Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, p.o. Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, IČO tel Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr.Čemusová Danuše ředitelka školy zpracovala. Mgr.Čemusová Danuše Schváleno školskou radou starosta na vědomí

2 A) Zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Habartice, okres Liberec, příspěvková organizace Sídlo organizace: Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, IČO organizace: Identifikační číslo zařízení: Ředitel školy: Mgr. Čemusová Danuše Oblačná Frýdlant v Čechách. Zřizovatel: Obec Habartice, Habartice 191, Habartice u Frýdlantu : Adresa: Obecní úřad Habartice, Habartice Habartice u Frýdlantu zástupce zřizovatele : František Kryšpín starosta obce Habartice 191

3 Druhy typy škol, které sdružuje: 1. Mateřská škola Kapacita 25 dětí IZO: Základní škola ročník Kapacita 55 žáků IZO: Školní družina Kapacita 55 žáků IZO: Školní jídelna Kapacita 90 jídel IZO: Identifikátor právnické osoby Datum zařazení do sítě: Změna zařazení: změna ZL : Škola vyučuje podle programu Základní škola od č.j /96-2, ve 4. a 5. ročníku. Od škola vyučovala v 1.ročníku, od ve 2.ročníku a od ve 3. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cestička do života. Rada školy byla ustanovena od Schází se 2x ročně a schvaluje dokumenty školy. Při škole působí SRPDŠ.

4 Část II. Organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací program č.j MŠMT Školní rok 2008/09 Počet žáků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola 16847/96-2 Roční plán -název programu 1.až 3.ročník 4. a 5. ročník Školní rok 2008/ Počet dětí Mateřská škola Barevné kamínky 27 Školní družina 38 Ve školním roce 2009/10 bylo zavedeno ještě jedno oddělení školní družiny pouze na určitou dobu. Každý den v době oběda od 11,15 hodin až do odjezdu autobusu do 12,45 hodin, dále pak ve čtvrtek od 12,30 hodin do 15,00 hodin. Ve školním roce 2009/2010 škola pracovala jako trojtřídní. Byly spojeny ročníky druhý a první,dále čtvrtý a třetí a samostatně byl ročník pátý. Část III. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání Přehled vývoje počtu tříd a žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Školní rok 2008/ / / / / / / / , ,3

5 Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2008/2009 a 2009/2010 Počet žáků Prospělo Neprospělo Ročník 2008/ / / / / / I.stupeň Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2008/09 Školní rok 2009/10 Zapsaní do 1.třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1.třídy Zapsaní do 1.třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1.třídy Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2009/2010 Omluvených Neomluvených celkem Průměr na žáka celkem Průměr na žáka 1.pololetí pololetí Celkem školní rok

6 Část IV. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci,praxi a způsobilosti Základní škola Pracovní zařazení - funkce Úvazek Kvalifikace stupeń vzdělání Počet roků ped. praxe 1. ředitelka 1 VŠ Nš-Vv učitelka 1 VŠ Nš-Tv učitelka 0,18 SŠ SPgŠ učitelka 0,86 SŠ Gymnáz školnice 0,5 vyučena 40 Mateřská škola 1. učitelka 1 SŠ SPgŠ učitelka 1 SŠ SPgŠ 1 3. pradlena, uklizečka 1 vyučena 33 Školní družina 1. vychovatelka 0,86 SŠ SPgŠ vychovatelka 0,18 SŠ Gymnázium 10 Školní jídelna 1. vedoucí stravování 0,50 SŠ SPgŠ kuchařka 1 vyučena 38

7 Přehled aprobovanosti výuky Celkový počet hodin Hodin Vyučováno s odbornou a pedagogickou kvalifikací Počet vyuč. Počet hodin týdně tj.% Vyučováno bez odborné a pedagogické kvalifikace Počet vyuč. Počet hodin týdně M Prv Čj Př Vl Hv Vv Tv Pč Aj tj.% Přehled odborné a pedagogické kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru ZŠ Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důch.věk Důchod. věk Celkem/žen OPZ úplná 1 1 2/2 PZ 1 1 2/2 MŠ OPZ úplná 1 1/1 PZ 1 1/1 ŠD OPZ úplná 1 1/1 PZ 1 1/1

8 Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/10 ZŠ nastoupili 0 0 odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství MŠ nastoupili 1 0 odešli ŠD nastoupili 1 0 odešli Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2008/09 Školní rok 2009/10 Nekvalifikovan. důchodců Nekvalifikovan. důchodců ZŠ MŠ ŠD Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počty pracovníků Druh vzdělávání Celkem dlouhodobé krátkodobé/kurzy/ ZŠ MŠ ŠD 0 1 1

9 Platové podmínky pracovníků Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí Výkon státní správy Část V. Rozhodnutí ředitele počet odvolání odklad školní docházky 2 0 přijetí do MŠ 8 0 vyřazení z MŠ 9 0 přijetí do ZŠ 8 0 přestup na jinou ZŠ 1 0 Řízení školy Část VI. škola úzce spolupracuje se školami ve Frýdlantě na víceleté gymnázium odešel jeden žák z 5. ročníku výuka dopravní výchovy probíhala odpoledne jako aktivita ve ŠD ve školním roce 2009/2010 nastoupilo do 1.třídy 7 dětí /dva odklady/ integrace 3 žáci integrováni s poruchami učení individuální program 1 žákyně integrována s poruchou řeči individuální plán spolupráce s PPP v Raspenavě a s SPC Liberec vyšetření žáků v PPP v Raspenavě byl zaznamenám jeden úraz při škole pracuje SRPDŠ - poplatek 50,-Kč na rodinu spolupráce s Nadací SYNER, s firmou BENTELER, s občanským sdružením místních hasičů a sportovců

10 Část VII. Poradenské služby 1. Tři žáci vyšetřeni v PPP a jeden v SPC, všichni žáci byli navrženi na integraci se specifickými poruchami učení. 2. Logopedická péče se provádí nejen v MŠ,ale přechází i do 1.ročníku na ZŠ. Děti navštěvují logopedy ve Frýdlantě.Od školního roku 2007/2008 dojíždí do MŠ paní učitelka logopedka jednou týdně a pracuje s dětmi z MŠ i ZŠ. 3. Preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek je v našem zařízení zpracován. Všichni učitelé nenásilnou formou předávají dětem veškeré dostupné informace během vyučovacích hodin i mimo ně. Za tuto oblast zodpovídá paní vychovatelka, která má nejvhodnější podmínky v mimoškolních aktivitách na děti působit a s dětmi diskutovat. V uplynulém školním roce jsme nezaznamenali žádný problém v této oblasti. Nebyly problémy ani se šikanou. Část VIII. Údaje o průběhu a výsledku kontrol V školním roce 2009/2010 byla provedena inspekce ČŠI. Výsledky ŠVP byly v souladu se RVP. Protokol o inspekci je k dispozici u ředitele školy. Ve školním roce 2009/2010 byly provedeny komisí dvě kontroly zřizovatele. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, finanční prostředky se využívají efektivně a dle pokynů zřizovatele. Protokoly o kontrolním zjištění jsou k dispozici v plném znění u ředitele školy.

11 Část IX Údaje o dalších aktivitách školy, další významné údaje ZŠ ve škole jsou zavedeny mimoškolní aktivity: kroužek počítačů sportovní hry vaření čtenářský a dramatický kroužek country tance všechny třídy se účastní pořadů MaK, pravidelně jezdíme do Naivního divadla do Liberce a několik pořadů máme i ve škole vzhledem ke složení tříd se účastníme soutěží ve výtvarné výchově a ve sportovních hrách pravidelně se děti celého zařízení zapojují do veřejně prospěšné práce sběr lesních plodů, Pet lahve, starý papír za získané peníze jezdí sběrači za odměnu na různé výlety a akce připravujeme besídky pro maminky ke Dni matek, vánoční besídku, pro starší občany z Habartic,Pertoltic a Černous pásma písniček, básniček,scének další mimoškolní aktivity směřují k poznávání okolí putování po Jizerských horách, etapové hry, výlety do okolí zkoušky cyklistů na DH prospělo všech 6 dětí v rámci výuky jezdí děti na programy sdružení M.R.K.E.V., na programy do střediska ekologické výchovy Suchopýr celodenní výlet do Babylonu do Liberce celá naše škola pravidelně vyjíždí na ozdravné pobyty do přírody, ve školním roce 2009/2010 jsme byli v Příchovcích u Tanvaldu, příspěvek na pobyt nám poskytla Nadace SYNER, BENTELER a Obec Habartice, Pertoltice a Černousy celodenní výlet do Prahy Království železnice, Metro, Pražský hrad - podzim celodenní výlet do Prahy Národní muzeum, letiště Ruzyně - jaro

12 ŠD Pobyt dětí ve školní družině probíhá převážně na školní zahradě, na hřišti a v přírodě, protože ŠD nemá svoje prostory. Za nepříznivého počasí, jsou děti ve třídách nebo v tělocvičně. Využíváme též video a DVD a počítačovou třídu, školní knihovnu a někdy i prostory MŠ. Celoročně kroužek vaření kroužek sportovních her hry na počítači návštěvy knihovny informatika literárně-čtenářský kroužek školní ekologický projekt Střevlík Stromy country tance Podzim - Zima - Jaro - sběr lesních plodů sběr přírodnin /jeřabiny,šípky.../ práce s přírodninami sběr a poznávání hub Divizna Rok v přírodě podzim, návštěva Babylonu vítání občánků výtvarná soutěž Svět zvířat- ZOO Liberec - kolektivní práce Člověk přírodě příroda člověku - pro nejlepší sběrače pořádá Armillária Liberec /dárečky do bazárku/ Svátek duchů a strašidel soutěž v házení šipek úprava zahrady pobyt na sněhu dramatizace pohádek Vánoční besídka výzdoba Mikuláš, čerti, Andělé, řetězy výzdoba Divizna Rok v přírodě zima, návštěva Babylonu práce s časopisem Míša Výroba dárečků - výzdoba školy a knihovny zdobení vánočního stromu v obci dárečky ke sv. Valentýnu dárečky k zápisu / perníčky / příprava na zkoušky - testy DV dárečky pro budoucí prvňáčky Dárečky pro paní učitelky ke Dni učitelů příprava pásma ke Dni matek dárečky, přání Ekocentrum v Oldřichově v Hájích / Letem, ptačím světem/ Obrázky pro zájmovou skupinu Rodiče dětem čarodějnice Kouzelník Vandiny Odeslání prací do výtvarné soutěže Voda kolem nás sběr pomerančové kůry Velikonoční vyrábění Drobné dárky pro babičky hry s dopravní tématikou

13 Léto - DV - testy pásmo k uvítání občánků příprava na atletické závody Den dětí - soutěže příprava materiálu a pomůcek na pobyt dětí v přírodě sázení jilmů, jedlí, dubů, buků, jasanů a třešní ekovycházka Černousy Volšoveček vyhodnocení nejlepších sběračů měsíc praxe studentky Michaely Kulmanové škola v přírodě v Příchovcích u Tanvaldu Ve ŠD se pobírá poplatek 50,-Kč za měsíc za dítě. Dle potřeby mohou ráno děti navštěvovat MŠ.Děti, které navštěvují ŠD jeden den v týdnu, platí poplatek 20 Kč měsíčně. Příprava na vyučování probíhá individuálně /po domluvě s paní učitelkou /. Využíváme též výukové počítačové programy, řešíme osmisměrky, křížovky, rébusy, časopis Míša. Celoročně třídíme odpad. Starší žáci pomáhají mladším. Týmová soutěž zaměřená na poznávání přírody, třídění odpadu, zručnost,postřeh a vzájemnou pomoc mezi sebou. Činnost ŠD se řídí podle rámcově vzdělávacího programu. Děti mají prostor na činnosti odpočinkové, rekreační, pracovní, výtvarné, přírodovědné, sportovní, hudební.příprava na vyučování je dobrovolná /spolupráce s paní učitelkou/. Naše činnost vyplývá z pedagogiky volného času. Cílem je snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich volného času.

14 MŠ Do jednotřídní MŠ ve školním roce 2009/2010 bylo zapsáno 27 dětí ve věkovém složení 3 7 let. Ve výchovně- vzdělávací práci jsme se snažili o předávání základních vědomostí a zkušeností v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků,snažili jsme se rozvíjet samostatnost,zdravé sebevědomí,sebejistotu a tvořivost dětí. MŠ pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy.má zpracovaný Školní vzdělávací program,na který navazuje Třídní vzdělávací program. Individuální péče : logopedická,talentované a nadané děti, integrace dětí, pro děti, které se špatně zapojují do kolektivu Naše aktivity během roku: Kromě standartních činností nabízíme množství nadstandartních aktivit,které se organizují v průběhu celého roku. Nafukovací hrad,soutěže,hry Foto Podzim Naivní divadlo Liberec Besídka s Mikulášem Vánoční besídka Hra Na školu pravidelná příprava dětí před vstupem do 1.třídy Logopedická péče logopédka z Frýdlantu Maškarní rej Masopust Sportovní hry Olympiáda Frýdlant Oslava Dne matek Den dětí na hřišti Rozloučení s předškoláky

15 Ozdravný pobyt v přírodě Příchovice u Tanvaldu v Jizerských horách Budeme nadále zlepšovat práci podle Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a Třídního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání..zaměříme se na evaluaci jednotlivých bloků ve TVP PV a na pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV.

16 Část X. Další záměry školy, zhodnocení a závěr 1. Demografický vývoj pro naši obec je příznivý. Ve školím roce 2009/2010 nastoupilo do 1.třídy 7 dětí, dva odklady, v roce 2010/2011 má nastoupit 10 dětí a v roce 2011/ dětí. 2. Dále chceme spolupracovat se všemi, kteří nám poskytují dary finanční i jiné dary. 3. I nadále věříme a spoléháme v úzkou spolupráci s obcí. 4. Nezříkáme se i spolupráce s občanským sdružením sportovců, či hasičů. Dobré vzájemné vztahy, pomoc mladším je samozřejmostí. Ubližovat se prostě nesmí! To musí být jasné ve třídě, v rodině, na veřejnosti obecně! Jedná se o součást dobrých mravů. Školní řád je doplněn o práva a povinnosti dětí a je plně respektován všemi dětmi i dospělými. Školní rok 2009/10 byl pro školu úspěšný, ale i velmi náročný.i nadále se pracovalo na Školním vzdělávacím programu Cestička do života. Práce učitelů ZŠ, MŠ, ŠD i správních zaměstnanců si zaslouží poděkování. Všichni se snažíme o dobrou náladu po celý rok. Tím se i práce daří. Nesmíme zapomenout na spolupráci s obecním úřadem, která funguje prakticky po celý rok bez problémů. Děkujeme.

17 B) Zpráva o hospodaření Hlavní činnost organizace 1. Příjmy ze státního rozpočtu, od zřizovatele ,00 Kč Tržby z prodeje služeb ,00 Kč Ostatní výnosy ,40 Kč Úroky 177,57 Kč Celkem ,97 Kč Náklady celkem ,87 Kč Zůstatek ,08 Kč Zůstatek kladného hospodářského výsledku z hlavní činnosti organizace byl vyčerpán dle pokynů zřizovatele. 2. Doplňková činnost v naší škole nebyla. 3. Inventarizace majetku je prováděna pravidelně ke konci kalendářního roku ve spolupráci s obecním úřadem. Nedostatky nebyly zjištěny.

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2004/2005 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Stanislav Jirouš Desná, 12.10.2012 zpracoval, předkládá místo a datum zpracování razítko školy, podpis ředitele školy - 1 - A) Zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy Základní škola a mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace Višňová 173 464 01 Frýdlant v Čechách tel./fax: 482 348 148; e-mail: skola@zsvisnova.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010 2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ 533/11 V V Kačici dne 25. 9. 2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010 2011 Zpracovala: Naděžda Hrabalová ředitelka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 747 63 Hrabyně 70 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace IČO : 70983119 TEL: 482 317 963 e-mail : zsdonin@tiscali.cz webové stránky:www.skoly.net VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více