DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004"

Transkript

1 PID GORDP000NRBA DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu číslo 1/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o Strana 1/21

2 I. S účinností od se mění metodika závazného členění základů a daně z přidané hodnoty. Z toho důvodu se mění - obsah dosavadní kapitoly 6. Metodiky zpracování rozpočtu a účetnictví (verze ). - obsah dosavadní kapitoly 2.8 Metodiky zpracování účetnictví a finančního plánu rozpočtu příspěvkové oblasti HMP (verze PO) - vkládá se nová kapitola číslo 4 do Metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti HMP (verze RO); kapitola 4 se přečíslovává na kapitolu 6 Dosavadní metodika uvedená ve zmíněných kapitolách platí pro účtování o DPH do Metodika závazného členění základů a daně z přidané hodnoty pro OSS, ÚSC a příspěvkové organizace jimi zřizované (platná od 1. května 2004) Úvodní informace Novelou zákona o dani z přidané hodnoty se s účinností od 1. května 2004 mění obsah formuláře daňového přiznání a zavádí se nový způsob výpočtu a nové povinnosti při evidenci nároku na odpočet daně a povinnosti přiznat daň. Tato metodika NEŘEŠÍ VÝKLAD APLIKACE ZÁKONA co se týče konkrétního zatřiďování do jednotlivých položek formuláře daňového přiznání. Podle našeho názoru dává do rukou zákazníků účinný nástroj k zachycení záznamů u daňových dokladů na vstupu i na výstupu. Pomocí označení základů a daně tzv. záznamovou jednotkou zkratka Zj se pak ze systému dají zpracovat výstupy řádných i dodatečných daňových přiznání sloužící jako podklad pro odevzdání finančnímu úřadu. Metodika, klasifikace a označování prvotních dokladů záznamovou jednotkou je plně v kompetenci příslušných odborných, na DPH specializovaných, útvarů (odborů) plátce. Základní zásadou je, že účetní zaúčtovávají v účetním dokladu záznamy DPH (ZJ) podle jednoznačně stanovených pravidel (metodika, klasifikace, průvodky, razítka, ). Namátkou odkazujeme na nejdůležitější paragrafy novely, které se mohou nějakým způsobem dotknout veřejnoprávních subjektů, případně i příspěvkových organizací jimi zřizovaných. - kdo a za jakých podmínek se stává osobou povinnou určují 5 a 6 zákona - vystavováním daňových dokladů, náležitostmi apod. se zabývají 26 až 35 - stanovení základu daně určuje 36 a následující - definice plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet je uvedena v 51 až 62 - nárok na odpočet daně stanoví 72 až 75 - způsob krácení odpočtu daně určuje 76 - kdo je plátcem daně řeší 94 - osoby identifikované k dani 96 - zdaňovací období se definuje v 99 K novele zákona o DPH existuje řada nejasností a různých výkladů. V metodice a příkladech, které jsou obsaženy řešíme ve vztahu k obcím pouze ten případ, že obec ÚČTUJE o zdaňované činnosti výhradně v samostatném účetním okruhu tzv. hospodářské činnosti (zdaňované činnosti). Účtování v oblasti rozpočtové o plněních podléhajících dani považujeme spíše za výjimečné, proto je v našich příkladech neuvádíme. Nachystaná metoda výpočtu ale i s touto možností počítá a pokud bude třeba zveřejníme i řešení účtování o záznamech v rozpočtovém okruhu účetnictví obcí. Pro jednoduchost chápeme datumem uplatnění do příslušného vykazovacího období datum zaúčtování předpisu daňového dokladu. Strana 2/21

3 Daňový doklad na vstupu (přijatá zdanitelná plnění) se tudíž uplatňuje okamžikem zaúčtování likvidace, a daňový doklad na výstupu (uskutečněná zdanitelná plnění) se uplatňuje okamžikem zaúčtování předpisu. U uskutečněných zdanitelných plnění (doklady na výstupu) je nutné pro jednoduchost dodržet soulad účetního i daňového období v okamžiku vzniku daňového dokladu (datum vystavení = datumu zdanitelného plnění=datumu zaúčtování předpisu). Základní stanovené algoritmy potřebné pro zajištění daňové doloženosti a generování formuláře řádného a dodatečného daňového přiznání ŘÁDNÉ daňové přiznání Zj = řádek výkazu DPH (210,215,220..) DODATEČNÉ daňové přiznání Zj = řádek výkazu DPH + 1 (211,216,221.) Syntetické, analytické účty a záznamy vstupující do zpracování: *SÚ pro zjišťování základů daně, AÚ = podle potřeb účetních jednotek - základ daně pro daň na výstupu SÚ 215,217,324,6xx,916 - základ daně pro nárok na odpočet SÚ 01x,02x,03x,04x,11x,12x,13x,263,314,38x,343,4xx,5xx - základ daně pro dodatečné daňové přiznání SÚ 734 AÚ 10, ÚZ 0RRMM SÚ 734 AÚ 99 analytika pro vyrovnání účtu 734 *SÚ pro zachycení daně SÚ 343 daň z přidané hodnoty - AÚ pro vedlejší-hospodářskou (zdaňovanou) činnost 20 DPH na výstupu 30 DPH na vstupu plný nárok 31 DPH na vstupu krácený nárok - AÚ pro hlavní činnost ÚSC 25 DPH na výstupu 35 DPH na vstupu plný nárok 36 DPH na vstupu krácený nárok - AÚ pro vypořádání 40 Zúčtování k finančnímu úřadu 41 Vypořádání DPH v rámci organizačních složek plátce DPH 49 DPH zaokrouhlení *SÚ pro zachycení vypočtených hodnot (koeficientů, úprav odpočtu a vyrovnání odpočtu daně) SÚ 734 AÚ 39 Zj 550,551 Zj 560,561 Zj 570,571 Zj 580,581 *Zj 100 pro zachycení plnění, která nejsou zdanitelná - potřebné pro vedení evidence pro daňové účely dle 100 odst. 2 Strana 3/21

4 Obsah formuláře daňového přiznání II. Povinnost přiznat daň 1. uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku 210 se základní sazbou daně 215 se sníženou sazbou daně 2. pořízení zboží z jiného členského státu ( 16) 220 se základní sazbou daně 225 se sníženou sazbou daně 3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě ( 15) 230 se základní sazbou daně 235 se sníženou sazbou daně 4. zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku ( 18) 240 se základní sazbou daně 245 se sníženou sazbou daně 5. pořízení nového dopravního prostředku 250 od osob registrovaných k dani v jiném členském státě ( 19,odst.3) 255 od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě ( 19, odst.4) 6. dovoz zboží ( 20) 260 se základní sazbou daně 265 se sníženou sazbou daně 7. poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani ( 15) 270 se základní sazbou daně 275 se sníženou sazbou daně III. Nárok na odpočet daně z plnění za 1. přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku 310 se základní sazbou daně 315 se sníženou sazbou daně 2. pořízení zboží z jiného členského státu ( 16) 320 se základní sazbou daně 325 se sníženou sazbou daně 3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě ( 15) 330 se základní sazbou daně 335 se sníženou sazbou daně 4. dovoz zboží ( 20) 340 se základní sazbou daně 345 se sníženou sazbou daně 5. poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani ( 15) 350 se základní sazbou daně 355 se sníženou sazbou daně 6. pořízení nového dopravního prostředku 360 od osob registrovaných k dani v jiném členském státě ( 19, odst.3) 365 od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě ( 19,odst.4) při změně režimu 380 celková suma pro krácení nároku na odpočet daně (ř ) Strana 4/21

5 390 celková suma plného nároku na odpočet daně (ř ) IV. Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 410 Dodání zboží do jiného členského státu ( 64 mimo 64, odst.2) 420 dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu ( 64, odst.2) osobě registrované k dani v členském státě EU 425 dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu ( 64, ost.2) osobě neregistrované k dani v členském státě EU 430 vývoz zboží ( 66) 440 ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně V. Krácení, vypořádání, úprava odpočtu daně a vyrovnání 510 Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně ( 72, odst.2, písm.a-d) 520 Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu ( 76, odst.3) z uvedených v řádku Celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně ( 51) 540 Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu ( 76,odst.3) z uvedených v řádku Vypočtená poměrná část odpočtu daně ( 76), zálohový 560 Vypořádání odpočtu daně ( 76, odst.7-10), vypořádací 570 Úprava odpočtu daně ( 78) 580 Vyrovnání odpočtu daně ( 79) VI. Vrácení daně ( 84) 600 Vrácení daně VII. Výpočet daňové povinnosti 710 Vypořádání daně na výstupu ( 91) 730 Daň na výstupu (ř ) 750 Odpočet daně (ř ) 753 Vlastní daňová povinnost (ř ) 754 Nadměrný odpočet (ř ) 780 Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání (ř ) VIII. Doplňující údaje Uvedení hodnoty při užití zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu ( 17) 810 Pořízení zboží prostřední osobou 815 Dodání zboží prostřední osobou Strana 5/21

6 Strukturovaný popis dokladů závazný v případě účtování o DPH Mimořádným prostředkem, zvyšujícím množství informací uložených v datech, je možnost opatřovat si doplňkovým textovým záznamem jednotlivé dílčí účetní zápisy (řádky kontací) nebo celý účetní doklad týkající se účtování o zdanitelných plněních. Pokud bude třeba podle 102 zákona zpracovat Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty, pak bude toto hlášení možné zpracovat pouze v případě, že bude pečlivě vyplněn strukturovaný popis dokladu, jehož struktura je popsána v této kapitole. V programu UCR je možné ke každému konkrétnímu účetnímu číslu dokladu (H(MM)CCCCCC) zadávat popisný text o teoreticky libovolné velikosti, který může ještě stručně konkretizovat obsah účetního dokladu. Účetní jednotka si může rovněž i v těchto popisných textech zavést určitý systém, který umožňuje vybírat všechny účetní doklady obdobného obsahu a zobrazovat je nebo tisknout do sestav. Pořadí evidence strukturovaného a volného textu není závazné (povinné), ale doporučené rozsazení do řádků je následující: První řádek popisu dokladu řetězec: *IC-iii...;*DIC-ppiii ;*DICT-ttt ; kde IC - zkratka "Identifikační Číslo" iii... - identifikační číslo objektu (dodatavatele, odběratele, protistrany) - IČ DIC pp iii DICT ttt... - zkratka Daňové Identifikační Číslo - prefix (kód země) - v případě tuzemských dodavatelů je nutný prefix CZ - v ostatních případech je nutno uvádět jako prefix (kód země) - např. DE ) - identifikační číslo objektu (dodavatele, odběratele, protistrany) DIČ - zkratka Daňové Identifikační Číslo Text název objektu - úplný nebo zkrácený název objektu (dodavatele, odběratele, protistrany) Druhý řádek popisu dokladu řetězec: *EVK-XXX-rrrrccc ;*EVKT-ttt ;*PID- llllpxxxxxxk; kde EVK - zkratka EVidenční Kniha XXX - identifikuje účetní analytickou evidenci, ve které je veden účetní doklad KDF-kniha došlých faktur KOF-kniha faktur odeslaných (vystavených - vlastních) POU-kniha poukazy vlastní POK-pokladny EMA-evidence majetku SKL-skladová evidence BAN-banka UCR-účetnictví Strana 6/21

7 rrrr ccc - rok vystavení dokladu - číslo dokladu pro KDF-číslo faktury došlé pro KOF-číslo faktury vlastní pro POU-číslo poukazu pro POK-číslo pokladního dokladu pro EMA-číslo karty majetku pro SKL-číslo skladové karty pro BAN-číslo bankovního výpisu pro UCR-číslo účetního dokladu Pokud je agenda jednoznačně identifikována řadou dokladů, je možné použít zkratku jednotnou zkratku IPD (identifikace prvotního dokladu), pokud je tímto identifikátorem jednoznačný identifikátor písemnosti (ve smyslu metodiky SSL Gordic) použijte zkratku PID. EVKT ttt PID llllpxxxxxxk - zkratka EVidenční Kniha - Text - úplný nebo zkrácený popis dodávky, transakce - zkratka "Prvotní IDentifikátor" -agendově nezávislý jednoznačný identifikátor prvotního dokladu (PID-ve smyslu metodiky GINIS), pokud existuje Příklad vyplnění popisu dokladu v UCR - grafický režim Strana 7/21

8 Stejný popis v textovém zobrazení: Strana 8/21

9 Tiskové výstupy ze zpracování, kontrolní mechanismy Všechny tiskové výstupy jsou zpracovány v nabídce spustitelné v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY a volba UCRGUDPH Výkazy a sestavy DPH. Pro informaci uvádíme obsah všech nabídek tisků: U-PRIDPH. - Metodické informace k DPH - členěno v ZJ - A * Řádné (opravné) zpracování DPH* UCRGUDRV. - Řádné přiznání k DPH od členěno v ZJ - A4C UCRGUDRX* - Řádné přiznání k DPH od členěno v ZJ - XLS UCRGUDRD* - Daňová doloženost - členěno v ZJ - A4C UCRGUDRS. - Souhrnné hlášení - čtvrtletní - popis dokladu - A4 UCRGUDRM. - Kontrolní výkaz řádného zpracování - akt. měsíc - A4C UCRGUDRR. - Kontrolní výkaz řádného zpracování - 1,2,..akt.měs. - A4C * Dodatečné zpracování DPH* UCRGUDDV. - Dodatečné přiznání k DPH od členěno v ZJ - A4C UCRGUDDX* - Dodatečné přiznání k DPH od členěno v ZJ - XLS UCRGUDDD* - Daňová doloženost - členěno v ZJ - A4C UCRGUDDS. - Souhrnné hlášení - čtvrtletní - popis dokladu - A4 UCRGUDDM. - Kontrolní výkaz dodatečného zpracování - akt. měsíc - A4C UCRGUDDR. - Kontrolní výkaz dodatečného zpracování - 1,2,..akt.měs. - A4C * Kontrolní sestavy a výkazy DPH * UCRGUDKS* - Kontr. sestava syntetických účtů (S) - se záznamy DPH - A4C UCRGUDKA* - Kontr. sestava synt. a anal. účtů (SA)- se záznamy DPH - A4C UCRGUDKZ* - Kontr. sestava záznamů DPH, SU,AU (ZSA)- se záznamy DPH - A4C UCRGUDKU* - Kontr. záznamů DPH, období, SU,AU(ZUSA)- se záznamy DPH - A4C Strana 9/21

10 Příklady účtování (pro vedlejší hospodářskou činnost) o Ukázka účtování o záznamech pro řádné daňové přiznání Vystavený daňový doklad tuzemsko (základní sazba DPH) xx xxxxxx 6xx xx , , xx ,00 Úhrada od odběratele xx xxxxxx 311 xx , xx ,00 Přijatý daňový doklad plný nárok na odpočet (snížená sazba DPH) xx xxxxxx 5xx xx , , xx 1.050,00 Přijatý daňový doklad krácený nárok na odpočet (snížená sazba DPH) xx xxxxxx 5xx xx , , xx 2.100,00 Úhrada dodavatelům xx xxxxxx 321 xx 3.150, xx 3.150,00 Přijatý daňový doklad dlouhodobý majetek (základní sazba DPH) xx xxxxxx 042 xx , , xx ,00 Poznámka: Analytické účty 30 a 31 (k účtu 343) určují zda bude doklad mít plný nárok na odpočet na vstupu (AÚ 30) nebo zda bude krácen podle koeficientu (AÚ 31). Úhrada dodavateli xx xxxxxx 321 xx , xx ,00 Strana 10/21

11 o Účtování o předem přijatých platbách (zálohách) 324 A1 záloha k vyúčtování 324 A2 záloha odběratelská 324 A3 záloha základ DPH Vystavení proforma faktury xx xxxxxx 324 A , A ,00 Úhrada proforma faktury xx xxxxxx 324 A , xx ,00 Vystavení daňového dokladu po obdržení platby předem xx xxxxxx 324 A3 Zj , Zj , A ,00 Vystavení daňového dokladu konečný daňový doklad - faktura xx xxxxxx 6xx xx Zj , Zj , A3 Zj , Zj , xx ,00 Úhrada od odběratele xx xxxxxx 311 xx , xx ,00 o Účtování o předem poskytnutých platbách (zálohách) 314 A1 záloha k vyúčtování 314 A3 záloha základ DPH 314 A2 záloha dodavatelská Přijetí proforma faktury xx xxxxxx 314 A , A ,00 Strana 11/21

12 Úhrada proforma faktury xx xxxxxx 314 A , xx ,00 Příjem daňového dokladu na uskutečněnou platbu předem xx xxxxxx 314 A3 Zj , Zj , A ,00 Přijetí daňového dokladu konečný daňový doklad - faktura xx xxxxxx 5xx xx Zj , Zj , A3 Zj , Zj , xx ,00 Úhrada dodavateli xx xxxxxx 321 xx , xx ,00 Poznámka: Při platbách předem nebude v některých případech možné stanovit jednoznačně správný záznam a použije se předpokládaný záznam Zj1. Po obdržení (vystavení) konkrétního daňového dokladu se může skutečný záznam lišit od původně použitého. V tomto případě musím odúčtovat původní záznam Zj1 a použít záznam Zj2 v souladu s daňovým dokladem. o Odvody daně na základě řádného daňového přiznání a) zaokrouhlení účtování předpisu pro zdaňovací období Předpis zaokrouhlení částky k odvodu xx xxxxxx (754)0rrmm 0, xx 0,50 xx xxxxxx (754)0rrmm 0, xx 0,50 Strana 12/21

13 b) odvod finančnímu úřadu přímo Odvod daně finančnímu úřadu xx xxxxxx rrmm , xx ,00 Nadměrný odpočet - vrácení daně od finančního úřadu xx xxxxxx rrmm 5.078, xx 5.078,00 c) odvod městské části magistrátu v případě, že je plátcem daně obec jako celek městská část účtuje Předpis odvodu daně městu magistrátu xx xxxxxx rrmm 5.684, rrmm 5.684,50 Odvod daně městu magistrátu xx xxxxxx 241 xx 5.684, rrmm 5.684,50 město (magistrát) účtuje Příjem odvodu daně od městské části magistrátu xx xxxxxx 241 xx 5.684, rrmm oooooooooo 5.684,50 Poznámka: oooooooooo IČO MČ Po obdržení všech dílčích přiznání za MČ se zjistí skutečný úhrn pro odvod finančnímu úřadu za celé město, zúčtuje se případné zaokrouhlení a pak se odvádí finančnímu úřadu konečná částka za zdaňovací období. Odvod finančnímu úřadu xx xxxxxx 241 xx , rrmm ,00 Poznámka: Z důvodů zajištění návaznosti řádku 753 v odevzdaném přiznání na zaúčtování odvodu v účetnictví se doporučuje označovat ve slově UZ údajem rrmm období rok a měsíc podání přiznání. Příklad: Měsíční plátce = 0405, 0406, 0407, 0408, atd Čtvrtletní plátce = 0403, 0406, 0409 a 0412 Strana 13/21

14 o Účtování pro zabezpečení podání DODATEČNÉHO daňového přiznání Zásady použití: Používání účtů je až na výjimky stejné jako u řádného daňového přiznání - vystavování se provádí do období odpovídajícímu datumu zdanitelného období - odpočet se uplatňuje do stejného období jako vystavení - SU 343 se používá se stejnými analytikami jako při řádném daňovém přiznání - zavádí se SU 734 pro zachycení základů daně pro dodatečné daňové přiznání s označením 0rrmm období, kterého se přiznání týká Použití mimorozvahových účtů Pro odlišení algoritmu pro zpracování dodatečného daňového přiznání se u SU 343 uvede ve slově UZ tzv. období DPH, kterého se dodatečné přiznání týká ve tvaru 0rrmm Označení ZJ - účtování základů a daně se označuje jako ZJ + 1 tedy například Zj =210 - pro řádné přiznání má hodnotu Zj =211 pro dodatečné daňové přiznání Schematický příklad účtování: Daňový doklad vystavený v období 09/2004 (opomenutí úplného zaevidovaní dokladu za období 06/2004) xx xxxxxx 6xx xx , , xx ,00 a zároveň zaznamenáme základ na účtu , ,00 Již proúčtovaný daňový doklad opomenutý k zahrnutí do nároku na odpočet (týká se jen případu překročení lhůty určené zákonem k zahrnutí do odpočtu) xx xxxxxx 5xx xx ,00 5xx xx , ,00 zároveň zaznamenáme základ na účtu , ,00 Odvod prostředků na základě dodatečného daňového přiznání xx xxxxxx , xx 9.000,00 Strana 14/21

15 Příklady účtování (pro hlavní činnost ÚSC) o Ukázka účtování o záznamech pro řádné daňové přiznání Vystavený daňový doklad tuzemsko (základní sazba DPH) xx xxxxxx 215 xx , , xx ,00 Přijatý daňový doklad plný nárok na odpočet (snížená sazba DPH) xx xxxxxx 4xx xx , , xx 1.050,00 Přijatý daňový doklad krácený nárok na odpočet (snížená sazba DPH) xx xxxxxx 4xx xx , , xx 2.100,00 o Účtování o předem přijatých platbách (zálohách) 324 A1 záloha k vyúčtování 324 A2 záloha odběratelská 324 A3 záloha základ DPH Vystavení proforma faktury xx xxxxxx 324 A , A ,00 Úhrada proforma faktury xx xxxxxx 324 A , xx odpa pol ,00 Vystavení daňového dokladu po obdržení platby předem xx xxxxxx 324 A3 Zj , Zj , A ,00 Strana 15/21

16 Vystavení daňového dokladu konečný daňový doklad - faktura xx xxxxxx 215 xx Zj , Zj , A3 Zj , Zj , xx ,00 Úhrada od odběratele xx xxxxxx 315 xx , xx odpa pol ,00 o Účtování o předem poskytnutých platbách (zálohách) 314 A1 záloha k vyúčtování 314 A3 záloha základ DPH 314 A2 záloha dodavatelská Přijetí proforma faktury xx xxxxxx 314 A , A ,00 Úhrada proforma faktury xx xxxxxx 314 A , xx odpa pol ,00 Příjem daňového dokladu na uskutečněnou platbu předem xx xxxxxx 314 A3 Zj , Zj , A ,00 Přijetí daňového dokladu konečný daňový doklad - faktura xx xxxxxx 4xx xx Zj , Zj , A3 Zj , Zj , xx ,00 Strana 16/21

17 Úhrada dodavateli xx xxxxxx 321 xx , xx odpa pol ,00 Poznámka: Při platbách předem nebude v některých případech možné stanovit jednoznačně správný záznam a použije se předpokládaný záznam Zj1. Po obdržení (vystavení) konkrétního daňového dokladu se může skutečný záznam lišit od původně použitého. V tomto případě musím odúčtovat původní záznam Zj1 a použít záznam Zj2 v souladu s daňovým dokladem. o Odvody a zúčtování daně Při sestavení daňového přiznání, při zaokrouhlení a při odvodech finančnímu úřadu se postupuje již podle metodiky uvedené u vedlejší hospodářské činnosti. Vše co se u jednotlivých dokladů proúčtuje na výstupu na , musí být převedeno mezi účty 215 a 211. V případě, že bude odvod, pak musí být řešeno opačně. Vyrovnání mezi příjmovým a výdajovým okruhem xx xxxxxx 215 xx 1.900, xx 1.900,00 Strana 17/21

18 II. S účinností od 1. května 2004 se vyhlašuje nová metodika. Tato metodika se - zařazuje jako kapitola číslo 10, Metodiky zpracování rozpočtu a účetnictví (verze ) ; dosavadní kapitola 10 se přečísluje na 11; - zařazuje jako kapitola číslo 3, Metodiky zpracování účetnictví a finančního plánu rozpočtu příspěvkové oblasti HMP (verze PO); dosavadní kapitola 3 se přečísluje na 4; - zařazuje jako kapitola číslo 5, Metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti HMP (verze RO) Dosavadní metodika uvedená ve zmíněných kapitolách platí pro účtování o DPH do Metodika používání strukturovaných popisů dokladů Strukturovaný popis dokladů nebo zápisů Mimořádným prostředkem, zvyšujícím množství informací uložených v datech, je možnost opatřovat si doplňkovým textovým záznamem jednotlivé dílčí účetní zápisy (řádky kontací) nebo celý účetní doklad. V případě prvního a druhého řádku je pro plátce DPH jsou definované řetězce povinné! Pokud bude třeba podle 102 zákona o DPH zpracovat Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty, pak bude toto hlášení možné zpracovat pouze v případě, že bude pečlivě vyplněn strukturovaný popis dokladu, jehož struktura je popsána v této kapitole. V programu UCR je možné ke každému konkrétnímu účetnímu číslu dokladu (H(MM)CCCCCC) zadávat popisný text o teoreticky libovolné velikosti, který může ještě stručně konkretizovat obsah účetního dokladu. Účetní jednotka si může rovněž i v těchto popisných textech zavést určitý systém, který umožňuje vybírat všechny účetní doklady obdobného obsahu a zobrazovat je nebo tisknout do sestav. Pořadí evidence strukturovaného a volného textu není závazné (povinné), ale doporučené rozsazení do řádků je následující: První řádek popisu dokladu řetězec: *IC-iii...;*DIC-ppiii ;*DICT-ttt ; kde IC - zkratka "Identifikační Číslo" iii... - identifikační číslo objektu (dodatavatele, odběratele, protistrany) - IČ DIC pp iii DICT ttt... - zkratka Daňové Identifikační Číslo - prefix (kód země) - v případě tuzemských dodavatelů je nutný prefix CZ - v ostatních případech je nutno uvádět jako prefix (kód země) - např. DE ) - identifikační číslo objektu (dodavatele, odběratele, protistrany) DIČ - zkratka Daňové Identifikační Číslo Text název objektu - úplný nebo zkrácený název objektu (dodavatele, odběratele, protistrany) Druhý řádek popisu dokladu řetězec: *EVK-XXX-rrrrccc ;*EVKT-ttt ;*PID- llllpxxxxxxk; Strana 18/21

19 kde EVK XXX rrrr ccc EVKT ttt - zkratka EVidenční Kniha - identifikuje účetní analytickou evidenci, ve které je veden účetní doklad KDF-kniha došlých faktur KOF-kniha faktur odeslaných (vystavených - vlastních) POU-kniha poukazy vlastní POK-pokladny EMA-evidence majetku SKL-skladová evidence BAN-banka UCR-účetnictví - rok vystavení dokladu - číslo dokladu pro KDF-číslo faktury došlé pro KOF-číslo faktury vlastní pro POU-číslo poukazu pro POK-číslo pokladního dokladu pro EMA-číslo karty majetku pro SKL-číslo skladové karty pro BAN-číslo bankovního výpisu pro UCR-číslo účetního dokladu Pokud je agenda jednoznačně identifikována řadou dokladů, je možné použít zkratku jednotnou zkratku IPD (identifikace prvotního dokladu), pokud je tímto identifikátorem jednoznačný identifikátor písemnosti (ve smyslu metodiky SSL Gordic) použijte zkratku PID. - zkratka EVidenční Kniha - Text - úplný nebo zkrácený popis dodávky, transakce PID llllpxxxxxxk - zkratka "Prvotní IDentifikátor" -agendově nezávislý jednoznačný identifikátor prvotního dokladu (PID-ve smyslu metodiky GINIS), pokud existuje Třetí řádek popisu dokladu řetězec: *DVD-rrrrmmdd;*DPV-rrrrmmdd;*DST-rrrrmmdd; *DSV-rrrrmmdd;*DZP-rrrrmmdd; kde DVD - zkratka Datum Vystavení vlastního prvotního Dokladu, nebo datum zaevidování cizího prvotního dokladu (odpovídá datumu záznamu účetního dokladu, v předpisu duplicitní, v likvidaci nutný) rrrr - rok vystavení dokladu mm - měsíc vystavení dokladu dd - den vystavení dokladu DPV rrrr mm dd DST rrrr mm - zkratka Datum Předpokládaného Vyúčtování (likvidace, splatnosti) prvotního dokladu (v předpisu nutný, v likvidaci nutný) - rok vyúčtování dokladu - měsíc vyúčtování dokladu - den vyúčtování dokladu - zkratka Datum případného STorna prvotního dokladu, odpovídá datumu negativní likvidace účetního dokladu (v předpisu nelze, v likvidaci duplicitní) - rok storna dokladu - měsíc storna dokladu Strana 19/21

20 dd DSV rrrr mm dd - den storna dokladu - zkratka Datum Skutečného Vyúčtování (likvidace, zaplacení) prvotního dokladu, odpovídá datumu pozitivní likvidace účetního dokladu (v předpisu nelze, v likvidaci duplicitní) - rok vyúčtování dokladu - měsíc vyúčtování dokladu - den vyúčtování dokladu - pouze pokud jde o doklad s DPH DZP - zkratka Datum Zdanitelného Plnění uvedené na prvotním dokladu (pokud neodpovídá datumu záznamu účetního dokladu, v předpisu nutný) rrrr - rok vystavení dokladu mm - měsíc vystavení dokladu dd - den vystavení dokladu Čtvrtý řádek popisu dokladu řetězec: *VEC-ttt...;*PZN-ttt...; VEC ttt... PZN ttt... - věc, předmět účetního (rozpočtového) případu - textový popis - zkratka "PoZNámka" - text poznámky Pátý řádek popisu dokladu řetězec: *ULI-ttt...;*OBC-ttt...;*PSC-ttttt;*POS-ttt...; ULI ttt... OBC ttt... PSC ttttt. POS ttt... - adresa (ulice a číslo popisné) - text - adresa (obec) - text - adresa (poštovní směrovací číslo) - text - adresa (pošta) - text Ostatní volný text (text bez prefixů) je vhodné vkládat až po strukturovaných řádcích, není to však povinné, může být i před strukturovaným popisem nebo může strukturovaný text prokládat. Strana 20/21

21 III. Z důvodu změn vyvolaných novelou zákona o DPH se s účinností od 1. května 2004 mění algoritmus výpočtu položky 54 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů pro výkaz Příloha účetní závěrky. Algoritmus se mění zejména z důvodu nasazení metodiky jednoznačně určují analytické třídění u účtu 343. Změna algoritmu pro výkaz Příloha účetní závěrky ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY platné od ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY platné od ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA PRO ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU platné od ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ORGANIZAČNÍMI SLOŽKAMI STÁTU platné od položka 54 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů sl. 1 DAL-MD 341 (1x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 342 (1x,2x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 343 (1x+2x+3x+4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 345 (1x,2x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo sl. 2 DAL-MD 341 (1x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 342 (1x,2x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 343 (1x+2x+3x+4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 345 (1x,2x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo Poznámka: Rozdíl stran DAL mínus MD se vypočítává a vyhodnocuje u položek 52 až 54 vždy za součet každé skupiny analytik zvlášť (1x,2x,3x atp.). Výjimku tvoří účet 343 vstupující do položky 54. Pro tento účet se vypočtený rozdíl vyhodnocuje za součet všech čtyř skupin analytik (1x+2x+3x+4x). Účetní jednotka si může prostřednictvím volby analytik při zaúčtování určit, zda mají konkrétní hodnoty některých syntetických účtů být vykázány v uvedených položkách. Pokud nemají být z pohledu metodického vykázány, pak si přeúčtuje konečný rozdíl obratů na analytický účet, který do výkazu nevystupuje (není definován algoritmem). V Jihlavě 30. dubna 2004 JUDr. Bohumír Čech Ředitel metodické sekce Gordic spol. s r.o. Ing. Jaromír Řezáč Generální ředitel Gordic spol. s r.o. Strana 21/21

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 3/ 2004

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 3/ 2004 PID: +HPSEQ112ZTDJ+ DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 3/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2004 Strana 1/25 Zákonem 235/2004 o dani z přidané se s účinností

Více

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004 PID: +HPSEQ113JC7Z+ DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2004 Strana 1/5 Dopisem MF ČR č.j. 14/84 207/2004-142 bylo interním

Více

6. Metodika DPH. 6.1. Úvodní informace. 6.2. Používání záznamových jednotek (ZJ)

6. Metodika DPH. 6.1. Úvodní informace. 6.2. Používání záznamových jednotek (ZJ) 6. Metodika DPH 6.1. Úvodní informace UPOZORNĚNÍ na změny od 1. 1. 2011 S chystanou novelou zákona o DPH, která podle informací MF ČR vstoupí v platnost od 1. 4. 2011, rozhodlo MF ČR změnit s účinností

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Metodika. vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty. verze 1.1. Copyright GORDIC spol. s r. o.,

Metodika. vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty. verze 1.1. Copyright GORDIC spol. s r. o., Metodika vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty verze 1.1 Copyright GORDIC spol. s r. o., 2017 www.gordic.cz 1 GORDIC Metodika vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) Účetní jednotka: Obec Rohatec Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec IČ: 488526 DIČ: CZ00488526 Směrnici vypracovala: Ing. Jarmila Gurská Účinnost směrnice:

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Otázky a odpovědi ke sběru dat od krajských PO Aktualizováno ke dni

Otázky a odpovědi ke sběru dat od krajských PO Aktualizováno ke dni 1/2016 Opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s ustanovením 65 odst. 6) vyhlášky č. 410/2009 S., ve znění pozdějších předpisů. V případě pohledávek se považuje

Více

D O P L N Ě K číslo 1/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010

D O P L N Ě K číslo 1/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 +HPSEQ1145XG8+ D O P L N Ě K číslo 1/2010 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 verze 1.10.15.01 RO Copyright GORDIC spol. s r.o.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 6.95

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 6.95 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hodnoty verze 6.95 Asseco Solutions, a.s. 2011 HELIOS Fenix, subsystém ekonomických informací Evidence DPH 2/24 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč23.05

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

V Praze 5. května 2005 sekr. 5121/2005

V Praze 5. května 2005 sekr. 5121/2005 V Praze 5. května 2005 sekr. 5121/2005 Směrnice kvestorky č. 3/05 Evidence a účtování daně z přidané hodnoty S platností od 15.5.2005 vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU 1 Účelem této

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Přijaté NIV transfery

Přijaté NIV transfery Přijaté NIV transfery Metodická pomůcka pro obce a DSO - platná od 1.1.2012 Královéhradecký kraj,ekonomický odbor,ovfo aktualizace 19.11.2013 SÚ AÚ POL UZ 1. Podléhající finančnímu vypořádání - dotace

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO

Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO 1 Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO Určeno: Příjemcům finančního příspěvku dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, IČ 63113074, při realizaci projektu Posilování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016 DUNA Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 únor 2016 Co si řekneme? Legislativa ke KH O co jde Jak to umí DUNA Příklady zápisu dokladů, běžné x méně obvyklé Na co si dát pozor 2 Legislativa ke Kontrolnímu

Více

Práce se zálohovými fakturami

Práce se zálohovými fakturami Práce se zálohovými fakturami Pro práci s programem STEREO jsme vytvořili systém, který splňuje daňové požadavky a zároveň neodporuje ani všeobecným účetním zásadám. Před samotným pořizováním dokladů je

Více

Účtový rozvrh. Organizační opatření

Účtový rozvrh. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Dokument nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

CLIENT SERVERARCHITEKTURA

CLIENT SERVERARCHITEKTURA Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platné od 1.1.2016. Úpravy aplikace byly navrženy tak, aby kladly na

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY OBSAH ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Základní vymezení zákona o dani z přidané hodnoty 1.2 Informace MF ČR a GFŘ k úplatném DPH 2. PŘEDMĚT DANĚ 2.1 Plnění, která jsou předmětem DPH 2.1.1

Více

METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC

METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 2 1 Změna metodiky účtování Metodika firmy GORDIC nechala na účetní jednotce rozhodnutí, zda účtovat fondy EU v rozpočtovém

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

HELIOS Fenix. Kontrolní sestava pro neplátce DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Kontrolní sestava pro neplátce DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Kontrolní sestava pro neplátce DPH verze 7.00 Asseco Solutions, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém ekonomických informací Kontrolní sestava pro neplátce DPH 2/8 Kontrolní sestava pro neplátce

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je potřeba věnovat zvýšenou pozornost správnému zaúčtování

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému

Více

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH Účinnost: od 1. 1. 2012 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 RPDP v DUEL 8 Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 1. Nastavení potřebných parametrů účtované firmy Agenda: Parametry firmy (Ctrl+H / Parametry firmy) Záložka Parametry firmy: hlavička

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení naleznete v sekci Soubory ke stažení. I. Úvodní informace Dotaz 1 První podání kontrolního hlášení Kontrolní hlášení se

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 7, 87 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím zřizovaných Josef Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Zálohy základní charakteristika

Zálohy základní charakteristika Zálohy základní charakteristika 1 Cílem kurzu je seznámení se s charakteristikou záloh, a to jak přijatých tak poskytnutých, základními postupy účtování a následně s praktickými příklady účtování. 2 Obsah

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

POZOR DUEL 12 bude VŽDY hodnotu vyplněnou v údaji Další symbol chápat jako EČDD. Toto pole tedy nepoužívejte k jinému účelu.

POZOR DUEL 12 bude VŽDY hodnotu vyplněnou v údaji Další symbol chápat jako EČDD. Toto pole tedy nepoužívejte k jinému účelu. Kontrolní hlášení Kontrolní hlášení v programu DUEL Od 1.1.2016 došlo k aktualizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle 101c přibude plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení (dále

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Otázky: 1. Jaká je prodejní cena zboží u p. Novotného? a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč

Otázky: 1. Jaká je prodejní cena zboží u p. Novotného? a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč Ukázka č. 1 Společnost DOKA, s.r.o., tuzemský plátce DPH dodává zboží podnikateli, fyzické osobě Janu Novotnému, neplátci DPH a společnosti LEX, s.r.o., plátci DPH. Dodané zboží podléhá základní sazbě

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 PO

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 PO Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více