Zpráva o analýze potřeb Analysis Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o analýze potřeb Analysis Report"

Transkript

1 Zpráva o analýze potřeb Analysis Report 1

2 Partneři CESSIT SPI Ana Solange Leal URL: RPIC-ViP, s.r.o. Eva Homolová URL: E.N.T.E.R. Petra Kampf URL: DIT Thomas Cooney URL: AHE Justyna Rodej URL: LAEA Ingrida Mikisko URL: ASSOCIATED PARTNER: APTES Claudia Gonzalez URL: 2

3 Koordinátor Jiří Balcar (RPIC-ViP) Autoři Isabel Aguiar (SPI, Portugalsko) Jiří Balcar (RPIC-ViP, Česká republika) Théo Bondolfi (Aptes, Švýcarsko) Claudia Gonzalez (Aptes, Švýcarsko) Jan Havlena (RPIC-ViP, Česká republika) Milan Kaštan (VŠB Technická univerzita Ostrava, Česká republika) Petra Kampf (E.N.T.E.R., Rakousko) Etain Kidney (DIT, Irsko) Ana Solange Leal (SPI, Portugalsko) Ingrida Mikisko (LAEA, Lotyšsko) Daria Modrzejewska (AHE, Polsko) Rui Monteiro (SPI, Portugalsko) Nina Reiter (E.N.T.E.R., Rakousko) Miguel Santos (SPI, Portugalsko) Jeremy Tinturier (Aptes, Švýcarsko) Návrhy dotazníků a rozhovorů Jiří Balcar (RPIC-ViP) Jan Havlena (RPIC-ViP) Jindřiška Karásková (Specialist Service) Eva Micková (RPIC-ViP) Jazyková korektura Eva Micková (RPIC-ViP) 3

4 Obsah PROJEKT CESSIT 6 ÚVOD 7 STRUČNÝ SOUHRN 9 1. METODOLOGIE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.1 ŠKOLITELÉ OSOBY S NEDOKONČENÝM VZDĚLÁNÍM ŠKOLITELÉ KOMPETENČNÍ MODEL ŠKOLTELŮ TVRDÉ DOVEDNOSTI MĚKKÉ DOVEDNOSTI OSOBNOST ŠKOLITELE VIZUALIZACE KOMPETENČNÍHO MODELU ROZDÍLNÉ ZKUŠENOSTI V RŮZNÝCH ZEMÍCH RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA IRSKO LOTYŠSKO POLSKO PORTUGALSKO ŠVÝCARSKO 63 4

5 3. OSOBY S NEDOKONČENÝM VZDĚLÁNÍM PROFIL NEDOUKŮ ROZDÍLNÉ ZKUŠENOSTI V RŮZNÝCH ZEMÍCH RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA IRSKO LOTYŠSKO POLSKO PORTUGALSKO ŠVÝCARSKO 105 ZÁVĚRY 109 PŘÍLOHY ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. A. KOMPETENČNÍ MODEL ŠKOLITELŮ 115 A.1 TVRDÉ DOVEDNOSTI 115 A.2 MĚKKÉ DOVEDNOSTI 124 B. PROFIL NEDOUKŮ 134 C. DOTAZNÍKY A ROZHOVORY 146 C.1 DOTAZNÍK PRO ŠKOLITELE 146 C.2 ROZHOVOR SE ŠKOLITELI 159 C.3 DOTAZNÍK PRO NEDOUKY 160 C.4 ROZHOVOR S NEDOUKY 165 5

6 Projekt CESSIT V dnešní rychle se měnící společnosti, která vyžaduje flexibilní zaměstnance, nabývá na pracovním trhu stále většího významu schopnost přinášet inovace, kreativita a podnikavost. Jedním z cílů projektu CESSIT je vybavit školitele dospělých nástroji, které jsou pro rozvoj uvedených charakteristik potřebné, zvláště pak mezi osobami, které své vzdělávání předčasně ukončily. Dvouletý projekt financovaný Evropskou komisí započal v říjnu 2009 za účasti šesti evropských zemí: České republiky, Irska, Lotyšska, Polska, Portugalska a Rakouska. Tichým společníkem je také Švýcarsko, kde se rovněž všechny projektové aktivity realizují. Záměrem projektu je navázat kontakt přímo s cílovou skupinou, zejména se školiteli, kteří pracují s osobami s nedokončeným vzděláním. Partnerství je definuje jako všechny, kteří opustili školu dříve než dosáhly legálního věku stanoveném jednotlivými zeměmi anebo nemají platný doklad o nejnižším dosaženém vzdělání. Hlavní cíle projektu: vypracovat podrobnou Zprávu o analýze potřeb školitelů, kteří se věnují uvedené skupině; vymezit a diseminovat Dobré příklady určit školící techniky a metody, které se osvědčily při budování nových kompetencí (zejména tvořivosti a podnikatelského ducha); vyvinout Pokyny pro evropské trenéry a manažery podpořit trenéry při rozvíjení transverzálních kompetencí jakými kreativita a podnikavost jsou a přimět manažery k tomu, aby si uvědomovali, jak jsou tyto kompetence důležité nabídnout Národní workshopy školitelů každá partnerská země nabídne tři workshopy věnované aspektům tvořivosti a podnikavosti a jejich vlivu na trénink a rozvoj kompetencí; nabídnout Evropský seminář prezentující výsledky projektu CESSIT a motivující školitele i manažery ke sdílení zkušeností. 6

7 Naplněním popsaných aktivit chce projektový CESSIT tým pomoci školitelům vylepšit jejich pedagogické přístupy a zvýšit atraktivitu i efektivitu tréninku dospělých. Úvod Pro úspěšné zdokonalování frekventantů existují tři kriteria, tj. pro rozvoj jejich znalostí a dovedností: schopný školitel s rozvinutými měkkými dovednostmi a příslušnou mírou jak obecných tak odborných znalostí; znalost potřeb frekventantů, jejich zázemí, motivace k rozvoji i problémů, se kterými se potýkají, a dovednost využívat těchto znalostí během vzdělávacího procesu; účinné nástroje a vzdělávací metody, které vhodně podporují dosažení žádoucích výukových cílů. Diskuze, šetření a analýza všech výše uvedených dimenzí vzdělávání představují významnou část projektu CESSIT (http://www.spi.pt/cessit/) a jeho úsilí zvýšit efektivitu vzdělávání, zejména pak vzdělávání nezaměstnaných, osob s nedokončeným vzděláním nebo jinak na trhu práce či ve společnosti handicapovaných osob. Tato studie - Už žádní nedouci Zpráva o analýze potřeb - se zaměřuje na první dvě dimenze efektivního vzdělávání, tj. školitele a účastníky. Konkrétně obsahuje: Popis kompetenčního modelu školitele, který pracuje s osobami na trhu práce nebo ve společnosti znevýhodněnými, sdílené zkušenosti zběhlých školitelů při řešení problémů, rozvíjení motivace k inovacím, tvořivosti a podnikavosti i vzdělávací limity. Obecný popis člověka s nedokončeným vzděláním se zaměřením na jeho zázemí, prožitky, problémy, postoje, touhy a další důležité součásti jeho osobnosti. 7

8 Třetí dimenzi účinného vzdělávání, tedy vhodným nástrojům a metodám rozvoje konkrétních součástí osobnosti účastníků, je věnována Příručka dobrých příkladů. Školitelé způsobilí dostát potřebám účastníků a také vzdělávací aktivity, které se přizpůsobují účastníkům, formují podmínky efektivního rozvoje, zejména jde-li o nezaměstnané či lidi na trhu práce a ve společnosti jinak znevýhodněné, ke kterým osoby s nedokončeným vzděláním patří. Tato studie nabízí informace, které podporují vytváření vzdělávacího prostředí, které by pomohlo znevýhodněným osobám snadněji překonat potíže spojené se získáváním nových znalostí a dovedností. 8

9 Stručný souhrn Prezentovaná studie je součástí projektu CESSIT. Cílem celého projektu je poskytnout školitelům nástroje vhodné pro rozvíjení inovativnosti, kreativity a podnikavosti u lidí s nedokončeným vzděláním. To je velmi důležitý úkol a rozsáhlý přístup k problematice je pro jeho smysluplné dokončení nezbytný. Náš přístup k problematice, založený na několika úhlech pohledu, vyžadoval rozsáhlý výzkum a prezentaci výsledků. Cílem této studie - coby součásti kompletního projektu - bylo zmapovat potřeby lidí s nedokončeným vzděláním a stanovit profil jejich úspěšného školitele. Hlavním závěrem je, že koncepce kompetentního školitele (v souladu s úhlem pohledu samotných školitelů) respektuje potřeby lidí s nedokončeným vzděláním (v souladu s průzkumem mezi nimi), avšak na obou stranách existuje několik překážek, které začlenění nedouků na trh práce zpomalují. Tato zpráva zmíněný závěr podporuje, zatímco hlavní body i další závěry jsou shrnuty v tomto stručném souhrnu. Podklady jsou k dispozici v kompletní zprávě. Aby mohl být definován kompetenční model školitele (úspěšného školitele nedouků ), bylo dotazováno 188 odborníků v šesti členských zemích EU. Osloveno bylo rovněž 199 lidí s nedokončeným vzděláním, s cílem rozpoznat jejich problémy, postoje a potřeby. Někteří respondenti projevili zájem o hloubkový rozhovor, aby obšírněji osvětlili zkoumanou problematiku. Hloubkové rozhovory byly realizovány se školiteli i nedouky z České republiky, Irska, Lotyšska, Polska, Portugalska, Rakouska a Švýcarska. Struktura zprávy Struktura zprávy je následující. První kapitola je věnována otázkám metodologickým, druhá kapitola analyzuje osobnost ideálního školitele a třetí se zaměřuje na charakteristiky lidí s nedokončeným vzděláním. 9

10 Je nezbytné zdůraznit několik předpokladů, omezení a premis dříve, než přejdeme k dalším závěrům. Školitelé jsou (z hlediska projektu CESSIT) definováni jako trenéři / učitelé, kteří pracují s nezaměstnanými, nedouky nebo na trhu práce a ve společnosti jinak znevýhodněnými lidmi, a jejichž aktivity vedou k minimalizování nebo snižování skutečného nebo potenciálního vyloučení jejich klientů. Nedouci jsou (z hlediska projektu CESSIT) definováni jako osoby, které opustily školu dříve než ve věku uzákoněném v jejich zemi nebo dříve než získaly nejnižší platný doklad o vzdělání. Experti jsou zkušení školitelé lidí s nedokončeným vzděláním. Nejméně 26 expertů a nejméně 15 nedouků z každé země zajišťuje reprezentativnost závěrů. Buď jak buď, metodologie průzkumu, dotazníky a hloubkové rozhovory jsou dostačující pro další zkoumání. Jiný problém se vyskytl při hodnocení respondentů právní systém, vzdělávací systém a podpůrný sociální systém se v jednotlivých zemích liší. Další závěry této zprávy jsou zakomponovány v následujících řádcích, přičemž první část se věnuje kompetentnímu školiteli a druhá nedoukům a jejich potřebám. Kompetentní školitel Popisujeme-li kompetentního školitele, je zapotřebí uvést tři hlavní oblasti. První se týká jeho hard skills (tvrdých dovedností), druhá soft skills (měkkých dovedností) a třetí část vyhodnocuje hloubkové rozhovory (snahu popsat perfektního školitele podle názorů expertů). V případě školitelů převažuje požadavek universitního vzdělání, přičemž standardní úrovní obecných znalostí a standardní úrovní znalostí odborných se právě tento stupeň vzdělání rozumí. Vyšší úroveň je vyžadována také v případě didaktiky a PC / ICT dovedností. Pokud jde o psychologii, obecný přehled o místním / národním pracovním trhu a sociální práci postačuje standardní úroveň znalostí. Znalost cizího jazyka by měla dosáhnout stupně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 10

11 Požadavky na minimální úroveň měkkých dovedností školitelů, kteří pracující s nezaměstnanými, nedouky a na trhu práce či ve společnosti jinak znevýhodněnými lidmi, jsou relativně vysoké. Nadstandardní úroveň všech dovedností je vyžadována od zkušených a průměrných školitelů a 8 dovedností z 19 u školitelů nových (zbývajících 11 má být na standardní úrovni). Následující měkké dovednosti reprezentují 10 nejdůležitějších (v sestupné posloupnosti): Komunikace Rozvíjejí druhých Sebedůvěra Zákaznická orientace Aktivní přístup Vedení a koordinování týmu Vliv a účinek Odolnost vůči stresu Organizování a plánování Tvořivost Následující popis reprezentuje souhrn názorů odborníků na ideálního školitele. Školitel by měl velmi dobře znát cílovou skupinu, se kterou pracuje, a stejně tak by měl být obeznámen s jejími problémy, původem, kulturou, výzvami, kterým čelí atd. Tato znalost mu umožňuje komunikovat s klienty a řešit problémy, včetně účinného zvládání chování rebelů. Dobrá znalost pracovního trhu a všech nabízených možností také velmi pomáhá, neboť hlavním cílem práce s definovaným typem klientů je připravit je a v optimálním případě rovněž postarat se o praxi na konkrétní profesi. Školitel by měl být během vzdělávání schopen rozpoznat vzdělávací potřeby svých klientů se zřetelem na situaci na trhu práce a nastavit podmínky vzdělávání s ohledem na potřeby a způsobilost klientů. Jeho primární úkoly spočívají v usnadňování a podněcování osobního rozvoje prostřednictvím učení a v motivování klientů k co nejlepšímu výkonu, přičemž vše uvedené by mělo být naplňováno prostřednictvím poradenství, profesionálního vedení a 11

12 povzbudivého učebního prostředí. Všechny popsané aktivity vedou k přímému nabývaní znalostí, dovedností a žádoucích postojů klientů. Kromě obecných i odborných znalostí a bohatých profesionálních i životních zkušeností musí školitel ovládat řadu dovedností měkkých, přičemž tou nejdůležitější je pozitivní vztah k lidem. Nesourodá, a často velmi problematická, cílová skupina vyžaduje skutečně vysoký stupeň empatie, tolerance a trpělivosti. Ty sehrávají roli při porozumění a občas dokonce i při předvídání změn nálady účastníků i reakce na vzdělávání a umožňují zůstat v klidu, když nastane nepříjemná a stresující situace. Uvedené rovněž ukazuje, jak významná je pro školitele odolnost vůči stresu. Pro řešení kritických situací, stejně tak jako pro každodenní spolupráci s účastníky, potřebuje školitel perfektně ovládat komunikační dovednosti, neboť ty jsou zárukou efektivní vzájemné komunikace mezi ním a klienty. Efektivní komunikace, někdy podpořená osobním charismatem nebo autoritou, je úzce spojena s motivováním klientů k tomu, aby překonávali své obavy a své osobnosti rozvíjeli. Nosníkem celého procesu je školitelův optimismus a víra v účastníkovu úspěšnost. Školitelé musí být flexibilní, musí mít otevřenou mysl a musí být tvůrčí. To jim umožňuje přizpůsobovat se nejrůznějším situacím, ke kterým při interakci se studenty dochází; upravovat styl výuky podle specifik konkrétních studentů; být otevřený vůči změnám a přicházet s novými nápady a řešeními. Sebedůvěra a hlavně důvěra ve své vlastní vzdělávací počiny jsou rovněž nutné, protože motivace školitele je nezbytnou podmínkou houževnatosti při dosahování vzdělávacích cílů. Výše uvedený výčet osobnostních charakteristik koresponduje s nejdůležitějšími hledisky expertů. Experti se podělili o své nástroje při řešení problémů, motivování k růstu i další důležité části vzdělávacího procesu nedouků. Vybrané nástroje / postoje jsou uvedeny v závěrech, bližší specifikace nástrojů je k dispozici v podkapitole 2.2. Osoby s nedokončeným vzděláním 12

13 Osoby s nedokončeným vzděláním ( nedouci ), jak již bylo zmíněno, vyplňovaly dotazníky a účastnily se hloubkových rozhovorů, avšak velikost vzorku nebyla dostačující, takže žádné zásadní závěry představeny nejsou. Uvedené údaje by měly být považovány za informace o rysech, které jsou pro nedouky příznačné. Nejčastěji dosažený stupeň vzdělání respondentů odpovídá 2. stupni ISCED % respondentů dosáhlo tohoto nebo nižšího stupně vzdělání. Nízký stupeň vzdělání je charakteristický také pro jejich rodiče, avšak není to tak zjevné (v porovnání s nedouky ). Nedouci se vyznačují specifickými charakteristikami, které pravděpodobně jejich zaměstnatelnost snižují. Asi jednu třetinu respondentů tvořili lidé mladší 20 let, jedna čtvrtina byla nezaměstnaná déle než rok a přes 19 % respondentů mělo pracovní zkušenost kratší než 1 rok. Nedostatečné vzdělání jde ruku v ruce s nedostatkem pracovních příležitostí, nemožností udělat kariéru, pracovní nejistotou. Status nedouka je svázán s nízkou mzdou, nízkou životní úrovní, závislostí na rodičích, obavami z budoucnosti a neschopností založit či podporovat rodinu. V odpovědích nedouků lze najít dvojitý vztah mezi úrovní příjmu a vzdělávacími aktivitami. Výše mzdy dostatečný tlak na zvyšování vzdělávacích cílů nevytváří, což se odráží v touze nedouků vyšší vzdělání mít (80.6 %), zatímco obvykle nepodnikají žádné kroky, aby tuto touhu naplnili. Na straně druhé, nízká mzda neumožňuje pokrýt výdaje se studiem spojené, takže vede ke konzervaci stávající úrovně vzdělání. Vedle problémů finančních a negativních postojů k dalšímu vzdělávání jsou (podle respondentů)dalšími důvody: nedostatek studijního talentu, nejasné perspektivy vzdělávání, nedostatek času, rodinné povinnosti. 13

14 Převládajícími důvody, proč nedouci vzdělávací proces opustili, jsou stress a tlak na jejich výkon, neuvědomělost praktického využití vyučovaných předmětů, požadavek na získání skutečného místa a vydělávání peněz. Nedouci své vzdělání ukončili, přestože si své budoucí špatné pozice na trhu práce byli obecně vědomi. Pozitivní vzpomínky spojené se vzděláváním se pojí s jejich sociálním postavením mezi vrstevníky a praktickými předměty. Hodnocení osobností školitelů při běžném vzdělávání a rekvalifikacích se lišily (z pohledu nedouků ). Školitelé běžného vzdělávání byli považováni za autoritativní osoby s nedostatkem empatie pro potřeby nedouků a předměty byly shledávány jako převážně teoretické, což nabouralo spojení mezi předmětem a účastníkovou budoucí kariérou. Učení se čiré teorii nazpaměť, aniž by v ní byl spatřován užitek pro budoucí život, způsobovalo frustraci a demotivaci nedouků k pokračování ve studiu. Asi polovina respondentů absolvovala rekvalifikační nebo vzdělávací kurz. Většina z nich se k této zkušenosti v porovnání s jejich předchozí školní docházkou vyjádřila pozitivně, jak pokud jde o vzdělávací prostředí, tak i osobnost školitele. Neexistují výrazné rozdíly mezi názory expertů a nedouků na to, jaký by kompetentní školitel měl být. Jestliže se tedy nedouci účastní kurzů nebo rekvalifikace na základě vlastní motivace, jsou převážně spokojeni. Osobnost školitele sehrává klíčovou roli pro vnější motivování, ale jakákoliv snaha školitele musí být doplněna vůlí účastníka. Lze očekávat nedostatek účastníků, pokud je primární motivace nedouků založena na finančních stimulech a je-li nedouk vyslán na kurz úřadem práce, aniž by byla vyšetřena jeho osobnost. Výše uvedené snad podává dostatečný obrázek o složitosti problematiky, kterou se tato studie zabývá. Na tomto místě by autorský tým chtěl vyjádřit své přesvědčení, že tato zpráva bude pro čtenáře užitečná a inspirující. 14

15 1. Metodologie Jak už bylo zmíněno, tato studie se skládá ze dvou částí, které se týkají popisu požadovaných vlastností i zkušeností školitelů a vlastností, postojů a vzdělávacích potřeb osob, které školu opustily předčasně ( nedouků ). Veškeré závěry vycházejí dat získaných z dotazníkových průzkumů a rozhovorů s oběma cílovými skupinami, tedy školiteli a nedouky. Následující odstavce obsahují základní popis metod, jež byly v průzkumech použity a vzorků respondentů. 1.1 Školitelé Školitelé jsou pro účel projektu CESSIT definováni jako trenéři / učitelé, kteří pracují s nezaměstnanými, s osobami s předčasně ukončeným vzděláním nebo s lidmi jinak na trhu práce či ve společnosti znevýhodněnými. Jejich aktivity vedou k minimalizaci či snížení skutečného nebo potenciálního vyřazení jejich klientů ze společnosti. Účelem této studie byla tvorba kompetečního modelu školitele, který pracuje s nezaměstnanými, nedouky nebo s lidmi na trhu práce nebo ve společnosti jinak znevýhodněnými, a sdílení zkušeností, které se týkají řešení problémů, rozvoje motivace k inovacím, tvořivosti a podnikání, mezí vzdělávání a jejich porušování. Kompetenční model, který poskytuje informace o minimální úrovni tvrdých a měkkých dovedností požadovaných pro vysoce kvalitní pracovní výkon školitelů, byl vytvořen na základě metodologie používané náborovou agenturou Specialist Service s.r.o. (http://www.specialist.cz), která byla upravena do formy dotazníku (viz příloha, kapitola C.1). Kompetenční model vychází ze znaleckých posudků expertů, tj. z názorů zkušených školitelů, s tím, že minimální počet expertů z jedné země byl 30 (Rakousko, ČR, Irsko, Lotyško, Polsko, Portugalsko). Strukturu expertů v závislosti na zemi ukazuje tabulka

16 Tabulka 1.1 Počet expertů zapojených do tvorby kompetenčního modelu EU6 Rakousko ČR Irsko Lotyšsko Polsko Portugalsko Počet expertů Kompetenční model poskytuje informace o minimální úrovni tvrdých a měkkých dovedností nutných k vysoce kvalitnímu výkonu školitelů tak, jak už bylo uvedeno výše. Vzhledem k tomu byl model vytvořen pro 3 úrovně školitelů: nový školitel - nový trenér/ učitel, který právě začal s touto prací, průměrný školitel - trenér / učitel s tříletou praxí, zběhlý školitel - velmi zkušený a kvalifikovaný trenér / učitel Tvrdé a měkké dovednosti byly hodnoceny podle stupnice od 0 do 5, popis konkrétních úrovní je popsán následovně: úroveň 0 - nevědomost, bez znalostí a dovedností, úroveň 1 - nedostatečná úroveň, chybí mnoho základních znalostí a dovedností nutných k výkonu, úroveň 2 - minimální (základní) úroveň, existuje však mnoho oblastí pro zlepšení a rozvoj, základní znalosti a dovednosti, úroveň 3 - dostatečná (standardní) úroveň, stále ještě existují oblasti pro zlepšení a rozvoj silných stránek i minimalizaci nedostatků, úroveň 4 - optimální (nadstandardní) úroveň, vynikající výkon, dobré znalosti a rozvinuté dovednosti, stále však existují 'malé' oblasti hodné zlepšování, úroveň 5 - vynikající úroveň, bez další potřeby se zlepšovat. Výsledky jednotlivých zemí byly vyhodnoceny jednotlivě. Detailní výsledky jsou k dispozici v příloze A. Text studie je věnován výsledkům EU6, které byly vypočítány jako průměrné hodnoty za Rakousko, ČR, Irsko, Lotyško, Polsko, Portugalsko. Tento přístup, vylučuje potenciální 16

17 předpojatost způsobenou různým počtem expertů v jednotlivých zemích a zajišťuje rovné postavení všech zúčastněných zemí (ovlivňují výsledky EU6 stejnou měrou). Experti, kteří chtěli sdílet své zkušenosti s ostatními, se mimo jiné podíleli na hloubkových rozhovorech, přičemž počet expertů byl stanoven na pět z každé země. Výsledky interview jsou k dispozici nejen za šest zemí Evropské Unie (Rakousko, ČR, Irsko, Lotyško, Polsko, Portugalsko), ale také Švýcarsko. Podklad pro rozhovor byl polostrukturovaný, tedy témata a některé vstupní otázky byly určeny (viz Příloha, kapitola C2), přičemž rozhovor se mohl rozvinout podle potřeb tazatele a komunikativnosti expertů. Rozhovory se zaměřily na: řešení problémů, rozvoj motivace, inovativnosti, kreativity a podnikání, limity vzdělání a jejich narušování, představu o úspěšném školiteli. 1.2 Osoby s nedokončeným vzděláním Nedouci jsou pro účel projektu CESSIT definováni jako osoby, které opustily školu před dosažením zákonného věku (dle jejich státní příslušnosti) nebo před dokončením nejnižšího možného státem uznaného vzdělání. Cílem druhé části této studie je tvorba obecného popisu nedouků, přičemž tento popis musí poskytnout základní znalost o pozadí, zkušenostech, postojích, problémech, tužbách a jiných vlastnostech osobností nedouků, což povede k lepšímu pochopení a následnému cílení nástrojů, které bude projekt CESSIT vytvářet. Profil nedouků byl vytvořen na základě odpovědí 199 respondentů ze šesti zemí EU tak, jak ukazuje tabulka 1.2. Rozsah vzorku respondentů, stejně tak jako překážky spojené s identifikováním nedouků, je podle výše uvedené definice specifický pro zúčastněné země 17

18 kvůli rozdílným vzdělávacím a právním systémům. Ty ovlivňují homogenitu vzorku a limitují informační hodnotu výsledků. Kvůli zmíněným důvodům nereprezentují výsledky celou skupinu nedouků v EU, ale nabízejí spíše informace o trendech (pravděpodobných charakteristikách) pro nedouky příznačných než jejich důsledný popis platný pro Evropu. Tabulka 1.2 Počet respondentů EU6 Rakousko ČR Irsko Lotyšsko Polsko Portugalsko Počet respondentů Pro základní popis sociálního pozadí, stavu trhu práce a postojů nedouků k dalšímu vzdělání byl použit dotazník (viz Příloha, kapitola C. 3), přičemž minimální počet respondentů vzorové skupiny za jednotlivé země byl 15. Výsledky dotazníkového šetření jsou k dispozici nejen zmíněným šesti zemím EU (Rakousko, ČR, Irsko, Lotyško, Polsko, Portugalsko), které byly využity pro kalkulaci celkové hodnoty EU6, ale také Švýcarsku. Specifické hodnoty jednotlivých zemí jsou k mání v Příloze B, zatímco výsledky Švýcarska jsou v poznámce pod každou tabulkou. Výpočet EU6, jakožto průměr hodnot za Rakousko, ČR, Irsko, Lotyško, Polsko, Portugalsko, vylučuje potenciální předpojatost způsobenou různým počtem respondentů v jednotlivých zemích a zajišťuje rovné postavení všech zúčastněných zemí (ovlivňují výsledky EU6 stejnou měrou). Další informace o člověku s předčasně ukončeným vzděláním, jeho problémech, potenciálním vývoji i pohnutkách byly zjišťovány prostřednictvím hloubkových rozhovorů, přičemž minimální počet dotazovaných za jednotlivé země byl pět. Výsledky jednotlivých interview jsou k dispozici nejen šesti zemím EU (Rakousko, ČR, Irsko, Lotyško, Polsko, Portugalsko), ale také Švýcarsku. Návrh pro rozhovor byl polostrukturovaný, tedy témata a některé vstupní otázky byly určeny 18

19 (viz Příloha, kapitola C4), přičemž se rozhovor mohl rozvinout podle potřeb tazatele a otevřenosti dotazovaných. Rozhovory se zaměřily na: postoj ke škole a vzdělání, osobnosti školitelů z úhlu pohledu nedouků, zkušenosti s rekvalifikací, nadání a jeho využití, budoucnost a touhy. 19

20 2. Školitelé Školitelé jsou pro účely projektu CESSIT definováni jako trenéři / učitelé, kteří pracují s nezaměstnanými, nedouky nebo na trhu práce a ve společnosti jinak znevýhodněnými lidmi, a jejichž aktivity vedou k minimalizování nebo snižování skutečného nebo potenciálního vyloučení jejich klientů. Jaký má školitel být? Jak vypadá jeho práce? Jakým problémům čelí? Toto je pár jednoduchých otázek, na které se projekt CESSIT snaží nalézt odpovědi. Aby se tak stalo, experti ze šesti zemí EU byli požádáni, aby vyjádřili své názory týkající se nezbytné úrovně tvrdých a měkkých dovedností školitelů a aby své zkušenosti z práce s klienty sdíleli, čímž poskytli vhled do povahy často nesnadné práce s uvedenými znevýhodněnými skupinami, včetně problémů a hranic vzdělávání. Popis situace ve Švýcarsku (viz kapitola 2.2.7) představuje doplňující informace k výsledkům šesti zemí EU. 2.1 Kompetenční model školitele Kompetenční model školitele lze nalézt např. v publikaci Competence at Work: Models for Superior Performance (SPENCER, L. M., SPENCER, S.M.) 1, kde je popsán obecný model pro profese napomáhající péči o člověka. Zahrnuje učitele všech stupňů vzdělávání, zdravotní sestry, lékaře, organizačně účelové konzultanty, protialkoholické poradce. Obecný kompetenční model pro profese nápomocné péči o člověka lze shrnout tímto citátem (SPENCER, L. M., SPENCER, S.M. Competence at Work: Models for Superior Performance. str ): I když žádná z osobních kompetencí (sebeovládání, sebedůvěra, flexibilita, věrnost organizaci a další individuálně unikátní kompetence dospělého jedince jako přesné sebehodnocení a schopnost rozeznat vhodné zaměstnání) nebyla sama o sobě nejdůležitější, rejstřík osobních kompetencí zahrnuje asi čtvrtinu indikátorů chování žádoucího u profesionálů 1 SPENCER, L. M., SPENCER, S.M. Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley & Sons, p. ISBN X. 20

21 v oblasti péče o lidi. Oproti tomu v jiných generických modelech tento rejstřík představuje maximálně osminu celkového rozsahu; patří tedy k jednotkám nejmenším, nikoli největším. Takovýto důraz lze docela dobře ospravedlnit tím, že tito lidé používají vlastní osobnost, individuální reakce, postoje a názory coby nezbytné prostředky vykonávání vlastní práce. Zajímavé bylo v tomto případě zahrnutí manažerských kompetencí, tedy rozvíjení jiných, týmová práce a řízení, neboť žádná z pracovních funkcí ve vzorku neobsahovala oficiální manažerské povinnosti (vyřazena byla např. studie o dozoru zdravotního personálu). Svým způsobem učitelé, ošetřovatelé a poradci skutečně manažersky řídí své studenty či pacienty. V modelu pro lékaře nebyly žádné manažerské indikátory. Rejstřík výkonnosti a aktivity se u profesí péče o člověka vyskytuje méně často než u profesí ostatních. Tabulka 2.1 ukazuje model kompetence pro profese nápomocné péči o člověka. Tabulka 2.1 Generický model kompetence pro profese nápomocné v péči o člověka Závažnost Kompetence Vliv a účinek Vzbuzuje důvěryhodnost Upravuje prezentaci i slovní prostředky pro daného posluchače Taktika osobního ovlivňování Užívá příklady, anekdoty, gestikulaci a tón hlasu Rozvíjení jiných Novátorské metody při výuce Pružná reakce na individuální potřeby Věří potenciálu studentů Vzájemné porozumění Umí naslouchat problémům jiných Sleduje náladu a pocity jiných, vnímá gestikulaci a řeč těla Je si vědom toho, co jiné zajímá, co potřebují a jaké je jejich pozadí Dokáže proniknout do dlouhodobě platných podmínek jednotlivce Sebedůvěra Věří vlastním schopnostem a rozumu Hlásí se k problémům a nedostatkům Klade otázky svým nadřízeným, předkládá návrhy Sebeovládání Nezatahuje emoce do své práce Nezadává si nevhodným způsobem s klienty apod. (odolnost vůči stresu, vytrvalost, smysl pro humor) 21

22 Jiné osobní dovednosti Zná sám sebe, učí se z chyb Vhodnost zaměstnání: je v práci rád Věrnost organizaci: přizpůsobuje se úkolům celku Družnost: opravdu má rád lidi Od jiných očekává jen dobré Profesní znalosti Své znalosti aplikuje a neustále rozšiřuje U lékařů: nepřestajné doplňování odborných znalostí Orientace na zákazníka Zjišťuje skryté potřeby a vychází jim vstříc Zabývá se otázkami, požadavky a stížnostmi Týmová práce a spolupráce Žádá o nápady a názory, spolupracuje s ostatními Analytické myšlení Vidí souvislosti a činí úsudek Systematicky rozebírá složité problémy Koncepční myšlení Rozeznává schémata a používá koncepty k analýze situací Vytváří spojitosti a teorie Zjednodušuje a vysvětluje obtížnou látku Iniciativa Dělá víc, než se od něj v práci vyžaduje (V kritické situaci reaguje rychle a rozhodně) Flexibilita Přizpůsobuje svůj styl a taktiku daným podmínkám Přímost / Asertivita Stanoví limity, dokáže říci ne S problémovým chováním se vyrovnává bez otálení Zdroj: SPENCER, L. M., SPENCER, S.M. Competence at Work: Models for Superior Performance. s Pozn. 1: Podrobnosti viz SPENCER, L. M., SPENCER, S.M. Competence at Work: Models for Superior Performance. Tento obecný kompetenční model, který zahrnuje učitele, zdravotní sestry, lékaře, organizačně výkonové a protialkoholní konzultanty, nabízí pouze hrubý náčrt kompetencí potřebný pro pracovní výkon školitelů tak, jak jsou definováni pro účel projektu CESSIT. Protože školitelé (trenéři / učitelé), kteří pracují s nezaměstnanými, nedouky nebo dalšími znevýhodněnými lidmi reprezentují velmi svérázný typ učitele / trenéra. Lze se domnívat, že jejich pracovní výkon vyžaduje specifické kompetence a obecný výše uvedený model odpovídá pouze částečně. 22

23 Tento předpoklad vedl k vytvoření kompetenčního modelu školitelů, kteří pracují s nezaměstnanými, nedouky nebo dalšími znevýhodněnými lidmi a jejichž aktivity směřují ke zmenšování a snižování skutečné či potenciální sociální exkluze jejich klientů. Byl vytvořen za účasti mnoha expertů, tj. osob s bohatými zkušenostmi s výukou a rozvíjením osob, které patří k popsaným cílovým skupinám. Podělili se o své názory na nezbytné znalosti a dovednosti i jejich úrovně, a to v případě nových, průměrných a zkušených školitelů. Kompetenční model školitele vzešel z názorů 188 expertů ze šesti zemí EU. Podrobnosti o jejich složení jsou uvedeny v tabulce 1.1. Následující kapitoly popisují kompetenční model školitelů. Zatímco první kapitola je zaměřena na tvrdé dovednosti školitelů, druhá se věnuje dovednostem měkkým. Úrovně dovedností, které kompetenční model obsahuje, odpovídají minimálním požadavkům, které jsou potřebné pro přijatelný pracovní výkon Tvrdé dovednosti Převládá požadavek univerzitního vzdělání školitelů, přičemž se standardní úrovní obecných znalostí a standardní úrovní znalostí specifických rozumí shoda s tímto stupněm vzdělání. Nadstandard je požadován, pokud jde o didaktiku a PC/ICT dovednosti. V případě psychologie, obecného přehledu o pracovním trhu a sociální práce, postačuje standardní úroveň znalostí. Znalost cizího jazyka by měla dosáhnout stupně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Další podrobnosti uvádí tabulka

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

ROZVOJEM KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ K ÚSPĚCHU. EDUCA 30. října 2008, Liberec Rozdíl je v lidech

ROZVOJEM KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ K ÚSPĚCHU. EDUCA 30. října 2008, Liberec Rozdíl je v lidech ROZVOJEM KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ K ÚSPĚCHU RPIC-VIP = ROZDÍL JE V LIDECH RPIC-ViP s.r.o. založena v roce 1998 (1991) devět poboček v České republice: Ostrava, Karviná, Havířov, Nový Jičín, Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Emoční inteligence Připravila: Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Jak ovlivňují emoce můj výkon? Jaká je souvislost mezi

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Jaroslav Zelený, IBM ČR, Lubomír Popelínský, MU FI Jaroslav Zelený, IBM ČR 2010 IBM Corporation Obor informačních technologií prochází

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů 1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika 2. Řízení znalostí a kvality 3. Vzdělávací potřeby a cíle plánování vzdělávání 4. Aktuální trendy a nové technologie 5. Příležitosti a hrozby (případové

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více