OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Autor: Bc. Adam POLÁŠEK Brno, 2014

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: POLÁŠEK Adam Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance protection of a selected entity Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Cílem diplomové práce bude charakterizovat činnost vybraného subjektu, zhodnotit rizika této činnosti a v současnosti realizovanou pojistnou ochranu v rámci subjektu. Následně bude cílem zjistit v součinnosti s tímto subjektem jeho preference ve vztahu k pojištění a analyzovat pojistné produkty vybraných pojišťoven umožňující realizaci těchto preferencí. Na základě toho bude moci být naplněn poslední cíl práce, kterým je doporoučení pojištění a sestavení návrhu optimální pojistné ochrany pro vybraný subjekt. Postup práce a použité metody: 1. Studium literárních pramenů 2. Zobrazení současného stavu teorie v této problematice 3. Vybraný subjekt - jeho činnosti, rizika a jejich současné krytí 4. Zjištění preferencí subjektu ve vztahu k pojištění 5. Charakteristika pojistných produktů umožňujících krytí rizik v činnosti subjektu 6. Optimalizace pojistné ochrany subjektu 7. Vyhodnocení plnění cílů v závěru práce Použité metody: deskripce, analýza, komparace, dotazníkové šetření.

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: dle pokynů vedoucího práce stran Seznam odborné literatury: CHOVAN, Pavel a Viktória ČEJKOVÁ. Malá encyklopédia poistenia a pojisťovníctva s cudzojazyčnými ekvivalentmi. 1. vyd. Bratislava: Elita, s. ISBN TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, xxvi, 396. ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS a František ŘEZÁČ. Pojistná ekonomika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN X. DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, s. ISBN JANATA, Jiří. Pojištění a management majetkových podnikatelských rizik. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, s. ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, s. ISBN Řízení rizik. Edited by Vladimír Smejkal - Karel Rais. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Česká asociace pojišťoven, s. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Edited by Vladislav Páleník. Praha: Linde, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4

5 Jméno a příjmení autora: Bc. Adam Polášek Název diplomové práce: Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu Název práce v angličtině: Optimization of Insurance protection of a selected entity Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem této diplomové práce Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu je zhodnocení rizik, která vyplývají z podnikatelské činnosti subjektu, následná analýza pojistných produktů, které umožňují jejich pojistnou ochranu a sestavení vhodného pojistného portfolia ke krytí těchto rizik. První kapitola je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti rizik, jejich řízení, pojištění a také vzájemnou provázaností těchto oblastí. Druhá kapitola se zabývá vybranou společností, její charakteristikou, preferencemi a v neposlední řadě stavem pojistné ochrany. Východiskům pro optimalizaci pojistné ochrany je věnována kapitola třetí. V poslední čtvrté kapitole je srovnání a vyhodnocení jednotlivých nabídek oslovených pojišťoven za účelem sestavení optimálního pojistného krytí. Annotation My diploma thesis called The Optimalisation of Insurance Protection Of A Selected Entity deals with the optimalisation of insurance protection of a selected business company, which may come out of the business activity of the business company in question. It also deals with the analysis of the products the insurance company offer these days. The first chapter deals with theoretical background of the risks, their management, insurance and their mutual interconnection. The second chapter deals with a particular company, its characteristics, preferences and the state of insurance protection. The basis of the optimalisation of insurance protection is a subject of chapter three. While the last chapter deals with the comparison and evaluation of particular insurance companies, in order that an optimal insurance plan could be made. Klíčová slova riziko, pojištění, optimalizace, pojistná ochrana, podnikatelská pojištění, řízení rizik, optimalizace pojistného portfolia Keywords risk, insurance, optimization, insurance protection, business insurance, risk management, optimization of insurance portfolio

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu vypracoval samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase, Ph.D. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

7 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Svatoplukovi Nečasovi, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

8 OBSAH ÚVOD RIZIKO A POJIŠTĚNÍ V TEORETICKÝCH SOUVISLOSTECH MOŽNOSTI VYMEZENÍ RIZIKA KLASIFIKACE RIZIK Rizika pojistitelná a nepojistitelná Rizika vnější a vnitřní Rizika skutečná a spekulativní Rizika morální a fyzická Rizika přírodní a rizika způsobená lidskou činností Obchodně podnikatelská rizika DALŠÍ KLASIFIKACE RIZIK RIZIKO A JEHO ŘÍZENÍ Analýza rizik Hodnocení rizika Finanční krytí rizika Finanční krytí rizika pojištěním POJIŠTĚNÍ KLASIFIKACE POJIŠTĚNÍ Pojištění dle formy jeho vzniku Pojištění dle pojistných odvětví Pojištění dle délky doby trvání pojištění Pojištění dle předmětu pojištění Pojištění dle způsobu poskytnutí pojistného plnění Pojištění dle osoby pojištěného POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ Majetková pojištění Pojištění koní, jezdců, stájí Pojištění vozidel CHARAKTERISTIKA A ČINNOST VYBRANÉHO SUBJEKTU O SPOLEČNOSTI ABCD, S.R.O AKTUÁLNÍ POJISTNÉ KRYTÍ ABCD, S.R.O NEDOSTATKY A MOŽNÁ RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ABCD, S.R.O PREFERENCE A POTŘEBY SPOLEČNOSTI ABCD, S.R.O VÝCHODISKA PRO OPTIMALIZACI POJISTNÉ OCHRANY ABCD, S.R.O NOVÉ A DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA KRYTÍ RIZIK POJISTNÉ PRODUKTY VOLENÉ PRO OPTIMALIZACI POJISTNÉ OCHRANY ZHODNOCENÍ NABÍDEK POJIŠŤOVEN A OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY KRYTÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK Nabídka pojišťovny Kooperativa Nabídka pojišťovny Generali Nabídka pojišťovny Triglav Nabídka pojišťovny Allianz Zhodnocení nabídek podnikatelských pojištění POJIŠTĚNÍ KONÍ Nabídka pojišťovny Generali Nabídka České pojišťovny Nabídka Hasičské vzájemné pojišťovny Nabídka pojišťovny London Direct Underwriters Zhodnocení nabídek pojištění koní POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Nabídka pojišťovny Kooperativa Nabídka České podnikatelské pojišťovny Nabídka pojišťovny Allianz... 65

9 4.3.4 Nabídka pojišťovny Generali Nabídka ČSOB Pojišťovny Zhodnocení nabídek povinného ručení a havarijního pojištění OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY ABCD, S.R.O ZÁVĚR SEZNAM ZDROJŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 82

10

11 ÚVOD Různé způsoby a formy podnikání jsou v dnešním světě považovány za zcela běžnou (dalo by se říci dokonce samozřejmou) součást života člověka ve společnosti. Pro někoho představuje podnikání běžnou rutinní záležitost. Pro někoho něco, o čem vždycky snil, a pro někoho je to přímo životní poslání. Je ovšem zřejmé, že i tato činnost, která je pro mnoho lidí způsobem jejich obživy, je stavěna před mnohačetné překážky a úskalí. Tyto překážky mohou mít různý charakter a je na každém, aby se s nimi vyrovnal svým způsobem. Podnikatel čelí těmto překážkám nepřetržitě a musí být obezřetný už jenom z toho důvodu, že jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Je dennodenně vystavován rizikům, kterým musí čelit. S tímto faktem se musí vyrovnat tak, že se těmto rizikům v nejlepším případě zcela vyhne nebo se proti nim musí ochránit tak, aby případné ztráty (vyplývající z daného rizika) byly minimální. S vývojem společnosti těchto rizik neustále přibývá a potřeba chránit se v případě podnikání potřeba chránit svůj majetek - nabývá na důležitosti. Jednou z možností ochrany proti rizikům je zcela jistě pojištění. Pojištění v současné době plní nezastupitelnou roli nejen ve sféře podnikání. Význam pojištění je zcela jistě velký, ale dá se říci, že ne všichni tento význam chápou a dokážou s ním pracovat. Tato diplomová práce se zaměřuje nejen na oblast rizik a zmiňuje možnosti, jak s nimi pracovat, ale zabývá se také pojištěním - tedy jedním z možných nástrojů eliminace pojistitelných rizik v oblasti podnikání. Konkrétně se zabývá optimální pojistnou ochranou vybrané společnosti. Optimální proto, že ne vždy je zcela vhodně a adekvátně zvoleno pojistné krytí a produkty, které jsou nabízeny na pojistném trhu. Cílem diplomové práce bude charakterizovat činnost vybraného subjektu, zhodnotit rizika této činnosti a v současnosti realizovanou pojistnou ochranu v rámci subjektu. Následně bude cílem zjistit v součinnosti s tímto subjektem jeho preference ve vztahu k pojištění a analyzovat pojistné produkty vybraných pojišťoven umožňující realizaci těchto preferencí. Na základě toho bude moci být naplněn poslední cíl práce, kterým je doporoučení pojištění a sestavení návrhu optimální pojistné ochrany pro vybraný subjekt. 7

12 Návrh optimalizace pak bude obsahovat optimální portfolio pojistných produktů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž první je teoretická a zbylé tři kapitoly jsou věnovány činnosti společnosti, analýze nabídek a jejich vyhodnocením. V první kapitole jsou zahrnuty teoretické poznatky a informace především z oblasti rizik a pojištění. V rámci rizika jsou zde uvedeny některé z jeho možných klasifikací, základních kroků při jeho řízení a možnosti jeho krytí. V rámci pojištění je zde uvedeno rovněž několik jeho možných způsobů členění, principy jeho fungování a v neposlední řadě také specifikace druhů pojištění, která jsou relevantní pro řešení této diplomové práce. Obsahem druhé kapitoly jsou základní informace o ABCD, s.r.o. Je zde představena činnost společnosti, její základní zaměření a její směřování. Následně je zde také uveden přehled základních ukazatelů společnosti a přehled současného pojistného krytí. Druhá kapitola se také zabývá zjištěním nedostatků v rámci pojistného krytí a možnými riziky, která vyplývají z podnikatelské činnosti společnosti, a definuje preference a potřeby společnosti v oblasti pojištění. Předmětem třetí kapitoly jsou východiska pro optimalizaci pojistné ochrany. Zmiňují se zde nové a doplňující požadavky na pojistné krytí (zvolením příslušných pojištění), jsou zde zvoleny základní oblasti, kterých se bude pojistná ochrana týkat. Třetí kapitola také zahrnuje základní postupy, podle kterých budou vyhodnocovány výsledky ve čtvrté kapitole. Zhodnocením nabídek pojišťoven, vyhodnocením těchto nabídek pomocí scoring modelů a následným sestavením optimálního portfolia se zabývá poslední čtvrtá kapitola. V této diplomové práci je použito metod analýzy (za využití dotazníku a řízeného rozhovoru), matematicko-statistických metod (Fullerova metoda), komparace (za využití scoringových modelů) a deskripce. Výsledkem této diplomové práce je předložení návrhu optimální pojistné ochrany, které plně odpovídá požadavku ABCD, s.r.o. s cílem zajistit maximálně možnou komplexní ochranu před následky podstupovaných rizik. 8

13 1 RIZIKO A POJIŠTĚNÍ V TEORETICKÝCH SOUVISLOSTECH Na problematiku podnikatelských rizik, jejich eliminaci pomocí pojištění, stanovení vhodné pojistné ochrany a její optimalizace nelze nahlížet jako na jednu ucelenou skupinu poznatků. Tyto oblasti se navzájem prolínají a dohromady spolu tvoří nástroj, kterým lze řešit zadání této diplomové práce. Předpokladem jsou však teoretická východiska, o kterých je vhodné se zmínit. 1.1 Možnosti vymezení rizika Názvem riziko se označují kvalitativně dosti rozdílné, byť velice příbuzné pojmy. Ukazuje se, že při hledání definice rizika jde o sémantický problém, který není univerzálně řešitelný. Záleží velice na odvětví, oboru a problematice, co se pod tímto názvem rozumí; záleží koneckonců i na jazyku, ve kterém se o riziku hovoří nebo píše (v češtině má riziko negativní odstín). Existují skupiny definic technických, ekonomických a sociálních. 1 Různí autoři vytvořili celou řadu definic rizika. Tyto definice bývají obvykle doprovázeny rozvláčnými výklady na podporu jednotlivých vyjádřených názorů. Uveďme některé z těchto definic: riziko je nejistota, co se týče škody, riziko je možnost vzniku škody, riziko je kombinace nebezpečí, riziko je nepředvídatelnost tendence k tomu, že se skutečné následky mohou lišit od předpovídaných následků, riziko je možnost vzniku nešťastné události. 2 Ve slovníku IRMI 3 lze nalézt pod pojmem riziko nejistotu vyplývající z možného výskytu daných událostí. 1 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. 1 vyd. Praha: C. H. Beck, s. Beckova edice ekonomie. ISBN , s PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, s. ISBN , s Risk & Insurance: Knowledgebase-Education-Comunity[online]; [cit ]. Dostupné z: 9

14 V této diplomové práci je riziko řešeno z pohledu ekonomického (pojištění), tedy z pohledu, který se snaží eliminovat riziko (v případě možné pojistné události) vhodným zvolením pojistné ochrany. Autor Řezáč 4 uvádí, že z hlediska pojištění, se riziko definuje (z arabského slova risk ) jako zápornou odchylku od normálu, jako nepříznivou událost v lidském životě. Z uvedeného vyplývá, že riziko je jen možnost vzniku záporné odchylky od rovnovážného stavu či normálu, a ne samotná odchylka. Až záporný projev rizika jako potencionální možnosti znamená vznik odchylky a může se, ale také nemusí, projevit vznikem škod. Z výše uvedených definic, při respektování specifik pojišťovnictví, pak můžeme pro odvětví pojišťovnictví formulovat definici rizika následovně: Tabulka č. 1: Definice rizik v pojišťovnictví V pojišťovnictví rozumíme rizikem zápornou odchylku od normálu. Projevem působením rizika může být poškození, zničení nebo ztráta života, zdraví nebo majetku pojištěného. Poškození, zničení nebo ztráta je vyčíslitelná v peněžních jednotkách. Pramen: ŘEZÁČ, F. Řízení rizik v pojišťovnictví, s. 12; vlastní zpracování Dále autor Řezáč 5 uvádí, že události podléhající pojištění musí splňovat následující podmínky: 1. riziko musí být identifikovatelné, 2. samotná škoda musí být vyčíslitelná, 3. vznik události musí být náhodný, 4. pojištění musí být ekonomicky přijatelné pro pojistníka (pojištěného) i pro pojišťovnu. V souvislosti s danou problematikou lze také přihlédnout k zákonné definici. Tato zákonná definice vychází již z nového občanského zákoníku, který vstoupil v účinnost 1. ledna 2014 a zrušil tím tak připravovaným doprovodným zákonem zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné 4 ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. ISBN , s Tamtéž 10

15 smlouvě. Součástí nového občanského zákoníku je úprava pojistné smlouvy v 2758 až A právě v paragrafu 2790 se uvádí, že změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel tázal ( 2788), tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko. Pro zajímavost zákon č. 37/2004 Sb. uváděl ( 3, písmeno m), že pojistným rizikem se rozumí míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. 1.2 Klasifikace rizik Jak již bylo výše uvedeno, riziko a výklad jeho podstaty a smyslu má mnoho podob a liší se. Stejně tak je tomu i u klasifikace rizik. V mnohých publikacích je uvedeno nepřeberné množství klasifikací rizik, které se mnohdy navzájem prolínají. Je také vhodné zmínit, že každé riziko jako takové, má svůj určitý rozměr. Autorka Ducháčková, E. 6 tvrdí, že rozměr, který má každé riziko je okamžik realizace rizika. Kdyby bylo známo, kdy se události uskuteční, nešlo by o riziko, ale o jistotu. Vznik náhodné události je spojen s určitým časovým okamžikem (např. požár), nebo trvá určité období (přerušení provozu). Druhým rozměrem, který lze sledovat pouze u rizik s absolutní nahodilostí je výskyt realizace rizika. Pro rizika s absolutní nahodilostí je naopak typické, že se mohou realizovat, ale také nemusí. Třetím rozměrem je rozsah realizace rizika. Ten mají pouze ta rizika, která se mohou realizovat nejen plně, ale i částečně. V dalších podkapitolách jsou uvedeny pouze ty klasifikace rizik, které jsou relevantní pro téma diplomové práce Rizika pojistitelná a nepojistitelná Obecně se dá říci, že pojistitelné je všechno. Přitom však záleží, zda je dané riziko pro konkrétního pojistitele a následně jeho zajistitele rizikově přijatelné či nikoliv. 7 Pojistitelná rizika musí splňovat čtyři kritéria: 8 6 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN: , s ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS a František ŘEZÁČ. Pojistná ekonomika I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. ISBN s

16 Riziko musí být identifikovatelné - příčina události, jejímž výsledkem byla ztráta, jež byla krytá pojištěním, musí být jednoznačně určitelná. Především při následně vyvolaných škodách je takové určení mnohdy často problematické. Z tohoto důvodu musí být součástí pojistných smluv vždy jednoznačně charakterizované každé riziko a pojistná událost. Ztráty musí být vyčíslitelné - podmínka vyčíslitelnosti je stejně důležitá, jako možnost identifikovat příčinu události. Jestliže by nebylo možné vyčíslit ztráty, potom by vlastní pojištění nemohlo být po ekonomické stránce realizováno, resp. nemělo by v tomto ohledu žádný smysl. Samotná vyčíslitelnost by měla být založena na objektivních pravidlech, aby případně nedocházelo k výrazným ovlivněním ze strany subjektivního pohledu jedince. Mezi nejlépe vyčíslitelné patří především přímé věcné ztráty, hůře je tomu pak při ztrátách následných, při kterých je nutné náročné prokazování. Prakticky nevyčíslitelné jsou ztráty morální, které jsou závislé pouze na subjektivním pohledu posuzovatele. Riziko musí být ekonomicky přijatelné z pohledu komerční pojišťovny. Pojišťovny přijmou do pojištění jen taková rizika, jež jsou vhodně časově a plošně rozložená a při kterých je možné dosáhnout ekonomické vyrovnanosti pojištění v rámci dostatečně velkého pojistného kmene. Jedná se tedy o taková pojištění, která nepřinesou komerčním pojišťovnám ztráty. Projev rizika musí být nahodilý- nahodilost projevu rizika je jednou z rozhodujících podmínek pojistitelnosti rizika. Nahodilý jev je takový, u kterého nevíme, zda se riziko projeví, a jestliže ano, tak zda dojde k negativnímu projevu a způsobí tak škodu či nikoliv. V případě, že by bylo možné s jistotou určit, že tato negativní událost nastane, potom je možné krytí ztrát jiným způsobem než pomocí pojištění. Pojistitelnost či nepojistitelnost je také závislé na ochotě a finančních možnostech pojistníka zaplatit odpovídající pojistné za pojistnou ochranu zvoleného rizika. 9 8 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví, 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, str. ISBN: , s ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS a František ŘEZÁČ. Pojistná ekonomika I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. ISBN

17 1.2.2 Rizika vnější a vnitřní Riziko vnější představuje negativní podmínky působící z okolí, které mohou být zdrojem vzniku události a způsobené škody. Jde hlavně o přírodní živly, události způsobené úmyslně nebo neúmyslně jinou osobou, negativní působení životního prostředí, války, terorismus, politická rozhodnutí a tak dále. Naopak riziko vnitřní představuje možnost vzniku události v důsledku vlivu vnitřního prostředí na postiženého, spojené s jeho vlastní činností. Jde např. o chyby a nedostatky způsobené nedostatečným zaškolením, nekvalifikovanou nebo nedůslednou obsluhou, nedostatečnou kázní při pracovních postupech, zanedbání bezpečnostních opatření apod Rizika skutečná a spekulativní Skutečná a spekulativní rizika se týkají výsledku. Rozlišuje mezi situacemi, kdy existuje pouze možnost ztráty, a těmi situacemi, kdy může být výsledek také zisk. Skutečná rizika s sebou nesou ztrátovou nebo přinejlepším vyrovnanou situaci (např. nezaplacení pohledávky nebo požár). Alternativou k tomu je spekulativní riziko, kdy existuje možnost zisku. Dobrý příkladem je investování peněz do akcií. Výsledkem investice může být ztráta nebo možná vyrovnaná situace, avšak důvodem, proč byla investice uskutečněna, je vyhlídka na zisk. Existují jak skutečná, tak spekulativní rizika Rizika morální a fyzická Fyzické riziko se týká, jak již vyplývá z názvu, fyzických aspektů rizika. Může se jednat např. o blízkosti obydlí u řek a potoků, co se týče záplav a dalších. Morální riziko vychází z lidských aspektů nebo z vlastností lidí. Tyto aspekty mohou ovlivnit zásadním způsobem výsledek, a to i přesto, že povinnosti všech občanů je předcházet rizikům a škodám, které by mohli způsobit ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS a František ŘEZÁČ. Pojistná ekonomika I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. ISBN s PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, s. ISBN , s MÁLEK, Petr a Gabriela OŠKRDALOVÁ a Petr VALOUCH. Osobní finance. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. ISBN s

18 1.2.5 Rizika přírodní a rizika způsobená lidskou činností Riziko přírodní je vyvoláno přírodními silami, jeho vznik a vývoj je poměrně těžké předvídat, ale především také ovlivnit. Riziko způsobené lidskou činností můžeme dále rozlišit na riziko způsobené samotnými lidmi, ale také na riziko technické, způsobené technickými prostředky, kterých je nakonec také člověk tvůrcem a zhotovitelem Obchodně podnikatelská rizika Představují možnost vzniku pozitivní nebo negativní odchylky od stanoveného cíle, tedy od obchodního záměru podnikatele. Pokud je odchylka pozitivní, jde o úspěšného podnikatele. Pokud je odchylka negativní, pak jde o podnikatelský úspěch Další klasifikace rizik Autor Chong, Y.Y. 15 člení rizika na: riziko pověsti/reputace znamená, že v čase hrozby je snaha být co nejméně na očích, naopak na obdiv se dobré jméno dává v době, kdy se daří kvůli redukci investičního rizika, kreditní riziko představuje snížení rizika vůči vzniklé ztrátě na základě přísah našich smluvních obchodních partnerů, riziko trhu je riziko ztráty hodnoty bank či portfolií fondů na základě změny faktoru cen. K tomu také náleží rizika měnová, úroková, hodnoty majetku a volatility, operační riziko představuje úzký termín referující o možnosti ztráty na základě obchodního systému a procesu. Zahrnuje riziko mechanické, lidský faktor, chyby v procedurálním designu a riziko systémových funkcí. 1.4 Riziko a jeho řízení Řízení rizik 16 je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž cílem je řídit potenciální rizika, tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich dopad. 13 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, s. ISBN , s Tamtéž 15 CHONG, Yen Yee. Investment risk management. Hoboken, NJ: John Wiley s. ISBN , s Řízení rizik (Risk management) [online]. c2014, [cit ]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/rizeni-rizik 14

19 Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, vyhnout se krizovému řízení a zamezit vzniku problémů. Terminologie 17 spojená s řízením rizika se postupně ustálila. Počáteční problémy při používání termínu "riziko" vznikaly z toho, že slovo riziko, použité v běžné řeči, není emocionálně neutrální. Nese s sebou zápornou emoci strachu, obav a je v různých významových odstínech užíváno a překládáno jako: - vyhlídka na špatné následky (významový slovník), - matematické očekávání peněžní hodnoty poškození způsobených nebezpečným zdrojem (ekonomie a pojišťovnictví), - jakákoli možnost způsobit škodu, jestliže existuje nejistota, zda tyto škody budou/nebudou realizovány, - pravděpodobnost specifických účinků nastávajících během specifického období nebo za specifických podmínek (direktiva Seveso II 18 ). Řízení rizika má specifické postavení chránit současný a budoucí majetek doporučeními: 19 k omezení možných ztrát (časových i majetkových) dříve, než k nim dojde, k financování možných katastrofických ztrát vyvolaných zejména lidskými chybami a omyly, vyšší mocí, rozhodnutími soudů, a to především pojištěním nebo jinými cestami. Opravdu účinného řízení rizik (především podnikatelských) může být dosaženo pouze v případě když: 20 - je jasně definována strategie subjektu vzhledem k jeho hlavním cílům, a to včetně rizikové strategie, 17 FUCHS, Pavel a David VALIŠ. Metody analýzy řízení rizika [online]. c201 [cit ]. Dostupné z 18 Jedná se o základní předpis členských států Evropské unie o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek 19 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. 1 vyd. Praha: C. H. Beck, s. Beckova edice ekonomie. ISBN s ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. ISBN s

20 - funguje komplexní proces řízení rizik, který je podpořen vhodným informačním systémem (respektive systémem pro podporu rozhodování, expertním systémem apod.), - management klade na řízení rizik dostatečný důraz a existují osoby odpovědné za řízení rizik, - existuje fungující interní kultura a schopnost se dále rozvíjet a přizpůsobovat novým výzvám rizik. Je tedy nutné, aby management firmy při procesu řízení rizik zajišťoval zejména tyto činnosti: 21 - analyzoval riziko, monitoroval a měřil je (vyhodnocoval) ve vnějším i vnitřním prostředí firmy (včetně stanovení závěrů a doporučení pro management firmy), - definoval cíle v oblasti snižování rizik firmy (korespondující s definovanou rizikovou strategií firmy) a určil nejvhodnější strategii snižování rizika, - následně stanovil a implementoval nejvhodnější metody snižování rizik do podmínek konkrétní firmy například určil, zda bude diverzifikovat výnosy, obchodní dodavatele, zda riziko zadrží apod., - vyhodnotil uplatnění rizikové strategie firmy v praxi a následně aplikoval zvolenou metodu snižování rizika. Je třeba mít na paměti, že konkrétní použití metod snižování rizika může přinést rizika nová. Za provádění rizikové politiky firmy nese odpovědnost osoba (respektive skupina, tým pracovníků) tzv. risk manažer Analýza rizik Kvalitní řešení jakéhokoliv problému v jakékoliv oblasti je vždy postaveno na kvalitní analýze rizik, která je základním vstupem pro řízení rizik. 22 Prvním krokem procesu snižování rizik je přirozeně jejich analýza. Analýza rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na 21 RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmě a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s Tamtéž 16

21 aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Navazující činností je řízení rizik (management rizik). Analýza rizik zpravidla zahrnuje: 23 identifikaci aktiv vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které vlastní, určení hodnoty aktiv - jejich význam pro subjekt, ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny či poškození na existenci či chování subjektu, identifikaci hrozeb a slabin určení druhů událostí a akcí, které mohou ovlivnit negativně hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, které mohou umožnit působení hrozeb, stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti určení pravděpodobnosti výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě. Pro potřeby analýzy rizika a řízení rizika je však nezbytné používat definovaný pojem, který lze exaktně vyjádřit. Riziko se intuitivně chápe jako očekávání něčeho nepříznivého. Již v tomto intuitivním pojímání jsou zahrnuty dva oddělené aspekty: 24 - očekávání, že dojde k výskytu nějaké nepříznivé situace, události. Událost vzniká náhodně v čase a prostoru, - výše újmy spojené s nepříznivou událostí. Výše újmy muže být známa předem nebo je náhodného charakteru. Z uvedeného vyplývá definice: 25 riziko = pravděpodobnost nežádoucí události x následek nežádoucí události Předností této definice rizika je, že dovoluje riziko měřit a porovnávat, což je nezbytným předpokladem úspěšného řízení rizika Hodnocení rizika Hodnocení rizika představuje funkci pravděpodobnosti vzniku škody, její velikosti a frekvence stanovenou pomocí metod pojistné matematiky. Od velikosti rizika a tomu 23 RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmě a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s Tamtéž 25 Tamtéž 17

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pojištění jako součást discioplíny risk management

Pojištění jako součást discioplíny risk management Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti průběhu ekonomických procesů. Risk management pochopení

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1 Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia Název tématického celku: Pojištění, jeho podstata, funkce a principy, základní vývojové trendy v pojištění a pojišťovnictví na území

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance cover of a selected entity Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje Pojišťovnictví Specializované finanční odvětví ekonomiky Odvětví ekonomiky zaměřené na provozování pojištění - pojistných produktů. V rámci pojišťovnictví se vlastně obchoduje s rizikem Ve srovnání s jinými

Více

Závěr. Diplomová práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola poskytuje seznámení s teorií

Závěr. Diplomová práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola poskytuje seznámení s teorií Závěr Rizika provázejí snad všechny lidské činnosti a jejich projev může mít na tyto činnosti negativní dopad. Riziky jsou ohroženy i podnikatelské subjekty. Z tohoto důvodu vznikl obor řízení rizik, neboli

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rizika v činnosti pojišťoven

Rizika v činnosti pojišťoven Rizika v činnosti pojišťoven Pojistně technické riziko Tržní riziko Kreditní riziko Riziko likvidity Operační rizika ALM (Asset-liability matching) rizika Rizika při provozování produktů neživotního pojištění

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistné události v rámci silniční dopravy Bc. Martina Novotná Diplomová práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pojistný trh Eva Ducháčková

Pojistný trh Eva Ducháčková Pojistný trh Eva Ducháčková Literatura: DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o, 2015. 305 s. ISBN 978-80- 87865-25-5. DUCHÁČKOVÁ, E., DAŃHEL, J. Pojistné trhy: změny

Více

Rozhodovací procesy 11

Rozhodovací procesy 11 Rozhodovací procesy 11 Management rizik Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 XI rozhodování 1 Management rizik Cíl přednášky 11: a přístup k řízení rizik : Ohrožení,

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE The organization and managing of tourism

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSI FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

PRŮZKUM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AXA & VŠE

PRŮZKUM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AXA & VŠE PRŮZKUM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AXA & VŠE Srpen 2016 Centrum výzkumu osobních finančních rizik Cíle průzkumu: Postoje studentů k riziku a vnímání rizika Vztah studentů k pojištění Znalost základních druhů

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Ekonomika a řízení pojišťoven 2

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Ekonomika a řízení pojišťoven 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Vnitřní řídící a kontrolní systém pojišťovny. Cíl: Vysvětlit možnosti využití vnitřního řídícího a kontrolního

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Představení dohledu nad finančním trhem

Představení dohledu nad finančním trhem Představení dohledu nad finančním trhem Důvody existence dohledu, jeho cíle a pravomoci Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Den otevřených dveří ČNB dne 4. června 2016 Struktura prezentace I. Důvody existence

Více

ŘÍZENÍ RIZIK VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

ŘÍZENÍ RIZIK VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŘÍZENÍ RIZIK VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Risk Management of selected Business Entity Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 12/2011 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE Vypracoval: Alice Holubovská

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele

Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na zjištění vlivu vybraných faktorů na solventnost pojistitele. Pomocí analýzy

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

předmětu "Marketing v pojišťovnictví"

předmětu Marketing v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu "Marketing v pojišťovnictví" Název tématického celku: Co je marketing a marketingový systém řízení a dále plánovací fáze marketingového

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více