NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Vybavenost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Komunikace s rodiči a veřejností Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Školská rada Partneři školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění.. 4. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY I. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA PRACOVNÍ ČINNOSTI II. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK ŠPANĚLSKÝ JAZYK KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE MATEMATIKA CHEMIE FYZIKA PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE DĚJEPIS OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA PRÁCE V DÍLNĚ VOLBA POVOLÁNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA SEMINÁŘ HUMANITNÍCH VĚD EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM SPORTOVNÍ HRY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení prospěchu a chování Vlastní hodnocení školy cíle, kritéria, nástroje a metody

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Klecany, okres Praha-východ Klecany 375 Zřizovatel školy: Město Klecany Do Klecánek Klecany IČO: telefon: www: Ředitel školy: Vladimír Lacina Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Barešová Koordinátor ŠVP: Vladimír Lacina Kontakty: telefon: web: IČO: IZO: REDIZO: Platnost dokumentu: Č.j.:133/ Vladimír Lacina ředitel školy razítko školy 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Velikost školy Školní areál se nachází v obytné části Klecan, v blízkosti autobusových zastávek. Dopravně je dobře dosažitelný jak pro žáky spádové oblasti, tak i pro ostatní žáky (výhodné autobusové spojení s Prahou). Tvoří jej komplex jedenácti pavilonů. Základní škola a Mateřská škola Klecany je zřízena Městem Klecany s účinností od jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Tato základní škola je úplná s devíti postupnými ročníky. Sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Mateřská škola (dále jen MŠ) je součástí základní školy (dále jen ZŠ). Sídlí na odloučeném pracovišti v samostatných pavilonech v těsném sousedství ZŠ. Je zřízena jako předškolní zařízení s provozní dobou od 6.30 do hod. MŠ realizuje vlastní Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) zpracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Školní družina je součástí ZŠ. Školní družinu tvoří šest oddělení. Provoz školní družiny je pravidelný, od 6.30 do 8.00 hod a od do hod. Řídí se Řádem školní družiny a Vzdělávacím programem školní družiny. Školní jídelna je umístěna přímo v areálu školy a zajišťuje stravování jak žáků MŠ a ZŠ a zaměstnanců školy, tak i cizích strávníků Vybavenost školy Škola disponuje tělocvičnou a venkovním víceúčelovým sportovním areálem. Pro výuku jsou zároveň k dispozici také odborné pracovny (ICT, multimediální jazyková učebna, přírodopis-zeměpis, fyzika-chemie, dějepis, občanská a rodinná výchova, školní dílny) a knihovna. Ta je určena pro žáky i pro učitele. Slouží i jako informační centrum, má pravidelnou provozní dobu a pro širokou škálu poskytovaných služeb (výukové materiály, programy, pravidelný přísun nových publikací i výukových programů) je hojně navštěvovaná. Odborné pracovny jsou ve spolupráci se zřizovatelem průběžně vybavovány novými pomůckami, nábytkem a didaktickou technikou. Z učebny ICT, která se nachází ve správním pavilonu, je počítačová síť rozvedena i do ostatních pavilonů a učeben tak, aby mohly být v co nejširší míře využívány výukové programy i internet. Žáci školy mají možnost učebnu ICT využívat i mimo vyučování, a to v ranních hodinách před vyučováním, v odpoledních po vyučování a ve volných obědových pauzách. Učebnu ICT využívá i školní družina. Rozsáhlý školní areál s odpočinkovými zónami a hřištěm s umělým povrchem je vhodným prostorem i pro relaxaci a využívání ve volném čase. ZŠ disponuje jedním bytem pro školníka, čtyřmi učitelskými byty a jedním bytem pro správce mateřské školy. Školní jídelna s vlastní kuchyní vaří pro ZŠ i MŠ a v rámci doplňkové činnosti i pro mimoškolní subjekty. Škola nabízí svým žákům širokou škálu kvalifikovaně vedených mimoškolních aktivit formou zájmových kroužků Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je věkově vyvážený a naprostá většina pedagogických pracovníků je plně kvalifikovaná, ať už díky studiu na pedagogické fakultě, nebo doplněním pedagogického studia ke své vysokoškolské odbornosti. Dva pedagogové vykonávají funkci výchovného poradce, jeden pro I. a jeden pro II. stupeň. Škola si uvědomuje význam primární prevence sociálně patologických jevů. Jeden pedagog proto zastává funkci metodika primární prevence a doplnil si svou odbornost o studium k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Na škole působí i metodik ICT a členem sboru je i jeden speciální pedagog. Ve školní družině pracují čtyři vychovatelky. Všichni pedagogičtí pracovníci naplňují myšlenku celoživotního vzdělávání průběžným doplňováním a rozšiřováním své kvalifikace. Škola podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy. Využívá pro to především aktuální nabídky seminářů a školení. Přirozená a účelná spolupráce všech zaměstnanců (obzvláště pedagogů) a výměna zkušeností jsou předpokladem k tvůrčí práci ve škole. Vedení školy podporuje týmovou práci učitelů a jejich individuální kreativitu Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola není zapojena do žádného dlouhodobého projektu ani nemá navázanou žádnou mezinárodní spolupráci. 4

5 2.5. Komunikace s rodiči a veřejností Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Rodiče mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek a elektronické pošty. Na webových stránkách školy jsou také pravidelně zveřejňovány dokumenty školy. Pro pracovní elektronickou komunikaci mají všichni pedagogové školy zřízeny ové adresy ve tvaru O průběžných výsledcích vzdělávání jsou rodiče informováni prostřednictvím žákovských knížek. Kromě toho škola pořádá pravidelná konzultační odpoledne. Třídní schůzky jsou pořádány během školního roku nejméně dvakrát. Operativní návštěvy rodičů probíhají vždy po vzájemné domluvě mezi rodiči a vyučujícími. Telefonický kontakt s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogy zajišťuje především hospodářka školy (omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování se řídí školním řádem). Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. O zajímavostech a dění ve škole se veřejnost také dozvídá z pravidelných příspěvků učitelů do Klecanského zpravodaje a z webových stránek školy a prostřednictvím hromadné elektronické korespondence. Sounáležitost pedagogů, žáků, rodičů a ostatní veřejnosti je podporována organizováním tradičních akcí školy Školská rada V souladu s podmínkami platnosti nové školské legislativy je samostatným orgánem školy Školská rada, která pokračuje v činnosti předchozí Rady školy. Tvoří ji devět členů (zástupci zřizovatele, zaměstnanců školy a rodičů). Náplň činnosti vyplývá z platné úpravy Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění Partneři školy Významným partnerem školy je její zřizovatel, Městský úřad Klecany, a Spolek rodičů a přátel školy. Dalšími partnery jsou občanské sdružení Pravý Hradec, Jazyková škola Prague Institute a ZUŠ, která sídlí ve stejném areálu. Škola také úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Říčany, Úřadem práce a PrevCentrem. 5

6 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1. Zaměření školy V procesu výchovy a vzdělávání klade škola hlavní důraz na všestrannou komunikaci, práci v týmu a práci s informacemi. Ve své vzdělávací práci přednostně podporuje celoživotní učení u žáků. Podpora dětí k učení je v našem pojetí vnímána jako podpora učení aktivního, efektivního a systematického. Žáci jsou vedeni k tvořivému myšlení a logickému uvažování. Učí se samostatně pozorovat, experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky je posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti. Základní vzdělání v pojetí tohoto ŠVP má za cíl se stát pevnou základnou, na které lze stavět na vyšších vzdělávacích úrovních. Schopnost přenášet nabité znalosti a vědomosti do praktického života, vytvářet si vlastní úsudek, analyticky řešit vzniklé problémy, dokázat prezentovat svoji práci a hodnotit ji to jsou základní dovednosti, které škola u žáků rozvíjí. Škola začleňuje do výuky aktivity, kterými cíleně směřuje k mezipředmětovému propojování a aktivizuje žáky k činnostem napříč ročníky. ŠVP poskytuje svou koncepcí prostor i pro zařazení krátkodobých projektů do výuky. Škola navazuje na tradici výuky napříč ročníky. Takové formy výuky nejen podporuje, ale považuje také za prioritní a stěžejní, protože umožňují monitorování rozvoje klíčových kompetencí žáků a začleňování do výuky. Projektové vyučování dotváří obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Cílem zařazování projektů do výuky je zvýšit efektivitu vyučovacího procesu, motivovat žáky a podpořit spolupráci všech pedagogů a žáků. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů jsou jejich povinnými součástmi. Faktografické znalosti jsou nezbytným základem, na kterém žáci staví a rozvíjejí jednotlivé kompetence. Žáci jsou podněcováni k aktivní účasti na procesu učení se. Součástí procesu vzdělávání je rozvoj kritického myšlení, sociálních dovedností a zdravého sebevědomí. Takový přístup ke vzdělávání žáky motivuje k individuálním potřebám rozvoje osobních kompetencí. Výsledkem tohoto přístupu jsou v 9. ročníku závěrečné zkoušky, jejichž výsledky jsou započítávány do hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí. Součástí závěrečných zkoušek je slohová práce z Českého jazyka, tvorba a obhajoba PPT prezentace na schválené téma v žákem zvoleném vyučovacím předmětu a ústní zkouška z Anglického jazyka a z dalšího žákem zvoleného předmětu. Pro tvorbu a obhajobu PPT prezentace a pro ústní zkoušku si žák nemůže vybrat stejný vyučovací předmět. Témata pro PPT prezentace a ústní zkoušky zahrnují vzdělávací obsah celého II. stupně. Obhajoba PPT prezentací a ústní zkoušky probíhají před zkušební komisí Výchovné a vzdělávací strategie Škola učí žáky uplatňovat svá práva, plnit si své povinnosti a vhodnými formami hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti ostatních. S tím souvisí rozvoj schopnosti prožívat životní situace (úspěch, zklamání) a vcítit se do pocitů druhých. Učí se citlivě vnímat mezilidské vztahy, napojit toto vnímání na ochranu přírody a životního prostředí. Škola u žáků rozvíjí aktivní přístup k ochraně kulturních, duchovních a společenských hodnot, fyzického, duševního i sociální zdraví. Učí je používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných. Podle možností každého z nich učí zároveň poskytovat účinnou pomoc v situacích, které ohrožují život a zdraví. Vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k lidem a k jejich kulturám, učí je respektovat i hodnoty odlišných etnik. Cílem výchovných a vzdělávacích strategií školy je: ukázat žákům cesty ke správnému rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, schopné uplatňovat svá práva a plnit si své povinnosti. K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků jsou uplatňovány - všemi pedagogy při výuce i mimo ni společné postupy: Pedagog je osobním příkladem pro žáky ve vyjadřování a chování během vyučování i mimo něj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní Pedagog vede k využívání různých zdrojů informací kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní Pedagog hledá a využívá nové vyučovací metody a organizační formy výuky kompetence komunikativní, sociální a personální, učení, pracovní 6

7 Pedagog spolupracuje s ostatními pedagogy, rodiči a institucemi kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní Pedagog podporuje otevřenou komunikaci, týmovou práci, dbá na bezpečnost práce kompetence komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální, pracovní Pedagog vede k toleranci společenských a kulturních specifik kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské Strategie naplňování klíčových kompetencí Kompetence k řešení problémů podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a hledání nových řešení nebát se problémů, hledat způsoby řešení využití praktických problémových úloh a modelových postupů pro řešení problému hledat a ověřovat netradiční (originální) způsoby řešení problémů týmová spolupráci při řešení problémů využívání moderní techniky při řešení problémů učit se, jak některým problémům předcházet Kompetence k učení podpora samostatnosti a tvořivosti týmové učení vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace práce s chybou rozvoj sebehodnocení žáků motivace k učení cíleně vytvářet takové situace, při nichž je žák v učení úspěšný motivace k celoživotnímu vzdělávání získání a upevňování aktivních dovedností (učivo jako prostředek k jejich získání) Kompetence komunikativní vytvoření dostatečného prostoru pro vyjadřování při vyučování i mimo něj učit se vyjádřit svůj názor, argumentovat a dodržovat pravidla dialogu a diskuse rozvoj kultivovaného projevu (verbálního, grafického) při účasti na projektech z nejrůznějších oblastí vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci rozvíjet různé formy komunikace (ústní, písemné, verbální, mimika a gesta.) podpora používání cizích jazyků a počítačové techniky prezentovat a publikovat své názory a myšlenky umění naslouchat druhým jako nezbytný prvek mezilidské komunikace Kompetence sociální a personální respektování pravidel platných právních norem možnost žáků podílet se na sestavování interních právních norem školy začleňování sociálního učení do výuky využití skupinového vyučování pro přejímání různých rolí žáky důraz na práci v týmu učit se respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých vést k respektování osobních i společných cílů rozvíjet empatii, vést ke vnímání a tolerování odlišností a individualit Kompetence občanské pro její rozvoj využívat sociální učení naučit se identifikovat sebe sama (metodami sebepoznávání) umět přijmout kladný vzor nápodobou, nebo na základě ztotožnění se s ním uvědomovat si svá práva, povinnosti a odpovědnost za své jednání naučit se respektovat národní, kulturní a historické hodnoty odlišných etnik (pro tento účel škola usiluje o spolupráci se školami v zahraničí) vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých na modelových příkladech demonstrovat pozitivní a negativní projevy chování lidí seznamovat žáky s právními normami důležitými pro běžný život nabízet vhodné aktivity (nejen volnočasové) jako protiklad k nežádoucím sociálně patologickým jevům. Kompetence pracovní vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, vážit si práce druhých vést žáky k zodpovědnosti za plánování, organizaci a vyhodnocení výsledků své práce 7

8 osvojovat si přiměřené strategie učení vědomě využívat znalosti pracovních postupů uplatňovat dovednosti při používání pracovních nástrojů v nejširším slova smyslu pomáhat žákům při volbě jejich budoucího povolání nabízet žákům možnosti k poznávání různých profesí účast na vytváření podnětného a tvořivého pracovního prostředí 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se zdravotním postižením (s vývojovými poruchami učení a chování, tělesně postižení) jsou v naší škole vzděláváni především formou integrace do běžné třídy. Na I. stupni je pro žáky s výrazně rozvinutými poruchami učení zřízena i speciální třída, ve které žáci pracují pod vedením speciálního pedagoga odpovídajícími metodami a formami práce. Škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, do které se souhlasem rodičů doporučuje žáky k vyšetření. Na základě vyjádření tohoto odborného pracoviště, které zároveň vydává podklady k integraci, je žákům v souladu se školním vzdělávacím programem vytvořen individuální vzdělávací plán. Kromě úpravy obsahu daného předmětu jsou součástí plánu též metody hodnocení a uplatňované formy práce. Plán sestavuje vyučující daného předmětu, konzultován je s výchovným poradcem a schvalován je ředitelem školy. S individuálním vzdělávacím plánem jsou důkladně seznámeni žákovi rodiče, neboť bez jejich pomoci a odpovědného přístupu zejména na I. stupni základní školy by integrace žáka byla jen jednostrannou záležitostí. Optimální podmínky pro získávání klíčových kompetencí bez aktivního zapojení rodiny by u takového žáka byly narušeny. Integrovaným žákům na doporučení pedagogicko-psychologické poradny zajišťuje škola speciální pomůcky (bzučák, tabulka měkkých a tvrdých slabik atd.) a umožní-li to podmínky školy, je jim nabídnuta individuální výuka. U žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je při výuce kladen důraz zejména na individuální přístup, na časté změny činností, neustálé opakování a utřiďování učiva konkrétní podoba přístupu k těmto žákům je součástí charakteristiky učebních předmětů. U žáků se sociálním znevýhodněním (žáci ze sociálně málo podnětného prostředí, cizinci) klademe důraz zejména na rozvoj jejich jazykových a komunikačních dovedností. Dále podporujeme jejich socializaci, mimo jiné i tím, že upevňujeme a rozvíjíme jejich hygienické návyky, kulturu stolování apod. To vše s cílem začlenit tyto žáky co nejlépe do třídního a školního kolektivu a pomoci jim v co nejrychlejší adaptaci na pro ně nové a odlišné prostředí. V případě potřeby sestavujeme po dohodě se zákonnými zástupci a s jejich souhlasem individuální vzdělávací plán, ve kterém je vzdělávací obsah po nezbytně nutnou dobu adaptace upraven pro potřeby konkrétního žáka Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Důležitou součástí naší pedagogické práce je rozpoznání, podchycení a následný rozvoj talentu žáků. V tomto směru věnujeme pozornost též žákům se zvýšeným zájmem o vzdělávání. Pro ně vytváříme ve škole tyto podmínky: zadáváme individuální (kreativní a abstraktní) úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo nabízíme uplatnění mimo školu (soutěže) vedeme je k toleranci a ochotě pomáhat při práci žákům méně nadaným nebo s menším zájmem o učení podle potřeby tvoříme individuální vzdělávací plán (doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah předmětu) nabízíme nepovinné předměty a zájmové kroužky v případě skutečně mimořádného nadání (výsledek vyšetření pedagogicko-psychologické poradny) umožňujeme vynechání ročníku 3.5. Začlenění Průřezová a jsou realizována formou integrace do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů. použité zkratky: Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: Osobnostní rozvoj - OSV 1 Sociální rozvoj - OSV 2 Morální rozvoj - OSV 3 Výchova demokratického občana tematické okruhy: 8

9 Občanská společnost a škola - VDO 1 Občan, občanská společnost a stát - VDO 2 Formy participace občanů v politickém životě - VDO 3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - VDO 4 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech tematické okruhy: Evropa a svět nás zajímá - VMEGS 1 Objevujeme Evropu a svět - VMEGS 2 Jsme Evropané - VMEGS 3 Multikulturní výchova tematické okruhy: Kulturní diference - MKV 1 Lidské vztahy - MKV 2 Etnický původ - MKV 3 Multikulturalita - MKV 4 Princip sociálního smíru a solidarity - MKV 5 Environmentální výchova tematické okruhy: Ekosystémy - ENV 1 Základní podmínky života - ENV 2 Lidské aktivity a problémy životního prostředí - ENV 3 Vztah člověka a prostředí - ENV 4 Mediální výchova tematické okruhy: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - MV 1 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - MV 2 Stavba mediálních sdělení - MV 3 Vnímání autora mediálních sdělení - MV 4 Fungování a vliv médií ve společnosti - MV 5 Tvorba mediálního sdělení - MV 6 Práce v realizačním týmu - MV 7 9

10 ČESKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOŮOGIE HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA PRACOVNÍ ČINNOSTI ČESKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA CHEMIE FYZIKA PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOŮOGIE DĚJEPIS OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA PRÁCE V DÍLNĚ VOLBA POVOLÁNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYKU DRUHÝ CIZZÍ JAZYK SEMINÁŘ HUMANITNÍCH VĚD EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM I.STUPEŇ II.STUPEŇ OSV 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X OSV 2 X X X X X X X X X X X X X X X OSV 3 X X X X X X X X X VDO 1 X X X X X VDO 2 X X X VDO 3 X X X X X VDO 4 X X X X VMEGS 1 X X X X X X X X X VMEGS 2 X X X X VMEGS 3 X X X X X X MKV 1 X X X X X X MKV 2 X X X X X X MKV 3 X X X X X X MKV 4 X X X X X X X X MKV 5 X X X X ENV 1 X X X X X ENV 2 X X X X X X X X X X ENV 3 X X X X X X X X X ENV 4 X X X X X X X MV 1 X X X X X X X X X MV 2 X X X X X X X X X X X MV 3 X X X X X X X X MV 4 X X X X MV 5 X X X X X X MV 6 X X X X X X X X X X X MV 7 X X X X X X X X X X X 10

11 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 4. UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblast (VO) předmět UČEBNÍ PLÁN I.STUPEŇ zkratka Týdenní hodinová dotace celkem předmět VO PD DD PD DD Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura ČJ komunikace Anglický jazyk AJ Matematika a její aplikace Matematika M Prvouka PRV Člověk a jeho svět Přírodověda PŘV Vlastivěda VL Inf. a kom. technologie Inf. a kom. technologie INF Umění a kultura Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Člověk a zdraví Tělesná výchova TV Člověk a svět práce Pracovní činnosti PČ Týdenní časová dotace Celková týdenní časová dotace Vzdělávací oblast (VO) předmět UČEBNÍ PLÁN II.STUPEŇ zkratka Týdenní hodinová dotace celkem předmět VO PD DD PD DD Český jazyk a literatura ČJ Jazyk a jazyková Anglický jazyk AJ komunikace Španělský/Ruský jazyk ŠpJ/RJ Konverzace v AJ KAJ Matematika a její aplikace Matematika M Chemie CH Člověk a příroda Fyzika F Přírodopis PŘ Zeměpis Z Inf. a kom. technologie Inf. a kom. technologie ICT Člověk a společnost Dějepis D Občanská rodinná výchova ORV Člověk a svět práce Volba povolání VP Práce v dílně PD Umění a kultura Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Člověk a zdraví Tělesná výchova TV Volitelné předměty Volitelný předmět 1 VOL Týdenní časová dotace Celková týdenní časová dotace

12 Komentář k učebnímu plánu: I. stupeň 1. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je posílen o 7 disponibilních hodin a rozšířen o očekávané výstupy vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 2. Vyučovací předmět Matematika je posílen o 5 disponibilních hodin. 3. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je posílena o 2 disponibilní hodiny, které slouží zejména k rozšíření výuky Vlastivědy a Přírodovědy. II. stupeň 1. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je posílen o 3 disponibilní hodiny. 2. Pro výuku druhého cizího jazyka je využito 6 disponibilních hodin, po 2 hodinách v 7., 8. a 9. ročníku. Jako druhý cizí jazyk škola nabízí vyučovací předmět Španělský jazyk a vyučovací předmět Ruský jazyk. Pokud se škole nepodaří zajistit výuku druhého cizího jazyka, rozšíří výuku anglického jazyka o vyučovací předmět Konverzace v AJ s totožnou hodinovou dotací. 3. Vyučovací předmět Matematika je posílen o 1 disponibilní hodinu. 4. Vzdělávací oblast Člověk a příroda je posílena o 6 disponibilních hodin, po jedné v Chemii a Zeměpisu, po dvou ve Fyzice a Přírodopisu. 5. Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je rozšířen o očekávané výstupy tematického celku Využití digitálních technologií ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a je proto posílen o 1 hodinu povinné dotace, určené vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 6. Vzdělávací oblast Člověk a společnost je posílena o 2 hodiny z povinné dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (integrace vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví) a o 3 disponibilní hodiny, z toho 2 pro Dějepis a 1 pro Občanskou a rodinnou výchovu. 7. Ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou přesunuty 2 hodiny povinné hodinové dotace do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, protože vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví je integrován do vzdělávacího předmětu Občanská a rodinná výchova. 8. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce jsou realizovány 4 tematické celky. Práce s technickými materiály ve vyučovacím předmětu Práce v dílně, který se vyučuje v 6. ročníku, Svět práce ve vyučovacím předmětu Volba povolání, který se vyučuje v 8. ročníku, Využití digitálních technologií ve vyučovacím předmětu Informační a komunikační technologie ze stejnojmenné vzdělávací oblasti, do které je přesunuta i 1 hodina povinné hodinové dotace a který se vyučuje v 7. ročníku, a Práce s laboratorní technikou, jehož výstupy jsou realizovány v Přírodopisu, Fyzice, Chemii a volitelném předmětu Ekologické praktikum. 9. Volitelný předmět 1 žáci si mohou vybírat mezi vyučovacím předmětem Ekologické praktikum, vyučovacím předmětem Seminář humanitních věd a vyučovacím předmětem Sportovní hry. Volitelný předmět 2 má dotaci 5 disponibilních hodin, 1 hodinu v 7. ročníku a po 2 hodinách v 8. a 9. ročníku. 12

13 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. I. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupu stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré jazykové kultury a mateřského jazyka, vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Dovednosti, které si žáci v rámci jazyka osvojují, jsou důležité pro získávání poznatků ve všech dalších oborech. Na 1. stupni je prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje čtení a psaní, obohacovat slovní zásobu, seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuka gramatiky není jen cíl, ale cesta, jak díky poznání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, skládá se ze tří specifických složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek vzájemně prolíná. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat na základě přečteného nebo slyšeného textu vztahujícího se k různým situacím, analyzovat jej a posoudit jeho obsah. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti interpretace a produkce literárního textu. Realizace ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura MV1 pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování ( zábavních,,bulvárních ) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením MV2 různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem; vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje) MV3 příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost); příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro mládež) MV4 identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu MV6 uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas či internetové médium Časové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje v 1. 5.ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky odpovídajícími učebnímu plánu. V prvém ročníku je 8 hodin, ve druhém 9 hodin, ve třetím 9 hodin, ve čtvrtém 8 hodin, v pátém 8 hodin českého jazyka. Ve čtvrtém a pátém ročníku je vždy jedna hodina týdně dělená a je věnována rozvoji čtenářské gramotnosti. Školní vzdělávací program podporuje i zohledňuje specifické vzdělávací potřeby žáků. Organizační vymezení Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová, divadelní představení, besedy, návštěvy knihoven, muzeí, besedy se spisovateli apod. se realizují i mimo budovu. Průřezová a jsou realizována i formou různých projektů, prací s texty na internetu, prací s počítačovými výukovými programy apod. 13

14 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: vede žáky k zodpovědnosti za jejích vzdělávání a jejich budoucnost, připravujeme je na celoživotní učení ve výuce zřetelně rozlišuje základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující) učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. vede sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. na začátku hodiny vždy žáky seznámí s cílem hodiny, na konci s žáky zhodnotíme jeho dosažení. vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení, plánování a řízení vlastního učení vyhledává a třídí informace operuje s obecně užívanými termíny, znaky, symboly buduje pozitivního vztahu k učení Kompetence k řešení problémů: na modelových příkladech ve svých předmětech naučí žáky algoritmu řešení problémů podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů ve škole i při mimoškolních činnostech průběžně sleduje, jak žáci řešení problémů prakticky ovládají učí žáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva). podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů. podporuje využívání moderní techniky při řešení problémů. rozpoznává a chápe problém vyhledává informace vhodné k řešení problému kriticky myslí Kompetence komunikativní: podporuje různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy a světa klade důraz na kulturní úroveň komunikace vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty učí žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (třídní časopis, místní tisk, web, prezentace apod.) vede žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a svojí školy na veřejnosti. připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názorů v logickém sledu vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá druhým, vhodná reakce, zapojení do diskuse, obhajoba názoru porozumí různým typům textů a záznamů využívá informační a komunikační prostředků a technologií Kompetence sociální a personální: učí žáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva). podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů. podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů. podporuje využívání moderní techniky při řešení problémů. vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. účinně spolupracuje ve skupině zapojuje se do diskuse, debaty, efektivně spolupracuje při řešení daného úkolu 14

15 Kompetence občanské: učí žáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva). podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů. podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů. podporuje využívání moderní techniky při řešení problémů. vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. respektuje přesvědčení druhých respektuje tradice a ochranu kulturního a historického dědictví Kompetence pracovní: vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamuje žáky s různými profesemi cíleně ujasňuje představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. využívá znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost 15

16 Vzdělávací obsah PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 1. Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě, - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Porovnává významy slov, zvláště slova Písmena abecedy (rozpoznání velkých a malých tiskacích písmen) Technika čtení, pozorné a plynulé čtení slabik, jedno a více slabičných slov, jednoduchých vět a textů, znalost orientačních prvků v textu Správné sezení, držení psacího náčiní Slovní druhy Čtení jako zdroj informací Plynulé čtení s porozuměním jednoduchých naučných textů Zdvořilé, pozorné a soustředěné naslouchání (reakce otázkami) Oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování Správná výslovnost hlásek a slov tvoření hlasu, rozvoj znělého hlasu Dýchání při hovoru, přiměřené tempo řeči Tvrdé a měkké souhlásky, pravidla pro správné psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě; Pravidla pro správné psaní ú/ů; Pravidla pro psaní velkých písmen uvnitř věty Souvislý jazykový projev jednoduchá osnova vyprávění Recitace, přednes vhodných literárních textů Slohové útvary Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Spojování obsahu textu s ilustrací Souhlásky a samohlásky, dvojhlásky výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin sluchové rozlišení hlásek (analýza a syntéza) Slovní zásoba, slova a pojmy, význam 16

17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 1. opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Zvládá základy správného tvoření dechu; hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých Rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednotlivých rolí a přirozeně v nich jedná Zkoumá a a konflikty na základě vlastního jednání Spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje prezentace ostatních Reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového) slov Věty oznamovací, rozkazovací, přací intonace, přízvuk Zážitkové čtení a naslouchání Správná výslovnost hlásek a slov Práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace Vstup do role, jevištní postava Spolupráce, komunikace v běžných životních situacích Prezentace, sebereflexe Základní stavební prvky dramatu, situace postava, konflikt PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 2. Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace Vyjadřování závislé na komunikační situaci Tvarosloví - tvary slov ohebné slovní druhy Věta a souvětí spojky a jejich funkce, spojovací výrazy Kořen slova, příbuzná slova, předpony, přípony, koncovky Uvědomělé plynulé čtení uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků, tiché čtení s porozuměním Orientace v textu klíčová slova v textu výtah důležitých informací z textu 17 MV 1 MV 2

18 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 2. zaznamenává. Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku. Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy, a tempo podle svého komunikačního záměru. Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace. Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry. Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová. Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary. Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí. Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje. Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. Propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i Vnímání podrobností ve sdělení a posuzování jejich významu v celku Vystižení jádra sdělení a jeho reprodukce Pravidla dialogu porovnávání názorů, tolerance řešení konfliktních situací Reklama MV 1 Vyjadřování závislé na komunikační situaci Spisovná a nespisovná výslovnost Adresa, blahopřání, omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, vypravování Pravidla sestavování osnovy členění příběhu Slova jednoznačná, mnohoznačná antonyma, synonyma, homonyma Základní větné členy podmět a přísudek Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Slovní druhy a jejich třídění tvary slov Slova spisovná a nespisovná Stavba věty věta jednoduchá, souvětí smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí Spojovací výrazy Vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná Zážitkové čtení Shoda přísudku s podmětem Práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace MV 3 MV4 18

19 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBDOBÍ : 2. určité postavy Pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat Rozpoznává a a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav Pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá při tom různých výrazových prostředků Prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků Reflektuje svůj zážitek z dramatického díla; rozlišuje na základě vlastních zkušeností základní divadelní druhy Vstup do role, jevištní postava Spolupráce, komunikace v běžných životních situacích Spolupráce v herních situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby Komunikace s divákem prezentace, sebereflexe Činohra, zpěvohra, loutkové divadlo, pohybové a taneční divadlo MV4 MV6 19

20 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsahové vymezení Požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce směřují v ŠVP k dosažení úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jeho postupné osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Realizace ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk: OSV1 cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium OSV2 komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, vysvětlování, žádost apod.) VMEGS 1 zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy MKV 4 multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání MV 1 identifikování základních orientačních prvků v textu; pěstování kritického přístupu ke zpravodajství Časové vymezení Anglický jazyk je vyučován na I. stupni povinně od 3. do 5. ročníku v rozsahu 3 hodin týdně. Organizační vymezení Žáci pracují v učebnách vybavených didaktickými pomůckami včetně audiovizuální techniky, v jazykové laboratoři a v počítačové učebně. Pokud počet žáků ve třídě přesáhne limit stanovený vyhláškou, budou žáci rozděleni do dvou či více skupin. Kritériem dělení ve 3 třídě je prospěch v českém jazyce. Kritériem dělení ve 4. a 5 třídě jsou výsledky ve srovnávacích čtvrtletních testech. Žáci obvykle mohou měnit skupinu na začátku nového pololetí. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: vede žáky k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací vede žáky k chápání jazyka jako nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání vede žáky k postupnému osvojování vhodných metod a plánování jeho vlastního učení vede žáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Kompetence k řešení problémů: vytváří praktické problémové úkoly a situace využívá metody hraní rolí rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, vyhledá informace vhodné k řešení problému, samostatně řeší problém, kriticky myslí 20

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - 1 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 3 2.1.Charakteristika školy 3 2.2.Charakteristika ŠVP 4 2.3.Výchovné a vzdělávací strategie 5 2.4. Začlenění průřezových témat 11 3.

Více

Zdravá základní škola

Zdravá základní škola pro základní vzdělávání Zdravá základní škola Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace Drahanovice 44 Motto: Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 31.8.2009 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Svobodná základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ č.j. ZŠ MŠ Ll 254/13 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (4.verze) ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ Základní škola a mateřská škola

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 Velká Chuchle PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělání, které cvičí v práci, a vědomosti, kterých možno užívati prakticky, působí,

Více