KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY 2013-2018"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Rudoltice KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY Mgr. Lenka Havlenová Naší vizí je škola rodinného charakteru poskytující kvalitní vzdělávání v přátelské a nekonfliktní atmosféře, kde se střetává svět nových znalostí, moderních technologií, sportu, morálních hodnot a tradic. 0 Duben 2013

2 Obsah Úvod... 1 SWOT analýza... 1 Oblast materiálně-technická a ekonomická... 1 Hlavní koncepční záměry... 2 Oblast výchovně-vzdělávací... 3 Hlavní koncepční záměry... 3 Oblast personální... 4 Hlavní koncepční záměry... 4 Oblast spolupráce a public relations... 5 Hlavní koncepční záměry... 5 Priority školy... 5 Závěr... 5 Příloha č. 1 - aktivity školy... 6 Příloha č. 2 - zájmové kroužky

3 Ú vod Tento dokument je zpracován jako podklad pro konkurz na funkci ředitele školy. Jedná se o koncepci rozvoje, která vyjadřuje mé manažerské záměry na pět let dopředu. Jsem přesvědčena, že plán rozvoje a zmíněné koncepční cíle mohou zásadně ovlivnit budoucnost školy. V práci vycházím z analýz současných trendů ve školství, okolních škol a z vlastní znalosti školy, kde pracuji už dvacátým rokem, z toho šestým rokem ve funkci ředitele. V dokumentu jsem se zaměřila na čtyři oblasti, které považuji pro další úspěšné fungování školy za stěžejní. Vize Naší vizí je škola rodinného charakteru poskytující kvalitní vzdělávání v přátelské a nekonfliktní atmosféře, kde se střetává svět nových znalostí, moderních technologií, sportu, morálních hodnot a tradic. ŠWOT analý za Silné stránky kvalita vzdělávání osobní přístup inovativní metody výuky kvalitní tým pedagogů vztah školy k veřejnosti kvalitní a vývoji odpovídající ŠVP IT vybavení školy mimoškolní činnosti vysoká úroveň spolupráce školy s rodiči výborná spolupráce s ostatními institucemi SPC, PPP neustále se zlepšující technické vybavení a zázemí inkluze se ZŠ Lanškroun Aloise Jiráska Slabé stránky nedostatečná kapacita mateřské školy odpolední vytíženost pedagogů v zájmových kroužcích dojíždění zaměstnanců z okolních měst nedostatečné oplocení areálu nedostatečné venkovní sportovní hřiště v areálu školy oddělení školní družiny pro mladší žáky nemá vlastní hernu Příležitosti zapojeni nových forem vzdělávání (heutagogika, koučink) využití e-learningových portálů zlepšení image školy větší spolupráce se školami nabízejícími navazující studium navázání dalších vztahů se zahraničními školami využití prostranství mezi školou a mateřskou školou Hrozby zúžení finančních prostředků udržení kvalitních zaměstnanců konkurence městských škol Oblast materia lne -technicka a ekonomicka Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice je málotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně. Vyučuje se ve čtyřech třídách a jednom oddělení. Od , kdy se škola stala právním subjektem, je součástí školy také mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Kapacita základní školy je 94 žáků a mateřské školy 55 dětí. Kapacita školní družiny je 60 žáků a školní jídelny 150 strávníků. Vyučování probíhá v kmenových třídách, podle potřeby i zaměření také v odborných učebnách (počítačová učebna, výtvarná učebna). Pro veřejná vystoupení žáků a dětí využívá škola obecního kulturního sálu a prostoru místního kostela. 1

4 Pohybové aktivity žáků probíhají v tělocvičně, která byla otevřena 25. září V tělocvičně je standartní vybavení. Bohužel škole chybí venkovní sportoviště, k dispozici je pouze travnatá plocha mezi areály školy a mateřské školy, kterou mohou žáci využívat k relaxaci o přestávkách. Další atletické disciplíny probíhají na fotbalovém hřišti TJ Rudoltice. Mateřská škola má vlastní školní zahradu vybavenou dvěma pískovišti a zahradními herními prvky. Škola i mateřská škola mají vlastní jídelnu, která zajišťuje žákům stravování, připravuje pitný režim a probíhá zde prodej dotovaného školního mléka a mléčných výrobků. Učitelé mají k dispozici kabinety a sborovny, které slouží jako komunikační centra školy. Díky fondu EU se nám podařilo vybavit základní školu nejmodernější výpočetní a didaktickou technikou. Zastaralé počítače byly přebudovány na moderní počítačovou síť s operačním systémem Windows 7 a kancelářským balíkem Microsoft Office Díky zapojení naší školy do programu společnosti Microsoft mají naší žáci stálý přístup k aktuálním produktům této společnosti. V rámci budovy školy jsme zřídili také bezdrátovou počítačovou síť WIFI a zakoupili HDD, který nám slouží jako úložiště dat. Letos se celá počítačová učebna nově zrekonstruovala, rozšířila a byla osazena novými počítačovými stoly. Přibylo v ní sedm nových počítačových sestav se stejným operačním systémem Office jako počítače stávající. Každý počítač nabízí žákům řadu výukových programů a přístup k internetu. Dále jsme pořídili tři moderní pojízdné interaktivní tabule JAWIQ s plazmovou obrazovkou o úhlopříčce 60. Interaktivní tabule se nyní nacházejí v každém patře naší školy a slouží učitelům a žákům k používání výukových programů a ke zpestření vyučovacích hodin. Pro učitele tvořící digitální učební materiály a také pro spouštění interaktivních tabulí byly zakoupeny čtyři notebooky. Počítačová učebna má kapacitu pro 17 žáků. Hlavní koncepční záměrý Generální rekonstrukce mateřské školy - z důvodu stáří budovy a vzhledem k únikům tepla bude provedena výměna střešní krytiny a oken, zateplení budovy, nová fasáda, vytápění tepelnými čerpadly, rekonstrukce toalet a umývárny. Rekonstrukci zajistí na své náklady a z fondů EU zřizovatel. Termín: květen srpen 2013 Oprava střechy na budově základní školy - kvůli častému zatékání do školní budovy je nutné provést rekonstrukci střechy. Vzhledem k tomu, že škola nedisponuje potřebnými finančními prostředky, musí rekonstrukci zajistit na své náklady zřizovatel. Termín: neurčitý Rekonstrukce školního areálu - škole chybí venkovní víceúčelové hřiště, které by bylo využíváno jako sportoviště, dopravní hřiště nebo kluziště. Škola disponuje návrhem využití tohoto hřiště (prostoru mezi školou a mateřskou školou), do kterého byla zapojena i široká veřejnost. Termín: neurčitý Rekonstrukce chodníků v areálu mateřské školy - povrch chodníků je zvlněný, dlažba uvolněná, s velkými mezerami, které ohrožují bezpečnost dětí. Žádost byla v minulosti projednána se zřizovatelem a školskou radou. Termín: srpen 2013 (po rekonstrukci mateřské školy) Dokončení školní počítačové sítě - pokračovat v obnově IT vybavení počítačové učebny, do budoucna pořídit k dalšímu zlepšení výuky server nebo využít cloudové řešení. Na základě zapojení do programu společnosti Microsoft, hodláme v dohledné době aktualizovat všechny počítače na operační systém Windows 8 a kancelářský balík MS Office Za účelem zvýšení interakce výuky plánujeme doplnit hardwarové vybavení školy o sadu dotykových tabletů. Financování se jeví reálné z vlastních zdrojů školy nebo projektu EU - peníze do škol. Termín: rok 2013 Vybudování keramické dílny- rekonstrukce nevyužité místnosti v suterénu školy na keramickou dílnu pro školu a veřejnost. Tuto rekonstrukci bude za příznivých podmínek možné financovat z vlastních zdrojů školy a finančních darů od sponzorů. Termín: rok

5 Další investice - obnova školního nábytku, nákup nových sad učebnic, pravidelné doplňování učitelské knihovny, nákup učebních pomůcek, nákup hraček a didaktických her do mateřské školy a školní družiny, nákup sportovního náčiní. Tyto investice budou kryty ze státního rozpočtu a z prostředků poskytovaných škole zřizovatelem. Realizovány budou na základě stanovených priorit. Termín: (dle možností školy) Fundraising - i nadále usilovat o získávání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů, dotací a grantů. Motivovat k jejich předkládání pedagogy i ostatní zaměstnance školy. Iniciovat jednání o spolupráci a možnou podporu školy ze strany firem působících v Rudolticích a okolí (jména sponzorů s logem by mohla být například umístěna na webové stránky školy nebo na sportovních dresech školy). Oblast vý chovne -vzde la vací V pěti třídách ročníku je zapsáno 60 žáků, dvě oddělení školní družiny navštěvuje 55 žáků. Mateřská škola má zaregistrováno ve dvou odděleních 55 dětí. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem "Jen si děti všimněte, co je krásy na světě." Vlastní školní vzdělávací program má zpracovaný mateřská škola a školní družina. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání nese název Veselá školka - při hraní se učíme, ani o tom nevíme." Součástí výuky jsou projektové dny, tematické exkurze a besedy. Škola má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním žáků se specifickými poruchami učení, ale i se vzděláváním nadaných žáků. Všechny třídy prvního stupně a děti předškolního věku pravidelně absolvují plavecký výcvik, žáci 4. a 5. ročníku absolvují třídenní školní vodácké a cyklistické výlety. Populární je týdenní lyžařský výcvik pro žáky 4. a 5. ročníků v Jeseníkách a lyžařský výcvik pro předškolní děti v Čenkovicích. Škola pravidelně organizuje pro žáky návštěvy kulturních představení. V rámci volnočasových aktivit škola nabízí poměrně pestrou škálu zájmových kroužků (viz Přílohu). Nezastupitelnou úlohu v této oblasti plní rovněž školní družina. Hlavní koncepční záměrý Jazyková profilace - v našem úmyslu je zachovat kontinuální výuku anglického jazyka od mateřské po základní školu. V mateřské škole, 1. a 2. ročníku výuku organizovat hravou formou v zájmovém kroužku. Od 3. až po 5. ročník časovou dotací tří hodin týdně. Důraz klademe na aprobovanost učitelů. Do výuky anglického jazyka zapojujeme setkání s rodilým mluvčím. Naším cílem je rozvíjet spolupráci se zahraničními školami a nadále rozvíjet jazykové kompetence žáků formou internetových projektů (etwining). Školní poradenská činnost - naší snahou je mít na škole speciálního pedagoga, který bude pracovat s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Pokračovat ve spolupráci s SPC Šumperk a PPP Ústí nad Orlicí. Zaměřit se na účast pedagogických pracovníků ve vzdělávacích kurzech prohlubujících jejich odbornou kvalifikaci s důrazem na děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Kromě standardních činností budeme klást důraz na tyto oblasti: prevence kázeňských problémů, minimalizace šikany a řešení školního neprospěchu. Vhodným řešením by rovněž bylo zapojit školu do některého z financovaných projektů prevence sociálně-patologických jevů. Školní vzdělávací program - školní vzdělávací program je živý dokument", je zapotřebí ho neustále aktualizovat a upravovat potřebám školy. Tuto činnost bude koordinovat ředitel školy. Důraz klademe na autoevaluaci, která je prostředkem k dalšímu zkvalitňování školního vzdělávacího programu. Projekty - našim záměrem je i nadále udržet tradici konání krátkodobých i celoročních pravidelných projektů školy a mateřské školy a s jejich výsledky seznamovat veřejnost (viz Přílohu). Rádi bychom 3

6 stávající nabídku těchto projektových dnů rozšířili ještě o projektový den S výukou první pomoci" a projekt Učebna na farmě". Pro pedagogy začíná projekt V zemi Komenského v Pardubickém kraji - vzdělávací program učitel koučem, ředitel koučem". Termín: rok Školní vodácké a cyklistické výlety, lyžařské výcviky, ekologická střediska - rádi bychom zachovali přes finanční náročnost tradici těchto výjezdů. Volnočasové aktivity - udržet stávající paletu zájmových kroužků (viz Přílohu). O přestávkách zajistit smysluplné využití volného času pobytem na školní zahradě. Zapojení do soutěží - úspěchy žáků v soutěžích vědomostních i sportovních jsou vizitkou dobré výchovně-vzdělávací práce školy. Je zapotřebí motivovat žáky i jejich učitele k intenzivnějšímu zapojení do těchto aktivit. Adaptační program pro nové žáky - ve spolupráci se všemi pedagogy vytvořit adaptační program na začátku školního roku pro nově příchozí žáky do 1. ročníku a usnadnit jim tak nástup na naši školu. Garantkami programu budou třídní učitelky. Termín: začátek školního roku (září) Oblast persona lní V současnosti má škola 17 zaměstnanců, z toho 11 pedagogických pracovníků a 6 nepedagogických pracovníků. Řízením organizace je pověřena ředitelka školy. Všechny předměty vyučují aprobovaní učitelé, někteří si dále rozšiřují své vzdělání. Na škole působí také speciální pedagog, koordinátor environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a logopedičtí preventisté. Pedagogický sbor je schopen spolupracovat, tvořit, vzájemně si pomáhat, inspirovat se a učit se jeden od druhého. Hlavní koncepční záměrý Další vzdělávání zaměstnanců - chceme nabídnout dostatečný prostor pro další vzdělávání pracovníků školy, 1-2krát do roka zorganizovat společná školení (např. grafologie, nonverbální komunikace, kritické myšlení, koučink apod.). Rozvíjet spolupráci s partnerskými školami u nás i v zahraničí. Učitelské portfolio - postupně bych ráda motivovala kolegy k zavedení vlastního portfolia, které by bylo nejen nástrojem jejich sebehodnocení, ale i možným podkladem pro jejich finanční ohodnocení. Termín: od školního roku 2013/2014 Kvalitní mezilidské vztahy budování kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti považuji za jednu z priorit personální politiky školy. Korektní mezilidské vztahy se budeme snažit prohlubovat organizací společenských akcí všech pedagogů a zaměstnanců školy - pravidelná sportovní klání, návštěva kulturních akcí, teambuildingové aktivity, projekty (např. na jeden den by si vyměnily role učitelky školy a učitelky mateřské školy), apod. Přispívá k nim mimo jiné i udržování zavedených rituálů" (učitelské besídky). S tím souvisí i budování loajality jednotlivých pracovníků ke škole. Jasný a průhledný způsob odměňování - výborné pracovní výsledky a dostatečná míra motivace jsou důležitým předpokladem pro dobře odvedenou práci zaměstnance. Ceněna bude zejména práce nad rámec povinností, sebevzdělání, samostatnost, vysoká odbornost, u pedagogů kvalitní práce s problémovými žáky, práce s nadanými žáky, aplikace moderních vyučovacích metod (heutagogika, koučink) a v neposlední řadě osobnostní kvality každého zaměstnance. 4

7 Oblast spolupra ce a public relations Základní škola a mateřská škola Rudoltice je členem sdružení malotřídních škol. Každoročně na naší škole probíhá alespoň jedno setkání zástupců malotřídních škol, kde dochází k výměně poznatků a předávání si zkušeností a informací. Dalším úspěchem je rozvíjení spolupráce se školami v okolí. Při škole úspěšně pracuje školská rada. Jedenkrát do roka jsou organizovány dny otevřených dveří, s rodiči komunikuje škola prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních hodin a internetu. Škola má vlastní webové stránky, které se pravidelně aktualizují (například fotogalerie). Hlavní koncepční záměrý Spolupráce s institucemi a zřizovatelem - samozřejmostí je zachování stávající spolupráce se školami a dalšími subjekty. Doufáme v korektní spolupráci se zřizovatelem. Spolupráce se zahraniční školou - životaschopné projekty se zahraničními partnery napomáhají ve velké míře dobrému renomé školy. Budeme se snažit rozvíjet stávající kontakty s polskou školou v Marcinkowicích. Výsledky mezinárodní spolupráce prezentovat v tisku i na webových stránkách školy. Spolupráce s rodičovskou veřejností - naší snahou je i nadále prohlubovat spolupráci s rodiči a veřejností, být školou vstřícnou, přátelskou a otevřenou ke svému okolí. Ve spolupráci se školní družinou organizovat společné akce pro rodiče a žáky. Public relations - prezentace školy, výsledků činností žáků, informace o pořádaných a uskutečňovaných aktivitách na veřejnosti jistě povede ke zlepšení dobrého jména školy. V souvislosti s prezentací školy se nabízejí například tyto možnosti: organizace dnů otevřených dveří, školní akademie, jarní dílny, veřejné výstavy, informační panely při vstupech do školních budov a jiné. Termín: prezentace školy v tisku a jiných médiích (průběžně), výstavy (průběžně), dny otevřených dveří, školní akademie (dvakrát do roka), jarní dílny (březen) Prioritý s kolý Výuka cizích jazyků Práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Práce s mimořádně nadanými žáky ICT Za ve r Prevence sociálně-patologických jevů Volnočasové aktivity Spolupráce a partnerství Public relations Základní škola je bezpochyby složitý a proměnlivý systém vzájemně provázaných prvků, v němž nelze dosáhnout dokonalého stabilního stavu, kdy již nebude co zlepšovat. Sebelepší koncepce ještě nezaručuje úspěch. Komu jde o kvalitu a neformálnost v práci školy, tomu se málokdy podaří beze zbytku naplnit vše, co si v koncepčních záměrech vytyčil. Touha po změně a nadšení jedince k uskutečnění všech plánů nestačí. Nejtěžší je vždy přesvědčit a získat pro svůj záměr všechny zainteresované. Domnívám se, že naše škola disponuje kolektivem lidí, o které se mohu opřít. Mgr. Lenka Havlenová 5

8 Pr í loha c. 1 - aktivitý s kolý Krátkodobé pravidelné projekty školy: Drakiáda Čertovský den (zábavná škola pro malé čerty) Advent (příprava na dobu vánoční, význam Adventu pro dnešní dobu, výroba věnců, dekoračních předmětů, pečiva apod.) Vánoční koncert (vánoční koncert v kostele, představení pro rodiče, kulturní událost pro celou obec, zapojení místní komunity) Vánoční dílny (pět či šest dílen výroba dárků, výrobky s vánoční tematikou či aktivní program s křesťanskou tematikou) Dětský karneval Vynášení Morany (loučení se zimou, vítání jara) Velikonoční dílny (pět či šest dílen výroba dárků, výrobky s velikonoční tematikou či aktivní program s křesťanskou tematikou, kulturní událost pro celou obec, zapojení místní komunity) Den otevřených dveří Výstava jarních prací Noc s Andersenem Svátek matek (představení pro maminky) Atletické přebory (sportovní zápolení pro žáky z okolních škol) Pasování na čtenáře (slavnost pro žáky prvního ročníku) Spaní ve škole (rozloučení se školním rokem, loučení s žáky 5. ročníků) Lyžařský výcvik pro děti mateřské školy a žáky základní školy Plavecký výcvik pro děti mateřské školy a žáky základní školy Vodácký kurz Cyklistický kurz 6

9 Pr í loha c. 2 - za jmove krouz ký Zájmová činnost školy: Mateřská škola Výtvarný kroužek Šikulové Hudebně pohybový kroužek Vesele notičky Kroužek logopedické prevence Chvilka skřítka Povídálka Kroužek cizího jazyka Hrátky s angličtinou Základní škola Zpívání pro radost Angličtina Taneční kroužek Výtvarný kroužek Outdoorový kroužek Plavecký kroužek Počítačový kroužek 7

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem Koncepce rozvoje školy 2015 2018 Naší vizí je škola rodinného charakteru poskytující kvalitní vzdělávání v přátelské a nekonfliktní atmosféře, kde si žáci

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy Základní škola a Mateřská škola Senohraby

Koncepce rozvoje školy Základní škola a Mateřská škola Senohraby Koncepce rozvoje školy Základní škola a Mateřská škola Senohraby 2016-2019 Motto: Dítě tvůrce, rodič partner, učitel průvodce Dostal se Vám do rukou návrh Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Senohraby na další 3

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo, příspěvková organizace Školní 83, 671 28, Jaroslavice IČ: 709 93 866 Vypracovala: Mgr. Romana Kubíková

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary Všestary 57 503 12 Všestary KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2012-2016 PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy ÚVOD Při sestavování koncepce rozvoje Základní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny. Koncepce rozvoje školy. září 2015 září 2019

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny. Koncepce rozvoje školy. září 2015 září 2019 Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny Koncepce rozvoje školy září 2015 září 2019 Zpracovala: Mgr. Zděnka Pejšová V Žatci: 1. 9. 2015 1 KAM SMĚŘUJEME? Základem úvah o budoucí podobě školy

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011 Brno, září 2008 Předkladatel: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Schváleno pedagogickou

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Koncepční záměry školy 2010 2015

Koncepční záměry školy 2010 2015 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 okres Mělník, příspěvková organizace Koncepční záměry školy 2010 2015 Motto školy Víme J.A.K. na to: 1. Čeho chceme dosáhnout aby učitelé méně učili,

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16 PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA Název projektu: MAP Praha 16 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000381 PŘEHLED PRIORIT 1. Infrastruktura

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Strategie rozvoje školy pro roky

Strategie rozvoje školy pro roky Strategie rozvoje školy pro roky 2017-2023 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení bude zjevné,

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta

Strategický plán rozvoje školy na léta Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2016-2021 1) analýzy současného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 1. Záměry a priority Oblast řízení a správy udržovat naplněnost školy rozumně spolupracovat se

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-520/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá mateřská škola Bambino, o. p. s., Světlá nad Sázavou,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice SWOT ANALÝZA SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice Silné stránky Pestrá nabídka volnočasových aktivit Právní subjektivita některých škol a školských zařízení nezávislost, kreativita Úspěchy

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín zúčastnilo se 39 ze 45 ředitelství / právnických osob vykonávajících činnost MŠ, tedy 86,7% zúčastnilo se 31 z 33 ředitelství / právnických

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čeperka, okres Pardubice. K. Světlé 75, Opatovice nad Labem. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čeperka, okres Pardubice. K. Světlé 75, Opatovice nad Labem. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čeperka, okres Pardubice K. Světlé 75, 533 45 Opatovice nad Labem Identifikátor školy: 600 096 360 Termín konání inspekce: 20.

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje

KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje Základní škola a mateřská škola Svatava, okres Sokolov Mládežnická 395, Svatava, 357 03 Tel.: 352609048 Email: skolasvatava@seznam.cz www.skolasvatava.cz IČO: 69983551 KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje

Více