I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti"

Transkript

1 Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev I KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti oddíl: Projekt fúze veřejné obchodní společnosti Projekt fúze v. o. s. musí vždy obsahovat alespoň tyto obligatorní náležitosti [ 70 odst. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), 76, 80 odst. 1 a 2 přem. z.]: 1. obchodní firmy, sídla, právní formy a IČO všech zúčastněných v. o. s. při fúzi sloučením, nebo obchodní firmy, sídla, právní formy a IČO všech zanikajících v. o. s. a obchodní firma, sídlo a právní forma nástupnické v. o. s. při fúzi splynutím, 2. výměnný poměr podílů společníků zanikajících v. o. s. na nástupnické v. o. s, ledaže nedochází k výměně podílů, 3. doplatek k výměnnému poměru podílů s určením jeho výše a splatnosti, jestliže se poskytuje, 4. rozhodný den fúze, 5. práva, jež nástupnická v. o. s. poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, popř. opatření, která s tím souvisí nebo jsou navrhována, 6. všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zanikajících nebo nástupnická v. o. s. poskytne statutárním orgánům nebo jejich členům nebo některým z nich a znalcům pro fúzi nebo některým z nich; přitom se zvláště uvádí, komu je tato výhoda poskytována, kdo ji poskytuje a za jakých podmínek,

2 Hlava I.2: Fúze 7. jedná-li se o fúzi sloučením: změny společenské smlouvy nástupnické v. o. s., 8. jedná-li se o fúzi splynutím: společenskou smlouvu nástupnické v. o. s., 9. určení, jaké právní postavení budou mít jednotliví společníci zanikajících v. o. s. v nástupnické v. o. s., má-li dojít k výměně jejich podílů, 10. má-li nebo má-li mít jeden nebo více společníků vklady: výše vkladů jednotlivých společníků a údaje o stavu splacení jednotlivých vkladů, 11. nemá-li dojít k výměně podílu společníka zanikající v. o. s. za podíl v nástupnické v. o. s. nebo má-li zaniknout podíl dosavadního společníka na nástupnické v. o. s., a tato skutečnost je známa v době vyhotovení projektu fúze: odůvodnění, proč k výměně podílu nedojde, a 12. snižuje-li se výše vkladu nebo zaniká-li vklad společníka: a) určení, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení nebo zániku vkladu společníka, a b) má-li být částka sníženého nebo zaniklého vkladu (zcela nebo zčásti) vyplacena společníkovi: lhůta splatnosti této částky. 2. oddíl: Vklady společníků při fúzi veřejné obchodní společnosti 1 Maximální přípustná výše vkladů Součet výše všech vkladů společníků zúčastněné v. o. s. do základního kapitálu nástupnické v. o. s. nesmí převyšovat výši vlastního kapitálu této zúčastněné v. o. s. zjištěné z její poslední řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené před vyhotovením projektu fúze nebo její konečné účetní závěrky, pokud rozhodný den fúze předcházel den vyhotovení projektu fúze ( 77 přem. z.). 2 Povinnost společníka splatit vklad Povinnost splatit vklad nezaniká zápisem fúze do obchodního rejstříku, ledaže z projektu fúze plyne, že vklad společníka se v důsledku fúze snižuje nebo zaniká ( 80 odst. 1 přem. z.). Jestliže se vyplácí (zcela nebo zčásti) částka sníženého nebo zaniklého splaceného vkladu společníkovi, pak toto plnění nesmí být vyplaceno před zápisem fúze do obchodního rejstříku a dříve než budou zajištěny pohledávky věřitelů ( 80 odst. 3 přem. z.). 193

3 Pokud nebyl vklad společníka (zcela nebo zčásti) splacen, lze uzavřít dohodu o prominutí povinnosti splatit (zcela nebo zčásti) vklad až po zápisu fúze do obchodního rejstříku a poté, co budou zajištěny pohledávky věřitelů ( 80 odst. 4 přem. z.). 3. oddíl: Ručení společníků za dluhy při fúzi veřejné obchodní společnosti Společníci nástupnické v. o. s. ručí po zápisu fúze do obchodního rejstříku i za dluhy, které nástupnické v. o. s. vznikly před tímto zápisem nebo které na ni tímto zápisem přešly. Společník, který před zápisem fúze do obchodního rejstříku za takový dluh neručil, má právo požadovat po osobách, které byly ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku společníky zúčastněné v. o. s., o jejíž dluh se jednalo, aby mu v rozsahu jejich podílů na této zúčastněné v. o. s. poskytly náhradu za poskytnutí takového plnění a nákladů s tím spojených. Práva ručitele vůči dlužníku tím nejsou nijak dotčena ( 80a odst. 1 přem. z.). Vzdá-li se společník zanikající v. o. s. práva na výměnu podílu, ručí jen za dluhy, které zápisem fúze do obchodního rejstříku přešly na nástupnickou v. o. s. ze zanikající v. o. s., jejímž byl společníkem ( 80a odst. 2 přem. z.). Předmětná úprava vylučuje aplikaci obecného 87 obch. z., neboť vychází z toho, že ručitelskou povinnost mají pokud jde o dluhy vzniklé před fúzí právě a jen (bývalí) společníci té zúčastněné v. o. s., o jejíž dluh se před fúzí jednalo. Jiná koncepce není spravedlivá a správná ani z hlediska dodržení principu, podle něhož by fúze neměla vést ke zhoršení právního postavení (a tedy i faktického rozsahu ručení) společníka zúčastněné v. o. s. 4. oddíl: Právo společníka požadovat znalecké přezkoumání fúze veřejné obchodní společnosti Každý společník kterékoliv zúčastněné v. o. s. má právo požadovat znalecké přezkoumání fúze ( 79 přem. z.) Společník může žádat znalecký přezkum pouze u té ze zúčastněných v. o. s., jejímž je společníkem, u ostatních nikoliv. 194

4 Hlava I.2: Fúze Zúčastněná v. o. s.: a) bez zbytečného odkladu po doručení žádosti společníka podá návrh k soudu na jmenování znalce pro fúzi, a b) předloží tomuto společníkovi ke schválení projekt fúze bez zbytečného odkladu poté, co byl přezkoumán znalcem pro fúzi. V takovém případě se provádí přezkoumání fúze znalcem pro fúzi jen u zúčastněné v. o. s., jejíž společník o přezkoumání požádal. Zúčastněná v. o. s. není povinna vyhovět žádosti společníka, pokud již vyhověla žádosti jiného svého společníka. Znalecké přezkoumání fúze se provádí podle přem. z. Nevyhoví-li zúčastněná v. o. s. žádosti společníka, pak tato skutečnost nebrání ani schválení fúze, ani zápisu fúze do obchodního rejstříku. Reálně tu připadají v úvahu tři možnosti vývoje, který může v případě neakceptace žádosti společníka nastat. Prvou možností je, že společník na své žádosti netrvá a fúzi schválí i přesto, že mu nebylo vyhověno. Druhou možností je, že společník na své žádosti trvá a uplatní své právo veta. Jelikož ke schválení fúze se vyžaduje konsensus všech společníků, nelze fúzi schválit a v. o. s. má jen dvě možnosti dalšího postupu, tedy společníkově žádosti vyhovět, nebo trvat na svém odmítnutí (pak tu jsou jen dvě možnosti, totiž že společník fúzi schválí i bez znaleckého přezkumu, nebo bude společník trvat na odmítnutí s tím, že fúze pro nesouhlas společníka schválena nebude). Třetí možností je, že společník již dříve projekt fúze podepsal. Jelikož tím nastaly právní účinky fikce schválení fúze, může zde v. o. s. žádost neakceptovat, neboť tento společník již schválení fúze zablokovat nemůže. 179 I KAPITOLA: Fúze komanditní společnosti 1. oddíl: Úvodní výklady Právní úprava fúzí k. s. je až na dílčí odchylky totožná s právní úpravou fúzí v. o. s. Vzhledem k tomu se zde pojednává pouze o zvláštnostech právní 179 Z hlediska vzájemných mezilidských vztahů takový postup rozhodně nelze doporučit. 195

5 úpravy fúzí k. s., s tím, že vždy, když není výslovně řečeno něco jiného, platí zde totéž, co pro právní úpravu fúzí v. o. s. ( 86 přem. z.). 2. oddíl: Projekt fúze komanditní společnosti Projekt fúze k. s. musí vždy obsahovat alespoň tyto obligatorní náležitosti: 1. stejné údaje jako projekt fúze v. o. s., 2. den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nástupnické k. s. z vyměněných podílů, a popř. i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, jestliže existují [ 70 odst. 1 písm. e) přem. z.], 3. údaje, kteří ze společníků zúčastněné k. s. budou mít v nástupnické k. s. právní postavení komanditistů a kteří právní postavení komplementářů [ 82 písm. a) přem. z.], a 4. výše vkladů jednotlivých komanditistů do základního kapitálu nástupnické k. s. [ 82 písm. b) přem. z.] oddíl: Právo na podíl na zisku komanditistů z vyměněných podílů Projekt fúze k. s. musí obsahovat určení dne, od něhož vzniká právo na podíl na zisku komanditistům z vyměněných podílů. Je sporné, zda tento údaj nemusí být obsažen v projektu fúze tehdy, když k žádné výměně podílů nedochází. V daném kontextu lze akceptovat řešení, podle něhož by v takovém případě měl projekt fúze obsahovat zdůvodnění, proč se tento údaj neuvádí. 181 Projekt fúze by měl stanovit také, zda mají komanditisté právo na podíl na zisku z vyměněných podílů i ve vztahu k nerozdělenému zisku minulých let či nikoliv. 180 Ustanovení 97a obch. z. o minimální povinné výši vkladu každého komanditisty zde není nijak dotčeno. 181 I. Bílá in Bílá, I., Havel, B., Kuhn, P., Štenglová, I. a kol. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, s

6 4. oddíl: Ručení společníka za dluhy při fúzi komanditní společnosti při změně jeho právního postavení 1 Základní otázky Hlava I.2: Fúze Právní úprava fúze k. s. dovoluje změnu právního postavení společníka (z komanditisty na komplementáře nebo naopak) kterékoliv ze zúčastněných k. s. Otázkou je, zda je možné, aby se změnilo i právní postavení společníka nástupnické k. s. při fúzi sloučením. I když odpověď není zcela nesporná, lze soudit, že dikce přem. z. tento postup dovoluje, byť takový závěr není zcela nesporný. 2 Ručení při změně právního postavení z komanditisty na komplementáře Měl-li společník zúčastněné k. s. před zápisem fúze do obchodního rejstříku postavení komanditisty a po tomto zápisu má v nástupnické k. s. postavení komplementáře, pak ( 84 přem. z.): a) ručí za dluhy všech zúčastněných k. s. trvající ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku solidárně a neomezeně s ostatními komplementáři, a b) může po zápisu fúze do obchodního rejstříku požadovat na společnících, kteří byli komplementáři zúčastněné k. s., o jejíž dluhy se jedná, i před zápisem fúze do obchodního rejstříku, aby mu nahradili plnění, které z důvodu ručení na tento závazek poskytl, a to v rozsahu jejich podílů na k. s. Výjimka je zde dána pro dluhy, za které ručil tento společník neomezeně ještě před zápisem fúze do obchodního rejstříku; zde regres uplatnit nelze. 182 Práva ručitele proti dlužníku tím nejsou nijak dotčena. Na ručení komplementářů zúčastněných k. s. za dluhy nástupnické k. s. se bez dalšího použije 80a přem. z. 3 Ručení při změně právního postavení z komplementáře na komanditistu Měl-li společník zúčastněné k. s. před zápisem fúze do obchodního rejstříku postavení komplementáře a po tomto zápisu má v nástupnické k. s. postavení komanditisty, pak ( 85 přem. z.): 182 Jedná se o ručení podle 95 věty druhé obch. z. a podle 101 odst. 2 obch. z. 197

7 a) ručí jen za dluhy zúčastněné k. s., jejímž byl komplementářem, trvající ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku solidárně a neomezeně s komplementáři a neomezeně ručícími komanditisty, a to po dobu 5 let ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, a b) za dluhy nástupnické k. s., které vznikly po zápisu fúze do obchodního rejstříku, ručí jen tehdy, nebyl-li v této době splacen jeho vklad do základního kapitálu k. s. v rozsahu stanoveném obchodním zákoníkem. Práva ručitele proti dlužníku tím nejsou nijak dotčena. I KAPITOLA: Křížová fúze veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti 1. oddíl: Úvodní výklady Na křížovou fúzi v. o. s. a k. s. se použijí obecné předpisy o fúzi v. o. s. a k. s., ovšem s tím, že na zúčastněnou v. o. s. se použijí předpisy o fúzi v. o. s. a na zúčastněnou k. s. se použijí předpisy o fúzi k. s. ( 87a odst. 1 a 2 přem. z.); k tomu pak přistupují dílčí odchylky. Vzhledem k tomu se zde pojednává pouze o zvláštnostech právní úpravy křížových fúzí v. o. s. a k. s., s tím, že vždy, když není výslovně řečeno něco jiného, platí zde totéž, co pro právní úpravu fúzí v. o. s. a k. s oddíl: Jednotlivé formy křížové fúze Zákon zná následující způsoby křížové fúze v. o. s. a k. s. ( 86 a 87 přem. z.): 1. křížová fúze sloučením: a) jedné nebo více v. o. s. s jednou nebo více k. s. do nástupnické v. o. s., b) jedné nebo více v. o. s. s jednou nebo více k. s. do nástupnické k. s.,

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 154/2006 DS. Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 Čl. I Ručení v daňovém řízení 1. Právní úprava ručení u daně

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

Osobní o.s. = veřejná obchodní společnost + komanditní společnost

Osobní o.s. = veřejná obchodní společnost + komanditní společnost 1 2 3 4 5 6 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST ZOK (ZÁKON 90/2012 Sb., O OBCHODNÍCH KORPROACÍCH) - 2014 2012-13 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Obchodní korporace Právní úprava obecná Z 90/2012 Sb., o obchodních

Více

Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku

Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku PRÁVNÍ ZPRAVODAJ, č. 7/2008 Nad zákonem o přeměnách aneb druhá podařená dekodifikace obchodního zákoníku Prof. JUDr. Jan Dědič S účinností k 1. 7. 2008 zrušuje zákon č. 126/2008 Sb. dosavadní ustanovení

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob III. Návrh ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob 1 Vymezení veřejného rejstříku (1) Veřejnými rejstříky právnických

Více

Z nového občanského zákoníku

Z nového občanského zákoníku Z nového občanského zákoníku Zrušení právnické osoby 168 (1) Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena,

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce 2 - Řízení správy daní Odbor 23 Odbor vymáhání Č.j. 6379/11-2310-602525 Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev JUDr. Ing. Petr Přecechtěl 1) Od 1. července 2008 lze na základě zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který nahradil dosavadní nevyhovující

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : 90. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Strana 1370

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Ze dne 25.01.2012 Částka 34/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích - poslední stav textu 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. III. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více