Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek"

Transkript

1 Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH 1

2 Obsah vymezení pohledávek 3 účetní zásady pro tvorbu opravných položek a odpis 6 opravné položky daňové obecné podmínky 9 možnosti tvorby daňových opravných položek 12 odpis pohledávek podle zákona o daních z příjmů 17 prodej (postoupení) pohledávek 21 další souvislosti 23 2

3 Vymezení pohledávek (daňové a účetní hledisko) rozdělení pohledávek na vlastní a cizí: pohledávky vlastní = vznikají na základě vlastního vztahu u subjektu 3

4 pohledávky cizí = vznikají jinak než na základě vlastního vztahu subjektu - nejčastěji úplatným postoupením, dále také vkladem, děděním či darováním u subjektu 4

5 Ocenění pohledávek vlastní pohledávka při vzniku jmenovitou hodnotou cizí pohledávka nabytá úplatným postoupením nebo vkladem pořizovací cenou (tj. náklady, za kterou byla pořízena včetně nákladů s pořízením souvisejících) pohledávka nabytou bezúplatně (darování, děděním) reprodukční pořizovací cenou (tj. cenou, za kterou by byla pořízena v době, kdy se o pořízení účtuje) pohledávky které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování reálnou hodnotou Rozdělení z pohledu dlouhodobosti dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok (v okamžiku účetní závěrky) + odložená daňová pohledávka krátkodobé pohledávky ostatní pohledávky 5

6 Účetní princip opravných položek a odpisů: 25 odst. 2 zákona o účetnictví: Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku (včetně pohledávek) a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta 26 odst. 3 zákona o účetnictví: Předvídatelná rizika a možné ztráty lze vyjádřit: odpisy majetku (vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku),. rezervami (na rizika a ztráty, na daň z příjmů, na důchody a podobné závazky, na restrukturalizaci ), opravnými položkami (vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku). 6

7 Platí (účetně), že: opravné položky k pohledávkám (OP) vyjadřují přechodné snížení hodnoty pohledávky odpisy pohledávek vyjadřují trvalé snížení hodnoty pohledávky Příklad účetního postupu: nechť je pohledávka ve výši Kč na účtu 31x vyjádření přechodného snížení hodnoty o 20 % tvorba OP: MD 55x / D 39x, částka Kč (zrušení OP by se účtovalo obráceným zápisem) vyjádření trvalého snížení hodnoty o 100 %. odpis pohledávky : MD 54x / D 31x, částka Kč 7

8 Účetní versus daňový režim OP a odpisů: účtování opravných položek či odpisů do nákladů ještě neznamená, že se bude jednat o náklad daňový => vznik daňového nákladu je podmíněn tím, že: opravné položky budou vytvořeny podle zákona o rezervách (zákon č Sb., ZOR) odpisy budou provedeny v souladu s podmínkami danými 24 odst. 2 písm. y) zákona č Sb., o daních z příjmů (ZDP) Poznámka: při rušení opravných položek (účtování obráceným zápisem, např. MD 39x / D 55x) kopíruje daňový režim výnosů režim nákladů při tvorbě OP 8

9 Opravné položky podle ZOR opravné položky tvořené podle ZOR musejí splňovat: obecné podmínky dané v 3 a 4 ZOR a konkrétní podmínky některého z ustanovení: - 5 ZOR pro bankovní opravné položky - 5a ZOR pro OP tvořené finančními institucemi - 8 ZOR pro OP k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení - 8a ZOR pro OP k nepromlčeným pohledávkám splatným po b ZOR pro OP k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh - 8c ZOR pro OP k pohledávkám do Kč 9

10 Obecné podmínky tvorby ( 3 a 4 ZOR): OP tvořeny k rozvahové hodnotě (tj. k pohledávkám na rozvahových účtech, bez vlivu změny reálné hodnoty) k nepromlčeným pohledávkám (promlčení pohledávek: podle občanského zákoníku 3 roky - viz 100 a násl., podle obchodního zákoníku 4 roky - viz 397, pokud se nestanoví jinak - např. 5 let u škod apod.) splatným po (datum splatnosti, ne datum vystavení) jsou zaúčtovány v souladu se ZÚ (výjimky: účtování podle MÚS a odpisování majetku komponentně => pak je žádána prokazatelná evidence ) v případě nabytí pohledávky postoupením lze tvořit OP k rozvahové hodnotě, pokud je uhrazena její pořizovací cena před tvorbou nutné vzájemné započtení (s výjimkou OP podle 5 ZoR a 8 ZoR), tj. poplatník nesmí tvořit opravné položky k pohledávkám, jestliže má k dlužníkovi současně splatné závazky a neprovede-li jejich vzájemný zápočet) 10

11 Obecné podmínky tvorby ( 3 a 4 ZOR): pokud v jednotlivých případech ZOR neurčuje jinak, OP se netvoří k pohledávkám: vzniklým z titulu cenných papírů a ostatních investičních instrumentů (zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu) z úvěrů, půjček, ručení, záloh z plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti ze smluvních úroků a pokut, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů o kterých nebylo účtováno ve výnosech z nichž výnos nebyl zahrnut do základu daně z příjmů nebo byl zahrnut v samostatném základu daně nebo základu daně pro zvláštní sazbu z nichž výnos byl osvobozeným od daně z příjmů nabytým bezúplatně 11

12 OP podle 5 a 5: bankovní OP ( 5 ZOR): mohou vytvářet pouze banky (subjekty s bankovní licencí podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách) k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů OP z úvěrů nebo půjček fyzickým osobám ( 5a ZOR) mohou tvořit jen spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce = právnické osoby, které: poskytují úvěry jako své podnikání na základě živnostenského oprávnění k této činnosti, výnosy (včetně úroků z prodlení) z poskytnutých úvěrů u nich dosáhnou alespoň 1/2 celkových výnosů v příslušném zdaňovacím období, jejich základní kapitál k poslednímu dni zdaňovacího období činí alespoň 2 mil Kč 12

13 OP podle 8 za dlužníky v insolvenci: tvorba až do výše 100 % hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku (podle 136 odst. 3 zákona č. 182/2006, insolvenčního zákona nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců); spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení, je lhůta k přihlášení pohledávek jen 30 dnů ( 136 odst. 4) byla-li povolena reorganizace, postačí, že dlužník správně uvedl věřitelovu pohledávku v seznamu svých závazků vytvořeném podle insolvenčního zákona. DU náklad pouze v období, v němž byly pohledávky přihlášeny (nemusí být zdaňovacím obdobím). zrušení OP - v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení 13

14 OP podle 8a: tvorba OP k nepromlčeným pohledávkám splatným po bez aktivního vymáhání: tvorba max. 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, pokud je tato do Kč, a je-li po splatnosti > 6 měsíců (6M) s aktivním vymáháním: tvorba 20 % (po splatnosti > 6M), 33 % (po splatnosti > 12M), 50 % (po splatnosti > 18M), 66 % (po splatnosti > 24M), 80 % (po splatnosti > 30M), 100 % (po splatnosti > 36M) aktivní vymáhání = rozhodčí řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., nebo soudní řízení, nebo správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní 14

15 OP podle 8b (ručení za celní dluh): tvorba OP k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh mohou vytvářet poplatníci, kteří vedou účetnictví, a kteří podle celního zákona ručí za celní dluh, pokud dluh za dlužníka splní v době splatnosti určené celními orgány. řídí se stejnými pravidly jako 8 ZOR, 8a ZOR 15

16 OP podle 8c (k pohledávkám do Kč): tvorba OP k pohledávkám do Kč nejsou tvořeny OP podle 5, 5a, 8, 8a ani 8b OP do výše 100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství, nepřesáhne v okamžiku vzniku Kč po splatnosti nejméně 12 měsíců za zdaňovací období nepřesahuje u poplatníka celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje 8c ZoR, částku Kč o pohledávce, k níž byla vytvořena OP podle 8c ZoR, je poplatník povinen vést samostatnou evidenci 16

17 Odpis pohledávek podle ZDP odpis pohledávky bude daňovým za těchto předpokladů [ 24 odst. 2 písm. y) ZDP] : obecné předpoklady: - týká se poplatníků, kteří vedou účetnictví, - pohledávka byla při vzniku byla účtována ve výnosech, - jednalo se o zdanitelný příjem, který nebyl od daně osvobozen, - k pohledávce lze tvořit daňově účinné OP, anebo jde o pohledávku, k níž nelze tvořit OP pouze z důvodu, že od splatnosti uplynulo méně jak 6 měsíců příp. proto, že jde o pohledávku nad Kč, která není aktivně vymáhána konkrétní předpoklady: jedna ze 7 možností viz dále (ustanovení lze obdobně aplikovat v případě, že pohledávka byla zdaněna u fyzických osob, které přešly z vedení daňové evidence na vedení účetnictví) 17

18 Konkrétních 7 možností odpisu pohledávek: 1. soud zrušil konkurz dlužníka pro nedostatek majetku, přičemž pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty (jiné důvody např. zamítnutí konkurzu - např. neexistence více věřitelů - k daňové uznatelnosti nevedou) 2. dlužník je v úpadku nebo mu úpadek hrozí, a na základě výsledků insolvenčního řízení nebyla uspokojena celá pohledávka (daňově může být odepsána zbylá neuspokojená část pohledávky) 3. dlužník zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena (zcela či částečně) ani vymáháním na dědicích dlužníka (je možné daňově účinně odepsat zbylou část pohledávky) 4. dlužník - právnická osoba - zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s dlužníkem spojenou osobou 18

19 Konkrétních 7 možností odpisu pohledávek: 5. na základě výsledků veřejné dražby (zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách), je-li na majetek dlužníka, ke kterému se daná pohledávka váže, uplatňována (odpis neuspokojené části) 6. majetek dlužníka, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí (zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti) a na základě výsledků provedení exekuce nedojde k uspokojení pohledávky (daňově účinně se odepíše neuspokojená pohledávka nebo její část) 7. odpis pohledávky, na kterou nelze žádnou z předchozích 6 možností aplikovat, ale která je kryta opravnou položkou tvořenou podle ZOR (daňově účinným je odpis do výše kryté použitím této opravné položky) => příklad viz dále 19

20 Příklad odpis daňový do výše tvořených OP: předpokládejme pohledávku Kč, na účtu 311, je z roku 2010 a není aktivně vymáhána tvorba OP podle 8a ve výši 20 % v roce 2011 odpis pohledávky v roce 2012 možné účtování: operace Kč MD D tvorba OP (DU) 391 rozpuštění OP (DU) odpis pohledávky 2012 část do výše OP část nad OP (DU) 546 (DN) 311 evidence v podrozvaze

21 Prodej (postoupení) pohledávek daňový náklad při prodeji (postoupení) pohledávky se řídí 24 odst. 2 písm. s) ZDP: jmenovitá hodnota vlastní pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu plynoucího z postoupení pořizovací cena u cizí pohledávky (nabyté postoupením), a to do výše příjmu plynoucího z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení, hrazená daň darovací u pohledávky nabyté bezúplatně, a to do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení příjem, proti němuž porovnáváme náklady lze zvýšit (a tím mohou vzrůst i DÚ náklady): o vytvořenou daňovou OP (její část) podle ZoR u pohledávky postoupené před lhůtou splatnosti o diskont připadající na zbývající dobu do lhůty splatnosti 21

22 Příklad prodej pohledávky s vytvořenou OP: předpokládejme vlastní pohledávku Kč, na účtu 311, je z roku 2010 a není aktivně vymáhána tvorba OP podle 8a ve výši 20 % v roce 2011 prodej pohledávky v roce 2012 za Kč možné účtování: operace Kč MD D tvorba OP (DU) 391 rozpuštění OP (DU) příjem z prodeje (DU) vyřazení pohledávky část do výše prodeje + OP (DU) část nad prodej + OP (DN) 22

23 Další souvislosti nákup a prodej pohledávek jako živnost - 24 odst. 14 ZDP: pro ty, jejichž příjmy či výnosy plynou minimálně z 80% z činnosti nákup, prodej, držba a vymáhání pohledávek princip: ztráty z prodeje pohledávek kompenzovány se zisky z prodeje pohledávek a to za jednotlivé soubory pohledávek soubor pohledávek = soubor pohledávek nakoupený poplatníkem od jedné osoby v jednom zdaňovacím období (příp. období podání přiznání) úhrn PC pohledávek (jejich částí), nedaňových podle ZDP, je možné uznat až do výše úhrnu zisků z jiných pohledávek téhož souboru v daném zdaňovacím období nedaňová ztráta z prodeje lze daňově uplatnit nejdéle ve 3 bezprostředně následujících obdobích, a to v jednotlivých obdobích maximálně ve výši částky, o kterou úhrn zisků z pohledávek tohoto souboru převýší úhrn nedaňových pořizovacích cen pohledávek nebo jejích část.. 23

24 příslušenství pohledávek: pohledávky z titulu smluvní pokuty, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů ovlivňují základ daně účtujících poplatníků až ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, kdy dojde k jejich zaplacení ale: zaplacením se rozumí i jejich postoupení! přeměny obchodních společností: postup podle 23c a 23d ZDP při fúzi a rozdělení společnosti, pokud jde o tuzemskou a.s., s.r.o., evropskou družstevní společnost či subjekt z jiného členského státu lze převzít opravné položky vytvořené zanikající nebo rozdělovanou společností za podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou společnost, pokud by se fúze společností nebo rozdělení společnosti neuskutečnily, a pokračovat v jejich tvorbě podle ZOR (lze převzít i OP obdobného charakteru vytvořené podle příslušného právního předpisu JČS EU, maximálně však do výše stanovené ZOR) 24

25 a to je vše k výkladu 25

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Pohledávky a závazky v účetnictví podniku

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 28 Kalendář povinností v září 2013 29-31 Účtování a daně zkreslení daňové povinnosti z důvodu

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA ROKU 2011 1 Právní rámec účetnictví v roce 2011 1 Závěrkové práce 2 Kontrola vybraných položek hlavní knihy 2 Zařazení nových staveb

Více

POHLEDÁVKY opravné položky konkursní (insolvenční)

POHLEDÁVKY opravné položky konkursní (insolvenční) DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) str. 1 OHLEDÁVKY opravné položky konkursní (insolvenční) Ing. Ivana ilařová 1rávní východiska Celá problematika je

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování Novinky v ZDP pro fyzické osoby 2015 2. část podklady pro on-line seminář 3. 2. 2015 očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování 1

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více