OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Autor: Bc. Adam POLÁŠEK Brno, 2014

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: POLÁŠEK Adam Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance protection of a selected entity Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Cílem diplomové práce bude charakterizovat činnost vybraného subjektu, zhodnotit rizika této činnosti a v současnosti realizovanou pojistnou ochranu v rámci subjektu. Následně bude cílem zjistit v součinnosti s tímto subjektem jeho preference ve vztahu k pojištění a analyzovat pojistné produkty vybraných pojišťoven umožňující realizaci těchto preferencí. Na základě toho bude moci být naplněn poslední cíl práce, kterým je doporoučení pojištění a sestavení návrhu optimální pojistné ochrany pro vybraný subjekt. Postup práce a použité metody: 1. Studium literárních pramenů 2. Zobrazení současného stavu teorie v této problematice 3. Vybraný subjekt - jeho činnosti, rizika a jejich současné krytí 4. Zjištění preferencí subjektu ve vztahu k pojištění 5. Charakteristika pojistných produktů umožňujících krytí rizik v činnosti subjektu 6. Optimalizace pojistné ochrany subjektu 7. Vyhodnocení plnění cílů v závěru práce Použité metody: deskripce, analýza, komparace, dotazníkové šetření.

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: dle pokynů vedoucího práce stran Seznam odborné literatury: CHOVAN, Pavel a Viktória ČEJKOVÁ. Malá encyklopédia poistenia a pojisťovníctva s cudzojazyčnými ekvivalentmi. 1. vyd. Bratislava: Elita, s. ISBN TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, xxvi, 396. ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS a František ŘEZÁČ. Pojistná ekonomika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN X. DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, s. ISBN JANATA, Jiří. Pojištění a management majetkových podnikatelských rizik. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, s. ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, s. ISBN Řízení rizik. Edited by Vladimír Smejkal - Karel Rais. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Česká asociace pojišťoven, s. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Edited by Vladislav Páleník. Praha: Linde, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4

5 Jméno a příjmení autora: Bc. Adam Polášek Název diplomové práce: Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu Název práce v angličtině: Optimization of Insurance protection of a selected entity Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem této diplomové práce Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu je zhodnocení rizik, která vyplývají z podnikatelské činnosti subjektu, následná analýza pojistných produktů, které umožňují jejich pojistnou ochranu a sestavení vhodného pojistného portfolia ke krytí těchto rizik. První kapitola je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti rizik, jejich řízení, pojištění a také vzájemnou provázaností těchto oblastí. Druhá kapitola se zabývá vybranou společností, její charakteristikou, preferencemi a v neposlední řadě stavem pojistné ochrany. Východiskům pro optimalizaci pojistné ochrany je věnována kapitola třetí. V poslední čtvrté kapitole je srovnání a vyhodnocení jednotlivých nabídek oslovených pojišťoven za účelem sestavení optimálního pojistného krytí. Annotation My diploma thesis called The Optimalisation of Insurance Protection Of A Selected Entity deals with the optimalisation of insurance protection of a selected business company, which may come out of the business activity of the business company in question. It also deals with the analysis of the products the insurance company offer these days. The first chapter deals with theoretical background of the risks, their management, insurance and their mutual interconnection. The second chapter deals with a particular company, its characteristics, preferences and the state of insurance protection. The basis of the optimalisation of insurance protection is a subject of chapter three. While the last chapter deals with the comparison and evaluation of particular insurance companies, in order that an optimal insurance plan could be made. Klíčová slova riziko, pojištění, optimalizace, pojistná ochrana, podnikatelská pojištění, řízení rizik, optimalizace pojistného portfolia Keywords risk, insurance, optimization, insurance protection, business insurance, risk management, optimization of insurance portfolio

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu vypracoval samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase, Ph.D. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

7 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Svatoplukovi Nečasovi, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

8 OBSAH ÚVOD RIZIKO A POJIŠTĚNÍ V TEORETICKÝCH SOUVISLOSTECH MOŽNOSTI VYMEZENÍ RIZIKA KLASIFIKACE RIZIK Rizika pojistitelná a nepojistitelná Rizika vnější a vnitřní Rizika skutečná a spekulativní Rizika morální a fyzická Rizika přírodní a rizika způsobená lidskou činností Obchodně podnikatelská rizika DALŠÍ KLASIFIKACE RIZIK RIZIKO A JEHO ŘÍZENÍ Analýza rizik Hodnocení rizika Finanční krytí rizika Finanční krytí rizika pojištěním POJIŠTĚNÍ KLASIFIKACE POJIŠTĚNÍ Pojištění dle formy jeho vzniku Pojištění dle pojistných odvětví Pojištění dle délky doby trvání pojištění Pojištění dle předmětu pojištění Pojištění dle způsobu poskytnutí pojistného plnění Pojištění dle osoby pojištěného POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ Majetková pojištění Pojištění koní, jezdců, stájí Pojištění vozidel CHARAKTERISTIKA A ČINNOST VYBRANÉHO SUBJEKTU O SPOLEČNOSTI ABCD, S.R.O AKTUÁLNÍ POJISTNÉ KRYTÍ ABCD, S.R.O NEDOSTATKY A MOŽNÁ RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ABCD, S.R.O PREFERENCE A POTŘEBY SPOLEČNOSTI ABCD, S.R.O VÝCHODISKA PRO OPTIMALIZACI POJISTNÉ OCHRANY ABCD, S.R.O NOVÉ A DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA KRYTÍ RIZIK POJISTNÉ PRODUKTY VOLENÉ PRO OPTIMALIZACI POJISTNÉ OCHRANY ZHODNOCENÍ NABÍDEK POJIŠŤOVEN A OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY KRYTÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK Nabídka pojišťovny Kooperativa Nabídka pojišťovny Generali Nabídka pojišťovny Triglav Nabídka pojišťovny Allianz Zhodnocení nabídek podnikatelských pojištění POJIŠTĚNÍ KONÍ Nabídka pojišťovny Generali Nabídka České pojišťovny Nabídka Hasičské vzájemné pojišťovny Nabídka pojišťovny London Direct Underwriters Zhodnocení nabídek pojištění koní POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Nabídka pojišťovny Kooperativa Nabídka České podnikatelské pojišťovny Nabídka pojišťovny Allianz... 65

9 4.3.4 Nabídka pojišťovny Generali Nabídka ČSOB Pojišťovny Zhodnocení nabídek povinného ručení a havarijního pojištění OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY ABCD, S.R.O ZÁVĚR SEZNAM ZDROJŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 82

10

11 ÚVOD Různé způsoby a formy podnikání jsou v dnešním světě považovány za zcela běžnou (dalo by se říci dokonce samozřejmou) součást života člověka ve společnosti. Pro někoho představuje podnikání běžnou rutinní záležitost. Pro někoho něco, o čem vždycky snil, a pro někoho je to přímo životní poslání. Je ovšem zřejmé, že i tato činnost, která je pro mnoho lidí způsobem jejich obživy, je stavěna před mnohačetné překážky a úskalí. Tyto překážky mohou mít různý charakter a je na každém, aby se s nimi vyrovnal svým způsobem. Podnikatel čelí těmto překážkám nepřetržitě a musí být obezřetný už jenom z toho důvodu, že jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Je dennodenně vystavován rizikům, kterým musí čelit. S tímto faktem se musí vyrovnat tak, že se těmto rizikům v nejlepším případě zcela vyhne nebo se proti nim musí ochránit tak, aby případné ztráty (vyplývající z daného rizika) byly minimální. S vývojem společnosti těchto rizik neustále přibývá a potřeba chránit se v případě podnikání potřeba chránit svůj majetek - nabývá na důležitosti. Jednou z možností ochrany proti rizikům je zcela jistě pojištění. Pojištění v současné době plní nezastupitelnou roli nejen ve sféře podnikání. Význam pojištění je zcela jistě velký, ale dá se říci, že ne všichni tento význam chápou a dokážou s ním pracovat. Tato diplomová práce se zaměřuje nejen na oblast rizik a zmiňuje možnosti, jak s nimi pracovat, ale zabývá se také pojištěním - tedy jedním z možných nástrojů eliminace pojistitelných rizik v oblasti podnikání. Konkrétně se zabývá optimální pojistnou ochranou vybrané společnosti. Optimální proto, že ne vždy je zcela vhodně a adekvátně zvoleno pojistné krytí a produkty, které jsou nabízeny na pojistném trhu. Cílem diplomové práce bude charakterizovat činnost vybraného subjektu, zhodnotit rizika této činnosti a v současnosti realizovanou pojistnou ochranu v rámci subjektu. Následně bude cílem zjistit v součinnosti s tímto subjektem jeho preference ve vztahu k pojištění a analyzovat pojistné produkty vybraných pojišťoven umožňující realizaci těchto preferencí. Na základě toho bude moci být naplněn poslední cíl práce, kterým je doporoučení pojištění a sestavení návrhu optimální pojistné ochrany pro vybraný subjekt. 7

12 Návrh optimalizace pak bude obsahovat optimální portfolio pojistných produktů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž první je teoretická a zbylé tři kapitoly jsou věnovány činnosti společnosti, analýze nabídek a jejich vyhodnocením. V první kapitole jsou zahrnuty teoretické poznatky a informace především z oblasti rizik a pojištění. V rámci rizika jsou zde uvedeny některé z jeho možných klasifikací, základních kroků při jeho řízení a možnosti jeho krytí. V rámci pojištění je zde uvedeno rovněž několik jeho možných způsobů členění, principy jeho fungování a v neposlední řadě také specifikace druhů pojištění, která jsou relevantní pro řešení této diplomové práce. Obsahem druhé kapitoly jsou základní informace o ABCD, s.r.o. Je zde představena činnost společnosti, její základní zaměření a její směřování. Následně je zde také uveden přehled základních ukazatelů společnosti a přehled současného pojistného krytí. Druhá kapitola se také zabývá zjištěním nedostatků v rámci pojistného krytí a možnými riziky, která vyplývají z podnikatelské činnosti společnosti, a definuje preference a potřeby společnosti v oblasti pojištění. Předmětem třetí kapitoly jsou východiska pro optimalizaci pojistné ochrany. Zmiňují se zde nové a doplňující požadavky na pojistné krytí (zvolením příslušných pojištění), jsou zde zvoleny základní oblasti, kterých se bude pojistná ochrana týkat. Třetí kapitola také zahrnuje základní postupy, podle kterých budou vyhodnocovány výsledky ve čtvrté kapitole. Zhodnocením nabídek pojišťoven, vyhodnocením těchto nabídek pomocí scoring modelů a následným sestavením optimálního portfolia se zabývá poslední čtvrtá kapitola. V této diplomové práci je použito metod analýzy (za využití dotazníku a řízeného rozhovoru), matematicko-statistických metod (Fullerova metoda), komparace (za využití scoringových modelů) a deskripce. Výsledkem této diplomové práce je předložení návrhu optimální pojistné ochrany, které plně odpovídá požadavku ABCD, s.r.o. s cílem zajistit maximálně možnou komplexní ochranu před následky podstupovaných rizik. 8

13 1 RIZIKO A POJIŠTĚNÍ V TEORETICKÝCH SOUVISLOSTECH Na problematiku podnikatelských rizik, jejich eliminaci pomocí pojištění, stanovení vhodné pojistné ochrany a její optimalizace nelze nahlížet jako na jednu ucelenou skupinu poznatků. Tyto oblasti se navzájem prolínají a dohromady spolu tvoří nástroj, kterým lze řešit zadání této diplomové práce. Předpokladem jsou však teoretická východiska, o kterých je vhodné se zmínit. 1.1 Možnosti vymezení rizika Názvem riziko se označují kvalitativně dosti rozdílné, byť velice příbuzné pojmy. Ukazuje se, že při hledání definice rizika jde o sémantický problém, který není univerzálně řešitelný. Záleží velice na odvětví, oboru a problematice, co se pod tímto názvem rozumí; záleží koneckonců i na jazyku, ve kterém se o riziku hovoří nebo píše (v češtině má riziko negativní odstín). Existují skupiny definic technických, ekonomických a sociálních. 1 Různí autoři vytvořili celou řadu definic rizika. Tyto definice bývají obvykle doprovázeny rozvláčnými výklady na podporu jednotlivých vyjádřených názorů. Uveďme některé z těchto definic: riziko je nejistota, co se týče škody, riziko je možnost vzniku škody, riziko je kombinace nebezpečí, riziko je nepředvídatelnost tendence k tomu, že se skutečné následky mohou lišit od předpovídaných následků, riziko je možnost vzniku nešťastné události. 2 Ve slovníku IRMI 3 lze nalézt pod pojmem riziko nejistotu vyplývající z možného výskytu daných událostí. 1 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. 1 vyd. Praha: C. H. Beck, s. Beckova edice ekonomie. ISBN , s PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, s. ISBN , s Risk & Insurance: Knowledgebase-Education-Comunity[online]; [cit ]. Dostupné z: 9

14 V této diplomové práci je riziko řešeno z pohledu ekonomického (pojištění), tedy z pohledu, který se snaží eliminovat riziko (v případě možné pojistné události) vhodným zvolením pojistné ochrany. Autor Řezáč 4 uvádí, že z hlediska pojištění, se riziko definuje (z arabského slova risk ) jako zápornou odchylku od normálu, jako nepříznivou událost v lidském životě. Z uvedeného vyplývá, že riziko je jen možnost vzniku záporné odchylky od rovnovážného stavu či normálu, a ne samotná odchylka. Až záporný projev rizika jako potencionální možnosti znamená vznik odchylky a může se, ale také nemusí, projevit vznikem škod. Z výše uvedených definic, při respektování specifik pojišťovnictví, pak můžeme pro odvětví pojišťovnictví formulovat definici rizika následovně: Tabulka č. 1: Definice rizik v pojišťovnictví V pojišťovnictví rozumíme rizikem zápornou odchylku od normálu. Projevem působením rizika může být poškození, zničení nebo ztráta života, zdraví nebo majetku pojištěného. Poškození, zničení nebo ztráta je vyčíslitelná v peněžních jednotkách. Pramen: ŘEZÁČ, F. Řízení rizik v pojišťovnictví, s. 12; vlastní zpracování Dále autor Řezáč 5 uvádí, že události podléhající pojištění musí splňovat následující podmínky: 1. riziko musí být identifikovatelné, 2. samotná škoda musí být vyčíslitelná, 3. vznik události musí být náhodný, 4. pojištění musí být ekonomicky přijatelné pro pojistníka (pojištěného) i pro pojišťovnu. V souvislosti s danou problematikou lze také přihlédnout k zákonné definici. Tato zákonná definice vychází již z nového občanského zákoníku, který vstoupil v účinnost 1. ledna 2014 a zrušil tím tak připravovaným doprovodným zákonem zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné 4 ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. ISBN , s Tamtéž 10

15 smlouvě. Součástí nového občanského zákoníku je úprava pojistné smlouvy v 2758 až A právě v paragrafu 2790 se uvádí, že změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel tázal ( 2788), tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko. Pro zajímavost zákon č. 37/2004 Sb. uváděl ( 3, písmeno m), že pojistným rizikem se rozumí míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. 1.2 Klasifikace rizik Jak již bylo výše uvedeno, riziko a výklad jeho podstaty a smyslu má mnoho podob a liší se. Stejně tak je tomu i u klasifikace rizik. V mnohých publikacích je uvedeno nepřeberné množství klasifikací rizik, které se mnohdy navzájem prolínají. Je také vhodné zmínit, že každé riziko jako takové, má svůj určitý rozměr. Autorka Ducháčková, E. 6 tvrdí, že rozměr, který má každé riziko je okamžik realizace rizika. Kdyby bylo známo, kdy se události uskuteční, nešlo by o riziko, ale o jistotu. Vznik náhodné události je spojen s určitým časovým okamžikem (např. požár), nebo trvá určité období (přerušení provozu). Druhým rozměrem, který lze sledovat pouze u rizik s absolutní nahodilostí je výskyt realizace rizika. Pro rizika s absolutní nahodilostí je naopak typické, že se mohou realizovat, ale také nemusí. Třetím rozměrem je rozsah realizace rizika. Ten mají pouze ta rizika, která se mohou realizovat nejen plně, ale i částečně. V dalších podkapitolách jsou uvedeny pouze ty klasifikace rizik, které jsou relevantní pro téma diplomové práce Rizika pojistitelná a nepojistitelná Obecně se dá říci, že pojistitelné je všechno. Přitom však záleží, zda je dané riziko pro konkrétního pojistitele a následně jeho zajistitele rizikově přijatelné či nikoliv. 7 Pojistitelná rizika musí splňovat čtyři kritéria: 8 6 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN: , s ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS a František ŘEZÁČ. Pojistná ekonomika I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. ISBN s

16 Riziko musí být identifikovatelné - příčina události, jejímž výsledkem byla ztráta, jež byla krytá pojištěním, musí být jednoznačně určitelná. Především při následně vyvolaných škodách je takové určení mnohdy často problematické. Z tohoto důvodu musí být součástí pojistných smluv vždy jednoznačně charakterizované každé riziko a pojistná událost. Ztráty musí být vyčíslitelné - podmínka vyčíslitelnosti je stejně důležitá, jako možnost identifikovat příčinu události. Jestliže by nebylo možné vyčíslit ztráty, potom by vlastní pojištění nemohlo být po ekonomické stránce realizováno, resp. nemělo by v tomto ohledu žádný smysl. Samotná vyčíslitelnost by měla být založena na objektivních pravidlech, aby případně nedocházelo k výrazným ovlivněním ze strany subjektivního pohledu jedince. Mezi nejlépe vyčíslitelné patří především přímé věcné ztráty, hůře je tomu pak při ztrátách následných, při kterých je nutné náročné prokazování. Prakticky nevyčíslitelné jsou ztráty morální, které jsou závislé pouze na subjektivním pohledu posuzovatele. Riziko musí být ekonomicky přijatelné z pohledu komerční pojišťovny. Pojišťovny přijmou do pojištění jen taková rizika, jež jsou vhodně časově a plošně rozložená a při kterých je možné dosáhnout ekonomické vyrovnanosti pojištění v rámci dostatečně velkého pojistného kmene. Jedná se tedy o taková pojištění, která nepřinesou komerčním pojišťovnám ztráty. Projev rizika musí být nahodilý- nahodilost projevu rizika je jednou z rozhodujících podmínek pojistitelnosti rizika. Nahodilý jev je takový, u kterého nevíme, zda se riziko projeví, a jestliže ano, tak zda dojde k negativnímu projevu a způsobí tak škodu či nikoliv. V případě, že by bylo možné s jistotou určit, že tato negativní událost nastane, potom je možné krytí ztrát jiným způsobem než pomocí pojištění. Pojistitelnost či nepojistitelnost je také závislé na ochotě a finančních možnostech pojistníka zaplatit odpovídající pojistné za pojistnou ochranu zvoleného rizika. 9 8 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví, 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, str. ISBN: , s ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS a František ŘEZÁČ. Pojistná ekonomika I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. ISBN

17 1.2.2 Rizika vnější a vnitřní Riziko vnější představuje negativní podmínky působící z okolí, které mohou být zdrojem vzniku události a způsobené škody. Jde hlavně o přírodní živly, události způsobené úmyslně nebo neúmyslně jinou osobou, negativní působení životního prostředí, války, terorismus, politická rozhodnutí a tak dále. Naopak riziko vnitřní představuje možnost vzniku události v důsledku vlivu vnitřního prostředí na postiženého, spojené s jeho vlastní činností. Jde např. o chyby a nedostatky způsobené nedostatečným zaškolením, nekvalifikovanou nebo nedůslednou obsluhou, nedostatečnou kázní při pracovních postupech, zanedbání bezpečnostních opatření apod Rizika skutečná a spekulativní Skutečná a spekulativní rizika se týkají výsledku. Rozlišuje mezi situacemi, kdy existuje pouze možnost ztráty, a těmi situacemi, kdy může být výsledek také zisk. Skutečná rizika s sebou nesou ztrátovou nebo přinejlepším vyrovnanou situaci (např. nezaplacení pohledávky nebo požár). Alternativou k tomu je spekulativní riziko, kdy existuje možnost zisku. Dobrý příkladem je investování peněz do akcií. Výsledkem investice může být ztráta nebo možná vyrovnaná situace, avšak důvodem, proč byla investice uskutečněna, je vyhlídka na zisk. Existují jak skutečná, tak spekulativní rizika Rizika morální a fyzická Fyzické riziko se týká, jak již vyplývá z názvu, fyzických aspektů rizika. Může se jednat např. o blízkosti obydlí u řek a potoků, co se týče záplav a dalších. Morální riziko vychází z lidských aspektů nebo z vlastností lidí. Tyto aspekty mohou ovlivnit zásadním způsobem výsledek, a to i přesto, že povinnosti všech občanů je předcházet rizikům a škodám, které by mohli způsobit ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS a František ŘEZÁČ. Pojistná ekonomika I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. ISBN s PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, s. ISBN , s MÁLEK, Petr a Gabriela OŠKRDALOVÁ a Petr VALOUCH. Osobní finance. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. ISBN s

18 1.2.5 Rizika přírodní a rizika způsobená lidskou činností Riziko přírodní je vyvoláno přírodními silami, jeho vznik a vývoj je poměrně těžké předvídat, ale především také ovlivnit. Riziko způsobené lidskou činností můžeme dále rozlišit na riziko způsobené samotnými lidmi, ale také na riziko technické, způsobené technickými prostředky, kterých je nakonec také člověk tvůrcem a zhotovitelem Obchodně podnikatelská rizika Představují možnost vzniku pozitivní nebo negativní odchylky od stanoveného cíle, tedy od obchodního záměru podnikatele. Pokud je odchylka pozitivní, jde o úspěšného podnikatele. Pokud je odchylka negativní, pak jde o podnikatelský úspěch Další klasifikace rizik Autor Chong, Y.Y. 15 člení rizika na: riziko pověsti/reputace znamená, že v čase hrozby je snaha být co nejméně na očích, naopak na obdiv se dobré jméno dává v době, kdy se daří kvůli redukci investičního rizika, kreditní riziko představuje snížení rizika vůči vzniklé ztrátě na základě přísah našich smluvních obchodních partnerů, riziko trhu je riziko ztráty hodnoty bank či portfolií fondů na základě změny faktoru cen. K tomu také náleží rizika měnová, úroková, hodnoty majetku a volatility, operační riziko představuje úzký termín referující o možnosti ztráty na základě obchodního systému a procesu. Zahrnuje riziko mechanické, lidský faktor, chyby v procedurálním designu a riziko systémových funkcí. 1.4 Riziko a jeho řízení Řízení rizik 16 je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž cílem je řídit potenciální rizika, tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich dopad. 13 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, s. ISBN , s Tamtéž 15 CHONG, Yen Yee. Investment risk management. Hoboken, NJ: John Wiley s. ISBN , s Řízení rizik (Risk management) [online]. c2014, [cit ]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/rizeni-rizik 14

19 Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, vyhnout se krizovému řízení a zamezit vzniku problémů. Terminologie 17 spojená s řízením rizika se postupně ustálila. Počáteční problémy při používání termínu "riziko" vznikaly z toho, že slovo riziko, použité v běžné řeči, není emocionálně neutrální. Nese s sebou zápornou emoci strachu, obav a je v různých významových odstínech užíváno a překládáno jako: - vyhlídka na špatné následky (významový slovník), - matematické očekávání peněžní hodnoty poškození způsobených nebezpečným zdrojem (ekonomie a pojišťovnictví), - jakákoli možnost způsobit škodu, jestliže existuje nejistota, zda tyto škody budou/nebudou realizovány, - pravděpodobnost specifických účinků nastávajících během specifického období nebo za specifických podmínek (direktiva Seveso II 18 ). Řízení rizika má specifické postavení chránit současný a budoucí majetek doporučeními: 19 k omezení možných ztrát (časových i majetkových) dříve, než k nim dojde, k financování možných katastrofických ztrát vyvolaných zejména lidskými chybami a omyly, vyšší mocí, rozhodnutími soudů, a to především pojištěním nebo jinými cestami. Opravdu účinného řízení rizik (především podnikatelských) může být dosaženo pouze v případě když: 20 - je jasně definována strategie subjektu vzhledem k jeho hlavním cílům, a to včetně rizikové strategie, 17 FUCHS, Pavel a David VALIŠ. Metody analýzy řízení rizika [online]. c201 [cit ]. Dostupné z 18 Jedná se o základní předpis členských států Evropské unie o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek 19 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. 1 vyd. Praha: C. H. Beck, s. Beckova edice ekonomie. ISBN s ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. ISBN s

20 - funguje komplexní proces řízení rizik, který je podpořen vhodným informačním systémem (respektive systémem pro podporu rozhodování, expertním systémem apod.), - management klade na řízení rizik dostatečný důraz a existují osoby odpovědné za řízení rizik, - existuje fungující interní kultura a schopnost se dále rozvíjet a přizpůsobovat novým výzvám rizik. Je tedy nutné, aby management firmy při procesu řízení rizik zajišťoval zejména tyto činnosti: 21 - analyzoval riziko, monitoroval a měřil je (vyhodnocoval) ve vnějším i vnitřním prostředí firmy (včetně stanovení závěrů a doporučení pro management firmy), - definoval cíle v oblasti snižování rizik firmy (korespondující s definovanou rizikovou strategií firmy) a určil nejvhodnější strategii snižování rizika, - následně stanovil a implementoval nejvhodnější metody snižování rizik do podmínek konkrétní firmy například určil, zda bude diverzifikovat výnosy, obchodní dodavatele, zda riziko zadrží apod., - vyhodnotil uplatnění rizikové strategie firmy v praxi a následně aplikoval zvolenou metodu snižování rizika. Je třeba mít na paměti, že konkrétní použití metod snižování rizika může přinést rizika nová. Za provádění rizikové politiky firmy nese odpovědnost osoba (respektive skupina, tým pracovníků) tzv. risk manažer Analýza rizik Kvalitní řešení jakéhokoliv problému v jakékoliv oblasti je vždy postaveno na kvalitní analýze rizik, která je základním vstupem pro řízení rizik. 22 Prvním krokem procesu snižování rizik je přirozeně jejich analýza. Analýza rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na 21 RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmě a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s Tamtéž 16

21 aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Navazující činností je řízení rizik (management rizik). Analýza rizik zpravidla zahrnuje: 23 identifikaci aktiv vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které vlastní, určení hodnoty aktiv - jejich význam pro subjekt, ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny či poškození na existenci či chování subjektu, identifikaci hrozeb a slabin určení druhů událostí a akcí, které mohou ovlivnit negativně hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, které mohou umožnit působení hrozeb, stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti určení pravděpodobnosti výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě. Pro potřeby analýzy rizika a řízení rizika je však nezbytné používat definovaný pojem, který lze exaktně vyjádřit. Riziko se intuitivně chápe jako očekávání něčeho nepříznivého. Již v tomto intuitivním pojímání jsou zahrnuty dva oddělené aspekty: 24 - očekávání, že dojde k výskytu nějaké nepříznivé situace, události. Událost vzniká náhodně v čase a prostoru, - výše újmy spojené s nepříznivou událostí. Výše újmy muže být známa předem nebo je náhodného charakteru. Z uvedeného vyplývá definice: 25 riziko = pravděpodobnost nežádoucí události x následek nežádoucí události Předností této definice rizika je, že dovoluje riziko měřit a porovnávat, což je nezbytným předpokladem úspěšného řízení rizika Hodnocení rizika Hodnocení rizika představuje funkci pravděpodobnosti vzniku škody, její velikosti a frekvence stanovenou pomocí metod pojistné matematiky. Od velikosti rizika a tomu 23 RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmě a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s Tamtéž 25 Tamtéž 17

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Optimization of Insurance Protection in Insurance of Individuals Diplomová práce Vedoucí

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS POJISTNÁ OCHRANA SENIOR CENTRA BLANSKO INSURANCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU The insurance dangers analysis in property insurance Diplomová práce

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Specifics and Problem Areas of Claims

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Jan Čech Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Vývojové trendy v pojištění odpovědnosti Bc. Jan Čech Diplomová práce 2013

Více

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Výpočet pojistného a technických

Výpočet pojistného a technických Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Výpočet pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění Pricing and reserving in non-life insurance Diplomová práce Vedoucí

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ Liability insurance in a health service Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ

SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ Comparison of Compulsory Motor Insurance in the Czech

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Bc. Jana Berková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů Vypracovala: Barbora Chaloupková Vedoucí práce:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více