Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let Brno, září 2008

2 Předkladatel: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 18. září 2008 Projednáno ve školské radě: 10. října 2008 Obsah: 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická a ekonomická 3. Oblast výchovně vzdělávací 4. Oblast personální 5. Oblast spolupráce a public relations 6. Trendy 7. Závěr 1.Úvod Základní škola jako výchovně vzdělávací instituce má podle školského zákona poskytnout základní vzdělání, zabezpečovat rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu. Také má co nejlépe připravit žáky pro další studium i praxi a pro úspěšné řešení situací každodenního života. Škole, která chce uspět v současné konkurenci ostatních škol, je proto nutné vtisknout jedinečnou tvář a osobitost. Mou vizí je otevřená, efektivní a moderní škola, která je založena na dobře fungujícím školním společenství. Představuji si ji jako prostor, kde je žák kvalitně připravován pro život, kde jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojeni a kde jsou účelně využívány všechny zdroje. V předkládané koncepci jsem se zaměřil na čtyři oblasti, které považuji pro další úspěšné fungování školy za stěžejní. V koncepčních záměrech vycházím především z dokumentu Vlastní hodnocení školy za školní roky 2006/2007 a 2007/2008 a dále ze znalosti školy ve všech oblastech. Na uvedené škole totiž pracuji už sedmým rokem, z toho prvním rokem ve funkci ředitele. 2. Oblast materiálně - technická a ekonomická Pod hlavičku Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 spadají tři detašovaná pracoviště: ZŠ Rašínova 3 ( třídy), ZŠ Husova 17 ( třídy) a MŠ Jánská 22. Vedle výuky v těchto budovách zajišťuje škola ještě výuku plavání pro téměř dvě desítky brněnských i mimobrněnských škol v pronajatých Městských lázních na Rašínově ulici. Vyučování probíhá v kmenových třídách a podle potřeby i zaměření také v dožívajících odborných učebnách (chemie, fyzika, přírodopis, výtvarná výchova, hudební výchova, informatika, dílny, šití a jazyková učebna), které jsou až na výjimky vybaveny výškově nastavitelnými žákovskými lavicemi a židlemi. Speciálním typem učeben na druhém stupni jsou dvě studovny, které jsou koncipované jako informační centra. V nich se soustředí odborná literatura a žáci zde mají přístup na internet. V suterénu ZŠ Husova 17 se nachází keramická dílna s pecí a dvěma hrnčířskými kruhy. 2

3 Před vstupem do keramické dílny se nalézá školní galerie Sklep, která slouží k prezentaci žákovských výtvarných prací. Pro veřejná vystoupení žáků používá škola prostornou aulu vybavenou zvukovou technikou. Pohybové aktivity žáků probíhají ve dvou menších tělocvičnách. Bohužel škole chybí venkovní sportoviště, k dispozici je pouze doskočiště. Další atletické disciplíny probíhají v městském parku Špilberk. Mateřská škola má vlastní školní dvůr vybavený pískovištěm a prolézačkami. K relaxaci během přestávek mohou od jara do podzimu žáci využívat prostor školních dvorů. Obě budovy mají vlastní výdejny obědů a jídelny. Učitelé na obou stupních mají k dispozici kabinety a sborovny, které slouží jako komunikační centra školy (jsou vybaveny kopírkami, počítači s přístupem na internet, tiskárnami a učitelskou knihovnou). Škola je velmi dobře vybavena didaktickou technikou. Chybí jí ale jednotná školní síť a také vybavení počítačové učebny je potřeba obměnit. Škola je financována především ze státního rozpočtu, menší zisky plynou z komerčních pronájmů školních prostor a od sponzorů. Otevřenou otázkou zůstává případné zpoplatnění některých zájmových útvarů (např. keramika). Hlavní koncepční záměry Generální rekonstrukce elektroinstalace na Husově 17 rekonstrukce byla předběžně naplánovaná již na rok 2008, ale kvůli nedostatku financí byla zřizovatelem školy odsunuta na neurčito. S rekonstrukcí souvisí také výměna osvětlovacích těles a celková výmalba objektu. Termín: neurčitý Generální rekonstrukce kotelny na Rašínově 3 kvůli častým poruchám je nutné provést opravu stávající kotelny. Vzhledem k tomu, že škola nedisponuje potřebnými finančními prostředky, musí rekonstrukci financovat její zřizovatel. Termín: neurčitý (2009?) Rekonstrukce školního dvora na Rašínově 3 škole chybí venkovní sportoviště, rekonstrukcí školního dvora by vznikl alespoň prostor k pohybovým aktivitám žáků prvního stupně, v odpoledních hodinách by byl využíván také školní družinou. Projekt je již zpracován a předložen zřizovateli. Termín: 2009 Vybudování jednotné školní sítě vybudování jednotné školní sítě a dovybavení učitelských kabinetů výpočetní technikou je nezbytností. V rámci této akce zpřístupnit internet o přestávkách žákům. Financování se jeví reálné z vlastních zdrojů školy, příp. z grantů. Termín: 2010 (síť), (postupná obměna výpočetní techniky) Přeměna školnického bytu na Husově 17 školnický byt je už dlouhá léta nevyužíván a chátrá. Jeho místnosti by se mohly po rekonstrukci využít např. jako cvičná kuchyňka pro výuku vaření, komunitní místnost, mediální učebna, která by byla vybavena počítači přístupem na internet, dataprojektorem a interaktivní tabulí a která by zároveň sloužila jako vzdělávací centrum pro pedagogy a domácí a zahraniční návštěvy, příp. jako školní klub. Centrum by mělo navíc vlastní sociální zázemí. Nákladná přeměna školnického bytu se ovšem neobejde bez finanční participace zřizovatele, další zdroje bychom se pokusili získat z různých fondů a grantů. Termín: neurčitý 3

4 Rekonstrukce odborných učeben na Husově 17 nejaktuálnější se jeví dokončení rekonstrukce jazykové učebny, kde už byla vyměněna podlahová krytina a nakoupen nový školní nábytek, instalovat fungující audiotechniku, od věci by nebylo i umístění interaktivní tabule. Tuto rekonstrukci je možné financovat z vlastních zdrojů školy. Termín: 2009 (jazyková učebna), (dle možností další odborné učebny) Venkovní hřiště v devadesátých letech využívala škola jako venkovní sportoviště prostor pod Špilberkem, který je dnes nevyužívaný. Naší snahou bude vypátrat majitele tohoto prostoru a případně s ním vejít v jednání ohledně jeho dalšího využívání ze strany školy. Termín: neurčitý Školní jídelna v příštích letech je zapotřebí modernizovat prostory a nábytek obou školních jídelen; v této souvislosti zvážit možnost výběru ze dvou obědů. Pro zajištění přísunu potravin o přestávkách je možné instalovat v obou školních budovách potravinové automaty. Termín: potravinové automaty (2009), modernizace jídelen ( ) Další investice nákup nových učebnic (především pro výuku cizích jazyků), pravidelné doplňování žákovské a učitelské knihovny, obnova školního nábytku, rekonstrukce ředitelny a kabinetů, místnost pro čekající rodiče na Rašínově ulici 3, nákup učebních pomůcek, nákup hraček a didaktických her do MŠ a ŠD, nákup keramických tabulí, sportovního náčiní apod. Tyto investice budou kryty ze státního rozpočtu a z prostředků poskytovaných škole zřizovatelem. Realizovány budou ty, které se budou v dané chvíli jevit nejaktuálnější. Termín: (dle možností školy) Fundraising větší zapojení školy do různých projektů (granty poskytované ministerstvy, krajským úřadem, různými institucemi, úřady a nadacemi). Motivovat k jejich předkládání pedagogy i ostatní zaměstnance školy. Iniciovat jednání o spolupráci a možné podpoře školy ze strany firem působících v Brně a okolí (jména sponzorů s logem by mohla být např. umístěna na webové stránky školy nebo na čestném místě ve vestibulu školy). 3. Oblast výchovně vzdělávací Ve 20 třídách ročníku je zapsáno celkem 492 žáků, šest oddělení školní družiny navštěvuje 160 žáků. Mateřská škola má zaregistrováno 24 dětí v jednom oddělení. Vzdělávání probíhá ve a ročníku podle dokumentu Základní škola a žáci a tříd se učí podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Na Husovu chodíme rádi. Už v mateřské škole a potom i na obou stupních základní školy jsou při výuce úspěšně využívány daltonské prvky. Právě orientace na dalton spolu s kvalitním pedagogickým sborem je příčinou toho, že má škola stále relativně dostatek žáků. Školní vzdělávací program s implementovanými daltonskými prvky oslovuje žáky i rodiče za hranicemi naší spádové oblasti. 4

5 Od školního roku 2007/2008 nabízí škola výuku anglického jazyka od první třídy s časovou dotací dvě hodiny týdně. Dotace anglického jazyka byla navýšena i ve vyšších ročnících. Na druhém stupni si žáci mohou v 7. ročníku vybrat z dalších cizích jazyků: němčiny nebo francouzštiny. Součástí výuky jsou projektové dny a tematické exkurze na obou stupních školy. Specifickým celoročním projektem jsou ročníkové práce žáků 9. tříd. Škola má dlouholeté zkušenosti s prací s žáky se specifickými poruchami učení a s nadanými žáky. Všechny třídy prvního stupně pravidelně odjíždějí na školy v přírodě, žáci druhého stupně absolvují 1-4 denní školní výlety. V rámci volnočasových aktivit škola nabízí poměrně pestrou škálu nepovinných předmětů a zájmových útvarů (např. keramika, sportovní hry, moderní gymnastika, házená, dramatická výchova aj.) Nezastupitelnou úlohu v této oblasti plní rovněž školní družina. Hlavní koncepční záměry Daltonský plán budeme se zasazovat o kontinuitu daltonského vzdělávání ve škole a hledat cesty pro jeho větší rozšíření na druhém stupni. Školní vzdělávací program školní vzdělávací program je never ending story, je třeba jej čas od času revidovat, upravit potřebám školy. Tuto činnost bude řídit koordinátor ŠVP. Důraz klademe na autoevaluaci, která je prostředkem k dalšímu zkvalitňování školního vzdělávacího programu. Zkrácená rodičovská verze ŠVP bude zpřístupněna na webových stránkách školy. Jazyková profilace chceme zachovat výuku anglického jazyka od první třídy a jeho navýšenou dotaci v dalších ročnících. Dále udržet nabídku dalších dvou cizích jazyků na druhém stupni. Zajímavou možností se jeví výuka s rodilými mluvčími nebo výuka některých předmětů na druhém stupni v angličtině (např. ICT v 9. třídě). Ekologie chceme vést žáky k ochraně přírody a zdravému životnímu stylu. Do školy bychom rádi instalovali nádoby na třídění odpadu, budeme se snažit šetřit vodou a elektrickou energií. Rádi bychom se zapojili do projektu na podporu enviromentální výuky. Zvážit možnost zapojit se do projektu Ekoškola. Termín: třídění odpadu (od školního roku 2008/2009); projekty dle nabídky Žákovské portfolio zvážit možnost zavedení žákovského portfolia ve všech ročnících druhého stupně. Portfolio lze chápat jako nástroj k sebehodnocení i vlastnímu hodnocení žáků. K splnění tohoto úkolu je zapotřebí motivovat především třídní učitele. Termín: od školního roku 2009/2010 Projekty chceme zachovat projektové dny a s jejich výsledky seznamovat veřejnost. Rádi bychom stávající nabídku rozšířili ještě o projekt, při kterém by spolupracovali žáci obou stupňů ZŠ (např ročníky k odbourání strachu z přechodu z Rašínky na Husovku ). Ideálním nástrojem k hodnocení kompetencí žáků jsou ročníkové práce v 9. třídách. 5

6 Školy v přírodě, lyžařský výcvik, výjezdy do zahraničí součástí výchovně vzdělávacího působení jsou i školy v přírodě na prvním stupni. Podle zájmu žáků a rodičů bychom rádi obnovili tradici lyžařských výcviků v 7. ročnících; vzhledem k jejich organizační a finanční náročnosti je možná spolupráce s jinými školami. Totéž platí pro výjezdy do zahraničí. ; LVVZ (od školního roku 2008/2009); výjezd do zahraničí (od školního roku 2008/2009) Preventivní aktivity bylo by dobré zapojit školu do některého z financovaných projektů prevence sociálně-patologických jevů. Rádi bychom nadále spolupracovali s organizacemi působícími na poli prevence. Chceme udržet široké spektrum nepovinných předmětů a zájmových útvarů ve škole; podporovat činnost školní družiny (podat žádost o navýšení její kapacity), zvážit možnost zřízení školního klubu na 2. stupni. Problematika prevence sociálně-patologických jevů by se měla objevit také na webových stránkách školy. Termín: žádost o navýšení kapacity ŠD (2009), projekty průběžně dle nabídky Žákovská rada žáci by měli dostat příležitost spolupodílet se na chodu školy. Žáci by prostřednictvím svého poradního sboru měli možnost lépe komunikovat s vedením školy. Termín: od školního roku 2008/2009 Zapojení do oborových soutěží a olympiád úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách jsou vizitkou dobré výchovně-vzdělávací práce školy. Je zapotřebí motivovat žáky i jejich učitele k většímu zapojení do těchto aktivit. Termín: od školního roku 2008/2009; průběžně Nadaní žáci orientace na nadané žáky (humanitní směr) je jednou z možných profilací školy v budoucnu. Zatím chybí návaznost mezi prvním a druhým stupněm. Ve spolupráci s PPP zpracovat příslušnou metodiku a zapracovat ji do ŠVP. Kvalitní práce s nadanými žáky spolu s atraktivním vzdělávacím programem školy může být devízou, která v příštích letech zabrání odlivu žáků na víceletá gymnázia. Termín: zpracování metodiky (2009) Adaptační program pro nové žáky ve spolupráci se školním poradenským centrem vytvořit adaptační program pro nově příchozí žáky a usnadnit jim tak start na naší škole. Garantem programu bude výchovná poradkyně, školní metodička prevence a třídní učitel žáka. Termín: od školního roku 2009/2010 Spolupráce s mateřskou školou zejména v přípravě předškoláků na přechod do základní školy (návštěvy v 1. třídách); využívání prostor školy k aktivitám MŠ. Chceme nadále uplatňovat daltonské prvky do výchovně-vzdělávací práce v mateřské škole. 6

7 4. Oblast personální V současnosti školu personálně zabezpečuje 55 zaměstnanců, z toho 20 správních a 35 pedagogických pracovníků (z toho pouze 5 mužů). Řízením organizace je pověřen ředitel školy spolu se dvěma zástupci (pro I. a II. stupeň).téměř všechny předměty vyučují aprobovaní učitelé, někteří si dále rozšiřují své vzdělání. Na škole působí také výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, školní metodik prevence, speciální pedagog, koordinátor ŠVP a enviromentální výchovy a ICT koordinátor. Mezi pedagogickými pracovníky najdeme také jednu asistentku pedagoga. Velkou devízou pedagogického sboru je ochota spolupracovat, tvořit, vzájemně si pomáhat, inspirovat se a učit se jeden od druhého. Hlavní koncepční záměry Další vzdělávání zaměstnanců chceme nabídnout dostatečný prostor pro další vzdělávání pracovníků školy; 1-2krát do roka zorganizovat společná školení (např. grafologie, nonverbální komunikace, kritické myšlení apod.). Rozvíjet spolupráci s partnerskými školami u nás i v zahraničí (např. projekt Comenius aj.) Závisí na finančních prostředcích. Učitelské portfolio postupně bych rád motivoval kolegy k zavedení vlastního portfolia, které by bylo nejen nástrojem jejich sebehodnocení, ale i možným podkladem pro jejich finanční ohodnocení. Termín: od školního roku 2009/2010 Kvalitní mezilidské vztahy budování kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti považuji za jednu z priorit personální politiky školy. Korektní mezilidské vztahy se budeme snažit prohlubovat organizací společenských akcí všech pedagogů a zaměstnanců školy pravidelná sportovní klání, návštěva kulturních akcí, teambuildingové aktivity, projekty (např. na jeden den by si vyměnili role učitelé 1. a 9. tříd) apod. Přispívá k nim mj. i udržování zavedených rituálů (učitelské besídky aj.) S tímto souvisí i budování loajality ke škole. Jasný a průhledný způsob odměňování výborné pracovní výsledky odvede zaměstnanec se správným zaujetím pro věc a s dostatečnou motivací. Vytvořit jasná zveřejněná pravidla, podle kterých by se dostalo každému odpovídající ohodnocení. Ceněna bude zejména práce nad rámec povinností, sebevzdělání, samostatnost, vysoká odbornost, u pedagogů kvalitní práce s problémovými žáky, práce s talenty, aplikace moderních vyučovacích metod a v neposlední řadě osobnostní kvality každého zaměstnance. Termín: 2009 Školní psycholog snem je získat pro školu psychologa alespoň na poloviční úvazek. Momentálně ovšem realizace naráží na nedostatek finančních prostředků. Termín: dle možností školy 7

8 5. Oblast spolupráce a public relations ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 je zakládajícím členem Asociace českých daltonských škol a členem mezinárodní organizace Dalton International. V budově školy sídlí sekretariát AČDŠ a škola slouží jako školící středisko pro všechny vyučující, kteří se zajímají o alternativní pedagogiku. Každoročně na škole probíhají dvě akce: akreditovaný Seminář daltonských učitelů a příznivců inovativního vzdělávání na podzim a v květnu Mezinárodní daltonská konference, které se účastní kolegové z celého světa (Holandsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko; pravidelně také přijíždí hosté z exotičtějších zemí, např. Japonsko, Čína, Austrálie nebo USA). Jsme rovněž fakultní školou PdF MU v Brně a zajišťujeme pedagogickou praxi posluchačů. Velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem, tedy městskou částí Brno-střed. Spolupráce se školami v zahraničí (Anglie, Slovensko) je v počátcích. Při škole úspěšně pracuje školská rada. Dvakrát do roka jsou na prvním stupni organizovány dny otevřených dveří, na druhém stupni školní akademie. Škola má vlastní webové stránky. Hlavní koncepční záměry Spolupráce samozřejmostí je zachování stávající spolupráce se školami a dalšími subjekty v rámci AČDŠ a Dalton International. I v příštích letech bychom rádi zůstali fakultní školou PdF MU Brno. Doufáme i nadále v korektní spolupráci se zřizovatelem. Spolupráce se zahraničními školami kvalitní a hlavně životaschopné projekty se zahraničními partnery napomáhají dobrému renomé školy. Budeme se snažit rozvíjet stávající kontakty se školami v Anglii, Nizozemsku a na Slovensku. Velmi stojíme o navázání kontaktů s Rakouskem (Vídeň), kde by mohlo docházet k vzájemným návštěvám žáků i pedagogů. Výsledky mezinárodní spolupráce prezentovat v tisku i na www stránkách školy. Public relations prezentace školy, výsledků činnosti žáků, informace o pořádaných a uskutečňovaných aktivitách na veřejnosti jistě povede ke zlepšení renomé školy. Dobrá image škole by jistě našla kladnou odezvu i u rodiče podnikatele, který pak spíše podpoří některou z jejich aktivit. V souvislosti s prezentací školy se nabízejí např. tyto možnosti: Zpravodaj MČ, organizace Dnů otevřených dveří, školní akademie, vánoční jarmark, veřejné vernisáže ve školní galerii Sklep, podpora žákovského časopisu Husí chrapot, vydávání informačního bulletinu s prezentací výsledků školy, informační panely při vstupech do školních budov, založení Klubu rodičů a přátel školy, vybudování nových internetových stránek aj. Termín: prezentace školy v tisku a jiných médiích (průběžně), vernisáže (průběžně), dny otevřených dveří, školní akademie (dvakrát do roka), vánoční jarmark (od roku 2009), nové www stránky školy (2008), informační bulletin (2009), informační panely (2009, 2010), založení Klubu rodičů a přátel školy (2009) 120 let školy Rašínova oslava výročí školy je mimořádnou možností k prezentaci školy. V rámci oslav by se měl uskutečnit např. den otevřených dveří, školní 8

9 akademie, setkání bývalých a současných zaměstnanců školy aj. Připravena bude tematická výstava o historii školy a výstavka žákovských prací. Plánujeme vydání vzpomínkového CD. Ve vestibulu školy by mohl i do budoucna být umístěn panel popisující historii školy, proměny školní budovy, medailónky významných absolventů atd. Termín: Trendy Dalton Výuka cizích jazyků Ekologie Prevence sociálně-patologických jevů Práce s integrovanými a nadanými žáky Spolupráce a partnerství Veřejná prezentace 7. Závěr Základní škola je bezpochyby složitý a proměnlivý systém, v němž nelze dosáhnout dokonalého stabilního stavu, kdy nebude již co zlepšovat. Sebelepší koncepce ještě nezaručuje úspěch. Komu jde o kvalitu a neformálnost v práci školy, tomu se málokdy podaří beze zbytku naplnit vše, co si v koncepčních záměrech vytyčil. Touha po změně a nadšení jedince k uskutečnění všech plánů nestačí. Nejtěžší je vždy přesvědčit a získat pro svůj záměr všechny zainteresované. Domnívám se, že naše škola disponuje kolektivem lidí, o které se mohu opřít. Mgr. Roman Tlustoš ředitel školy 9

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY 2013-2018

KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY 2013-2018 Základní škola a mateřská škola Rudoltice www.zsrudoltice.cz KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY 2013-2018 Mgr. Lenka Havlenová Naší vizí je škola rodinného charakteru poskytující kvalitní vzdělávání v přátelské

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období 2012 2016 Zpracoval PaedDr. Václav Hujer Koncepce rozvoje školy na období do roku

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Vzhledem k pozitivnímu hodnocení školy rodiči a veřejností spolu se stoupajícími požadavky na kvalitu jazykové přípravy se stala naše škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice Vědění je poklad - klíčem k němu je škola Při stanovení strategie rozvoje školy musíme vždy citlivě vážit potřeby, zájmy, přání žáků

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 Jazyková výuka - trvalé zkvalitňování jazykové výuky

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne 31. 3. 2011 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Koncepční záměry školy na období 2011

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy 1. Úvod Koncepce rozvoje školy Předkládám koncepci rozvoje Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk. Vycházela jsem ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr.

e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr. e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr. Zuzana Holečková Obsah: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Škola sdružuje Základní škola

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

17.12.2012 1. Vítejte v Kunraticích

17.12.2012 1. Vítejte v Kunraticích Vítejte v Kunraticích Fakultní škola Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Škola zapojená do projektu SZU Škola podporující zdraví Držitelé titulu EKOŠKOLA Držitelé značky Rodiče vítáni 17.12.2012 1

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Ing. Vladimíra Nováková Koncepce rozvoje školy pro roky 2015 2019. Koncepce rozvoje školy na roky 2015-2019

Ing. Vladimíra Nováková Koncepce rozvoje školy pro roky 2015 2019. Koncepce rozvoje školy na roky 2015-2019 Koncepce rozvoje školy na roky 2015-2019 Ing. Vladimíra Nováková V Chomutově, 25.5.2015 1 Obsah: Základní identifikační údaje... str. 3 Charakteristika školy... str. 3 SWOT analýza vnější analýza pohledu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 Votická škola splňuje všechny předpoklady být nejenom kvalitní vzdělávací institucí, ale i místem důležitým pro život města a využívaným

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více