Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005"

Transkript

1 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb., ve věci přezkoumání rozhodnutí a úkonů zadavatele společnosti Institut klinické a experimentální medicíny, se sídlem Vídeňská 1958/9, Praha 4, za níž jedná Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., ředitel společnosti, učiněných při zadávání veřejné zakázky Likvidace odpadu včetně odpadu nebezpečného zadané výzvou ze dne podle 49 zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na kterou zadavatel uzavřel dne Smlouvu o dodávkách a odstraňování specifických odpadů ze zdravotnického zařízení, odpadů z výzkumu, diagnostiky, léčení a prevence zvířat a zařízení pro prodej nebo distribuci léčiv uzavíranou v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění se společností Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov u Prahy, se sídlem Máchova 400, Benešov u Prahy, rozhodl takto: Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Praha při zadání veřejné zakázky Likvidace odpadu včetně odpadu nebezpečného porušil závažným způsobem ustanovení: 3 v návaznosti na 49 odst. 2 písm. b) posledně citovaného zákona tím, že zakázku zadal výzvou podle 49 odst. 2 písm. b) cit. zákona, aniž by k tomu byly splněny podmínky, stanovené zákonem, 49 odst. 4 písm. d) posledně citovaného zákona, neboť výzva zadavatele neobsahovala lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni,

2 49 odst. 9 posledně cit. zákona tím, že nevyloučil uchazeče o veřejnou zakázku Nemocnici Rudolfa a Stefanie, Benešov u Prahy, se sídlem Máchova 400, Benešov u Prahy který nesplnil požadavky stanovené zadavatelem pro uvedení nabídkové ceny a uzavřel s tímto uchazečem smlouvu na realizaci VZ. Za zjištěná závažná porušení zákona o zadávání veřejných zakázek se zadavateli společnosti Institut klinické a experimentální medicíny podle 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb., ukládá pokuta ve výši ,- Kč (slovy třináct tisíc korun českých). Uložená pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol Odůvodnění Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ), který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb. (dále jen zákon ve znění pozdějších předpisů ), na základě obdržených kontrolních zjištění odboru kontroly Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne získal informace o postupu Institutu klinické a experimentální medicíny, se sídlem Vídeňská 1958/9, Praha 4 (dále jen zadavatel ), při zadávání zakázky Likvidace odpadu včetně odpadu nebezpečného. V kontrolním zjištění bylo uvedeno, že zadavatel zaslal písemnou výzvu jen třem zájemcům a neuzavřel smlouvu na podkladě písemné výzvy učiněné pěti zájemcům, dále ve výzvě neurčil lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, nevyloučil z další účasti všechny uchazeče, kteří nesplnili požadavek na zpracování nabídkové ceny a nezveřejnil na centrální adrese text výzvy k podání nabídky. Na základě těchto skutečností si orgán dohledu vyžádal od zadavatele dokumentaci k předmětné zakázce Likvidace odpadu včetně odpadu nebezpečného. Z předložené dokumentace vyplývá, že zadavatel zveřejnil dne v Obchodním věstníku č. 36/2003 oznámení o tom, že hodlá zadat veřejnou zakázku na odvoz a likvidaci nemocničního odpadu (s dobou plnění tři roky) způsobem podle 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen zákon ). Zájemci mohli svou žádost o zaslání výzvy podat do do hodin. Výzvu ze dne k předložení nabídky na veřejnou zakázku podle 49 zákona zaslal zadavatel třem zájemcům, kteří v daném termínu projevili o zakázku zájem a sice společnostem AHV ekologický servis, s. r. o., Praha, Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov 2

3 a společnosti Rumpold, s. r. o., Praha. Zájemci převzali výzvy k předložení nabídky dne Ve lhůtě do do hodin, stanovené pro předložení nabídky předložili nabídky společnosti AHV ekologický servis, s. r. o., Praha, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a společnost Rumpold, s. r. o., Praha, o čemž svědčí i zápis z otevírání obálek ze dne a zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne V posledně jmenovaném zápise je v části posouzení konstatováno, že žádný z uchazečů nesplňuje požadavek na zpracování nabídkové ceny stanovený ve výzvě k předložení nabídky (tedy údaj nabídkové ceny likvidace odpadu v souhrnu za tři roky). Na závěr komise (ustanovená zadavatelem) doporučila zadavateli vyloučit všechny nabídky (z důvodu nesplnění podmínky zadavatele pro stanovení nabídkové ceny) a zakázku zrušit. Ze zápisu ze dne vyplývá, že zadavatel nesouhlasil s výše uvedeným doporučením zakázku zrušit a na základě jeho rozhodnutí byli uchazeči Rumpold, s. r. o., Praha a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov dopisem ze dne požádáni o nové předložení nabídkové ceny formou stanovenou ve výzvě. Uchazeč AHV ekologický servis, s. r. o., Praha, byl vyloučen z další účasti na veřejné zakázce pro nesplnění kvalifikačních předpokladů a dále že nebyl doložen souhlas s provozováním zařízení konečného odstraňovače. Oznámení o vyloučení uchazeče ze dne obdržel tento uchazeč dne Jak vyplývá z prohlášení uchazeče Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov ze dne , zaslaného zadavateli na základě jeho požadavku o uvedení ceny ve formě požadované v zadání veřejné zakázky, jednalo se o nabídkovou cenu ve výši Kč včetně DPH pro plnění na tři roky při kalkulovaném ročním množství cca 250 tun odpadu za rok. Základní nabídková cena tohoto uchazeče ve výši 5,355 Kč včetně 5 % DPH (5,10 Kč bez DPH) pak byla základem pro uzavření předmětné smlouvy se zadavatelem. Na základě obdržených odpovědí obou oslovených uchazečů zadavatel vyhodnotil jako nejvhodnější nabídku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, což také uchazečům sdělil svým oznámením o výběru nejvhodnější nabídky ze dne , které tito převzali dne Smlouvu o dodávkách a odstraňování specifických odpadů ze zdravotnického zařízení, odpadů z výzkumu, diagnostiky, léčení a prevence zvířat a zařízení pro prodej nebo distribuci léčiv, uzavíranou v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, (dále jen smlouva ) uzavřel zadavatel s uchazečem Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov dne Cena za svoz a odstranění l kg odpadu včetně fakturace ve smlouvě sjednaná, činila 5,10 Kč bez DPH. Cena byla sjednána jakožto neměnná po dobu trvání smluvního vztahu, tedy pro dobu tří let, s výjimkou vlivu úředně vyhlášeného koeficientu inflace. Vyjádření zadavatele k šetřené veřejné zakázce ze dne obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ) spolu se zaslanou dokumentací. Zde zadavatel uvádí, že uchazeče pro nesplnění podmínek nevyloučil proto, že všichni tři uchazeči v určení nabídkové ceny chybovali stejně. Na tomto místě dále zadavatel uvádí, že nepostupoval přísně podle zákona, ale postupoval s péčí řádného hospodáře, nikoho nediskriminoval a všem zachoval stejné podmínky. K otázce zaslání výzvy k podání nabídky třem zájemcům zadavatel uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že na veřejné oznámení o úmyslu zadat veřejnou zakázku odpověděli pouze tři zájemci, lze de facto takovou výzvu považovat za výzvu podle 49 odst. 2 písm. b) zákona. 3

4 Po přezkoumání uvedených skutečností získal orgán dohledu pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem a zahájil proto správní řízení z vlastního podnětu. Orgán dohledu v oznámení zahájení správního řízení zaslal zadavateli jako jedinému účastníkovi řízení oznámení o zahájení správního řízení podle 58 zákona ve znění pozdějších předpisů (dopis č.j. VZ/S61/05-152/1533/05-Pr ze dne ), které zadavatel obdržel dne Tímto dnem bylo správní řízení zahájeno. Orgán dohledu v oznámení seznámil zadavatele s pochybnostmi o správnosti jeho postupu spočívající v tom, že zadavatel neuzavřel smlouvu na podkladě písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům, dále že výzva k podání nabídky neobsahovala lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Orgán dohledu poskytl zadavateli lhůtu k vyjádření se k oznámení zahájení správního řízení s tím, že tyto skutečnosti budou podkladem pro rozhodnutí, a poskytl mu možnost se k nim vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Zadavatel se k zahájení správního řízení vyjádřil dopisem ze dne Ve svém vyjádření zadavatel uvádí k předmětné uzavřené smlouvě, že vzhledem k tomu, že nebylo možno přesně stanovit vyprodukování nemocničního odpadu, byla určena cena za 1 kg svozu a odstranění odpadu ve výši 5,10 Kč + DPH s tím, že byl proveden předběžný odhad velikosti ročního objemu odpadu ve výši 250 tun. Takto pak byla posuzována i nabídková cena. K nezveřejnění textu výzvy na Centrální adrese zadavatel uvedl, že provedeným interním šetřením nebyl dohledán žádný doklad, který by potvrzoval, že text výzvy k podání nabídky dle 49 odst. 15 zákona byl na centrální adrese zveřejněn, případně na centrální adresu odeslán. Současně zadavatel sdělil, že na základě zveřejnění záměru zakázku zadat v Obchodním věstníku obdržel žádost o zaslání výzvy k podání nabídky od tří zájemců. Na základě této skutečnosti byla tato veřejná zakázka vyhodnocena jako zakázka specializovaná a výzva byla odeslána zájemcům třem. Orgán dohledu přezkoumal případ ve všech souvislostech, po zhodnocení všech podkladů včetně stanovisek zadavatele, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel závažně porušil zákon tím, že nezadal veřejnou zakázku postupem dle zákona, k čemuž uvádí následující. Podle 3 odst. 1 zákona k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vyhlašuje zadavatel obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Při obchodní veřejné soutěži postupuje zadavatel podle obchodního zákoníku, pokud zákon nestanoví jinak. Z odst. 4 3 zákona dále vyplývá, že uzavření smlouvy na veřejnou zakázku jiným způsobem než na základě obchodní veřejné soutěže podle odstavce 1 je přípustné pouze při splnění podmínek stanovených v části třetí tohoto zákona. Podle 49 odst. 1 zákona u veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty přesáhne Kč, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, a Kč v ostatních případech a nepřesahuje částky stanovené v 3 odst. 2 a 3, může zadavatel uzavřít smlouvu na podkladě písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům. 4

5 Podle 49 odst. 2 písm. b) zákona uzavření smlouvy na podkladě písemné výzvy zaslané zadavatelem zájemcům o veřejnou zakázku, přesáhne-li výše budoucího peněžitého závazku částku stanovenou v 49 odst. 1, se připouští dále v případě, jde-li o specializovanou veřejnou zakázku. Z ustanovení 49 odst. 3 písm. b) zákona vyplývá, že zadavatel u zakázky podle 49 odst. 2 písm. b) zákona zasílá výzvu k podání nabídek všem zájemcům poskytujícím plnění specializované veřejné zakázky v České republice. V šetřeném případě byla předmětem plnění veřejné zakázky Likvidace odpadu včetně odpadu nebezpečného. Celková výše peněžitého závazku, který zadavateli vznikl, činila ,- Kč včetně DPH pro plnění na tři roky při kalkulovaném ročním množství cca 250 tun odpadu za rok, jak uvádí ve svém prohlášení k upřesnění ceny dle podmínek výzvy zadavatele ze dne vybraný uchazeč Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, se kterým byla uzavřena smlouva dne na dobu 3 let s účinností od Základní nabídková cena tohoto uchazeče byla dle uzavřené smlouvy sjednána ve výši 5,355 Kč včetně 5 % DPH (5,10 Kč bez DPH) za odstranění 1 kg odpadu. Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že smluvní vztah s uchazečem Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov byl ukončen dne Celková částka, vyplacená zadavatelem na předmět zakázky za dobu účinnosti trvání předmětné smlouvy (tedy od do ) činila včetně DPH celkem ,80 Kč. Na základě vyžádání bližších informací orgánem dohledu k důvodu ukončení smlouvy bylo zadavatelem sděleno, že výpověď byla dána v souladu s platnou smlouvou a bližší informace zadavatel nesdělil. K tvrzení zadavatele, že s ohledem na to, že obdržel jako reakci za zveřejnění záměru zadat předmětnou veřejnou zakázku v Obchodním věstníku žádosti o zaslání výzvy k podání nabídky od tří subjektů, byla veřejná zakázka vyhodnocena jako specializovaná a výzva k podání nabídky byla tedy odeslána třem zájemcům, orgán dohledu uvádí, že podle 49 odst. 2 písm. b) zákona se uzavření smlouvy na podkladě písemné výzvy zaslané zadavatelem zájemcům o veřejnou zakázku, přesáhne-li výše budoucího peněžitého závazku částku stanovenou v 49 odst. 1, připouští v případě, jde-li o specializovanou veřejnou zakázku. V předmětném případě výše budoucího peněžitého závazku nepřesáhla limit stanovený v 49 odst. 1 zákona, ani se nejednalo o veřejnou zakázku specializovanou. Specializovaná zakázka je definovaná v 2 písm. m) zákona jako zakázka, kterou může pro zadavatele provést pouze omezený okruh zájemců majících k tomu příslušné oprávnění k podnikání, nejvýše však sedm. V tomto případě je však počet zájemců, majících příslušné oprávnění k podnikání (tj. nakládání s nebezpečnými odpady) v této oblasti v ČR vyšší než sedm. Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že pro jiné nemocnice plní obdobné veřejné zakázky více subjektů. Tím, že zadavatel zadal veřejnou zakázku způsobem podle 49 odst. 2 písm. b) zákona závažně porušil ustanovení 3 v návaznosti na 49 odst. 2 písm. b), neboť pro použití citované formy zadání veřejné zakázky nebyly splněny podmínky stanovené zákonem. Závažnost porušení zákona zadavatelem spočívá v tom, že zadavatel nedodržel minimální počet vyzvaných zájemců stanovený zákonem, čímž omezil soutěž o veřejnou zakázku. Pokud by zadavatel vyzval k podání nabídky více zájemců, mohl obdržet více nabídek a není vyloučeno, že by obdržel i ekonomicky výhodnější nabídku, než byla nabídka vybraného uchazeče. 5

6 Podle 49 odst. 4 písm. d) zákona výzva k podání nabídky podle odstavce 1 nebo 2 musí shodně pro všechny zájemce obsahovat lhůtu, po kterou jsou vymezení uchazeči svými nabídkami vázáni. Výzva zadavatele ze dne tento požadavek, vyplývající ze zákona neobsahuje, čímž zadavatel závažně porušil zákon, neboť výzva neobsahuje jednu z podstatných náležitostí stanovených zákonem. Uvedení lhůty, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni zajišťuje povinnost uchazečů po stanovenou dobu uzavřít smlouvu, a to v rozsahu své nabídky. Podle 49 odst. 9 zákona nabídku uchazeče zadavatel posoudí podle 2c a podle dalších požadavků stanovených v zadání nebo v zadávací dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li další požadavky stanovené zadavatelem, zadavatel ho z další účasti na veřejné zakázce vyloučí. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce je zadavatel povinen bezodkladně oznámit příslušnému uchazeči. Všichni uchazeči předložili své nabídky s uvedením nabídkové ceny jiným způsobem, než požadoval zadavatel ve výzvě. Společnost Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov ve své nabídce uvedla nabídkovou cenu za odstranění 1 kg odpadu (včetně dopravy) ve výši 5,10 Kč bez DPH (5,355 Kč včetně DPH), společnost AHV ekologický servis, s. r. o., Praha v předložené nabídce uvádí různé druhy cen za odstranění 1 kg odpadu, stanovené v rozmezí od 7,875 Kč/kg do 13,125 Kč v závislosti na druhu odpadu a společnost Rumpold, s. r. o., Praha ve své nabídce nabízí při jednotkové ceně Kč za odstranění 1 t odpadu roční nabídkovou cenu za odstranění odpadu v předpokládaném množství 250 t ve výši Kč (včetně DPH Kč). I přes tuto skutečnost zadavatel uchazeče nevyloučil a nevyloučil tedy ani vybraného uchazeče Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov z další účasti na veřejné zakázce, se kterým zadavatel navíc uzavřel předmětnou smlouvu, čímž závažně porušil ustanovení 49 odst. 9 zákona. Nevyloučení ostatních uchazečů nepovažoval orgán dohledu za důvod k uložení pokuty, neboť s těmito uchazeči smlouva uzavřena nebyla. Podle ustanovení 49 odst. 15 zákona zadavatel zveřejní na centrální adrese text výzvy k podání nabídky u veřejných zakázek realizovaných podle finančních limitů uvedených v 49 odst. 1 zákona a na veřejné zakázky realizované podle 49 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že text výzvy k podání nabídky předmětné veřejné zakázky nebyl na centrální adrese zveřejněn. I když zadavatel porušil zákon, nebylo toto jednání orgánem dohledu shledáno jako závažné porušení zákona, odůvodňující uložit zadavateli pokutu. Zadavatel nemá ze zákona povinnost text nabídky zveřejnit v době, kdy zahajuje proces zadávání veřejné zakázky, zákon ani nestanovuje, v které etapě zadávání veřejné zakázky má zadavatel takto učinit. Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že svůj úmysl zadat předmětnou veřejnou zakázku zadavatel sdělil uveřejněním tohoto záměru v Obchodním věstníku. Podle 62 odst. 1 zákona ve znění pozdějších předpisů zjistí-li orgán dohledu, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení zákona, může zadavateli uložit pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Uložení sankce zákon nespojuje s jakýmkoliv porušením povinností, neboť obecně předpokládá, že porušení povinností může dosahovat různé intenzity. Sankcionovat zákon umožňuje taková protiprávní jednání, která dosahují intenzity závažného porušení zákonem uložených povinností. Při posuzování míry závažnosti porušení zákona vycházel orgán 6

7 dohledu z následujících úvah. Zadavatel předmět plnění veřejné zakázky zadal v rozporu se zákonem, neboť neuzavřel smlouvu na základě výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům, ale oslovil pouze zájemce tři, což mu umožnilo veřejnou zakázku zadat jednodušším způsobem než mu ukládá zákon. Takové porušení zákona, kromě situace kdy zadavatel při zadání veřejné zakázky nepostupuje vůbec podle zákona, dosahuje nejzávažnějšího stupně intenzity porušení zákona. Porušením zákona, kterého se zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky dopustil, byl tedy nepochybně naplněn zákonný znak závažného porušení. Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé 62 odst. 1 zákona ve znění pozdějších předpisů, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona (obdržení podnětu ze dne ), nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení (k porušení zákona došlo v časovém rozpětí září prosinec 2003, kdy byla veřejná zakázka vyhlašována a zadávána). Výše peněžitého závazku z uzavřené smlouvy činí ,- Kč včetně DPH, přičemž 1 % z ceny zakázky ve smyslu 62 odst. 1 zákona ve znění pozdějších předpisů činí ,50 Kč. Orgán dohledu uložil za závažné porušení zákona zadavateli pokutu ve výši ,-- Kč, tj. zhruba v jedné třetině zákonem stanovené sazby. Při úvaze o stanovení výše uložené pokuty orgán dohledu zohlednil skutečnost, že zadavatel oslovením tří zájemců omezil soutěžní prostředí, které je základním předpokladem k dosažení efektivního vynakládání veřejných prostředků. Současně však ve prospěch zadavatele zohlednil skutečnost, že zadavatel zveřejnil záměr zadat veřejnou zakázku v Obchodním věstníku. Rovněž orgán dohledu přihlédl ke skutečnosti, že smluvní vztah byl ukončen dne a realizace zakázky na základě uzavřené smlouvy tedy neprobíhala ani 1 rok. Orgán dohledu posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a na základě zjištěných a uvedených skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Podle 109 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb., se zadávání veřejných zakázek, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu a řízení o uložení sankce zahájené před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Obdobně se postupuje i v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu nebo v řízení o uložení sankce, které na zadávání veřejných zakázek podle věty první navazují. 7

8 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, zast. Prof. Ing. Rudolfem Polednem, CSc. 8

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23.6.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004C0W2* UOHSX004C0W2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2012/VZ-11394/2012/512/JMa V Brně dne 23. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 *UOHSX00537Y7* UOHSX00537Y7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006L1XJ* UOHSX006L1XJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S858/2014/VZ-26132/2014/523/ASo Brno 9. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 *UOHSX003J9AB* UOHSX003J9AB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R45/2012/VZ-13457/2012/310/PMo V Brně dne 19. července 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R45/2012/VZ-13457/2012/310/PMo V Brně dne 19. července 2012 *UOHSX004AO0K* UOHSX004AO0K PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R45/2012/VZ-13457/2012/310/PMo V Brně dne 19. července 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 3.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 10. 5. 2001 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 8. 12. 2006 zadavatelem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 4/2020,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010 *uohsx001o960* UOHSX001O960 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV V Brně dne 23. června 2006 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 *UOHSX006QWZF* UOHSX006QWZF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004QM77* UOHSX004QM77 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.: ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ- 3491/2013/511/MOn Brno 25. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 *UOHSX006QCU0* UOHSX006QCU0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 7. 2014 obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Zpráva o šetření. ve věci společnosti M. r., s. r. o.

Zpráva o šetření. ve věci společnosti M. r., s. r. o. I. Podá-li účastník zadávacího řízení podnět k přezkumu úkonů zadavatele místo návrhu na zahájení řízení podle zákona o veřejných zakázkách, nestává se účastníkem řízení u Úřadu na ochranu hospodářské

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více