k problematice nové legislativy v návaznosti na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, účinné od 1. ledna 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k problematice nové legislativy v návaznosti na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, účinné od 1. ledna 2014."

Transkript

1 NEWS červen 2014 Korporátní změny po Autorské příjmy v roce 2014 Zálohová výplata na zisku z pohledu na auditora Ve spolupráci s hlavním partnerem, ČSOB, a.s., připravujeme na 16. června 2014 v prostorách hotelu Majestic Plaza, Štěpánská 33, Praha 1, obchodní fórum pod názvem Obchodní a investiční příležitosti v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu. Toto setkání s oficiálními zástupci Ruska, Běloruska a Kazachstánu je určeno převážně pro české podnikatelské subjekty, které mají zájem o obchodní, případně investiční pobídky v bývalých státech SNS. Schaffer & Partner Consulting nabízí v rámci svého oddělení Russian desk aktivní pomoc českým podnikatelům jak v oblasti právního a daňového poradenství, tak i pomoc při zajištění překladů, zajištění víz, doprovod na obchodní jednání apod. Více informací včetně přihlašovacího formuláře naleznete na webu v sekci WORKSHOP / FÓRUM PODPORA ZA- HRANIČNÍHO OBCHODU. Společnost Schaffer & Partner a vydavatelství Wolters Kluwer se domluvily na úzké spolupráci nejen v rámci vzdělávání podnikatelských subjektů k problematice nové legislativy v návaznosti na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, účinné od 1. ledna Společné specializované workshopy budou šité na míru nejen klíčovým klientům společnosti Wolters Kluwer, ale také široké veřejnosti. Editorial Ing. Martin Felenda, Managing partner Nedávno proběhly v ČR stejně jako i v jiných členských státech Evropské unie volby do EU parlamentu. V těchto volbách na celé čáře zvítězili nevoliči, tedy ti, kteří volby ignorovali. V České republice jich bylo celkem 82 % a po Slovensku jsme se umístili na druhém místě v celé EU. U Schafferu stále doufáme, že naše stále aktuální a zajímavé Schaffer News čte větší procento příjemců, než pouze 18 %, proto zasíláme další vydání. Přeji Vám hezký červen a zajímavé počtení Schaffer News. Váš Martin Felenda Ing. Martin Felenda M&A, mezinárodní zdanění, optimální daňové struktury Ing. Tomáš Plzák daň z příjmu fyzických a právnických osob, mezinárodní zdanění Mgr. Aleš Eppinger M&A, obchodní právo, pracovní právo, soudní a arbitrážní řízení Ing. Radomír Stružinský IFRS, due diligence

2 Korporátní změny po O novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích již bylo řečeno mnohé. S ohledem na blížící se lhůtu, do níž musí společnosti upravit své společenské smlouvy, stojí však za to připomenout nejzásadnější změny, které se promítnou v každodenním životě korporací. Nejedná se totiž zdaleka jen o to, že společnost s ručením omezeným dnes založíte za 1 Kč či skutečnost, že zaknihovaný cenný papír vlastně už není cenný papír. Mgr. Aleš Eppinger ve spolupráci s Mgr. Lenkou Valešovou NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V KOSTCE V souvislosti s účinností zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ) došlo od k významným změnám. V následujícím příspěvku si nastíníme ty, které se zdají být pro podnikatele nejzajímavější, a to i s ohledem na to, že největší změny nastaly u společnosti s ručením omezeným, což je snad nejužívanější typ společnosti u nás. Podstatnou změnou je vypuštění požadavku na dvousettisícový základní kapitál u společnosti s ručením omezeným. Základní kapitál je dle ZOK tvořen souhrnem vkladů všech společníků, přičemž minimální výše vkladu je nově 1 Kč (ledaže společenská smlouva určí vyšší povinný vklad). Při jediném zakladateli tak lze s.r.o. založit za onu pověstnou korunu. Zákonodárce se zde přiklonil k názoru, že základní kapitál neplní plně svůj účel, tedy ochranu věřitelů. Nebylo totiž výjimkou, že přestože byla stanovena povinnost vytvořit základní kapitál v minimální výši Kč a základní kapitál pak v této výši zachovávat, v okamžiku, kdy se věřitelé chtěli domoci uspokojení svých pohledávek ze základního kapitálu, zjistili, že tento je pouze účetní položkou a bankovní účty jejich dlužníka jsou prázdné. Proto se od požadavku tvorby a zachování základního kapitálu částečně ustoupilo a po vzoru zahraničních úprav se nyní klade větší důraz na tzv. insolvenční testy. To se ovšem týká jen s.r.o., u a.s. nadále povinnost vytvářet základní kapitál ve výši Kč trvá. Další finanční ulehčení znamená ustoupení od povinnosti vytvářet a doplňovat rezervní fond u kapitálových společností. Stávající rezervní fondy lze tedy zrušit a prostředky z nich rozdělit mezi společníky. Změny doznala také pravidla týkající se corporate governance. Počet členů orgánů i délku jejich funkčního období si společnosti mohou stanovit odchylně od zákona, je tedy např. možné (byť tento název pak působí poněkud zvláštně) mít jednočlennou dozorčí radu. Velké akciové společnosti určitě ocení, že ze ZOK vypadla povinná volba části členů dozorčí rady zaměstnanci. Akciovým společnostem se mimoto otevřela po vzoru evropských společností možnost zvolit si monistický systém struktury, tzn. místo představenstva a dozorčí VÍTE, ŽE? akciovou společnost může řídit jedna osoba? nová úprava již nevyžaduje povinné vytváření a doplňování rezervního fondu u kapitálových společností? s.r.o. může vydávat podíly ve formě cenných papírů společnosti, které neuvedou své společenské smlouvy do souladu s novou úpravou, se vystavují riziku zrušení? došlo k zásadní změně v odměňování členů orgánů? ZOK dále nabízí daleko flexibilnější úpravu práv a povinností společníků. Společnost si totiž může ve společenské smlouvě (což je legislativní zkratka, pod kterou se rozumí i stanovy a zakladatelská listina) upravit zvláštní druhy podílů, popř. vydávání akcií se zvláštními právy. Těmito zvláštními právy může být např. přednostní podíl na zisku, příp. větší váha hlasů při hlasování na valné hromadě. Bez zajímavosti jistě není ani skutečnost, že vedle akciových společností může být nově i podíl v s.r.o. představován cenným papírem, tzv. kmenovým listem. rady jmenovat statutárního ředitele a správní radu. V této souvislosti je zajímavé, že předseda správní rady může být zároveň statutárním ředitelem a počet členů správní rady je opět stanoven dispozitivně. Většina autorů se tak kloní k názoru, že v rámci monistického systému je možné, aby společnost fakticky řídila jedna osoba. K významným změnám došlo v úpravě smlouvy o výkonu funkce a odpovědnosti členů orgánů. Tyto novinky by vydaly na samostatný příspěvek, sluší se však alespoň říci, že ZOK zakotvuje zásadu, že není-li ve smlouvě o výkonu 2

3 funkce sjednáno jinak, platí, že výkon funkce je bezplatný. To je přesný opak toho, co dříve stanovil obchodní zákoník, a proto je pravděpodobné, že řada smluv uzavřených před spadne pod tuto domněnku. Při revizi základních dokumentů společnosti je tak třeba myslet i na případné úpravy smluv o výkonu funkce. Důležité je také upozornit na to, že některé instituty, které dříve vyplývaly přímo ze zákona, musí být nově zakotveny ve společenské smlouvě, jinak je společnost do budoucna nebude moci využít. Příkladem je působnost valné hromady ohledně rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy. Pokud společenská smlouva valné hromadě tuto působnost výslovně nesvěřuje, je možné společenskou smlouvu měnit pouze dohodou všech společníků, nedochází-li ke změně na základě zákona. To by se mohlo dotknout zejména společností se zahraniční účastí, kde je pro společníky obtížnější, aby se všichni sešli ve stejný čas na stejném místě. Dále lze namátkou zmínit, že zamýšlí-li společnost s ručením omezeným uložení příplatkové povinnosti, musí být ve společenské smlouvě stanovena maximální výše příplatků. Některá ustanovení související se založením společnosti, např. určení správce vkladů, lze naopak po vzniku společnosti pro větší přehlednost ze smlouvy vypustit. MÁTE PLATNOU SPOLEČENSKOU SMLOUVU? Pokud jste při studiu ZOK zatím nedošli až téměř na jeho konec k přechodným ustanovením, možná pro Vás bude nepříjemným překvapením, že nový zákon se již mohl přímo dotknout znění Vaší společenské smlouvy. Ustanovení 777 odst. 1 ZOK totiž stanoví, že ustanovení společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK (to znamená těmi ustanoveními, od kterých se společníci nemohou ve společenské smlouvě odchýlit), byla zrušena ze zákona některá ustanovení Vašich stávajících smluv tak vlastně vůbec nemusí platit, aniž byste o tom věděli. Do jsou pak korporace povinny uvést své společenské smlouvy do souladu s donucujícími ustanoveními dle nové úpravy. Pokud tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě k výzvě rejstříkového soudu, může soud společnost zrušit. Je proto důležité, aby společnosti, resp. jejich statutární orgány, náležitě zvážily, zda je jejich společenská smlouva v souladu se ZOK, protože sankcí zde může být trest nejvyšší likvidace společnosti. KDO SE V TOM MÁ VYZNAT? Přesto s účinností ZOK obchodní zákoník ještě v koši nekončí. Stará úprava se totiž i nadále částečně použije na společnosti, které byly založeny před účinností nového zákona. Ty tak budou podléhat dvojímu režimu nadále se použijí ustanovení obchodního zákoníku upravující práva a povinnosti společníků, která nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK a od kterých se společníci ve společenské smlouvě neodchýlili, protože ta se ze zákona stávají obsahem společenských smluv. Naopak novou úpravu je třeba použít ve všech ostatních případech. To ovšem vede k několika problémům. Jednak je třeba v každém jednotlivém případě zkoumat, zda je třeba použít starou nebo novou úpravu, jednak existuje určitá šedá zóna, kdy není úplně jasné, zda je dané pravidlo dispozitivní či zda se obsahově jedná o ustanovení upravující práva a povinnosti společníků tzn. zda je možné vycházet z obchodního zákoníku, nebo zda je třeba použít ZOK. Tyto výkladové problémy budou muset být odstraněny až výkladovou praxí. Této nejisté dvojkolejnosti se lze vyhnout prostřednictvím tzv. opt-inu. Jeho podstatou je, že společnost se prostřednictvím rozhodnutí valné hromady a následného zápisu do obchodního rejstříku podřídí ZOK jako celku. Následkem toho se další život korporace, jejích společníků a členů orgánů již bude řídit pouze zákonem o obchodních korporacích, což kromě právní jistoty a přehlednosti korporaci umožní i plné využití nových institutů. ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE Jak již bylo uvedeno, na přizpůsobení společenských smluv donucujícím ustanovením ZOK mají společnosti čas již jen do , resp. do uplynutí dodatečné lhůty stanovené ve výzvě rejstříkového soudu. Pokud tedy máte obavy, že by se povinné změny mohly týkat právě Vaší společnosti, je nejvyšší čas situaci začít řešit. Podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku (tj. provést opt-in ) mohou společnosti až do Avšak vzhledem k tomu, že řada společností bude nucena své společenské smlouvy měnit už teď s ohledem na povinnost uvést je do souladu s donucujícími ustanoveními ZOK a také vzhledem k výše uvedeným novým možnostem, stojí za to zvážit, zda nepřistoupit také k opt-inu už nyní a vyřešit tak všechny výzvy, které rekodifikace přinesla, jedním notářským zápisem. 3

4 Autorské příjmy v roce 2014 Příjmy z autorské činnosti představují pro mnohé pravidelný přivýdělek ke své hlavní činnosti. A právě tato skupina lidí by měla zbystřit. Z hlediska zákona o daních z příjmů mohou autorské honoráře tvořit samostatnou skupinu příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou daně u zdroje. Rozsah příjmů autorů tvořících tento samostatný základ daně se po novelizaci zákona o daních z příjmů platné od radikálně změnil. V následujících řádcích se pokusíme nastínit, na co by si autoři a jejich chlebodárci měli dát pozor. Ing. Martin Javůrek Abychom mluvili o autorském příjmu tvořícím samostatný základ daně, nesmí výše autorského honoráře u téhož plátce překročit hranici Kč měsíčně (do konce roku 2013 platil limit Kč). V tomto případě srazí výplatce honoráře daň ve výši 15 % a autor obdrží zdaněný příjem, který již nemusí nikde vykazovat. V případě, že výše honoráře překročí hranici Kč, spadají tyto příjmy mezi obecné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a autor je povinen podat daňové přiznání, a neexistuje živnostenské oprávnění. Jako výdaje si může autor uplatnit výdaje skutečně vynaložené, anebo výdaje paušálem ve výši 40 % (v případě paušálních výdajů nejvýše Kč). Nyní však přejděme ke stěžejní novince oproti roku 2013, kterou je vypuštění bližší specifikace příjmů autorů tvořící výše zmiňovaný samostatný základ daně, tj. v zákoně o daních z příjmů již od roku 2014 nenalezneme, že se jedná o příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize. Tím dochází k výraznému rozšíření obsahu pojmu autorské příjmy. O záměru zákonodárce bohužel mlčí i důvodová zpráva, takže o důvodech rozšíření autorských příjmů spadajících do samostatného základu daně můžeme jen spekulovat. Ať už je ale záměr jakýkoli, zákonodárce vnesl do problematiky poměrně značnou nejistotu. Nabízí se totiž otázka, co je vlastně autorské dílo a zda spadá do samostatného základu daně či nikoli. Jisté světlo do problematiky vnáší nedávné jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců České republiky a Generálního finančního ředitelství, jehož výsledkem je několik závěrů, které by měly být při posouzení příjmů nápomocny. Jedním z jasných závěrů koordinačního výboru je posouzení příjmů výkonných umělců. Ty nespadají pod režim autorských honorářů, a to ani v případě, že je součástí odměny za umělecký výkon také odměna za další užití tohoto výkonu ve smyslu autorského zákona. Rozporuplně se však Generální finanční ředitelství staví k přednáškové činnosti. V rámci Koordinačního výboru byl pro jisté zjednodušení navržen závěr, aby stěžejním znakem pro posouzení bylo, zda je přednáška provedena konkrétním odborníkem pro jeho jedinečné znalosti či vědecko- -estetické dovednosti. V tomto případě by se mělo jednat o příjem poléhající srážkové dani neboli autorský příjem. Zatímco v případě výuky podle osnov by nebylo možné hovořit o autorském díle a příjem by měl zdanit poplatník (přednášející). Tento závěr však Generální finanční ředitelství rozporuje, považuje jej za nejednoznačný a odkazuje na nutnost individuálního zhodnocení splnění podmínek daných zvláštním právním předpisem, např. autorským zákonem, u každého případu samostatně. Za zmínku rovněž stojí příjmy autorů software. Ty beze zbytku splňují definici autorských příjmů a za splnění ostatních výše uvedených podmínek tvoří tedy samostatný základ daně podléhající srážkové dani. Je však důležité mít na paměti, že mluvíme o příjmech, které jsou vypláceny distributorem autorovi softwaru. Nejedná se tedy o výplatu od konečného uživatele distributorovi za užívání rozmnoženiny počítačového programu. Jisté otázky mohou vyplynout také z hlediska DPH. Zákon o DPH stanoví, že ekonomickou činností nejsou činnosti, ze kterých plynou příjmy tvořící samostatný základ daně, kam patří mj. také autorské příjmy. Textace příslušného ustanovení českého zákona o DPH je však v přímém rozporu se směrnicí rady EU o DPH, neboť ve své podstatě říká, že autoři píšící méně nejsou osobami povinnými k dani, zatímco autoři píšící na plný úvazek resp. za více než Kč představují osoby povinné k dani, což odporuje systému rovného zacházení. Na jednání Koordinačního výboru tak byl přijat výklad, podle něhož nebude zpochybňováno uplatnění DPH na výstupu u plnění poskytovaných autory v případech, kdy honorář nepřesáhne výše uvedenou hranici stanovenou zákonem o daních z příjmů. To se týká i odpočtu DPH na vstupu u příjemců takových zdanitelných plnění. Jak napovídají předešlé řádky, problematika autorských příjmů představuje poměrně komplikovanou oblast. Pomyslné světlo na konci tunelu představují právě výklady Generálního finančního ředitelství, které by měly aplikaci zákona výrazně ulehčit. 4

5 Zálohová výplata na zisku z pohledu na auditora Ing. Radomír Stružinský Účetní, auditorskou i daňově poradenskou veřejností již od konce roku 2013 hýbe diskuse nad otázkou zálohových výplat ze zisku. Připomeňme si, že tuto zálohovou výplatu ze zisku umožňuje 40, odstavec 2 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích, který je účinný od 1. ledna 2014: množství otázek. Tyto otázky jsou natolik závažné, že se jim bude zřejmě věnovat i interpretace Národní účetní rady. Pominu-li otázky, které zálohová výplata ze zisku vyvolává v daňové oblasti, zůstávají nám otázky v oblasti účetní a auditorské a to: 1. Jakým způsobem zálohovou výplatu ze zisku účtovat? 2. Musí být mezitímní účetní závěrka, která byla sestavena pro účely výplaty zálohy na zisku, ověřena auditorem? Pro zodpovězení první otázky je možno se soustředit na dvě části uvedeného odstavce a to Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet a K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů. Pokud mám tedy vyplácet zálohu, pak bych předpokládal, že se nejedná o definitivní podíl na zisku, ale pouze o zálohu na tento podíl. Záloha by měla být zúčtovatelná, tedy případně i vratná, pokud zisk nedosáhne očekávané hodnoty nebo případně nebude dosaženo zisku vůbec. Z toho by vyplývalo, že výplatou této zálohy by obchodní korporaci měla vzniknout pohledávka a osobě, které bylo vyplaceno, by měl vzniknout závazek tuto zálohu částečně nebo úplně vrátit. Pak by tedy tato výplata zálohy na podíl na zisku měla být účtována na vrub pohledávek a ve prospěch běžného účtu, případně hotovosti v závislosti na způsobu výplaty. Zálohu na výplatu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není obchodní korporace oprávněna měnit.. Tento průlomový odstavec (průlomový z toho důvodu, že doposavad zálohová výplata podílů na zisku nebyla možná), vyvolal velké 5

6 Naproti tomu věta K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů by spíše nasvědčovala tomu, že by taková výplata zálohy na podíl na zisku mohla být účtována přímo na vrub vlastního kapitálu a to zřejmě na vrub nerozdělených zisků minulých let. Takové účtování by však znamenalo, že v okamžiku, kdy by byla sestavena řádná účetní závěrka za období, v jehož průběhu byly vyplaceny zálohově podíly na zisku, tato účetní závěrka by neobsahovala pohledávku za osobami, které v průběhu období tyto zálohy přijaly. Z hlediska věrného a poctivého zobrazení bych se přiklonil k tomu, aby zálohové výplaty podílů na zisku byly vedeny do konečného rozhodnutí o použití zisku v pohledávkách, byť připouštím, že mohou existovat názory odlišné. Druhou otázkou, kterou uvedený odstavec vyvolal, je otázka, zda má být mezitímní účetní závěrka, která byla sestavena pro účely zálohové výplaty podílu na zisku, ověřena auditorem. Povinnost auditu je stanovena zákonem o účetnictví, konkrétně 20. Ten hovoří o povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem v případě řádné a mimořádné účetní závěrky. Nehovoří nic o mezitímní účetní závěrce. Pouze se zmiňuje o tom, že účetní jednotky... jsou povinny mít auditorem ověřenou účetní závěrku, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Mezitímní účetní závěrka je definována v 19, odstavci 3 zákona o účetnictví: V případech sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle 25, odstavce 3. Ostatní ustanovení tohoto zákona platí obdobně. Na druhé větě tohoto odstavce zákona o účetnictví je postavena diskuse o tom, zda mezitímní účetní závěrka pro účely zálohové výplaty na zisku by měla být ověřena auditorem. Zákon o účetnictví doposud měl za to, že mezitímní účetní závěrka je sestavována pro účely informování valné hromady v procesu schvalování přeměn společností. Toto je však nová příležitost pro sestavování mezitímních účetních závěrek. Mezitímní účetní závěrka vlastně skutečnou účetní závěrkou není, neboť se při ní účetní knihy neuzavírají. Touto účetní závěrkou nevzniká žádný předěl mezi dvěma účetními obdobími. Je to účetní závěrka k datu uvnitř účetního období, která je sestavena tak, jak by vypadala řádná účetní závěrka, pokud by účetnictví bylo k danému datu skutečně uzavřeno. Pokud zákon o účetnictví říká, že by se tato závěrka měla vyhotovit jako, kdyby se vyhotovovala řádná či mimořádná účetní závěrka, pak je otázkou, zda se tím míní jen účetní metody a postupy použité při sestavování řádné či mimořádné účetní závěrky nebo se tím míní také povinnost auditu takto sestavené účetní závěrky. Domnívám se, že žádnou takovou povinnost z tohoto ustanovení není možné vyčíst. Tím samozřejmě není vyloučena možnost, že by taková mezitímní účetní závěrka skutečně auditorem ověřena byla. Pokud bychom se vžili do odpovědnosti statutárního orgánu obchodní korporace, pak je možno provedení auditu mezitímní účetní závěrky sestavené pro účely zálohové výplaty podílu na zisku doporučit. Na druhé straně je však třeba říci, že tímto auditem se statutární orgán nemusí zbavit odpovědnosti za splnění podmínek pro zálohovou výplatu na zisku, které jsou v 40, odstavci 2 zákona o obchodních korporacích obsaženy. Auditor se totiž vyjádří, zda mezitímní účetní závěrka věrně a poctivě zobrazuje předmět účetnictví. Pokud by se auditor měl vyslovit ke splnění podmínek obsažených ve výše uvedeném odstavci, pak už by se vůbec nejednalo o audit účetní závěrky, nýbrž by se mohlo jednat o Ověřovací zakázky, které nejsou audity dle auditorského standardu ISA 3000 nebo o dohodnuté procedury dle auditorského standardu Povinnost takového ověřování však v české legislativě není vůbec. Zdá se tedy ještě co diskutovat Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu. V souladu s ustanovením 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení spolecnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na a do předmětu napište NEZASÍLAT. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, Praha 1, tel.: , fax: , 6

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

Nová společnost s ručením omezeným

Nová společnost s ručením omezeným Lucie Josková, Jan Šafránek Pěva Čouková, Pavel Pravda Markéta Pravdová Nová společnost s ručením omezeným PRÁVO ÚČETNICTVÍ DANĚ s. r. o. podle zákona o obchodních korporacích rozdíly oproti předchozí

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 / VYBRANÉ ZMĚNY V NOVÉ ÚPRAVĚ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Vážení, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy společnosti

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 267 ZÁKON ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Daně

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů 422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů Předkládají: Ing. Alena Foukalová, daňový poradce, č. osvědčení 557 MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, č. osvědčení 1366 Mgr.

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články 6 Ad Notam 6/2012 18. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 20. PROSINCE 2012 2012 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Petr Fiala, Jindřich Mayer: Přechodná ustanovení nového občanského

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Přítomni: viz prezenční listina; úvodu jednání se jako host zúčastnila

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem:

Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem: VZOROVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA PRO S.R.O. Tento dokument obsahuje vzor společenské smlouvy určený pro společnosti s ručením omezeným, které se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) a zákonem

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014?

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Business Organizations Facing the Recodification of the Czech Private Law or What shall we expect

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO NOZ nabyl účinnosti! CO TEĎ? Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.............. 4 Veřejné rejstříky právnických osob.................. 6 Jaké další změny čekají

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více