Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grant Thornton Czech Republic News duben 2012"

Transkript

1 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých právních instrumentů Novela Zákona o DPH 2013 Důkazní břemeno ceny obvyklé Mezinárodní pronájem pracovní síly a vznik stálé provozovny Specializovaný finanční úřad Delegace místí příslušnosti vs. přeregistrace Přistoupení Chorvatska a Turecka k úmluvám EU-ESVO Nový způsob vykazování údajů pro Intrastat, změny celního sazebníku Jak se české banky připravují na BASEL III Daňový kalendář duben/květen 2012

2 Daň z příjmů Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Novelizované znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přináší kromě jiného změny v pravidlech pro stanovování stravného při služebních cestách a upřesnění výkladu některých částí. Tuzemské stravné Zaměstnancům při tuzemských pracovních cestách přísluší nárok na náhradu stravného ve výši: 1) Kč při pracovní cestě v trvání 5-12 hodin, 2) Kč při pracovní cestě v trvání hodin a 3) Kč při pracovní cestě delší než 18 hodin s tím, že zaměstnavatel může svému zaměstnanci poskytnout náhradu stravného i ve vyšší částce, ale náhrada přesahující uvedené rozmezí bude zaměstnanci přidaněna v rámci mzdy a zahrnuta do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Jestliže není výše nároku na náhradu stravného sjednána, přísluší zaměstnanci náhrada stravného ve výši dolní hranice sazby. Dobu strávenou na tuzemské služební cestě spadajících do dvou po sobě následujících dnů je i nadále možné pro účely stanovení výše tuzemského stravného sčítat. Od však tento postup nemůže být použit u služebních cest, které mají tuzemskou i zahraniční část, kdy se každý den bude posuzovat samostatně. Tuzemské stravné se stanovuje pro každou služební cestu zvlášť, zatímco zahraniční stravné za dobu strávenou mimo Českou republiku celkem. Nově je u tuzemského stravného povinnost snížit zaměstnanci stravné za každé zaměstnavatelem bezplatně poskytnuté jídlo: 1) až o 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin, 2) až o 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta hodin, a nebo 3) až o 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta více než 18 hodin. Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel má povinnost krátit stravné v případě bezplatného poskytnutí jídla až o zákonem stanovenou výši. Zůstává zde tedy prostor pro stanovení vlastního procenta pro krácení. 2

3 Daňové důsledky krácení nároku na stravné Zaměstnavatel Jestliže bude zaměstnanci zaměstnavatelem bezplatně poskytnuto během služební cesty jídlo a bude-li nárok krácen alespoň ve výši 1 %, lze považovat náhrady stravného za daňově uznatelný náklad. V případě, že ke krácení nároku na náhradu stravného nedojde, bude zmíněných 70 %, 35 % nebo 25 % daňově neuznatelným nákladem. Zaměstnanec U zaměstnance bude vše přesahující zákonem stanovený limit považováno za zdanitelný příjem a příjem vstupující do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Tedy, využije-li zaměstnavatel možnost krácení v nižší míře, než je maximum stanovené zákoníkem práce (70 %, 35 % nebo 25 %), bude rozdíl mezi zákonem stanovenou a skutečnou srážkou zaměstnanci přidaněn v rámci mzdy a zároveň zahrnut do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Zahraniční stravné Zaměstnancům při zahraniční pracovní cestě přísluší stravné ve výši: 1) základní sazby stanovené vyhláškou č. 379/2011 Sb., trvá-li služební cesta více než 18 hodin, 2) 2/3 základní sazby, trvá-li služební cesta hodin, 3) 1/3 základní sazby, trvá-li služební cesta 5-12 hodin a zaměstnanci kromě nároku na zahraniční stravné vznikl nárok i na tuzemské stravné, a nebo 4) 1/3 základní sazby, trvá-li služební cesta 1-12 hodin a zaměstnanci kromě nároku na zahraniční stravné nevznikl nárok na tuzemské stravné. Bod 3 bude využit např. v situaci, kdy zaměstnanec jede na služební cestu do Rakouska. Cesta z Plzně na hranice bude trvat 3,5 hodiny, zpáteční cesta z hraničního přechodu do Plzně bude trvat 3 hodiny. Stráví-li zaměstnanec při takové služební cestě v Rakousku více než 5 hodin, náleží mu kromě nároku na tuzemské stravné i nárok na zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby zahraničního stravného. Bod 4 se uplatní, jestliže pojede na stejnou služební cestu zaměstnanec z Brna, cesta mu bude na hranice trvat 1 hodinu a cesta zpět z hraničního přechodu do Brna bude trvat také 1 hodinu. V tomto případě zaměstnanci nevzniká nárok na tuzemské stravné a - bude-li v Rakousku déle než 1 hodinu - přísluší mu nárok na zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby zahraničního stravného. Nevznikne-li zaměstnanci nárok na zahraniční stravné, je možné dobu strávenou v zahraničí přičíst k době rozhodné pro stanovení tuzemského stravného. 3

4 Nově je u zahraničního stravného (stejně jako u tuzemského stravného) povinnost snížit zaměstnanci stravné za každé zaměstnavatelem bezplatně poskytnuté jídlo: 1) až o 70 % u stravného ve výši 1/3 základní sazby, 2) až o 35 % u stravného ve výši 2/3 základní sazby a 3) až o 25 % u stravného ve výši základní sazby. Stejně tak jako u náhrad stravného při tuzemských pracovních cestách je i zde stanovena povinnost krátit až o zákonem stanovenou výši. Není-li výše krácení sjednána, krátí se v maximální výši. Daňové důsledky plynoucí z rozhodnutí o výši krácení jsou shodné se situací uvedenou výše u tuzemského stravného. Kapesné Kapesné pro zaměstnance je považováno za osvobozený příjem, jestliže je poskytnuto maximálně ve výši 40 % zahraničního stravného. Při stanovení této částky je nutné vycházet ze základní sazby zahraničního stravného. Ing. Vendula Tunklová E Je-li zaměstnanci poskytnuto kapesné ve vyšší částce, nežli je stanoveno zákoníkem práce, jedná se o zdanitelný příjem zaměstnance, který bude vstupovat i do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Náhrada za použití soukromého vozidla Základní náhrady za použití soukromého vozidla při pracovní cestě se nemění, zůstává 3,70 Kč/km (motorka, tříkolka 1,00 Kč/km). Náhrada za spotřebované pohonné hmoty Náhrada za spotřebované pohonné hmoty (jestliže zaměstnance neprokáže nákup PHM dokladem o nákupu): B95 B98 Nafta 34,90 Kč 36,80 Kč 34,70 Kč Na závěr několik upřesnění pravidelné pracoviště nesmí být stanoveno ve větší šíři nežli jedna obec při použití letadla pro služební cestu se dobou přechodu přes hranice České republiky rozumí odlet/přílet z České republiky dočasně přiděleným zaměstnancům přísluší stravné vyplácí je původní zaměstnavatel 4

5 Odpis pohledávek 2011 a 2012 Pravidla pro odpis pohledávek zaznamenala v letech jisté změny, ke kterým je nutné přihlížet při přípravě daňového přiznání k daním z příjmů. Pro zdaňovací období započatá do roku 2010 byl možný odpis pouze pohledávek, ke kterým lze tvořit zákonné opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen ZoR ). Novela zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen ZDP ), platná v roce 2011, přinesla jedinečnou příležitost daňově odepsat i pohledávky, ke kterým nelze tvořit opravné položky dle ZoR. Konkrétní změna se týká 24 odst. 2 písm. y) ZDP, ze kterého byla vyňata jedna ze zákonných podmínek pro odpis pohledávek, a to že k dané pohledávce lze současně uplatňovat opravné položky. Pro odpis pohledávky v roce 2011 tedy stačí splnění zákonných podmínek, že: o pohledávce bylo při jejím vzniku účtováno do výnosů, zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen, nejedná se o pohledávku nabytou bezúplatně, pohledávka nevznikla mezi spojenými osobami a zároveň je to pohledávka za dlužníkem: u něhož soud zrušil konkurs pro nedostatek majetku, a pohledávka byla řádně přihlášena, který je v úpadku nebo mu úpadek hrozí, který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena vymáháním na dědicích dlužníka, který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a na jehož majetek je uplatňována dražba nebo exekuce. Při přímém odpisu pohledávky není rozhodující, zda se jedná o promlčenou či nepromlčenou pohledávku, ale je důležité prokázat, že se jedná o právně a hodnotově nespornou pohledávku. V roce 2012 dochází ke zpřísnění podmínek, bude tedy opět možné daňově odepsat pouze pohledávky, ke kterým lze tvořit zákonné opravné položky dle ZoR. Výjimkou jsou pouze pohledávky, od jejichž splatnosti uplynulo méně než 6 měsíců nebo pohledávky se jmenovitou hodnotou vyšší než ,- Kč v případě nezahájení rozhodčího, soudního nebo správního řízení. 5

6 Tyto dva druhy pohledávek lze daňově odepsat v roce 2012 i přesto, že k nim nebyly tvořeny opravné položky dle ZoR (samozřejmě při splnění ostatních zákonných podmínek pro odpis pohledávky). Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2011 pečlivé zhodnocení možnosti odpisu existujících pohledávek. Ing. Vendula Tunklová E DPH Novela zákona o DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Ustanovení 92e zákona o DPH, které upravuje přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví, je platné od 1. dubna 2011, avšak jeho účinnost byla odložena na počátek roku Nový způsob uplatňování DPH ve stavebnictví má zabránit daňovým únikům. Podstatou zvláštního režimu ve stavebnictví je přenesení povinnosti přiznat daň na výstupu z dodavatele služby na jejího odběratele. V minulosti v oblasti stavebnictví velmi často docházelo k situacím, kdy dodavatel neodvedl DPH na výstupu, ale na druhé straně odběratel uplatnil nárok na odpočet. Stát tak přicházel o velké finanční prostředky. Aby k těmto situacím již nedocházelo, rozhodlo se ministerstvo financí pro aplikaci zvláštního režimu zdanění pro poskytování služeb ve stavebnictví. Jsou to služby odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA (sekce F) platného od 1. ledna Dle informací GFŘ se zvláštní režim použije i na dodání zboží s instalací. Zvláštní režim zdanění bude aplikován v případě, kdy jsou na straně dodavatele i odběratele služby osoby povinné k dani a současně plátci DPH. Zvláštní režim se nepoužije v situaci, kdy dodavatelem je plátce DPH a odběratelem je osoba povinná k dani neplátce nebo fyzická osoba - konečný spotřebitel. Zvláštní režim se vztahuje na stavební práce, které jsou uvedeny v Klasifikaci produkce (CZ-CPA) uveřejněné ve Sbírce zákonů. 6

7 Také může nastat situace, kdy odběratelem služby je fyzická osoba povinná k dani - plátce DPH, ale nakoupí službu ve stavebnictví jako soukromá osoba, pro soukromé použití, nikoliv pro ekonomickou činnost. V takovém případě se také režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Dále se v případech, kdy dochází ke kolizi přenesení daňové povinnosti a intrakomunitárního plnění, dle vyjádření GFŘ použije režim přenesení daňové povinnosti, jelikož se jedná o speciální úpravu oproti běžnému mechanismu a ta má jako taková přednost před režimy intrakomunitárních plnění. Není-li dodavatel schopen určit, k jakému účelu odběratel přijaté plnění využije nebo v jaké roli v dané transakci odběratel vystupuje (v případě fyzické osoby), GFŘ uvádí, že dodavatel vychází ze stavu, který je deklarován k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Podobně se postupuje i při poskytování stavebních služeb subjektům vykonávajícím veřejnou správu nebo neziskovým organizacím - plátcům DPH, které vykonávají i vedlejší ekonomickou činnost. Pokud jsou stavební práce odběratelem využity jak k ekonomické, tak i k neekonomické činnosti, měl by být zvláštní režim uplatněn. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad dle pravidel zákona o DPH, s tím rozdílem oproti běžnému zdanitelnému plnění, že při použití zvláštního režimu ve stavebnictví na doklad neuvede výši daně. Místo daně uvede na doklad poznámku, že bylo poskytnuto plnění podléhající zvláštnímu režimu podle 92e. Odběratel na doklad doplní daňovou sazbu a hodnotu vypočtené daně a ve svém daňovém přiznání uvede částku DPH a uplatní také odpočet daně na vstupu. Odběratel i dodavatel mají povinnost uvést uskutečněné plnění do evidence DPH, kterou v elektronické podobě podávají současně s daňovým přiznáním na finanční úřad. Ing. Jitka Patschová E 7

8 Aplikace DPH u některých právních instrumentů V nedávné době byl uzavřen zajímavý Koordinační výbor týkající se aplikace DPH u některých právních instrumentů. Jeho obsahem je specifikace instrumentů, které jsou definovány v občanském a obchodním právu, pro které však zákon o DPH neobsahuje žádnou speciální úpravu. Jedná se o a) náhradu škody b) smluvní pokutu c) úrok z prodlení d) poplatek z prodlení e) odstupné Koordinační výbor podává pro jednotlivé případy návrh jejich výkladu. Pro všechny tyto instrumenty je v tomto výkladu společné, že se v jejich případě nejedná o úplatu za plnění, které by bylo předmětem DPH. Při hodnocení, zda výše uvedené instrumenty jsou, či nejsou úhradou za plnění, je však samozřejmě zapotřebí vycházet ze skutečné povahy právního úkonu. Vždy je lépe prověřit, zda pojmy užívané smluvními stranami skutečně odpovídají institutům soukromého práva používaným k zajištění plnění smluvních závazků. Generální finanční ředitelství s tímto závěrem vyjádřilo souhlas za podmínky, že tyto instrumenty mají charakter sankce či odškodnění a je jednoznačné, že je nelze kvalifikovat jako úplatu za zdanitelné plnění Ing. Ondřej Štědrý E 8

9 Novela Zákona o DPH 2013 Ministerstvo financí předložilo 5. března 2012 do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o DPH. Důvodem pro předložení je implementace evropské legislativy Směrnice o fakturaci 2010/45/EU a prováděcího nařízení 282/2011/EU a zavedení dalších úprav, zejména v reakci na připomínky odborné veřejnosti. Hlavní body novely: umožnění volby převodu nemovitostí po zákonem stanovené lhůtě jako zdanitelného plnění se současným prodloužením této lhůty ze tří na pět let zrovnoprávnění daňových dokladů v elektronické a listinné podobě úprava pravidel pro určení místa plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku změny v oblasti registrace zavedení institutu identifikovaných osob (přiznávají daň jen u intrakomunitárních transakcí) zavedení zkušební doby pro nové plátce povinná elektronická podání zavedení závazného posouzení použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží uvedeného ve stávající příloze č. 5 Účinnost novely se navrhuje od 1. ledna 2013, s výjimkou části čtvrté, která by měla nabýt účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa. Ing. Gabriela Magsumová E 9

10 EU, mezinárodní zdanění, transferpricing Transfer pricing - Důkazní břemeno Nejvyšší správní soud publikoval v loňském roce zajímaný rozsudek, ve kterém se věnoval podmínkám, za kterých daňový subjekt prokazuje dodržení pravidla o ceně obvyklé ( 23 odst. 7 ZDP). V rozsudku č. j. 7 Afs 74/ , kterým zrušil rozsudek předchozího soudu, podrobněji vymezil, jak má správce daně postupovat, pokud chce doměřit daňovému subjektu daň z transakcí realizovaných se spřízněnými subjekty. Soud také potvrdil, že důkazní břemeno je v prvním kroku na správci daně, teprve v okamžiku zjištění rozdílu se převaluje na daňový subjekt, který však musí k předložení důkazů dostat věcný i časový prostor. Správce daně musí dle dikce rozsudku v první řadě prokázat, že se jedná o spojené osoby. Dále je na správci daně, aby prokázal, že se ceny sjednané mezi těmito osobami liší od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. Znamená to tedy, že správce daně musí zjistit jednak cenu sjednanou a jednak cenu referenční, aby mohl provést srovnání. Nutnou, nikoliv však postačující podmínkou úpravy základu daně je, že rozdíl mezi cenami existuje. Správce daně tedy ve vztahu k tomuto rozdílu nese břemeno tvrzení i břemeno důkazní, a to ve vztahu ke všem rozhodným aspektům (shodná komodita, shodné podmínky, atd.). Referenční ceny může správce daně určit porovnáním skutečně dosažených cen shodné nebo podobné komodity mezi reálně existujícími nezávislými subjekty. Pokud neexistují, nebo data nejsou dostupná, může pro určení referenční ceny použít hypotetický odhad, opřený o logickou a racionální úvahu a ekonomickou zkušenost. Referenční cena je v podstatě simulace ceny vytvořená na základě úvahy, jakou cenu by za situace shodné se situací spojených osob tyto osoby sjednaly. Soud rovněž konstatuje, že v případě, že se projeví ohledně rozhodných skutkových aspektů nejasnosti, musí správce daně vycházet z takových skutkových závěrů, které jsou pro daňový subjekt nejvýhodnější. Zjištění referenční ceny skutečné se děje zpravidla formou zjištění určitého intervalu. Správce daně musí vyjít z té ceny v rámci zjištěného intervalu, která je pro daňový subjekt nejvýhodnější. I když má správce daně za prokázané, že smluvní strany si sjednaly cenu lišící se od ceny referenční, neznamená to, že může bez dalšího provést úpravu základu daně. 10

11 Ten, komu má být základ daně upraven totiž musí dostat dostatečný časový i věcný prostor, aby mohl zjištěný rozdíl uspokojivě vysvětlit. Teprve v tomto okamžiku nese daňový subjekt břemeno tvrzení i břemeno důkazní, na rozdíl od ostatních podmínek pro úpravu základu daně dle pravidla o ceně obvyklé. Daňový subjekt tedy musí tvrdit a prokázat zvláštní a obvyklým poměrům na trhu se vymykající, a přitom ekonomicky racionální, důvody, pro které byla cena mezi ním a spojenou osobou sjednána odlišně od ceny referenční. Unese-li daňový subjekt toto břemeno, úprava základu daně nepřipadá v úvahu. Všem našim klientům zpravidla doporučujeme, být na dokazování dodržení pravidla o ceně obvyklé připraven a předložit správci daně dokumentaci, nejlépe připravenou dle směrnic OECD. Zejména u daňových subjektů, které splňují podmínky pro určení místní příslušnosti ke Specializovanému finančnímu úřadu, lze očekávat daňové kontroly prováděné vysoce specializovanými odborníky na oblast transferových cen. Ing. Gabriela Magsumová E Mezinárodní pronájem pracovní síly a vznik stálé provozovny Komora daňových poradců projednala v Koordinačním výboru dne se zástupci GFŘ příspěvek, v němž navrhovala řešení některých nejasností panujících v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly a vzniku stálé provozovny. Předmětem předkládaných návrhů bylo vymezit, kdy a za jakých podmínek může vzniknout poskytovateli pracovní síly (zahraničnímu formálněprávnímu zaměstnavateli) na území ČR stálá provozovna z pohledu 22 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů ( ZDP ). Ze společného závěru vyplývá, že při posuzování možnosti vzniku stálé provozovny zahraniční agentury práce je potřeba brát v úvahu, že institut ekonomického zaměstnavatele ( 6 odst. 2 ZDP) řeší pouze zdanění příjmů ze závislé činnosti. Vlastní činnost pronajatého zaměstnance nezakládá vznik stálé provozovny na základě mezinárodního pronájmu pracovní síly. Naplnění podmínek pro vznik stálé provozovny je potřeba posuzovat v souvislosti se skutečnou činností a souvisejícími příjmy zahraničního zaměstnavatele na území ČR. 11

12 Příspěvek se dále zabývá jednotlivými variantami: poskytování služby versus mezinárodní pronájem pracovní síly zahraniční zaměstnavatel má/nemá licenci agentury práce zahraniční zaměstnavatel registroval/neregistroval v ČR organizační složku zahraniční zaměstnavatel má/nemá v ČR trvalé místo k podnikání Obecně lze říci, že pouhý mezinárodní pronájem pracovní síly bez trvalého místa podnikání zahraničního zaměstnavatele nedává vzniknout ani službové stálé provozovně, neboť služba je konzumována již uzavřením dohody o pronájmu zaměstnance. Zdroj: Zápisy z jednání. Česká daňová správa [online] [cit ]. Dostupné na: KDP_22_2_2012.pd Bc. Anna Šatrová E Správa daní Specializovaný finanční úřad (SFÚ) Od byla soustava územních finančních orgánů rozšířena o Specializovaný finanční úřad. Jde o úřad s celostátní působností, který je příslušný pro tzv. vybrané subjekty: banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, zajišťovny právnické subjekty založené za účelem podnikání s obratem vyšším než 2 mld. CZK/zdaňovací období členové skupiny podle zákona o DPH, jestliže jeden z členů skupiny je výše uvedeným subjektem SFÚ je správcem všech daní pro vybrané subjekty s výjimkou daní majetkových (daň z nemovitosti, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí). Všechny vybrané subjekty, jejichž správcem daně se stane SFÚ, obdrží od Generálního finančního ředitelství s dostatečným předstihem dopis s oznámením o změně. 12

13 Sídlo SFÚ je v Praze, současně bylo také zřízeno šest jeho územních pracovišť v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Na všech těchto pracovištích může subjekt činit podání a nahlížet do spisu v elektronické podobě. Do spisu v papírové podobě je možné nahlížet pouze v místě, kde je spis fyzicky uložen. Místo uložení papírové podoby spisu je subjektům oznamováno spolu s rozhodnutím o změně místní příslušnosti. Odvolacím orgánem proti rozhodnutím SFÚ je Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu. Důvodem vzniku SFÚ je snaha státní správy věnovat velkým a specifickým subjektům při správě daní zvláštní pozornost s ohledem na odvětví, ve kterém vybrané subjekty působí. Cílem je, aby správu daní prováděli specialisté na fungování konkrétního odvětví. Kromě tohoto cíle by se ale v zásadě SFÚ neměl svou činností a svými úkony lišit od běžných finančních úřadů. Pro bližší informace o SFÚ můžete navštívit internetové stránky České daňové správy věnované nejčastějším dotazům: Ing. Olga Krnáčová E Delegace místní příslušnosti vs. přeregistrace Dne 23. ledna 2012 zveřejnilo GFŘ na svých webových stránkách stanovisko k aplikaci 18 odst. 2 daňového řádu, ve kterém se zabývá procesním postupem v případě změny okolností, za kterých bylo rozhodnuto o delegaci výkonu správy daní na jiného správce daně. Zatímco o delegaci rozhoduje správce daně, pokud dojde k názoru, že je to účelné nebo jsou pro výkon správy daní potřebné mimořádné odborné znalosti, k přeregistraci dochází pouze při naplnění kritérií 13 daňového řádu (místo pobytu u fyzických osob nebo sídlo u osob právnických). Proti rozhodnutí o delegaci, o zrušení, změně nebo potvrzení delegace lze podat odvolání, které má odkladný účinek. Ing. Jitka Patschová E 13

14 Ostatní daňové a právní novinky Přistoupení Chorvatska a Turecka k úmluvám EU-ESVO EU, jako jedna ze smluvních stran úmluv, souhlasila s návrhem smíšeného výboru, aby Chorvatsko a Turecko přistoupily k Úmluvám EU- ESVO z roku 1987 o společném tranzitním režimu a o zjednodušení formalit ve zbožovém styku. Obě země by se měly připojit k úmluvám 1. července 2012, čímž dojde k rozšíření společného tranzitního režimu. Praktickým dopadem rozšíření bude zjednodušení mezinárodního obchodu s těmito zeměmi a následně i nárůst objemu výměny zboží. Ing. Jitka Mrázová E Nový způsob vykazování údajů pro Intrastat, změny celního sazebníku Od došlo ke změnám vykazování údajů pro Intrastat. Byla zrušena možnost podávat Intrastat elektronicky přes Portál veřejné správy. Uživatelé, využívající tento způsob vykazování údajů o pohybu zboží mezi členskými státy EU, musí od roku 2012 zvolit nový způsob, a to buď webovou aplikaci InstatOnline, nebo aplikaci InstatDesk, která nahradila program IDES. Data bude tedy možno nově odesílat pouze přes aplikace poskytované celní správou. Aplikace IDES bude nadále zpřístupněná po dobu 6 měsíců od jejího zrušení (do ),a to pouze pro provádění oprav v již odeslaných souborech dat vešly také v platnost podstatné změny celního sazebníku. Tyto změny reflektují vývoj mezinárodního obchodu a používané nové technologie. Cílem změny kombinované nomenklatury je také její zjednodušení, některé výrobky byly proto seskupeny pod jedním číslem. Naopak byly přidány kódy pro zboží, u kterých vzrostl jejich podíl na mezinárodním obchodu. Ing. Jitka Mrázová E 14

15 Jak se české banky připravují na BASEL III V současné době vzniká detailní podoba regulace BASEL III. Její první zpřísněné požadavky na kategorizaci kvality aktiv vstoupí v platnost již za méně než 18 měsíců. Společnost Grant Thornton Advisory se ve svém průzkumu zeptala více než 150 odborníků z finančního světa na to, jak se na BASEL III připravuje české bankovnictví. BASEL III stručně řečeno znamená, že banky budou muset posílit své kapitálové vybavení, a to nejen z hlediska kvantity, ale také z hlediska kvality. Regulace navíc počítá se zavedením nových ukazatelů pákového poměru, likvidity a čistého stabilního financování. BASEL III se tedy dotýká regulace BASEL II nejen v oblasti bankovního kapitálu a povinností spojených s likviditou, ale dotýká se i interních opatření a procesů, které bude při přípravách třeba zavést podle definovaného časového rámce. České banky navzdory dlouhému implementačnímu období podle všeho výzvy, kterým budou čelit, pochopily a začaly připravovat a plánovat strategickou a technickou harmonizaci s novou regulací. Zahájily již i přípravu plánů na to, jak se adaptovat na případné změny řízení kapitálu a obchodních modelů. Výsledky průzkumu sice ukázaly, že v českém bankovním sektoru existují v otázce implementace BASEL III určité jednotné vzorce a trendy, nicméně metody a časový harmonogram implementace, vedení, strategie řízení rizik, managementu, IT, procesy i řízení informačních systémů se u jednotlivých bank liší. Všechny tyto faktory je nutné definovat a řídit prostřednictvím robustního projektového managementu a za dohledu vyššího managementu. Nezbytný je rovněž dostatečný rozpočet. Přípravy na regulaci BASEL III se v bankách dotknou mnoha organizačních složek, počínaje oblastí IT, přes řízení rizik až po operations či interní audit. Jan Kincl (Partner Grant Thornton Advisory) Andrew Dickson (Manager Grant Thornton Advisory) 15

16 Daňový kalendář duben pondělí daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor pondělí daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám pondělí daň darovací podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů pondělí spotřební daň splatnost daně za únor 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí pátek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků úterý spotřební daň splatnost daně za únor 2012 (pouze spotřební daň z lihu) středa spotřební daň daňové přiznání za březen 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2012 (pokud vznikl nárok) středa daň z přidané daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2012 hodnoty souhrnné hlášení za březen 2012 a 1. čtvrtletí středa energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen pondělí daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen

17 Daňový kalendář květen středa daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období čtvrtek spotřební daň splatnost daně za březen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pátek spotřební daň splatnost daně za březen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za duben 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2012 (pokud vznikl nárok) pátek daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2012 souhrnné hlášení za duben pátek energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben čtvrtek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben čtvrtek daň z nemovitostí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 17

18 Kontakt IB Grant Thornton Audit s.r.o. Na Bojišti Praha 2 T F M E Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a jsou založeny na skutečnostech, které se mohou změnit. Tyto informace nejsou a neměly by být vykládány jako poskytování účetního, právního či daňového poradenství od společnosti Grant Thornton Czech Republic čtenáři. Tyto materiály nemusí odpovídat, či být vhodné pro použití v určitých situacích a mohou vyžadovat zvážení nedaňových a daňových faktorů zde nezmíněných. Před tím, než učiníte jakékoliv rozhodnutí na základě těchto informací, kontaktujte společnost Grant Thornton Czech Republic či jiné daňové profesionály. Změny v daňových zákonech stejně jako další faktory mohou potenciálně či zpětně ovlivnit informace zde zmíněné. Grant Thornton Czech Republic nepřebírá žádnou odpovědnost za informování čtenářů o těchto změnách. 18

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Jak se české banky připravují na BASEL III

Jak se české banky připravují na BASEL III Jak se české banky připravují na BASEL III Jan Kincl (Partner Grant Thornton Advisory) Andrew Dickson (Manager Grant Thornton Advisory) V současné době vzniká detailní podoba regulace BASEL III, její první

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si dovolujeme Vás informovat o dalších přijatých

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více