Krajský úřad kraje Vysočina Odbor životního prostředí Žižkova Jihlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad kraje Vysočina Odbor životního prostředí Žižkova Jihlava"

Transkript

1 Krajský úřad kraje Vysočina Odbor životního prostředí Žižkova Jihlava Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha / dne KUJI 13644/2008 ze dne /CEN/08 Ing. Hlavatý, Ph.D. Ing. Hettenberger Věc: Vyjádření k žádosti o vydání změny integrovaného povolení společnosti Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., při podstatné změně v provozu zařízení Žárová zinkovna Velké Meziříčí, související s instalací nové tavící pece MZR na přetavování odpadu zinkového popelu ve smyslu 13 zákona č. 76/2002 Sb. a ve znění zákona č. 222/2006 Sb. a pozdějších předpisů. Výše uvedeným dopisem Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí, nám bylo zasláno oznámení o zahájení řízení a zveřejnění žádosti o vydání změny integrovaného povolení (IP) společnosti Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., při podstatné změně v provozu zařízení Žárová zinkovna Velké Meziříčí, s požadavkem na vypracování vyjádření k této žádosti, včetně aplikace nejlepších dostupných technik (BAT). IP pro toto zařízení bylo společnosti vydáno rozhodnutím KÚ kraje Vysočina, odborem ŽP, č.j. KUJI 88199/2006, ze dne Důvodem žádosti provozovatele o změnu IP je realizace stavby nového zdroje rotační bubnové pece MZR, určené k přetavování vlastního odpadu ze zinkovacích van katalogové číslo Zinkový popel (kategorie O ), který kromě reziduí po spalování tavidla obsahuje poměrně vysoký podíl zinku (až 90 %). Vzniklá tavenina čistého kovového Zn, získaná s výtěžností % z popela, bude odlévána do forem a použita zpětně v procesu zinkování. Zařízení MZR na recyklaci Zn (R4) s projektovanou roční kapacitou 91 t/r bude nedílnou součástí technologie žárového zinkování. Do stávající haly, kde bude MZR nainstalována, bude umístěn nový výduch, kterým budou společně se spalinami z technologického plynového ohřevu pece (ZP) hořákem Weishaupt o tepelném výkonu 85 kw t, vypouštěny i znečišťující látky emitované technologickým procesem. Podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. se jedná o střední zdroj znečišťování ovzduší, který je zařazen do kategorie Výroba nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování produktů. Zařazení operace recyklace zinkového popela v rotační peci je zaměřeno na snížení produkce odpadu a zároveň na zvýšení hospodárnosti při nakládání se Zn, dnes již na světovém trhu strategickým kovem. Realizace záměru Tavící pec MZR nevyvolá ve stávajícím provozu žádné změny. Pec bude umístěna ve výrobní hale mimo technologické toky stávajícího provozu a neovlivní svými

2 emisemi současnou poměrně příznivou imisní situaci v okolí zinkovny. V roční spotřebě energií společnosti představuje nová pec při ohřevu zemním plynem nárůst ze m 3 o cca m 3. Ostatní nárůst vstupních energií je nevýznamný. K vyjádření o změně IP byla zaslána následující dokumentace: Žádost o změnu IP pro společnost Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., ze dne Příloha žádosti č. II k) Rozhodnutí KÚ kraje Vysočina, odboru ŽP, č.j /2006, ze dne , o změně IP při podstatné změně v provozu zařízení. Příloha žádosti č. IV e) Shromažďovací místa a zdroje znečišťování ovzduší. Přílohy žádosti č. VI la) a VI ma) Bezpečnostní listy chemických přípravků Lerabilt 1232 a Leraclen Příloha žádosti č. X a) Provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší z února Přílohy žádosti č. XII Protokoly z autorizovaného měření emisí zdrojů znečišťování ovzduší, včetně emisí z pece MZR v NSR. Příloha žádosti č. XIV a) Provozní řád Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., Valašské Meziříčí, únor Plán odpadového hospodářství (POH) Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., Valašské Meziříčí, únor Havarijní plán Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., Valašské Meziříčí, únor Odborný posudek a rozptylová studie fy ENVING s.r.o. Brno, č. OP/RS 46/2007 ve věci pec MZR přetavování Zn, závod Velké Meziříčí, ze dne Technologický popis nového zařízení Pec MZR viz výše. Navrhujeme, aby v integrovaném povolení, vydaném KÚ kraje Vysočina, odborem ŽP, č.j. KUJI 88199/2006, ze dne , byly v návaznosti na nová nařízení vlády č. 615/2006 Sb. a č. 146/2007 Sb. upraveny, příp. změněny podmínky vydaného IP, uvedené v následujícím textu, ostatní zůstávají nadále v platnosti: V úvodní části rozhodnutí o vydání IP (strana 1) pro společnost Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., dle 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., doplnit kategorii zařízení 2.3. c) o další zákonnou kategorii 2.6. Zařízení pro povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší jak 30 m 3 (linky chemické předpravy). V kap. Celkový popis zařízení a přímo spojených činností (strana 2 rozhodnutí) v části Účel a podrobná technická charakteristika doplnit text o: Výrobním programem zařízení je žárové nanášení kovových povlaků ze zinku.. tvaru a rozměrů (závěsové a odstředivé zinkování) s celkovou roční projektovanou kapacitou t surové oceli a m 2 pozinkované plochy dílců. Na závěr části Účel a podrobná technická charakteristika doplnit:.součástí zařízení je rotační bubnová pec MZR, určená k přetavování vlastního odpadu ze zinkovacích van katalogové číslo Zinkový popel (kategorie O ). Vzniklá tavenina kovového Zn z pece bude odlévána do forem a použita zpětně v procesu zinkování.

3 V kap. a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. (strana 2 rozhodnutí) opravit a doplnit: Hlavní zinkovací linka pro rozměrné díly o roční projektované kapacitě t (z toho t masivních OK a t lehkých dílců) a m 2 upravené plochy. Linka chemické předpravy.. s 13 vanovými lázněmi o celkovém objemu van 1 571,68 m 3 (z toho 1 270,72 m 3 chemicky aktivních a 300,96 m 3 vodných oplachů). Zinkovací pracoviště s vanou 15,5 m dlouhou, otápěnou zemním plynem je rovněž uzavřený V kap. b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. (strana 3 rozhodnutí) opravit a doplnit: Zinkovací linka s odstředivkou pro kusové díly o roční projektované kapacitě t a m 2 upravené plochy. Linka chemické předpravy.. s 9 vanovými lázněmi o celkovém objemu van 23,76 m 3 (z toho 18,48 m 3 chemicky aktivních a 5,28 m 3 vodných oplachů). Zinkovací pracoviště pro zinkování drobných dílů s odstředěním a vanou otápěnou elektricky (odporově) je rovněž opláštěný. Tavící pec MZR s projektovanou kapacitou 91 t/r k přetavování vlastního odpadu ze zinkovacích van katalogové číslo Zinkový popel (kategorie O ) na kovový Zn. Vzniklá tavenina Zn bude odlévána do forem a použita zpětně v procesu zinkování. Zařízení MZR na recyklaci Zn (R4) bude nedílnou součástí technologie žárového zinkování. Pec bude vytápěna ZP hořákem Weishaupt o tepelném výkonu 85 kw t, emise z ohřevu pece a procesu tavení budou vypouštěny společně bez filtrace výduchem do ovzduší. Do kap. c) Přímo spojené činnosti (strana 3 rozhodnutí) doplnit: Recyklace Zn z popela, který obsahuje až 90 % Zn, je zaměřena na vytavování kovového Zn v peci MZR, odkud je možné z popela získat zpět až 70 % kovového čistého kovu, který je přímo bez nutnosti dalšího zpracování vracen do zinkovací lázně. Zbývající popel bude prodáván jako průmyslová surovina k externímu využití. Nakládání s chemickými látkami a přípravky v technologii žárového zinkování je spojeno s nezbytnou potřebou chemických látek vstupujících do procesu. Chemické látky jsou nakupovány v množství přiměřeném okamžité spotřebě. Dávkování je řízeno na základě zjištění aktuálního chemického složení daného roztoku. Koncentrovaná kyselina chlorovodíková, potřebná pro přiostřování mořících lázní, je uložena v zásobníku uvnitř záchytné jímky. Nakládání s odpady je spojeno se vznikem nebezpečných odpadů v procesech chemické úpravy a zinkování ocelových dílů: Vypotřebovaný mořící roztok a nasycené oplachové vody jsou před předáním k odstranění uloženy v zásobníku uvnitř záchytné jímky. Kaly z odmašťovacích lázní jsou předávány k odstranění smluvnímu subjektu přímo odčerpáním ze dna procesních lázní. Kal ze dna van s tavidlem je periodicky vybírán a po vysušení pytlován pro předání výrobci tavidla k externí recyklaci.

4 Tuhý odpad z čištění plynu ze zinkovacího pracoviště je po odloučení ve filtračním zařízení před předáním výrobci tavidla k externí recyklaci shromažďován ve formě jemného prachu ve speciálních pytlích, uložených na paletě na vyhrazeném místě v hale. Konzervace proti bílé rzi představuje aplikaci konzervačního prostředku na povrch pozinkovaných součástí, které jsou tak ochráněny proti napadení bílou rzí v přechodném období několika týdnů po pozinkování. Dokončovací operace představují dočišťování pozinkovaných dílů hrubými pilníky od hrudek a špiček, které by mohly způsobit zranění, pomocí drátěných kartáčů je povrch očištěn od ulpěného popela a jsou z něho odstraňovány zbytky navěšovacích prostředků. Případné vady zinkového povlaku, například po kontaktních místech, jsou opravovány speciální barvou s vysokým obsahem zinku. Vážení prázdných a naložených přepravních prostředků pro odvoz pozinkovaného zboží je podkladem pro kalkulaci ceny za splnění zakázky. Do kap. A) Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring (strana 4 rozhodnutí) části Ovzduší, uvést a doplnit tabulky: Tabulka 1. Emisní zdroje a závazné emisní limity Emisní Znečišťující Vztažné Zdroj limit látka (mg/m 3 podmínky ) 101 Linky chemické předúpravy (protiproudý vodní absorbér GIMPEL) Společný výduch č. 002 VZZO 001 Ohřev zinkovací vany pec HASCO kw t (bez čištění vzdušiny s rekuperací tepla spalin) Výduch č. 001 SZZO 102 Zinkovací pece (hadicové textilní filtry CARM GH) Společný výduch č. 003 VZZO 201 Pec MZR tepelný výkon ohřevu pece ZP 85 kw t (bez čištění vzdušiny) Výduch č. 201 SZZO Amoniak a amonné soli jako NH 3 Referenční obsah kyslíku (%) Monitoring TZL 10 B - rok HCl 10 B - rok 10 (bez závislosti B - rok na hmot. toku) NO x jako NO A 3 CO 100 A 3 3 roky 3 roky Zn 10 A - rok TZL 10 A - rok TZL 10 C - NO x jako NO C - Zn 10 C - 5 roků 5 roků 5 roků

5 Poznámka: Provozovatel na výduchu z rotační pece zřídí místo pro měření emisí osazené přírubami v souladu s ČSN ISO 9096 a předloží KÚ Kraje Vysočina v termínu do 3 měsíců od zahájení zkušebního provozu tavící pece MZR protokoly z jednorázového měření emisí znečišťujících látek nového zdroje pece MZR. Doporučujeme do rozhodnutí v části Odůvodnění (strana 10 rozhodnutí) zahrnout následující porovnání nového zařízení Pec MZR s nejlepšími dostupnými technikami (BAT), uvedenými v Referenčním dokumentu BREF pro povrchové úpravy kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, srpen 2005: Tabulka 2. Porovnání zařízení s BAT Předmět porovnání Zinkový popel Nejlepší dostupná technika BAT Vhodným způsobem lze z popela stahovaného z hladiny Zn lázní recyklovat kovový zinek. Technologické nebo technické řešení v zařízení Vytavováním z popela s obsahem až 90 % Zn je v tavící rotační peci MZR získáván zpět kovový Zn s výtěžností až 70 %. Porovnání a zdůvodnění rozdílů řešení Vyhovuje BAT Poznámka: Porovnání koncentrací škodlivin ze zařízení MZR, emitovaných do ovzduší, s doporučenými hodnotami BAT, nelze vyhodnotit z důvodu absence jednorázového autorizovaného měření na nově instalované peci. Navrhované hodnoty závazných emisních limitů byly odvozeny technickým odhadem z měření na zařízení stejného typu ze zinkovny v Německu. Toto porovnání bude možno provést až po měření během zkušebního provozu nového zdroje, včetně posouzení, zda nebude nutné za zdrojem zařadit odprašovacího zařízení. KÚ kraje Vysočina, odborem ŽP, byla zaslána stanoviska těchto správních úřadů a účastníků řízení: 1. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, Žďár nad Sázavou, č.j. H555J2ZR871S/180308, ze dne bez připomínek 2. Městský úřad Velké Meziříčí, OŽP, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, č.j. ŽP/433/2008/497/2008-Pa, ze dne bez připomínek 3. ČIŽP OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod, č.j. 46/IPP/ /08/HPF, ze dne Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, č.j. PM009988/ /Pi, ze dne bez připomínek Připomínky ČIŽP OI Havlíčkův Brod jsou zohledněny v poznámce kap. A) Emisní limity.

6 Na základě posouzení zaslané dokumentace doporučujeme vydat pro zařízení Žárová zinkovna Velké Meziříčí, společnosti Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., rozhodnutí o změně IP. S pozdravem RNDr. Jan Prášek ředitel úseku technické ochrany životního prostředí

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 Ostrava Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 Ostrava Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha / dne MSK 111153/2008 ze dne 3.7.2008

Více

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace:

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace: KÚ Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského nám. 125 532 11 Pardubice Váš dopis / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha, dne OŽPZ/12478/05/PP 5848/CEN/06 Ing.Foytlová/212

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace:

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace: KÚ Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Wonkova 42 500 02 Hradec Králové Váš dopis / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha, dne ZP/25090/05-Mt-G 6425/CEN/06 Ing.Foytlová/22

Více

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství O Z N Á M E N Í Ve smyslu ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZinkPower Ostrava a.s. Žárová zinkovna Integrované povolení čj. MSK 57130/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

ZinkPower Ostrava a.s. Žárová zinkovna Integrované povolení čj. MSK 57130/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října Ostrava Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 Ostrava Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha / dne MSK 52985/2008 ze dne 27.3.2008

Více

ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. AMDS CR Integrované povolení čj. ŽPZ/2918/03/Hd ze dne 31.3.2004, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. AMDS CR Integrované povolení čj. ŽPZ/2918/03/Hd ze dne 31.3.2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 123071/2016 V Olomouci dne 29. 12. 2016 Sp.Zn: KÚOK/71842/2016/OŽPZ/140 Sp. a skart. znak:

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti. ACO Industries, k. s.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti. ACO Industries, k. s. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ACO Industries, k. s. V Praze, 20.6.2006 Zadavatel: Krajský úřad kraje Vysočina Odbor životního prostředí Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70

Více

164094/163/2005/OŽP/18

164094/163/2005/OŽP/18 V Praze dne: 27.5.2013 Číslo jednací: 0576922013/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_057692/2013/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik CS CABOT, spol. s r.o. Masarykova 753 757 27 Valašské Meziříčí datum 17. prosince 2007 vyřizuje Ing. Jan Blažek číslo jednací

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace:

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace: KÚ Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Váš dopis / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha, dne JMK 21949/2006 S-JMK14252/2006 OŽP/Zl/1 5630/CEN/06

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Změna užívání části přízemní haly "B" ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice

Změna užívání části přízemní haly B ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pragoholding a.s. Ing.arch. Michaela Pospíšilová Ve Žlíbku 1849/2a 19300 Praha 9 - Horní Počernice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/

Více

Rozhodnutí. 10. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 10. změna IP )

Rozhodnutí. 10. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 10. změna IP ) Spisová zn.: OZP 408/2013 Kle KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MAGNETON a.s. Hulínská 1799/1 767 01 KROMĚŘÍŢ IDDS: 2hgfiac datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 12. srpna

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 914/2010 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 R O Z H O D N U T Í

6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 72561/2012 Čech/391 6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZPS SLÉVÁRNA, a.s. Třída 3. května 1172 763 02 Zlín, Malenovice datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 14.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OAKYK* Čj: MSK 91671/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20192/2016/Buk 245.1 V5 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Bukovjan

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 80180/2016 V Olomouci dne 5. 8. 2016 SpZn: KÚOK/80180/2016/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak:

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik 3V & H, s.r.o. Prakšická 281 688 01 Uherský Brod datum 13. října 2008 oprávněná úřední osoba Ing. Karel Březina Ing. Diana

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP )

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1198/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Váš dopis č.j. / ze dne KUOK 101612/2007 ze dne 3.10.2007 Naše č.j. / značka 8357/CEN/07 Vyřizuje /

Více

Vyjádření. k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Vyjádření. k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. Vyjádření k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. V Praze, 22.06.2006 Zadavatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Wonkova

Více

obkládaček, provozovna Lubná u Rakovníka" společnosti LASSELBERGER, s.r.o.,

obkládaček, provozovna Lubná u Rakovníka společnosti LASSELBERGER, s.r.o., Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Zborovská 11 150 21 Praha 5 Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha / dne 141441/2016/KUSK OŽP/StA/22.9.2016

Více

Rozhodnutí. 11. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 11. změna IP )

Rozhodnutí. 11. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 11. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále

Více

VEPASPOL Olomouc, a.s. Paseka Paseka ROZHODNUTÍ

VEPASPOL Olomouc, a.s. Paseka Paseka ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 92757/2013 V Olomouci dne 25. 10. 2013 SpZn.: KÚOK/79799/2013/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek OZPZ 1704/2014 Jan

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek OZPZ 1704/2014 Jan KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

R O Z H O D N U T Í. Podle rozdělovníku

R O Z H O D N U T Í. Podle rozdělovníku HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-919338/2009/OOP-VIII-406/R-47/Hor Ing. Horvathová 236 004 216 Praha 27.11.2009

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Apollo Metal, spol. s r.o. - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 STRANA 1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE

Více

V Praze dne: dle rozdělovníku Číslo jednací: /2016/KUSK OŽP/Vk. R o z h o d n u t í

V Praze dne: dle rozdělovníku Číslo jednací: /2016/KUSK OŽP/Vk. R o z h o d n u t í V Praze dne: 2. 6. 2016 dle rozdělovníku Číslo jednací: 062060/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_062060/2016/KUSK/4 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 R o z h o d n u t í Krajský

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

ROZHODNUTÍ. o změně č. 3 integrovaného povolení vydaného společnosti PROMET FOUNDRY a.s. pro zařízení Slévárna PROMET FOUNDRY a.s. provozovna Vsetín.

ROZHODNUTÍ. o změně č. 3 integrovaného povolení vydaného společnosti PROMET FOUNDRY a.s. pro zařízení Slévárna PROMET FOUNDRY a.s. provozovna Vsetín. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik PROMET FOUNDRY a.s. Václavská 11 709 00 Ostrava-Mar. Hory datum 3 listopadu 2008 oprávněná úřední osoba Ing. Jan Blažek číslo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. zpracovaná dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI

STRUČNÉ SHRNUTÍ ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI STRUČNÉ SHRNUTÍ ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI 1. Identifikace provozovatele TOKOZ a.s. Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou IČ: 256 70 042 2. Název zařízení TOKOZ a.s. Galvanické pokovování 3. Popis a

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení SEMPRA PRAHA a.s.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení SEMPRA PRAHA a.s. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení SEMPRA PRAHA a.s. V Praze, 12.1.2007 Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B15A7* Čj: MSK 175066/2013 Sp. zn.: ŽPZ/430/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení MEA MEISINGER, s.r.o.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení MEA MEISINGER, s.r.o. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení MEA MEISINGER, s.r.o. V Praze, 27.7.2007 Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor životního prostředí Kroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 70890366 Kontakt:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

14748/130266/2004/OŽP

14748/130266/2004/OŽP V Praze dne: 20. 4. 2016 Číslo jednací: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_041481/2016/KUSK/4 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení. právnické osobě: ADW AGRO, a.s.

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení. právnické osobě: ADW AGRO, a.s. Číslo jednací: KUJI 52479/2010 Spisová zn.: OZP 585/2010 Dob/17 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí

Více

R O Z H O D N U T Í. mění

R O Z H O D N U T Í. mění KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/2853/15 Spis. zn.: ZN/4348/ŽP/10 Počet listů: 5 Počet příloh: Počet listů příloh: Vyřizuje: Ing. Jiří Soutner

Více

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU pro zařízení Provoz finalizace Pravčice společnosti Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. Název zařízení: Provozovatel zařízení: Sídlo: Provoz finalizace Pravčice k.ú.

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

Rozhodnutí. vydává 11. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení (dále jen 11. změna IP )

Rozhodnutí. vydává 11. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení (dále jen 11. změna IP ) Číslo jednací: KUJI 20926/2018 Spisová zn.: OZPZ 225/2018 KubP KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik GLYCONA s.r.o. tř. T. Bati 1635 areál Toma a.s., budova č. 39 765 82 OTROKOVICE datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2017/KUSK OŽP/Pav Spisová značka: SZ_102761/2017/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba:

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2017/KUSK OŽP/Pav Spisová značka: SZ_102761/2017/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 2.10.2017 Číslo jednací: 102761/2017/KUSK OŽP/Pav Spisová značka: SZ_102761/2017/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jana Pavelková, l.782 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad

Více

Zedníkova 177/4, Brno

Zedníkova 177/4, Brno Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení integrované prevence pan Ing. Karol Durdík Zborovská 81/11 150 21 PRAHA 5 DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O 9. ZMĚNU INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Více

S-MHMP /2010/OOP-VIII-153/R-16/Hor Ing. Horvathová R O Z H O D N U T Í

S-MHMP /2010/OOP-VIII-153/R-16/Hor Ing. Horvathová R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-267583/2010/OOP-VIII-153/R-16/Hor Ing. Horvathová 236 004 216 Praha 21.04.2010

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ----------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA. v Zátoru dne 24.1.2014

SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA. v Zátoru dne 24.1.2014 KUMSP98P7821 SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 OSTRAVA KraÍKÍcý tifati podatelna v Zátoru dne 24.1.2014

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017P33S* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 61720/2013 Sp. zn.: ŽPZ/14057/2013/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést

Více

viz. rozdělovník Rozhodnutí

viz. rozdělovník Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava viz. rozdělovník Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00YX2HX* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 182962/2011 Sp. zn.: ŽPZ/43780/2011/Šub 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Rozhodnutí. vydává 7.změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení. společnosti:

Rozhodnutí. vydává 7.změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení. společnosti: Číslo jednací: KUJI 3171/2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 10. 2013 Č.j.: 71051/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství IMS Drašnar, s.r.o. Semanínská 2090 560 02 Česká Třebová Spisová značka: SpKrÚ 47461/2017/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 48437/2017/OŽPZ/Ry

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01N8TB7* Čj: MSK 68039/2016 Sp. zn.: ŽPZ/13493/2016/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení SCHÄFER SUDEX s.r.o.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení SCHÄFER SUDEX s.r.o. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení SCHÄFER SUDEX s.r.o. V Praze, 12.7.2007 Zadavatel: Krajský úřad kraje Vysočina Odbor životního prostředí Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70 89 07 49 Kontakt:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

ROZHODNUTÍ. 1) V části Identifikační údaje v podkapitole Umístění zařízení se mění vymezení obce a katastrálního území, které nově zní takto:

ROZHODNUTÍ. 1) V části Identifikační údaje v podkapitole Umístění zařízení se mění vymezení obce a katastrálního území, které nově zní takto: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 19. 11. 2015 Jednací číslo: 3362/ZPZ/2015/IP-169/Z12/Cet JID: 154171/2015/KUUK Vyřizuje/linka: Ing. Dagmar Cettlová/162

Více

Kapacita zařízení. Instalovaný tepelný příkon 2x 19 MW

Kapacita zařízení. Instalovaný tepelný příkon 2x 19 MW Název části zařízení Plynový a olejový kotel K5, Plynový kotel K6 Kapacita zařízení Instalovaný tepelný příkon 2x 19 MW Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci do kategorie průmyslových činností

Více

Ing. Věra Hromadová l R o z h o d n u t í

Ing. Věra Hromadová l R o z h o d n u t í Praha: 22.6.2017 Číslo jednací: 063728/2017/KUSK OŽP/Hr Spisová značka: SZ_063728/2017/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Hromadová l. 443 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Rok uvést příslušný

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1)

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1) Ministerstvo životního prostředí Sekce technické ochrany životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Čj. 6285/ENV/15 *MIZPP00FESP3* MIZPP00FESP3 Datum 30.01.2015

Více

OSTROJ a.s. Galvanovna Integrované povolení čj. MSK 77763/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

OSTROJ a.s. Galvanovna Integrované povolení čj. MSK 77763/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j. Sp. Zn. Vyřizuje/linka Brno JMK 70683/2017 S-JMK 123505/2016 OŽP/Zlv Mgr. Zlevorová/2682 16.05.2017 R

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 23. února 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 3644/2015 KUSP 3644/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 23. února 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 3644/2015 KUSP 3644/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 23. února 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 3644/2015 KUSP 3644/2015

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení Povrchové úpravy Třemošnice s.r.o.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení Povrchové úpravy Třemošnice s.r.o. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení Povrchové úpravy Třemošnice s.r.o. V Praze, 26.3.2007 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí,

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí, Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INDET SAFETY SYSTEMS a.s. Bobrky 462, 755 01 Vsetín datum 14. dubna 2009 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Y6EJJ* Čj: MSK 75943/2018 Sp. zn.: ŽPZ/9138/2018/Kro 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Ondřej Kroupa

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE CZ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE CZ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

POSUDEK. Žárová zinkovna Uherský Brod kód záměru OV V & H, s.r.o., Prakšická Uherský Brod

POSUDEK. Žárová zinkovna Uherský Brod kód záměru OV V & H, s.r.o., Prakšická Uherský Brod inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz, http://www.enving.cz/ Zápis v OR Krajského soudu Brno, oddíl

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0161BAE* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 24466/2013 Sp. zn.: ŽPZ/40315/2012/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Rozhodnutí. 8. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení

Rozhodnutí. 8. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 51119/2014 Spisová zn.: OZP 1287/2014

Více