Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let Brno, září 2008

2 Předkladatel: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 18. září 2008 Projednáno ve školské radě: 10. října 2008 Obsah: 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická a ekonomická 3. Oblast výchovně vzdělávací 4. Oblast personální 5. Oblast spolupráce a public relations 6. Trendy 7. Závěr 1.Úvod Základní škola jako výchovně vzdělávací instituce má podle školského zákona poskytnout základní vzdělání, zabezpečovat rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu. Také má co nejlépe připravit žáky pro další studium i praxi a pro úspěšné řešení situací každodenního života. Škole, která chce uspět v současné konkurenci ostatních škol, je proto nutné vtisknout jedinečnou tvář a osobitost. Mou vizí je otevřená, efektivní a moderní škola, která je založena na dobře fungujícím školním společenství. Představuji si ji jako prostor, kde je žák kvalitně připravován pro život, kde jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojeni a kde jsou účelně využívány všechny zdroje. V předkládané koncepci jsem se zaměřil na čtyři oblasti, které považuji pro další úspěšné fungování školy za stěžejní. V koncepčních záměrech vycházím především z dokumentu Vlastní hodnocení školy za školní roky 2006/2007 a 2007/2008 a dále ze znalosti školy ve všech oblastech. Na uvedené škole totiž pracuji už sedmým rokem, z toho prvním rokem ve funkci ředitele. 2. Oblast materiálně - technická a ekonomická Pod hlavičku Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 spadají tři detašovaná pracoviště: ZŠ Rašínova 3 ( třídy), ZŠ Husova 17 ( třídy) a MŠ Jánská 22. Vedle výuky v těchto budovách zajišťuje škola ještě výuku plavání pro téměř dvě desítky brněnských i mimobrněnských škol v pronajatých Městských lázních na Rašínově ulici. Vyučování probíhá v kmenových třídách a podle potřeby i zaměření také v dožívajících odborných učebnách (chemie, fyzika, přírodopis, výtvarná výchova, hudební výchova, informatika, dílny, šití a jazyková učebna), které jsou až na výjimky vybaveny výškově nastavitelnými žákovskými lavicemi a židlemi. Speciálním typem učeben na druhém stupni jsou dvě studovny, které jsou koncipované jako informační centra. V nich se soustředí odborná literatura a žáci zde mají přístup na internet. V suterénu ZŠ Husova 17 se nachází keramická dílna s pecí a dvěma hrnčířskými kruhy. 2

3 Před vstupem do keramické dílny se nalézá školní galerie Sklep, která slouží k prezentaci žákovských výtvarných prací. Pro veřejná vystoupení žáků používá škola prostornou aulu vybavenou zvukovou technikou. Pohybové aktivity žáků probíhají ve dvou menších tělocvičnách. Bohužel škole chybí venkovní sportoviště, k dispozici je pouze doskočiště. Další atletické disciplíny probíhají v městském parku Špilberk. Mateřská škola má vlastní školní dvůr vybavený pískovištěm a prolézačkami. K relaxaci během přestávek mohou od jara do podzimu žáci využívat prostor školních dvorů. Obě budovy mají vlastní výdejny obědů a jídelny. Učitelé na obou stupních mají k dispozici kabinety a sborovny, které slouží jako komunikační centra školy (jsou vybaveny kopírkami, počítači s přístupem na internet, tiskárnami a učitelskou knihovnou). Škola je velmi dobře vybavena didaktickou technikou. Chybí jí ale jednotná školní síť a také vybavení počítačové učebny je potřeba obměnit. Škola je financována především ze státního rozpočtu, menší zisky plynou z komerčních pronájmů školních prostor a od sponzorů. Otevřenou otázkou zůstává případné zpoplatnění některých zájmových útvarů (např. keramika). Hlavní koncepční záměry Generální rekonstrukce elektroinstalace na Husově 17 rekonstrukce byla předběžně naplánovaná již na rok 2008, ale kvůli nedostatku financí byla zřizovatelem školy odsunuta na neurčito. S rekonstrukcí souvisí také výměna osvětlovacích těles a celková výmalba objektu. Termín: neurčitý Generální rekonstrukce kotelny na Rašínově 3 kvůli častým poruchám je nutné provést opravu stávající kotelny. Vzhledem k tomu, že škola nedisponuje potřebnými finančními prostředky, musí rekonstrukci financovat její zřizovatel. Termín: neurčitý (2009?) Rekonstrukce školního dvora na Rašínově 3 škole chybí venkovní sportoviště, rekonstrukcí školního dvora by vznikl alespoň prostor k pohybovým aktivitám žáků prvního stupně, v odpoledních hodinách by byl využíván také školní družinou. Projekt je již zpracován a předložen zřizovateli. Termín: 2009 Vybudování jednotné školní sítě vybudování jednotné školní sítě a dovybavení učitelských kabinetů výpočetní technikou je nezbytností. V rámci této akce zpřístupnit internet o přestávkách žákům. Financování se jeví reálné z vlastních zdrojů školy, příp. z grantů. Termín: 2010 (síť), (postupná obměna výpočetní techniky) Přeměna školnického bytu na Husově 17 školnický byt je už dlouhá léta nevyužíván a chátrá. Jeho místnosti by se mohly po rekonstrukci využít např. jako cvičná kuchyňka pro výuku vaření, komunitní místnost, mediální učebna, která by byla vybavena počítači přístupem na internet, dataprojektorem a interaktivní tabulí a která by zároveň sloužila jako vzdělávací centrum pro pedagogy a domácí a zahraniční návštěvy, příp. jako školní klub. Centrum by mělo navíc vlastní sociální zázemí. Nákladná přeměna školnického bytu se ovšem neobejde bez finanční participace zřizovatele, další zdroje bychom se pokusili získat z různých fondů a grantů. Termín: neurčitý 3

4 Rekonstrukce odborných učeben na Husově 17 nejaktuálnější se jeví dokončení rekonstrukce jazykové učebny, kde už byla vyměněna podlahová krytina a nakoupen nový školní nábytek, instalovat fungující audiotechniku, od věci by nebylo i umístění interaktivní tabule. Tuto rekonstrukci je možné financovat z vlastních zdrojů školy. Termín: 2009 (jazyková učebna), (dle možností další odborné učebny) Venkovní hřiště v devadesátých letech využívala škola jako venkovní sportoviště prostor pod Špilberkem, který je dnes nevyužívaný. Naší snahou bude vypátrat majitele tohoto prostoru a případně s ním vejít v jednání ohledně jeho dalšího využívání ze strany školy. Termín: neurčitý Školní jídelna v příštích letech je zapotřebí modernizovat prostory a nábytek obou školních jídelen; v této souvislosti zvážit možnost výběru ze dvou obědů. Pro zajištění přísunu potravin o přestávkách je možné instalovat v obou školních budovách potravinové automaty. Termín: potravinové automaty (2009), modernizace jídelen ( ) Další investice nákup nových učebnic (především pro výuku cizích jazyků), pravidelné doplňování žákovské a učitelské knihovny, obnova školního nábytku, rekonstrukce ředitelny a kabinetů, místnost pro čekající rodiče na Rašínově ulici 3, nákup učebních pomůcek, nákup hraček a didaktických her do MŠ a ŠD, nákup keramických tabulí, sportovního náčiní apod. Tyto investice budou kryty ze státního rozpočtu a z prostředků poskytovaných škole zřizovatelem. Realizovány budou ty, které se budou v dané chvíli jevit nejaktuálnější. Termín: (dle možností školy) Fundraising větší zapojení školy do různých projektů (granty poskytované ministerstvy, krajským úřadem, různými institucemi, úřady a nadacemi). Motivovat k jejich předkládání pedagogy i ostatní zaměstnance školy. Iniciovat jednání o spolupráci a možné podpoře školy ze strany firem působících v Brně a okolí (jména sponzorů s logem by mohla být např. umístěna na webové stránky školy nebo na čestném místě ve vestibulu školy). 3. Oblast výchovně vzdělávací Ve 20 třídách ročníku je zapsáno celkem 492 žáků, šest oddělení školní družiny navštěvuje 160 žáků. Mateřská škola má zaregistrováno 24 dětí v jednom oddělení. Vzdělávání probíhá ve a ročníku podle dokumentu Základní škola a žáci a tříd se učí podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Na Husovu chodíme rádi. Už v mateřské škole a potom i na obou stupních základní školy jsou při výuce úspěšně využívány daltonské prvky. Právě orientace na dalton spolu s kvalitním pedagogickým sborem je příčinou toho, že má škola stále relativně dostatek žáků. Školní vzdělávací program s implementovanými daltonskými prvky oslovuje žáky i rodiče za hranicemi naší spádové oblasti. 4

5 Od školního roku 2007/2008 nabízí škola výuku anglického jazyka od první třídy s časovou dotací dvě hodiny týdně. Dotace anglického jazyka byla navýšena i ve vyšších ročnících. Na druhém stupni si žáci mohou v 7. ročníku vybrat z dalších cizích jazyků: němčiny nebo francouzštiny. Součástí výuky jsou projektové dny a tematické exkurze na obou stupních školy. Specifickým celoročním projektem jsou ročníkové práce žáků 9. tříd. Škola má dlouholeté zkušenosti s prací s žáky se specifickými poruchami učení a s nadanými žáky. Všechny třídy prvního stupně pravidelně odjíždějí na školy v přírodě, žáci druhého stupně absolvují 1-4 denní školní výlety. V rámci volnočasových aktivit škola nabízí poměrně pestrou škálu nepovinných předmětů a zájmových útvarů (např. keramika, sportovní hry, moderní gymnastika, házená, dramatická výchova aj.) Nezastupitelnou úlohu v této oblasti plní rovněž školní družina. Hlavní koncepční záměry Daltonský plán budeme se zasazovat o kontinuitu daltonského vzdělávání ve škole a hledat cesty pro jeho větší rozšíření na druhém stupni. Školní vzdělávací program školní vzdělávací program je never ending story, je třeba jej čas od času revidovat, upravit potřebám školy. Tuto činnost bude řídit koordinátor ŠVP. Důraz klademe na autoevaluaci, která je prostředkem k dalšímu zkvalitňování školního vzdělávacího programu. Zkrácená rodičovská verze ŠVP bude zpřístupněna na webových stránkách školy. Jazyková profilace chceme zachovat výuku anglického jazyka od první třídy a jeho navýšenou dotaci v dalších ročnících. Dále udržet nabídku dalších dvou cizích jazyků na druhém stupni. Zajímavou možností se jeví výuka s rodilými mluvčími nebo výuka některých předmětů na druhém stupni v angličtině (např. ICT v 9. třídě). Ekologie chceme vést žáky k ochraně přírody a zdravému životnímu stylu. Do školy bychom rádi instalovali nádoby na třídění odpadu, budeme se snažit šetřit vodou a elektrickou energií. Rádi bychom se zapojili do projektu na podporu enviromentální výuky. Zvážit možnost zapojit se do projektu Ekoškola. Termín: třídění odpadu (od školního roku 2008/2009); projekty dle nabídky Žákovské portfolio zvážit možnost zavedení žákovského portfolia ve všech ročnících druhého stupně. Portfolio lze chápat jako nástroj k sebehodnocení i vlastnímu hodnocení žáků. K splnění tohoto úkolu je zapotřebí motivovat především třídní učitele. Termín: od školního roku 2009/2010 Projekty chceme zachovat projektové dny a s jejich výsledky seznamovat veřejnost. Rádi bychom stávající nabídku rozšířili ještě o projekt, při kterém by spolupracovali žáci obou stupňů ZŠ (např ročníky k odbourání strachu z přechodu z Rašínky na Husovku ). Ideálním nástrojem k hodnocení kompetencí žáků jsou ročníkové práce v 9. třídách. 5

6 Školy v přírodě, lyžařský výcvik, výjezdy do zahraničí součástí výchovně vzdělávacího působení jsou i školy v přírodě na prvním stupni. Podle zájmu žáků a rodičů bychom rádi obnovili tradici lyžařských výcviků v 7. ročnících; vzhledem k jejich organizační a finanční náročnosti je možná spolupráce s jinými školami. Totéž platí pro výjezdy do zahraničí. ; LVVZ (od školního roku 2008/2009); výjezd do zahraničí (od školního roku 2008/2009) Preventivní aktivity bylo by dobré zapojit školu do některého z financovaných projektů prevence sociálně-patologických jevů. Rádi bychom nadále spolupracovali s organizacemi působícími na poli prevence. Chceme udržet široké spektrum nepovinných předmětů a zájmových útvarů ve škole; podporovat činnost školní družiny (podat žádost o navýšení její kapacity), zvážit možnost zřízení školního klubu na 2. stupni. Problematika prevence sociálně-patologických jevů by se měla objevit také na webových stránkách školy. Termín: žádost o navýšení kapacity ŠD (2009), projekty průběžně dle nabídky Žákovská rada žáci by měli dostat příležitost spolupodílet se na chodu školy. Žáci by prostřednictvím svého poradního sboru měli možnost lépe komunikovat s vedením školy. Termín: od školního roku 2008/2009 Zapojení do oborových soutěží a olympiád úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách jsou vizitkou dobré výchovně-vzdělávací práce školy. Je zapotřebí motivovat žáky i jejich učitele k většímu zapojení do těchto aktivit. Termín: od školního roku 2008/2009; průběžně Nadaní žáci orientace na nadané žáky (humanitní směr) je jednou z možných profilací školy v budoucnu. Zatím chybí návaznost mezi prvním a druhým stupněm. Ve spolupráci s PPP zpracovat příslušnou metodiku a zapracovat ji do ŠVP. Kvalitní práce s nadanými žáky spolu s atraktivním vzdělávacím programem školy může být devízou, která v příštích letech zabrání odlivu žáků na víceletá gymnázia. Termín: zpracování metodiky (2009) Adaptační program pro nové žáky ve spolupráci se školním poradenským centrem vytvořit adaptační program pro nově příchozí žáky a usnadnit jim tak start na naší škole. Garantem programu bude výchovná poradkyně, školní metodička prevence a třídní učitel žáka. Termín: od školního roku 2009/2010 Spolupráce s mateřskou školou zejména v přípravě předškoláků na přechod do základní školy (návštěvy v 1. třídách); využívání prostor školy k aktivitám MŠ. Chceme nadále uplatňovat daltonské prvky do výchovně-vzdělávací práce v mateřské škole. 6

7 4. Oblast personální V současnosti školu personálně zabezpečuje 55 zaměstnanců, z toho 20 správních a 35 pedagogických pracovníků (z toho pouze 5 mužů). Řízením organizace je pověřen ředitel školy spolu se dvěma zástupci (pro I. a II. stupeň).téměř všechny předměty vyučují aprobovaní učitelé, někteří si dále rozšiřují své vzdělání. Na škole působí také výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, školní metodik prevence, speciální pedagog, koordinátor ŠVP a enviromentální výchovy a ICT koordinátor. Mezi pedagogickými pracovníky najdeme také jednu asistentku pedagoga. Velkou devízou pedagogického sboru je ochota spolupracovat, tvořit, vzájemně si pomáhat, inspirovat se a učit se jeden od druhého. Hlavní koncepční záměry Další vzdělávání zaměstnanců chceme nabídnout dostatečný prostor pro další vzdělávání pracovníků školy; 1-2krát do roka zorganizovat společná školení (např. grafologie, nonverbální komunikace, kritické myšlení apod.). Rozvíjet spolupráci s partnerskými školami u nás i v zahraničí (např. projekt Comenius aj.) Závisí na finančních prostředcích. Učitelské portfolio postupně bych rád motivoval kolegy k zavedení vlastního portfolia, které by bylo nejen nástrojem jejich sebehodnocení, ale i možným podkladem pro jejich finanční ohodnocení. Termín: od školního roku 2009/2010 Kvalitní mezilidské vztahy budování kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti považuji za jednu z priorit personální politiky školy. Korektní mezilidské vztahy se budeme snažit prohlubovat organizací společenských akcí všech pedagogů a zaměstnanců školy pravidelná sportovní klání, návštěva kulturních akcí, teambuildingové aktivity, projekty (např. na jeden den by si vyměnili role učitelé 1. a 9. tříd) apod. Přispívá k nim mj. i udržování zavedených rituálů (učitelské besídky aj.) S tímto souvisí i budování loajality ke škole. Jasný a průhledný způsob odměňování výborné pracovní výsledky odvede zaměstnanec se správným zaujetím pro věc a s dostatečnou motivací. Vytvořit jasná zveřejněná pravidla, podle kterých by se dostalo každému odpovídající ohodnocení. Ceněna bude zejména práce nad rámec povinností, sebevzdělání, samostatnost, vysoká odbornost, u pedagogů kvalitní práce s problémovými žáky, práce s talenty, aplikace moderních vyučovacích metod a v neposlední řadě osobnostní kvality každého zaměstnance. Termín: 2009 Školní psycholog snem je získat pro školu psychologa alespoň na poloviční úvazek. Momentálně ovšem realizace naráží na nedostatek finančních prostředků. Termín: dle možností školy 7

8 5. Oblast spolupráce a public relations ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 je zakládajícím členem Asociace českých daltonských škol a členem mezinárodní organizace Dalton International. V budově školy sídlí sekretariát AČDŠ a škola slouží jako školící středisko pro všechny vyučující, kteří se zajímají o alternativní pedagogiku. Každoročně na škole probíhají dvě akce: akreditovaný Seminář daltonských učitelů a příznivců inovativního vzdělávání na podzim a v květnu Mezinárodní daltonská konference, které se účastní kolegové z celého světa (Holandsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko; pravidelně také přijíždí hosté z exotičtějších zemí, např. Japonsko, Čína, Austrálie nebo USA). Jsme rovněž fakultní školou PdF MU v Brně a zajišťujeme pedagogickou praxi posluchačů. Velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem, tedy městskou částí Brno-střed. Spolupráce se školami v zahraničí (Anglie, Slovensko) je v počátcích. Při škole úspěšně pracuje školská rada. Dvakrát do roka jsou na prvním stupni organizovány dny otevřených dveří, na druhém stupni školní akademie. Škola má vlastní webové stránky. Hlavní koncepční záměry Spolupráce samozřejmostí je zachování stávající spolupráce se školami a dalšími subjekty v rámci AČDŠ a Dalton International. I v příštích letech bychom rádi zůstali fakultní školou PdF MU Brno. Doufáme i nadále v korektní spolupráci se zřizovatelem. Spolupráce se zahraničními školami kvalitní a hlavně životaschopné projekty se zahraničními partnery napomáhají dobrému renomé školy. Budeme se snažit rozvíjet stávající kontakty se školami v Anglii, Nizozemsku a na Slovensku. Velmi stojíme o navázání kontaktů s Rakouskem (Vídeň), kde by mohlo docházet k vzájemným návštěvám žáků i pedagogů. Výsledky mezinárodní spolupráce prezentovat v tisku i na www stránkách školy. Public relations prezentace školy, výsledků činnosti žáků, informace o pořádaných a uskutečňovaných aktivitách na veřejnosti jistě povede ke zlepšení renomé školy. Dobrá image škole by jistě našla kladnou odezvu i u rodiče podnikatele, který pak spíše podpoří některou z jejich aktivit. V souvislosti s prezentací školy se nabízejí např. tyto možnosti: Zpravodaj MČ, organizace Dnů otevřených dveří, školní akademie, vánoční jarmark, veřejné vernisáže ve školní galerii Sklep, podpora žákovského časopisu Husí chrapot, vydávání informačního bulletinu s prezentací výsledků školy, informační panely při vstupech do školních budov, založení Klubu rodičů a přátel školy, vybudování nových internetových stránek aj. Termín: prezentace školy v tisku a jiných médiích (průběžně), vernisáže (průběžně), dny otevřených dveří, školní akademie (dvakrát do roka), vánoční jarmark (od roku 2009), nové www stránky školy (2008), informační bulletin (2009), informační panely (2009, 2010), založení Klubu rodičů a přátel školy (2009) 120 let školy Rašínova oslava výročí školy je mimořádnou možností k prezentaci školy. V rámci oslav by se měl uskutečnit např. den otevřených dveří, školní 8

9 akademie, setkání bývalých a současných zaměstnanců školy aj. Připravena bude tematická výstava o historii školy a výstavka žákovských prací. Plánujeme vydání vzpomínkového CD. Ve vestibulu školy by mohl i do budoucna být umístěn panel popisující historii školy, proměny školní budovy, medailónky významných absolventů atd. Termín: Trendy Dalton Výuka cizích jazyků Ekologie Prevence sociálně-patologických jevů Práce s integrovanými a nadanými žáky Spolupráce a partnerství Veřejná prezentace 7. Závěr Základní škola je bezpochyby složitý a proměnlivý systém, v němž nelze dosáhnout dokonalého stabilního stavu, kdy nebude již co zlepšovat. Sebelepší koncepce ještě nezaručuje úspěch. Komu jde o kvalitu a neformálnost v práci školy, tomu se málokdy podaří beze zbytku naplnit vše, co si v koncepčních záměrech vytyčil. Touha po změně a nadšení jedince k uskutečnění všech plánů nestačí. Nejtěžší je vždy přesvědčit a získat pro svůj záměr všechny zainteresované. Domnívám se, že naše škola disponuje kolektivem lidí, o které se mohu opřít. Mgr. Roman Tlustoš ředitel školy 9

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Obsah 1. Identifikační

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více