k problematice nové legislativy v návaznosti na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, účinné od 1. ledna 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k problematice nové legislativy v návaznosti na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, účinné od 1. ledna 2014."

Transkript

1 NEWS červen 2014 Korporátní změny po Autorské příjmy v roce 2014 Zálohová výplata na zisku z pohledu na auditora Ve spolupráci s hlavním partnerem, ČSOB, a.s., připravujeme na 16. června 2014 v prostorách hotelu Majestic Plaza, Štěpánská 33, Praha 1, obchodní fórum pod názvem Obchodní a investiční příležitosti v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu. Toto setkání s oficiálními zástupci Ruska, Běloruska a Kazachstánu je určeno převážně pro české podnikatelské subjekty, které mají zájem o obchodní, případně investiční pobídky v bývalých státech SNS. Schaffer & Partner Consulting nabízí v rámci svého oddělení Russian desk aktivní pomoc českým podnikatelům jak v oblasti právního a daňového poradenství, tak i pomoc při zajištění překladů, zajištění víz, doprovod na obchodní jednání apod. Více informací včetně přihlašovacího formuláře naleznete na webu v sekci WORKSHOP / FÓRUM PODPORA ZA- HRANIČNÍHO OBCHODU. Společnost Schaffer & Partner a vydavatelství Wolters Kluwer se domluvily na úzké spolupráci nejen v rámci vzdělávání podnikatelských subjektů k problematice nové legislativy v návaznosti na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, účinné od 1. ledna Společné specializované workshopy budou šité na míru nejen klíčovým klientům společnosti Wolters Kluwer, ale také široké veřejnosti. Editorial Ing. Martin Felenda, Managing partner Nedávno proběhly v ČR stejně jako i v jiných členských státech Evropské unie volby do EU parlamentu. V těchto volbách na celé čáře zvítězili nevoliči, tedy ti, kteří volby ignorovali. V České republice jich bylo celkem 82 % a po Slovensku jsme se umístili na druhém místě v celé EU. U Schafferu stále doufáme, že naše stále aktuální a zajímavé Schaffer News čte větší procento příjemců, než pouze 18 %, proto zasíláme další vydání. Přeji Vám hezký červen a zajímavé počtení Schaffer News. Váš Martin Felenda Ing. Martin Felenda M&A, mezinárodní zdanění, optimální daňové struktury Ing. Tomáš Plzák daň z příjmu fyzických a právnických osob, mezinárodní zdanění Mgr. Aleš Eppinger M&A, obchodní právo, pracovní právo, soudní a arbitrážní řízení Ing. Radomír Stružinský IFRS, due diligence

2 Korporátní změny po O novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích již bylo řečeno mnohé. S ohledem na blížící se lhůtu, do níž musí společnosti upravit své společenské smlouvy, stojí však za to připomenout nejzásadnější změny, které se promítnou v každodenním životě korporací. Nejedná se totiž zdaleka jen o to, že společnost s ručením omezeným dnes založíte za 1 Kč či skutečnost, že zaknihovaný cenný papír vlastně už není cenný papír. Mgr. Aleš Eppinger ve spolupráci s Mgr. Lenkou Valešovou NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V KOSTCE V souvislosti s účinností zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ) došlo od k významným změnám. V následujícím příspěvku si nastíníme ty, které se zdají být pro podnikatele nejzajímavější, a to i s ohledem na to, že největší změny nastaly u společnosti s ručením omezeným, což je snad nejužívanější typ společnosti u nás. Podstatnou změnou je vypuštění požadavku na dvousettisícový základní kapitál u společnosti s ručením omezeným. Základní kapitál je dle ZOK tvořen souhrnem vkladů všech společníků, přičemž minimální výše vkladu je nově 1 Kč (ledaže společenská smlouva určí vyšší povinný vklad). Při jediném zakladateli tak lze s.r.o. založit za onu pověstnou korunu. Zákonodárce se zde přiklonil k názoru, že základní kapitál neplní plně svůj účel, tedy ochranu věřitelů. Nebylo totiž výjimkou, že přestože byla stanovena povinnost vytvořit základní kapitál v minimální výši Kč a základní kapitál pak v této výši zachovávat, v okamžiku, kdy se věřitelé chtěli domoci uspokojení svých pohledávek ze základního kapitálu, zjistili, že tento je pouze účetní položkou a bankovní účty jejich dlužníka jsou prázdné. Proto se od požadavku tvorby a zachování základního kapitálu částečně ustoupilo a po vzoru zahraničních úprav se nyní klade větší důraz na tzv. insolvenční testy. To se ovšem týká jen s.r.o., u a.s. nadále povinnost vytvářet základní kapitál ve výši Kč trvá. Další finanční ulehčení znamená ustoupení od povinnosti vytvářet a doplňovat rezervní fond u kapitálových společností. Stávající rezervní fondy lze tedy zrušit a prostředky z nich rozdělit mezi společníky. Změny doznala také pravidla týkající se corporate governance. Počet členů orgánů i délku jejich funkčního období si společnosti mohou stanovit odchylně od zákona, je tedy např. možné (byť tento název pak působí poněkud zvláštně) mít jednočlennou dozorčí radu. Velké akciové společnosti určitě ocení, že ze ZOK vypadla povinná volba části členů dozorčí rady zaměstnanci. Akciovým společnostem se mimoto otevřela po vzoru evropských společností možnost zvolit si monistický systém struktury, tzn. místo představenstva a dozorčí VÍTE, ŽE? akciovou společnost může řídit jedna osoba? nová úprava již nevyžaduje povinné vytváření a doplňování rezervního fondu u kapitálových společností? s.r.o. může vydávat podíly ve formě cenných papírů společnosti, které neuvedou své společenské smlouvy do souladu s novou úpravou, se vystavují riziku zrušení? došlo k zásadní změně v odměňování členů orgánů? ZOK dále nabízí daleko flexibilnější úpravu práv a povinností společníků. Společnost si totiž může ve společenské smlouvě (což je legislativní zkratka, pod kterou se rozumí i stanovy a zakladatelská listina) upravit zvláštní druhy podílů, popř. vydávání akcií se zvláštními právy. Těmito zvláštními právy může být např. přednostní podíl na zisku, příp. větší váha hlasů při hlasování na valné hromadě. Bez zajímavosti jistě není ani skutečnost, že vedle akciových společností může být nově i podíl v s.r.o. představován cenným papírem, tzv. kmenovým listem. rady jmenovat statutárního ředitele a správní radu. V této souvislosti je zajímavé, že předseda správní rady může být zároveň statutárním ředitelem a počet členů správní rady je opět stanoven dispozitivně. Většina autorů se tak kloní k názoru, že v rámci monistického systému je možné, aby společnost fakticky řídila jedna osoba. K významným změnám došlo v úpravě smlouvy o výkonu funkce a odpovědnosti členů orgánů. Tyto novinky by vydaly na samostatný příspěvek, sluší se však alespoň říci, že ZOK zakotvuje zásadu, že není-li ve smlouvě o výkonu 2

3 funkce sjednáno jinak, platí, že výkon funkce je bezplatný. To je přesný opak toho, co dříve stanovil obchodní zákoník, a proto je pravděpodobné, že řada smluv uzavřených před spadne pod tuto domněnku. Při revizi základních dokumentů společnosti je tak třeba myslet i na případné úpravy smluv o výkonu funkce. Důležité je také upozornit na to, že některé instituty, které dříve vyplývaly přímo ze zákona, musí být nově zakotveny ve společenské smlouvě, jinak je společnost do budoucna nebude moci využít. Příkladem je působnost valné hromady ohledně rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy. Pokud společenská smlouva valné hromadě tuto působnost výslovně nesvěřuje, je možné společenskou smlouvu měnit pouze dohodou všech společníků, nedochází-li ke změně na základě zákona. To by se mohlo dotknout zejména společností se zahraniční účastí, kde je pro společníky obtížnější, aby se všichni sešli ve stejný čas na stejném místě. Dále lze namátkou zmínit, že zamýšlí-li společnost s ručením omezeným uložení příplatkové povinnosti, musí být ve společenské smlouvě stanovena maximální výše příplatků. Některá ustanovení související se založením společnosti, např. určení správce vkladů, lze naopak po vzniku společnosti pro větší přehlednost ze smlouvy vypustit. MÁTE PLATNOU SPOLEČENSKOU SMLOUVU? Pokud jste při studiu ZOK zatím nedošli až téměř na jeho konec k přechodným ustanovením, možná pro Vás bude nepříjemným překvapením, že nový zákon se již mohl přímo dotknout znění Vaší společenské smlouvy. Ustanovení 777 odst. 1 ZOK totiž stanoví, že ustanovení společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK (to znamená těmi ustanoveními, od kterých se společníci nemohou ve společenské smlouvě odchýlit), byla zrušena ze zákona některá ustanovení Vašich stávajících smluv tak vlastně vůbec nemusí platit, aniž byste o tom věděli. Do jsou pak korporace povinny uvést své společenské smlouvy do souladu s donucujícími ustanoveními dle nové úpravy. Pokud tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě k výzvě rejstříkového soudu, může soud společnost zrušit. Je proto důležité, aby společnosti, resp. jejich statutární orgány, náležitě zvážily, zda je jejich společenská smlouva v souladu se ZOK, protože sankcí zde může být trest nejvyšší likvidace společnosti. KDO SE V TOM MÁ VYZNAT? Přesto s účinností ZOK obchodní zákoník ještě v koši nekončí. Stará úprava se totiž i nadále částečně použije na společnosti, které byly založeny před účinností nového zákona. Ty tak budou podléhat dvojímu režimu nadále se použijí ustanovení obchodního zákoníku upravující práva a povinnosti společníků, která nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK a od kterých se společníci ve společenské smlouvě neodchýlili, protože ta se ze zákona stávají obsahem společenských smluv. Naopak novou úpravu je třeba použít ve všech ostatních případech. To ovšem vede k několika problémům. Jednak je třeba v každém jednotlivém případě zkoumat, zda je třeba použít starou nebo novou úpravu, jednak existuje určitá šedá zóna, kdy není úplně jasné, zda je dané pravidlo dispozitivní či zda se obsahově jedná o ustanovení upravující práva a povinnosti společníků tzn. zda je možné vycházet z obchodního zákoníku, nebo zda je třeba použít ZOK. Tyto výkladové problémy budou muset být odstraněny až výkladovou praxí. Této nejisté dvojkolejnosti se lze vyhnout prostřednictvím tzv. opt-inu. Jeho podstatou je, že společnost se prostřednictvím rozhodnutí valné hromady a následného zápisu do obchodního rejstříku podřídí ZOK jako celku. Následkem toho se další život korporace, jejích společníků a členů orgánů již bude řídit pouze zákonem o obchodních korporacích, což kromě právní jistoty a přehlednosti korporaci umožní i plné využití nových institutů. ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE Jak již bylo uvedeno, na přizpůsobení společenských smluv donucujícím ustanovením ZOK mají společnosti čas již jen do , resp. do uplynutí dodatečné lhůty stanovené ve výzvě rejstříkového soudu. Pokud tedy máte obavy, že by se povinné změny mohly týkat právě Vaší společnosti, je nejvyšší čas situaci začít řešit. Podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku (tj. provést opt-in ) mohou společnosti až do Avšak vzhledem k tomu, že řada společností bude nucena své společenské smlouvy měnit už teď s ohledem na povinnost uvést je do souladu s donucujícími ustanoveními ZOK a také vzhledem k výše uvedeným novým možnostem, stojí za to zvážit, zda nepřistoupit také k opt-inu už nyní a vyřešit tak všechny výzvy, které rekodifikace přinesla, jedním notářským zápisem. 3

4 Autorské příjmy v roce 2014 Příjmy z autorské činnosti představují pro mnohé pravidelný přivýdělek ke své hlavní činnosti. A právě tato skupina lidí by měla zbystřit. Z hlediska zákona o daních z příjmů mohou autorské honoráře tvořit samostatnou skupinu příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou daně u zdroje. Rozsah příjmů autorů tvořících tento samostatný základ daně se po novelizaci zákona o daních z příjmů platné od radikálně změnil. V následujících řádcích se pokusíme nastínit, na co by si autoři a jejich chlebodárci měli dát pozor. Ing. Martin Javůrek Abychom mluvili o autorském příjmu tvořícím samostatný základ daně, nesmí výše autorského honoráře u téhož plátce překročit hranici Kč měsíčně (do konce roku 2013 platil limit Kč). V tomto případě srazí výplatce honoráře daň ve výši 15 % a autor obdrží zdaněný příjem, který již nemusí nikde vykazovat. V případě, že výše honoráře překročí hranici Kč, spadají tyto příjmy mezi obecné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a autor je povinen podat daňové přiznání, a neexistuje živnostenské oprávnění. Jako výdaje si může autor uplatnit výdaje skutečně vynaložené, anebo výdaje paušálem ve výši 40 % (v případě paušálních výdajů nejvýše Kč). Nyní však přejděme ke stěžejní novince oproti roku 2013, kterou je vypuštění bližší specifikace příjmů autorů tvořící výše zmiňovaný samostatný základ daně, tj. v zákoně o daních z příjmů již od roku 2014 nenalezneme, že se jedná o příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize. Tím dochází k výraznému rozšíření obsahu pojmu autorské příjmy. O záměru zákonodárce bohužel mlčí i důvodová zpráva, takže o důvodech rozšíření autorských příjmů spadajících do samostatného základu daně můžeme jen spekulovat. Ať už je ale záměr jakýkoli, zákonodárce vnesl do problematiky poměrně značnou nejistotu. Nabízí se totiž otázka, co je vlastně autorské dílo a zda spadá do samostatného základu daně či nikoli. Jisté světlo do problematiky vnáší nedávné jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců České republiky a Generálního finančního ředitelství, jehož výsledkem je několik závěrů, které by měly být při posouzení příjmů nápomocny. Jedním z jasných závěrů koordinačního výboru je posouzení příjmů výkonných umělců. Ty nespadají pod režim autorských honorářů, a to ani v případě, že je součástí odměny za umělecký výkon také odměna za další užití tohoto výkonu ve smyslu autorského zákona. Rozporuplně se však Generální finanční ředitelství staví k přednáškové činnosti. V rámci Koordinačního výboru byl pro jisté zjednodušení navržen závěr, aby stěžejním znakem pro posouzení bylo, zda je přednáška provedena konkrétním odborníkem pro jeho jedinečné znalosti či vědecko- -estetické dovednosti. V tomto případě by se mělo jednat o příjem poléhající srážkové dani neboli autorský příjem. Zatímco v případě výuky podle osnov by nebylo možné hovořit o autorském díle a příjem by měl zdanit poplatník (přednášející). Tento závěr však Generální finanční ředitelství rozporuje, považuje jej za nejednoznačný a odkazuje na nutnost individuálního zhodnocení splnění podmínek daných zvláštním právním předpisem, např. autorským zákonem, u každého případu samostatně. Za zmínku rovněž stojí příjmy autorů software. Ty beze zbytku splňují definici autorských příjmů a za splnění ostatních výše uvedených podmínek tvoří tedy samostatný základ daně podléhající srážkové dani. Je však důležité mít na paměti, že mluvíme o příjmech, které jsou vypláceny distributorem autorovi softwaru. Nejedná se tedy o výplatu od konečného uživatele distributorovi za užívání rozmnoženiny počítačového programu. Jisté otázky mohou vyplynout také z hlediska DPH. Zákon o DPH stanoví, že ekonomickou činností nejsou činnosti, ze kterých plynou příjmy tvořící samostatný základ daně, kam patří mj. také autorské příjmy. Textace příslušného ustanovení českého zákona o DPH je však v přímém rozporu se směrnicí rady EU o DPH, neboť ve své podstatě říká, že autoři píšící méně nejsou osobami povinnými k dani, zatímco autoři píšící na plný úvazek resp. za více než Kč představují osoby povinné k dani, což odporuje systému rovného zacházení. Na jednání Koordinačního výboru tak byl přijat výklad, podle něhož nebude zpochybňováno uplatnění DPH na výstupu u plnění poskytovaných autory v případech, kdy honorář nepřesáhne výše uvedenou hranici stanovenou zákonem o daních z příjmů. To se týká i odpočtu DPH na vstupu u příjemců takových zdanitelných plnění. Jak napovídají předešlé řádky, problematika autorských příjmů představuje poměrně komplikovanou oblast. Pomyslné světlo na konci tunelu představují právě výklady Generálního finančního ředitelství, které by měly aplikaci zákona výrazně ulehčit. 4

5 Zálohová výplata na zisku z pohledu na auditora Ing. Radomír Stružinský Účetní, auditorskou i daňově poradenskou veřejností již od konce roku 2013 hýbe diskuse nad otázkou zálohových výplat ze zisku. Připomeňme si, že tuto zálohovou výplatu ze zisku umožňuje 40, odstavec 2 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích, který je účinný od 1. ledna 2014: množství otázek. Tyto otázky jsou natolik závažné, že se jim bude zřejmě věnovat i interpretace Národní účetní rady. Pominu-li otázky, které zálohová výplata ze zisku vyvolává v daňové oblasti, zůstávají nám otázky v oblasti účetní a auditorské a to: 1. Jakým způsobem zálohovou výplatu ze zisku účtovat? 2. Musí být mezitímní účetní závěrka, která byla sestavena pro účely výplaty zálohy na zisku, ověřena auditorem? Pro zodpovězení první otázky je možno se soustředit na dvě části uvedeného odstavce a to Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet a K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů. Pokud mám tedy vyplácet zálohu, pak bych předpokládal, že se nejedná o definitivní podíl na zisku, ale pouze o zálohu na tento podíl. Záloha by měla být zúčtovatelná, tedy případně i vratná, pokud zisk nedosáhne očekávané hodnoty nebo případně nebude dosaženo zisku vůbec. Z toho by vyplývalo, že výplatou této zálohy by obchodní korporaci měla vzniknout pohledávka a osobě, které bylo vyplaceno, by měl vzniknout závazek tuto zálohu částečně nebo úplně vrátit. Pak by tedy tato výplata zálohy na podíl na zisku měla být účtována na vrub pohledávek a ve prospěch běžného účtu, případně hotovosti v závislosti na způsobu výplaty. Zálohu na výplatu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není obchodní korporace oprávněna měnit.. Tento průlomový odstavec (průlomový z toho důvodu, že doposavad zálohová výplata podílů na zisku nebyla možná), vyvolal velké 5

6 Naproti tomu věta K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů by spíše nasvědčovala tomu, že by taková výplata zálohy na podíl na zisku mohla být účtována přímo na vrub vlastního kapitálu a to zřejmě na vrub nerozdělených zisků minulých let. Takové účtování by však znamenalo, že v okamžiku, kdy by byla sestavena řádná účetní závěrka za období, v jehož průběhu byly vyplaceny zálohově podíly na zisku, tato účetní závěrka by neobsahovala pohledávku za osobami, které v průběhu období tyto zálohy přijaly. Z hlediska věrného a poctivého zobrazení bych se přiklonil k tomu, aby zálohové výplaty podílů na zisku byly vedeny do konečného rozhodnutí o použití zisku v pohledávkách, byť připouštím, že mohou existovat názory odlišné. Druhou otázkou, kterou uvedený odstavec vyvolal, je otázka, zda má být mezitímní účetní závěrka, která byla sestavena pro účely zálohové výplaty podílu na zisku, ověřena auditorem. Povinnost auditu je stanovena zákonem o účetnictví, konkrétně 20. Ten hovoří o povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem v případě řádné a mimořádné účetní závěrky. Nehovoří nic o mezitímní účetní závěrce. Pouze se zmiňuje o tom, že účetní jednotky... jsou povinny mít auditorem ověřenou účetní závěrku, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Mezitímní účetní závěrka je definována v 19, odstavci 3 zákona o účetnictví: V případech sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle 25, odstavce 3. Ostatní ustanovení tohoto zákona platí obdobně. Na druhé větě tohoto odstavce zákona o účetnictví je postavena diskuse o tom, zda mezitímní účetní závěrka pro účely zálohové výplaty na zisku by měla být ověřena auditorem. Zákon o účetnictví doposud měl za to, že mezitímní účetní závěrka je sestavována pro účely informování valné hromady v procesu schvalování přeměn společností. Toto je však nová příležitost pro sestavování mezitímních účetních závěrek. Mezitímní účetní závěrka vlastně skutečnou účetní závěrkou není, neboť se při ní účetní knihy neuzavírají. Touto účetní závěrkou nevzniká žádný předěl mezi dvěma účetními obdobími. Je to účetní závěrka k datu uvnitř účetního období, která je sestavena tak, jak by vypadala řádná účetní závěrka, pokud by účetnictví bylo k danému datu skutečně uzavřeno. Pokud zákon o účetnictví říká, že by se tato závěrka měla vyhotovit jako, kdyby se vyhotovovala řádná či mimořádná účetní závěrka, pak je otázkou, zda se tím míní jen účetní metody a postupy použité při sestavování řádné či mimořádné účetní závěrky nebo se tím míní také povinnost auditu takto sestavené účetní závěrky. Domnívám se, že žádnou takovou povinnost z tohoto ustanovení není možné vyčíst. Tím samozřejmě není vyloučena možnost, že by taková mezitímní účetní závěrka skutečně auditorem ověřena byla. Pokud bychom se vžili do odpovědnosti statutárního orgánu obchodní korporace, pak je možno provedení auditu mezitímní účetní závěrky sestavené pro účely zálohové výplaty podílu na zisku doporučit. Na druhé straně je však třeba říci, že tímto auditem se statutární orgán nemusí zbavit odpovědnosti za splnění podmínek pro zálohovou výplatu na zisku, které jsou v 40, odstavci 2 zákona o obchodních korporacích obsaženy. Auditor se totiž vyjádří, zda mezitímní účetní závěrka věrně a poctivě zobrazuje předmět účetnictví. Pokud by se auditor měl vyslovit ke splnění podmínek obsažených ve výše uvedeném odstavci, pak už by se vůbec nejednalo o audit účetní závěrky, nýbrž by se mohlo jednat o Ověřovací zakázky, které nejsou audity dle auditorského standardu ISA 3000 nebo o dohodnuté procedury dle auditorského standardu Povinnost takového ověřování však v české legislativě není vůbec. Zdá se tedy ještě co diskutovat Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu. V souladu s ustanovením 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení spolecnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na a do předmětu napište NEZASÍLAT. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, Praha 1, tel.: , fax: , 6

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 4) Audit pohledávky Detailní část provádění auditu a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu o existenci (ne vlastnictví) získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. TEXT USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY NAVRHOVANÝCH PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI Představenstvo společnosti UniCredit Bank Czech

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR

Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR ÚVOD Dnem 1. 4. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník (dále jen NOZ ). Jeho dopady do činnosti občanských sdružení působících

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Program valné hromady PTC Praha a.s.

Program valné hromady PTC Praha a.s. Program valné hromady PTC Praha a.s. 1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý. Orgány valné

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem:

Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem: VZOROVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA PRO S.R.O. Tento dokument obsahuje vzor společenské smlouvy určený pro společnosti s ručením omezeným, které se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) a zákonem

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

O skupině Schaffer & Partner

O skupině Schaffer & Partner O skupině Schaffer & Partner Schaffer & Partner je mezinárodně činná skupina daňových poradců, auditorů a advokátů. Kancelář v Norimberku byla založena již v roce 1987 a v současné době tvoří mezinárodní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Nový zákon o obchodních korporacích

Nový zákon o obchodních korporacích Nový zákon o obchodních korporacích Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 5/2012. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013 připravované změny

Vážení čtenáři SCHAFFER 5/2012. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013 připravované změny 1/5 SCHAFFER 5/2012 www.schaffer-partner.cz l i s t o p a d 2 0 1 2 Každý rok na podzim naši politici schvalují komplexní novely daňových zákonů, které mají platit od 1. ledna následujícího roku. Letos

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Čl. XXXIV Zákon

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Bulharská republika. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Bulharská republika. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Bulharská republika Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Od roku 2007 členská země Evropské unie s druhým

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Výjezdní seminář z obchodního práva. Obchodní právo v roce II. 10. 12. dubna 2015

Výjezdní seminář z obchodního práva. Obchodní právo v roce II. 10. 12. dubna 2015 Výjezdní seminář z obchodního práva Obchodní právo v roce II 10. 12. dubna 2015 Přeplatek na zálohách na podíl na zisku právní a účetní souvislosti. 2. ročník PF UK Resumé Právo na podíl na zisku je jedním

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 / VYBRANÉ ZMĚNY V NOVÉ ÚPRAVĚ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Vážení, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy společnosti

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více