Prohlášení: Anotace: Klíčová slova:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení: Anotace: Klíčová slova:"

Transkript

1 Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice Školní rok: 2004/2005, letní semestr Ročník: I. (obor TŘD kombinované studium Praha), Příjmení, jméno: Filadelfiová Radka Datum: Název práce: SKLENÍKOVÉ PLYNY (GLOBÁLNÍ ZMĚNA KLIMATU) Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Literaturu i další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, v práci cituji. Anotace: Plyny na bázi uhlíku tzv. skleníkové plyny. Rozhodující pro sledování koncentrace skleníkových plynů je sledování tzv. uhlíkového cyklu. Uhlík je rozptýlen v ovzduší v plynech a je z něho odbouráván především procesem fotosyntézy. Uhlík, který je vázán v krátkodobém zásobníku. Dalšími procesy je uhlík vázán do zemské kůry, tzv. dlouhodobý zásobník. Sem patří i fosilní paliva. Mnohem závažnější znečišťování atmosféry uhlíkem pochází z dlouhodobého zásobníku. Z globálních vlivů automobilové dopravy je třeba minimalizovat množství emisí skleníkových plynů a omezit ohrožení především populací zvláště chráněných živočichů. Omezení množství skleníkových plynů je technologicky náročné a je spojeno s vývojem vozidel s velmi nízkou spotřebou paliv a zároveň s rozvojem vozidel s alternativními pohony. Klíčová slova: 1

2 celkové globální oteplování, skleníkový efekt - antropogenní růst koncentrace tzv. skleníkových plynů, kaustobiolity neboli fosilní paliva, emise, skleníkové plyny (vodní pára, oxid uhličitý, metan, oxid dusný, ozón, halogenové uhlovodíky) 2

3 OBSAH Úvod Kolísání průměrných ročních teplot v atmosféře Globální klimatický systém Oteplování Skleníkové plyny Funkce skleníkových plynů v atmosféře Škodliviny ohrožující globální biogeochemické procesy Škodliviny v ovzduší - tuhé částice, kapalné částice i plyny a páry Skleníkové plyny Vodní pára Oxid uhličitý CO Metan CH Oxid dusný N 2 O Ozón O Halogenované uhlovodíky Globální vlivy dopravy Projekty snižující emise skleníkových plynů Důsledky lidského konání Závěr: Použité informační zdroje

4 Úvod Hrozba nadcházející klimatické změny v důsledku emisí skleníkových plynů je jednoznačně nejzávažnějším problémem v celé dosavadní historii celosvětové starosti o životní prostředí. 1. KOLÍSÁNÍ PRŮMĚRNÝCH ROČNÍCH TEPLOT V ATMOSFÉŘE Následující graf znázorňuje kolísání průměrných ročních teplot v atmosféře vzhledem k průměru let během posledních 140 let. Černá linka zaznamenává dlouhodobější trendy potlačováním náhlých krátkodobých výkyvů: Graf č. 1 Kolísání průměrných ročních teplot v atmosféře během posledních cca 140 let 11 4

5 Další graf ukazuje variabilitu průměrných ročních teplot opět vzhledem k průměru let na severní polokouli v posledních 1000 letech, černá čára pak znázorňuje průměrné teploty po půlstoletích. Míru nejistoty reprezentuje šedá zóna, červená linka v posledních letech značí výsledky měření přesnými přístroji. 5

6 Graf č. 2 Variabilita průměrných ročních teplot na severní polokouli za posledních 1000 let 1 6

7 2. GLOBÁLNÍ KLIMATICKÝ SYSTÉM Ve srovnání s jinými tělesy sluneční soustavy se Země vyznačuje značnou stabilitou svého klimatu. Zejména teplota na zemském povrchu se mění v poměrně úzkých mezích. Působí zde řada mechanismů v rámci globálního klimatického systému, který mimo atmosféru zahrnuje také oceány, vegetaci na zemském povrchu a mimozemské faktory, zejména sluneční záření. Velmi důležitou roli má skleníkový efekt zemského ovzduší. Spočívá v tom, že sluneční záření prochází jenom s malými změnami atmosférou k povrchu Země, kde se pohlcuje. Energií záření se zemský povrch ohřívá a přebytečné tepelné energie se zbavuje převážně opět zářením: vyzařuje infračervené záření. Infračervené paprsky však již atmosférou nepronikají tak snadno jako viditelné záření sluneční a z větší části se v ovzduší absorbují. Atmosféra se jimi ohřívá a přebytečnou energii podobně jako zemský povrch vyzařuje ve formě infračerveného záření. Jeho část směřuje k zemskému povrchu, který dále ohřívá. Proto je teplota při povrchu země podstatně vyšší asi o 30 C než kdyby tento efekt neexistoval. Infračervené záření ze zemského povrchu pohlcují, a skleníkový efekt tak působí, jen na některé složky ovzduší. Jsou to takzvané skleníkové plyny, mezi něž patří vodní pára, oxid uhličitý, oxid dusný, metan a některé další látky (například chlorované a fluorované uhlovodíky a hexafluorid síry) OTEPLOVÁNÍ Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), mezinárodní organizace, která zkoumá klimatické změny a shromažďuje naměřené teploty z meteorologických stanic po celém světě, zaznamenala od začátku průmyslové revoluce před 200 lety oteplení o 0.6 C. Toto oteplení potvrdila satelitní měření teplot v atmosféře a také dynamické modely IPCC simulující chování klimatu, které svými výpočty nad očekávání přesně kopírují křivku naměřeného oteplování, jak ukazuje následující graf. 7

8 Graf č. 3 Naměřené oteplování 11 Dalším důkazem oteplování jsou pozorovatelné změny, které se odehrávají v mnoha částech světa. Led v severních polárních oblastech taje obrovským tempem, rapidně ustupují horské ledovce, stromy dříve vykvétají. Příčinou klimatických změn je totiž narůstající koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, které lidstvo produkuje stále stejným, ne-li zrychlujícím se tempem. 8

9 Důkazem zásadní role skleníkových plynů je Venuše, jejíž atmosféra se skládá téměř jen ze skleníkového plynu oxidu uhličitého a z toho důvodu je její povrch o 500 C teplejší než povrch zemský. Výmluvná je i historie naší planety, ve které jsou změny teploty většinou doprovázeny odpovídajícími změnami v atmosférické koncentraci skleníkových plynů. Pro rozhodující roli těchto plynů svědčí i následující model IPCC, který simuluje vývoj teplot bez započtení jejich vlivu. V případě zahrnutí skleníkových plynů do výpočtu (viz graf č.4) jsou obě křivky téměř shodné. Graf č. 4 Vývoj teplot bez vlivu skleníkových plynů 11 9

10 2.2. SKLENÍKOVÉ PLYNY Nejdůležitějším skleníkovým plynem je vodní pára, avšak zaměříme se více na druhou nejdůležitější látku, kterou je oxid uhličitý, protože jeho koncentrace v atmosféře stoupají a je mimo jakoukoliv pochybnost, že za to jsou odpovědný emise ze spalování fosilních paliv. V předindustriálním období byla koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší asi 280ppm (ppm = part per milion, jedna miliontina objemu), v současné době je asi 360ppm a další stoupání (nejméně na dvojnásobek původního obsahu, ale spíše ještě podstatně víc) je prakticky jisté. Ještě rychleji rostou koncentrace ostatních skleníkových plynů, kterých je sice v ovzduší mnohem méně než oxidu uhličitého, ale jejich ohřívací potenciál (to znamená, že stejný objem plynu pohltí infračervené záření účinněji než oxid uhličitý) je podstatně vyšší, až několika tisíci násobně. Důsledkem antropogenně vyvolaného růstu obsahu skleníkových plynů v ovzduší je zvyšování skleníkového efektu zemské atmosféry. Naprostá většina světových klimatologů je jednoznačně přesvědčena o tom, že zvýšení skleníkového efektu přináší celkové globální oteplování FUNKCE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ V ATMOSFÉŘE Ve dne na Zemi neustále dopadají sluneční paprsky, které naši planetu oteplují. Během noci Země naopak vysílá nashromážděné teplo zpět do vesmíru. Není to však tak jednoduché. Kdyby okamžitě všechno záření zase utíkalo do kosmu, byla by průměrná teplota na naší planetě 19 stupňů pod nulou a rozdíly denních a nočních teplot by přesahovaly 50 C. Za takových podmínek by zde život, jak ho známe, zřejmě nevznikl. Stálejší a vyšší teploty na planetě zajišťuje atmosféra. Kdyby však byly v zemské atmosféře pouze plyny dusík a kyslík, jejichž zastoupení doopravdy činí přibližně 99 %, byla by průměrná teplota na Zemi stále jen 6 C. Za podstatně příjemnější podnebí (průměrná tep.15 C) vděčíme skupině plynů v zemské atmosféře, která zadržuje část unikajícího tepla a posílá ho zpět na zem. Díky tomu neklesají noční teploty hluboko pod bod mrazu. Jakto že ale stejně tak nebrání radiaci, která k nám od Slunce teprve letí? Je to způsobeno tím, že sluneční paprsky putují vesmírem ve formě 10

11 krátkovlnného záření, které se ovšem na Zemi mění v dlouhovlnné (tepelné neboli infračervené). Tyto plyny krátkovlnnou radiaci propustí, dlouhovlnnou už jen částečně. Atmosféra tedy funguje na stejném principu jako skleník. Proto se také tomuto jevu říká skleníkový efekt a vzdušní strážci našeho tepla dostali název skleníkové plyny. 11 Obr. 1 Skleníkové plyny v atmosféře V důsledku zvyšování jejich koncentrace v atmosféře, za které mohou lidé, se skleníkový efekt zesiluje a způsobuje tak klimatické změny. 3. ŠKODLIVINY OHROŽUJÍCÍ GLOBÁLNÍ BIOGEOCHEMICKÉ PROCESY 11

12 Nejproblematičtějšími škodlivinami jsou, alespoň doposud, jaderné odpady, nebezpečné odpady a odpady ohrožující globální biogeochemické procesy, jako například plyny způsobující skleníkový efekt. Chemicky jsou nejobtížněji oddělitelné nebo detoxikovatelné. Oxid uhličitý zachycuje teplo a zvyšuje teplotu Země, podobně jako pokrývka, nebo přesněji jako skleník, který dovoluje sluneční energii vstoupit dovnitř, ale brání jí v úniku zpět. Tento skleníkový efekt je přírodním a užitečným jevem, který ohřívá Zemi a činí ji obyvatelnou. Přílišné ohřátí, způsobené lidmi přidávaným oxidem uhličitým díky spalování fosilních paliv (fosilní paliva jsou zdrojem neobnovitelným, když se spálí, mění se v oxid uhličitý, vodní páru, oxid siřičitý a řadu dalších produktů spalování, které se v žádné časové škále, jež může lidstvo zajímat, nestanou opět fosilními palivy, namísto toho jde o odpady a znečišťující látky, které vstupují do planetárních výpustí). Nerosty a horniny jsou v podstatě neobnovitelné přírodní zdroje. V současné době se těží okolo 60 různých hornin a nerostů. Rozlišujeme rudy (zdroje kovů), nerudné suroviny (štěrk, kámen, vápenec atd.) a tzv. kaustobiolity čili fosilní paliva (uhlí, zemní plyn, ropa, hořlavá břidlice). Využívání fosilních paliv, kácení deštných pralesů a ohrožování mořského planktonu znečišťováním moří vede ke zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší, a tím i ke zvyšování skleníkového efektu. Skleníkový efekt způsobuje asi z 50 % CO 2 a podílejí se na něm i další tzv. skleníkové plyny, jako je metan (CH 4 - vznikající rozkladem organických látek působením anaerobních bakterií v rýžovištích, v trávicím ústrojí skotu, ve skládkách a unikající ze zemního plynu asi z 18 %), oxidy dusíku (ze 6%), freony (ze 14%) a některé další plyny. Předpokládá se, že následné oteplení biosféry o 1,5-4,5 C může mít za následek velké změny v zemském klimatu: dojde k vysoušení velkých oblastí, mohou se narušit i mořské proudy a extrémní výkyvy teplot povedou k prudkým bouřím a dalším katastrofám. Při průměrném oteplení o 4 C může dojít k tání polárních ledovců a ke zvýšení hladiny oceánů. Znečišťování atmosféry způsobují různé látky, které se do ovzduší dostávají z průmyslu, z dopravy atd. Šíří se vzdušnými proudy často na velké vzdálenost a vznikající imise a kyselé deště ovlivňují život v rozsáhlých oblastech ŠKODLIVINY V OVZDUŠÍ - TUHÉ ČÁSTICE, KAPALNÉ ČÁSTICE I PLYNY A PÁRY. Tuhé částice: se dle svého vzniku a složení označují jako: 12

13 dým - jemné částice (velikost 0,1 1 µm) vznikají při svařování, tavení kovů apod. (tj. kondenzací látek vypařovaných za tepla či chemickými reakcemi) kouř - jemné částice (velikost 0,01-0,5 µm) vznikají při nedokonalém spalování a obsahují hlavně uhlík popílek - částice (velikost µm) unikající při spalování paliv aerosol jemné částice (velikost 0,01-1 µm) rozptýlené v plynu prach částice vznikající především drcením, mletím a dalšími mechanickými způsoby (atmosféricky, cement, tabákový kouř, metarulgické prachy, mlha barev). Prach může obsahovat toxické složky (těžké kovy jako Hg, Pb, Cd, radioaktivní látky, As, kyanidy aj.). Obsah prachu v ovzduší se udává hmotnostní koncentrací (mg/m³). V čistém venkovském prostředí bývá tato koncentrace C pouze 0,02 mg/m³, ve městech 1-3 mg/m³, kdežto ve slévárnách bez odsávání prachu mohou být až 60 mg/m³. Kapalné částice: v ovzduší vznikají rozptýlením nějaké kapaliny nebo kondenzací plynných látek. Směsi jemně rozptýlených kapalných částic v ovzduší říkáme mlha (velikost částic 0,1-3 µm). Škodlivé mlhy vznikají zejména v některých průmyslových provozovnách. Plyny a páry: vytvářejí směsi či navzájem reagují a v ovzduší se různě rozptylují. Jsou to zejména: oxidy síry SO 2 vzniká při spalování fosilních paliv, snadno oxiduje na SO 3, s amoniakem vytváří siřičitany. SO 3 reaguje s vodou a vzniká kyselina sírová (mlha) hlavní příčina zvyšování kyselosti (acidifikace) prostředí. oxidy dusíku - NO vedle biologických procesů vzniká při spalování fosilních paliv (při vysokých teplotách přes 2000 C), snadno v ovzduší oxiduje na NO 2. NO 2 je toxický, reaguje s vodou a vznikají kyseliny další příčiny acidifikace prostředí a významně se podílí na fotochemickém vzniku přízemního ozónu. oxidy uhlíku - CO vzniká při nedokonalém spalování hlavně v zážehových motorech a také v cigaretovém kouři, kde ho bývá až 2 %, je velmi toxický, protože se dobře váže na 13

14 hemoglobin a je příčinou vnitřního zadušení. CO 2 vzniká při dokonalém spalování a v přírodě při dýchání, je netoxický, ale ovlivňuje zvyšování skleníkového efektu. Uhlovodíky - (CxHx) přírodní zdroje jsou netoxické (metan vzniká rozkladem organických látek, rostliny uvolňují různé terpeny jako vůně apod.), naopak při spalování hlavně v zážehových motorech vznikají toxické uhlovodíky (např. benzpyren s karcinogenním účinky) a podílejí se na fotochemickém smogu. Doba setrvání plynných nečistot v ovzduší je různá: metan (CH 4 ) 4 roky, CO 4 měsíce, NO 2 11 dnů, SO 2 4 dny. Mezi škodlivinami, které se dostávají do ovzduší (emisemi) dochází k neustálým reakcím a vznikají druhotné sloučeniny, které jsou součástí imisí. Reakce emisí v ovzduší: Fotochemické reakce probíhají působením slunečního záření na NO 2, organické látky i SO 2. Dochází k různým oxidačním změnám, vzniká přízemní ozon (O 3 ), který reaguje s organickými sloučeninami a vytváří toxické a dráždivé dusíkaté látky (např. peroxiacetylnitrát PAN), a to nejvíce při teplotách nad 24 C a při nízké vlhkosti. Jsou základem fotochemického (tzv. los-angelského) smogu. Redukční reakce vznikají naopak při teplotách kolem 0 C, vysoké vlhkosti a zejména při inverzi vzniká smog (tvz. Londýnský), jehož hlavní částí jsou kouř, saze, mlha z SO 2 ). Rozptylování plynných škodlivin (exhalací) závisí na tvaru území, na meteorologických faktorech a na fyzikálních a chemických vlastnostech škodlivin. 14

15 4. SKLENÍKOVÉ PLYNY Důležité skleníkové plyny jsou uvedeny v následující tabulce. Jediným z nich, jehož koncentrace za posledních 200 let nevzrostla, je ozón. Byl totiž likvidován freony (CFC), které se rovněž řadí do skleníkových plynů. Globálnímu oteplování a tabulka skleníkových plynů. Prvních pět plynů je přirozených, kdežto ostatní jsou umělé a v atmosféře se před zásahem člověka nevyskytovaly, a že relativní účinnost znamená zvýšení úhrnu energie dopadnuté na povrch Země za 100 let v poměru ke zvýšení působenému týmž objemem oxidu uhličitého. Plyny na bázi uhlíku: K problematice globálního oteplování je třeba dodat, že rozhodujícím skleníkovými plyny (nepočítáme-li vodu, jejíž působení v atmosféře je ale mnohem komplikovanější) jsou oxid uhličitý a metan, tedy plyny na bázi uhlíku. V biosféře existuje rovnováha mezi koncentracemi atmosférického kyslíku na straně jedné, a CO 2 s metanem na straně druhé. Rozhodující pro sledování koncentrace skleníkových plynů je sledování tzv. uhlíkového cyklu. Uhlík je rozptýlen v ovzduší v plynech a je z něho odbouráván především procesem fotosyntézy. Zpět se dostává procesem dýchání živočichů a rostlin (okysličování potravy), hořením nebo tlením, půdním dýcháním. Půdním dýcháním se dostává do atmosféry desetkrát větší množství CO 2 než spalováním fosilních paliv. Uhlík, který je obsažen v biomase je tak vázán v krátkodobém zásobníku. Dalšími procesy (např. pomocí anaerobních organismů) je uhlík vázán do zemské kůry, což je tzv. dlouhodobý zásobník. Sem patří některé horniny (např. vápenec) nebo fosilní paliva. Z tohoto pohledu je tedy mnohem závažnější znečišťování atmosféry uhlíkem pocházejícím z dlouhodobého zásobníku, tj. při spalování uhlí, ropy nebo zemního plynu nebo při výrobě vápna z vápence. Naopak méně závažný je uhlík pocházející z krátkodobého zásobníku (bioplyn, spalování biomasy a odpadků z biomasy, bionafta apod.), i když je samozřejmě třeba dbát o to, aby množství biomasy na Zemi rostlo (což je např. problém deštných pralesů). Nebezpečí znečištění uhlíkem z dlouhodobého zásobníku spočívá v tom, že do tohoto zásobníku byl uhlík postupně ukládán po dlouhá geologická období a byl to jeden z regulačních procesů, který pomáhal regulovat 15

16 klima planety, neboť zářivý výkon Slunce po celou dobu jeho života neustále pozvolna stoupá. Tab. 1 Skleníkové plyny skleníkový plyn vzorec procentuální zastoupení v atmosféře relativní účinnost dosavadní nárůst podíl na zvýšeném skleníkovém efektu vodní pára H 2 O 0,2-3 1? kolem nuly oxid uhličitý CO 2 0, % 61% metan CH 4 0, % 19% oxid dusný N 2 O 0, % 6% ozón O 3 proměnlivé? spíše úbytek 0% CFC asi 5000 halogenované uhlovodíky HCFC asi 5000 CF veškeré množství v atmosféře 14% - nejisté HFC Známe však i další skleníkové plyny zastoupené v malém množství v atmosféře - například polyfluorovodíky (PFC) nebo fluorid sírový (SF 6 ) VODNÍ PÁRA Šedesát pět procent tepla, které zadrží nad zemí skleníkové plyny, je zachyceno právě vodní párou. Vyskytuje se však v atmosféře většinou ve formě mraků, které odráží nejen dlouhovlnnou radiaci zpět na Zem, ale také krátkovlnnou radiaci ze Slunce zpět do kosmu. Který jev převládne, určuje spousta dalších faktorů (výška mraků, jejich složení, pokrytí 16

17 oblohy a geografická oblast). Tuto funkci vody v atmosféře můžeme dokázat na dvou známých skutečnostech. Za jasné noci je větší zima, než když je zataženo. To je způsobeno právě tím, že v dané oblasti je v atmosféře málo vody (tj. mraků), která by mohla nastřádané teplo vracet zpět na zem. Jako druhý příklad - saharská poušť. Přes den tam panují velká vedra, naopak v noci může teplota klesat až pod bod mrazu. Je to opět způsobeno nízkou vlhkostí vzduchu. Přesným opakem je naopak deštný prales, kde jsou rozdíly denních a nočních teplot minimální. Některé další lidmi produkované znečišťující látky, zejména oxid siřičitý (SO 2 ), ovzduší dokonce ochlazují. Do atmosféry se dostávají ve formě aerosolů, jejichž drobné částečky odrážejí pouze krátkovlnnou radiaci ze Slunce. Paradoxně tak tyto látky, které znečišťují ovzduší, působí také pozitivně OXID UHLIČITÝ CO 2 Oxid uhličitý - CO 2 Číslo CAS : UN1013 (plyn); UN2187 (chlazená kapalina); UN1845 (pevná látka) OBECNĚ: Plynný oxid uhličitý je tvořen kombinací dvou prvků: uhlíku a kyslíku. Vzniká při spalování uhlí nebo uhlovodíků, při fermentaci kapalin a během dýchání člověka i zvířat. Nachází se v malém množství v atmosféře a je asimilován rostlinami, které z něj tvoří kyslík. Plynný CO 2 má mírně dráždivý zápach, je bezbarvý a těžší než vzduch. Nemůže být nositelem života. Tuhne při C a tvoří sněhový oxid uhličitý. Ve vodném roztoku tvoří kyselinu uhličitou, která je však velmi nestabilní a lze jí obtížně separovat. Molekulová hmotnost: g/mol Hustota pevné fáze: 1562 kg/m 3 Hustota kapalné fáze: (při -20 C (nebo -4 F) a 19,7 baru) : 1032 kg/m 3 Bod varu (sublimace): C 17

18 Latentní výparné teplo (1.013 baru při bodu varu): kj/kg Tlak par (při 20 C nebo 68 F): 58.5 baru Kritická teplota: 31 C Kritický tlak: baru Kritická hustota: 464 kg/m 3 Teplota trojného bodu: C Tlak trojného bodu: baru Hustota plynu (1.013 baru při bodu varu) : kg/m 3 Měrná váha (vzduch = 1) (1.013 baru a 21 C (70 F)) : Specifický objem (1.013 baru a 21 C (70 F)) : m 3 /kg Tepelná kapacita při konstantním tlaku (Cp) (1.013 baru a 25 C (77 F)) : kj/(mol.k) Tepelná kapacita při konstantním objemu (Cv) (1.013 baru a 25 C (77 F)) : kj/(mol.k) Poměr specifických tepel (Gamma:Cp/Cv) (1.013 baru a 25 C (77 F)) : Viskozita (0 C (32 F) a baru) : Poise Tepelná vodivost (0 C (32 F) a baru) : mw/(m.k) Rozpustnost ve vodě (0 C (32 F) a bar) : obj/obj Koncentrace ve vzduchu : 0.03 obj. % Vznik oxidu uhličitého: Vše začalo před 200 lety průmyslovou revolucí, kdy se v parních strojích začalo spalovat uhlí a do vzduchu se jako vedlejší produkt reakce uvolňoval oxid uhličitý - CO 2. Dnes se uhlí stále 18

19 používá jako palivo v tepelných elektrárnách. Mnohem větší emise oxidu uhličitého se však uvolňují při spalování dalších fosilních paliv, totiž zemního plynu a hlavně ropných produktů, jako je benzín či nafta. Největší díl viny tedy nese doprava a chemický a energetický průmysl. Využívání fosilních paliv včetně uhlí tvoří 75% emisí CO 2. Zbylou čtvrtinu přírůstku oxidu uhličitého způsobily činnosti jako je intenzivní využívání půdy či kácení a vypalování lesů, při kterých se tento plyn rovněž uvolňuje. Při likvidaci lesů, hlavně amazonského pralesa a pralesů rozkládajících se v zadní Indii a na přilehlých ostrovech, nejenže vypouštíme do atmosféry další zásoby oxidu uhličitého, ale navíc se zbavujeme pomocníků v boji proti globálnímu oteplování. Rostliny mají totiž schopnost oxid uhličitý z atmosféry samy odčerpávat. Současnost: Množství oxidu uhličitého v atmosféře již bylo zvýšeno z 285 na 368ppm. V současnosti se do ovzduší vypouští 7 miliard tun CO 2 ročně a jeho koncentrace za tuto dobu stoupá o 1.5ppm. (1ppm je jedna miliontina vzduchu v atmosféře.) Pokud by například byly roční emise sníženy pod úroveň roku 1990 během jednoho století, ustálila by se atmosférická koncentrace oxidu uhličitého na čísle 650ppm. Mezivládní panel pro klimatické změny - IPCC na toto téma zpracoval grafy, jak se bude situace dále vyvíjet: Graf č.5: Hrubé odhady, kolik bude lidstvo v příštím století produkovat oxidu uhličitého v miliardách tun podle pěti různých scénářů: 19

20 11 A1F1: Scénář předpokládající hospodářský i technologický rozvoj a zmenšování rozdílů mezi jednotlivými světovými regiony. Zdrojem energie bude i nadále pálení fosilních paliv. A1T: Totéž s tím rozdílem, že k výrobě energie se již fosilní paliva využívat nebudou. A1B: Zde by se obě cesty výroby energie kombinovaly. A2: Přetrvávají velké rozdíly mezi chudými a bohatými zeměmi, stále přibývá počtu obyvatel, rozvoj technologií je pomalejší. B1: Utlumení průmyslu na úkor služeb a rozvoje účinných a čistých technologií. B2: Společnost snažící se o environmentální i sociální stabilitu. Graf č.6: Tytéž scénáře jsou využity tentokrát k výpočtu koncentrace CO 2 v atmosféře v příštích 100 letech. Do roku 2100 by podle všech předpokladů neměl být překročen spodní a horní limit 490 a 1260ppm. 20

21 4.3. METAN CH 4 Z organických látek ukrytých na dně moří vzniká metan, který postupně proniká usazeninami a v podobě bublin stoupá ke hladině. Podle nejnovějších výzkumů může být metan příčinou námořních katastrof, protože vytváří kapsy, v nichž je voda lehčí, nasycená bublinami tohoto plynu. Skleníkový efekt, přesněji řečeno antropogenní růst koncentrace tzv. skleníkových plynů, zvláště CO 2, vede ke změnám v koncentracích malých složek atmosféry, k ohřevu troposféry a k ochlazování stratosféry. Antropogenní vzrůst koncentrace methanu v atmosféře ovlivňuje složky obsahující kovalentně vázaný chlor a rovněž koncentraci ozonu ve stratosféře. Vznik metanu: Metan - CH 4, se dostává do ovzduší v důsledku pěstování rýže a dalších zavlažovacích projektů, intenzivního chovu dobytka, těžbě uhlí, a uvolňuje se také při hnilobných procesech na odpadních skládkách a při jeho průmyslovém zpracovávání. K přibývání metanu přispívají rovněž bažiny a mokřiny i vyšší koncentrace oxidu uhelnatého (CO) v atmosféře. Současnost: Koncentrace metanu zatím vzrostla o 151 %, což se nestalo nikdy za posledních let. Rychlost růstu koncentrace CH 4 se v posledním desetiletí mírně zpomalila. Odhady na příští 21

22 století se pohybují v rozmezí od 1570 do 3730ppb, přičemž nynější koncentrace metanu v atmosféře činí 1760ppb OXID DUSNÝ N 2 O Koncentrace oxidu dusného v atmosféře stoupla o 17% - nyní činí 316ppb - a nadále roste. Lidská činnost, kterou reprezentují hlavně zemědělská hnojiva, chemický průmysl a krmení pro dobytek, však způsobuje pouze třetinu aktuálních emisí N 2 O. Tab. 2 Měrné emise oxidu dusného (N 2 O) (g/obyvatel) Individuální automobilová doprava OZÓN O 3 Silniční veřejná osobní doprava Stratosférického Silniční nákladní doprava ozónu díky lidské činnosti ubylo a Autobusy MHD vznikla ozónová díra, nárůst ozónu Železniční doprava - motorová trakce v troposféře je Vodní doprava však silnější, a tak i tento plyn Letecká doprava způsobuje spíše oteplování. Ozón Doprava celkem se ovšem v atmosféře promíchává daleko pomaleji než ostatní skleníkové plyny, a proto se jeho koncentrace v jednotlivých oblastech mohou značně lišit. Předpokládané zvýšení množství troposférického ozónu v ovzduší by tedy postihlo hlavně severní polokouli. Tento plyn vzniká mimo jiné z automobilové dopravy. Někdy se zaměňuje problematika poškozování ozonové vrstvy a zesilování účinků tzv. skleníkového efektu. Jde o dva zcela rozdílné jevy, které však určitým způsobem souvisejí. Především látky nejvíce poškozující ozonovou vrstvu (freony) jsou současně i význačnými skleníkovými plyny. Odhaduje se, že nejzávažnější freony CFC 11 a CFC 12 se v ovzduší 22

23 podílejí na zesilování skleníkového efektu asi z 20 % (vedle oxidu uhličitého CO 2, methanu CH 4 a oxidu dusného N 2 O). Souvislostí druhého řádu je i pravděpodobný vliv teplotních změn v atmosféře v důsledku zesilování tzv. skleníkového jevu na celkové množství ozonu ve stratosféře. Světová výroba halogenových uhlovodíků (CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC- 114, CFC-115) dosáhla r svého maxima přibližně 1 milionu 260 tisíc tun a do r.1992 poklesla asi o 50 % HALOGENOVANÉ UHLOVODÍKY Díky dohodě o jejich regulaci kvůli ozónové díře koncentrace těchto plynů vesměs buď klesají, nebo se jejich nárůst zbrzdil. Výjimkou jsou CHF 2 Cl, CF 3 CH 2 F, PFC či SF 6, které se používají jako náhražky plynů likvidujících ozón. CFC Chlor-fluorované uhlovodíky (CFC), pro toto použití jsou známy pod obchodním názvem freon. Vysoko ve stratosféře, obklopuje Zemi jemný, životně důležitý závoj. Je tvořen plynem, který se nazývá ozón, což jsou tři atomy kyslíku spojené dohromady (O 3 ), na rozdíl od normálního kyslíku v atmosféře, který tvoří dva atomy kyslíku (O 2 ). Ozón je nestabilní, je tak reaktivní, že napadá a oxiduje téměř vše, co se sním dostane do kontaktu. V nižších vrstvách atmosféry, kde se nachází více materiálů, s nimiž by mohl reagovat (včetně tkání rostlin a lidských plic) je proto ozón destruktivní, ale krátkodobou škodlivinou. Ve stratosféře však nemá příliš mnoho příležitostí k chemické reakci. Ozon zde neustále vzniká jako produkt interakce slunečních paprsků s molekulami normálního kyslíku a vydrží relativně dlouhou dobu. Ve stratosféře se proto akumuluje ozónová vrstva. Vznik CFC Ozonovou vrstvu, která brání průniku ultrafialového záření k zemskému povrchu, narušují plynné látky freony, tj. chlorofluorouhlovodíky (označované jako CFC). Jsou to značně stabilní látky, které se přízemní vrstvě vzduchu nijak nerozkládají. Ve vyšších vrstvách atmosféry se však vlivem volných atomů štěpí, uvolňuje se z nich chlór a fluór, které pak reagují s molekulami ozonu a rozkládají je. Uvolněný atom chloru z CFC může rozložit až několik tisíc molekul ozonu. Freony přetrvávají ve stratosféře velmi dlouho, a i když jejich výroba byla většinou zastavena, budou působit na ozonovou vrstvu Země ještě mnoho let (nejběžnější freon CH3CL přetrvává v ovzduší sice jen 1,5 roku, ale další velmi běžný 23

24 CCL2F2 až 130 let, CCL3F až 65 let a některé méně rozšíření jako CCIF3 až 400 let). Lidé si uvědomili hrozící nebezpečí a byly přijaty mezinárodní dokumenty zakazující výrobu freonů (Vídeňská konvence z roku 1985, poté Montrealský protokol z roku 1987 a v roce 1992 v Kodani úmluva, dle níž mají být vyloučeny všechny látky ohrožující ozonovou vrstvu atmosféry. Za intenzivního slunečního záření s kyslíkem v přízemní vrstvě vzduchu (v troposféře) reagují molekuly oxidů dusíku (NOx) a vzniká ozon. Aerosoly Aerosoly, drobné částečky poletující v atmosféře, ovzduší značně znečišťují, zároveň však zpomalují globální oteplování. Jejich hlavním zdrojem je pálení fosilních paliv a biomasy. Množství aerosolů v jednotlivých oblastech se může značně lišit. V posledních letech jich však v atmosféře hromadně ubývá, což obnáší jak čistší ovzduší, tak rychlejší průběh klimatických změn. Saze Objevují se dohady o tom, že velký podíl na oteplování mají saze. Poblíž jejich zdrojů totiž dochází k úbytku oblačnosti a na Zemi tedy dopadá velké procento slunečního záření. K tomuto jevy dochází hlavně v tropech, zvláště silný je pak nad Indickým oceánem. Stabilizace plynů způsobující skleníkový efekt je díky oceánům. Ty absorbují asi ½ přebytečného oxidu uhličitého emitovaného lidstvem. Tento jev není dost silný na to, aby zastavil nárůst atmosférického oxidu uhličitého, stačí však na jeho zpomalení. 5. GLOBÁLNÍ VLIVY DOPRAVY vodní doprava nároky na zábor půdy, rizika - úniky ropných produktů, havárie ropných tankerů způsobující těžké místní ekologické katastrofy v mořích, oceánech a na pobřežích letecká hluk a také nebezpečí spojeno s únikem pohonných hmot do půdy u skladišť a znehodnocením podzemní vody silniční doprava výstavba komunikací, a tím vede k vyřazení velkého množství půdy z produkčního využívání, způsobuje hluk, úniky ropných látek, ohrožují půdu a vodu, do prostředí se dostává velké množství exhalací. Obsahují zejména oxid uhličitý (CO 2 ), oxidy 24

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty 1 2 chemického složení

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 16. Skleníkový jev a globální oteplování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Přírodní zdroje Neobnovitelné zdroje,

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT: SKUTEČNOST NEBO VÝMYSL? Živé věci potřebují k přežití energii. Energie, která udržuje život na Zemi, přichází

Více

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010 OSNOVA Klíčové pojmy 1. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Definice problému Přírodní zdroje znečištění Antropogenní

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 11. Atmosféra Země - vlastnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Drobné prachové částice, polétavý prach

Drobné prachové částice, polétavý prach Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů

Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů Je to jeden z nejvýznamnějších a nejstarších ekosystémů na planetě Zemi, který se vyskytuje v trvale vlhkém a teplém podnebí. Vysvětli pojem Ekosystém. Je

Více

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.01

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Jiří Jedlička Vladimír Adamec Jiří Dufek Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 146-153 VÝVOJ

Více

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav 5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Příčiny změny klimatu V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou změny astronomických faktorů. Jaké jsou změny pozemského původu. Jaké jsou změny příčinou

Více

Do baňky s několika mililitry 15% kyseliny chlorovodíkové vložíme hořící třísku. Pozorujeme, že tříska v baňce hoří. Hořící třísku z baňky vyndáme a

Do baňky s několika mililitry 15% kyseliny chlorovodíkové vložíme hořící třísku. Pozorujeme, že tříska v baňce hoří. Hořící třísku z baňky vyndáme a Do baňky s několika mililitry 15% kyseliny chlorovodíkové vložíme hořící třísku. Pozorujeme, že tříska v baňce hoří. Hořící třísku z baňky vyndáme a vložíme kousek minerálu vápence Do baňky s několika

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to globální oteplování V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Co je to změna klimatu. Co jsou to antropogenní změny.

Více

Vzduch II. znečištění vzduchu

Vzduch II. znečištění vzduchu 1 Vzduch II. znečištění vzduchu Kromě základních složek obsahuje vzduch i další látky, které způsobují např. jeho rozdílnou vůni nebo pach v různých místech Některé z těchto látek jsou příjemné (voňavý

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE. Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE. Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Podklady poznámky pro PPT1

Podklady poznámky pro PPT1 Podklady poznámky pro PPT1 Slide 1 Změna klimatu Věda nabízí přesvědčivé důkazy Cílem prezentace je představit téma klimatických změn a poskytnout (stručný) přehled aktuálních vědeckých poznatků. Naposledy

Více

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy - příčiny primární postupná dominance člověka jako druhu, jeho nadvláda nad predátory, oslabení přirozených

Více

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička  Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2. Alkany uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader v názvu mají koncovku an Cykloalkany uhlovodíky s uzavřeným řetězcem a pouze

Více

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE autoři: Hana a Radovan Sloupovi 1. Ze tří cisteren unikly tři plyny - helium, amoniak a chlor. Napiš do obláčků správné značky nebo vzorce. Pomůže ti výstražné značení nebezpečnosti

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy 1. Jaké jsou formy šíření energie v klimatickém systému Země? (minimálně 4 formy) 2. Na čem závisí množství vyzářené energie tělesem? (minimálně 3 faktory)

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.05

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT-PZC_3_19 Test Zdroje energie a jejich vliv na ŽP Střední odborná

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Atmosféra - složení a důležité děje

Atmosféra - složení a důležité děje Atmosféra - složení a důležité děje Atmosféra tvoří plynný obal Země a je rozdělena na vertikální vrstvy s odlišnými vlastnostmi tři základní kriteria dělení atmosféry podle: intenzity větru průběhu teploty

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZEMNÍ PLYN Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - voda V této kapitole se dozvíte: Jaké složky znečišťují vodu. Příčiny znečištěné vody. Nástroje ke snížení

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 25 minut INFORMACE K TÉMATU: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Spalováním fosilních

Více

Intensita slunečního záření Schopnost atmosféry a zemského povrchu absorbovat a odrážet sluneční záření Mořské proudění rozvod teplé vody po planetě

Intensita slunečního záření Schopnost atmosféry a zemského povrchu absorbovat a odrážet sluneční záření Mořské proudění rozvod teplé vody po planetě Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha Podklady k přednáškám z předmětu Environmentální dopady Posuzování životního cyklu. 1 Intensita slunečního záření Schopnost atmosféry a zemského

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.15 Vzdělávací oblast: fosilní paliva,

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

DUM VY_52_INOVACE_12CH27 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Emise ve výfukových plynech PSM

Emise ve výfukových plynech PSM KATEDRA VZIDEL A MTRŮ Emise ve výfukových plynech PSM #11/14 Karel Páv Působení emisí PSM na člověka a na životní prostředí xid uhličitý C : Bez zápachu Při nadýchání způsobuje zvýšení krevního tlaku Při

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Redukční smog (londýnský): typický pro zimní inverzní období. Oxid siřičitý, oxid uhelnatý, popílek

Redukční smog (londýnský): typický pro zimní inverzní období. Oxid siřičitý, oxid uhelnatý, popílek ARMOSFÉRA Když se řekne ohrožené životní prostředí, často nás napadne otázka: týká se tento problém bezprostředně nás lidí? Kdyby Vliv lidské činnosti na atmosféru: Emise jsou úniky znečišťujících látek

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Skleníkový efekt V této kapitole se dozvíte: Co je to skleníkový efekt. Jaké jsou skleníkové plyny. Co je to tepelné záření. Budete schopni: Vysvětlit

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

VY_52_INOVACE_VK31. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen únor Ročník, pro který je VM určen. 8. ročník

VY_52_INOVACE_VK31. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen únor Ročník, pro který je VM určen. 8. ročník VY_52_INOVACE_VK31 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen únor 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Zdroje

Více

KAPITOLA 9. Města a příroda

KAPITOLA 9. Města a příroda KAPITOLA 9 Města a příroda Hrajete si rádi venku? Pokud žijete ve městě, dobře víte, jak důležitá jsou hřiště a parky, které dětem poskytují prostor na hraní a běhání. Víte už, že města zvyšují teplotu

Více

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_ Obsah 23_ Změny skupenství... 2 24_ Tání... 2 25_ Skupenské teplo tání... 2 26_ Anomálie vody... 4 27_ Vypařování... 5 28_ Var... 5 29_ Kapalnění... 5 30_ Jak určíš skupenství látky?... 7 31_ Tepelné motory:...

Více

Historické poznámky. itý se objevil

Historické poznámky. itý se objevil Historické poznámky pojem skleníkový efekt použil jako první francouzský vědec Jean-Baptist Fourier (1827), který si uvědomil oteplující účinek atmosférických skleníkových plynů první projev hlubšího zájmu

Více

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Komplex otázek a problémů Největší znečisťovatel průmysl a energetika. Řešení od počátku (systematické a komplexní): optimální volba vhodných technologických

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

Modul 02 Přírodovědné předměty

Modul 02 Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,

Více

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů Výfukové plyny pístových spalovacích motorů Hlavními složkami výfukových plynů při spalování směsi uhlovodíkových paliv a vzduchu jsou dusík, oxid uhličitý, vodní pára a zbytkový kyslík. Jejich obvyklá

Více

Vzduch Ochrana ovzduší

Vzduch Ochrana ovzduší Vzduch Ochrana ovzduší Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Atmosféra Obr. 1 Základní

Více

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN je směs kapalných uhlovodíků s pěti až jedenácti atomy uhlíku v řetězci (C 5 - C 11 ). Jeho složení je proměnlivé podle druhu a zpracování ropy, ze které pochází. 60-65%

Více

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety PEVNÁ PALIVA Základní dělení: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety Biomasa obnovitelný zdroj energie u našich výrobků se týká dřeva a dřevních briket Složení

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Vodohospodářské důsledky změny klimatu Příčiny klimatické změny antropogenní x přirozené Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima Příjem sluneční energie

Více