VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, Nový Kostel 3, Skalná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, Nový Kostel 3, 351 34 Skalná"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, Nový Kostel 3, Skalná Školní rok 2008/2009

2 Charakteristika školy Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, Nový Kostel 3, je malotřídní základní škola s ročníkem. Jejím zřizovatelem je obec Nový Kostel a v právní subjektivitě je od Součástí je školní družina. Škola poskytuje školní služby a vzdělávání. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině. V rámci mimoškolní výchovy poskytuje škola doplňující vzdělávací, sportovní a zájmové činnosti. K měla škola 27 žáků ve 2 třídách. Z tohoto počtu bylo 5 žáků integrovaných a zvýšenou péči jim věnovaly, třídní učitelky, asistentka pedagoga, vyučující v nápravném čtení a logopedická asistentka. Školní družina měla 1 oddělení, ve kterém bylo zapsáno 25 dětí. Při škole pracuje Rada školy zvolená ze zástupců rodičů a člena obecního úřadu. Rada spolupracuje s ředitelkou školy a společně řeší úkoly dle plánu. Vzájemná spolupráce je na dobré úrovni. Během uplynulého školního roku byly téměř všechny požadavky a připomínky Rady školy splněny a akceptovány. Od jsou žáky naší školy dva těžce tělesně postižení. Tito žáci jsou u nás integrováni do běžných tříd a vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů. Pro tyto žáky byla od září 2008 zřízena funkce asistenta pedagoga, který se věnuje výhradně těmto dvěma žákům. Škola všem svým žákům také nabízí několik zájmových kroužků a podporuje hudební, sportovní a umělecké vyžití žáků. Vzdělávací program školy Většina žáků je vzdělávána podle ŠVP ZŠ Nový Kostel. Tento program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, vydaného VÚP v roce ŠVP ZŠ Nový Kostel byl upravován v září 2008, neboť jsou v naší škole vzděláváni také 2 žáci s postižením. Tito jsou vzděláváni formou individuální integrace podle vzdělávacího programu pro Pomocné školy. Další 3 žáci s lehkým mentálním postižením byli vzdělávaní rovněž formou individuálního plánu podle vzdělávacího programu pro Zvláštní školy. Z důvodu zdravotního postižení žáků, jejich aktuálních schopností a možností a vzhledem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám je individuální integrace společně s vrstevníky podle vyjádření SPC Karlovy Vary nejvhodnějším způsobem vzdělávání. Údaje o pracovnících školy Personální podmínky jsou odpovídající malé škole. Ve škole pracují 3 učitelky a 1 vychovatelka, z nichž 2 učitelky jsou vysokoškolsky vzdělané s aprobací pro 1. st. ZŠ. Jedna učitelka a 1 vychovatelka mají středoškolské vzdělání. Nutno podotknout, že všichni pedagogičtí pracovníci se sami vzdělávají a navštěvují řadu kurzů a školení. Pedagogickým pracovnicím, které nemají vysokoškolské vzdělání, byla nabídnuta možnost jeho doplnění.

3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název vzdělávací akce Místo Přednášející Termín Přihlášený pedagog Povinná dokumentace a správní řád na 1. stupni ZŠ Karlovy Vary Mgr. D. Svobodová Kulhánková Inge Projekty ve školní družině a školním klubu Karlovy Vary Mgr. D. Svobodová Smrčková Pavla Ředitelův nápovědník Měřín VZ F. Morkes, Mgr F. Jindráček, Mgr. Syrovátka Kulhánková Inge Právní vědomí ve školní praxi s Mgr. M. Veselou Cheb Mgr. M. Veselá Žáčková Pavlína Lesk, třpyt a duhová kouzla Karlovy Vary J. Horová Smrčková Pavla Vybrané okruhy z pedagogické diagnostiky a prevence. Karlovy Vary PaeDr. M. Mašková Kulhánková Inge ŠVP v praxi malotřídních škol Karlovy Vary Mgr. Palkovičová Kulhánková Inge Ředitelka školy: VŠ vzdělání pro 1. st. ZŠ, úvazek 1.0 Učitelka: VŠ vzdělání pro 1. st. ZŠ, úvazek nekvalifikovaná učitelka, úvazek 1.0 nekvalifikovaná učitelka, úvazek Vychovatelka: nekvalifikovaná, úvazek Uklízečka: úvazek 0.5 Topič: úvazek 0. Zápis k povinné školní docházce Zápis proběhl K zápisu se dostavilo 6 dětí. Děti byly současně vyšetřovány Mgr. Krbcovou z PPP Cheb testem školní zralosti. S výsledkem testu byli rodiče seznámeni a dvěma žákům byl doporučen odklad školní docházky. Přehled o výsledcích a vzdělávání žáků Školní rok ukončilo25 žáků školy. Během I. pololetí byl povolen 1 žákovi dodatečný odklad a 1 žákyně se přistěhovala. Další 2 žáci v průběhu II. pololetí byli přeřazeni do Diagnostického ústavu v Plzni a následně umístěni do dětského domova. Všech 25 žáků prospělo a postoupilo do vyššího ročníku. S vyznamenáním ukončilo školní rok 18 žáků. Bez vyznamenání ukončilo školní rok 7 žáků.

4 Absence žáků za I. pololetí: Omluvená: 818 Neomluvená: 0 Absence žáků za II. pololetí: Omluvená: 1194 Neomluvená: 90 Výsledky vzdělávání Domnívám se, že škola připravuje žáky pro další studium a život dobře. Ze strany rodičů se setkáváme většinou s kladným hodnocením. Žáci se ve škole cítí dobře, poskytujeme jim zde takřka rodinné zázemí. Na přání rodičů byl v tomto školním roce otevřen kroužek anglického jazyka pro žáky prvního a druhého ročníku. Je tak zajištěna návaznost na obdobný kroužek v mateřské škole. Enviromentální výchova na škole je na velmi dobré úrovni. Spolupracujeme s organizacemi v našem regionu a během roku byly pořádány různé akce a besedy. Škola se také společně s mateřskou školou zapojovala do třídění odpadu, sběru elektroodpadu. Žáci se zúčastnili nejrůznějších soutěží a vědomostních kvízů prostřednictvím internetu. Dalším zdrojem informací zůstává školní knihovna. Prevenci úrazů je ze strany pedagogických pracovníků věnovaná velká pozornost. Žáci jsou před každou akcí školy, před volnými dny, při hodinách TV, při pracovních činnostech, atd. upozorňováni na možná rizika. Samozřejmostí je poučení ihned na začátku školního roku o bezpečném chování ve třídách, v jídelně, na chodbách, sociálních zařízeních, atd. Školní lékárnička je pravidelně doplňována a kontrolována. Protože jsme malá škola, sociálně patologické jevy se u nás téměř nevyskytují. V případě problému probíhá výchovné poradenství na naší škole standardně. Nevýhodou je absence prostor, kde by se dalo soukromě jednat s rodiči. Tento problém chceme v budoucnu vyřešit. V případě konkrétního problému jsme kontaktovali a celou situaci konzultovali s PPP v Chebu, dětským psychiatrem a SPC Karlovy Vary. Snažíme se o to, aby žáci neměli na nevhodné chování čas. V naší nabídce je celá řada kroužků (kroužek aerobiku, logopedie, hudebně pohybový kroužek, kroužek anglického jazyka, kroužek počítačů, kroužek nápravného čtení a kroužek hravé odpoledne ). V prostorách školy vyučují i pedagogičtí pracovníci ze ZUŠ Luby. Rodiče jsou o svých dětech informováni na třídních schůzkách, nebo prostřednictvím žákovských knížek, notýsků, apod. Drobné připomínky jsme vyřešili přímo po vzájemné domluvě. Účast rodičů na třídních schůzkách bývá hojná. Někteří rodiče se také pravidelně zúčastňují akcí pořádaných mateřskou a základní školou. Našim cílem je podíl rodičů na těchto akcích ještě posílit. V příštím školním roce bychom chtěli zřídit internetové stránky školy, kde by mohli rodiče i veřejnost lépe sledovat dění ve škole. Vztahy se zřizovatelem jsou rovněž velice dobré. Zřizovatel se snaží dle svých finančních možností školu po všech stránkách postupně modernizovat. Při kontrolách zřizovatele nebyly zjištěny žádné nedostatky

5 Výsledky práce školy Jedním z ukazatelů kvality výchovy a vzdělávání je nejen přehled klasifikace a hodnocení žáků během i na konci školního roku, ale také testování. Testování nebylo dosud na škole prováděno, tudíž nemáme možnost porovnání. V letošním školním roce byli testováni žáci ročníků. (Tetřev, Matematický Klokan, Kalibro). Z celkových výsledků testování vyplývá, že žáci naší školy nemají dostatek zkušeností z podobných způsobů ověřování si svých znalostí a dovedností. Každé testování se setkalo s velkým zájmem ze strany rodičů i žáků. Proto se budeme i nadále dalších testování zúčastňovat. Důležitým prvkem v činnosti je vytváření pozitivního obrazu školy na veřejnosti. Škola se prezentuje nejen v místních novinách, ale rovněž při nejrůznějších kulturních a společenských akcích v obci a celém regionu. Naši žáci se také často zúčastňují soutěží a přehlídek pořádaných okolními školami, ale i soutěží v celostátním měřítku. Významného úspěchu jsme dosáhli v soutěži O nejkrásnější velikonoční dekoraci, kterou pořádalo Muzeum v Chebu. Zúčastnili jsme se takto velké soutěže poprvé a ihned s tímto úspěchem. Všechny tyto aktivity nám také pomáhají pro získávání sponzorských darů. Podařilo se nám získat od sponzorů několik hodnotných darů a finančních prostředků na pořádání soutěží a dalších akcí. V tomto školním roce jsme pořádali akce, které vtáhly více rodiče do života školy. Všechny akce jsme pořádali společně s MŠ Nový Kostel. Uskutečněné akce Den s Hasiči z Plesné Drakiáda Halloweenská noc Maškarní rej Den s Policií ČR Oslava MDD Putování Pohádkovým lesem Předvánoční Andělení Vánoční a Mikulášké besídky Besídka ke Svátku matek Rozloučení se školním rokem 2008/09 Při konání veškerých akcí máme velikou podporu a oporu v obecním úřadě a ostatních složkách pracujících v obci například Svaz žen, SPOZ. V květnu 2009 proběhla na škole inspekce, která byla zaměřena na kontrolu školní dokumentace. Inspekce po svém šetření vydala protokol pod číslem jednacím ČŠI 118/09 05, který byl předán obecnímu úřadu. Materiálně technické podmínky Naše škola sídlí v budově, která je technicky velmi stará. Prostorové podmínky pro vzdělávání jsou vzhledem ke kapacitě školy dostatečné. V současné době jsou v celé budově plastová okna a částečně byla zrekonstruována i střecha. Topná soustava a elektrické

6 rozvody jsou rovněž zastaralé. Po dohodě se zřizovatelem se během hlavních prázdnin provedla celková rekonstrukce sociálního zázemí, byla natřena topná tělesa i s rozvody, kryty na radiátory, provedeny drobné zednické úpravy a částečně byly zrekonstruovány i šatny. Cílem je zlepšení vzhledu tříd i šaten. V areálu školy byl upraven chodník pro snadnější přístup nejen tělesně postižených žáků do školy. Část finančních prostředků pro výše uvedenou modernizaci budovy a okolí školy poskytl formou dotace Krajský úřad Karlovy Vary a zbytek dofinancoval Obecní úřad Nový Kostel. Vybavenost školy počítači je dostatečná pokud se jedná o jejich počet. Bohužel, počítače jsou zastaralé a musíme je v budoucnu postupně měnit za modernější. Během tohoto školního roku bylo provedeno připojení na internet téměř do všech počítačů, na kterých žáci pracují. Pomůcky pro vyučování jsou rovněž velmi zastaralé a postupně dochází k jejich výměně. Je třeba také postupně dokoupit nové řady moderních učebnic a dalších pomůcek pro integrované žáky. Plánování a příprava výuky probíhá podle jednotlivých vzdělávacích programů (viz. vzdělávací programy školy). V letošním školním roce byli žáci vyučováni a vedeni novými metodami a formami, které dosud neznali. Žáci se učili pracovat ve skupině, spolupracovat mezi sebou a být k sobě tolerantní. Museli se učit svoji práci si zhodnotit. Od září 2008 byl také upraven školní řád a zintenzivnila se spolupráce mezi základní a mateřskou školou. Především při pořádání besed, kulturně společenských akcí a přednášek. Komunikace mezi žáky a učiteli byla na dobré úrovni. Žáci měli možnost se vyjádřit ke všemu. Pokud měli problém, mohli kdykoli přijít. Rády jsme jim pomohly. Důkazem byla přátelská a příjemná atmosféra ve škole. Děti chodily do školy rády. Přejeme si, aby žáci byli i nadále v naší škole spokojeni. Škola se v minulosti potýkala s úbytkem žáků, který je způsoben demografickým vývojem v oblasti. S tím samozřejmě souvisí i ekonomické problémy. Velkou oporou v tomto směru je nám zřizovatel, který se snaží školu udržet a spolupráce s obecním úřadem je výborná.

7 Závěr Obec Nový Kostel patří mezi malé obce, a proto se budeme zřejmě i nadále potýkat s nedostatkem žáků. Naším úkolem bude zlepšování kvality výuky, pestrá nabídka zájmových kroužků a pořádání kulturně společenských akcí. K lepšímu zviditelnění přispěje zřízení webových stránek školy v příštím školním roce a ve spolupráci se zřizovatelem budeme usilovat o zlepšení kulturního prostředí školy a okolí. Doufáme, že zkvalitnění výuky i prostředí ve škole přispěje k získání nových žáků. Ve své práci se budeme snažit rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet, svobodně se rozhodovat. Učit jej zodpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Chceme budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí, otevřít ji široké veřejnosti a utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Mgr. Inge Kulhánková ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-747/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 461 539 Identifikátor 600 117

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace ŠKOLA: ZÁKLADNÍ Kyjovice 101, 747 68 Termín vlastního hodnocení: 28.8.2008 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Hodnocení školního roku 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy 3 3. Podmínky vzdělávání 5 4. Průběh vzdělávání 9 5. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory za školní rok 2012/2013 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více