 9 Hloubětín (Vymezení sídla společnosti) Další obligatorní náležitostí společenské smlouvy je sídlo společnosti. Každá společnost může mít sídlo jen jedno. Musí být vymezeno adresou, kde společnost skutečně sídlí. Jedná se tedy o místo, kde je umístěno vedení společnosti, respektive místo, kde se veřejnost může se společností sejít. Sídlo musí být přesně vymezeno adresou. Ta je pravidelně dána určitými znaky, kterými jsou název obce (či její části), název ulice (případně náměstí, nábřeží apod.), číslo popisné či číslo orientační a poštovní směrovací číslo (PSČ). Pochopitelně se musí jednat o adresu, která je tzv. způsobilá být sídlem právnické osoby. Sídlo společnosti může být i v bytě společníka, avšak jen tehdy, připouští-li to povaha a rozsah podnikatelské činnosti. 9 Dvořák, T. Veřejná obchodní společnost, Praha: ASPI Publishing, 2003 (s. 23 pozn. pod čarou č. 59) 14

15 IV. Předmět podnikání Předmětem podnikání je: 1. zprostředkování obchodu a služeb, 2. reklamní činnost a marketing, 3. pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí (Vymezení předmětu podnikání) I vymezení předmětu podnikání je obligatorní částí společenské smlouvy. Předmětem podnikání se rozumí činnost, ke které mají společníci patřičné oprávnění. U veřejné obchodní společnosti je ještě před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku potřeba zažádat o vydání živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění k zamýšlené činnosti. V případě, že jejich činnost musí být (podle zvláštních předpisů) vykonávány jenom FO s oprávněním, zapíše se tato činnost do předmětu podnikání společnosti jen v případě, že je prokázáno, že tuto činnost bude vykonávat oprávněná osoba. Změna předmětu podnikání společnosti je pak možná jen změnou společenské smlouvy (například na základě získání oprávnění provozovat další činnost). Ohledně změny společenské smlouvy je pojednáno níže. V. Práva a povinnosti společníků (1) Každý ze společníků je povinen plnit své povinnosti osobně tak, aby bylo dosažen cíle založení společnosti, kterým je podnikatelská činnost uvedená v článku IV. této společenské smlouvy. Mimo to pak je pak Ing. Lucie Novotná pověřena vedením účetnictví a administrativy společnosti, organizačním zajištěním zakázek a výkonem funkcí dále sjednaných 15

16 Prokop Malásek pověřen sjednáváním zakázek, komunikací s obchodními partnery, činnostmi, které jsou předmětem podnikání a výkonem funkcí dále sjednaných Mgr. Karel Pokorný pověřen strategickým plánováním společnosti, činnostmi, které jsou předmětem podnikání a výkonem funkcí dále sjednaných (Vymezení povinností společníků) Povinností společníka je osobně se podílet na činnosti společnosti. Konkrétní specifikaci takovéto činnosti by pak společenská smlouva měla obsahovat. Pokud by tomu tak nebylo a společenská smlouva by konkrétně nevymezovala činnosti jednotlivých společníků, pak by byl každý společník povinen vykonávat činnost, která je předmětem podnikání společnosti. Je tedy proto možné a vhodné ve smlouvě si dohodnout, že jeden bude například vést účetnictví, druhý sjednávat zakázky a ostatní budou činní v předmětu činnosti společnosti. Dosáhne se tak mimo jiné účelného využití nejlepší znalostí každého z nich a určí se tak základní organizační uspořádání chodu společnosti. (2) Obchodním vedením společnosti je společníky pověřen Mgr. Karel Pokorný. Tento společník je oprávněn rozhodovat o zaměření obchodní politiky společnosti v rámci jejího předmětu podnikání a rozhodovat o výběru smluvních partnerů společnosti. Před rozhodnutím týkajícího se obchodního vedení je tento společník povinen své rozhodnutí předem s ostatními společníky projednat a o závěru je informovat. Při rozhodování o obchodním vedení může tento společník nechat společníky hlasovat. V tomto případě má každý ze společníků jeden hlas. Společník pověřený obchodním vedením může své pověření vypovědět písemnou formou. Pokud by po doručení výpovědi společnosti hrozila společnosti škoda, musí tento společník učinit vše k zabránění škody. Po nabytí účinnosti výpovědi vykonávají obchodní vedení ostatní společníci společně, a to do pověření jiného společníka obchodním vedením. (Pověření obchodním vedením) Obchodní vedení je v obchodním zákoníku upraveno ustanovením 81. Od jednání jménem společnosti je třeba obchodní vedení společnosti důsledně odlišovat. Zatímco jednání jménem společnosti, ke kterému je příslušný pouze 16

17 statutární orgán, se realizuje ve vztahu ke třetím osobám, obchodní vedení směřuje hlavně dovnitř společnosti. Pojem obchodní vedení zákon nijak blíže nespecifikuje. Zpravidla však pod něj bývají zahrnovány činnosti, které provázejí každou podnikatelskou aktivitu a její řídící složku, jako například operativní řízení provozu, správa společnosti, rozhodování o konkretizaci podnikatelského záměru a další běžné výkonné i rozhodovací procesy, jež jsou nutné k vedení podniku (případně i vedení účetnictví a výkaznictví, administrativa, pokud tím není pověřen někdo jiný, jako je tomu v tomto případě). V případě, že by tuto oblast společenská smlouva neřešila, k obchodnímu vedení společnosti je oprávněn každý společník. Jakmile to společenská smlouva blíže definuje, respektive pověřuje konkrétního společníka, ostatním společníkům toto oprávnění zaniká. Rozsah pravomocí a způsob jednání může být taktéž ve společenské smlouvě blíže konkretizován. Důležitou otázkou je pak způsob rozhodování, tak aby byl zajištěn plynulý chod společnosti. Společník pověřený obchodním vedením může být taktéž z této funkce odvolán, či své pověření může vypovědět. I bez výslovného pověření ve společenské smlouvě je pak pověřený společník povinen na požádání informovat ostatní společníky o všech záležitostech společnosti. Každý společník je oprávněn nahlížet do všech dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje anebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce. 10 Není vyloučeno, aby jednáním jménem společnosti i jejím obchodním vedením byly pověřeny tytéž osoby. (3) K uzavření smlouvy, na jejímž základě by společnost byla vázána hradit smluvnímu partnerovi peněžitou částku nebo poskytnout nepeněžité plnění v nominální hodnotě přesahující Kč je zapotřebí souhlasu všech tří společníků. Tento souhlas musí mít písemnou podobu. V případě, že jeden ze společníků poruší uvedené pravidlo rozhodování v této oblasti obchodního vedení, a v důsledku tohoto právního úkonu vznikne společnosti škoda, odpovídá společník vůči společnosti za vzniklou škodu bez jakéhokoli omezení. (Omezení uzavírání smluv) Toto ustanovení je vůči ostatním společníkům ochranné odst. 5 ObchZ. 17

18 Společníci tak mají přehled o zakázkách či jiných úkonech, které by svoji hodnotou mohly ovlivnit běžný chod společnosti. Vzhledem k potřebnému souhlasu společníků jsou tak všichni informováni a zároveň se mohou dohodnout jinak. Finanční hranice je individuální. Stanovená výše je závislá na posouzení společníků podle charakteru společnosti, především pak také podle předmětu podnikání společnosti. Společníci si tedy mohou sjednat částku podle svého uvážení o hranici, která by mohla mít zásadní vliv na chod společnosti. (4) Jako statutární orgán jedná ve vztahu k třetím osobám společník Prokop Malásek. Při uzavírání smluv jménem společnosti je povinen takovýto pověřený společník respektovat rozhodnutí společníků o obchodním vedení. V případě, že tento společník, který je pověřen funkcí statutárního orgánu nebude rozhodnutí společníků respektovat, odpovídá za vzniklou škodu vůči společnosti celým svým majetkem, a to bez možnosti vyvinění. (Pověření statutárním orgánem) Podle 85 odstavce 1 obchodního zákoníku jsou statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti všichni společníci, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. V případě, že by statutárním orgánem bylo více společníků, jsou všichni tito společníci oprávněni jednat jménem společnosti samostatně. Takto pověřený společník může z funkce statutárního orgánu odstoupit, je však povinen vykonat všechna opatření, která nesnesou odkladu. 11 Odstoupí-li jediný statutární orgán, jednají jménem společnosti všichni společníci. Tuto skutečnost je možné ještě dále upravit ve společenské smlouvě, a to například tak, že se statutárním orgánem stane osoba pověřená vedením společnosti do chvíle, kdy do určité doby od odstoupení společníci hlasují o novém statutárním orgánu. Vhodné je společenskou smlouvou určit konkrétní osobu, která je pověřena být statutárním orgánem, mimo jiné proto, že případný nový společník vstupem do společnosti není ihned oprávněn jménem společnosti jednat odst. 3 ObchZ. 18

19 Obchodní vedení, podle platného znění zákona, přináleží společníkovi, aniž by byl brán zřetel k tomu, zda vykonává působnost statutárního orgánu. Toto ustanovení však může v některých případech způsobovat komplikace. Znamená to totiž, že v praxi může existovat společnost, jako například v tomto případě, jejíž společenská smlouva určí jednoho společníka za statutární orgán a jiného společníka za obchodního vedoucího. Na základě charakteru společnosti, předmětu činnosti a vzájemných pověřených funkcích uvnitř společnosti však mohou nastat komplikace a z tohoto důvodu lze v případě nejasností ohledně pracovních kompetencí a vztahů mezi společníky doporučit, aby se společníci dohodli ve společenské smlouvě, že tatáž osoba bude pověřena obchodní vedením i statutárním orgánem. Avšak ani tato varianta nevylučuje případné komplikace, protože může nastat situace, kdy takovýto společník odstoupí například z funkce statutárního orgánu, avšak obchodním vedoucím zůstane. Pak je tedy vhodné i tuto možnost ve společenské smlouvě obsáhnout a ustanovit například vzájemnou závislost výkonu obou funkcí. Společníci si mohou ve společenské smlouvě taktéž sjednat tzv. jednatelské oprávnění. Tím je myšlena činnost statutárního orgánu navenek. Nestanoví-li společenská smlouva jinak, pak je k tomuto jednání oprávněn každý ze společníků vykonávající funkci statutárního orgánu. (5) Společníci berou na vědomí, že z hlediska daně z příjmu platí každý z nich svoji daň individuálně. (Placení daně z příjmu) Odměnou za činnost je společníkovi podíl na zisku. Veškerý zisk, kterého v daném účetním roce společnost dosáhla, je nutné rozdělit mezi společníky (rozděluje se částka nezdaněná). Ti jej pak zdaní a případně mohou část takto získaných prostředků znovu vložit do společnosti. Není možné jednoduše nechat část zisku ve společnosti například pro její rozvoj. Vše je nutné rozdělit a u jednotlivých společníků zdanit. 19

20 Následující dvě ustanovení odrážejí znění 82 obchodního zákoníku. Jestliže otázku rozdělování dosaženého zisku a podílení se na ztrátě společnosti neřeší společenská smlouva, řídí se tato otázka právě tímto paragrafem. Na základě účetní závěrky se zisk dělí rovným dílem. Splatnost je pak do tří měsíců od schválení. Stejně tak na ztrátě se společníci podílejí rovným dílem. Vzhledem k tomu ale, že úprava je v tomto případě stručná, je vhodné tuto otázku rozvést ve společenské smlouvě. (6) Při dělení zisku dosaženého při podnikatelské činnosti společnosti, bude výše zisku zjištěna na základě řádné účetní závěrky sestavené vždy do 20. února roku následujícího za předcházející účetní období. Podíl na zisku společnosti bude jednotlivým společníkům vyplacen bezhotovostně do třiceti dnů po sestavení účetní závěrky připsáním částky připadající na jednotlivého společníka na jeho účet. (7) Pokud výsledkem hospodaření společnosti v jednotlivém kalendářním roce je ztráta, na její úhradě se jednotliví společníci podílejí rovným dílem. Povinnost uhradit ztrátu znamená, že jednotliví společníci zašlou do třiceti kalendářních dnů od sestavení účetní závěrky finanční prostředky ve výši jejich podílu na ztrátě. (Rozdělování dosaženého zisku a podílení se na ztrátě) Podmínkou k rozdělování zisku je pochopitelně skutečnost, že společnost zisku dosáhne. Nelze rozdělovat podíly na zisku za situace, kdy je společnost ve ztrátě. To, zda bylo zisku dosaženo, se zjišťuje na základě účetní závěrky. Společnost ani nesmí vyplácet zálohy na podílu ze zisku. 12 Zisk je mezi společníky dělen rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Je však nepřijatelné, aby někteří společníci měli bez zjevného a rozumného důvodu vyšší podíl na zisku, než společníci jiní. Společenská smlouva může upravovat výše jednotlivých dílů 12 Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti tento princip není v zákoně výslovně v souvislosti s veřejnou obchodní společností definován, přesto však vyplývá z logiky věci. Jestliže dosud není sestavena řádná účetní závěrka, nemůže být zřejmé, zda bylo vůbec zisku dosaženo, a tudíž nelze pak bezpečně určit, zda bude z čeho případné podíly na zisku vyplácet. 20

21 společníků, pokud by se společníci dohodli, že případný zisk nebudou rozdělovat rovným dílem například v souvislosti s charakterem vykonávané činnosti a podílu na fungování společnosti. Podíly na zisku jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy byla schválena účetní závěrka. Společenská smlouva však toto ustanovení může upravit. Společníci se však podílejí i na dosažené ztrátě společnosti. I pro stanovení ztráty je směrodatná účetní závěrka. Zákon však neurčuje, v jaké lhůtě má být podíl na ztrátě společníky uhrazen, je tedy vhodné tuto otázku sjednat v rámci společenské smlouvy. V případě, že by tomu sjednáno nebylo, pak v zásadě platí, že je třeba podíl uhradit bez zbytečného odkladu. Stejně jako při rozdělování zisku, i zde platí, že ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Společenská smlouva se může odchýlit od výše uvedených pravidel pro podíl na zisku a ztrátě, avšak v mezích dobrých mravů. Je proto neakceptovatelné, aby někteří společníci měli bez zjevného a rozumného důvodu vyšší podíl na zisku než jiní atp. Obdobně tak není akceptovatelné ujednání, že jen někteří společníci ponesou veškerou ztrátu atp. 13 (8) Společník nesmí bez výslovného písemného souhlasu zbylých společníků samostatně figurovat jako společník jiné obchodní společnosti nebo družstva nebo jako fyzická osoba se živnostenským oprávněním, v předmětu podnikání který je vymezen v článku IV bodech 2 a 3. V předmětu podnikání uvedeném v článku IV bodě 1 společník bez svolení ostatních společníků podnikat může. (Zákaz konkurence) Na základě ustanovení 84 ObchZ nesmí společník bez svolení ostatních společníků podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro někoho jiného neboli uzavírat smlouvy ve prospěch třetích osob. Zároveň je mu zakázáno být statutárním nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti s obdobným předmětem podnikání. Je zde možnost upravit si toto nařízení společenskou smlouvou. Ta dává možnost upravit rozsah 13 Dvořák, T. Veřejná obchodní společnost, Praha: ASPI Publishing, 2003, (s. 95) 21

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

Zrušení obchodní společnosti

Zrušení obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zrušení obchodní společnosti se zaměřením na zrušení z rozhodnutí společníků Bakalářská práce Autor: Daniel Hůza Právní administrativa v podnikatelské

Více

Obchodní podíl v s. r. o.

Obchodní podíl v s. r. o. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Obchodní podíl v s. r. o. Bakalářská práce Autor: Olga Zugarová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Kuncová Praha

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA V S.R.O.

UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA V S.R.O. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Diplomová práce UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA V S.R.O. Jana Hodečková 2009/2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ukončení

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

VLIV ZMĚN OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A JEJICH DAŇOVÝ DOPAD NA NEZISKOVÉ ORGANIZACE

VLIV ZMĚN OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A JEJICH DAŇOVÝ DOPAD NA NEZISKOVÉ ORGANIZACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VLIV ZMĚN OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A JEJICH DAŇOVÝ DOPAD

Více

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

I. Č Á S T Obecná ustanovení

I. Č Á S T Obecná ustanovení I. Č Á S T Obecná ustanovení Seznam zkratek : ObchZ zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObčZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ŽivZ zák.

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Sdružování vlastníků lesů ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2007 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Vymezení pojmů... 5 1.3 Právní

Více

POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA

POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA AKADEMIE STING, o.p.s. soukromá vysoká škola v Brně POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE ING. LUDĚK MIKULECKÝ, LL.M. JUDR. PETRA ADÁMKOVÁ, PH.D.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

Tomáš Šperka. Komanditní společnost

Tomáš Šperka. Komanditní společnost Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Tomáš Šperka Komanditní společnost Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Komanditní společnost zpracoval samostatně

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl 1 Společná

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup 12 2003 Bytové vlastnictví a vlastnictví samostatně určených nebytových prostor je dnes v

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více