DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004"

Transkript

1 PID GORDP000NRBA DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu číslo 1/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o Strana 1/21

2 I. S účinností od se mění metodika závazného členění základů a daně z přidané hodnoty. Z toho důvodu se mění - obsah dosavadní kapitoly 6. Metodiky zpracování rozpočtu a účetnictví (verze ). - obsah dosavadní kapitoly 2.8 Metodiky zpracování účetnictví a finančního plánu rozpočtu příspěvkové oblasti HMP (verze PO) - vkládá se nová kapitola číslo 4 do Metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti HMP (verze RO); kapitola 4 se přečíslovává na kapitolu 6 Dosavadní metodika uvedená ve zmíněných kapitolách platí pro účtování o DPH do Metodika závazného členění základů a daně z přidané hodnoty pro OSS, ÚSC a příspěvkové organizace jimi zřizované (platná od 1. května 2004) Úvodní informace Novelou zákona o dani z přidané hodnoty se s účinností od 1. května 2004 mění obsah formuláře daňového přiznání a zavádí se nový způsob výpočtu a nové povinnosti při evidenci nároku na odpočet daně a povinnosti přiznat daň. Tato metodika NEŘEŠÍ VÝKLAD APLIKACE ZÁKONA co se týče konkrétního zatřiďování do jednotlivých položek formuláře daňového přiznání. Podle našeho názoru dává do rukou zákazníků účinný nástroj k zachycení záznamů u daňových dokladů na vstupu i na výstupu. Pomocí označení základů a daně tzv. záznamovou jednotkou zkratka Zj se pak ze systému dají zpracovat výstupy řádných i dodatečných daňových přiznání sloužící jako podklad pro odevzdání finančnímu úřadu. Metodika, klasifikace a označování prvotních dokladů záznamovou jednotkou je plně v kompetenci příslušných odborných, na DPH specializovaných, útvarů (odborů) plátce. Základní zásadou je, že účetní zaúčtovávají v účetním dokladu záznamy DPH (ZJ) podle jednoznačně stanovených pravidel (metodika, klasifikace, průvodky, razítka, ). Namátkou odkazujeme na nejdůležitější paragrafy novely, které se mohou nějakým způsobem dotknout veřejnoprávních subjektů, případně i příspěvkových organizací jimi zřizovaných. - kdo a za jakých podmínek se stává osobou povinnou určují 5 a 6 zákona - vystavováním daňových dokladů, náležitostmi apod. se zabývají 26 až 35 - stanovení základu daně určuje 36 a následující - definice plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet je uvedena v 51 až 62 - nárok na odpočet daně stanoví 72 až 75 - způsob krácení odpočtu daně určuje 76 - kdo je plátcem daně řeší 94 - osoby identifikované k dani 96 - zdaňovací období se definuje v 99 K novele zákona o DPH existuje řada nejasností a různých výkladů. V metodice a příkladech, které jsou obsaženy řešíme ve vztahu k obcím pouze ten případ, že obec ÚČTUJE o zdaňované činnosti výhradně v samostatném účetním okruhu tzv. hospodářské činnosti (zdaňované činnosti). Účtování v oblasti rozpočtové o plněních podléhajících dani považujeme spíše za výjimečné, proto je v našich příkladech neuvádíme. Nachystaná metoda výpočtu ale i s touto možností počítá a pokud bude třeba zveřejníme i řešení účtování o záznamech v rozpočtovém okruhu účetnictví obcí. Pro jednoduchost chápeme datumem uplatnění do příslušného vykazovacího období datum zaúčtování předpisu daňového dokladu. Strana 2/21

3 Daňový doklad na vstupu (přijatá zdanitelná plnění) se tudíž uplatňuje okamžikem zaúčtování likvidace, a daňový doklad na výstupu (uskutečněná zdanitelná plnění) se uplatňuje okamžikem zaúčtování předpisu. U uskutečněných zdanitelných plnění (doklady na výstupu) je nutné pro jednoduchost dodržet soulad účetního i daňového období v okamžiku vzniku daňového dokladu (datum vystavení = datumu zdanitelného plnění=datumu zaúčtování předpisu). Základní stanovené algoritmy potřebné pro zajištění daňové doloženosti a generování formuláře řádného a dodatečného daňového přiznání ŘÁDNÉ daňové přiznání Zj = řádek výkazu DPH (210,215,220..) DODATEČNÉ daňové přiznání Zj = řádek výkazu DPH + 1 (211,216,221.) Syntetické, analytické účty a záznamy vstupující do zpracování: *SÚ pro zjišťování základů daně, AÚ = podle potřeb účetních jednotek - základ daně pro daň na výstupu SÚ 215,217,324,6xx,916 - základ daně pro nárok na odpočet SÚ 01x,02x,03x,04x,11x,12x,13x,263,314,38x,343,4xx,5xx - základ daně pro dodatečné daňové přiznání SÚ 734 AÚ 10, ÚZ 0RRMM SÚ 734 AÚ 99 analytika pro vyrovnání účtu 734 *SÚ pro zachycení daně SÚ 343 daň z přidané hodnoty - AÚ pro vedlejší-hospodářskou (zdaňovanou) činnost 20 DPH na výstupu 30 DPH na vstupu plný nárok 31 DPH na vstupu krácený nárok - AÚ pro hlavní činnost ÚSC 25 DPH na výstupu 35 DPH na vstupu plný nárok 36 DPH na vstupu krácený nárok - AÚ pro vypořádání 40 Zúčtování k finančnímu úřadu 41 Vypořádání DPH v rámci organizačních složek plátce DPH 49 DPH zaokrouhlení *SÚ pro zachycení vypočtených hodnot (koeficientů, úprav odpočtu a vyrovnání odpočtu daně) SÚ 734 AÚ 39 Zj 550,551 Zj 560,561 Zj 570,571 Zj 580,581 *Zj 100 pro zachycení plnění, která nejsou zdanitelná - potřebné pro vedení evidence pro daňové účely dle 100 odst. 2 Strana 3/21

4 Obsah formuláře daňového přiznání II. Povinnost přiznat daň 1. uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku 210 se základní sazbou daně 215 se sníženou sazbou daně 2. pořízení zboží z jiného členského státu ( 16) 220 se základní sazbou daně 225 se sníženou sazbou daně 3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě ( 15) 230 se základní sazbou daně 235 se sníženou sazbou daně 4. zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku ( 18) 240 se základní sazbou daně 245 se sníženou sazbou daně 5. pořízení nového dopravního prostředku 250 od osob registrovaných k dani v jiném členském státě ( 19,odst.3) 255 od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě ( 19, odst.4) 6. dovoz zboží ( 20) 260 se základní sazbou daně 265 se sníženou sazbou daně 7. poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani ( 15) 270 se základní sazbou daně 275 se sníženou sazbou daně III. Nárok na odpočet daně z plnění za 1. přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku 310 se základní sazbou daně 315 se sníženou sazbou daně 2. pořízení zboží z jiného členského státu ( 16) 320 se základní sazbou daně 325 se sníženou sazbou daně 3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě ( 15) 330 se základní sazbou daně 335 se sníženou sazbou daně 4. dovoz zboží ( 20) 340 se základní sazbou daně 345 se sníženou sazbou daně 5. poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani ( 15) 350 se základní sazbou daně 355 se sníženou sazbou daně 6. pořízení nového dopravního prostředku 360 od osob registrovaných k dani v jiném členském státě ( 19, odst.3) 365 od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě ( 19,odst.4) při změně režimu 380 celková suma pro krácení nároku na odpočet daně (ř ) Strana 4/21

5 390 celková suma plného nároku na odpočet daně (ř ) IV. Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 410 Dodání zboží do jiného členského státu ( 64 mimo 64, odst.2) 420 dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu ( 64, odst.2) osobě registrované k dani v členském státě EU 425 dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu ( 64, ost.2) osobě neregistrované k dani v členském státě EU 430 vývoz zboží ( 66) 440 ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně V. Krácení, vypořádání, úprava odpočtu daně a vyrovnání 510 Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně ( 72, odst.2, písm.a-d) 520 Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu ( 76, odst.3) z uvedených v řádku Celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně ( 51) 540 Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu ( 76,odst.3) z uvedených v řádku Vypočtená poměrná část odpočtu daně ( 76), zálohový 560 Vypořádání odpočtu daně ( 76, odst.7-10), vypořádací 570 Úprava odpočtu daně ( 78) 580 Vyrovnání odpočtu daně ( 79) VI. Vrácení daně ( 84) 600 Vrácení daně VII. Výpočet daňové povinnosti 710 Vypořádání daně na výstupu ( 91) 730 Daň na výstupu (ř ) 750 Odpočet daně (ř ) 753 Vlastní daňová povinnost (ř ) 754 Nadměrný odpočet (ř ) 780 Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání (ř ) VIII. Doplňující údaje Uvedení hodnoty při užití zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu ( 17) 810 Pořízení zboží prostřední osobou 815 Dodání zboží prostřední osobou Strana 5/21

6 Strukturovaný popis dokladů závazný v případě účtování o DPH Mimořádným prostředkem, zvyšujícím množství informací uložených v datech, je možnost opatřovat si doplňkovým textovým záznamem jednotlivé dílčí účetní zápisy (řádky kontací) nebo celý účetní doklad týkající se účtování o zdanitelných plněních. Pokud bude třeba podle 102 zákona zpracovat Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty, pak bude toto hlášení možné zpracovat pouze v případě, že bude pečlivě vyplněn strukturovaný popis dokladu, jehož struktura je popsána v této kapitole. V programu UCR je možné ke každému konkrétnímu účetnímu číslu dokladu (H(MM)CCCCCC) zadávat popisný text o teoreticky libovolné velikosti, který může ještě stručně konkretizovat obsah účetního dokladu. Účetní jednotka si může rovněž i v těchto popisných textech zavést určitý systém, který umožňuje vybírat všechny účetní doklady obdobného obsahu a zobrazovat je nebo tisknout do sestav. Pořadí evidence strukturovaného a volného textu není závazné (povinné), ale doporučené rozsazení do řádků je následující: První řádek popisu dokladu řetězec: *IC-iii...;*DIC-ppiii ;*DICT-ttt ; kde IC - zkratka "Identifikační Číslo" iii... - identifikační číslo objektu (dodatavatele, odběratele, protistrany) - IČ DIC pp iii DICT ttt... - zkratka Daňové Identifikační Číslo - prefix (kód země) - v případě tuzemských dodavatelů je nutný prefix CZ - v ostatních případech je nutno uvádět jako prefix (kód země) - např. DE ) - identifikační číslo objektu (dodavatele, odběratele, protistrany) DIČ - zkratka Daňové Identifikační Číslo Text název objektu - úplný nebo zkrácený název objektu (dodavatele, odběratele, protistrany) Druhý řádek popisu dokladu řetězec: *EVK-XXX-rrrrccc ;*EVKT-ttt ;*PID- llllpxxxxxxk; kde EVK - zkratka EVidenční Kniha XXX - identifikuje účetní analytickou evidenci, ve které je veden účetní doklad KDF-kniha došlých faktur KOF-kniha faktur odeslaných (vystavených - vlastních) POU-kniha poukazy vlastní POK-pokladny EMA-evidence majetku SKL-skladová evidence BAN-banka UCR-účetnictví Strana 6/21

7 rrrr ccc - rok vystavení dokladu - číslo dokladu pro KDF-číslo faktury došlé pro KOF-číslo faktury vlastní pro POU-číslo poukazu pro POK-číslo pokladního dokladu pro EMA-číslo karty majetku pro SKL-číslo skladové karty pro BAN-číslo bankovního výpisu pro UCR-číslo účetního dokladu Pokud je agenda jednoznačně identifikována řadou dokladů, je možné použít zkratku jednotnou zkratku IPD (identifikace prvotního dokladu), pokud je tímto identifikátorem jednoznačný identifikátor písemnosti (ve smyslu metodiky SSL Gordic) použijte zkratku PID. EVKT ttt PID llllpxxxxxxk - zkratka EVidenční Kniha - Text - úplný nebo zkrácený popis dodávky, transakce - zkratka "Prvotní IDentifikátor" -agendově nezávislý jednoznačný identifikátor prvotního dokladu (PID-ve smyslu metodiky GINIS), pokud existuje Příklad vyplnění popisu dokladu v UCR - grafický režim Strana 7/21

8 Stejný popis v textovém zobrazení: Strana 8/21

9 Tiskové výstupy ze zpracování, kontrolní mechanismy Všechny tiskové výstupy jsou zpracovány v nabídce spustitelné v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY a volba UCRGUDPH Výkazy a sestavy DPH. Pro informaci uvádíme obsah všech nabídek tisků: U-PRIDPH. - Metodické informace k DPH - členěno v ZJ - A * Řádné (opravné) zpracování DPH* UCRGUDRV. - Řádné přiznání k DPH od členěno v ZJ - A4C UCRGUDRX* - Řádné přiznání k DPH od členěno v ZJ - XLS UCRGUDRD* - Daňová doloženost - členěno v ZJ - A4C UCRGUDRS. - Souhrnné hlášení - čtvrtletní - popis dokladu - A4 UCRGUDRM. - Kontrolní výkaz řádného zpracování - akt. měsíc - A4C UCRGUDRR. - Kontrolní výkaz řádného zpracování - 1,2,..akt.měs. - A4C * Dodatečné zpracování DPH* UCRGUDDV. - Dodatečné přiznání k DPH od členěno v ZJ - A4C UCRGUDDX* - Dodatečné přiznání k DPH od členěno v ZJ - XLS UCRGUDDD* - Daňová doloženost - členěno v ZJ - A4C UCRGUDDS. - Souhrnné hlášení - čtvrtletní - popis dokladu - A4 UCRGUDDM. - Kontrolní výkaz dodatečného zpracování - akt. měsíc - A4C UCRGUDDR. - Kontrolní výkaz dodatečného zpracování - 1,2,..akt.měs. - A4C * Kontrolní sestavy a výkazy DPH * UCRGUDKS* - Kontr. sestava syntetických účtů (S) - se záznamy DPH - A4C UCRGUDKA* - Kontr. sestava synt. a anal. účtů (SA)- se záznamy DPH - A4C UCRGUDKZ* - Kontr. sestava záznamů DPH, SU,AU (ZSA)- se záznamy DPH - A4C UCRGUDKU* - Kontr. záznamů DPH, období, SU,AU(ZUSA)- se záznamy DPH - A4C Strana 9/21

10 Příklady účtování (pro vedlejší hospodářskou činnost) o Ukázka účtování o záznamech pro řádné daňové přiznání Vystavený daňový doklad tuzemsko (základní sazba DPH) xx xxxxxx 6xx xx , , xx ,00 Úhrada od odběratele xx xxxxxx 311 xx , xx ,00 Přijatý daňový doklad plný nárok na odpočet (snížená sazba DPH) xx xxxxxx 5xx xx , , xx 1.050,00 Přijatý daňový doklad krácený nárok na odpočet (snížená sazba DPH) xx xxxxxx 5xx xx , , xx 2.100,00 Úhrada dodavatelům xx xxxxxx 321 xx 3.150, xx 3.150,00 Přijatý daňový doklad dlouhodobý majetek (základní sazba DPH) xx xxxxxx 042 xx , , xx ,00 Poznámka: Analytické účty 30 a 31 (k účtu 343) určují zda bude doklad mít plný nárok na odpočet na vstupu (AÚ 30) nebo zda bude krácen podle koeficientu (AÚ 31). Úhrada dodavateli xx xxxxxx 321 xx , xx ,00 Strana 10/21

11 o Účtování o předem přijatých platbách (zálohách) 324 A1 záloha k vyúčtování 324 A2 záloha odběratelská 324 A3 záloha základ DPH Vystavení proforma faktury xx xxxxxx 324 A , A ,00 Úhrada proforma faktury xx xxxxxx 324 A , xx ,00 Vystavení daňového dokladu po obdržení platby předem xx xxxxxx 324 A3 Zj , Zj , A ,00 Vystavení daňového dokladu konečný daňový doklad - faktura xx xxxxxx 6xx xx Zj , Zj , A3 Zj , Zj , xx ,00 Úhrada od odběratele xx xxxxxx 311 xx , xx ,00 o Účtování o předem poskytnutých platbách (zálohách) 314 A1 záloha k vyúčtování 314 A3 záloha základ DPH 314 A2 záloha dodavatelská Přijetí proforma faktury xx xxxxxx 314 A , A ,00 Strana 11/21

12 Úhrada proforma faktury xx xxxxxx 314 A , xx ,00 Příjem daňového dokladu na uskutečněnou platbu předem xx xxxxxx 314 A3 Zj , Zj , A ,00 Přijetí daňového dokladu konečný daňový doklad - faktura xx xxxxxx 5xx xx Zj , Zj , A3 Zj , Zj , xx ,00 Úhrada dodavateli xx xxxxxx 321 xx , xx ,00 Poznámka: Při platbách předem nebude v některých případech možné stanovit jednoznačně správný záznam a použije se předpokládaný záznam Zj1. Po obdržení (vystavení) konkrétního daňového dokladu se může skutečný záznam lišit od původně použitého. V tomto případě musím odúčtovat původní záznam Zj1 a použít záznam Zj2 v souladu s daňovým dokladem. o Odvody daně na základě řádného daňového přiznání a) zaokrouhlení účtování předpisu pro zdaňovací období Předpis zaokrouhlení částky k odvodu xx xxxxxx (754)0rrmm 0, xx 0,50 xx xxxxxx (754)0rrmm 0, xx 0,50 Strana 12/21

13 b) odvod finančnímu úřadu přímo Odvod daně finančnímu úřadu xx xxxxxx rrmm , xx ,00 Nadměrný odpočet - vrácení daně od finančního úřadu xx xxxxxx rrmm 5.078, xx 5.078,00 c) odvod městské části magistrátu v případě, že je plátcem daně obec jako celek městská část účtuje Předpis odvodu daně městu magistrátu xx xxxxxx rrmm 5.684, rrmm 5.684,50 Odvod daně městu magistrátu xx xxxxxx 241 xx 5.684, rrmm 5.684,50 město (magistrát) účtuje Příjem odvodu daně od městské části magistrátu xx xxxxxx 241 xx 5.684, rrmm oooooooooo 5.684,50 Poznámka: oooooooooo IČO MČ Po obdržení všech dílčích přiznání za MČ se zjistí skutečný úhrn pro odvod finančnímu úřadu za celé město, zúčtuje se případné zaokrouhlení a pak se odvádí finančnímu úřadu konečná částka za zdaňovací období. Odvod finančnímu úřadu xx xxxxxx 241 xx , rrmm ,00 Poznámka: Z důvodů zajištění návaznosti řádku 753 v odevzdaném přiznání na zaúčtování odvodu v účetnictví se doporučuje označovat ve slově UZ údajem rrmm období rok a měsíc podání přiznání. Příklad: Měsíční plátce = 0405, 0406, 0407, 0408, atd Čtvrtletní plátce = 0403, 0406, 0409 a 0412 Strana 13/21

14 o Účtování pro zabezpečení podání DODATEČNÉHO daňového přiznání Zásady použití: Používání účtů je až na výjimky stejné jako u řádného daňového přiznání - vystavování se provádí do období odpovídajícímu datumu zdanitelného období - odpočet se uplatňuje do stejného období jako vystavení - SU 343 se používá se stejnými analytikami jako při řádném daňovém přiznání - zavádí se SU 734 pro zachycení základů daně pro dodatečné daňové přiznání s označením 0rrmm období, kterého se přiznání týká Použití mimorozvahových účtů Pro odlišení algoritmu pro zpracování dodatečného daňového přiznání se u SU 343 uvede ve slově UZ tzv. období DPH, kterého se dodatečné přiznání týká ve tvaru 0rrmm Označení ZJ - účtování základů a daně se označuje jako ZJ + 1 tedy například Zj =210 - pro řádné přiznání má hodnotu Zj =211 pro dodatečné daňové přiznání Schematický příklad účtování: Daňový doklad vystavený v období 09/2004 (opomenutí úplného zaevidovaní dokladu za období 06/2004) xx xxxxxx 6xx xx , , xx ,00 a zároveň zaznamenáme základ na účtu , ,00 Již proúčtovaný daňový doklad opomenutý k zahrnutí do nároku na odpočet (týká se jen případu překročení lhůty určené zákonem k zahrnutí do odpočtu) xx xxxxxx 5xx xx ,00 5xx xx , ,00 zároveň zaznamenáme základ na účtu , ,00 Odvod prostředků na základě dodatečného daňového přiznání xx xxxxxx , xx 9.000,00 Strana 14/21

15 Příklady účtování (pro hlavní činnost ÚSC) o Ukázka účtování o záznamech pro řádné daňové přiznání Vystavený daňový doklad tuzemsko (základní sazba DPH) xx xxxxxx 215 xx , , xx ,00 Přijatý daňový doklad plný nárok na odpočet (snížená sazba DPH) xx xxxxxx 4xx xx , , xx 1.050,00 Přijatý daňový doklad krácený nárok na odpočet (snížená sazba DPH) xx xxxxxx 4xx xx , , xx 2.100,00 o Účtování o předem přijatých platbách (zálohách) 324 A1 záloha k vyúčtování 324 A2 záloha odběratelská 324 A3 záloha základ DPH Vystavení proforma faktury xx xxxxxx 324 A , A ,00 Úhrada proforma faktury xx xxxxxx 324 A , xx odpa pol ,00 Vystavení daňového dokladu po obdržení platby předem xx xxxxxx 324 A3 Zj , Zj , A ,00 Strana 15/21

16 Vystavení daňového dokladu konečný daňový doklad - faktura xx xxxxxx 215 xx Zj , Zj , A3 Zj , Zj , xx ,00 Úhrada od odběratele xx xxxxxx 315 xx , xx odpa pol ,00 o Účtování o předem poskytnutých platbách (zálohách) 314 A1 záloha k vyúčtování 314 A3 záloha základ DPH 314 A2 záloha dodavatelská Přijetí proforma faktury xx xxxxxx 314 A , A ,00 Úhrada proforma faktury xx xxxxxx 314 A , xx odpa pol ,00 Příjem daňového dokladu na uskutečněnou platbu předem xx xxxxxx 314 A3 Zj , Zj , A ,00 Přijetí daňového dokladu konečný daňový doklad - faktura xx xxxxxx 4xx xx Zj , Zj , A3 Zj , Zj , xx ,00 Strana 16/21

17 Úhrada dodavateli xx xxxxxx 321 xx , xx odpa pol ,00 Poznámka: Při platbách předem nebude v některých případech možné stanovit jednoznačně správný záznam a použije se předpokládaný záznam Zj1. Po obdržení (vystavení) konkrétního daňového dokladu se může skutečný záznam lišit od původně použitého. V tomto případě musím odúčtovat původní záznam Zj1 a použít záznam Zj2 v souladu s daňovým dokladem. o Odvody a zúčtování daně Při sestavení daňového přiznání, při zaokrouhlení a při odvodech finančnímu úřadu se postupuje již podle metodiky uvedené u vedlejší hospodářské činnosti. Vše co se u jednotlivých dokladů proúčtuje na výstupu na , musí být převedeno mezi účty 215 a 211. V případě, že bude odvod, pak musí být řešeno opačně. Vyrovnání mezi příjmovým a výdajovým okruhem xx xxxxxx 215 xx 1.900, xx 1.900,00 Strana 17/21

18 II. S účinností od 1. května 2004 se vyhlašuje nová metodika. Tato metodika se - zařazuje jako kapitola číslo 10, Metodiky zpracování rozpočtu a účetnictví (verze ) ; dosavadní kapitola 10 se přečísluje na 11; - zařazuje jako kapitola číslo 3, Metodiky zpracování účetnictví a finančního plánu rozpočtu příspěvkové oblasti HMP (verze PO); dosavadní kapitola 3 se přečísluje na 4; - zařazuje jako kapitola číslo 5, Metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti HMP (verze RO) Dosavadní metodika uvedená ve zmíněných kapitolách platí pro účtování o DPH do Metodika používání strukturovaných popisů dokladů Strukturovaný popis dokladů nebo zápisů Mimořádným prostředkem, zvyšujícím množství informací uložených v datech, je možnost opatřovat si doplňkovým textovým záznamem jednotlivé dílčí účetní zápisy (řádky kontací) nebo celý účetní doklad. V případě prvního a druhého řádku je pro plátce DPH jsou definované řetězce povinné! Pokud bude třeba podle 102 zákona o DPH zpracovat Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty, pak bude toto hlášení možné zpracovat pouze v případě, že bude pečlivě vyplněn strukturovaný popis dokladu, jehož struktura je popsána v této kapitole. V programu UCR je možné ke každému konkrétnímu účetnímu číslu dokladu (H(MM)CCCCCC) zadávat popisný text o teoreticky libovolné velikosti, který může ještě stručně konkretizovat obsah účetního dokladu. Účetní jednotka si může rovněž i v těchto popisných textech zavést určitý systém, který umožňuje vybírat všechny účetní doklady obdobného obsahu a zobrazovat je nebo tisknout do sestav. Pořadí evidence strukturovaného a volného textu není závazné (povinné), ale doporučené rozsazení do řádků je následující: První řádek popisu dokladu řetězec: *IC-iii...;*DIC-ppiii ;*DICT-ttt ; kde IC - zkratka "Identifikační Číslo" iii... - identifikační číslo objektu (dodatavatele, odběratele, protistrany) - IČ DIC pp iii DICT ttt... - zkratka Daňové Identifikační Číslo - prefix (kód země) - v případě tuzemských dodavatelů je nutný prefix CZ - v ostatních případech je nutno uvádět jako prefix (kód země) - např. DE ) - identifikační číslo objektu (dodavatele, odběratele, protistrany) DIČ - zkratka Daňové Identifikační Číslo Text název objektu - úplný nebo zkrácený název objektu (dodavatele, odběratele, protistrany) Druhý řádek popisu dokladu řetězec: *EVK-XXX-rrrrccc ;*EVKT-ttt ;*PID- llllpxxxxxxk; Strana 18/21

19 kde EVK XXX rrrr ccc EVKT ttt - zkratka EVidenční Kniha - identifikuje účetní analytickou evidenci, ve které je veden účetní doklad KDF-kniha došlých faktur KOF-kniha faktur odeslaných (vystavených - vlastních) POU-kniha poukazy vlastní POK-pokladny EMA-evidence majetku SKL-skladová evidence BAN-banka UCR-účetnictví - rok vystavení dokladu - číslo dokladu pro KDF-číslo faktury došlé pro KOF-číslo faktury vlastní pro POU-číslo poukazu pro POK-číslo pokladního dokladu pro EMA-číslo karty majetku pro SKL-číslo skladové karty pro BAN-číslo bankovního výpisu pro UCR-číslo účetního dokladu Pokud je agenda jednoznačně identifikována řadou dokladů, je možné použít zkratku jednotnou zkratku IPD (identifikace prvotního dokladu), pokud je tímto identifikátorem jednoznačný identifikátor písemnosti (ve smyslu metodiky SSL Gordic) použijte zkratku PID. - zkratka EVidenční Kniha - Text - úplný nebo zkrácený popis dodávky, transakce PID llllpxxxxxxk - zkratka "Prvotní IDentifikátor" -agendově nezávislý jednoznačný identifikátor prvotního dokladu (PID-ve smyslu metodiky GINIS), pokud existuje Třetí řádek popisu dokladu řetězec: *DVD-rrrrmmdd;*DPV-rrrrmmdd;*DST-rrrrmmdd; *DSV-rrrrmmdd;*DZP-rrrrmmdd; kde DVD - zkratka Datum Vystavení vlastního prvotního Dokladu, nebo datum zaevidování cizího prvotního dokladu (odpovídá datumu záznamu účetního dokladu, v předpisu duplicitní, v likvidaci nutný) rrrr - rok vystavení dokladu mm - měsíc vystavení dokladu dd - den vystavení dokladu DPV rrrr mm dd DST rrrr mm - zkratka Datum Předpokládaného Vyúčtování (likvidace, splatnosti) prvotního dokladu (v předpisu nutný, v likvidaci nutný) - rok vyúčtování dokladu - měsíc vyúčtování dokladu - den vyúčtování dokladu - zkratka Datum případného STorna prvotního dokladu, odpovídá datumu negativní likvidace účetního dokladu (v předpisu nelze, v likvidaci duplicitní) - rok storna dokladu - měsíc storna dokladu Strana 19/21

20 dd DSV rrrr mm dd - den storna dokladu - zkratka Datum Skutečného Vyúčtování (likvidace, zaplacení) prvotního dokladu, odpovídá datumu pozitivní likvidace účetního dokladu (v předpisu nelze, v likvidaci duplicitní) - rok vyúčtování dokladu - měsíc vyúčtování dokladu - den vyúčtování dokladu - pouze pokud jde o doklad s DPH DZP - zkratka Datum Zdanitelného Plnění uvedené na prvotním dokladu (pokud neodpovídá datumu záznamu účetního dokladu, v předpisu nutný) rrrr - rok vystavení dokladu mm - měsíc vystavení dokladu dd - den vystavení dokladu Čtvrtý řádek popisu dokladu řetězec: *VEC-ttt...;*PZN-ttt...; VEC ttt... PZN ttt... - věc, předmět účetního (rozpočtového) případu - textový popis - zkratka "PoZNámka" - text poznámky Pátý řádek popisu dokladu řetězec: *ULI-ttt...;*OBC-ttt...;*PSC-ttttt;*POS-ttt...; ULI ttt... OBC ttt... PSC ttttt. POS ttt... - adresa (ulice a číslo popisné) - text - adresa (obec) - text - adresa (poštovní směrovací číslo) - text - adresa (pošta) - text Ostatní volný text (text bez prefixů) je vhodné vkládat až po strukturovaných řádcích, není to však povinné, může být i před strukturovaným popisem nebo může strukturovaný text prokládat. Strana 20/21

21 III. Z důvodu změn vyvolaných novelou zákona o DPH se s účinností od 1. května 2004 mění algoritmus výpočtu položky 54 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů pro výkaz Příloha účetní závěrky. Algoritmus se mění zejména z důvodu nasazení metodiky jednoznačně určují analytické třídění u účtu 343. Změna algoritmu pro výkaz Příloha účetní závěrky ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY platné od ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY platné od ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA PRO ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU platné od ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ORGANIZAČNÍMI SLOŽKAMI STÁTU platné od položka 54 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů sl. 1 DAL-MD 341 (1x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 342 (1x,2x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 343 (1x+2x+3x+4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 345 (1x,2x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo sl. 2 DAL-MD 341 (1x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 342 (1x,2x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 343 (1x+2x+3x+4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 345 (1x,2x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo Poznámka: Rozdíl stran DAL mínus MD se vypočítává a vyhodnocuje u položek 52 až 54 vždy za součet každé skupiny analytik zvlášť (1x,2x,3x atp.). Výjimku tvoří účet 343 vstupující do položky 54. Pro tento účet se vypočtený rozdíl vyhodnocuje za součet všech čtyř skupin analytik (1x+2x+3x+4x). Účetní jednotka si může prostřednictvím volby analytik při zaúčtování určit, zda mají konkrétní hodnoty některých syntetických účtů být vykázány v uvedených položkách. Pokud nemají být z pohledu metodického vykázány, pak si přeúčtuje konečný rozdíl obratů na analytický účet, který do výkazu nevystupuje (není definován algoritmem). V Jihlavě 30. dubna 2004 JUDr. Bohumír Čech Ředitel metodické sekce Gordic spol. s r.o. Ing. Jaromír Řezáč Generální ředitel Gordic spol. s r.o. Strana 21/21

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 RO Copyright GORDIC spol. s r. o. 2012 GORDIC 1 GORDIC Hlavní změny v metodice od 1. 1. 2012 1. Do

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 RO Copyright

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Copyright GORDIC spol.

Více

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004 PID: +HPSEQ113JC7Z+ DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2004 Strana 1/5 Dopisem MF ČR č.j. 14/84 207/2004-142 bylo interním

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika

Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných

Více

Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR

Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR Copyright GORDIC spol.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Metodika účetnictví. pro vedení pomocného analytického přehledu. pro rok 2013, verze 2.02.

Metodika účetnictví. pro vedení pomocného analytického přehledu. pro rok 2013, verze 2.02. Metodika účetnictví pro vedení pomocného analytického přehledu pro rok 2013, verze 2.02. UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje nebo může obsahovat informace, které jsou chráněny autorskými právy žádná část

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 01.4.2015 - podverze 503 Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 - pro zdaňovací období od 1.4.2015 jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Financování obcí zprávy 3/2005

Financování obcí zprávy 3/2005 Financování obcí zprávy 3/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2005 1 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 3 3. Pozemky v účetnictví ÚSC 4 3.1 Vymezení pojmu pozemky v právních

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více