Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let Brno, září 2008

2 Předkladatel: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 18. září 2008 Projednáno ve školské radě: 10. října 2008 Obsah: 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická a ekonomická 3. Oblast výchovně vzdělávací 4. Oblast personální 5. Oblast spolupráce a public relations 6. Trendy 7. Závěr 1.Úvod Základní škola jako výchovně vzdělávací instituce má podle školského zákona poskytnout základní vzdělání, zabezpečovat rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu. Také má co nejlépe připravit žáky pro další studium i praxi a pro úspěšné řešení situací každodenního života. Škole, která chce uspět v současné konkurenci ostatních škol, je proto nutné vtisknout jedinečnou tvář a osobitost. Mou vizí je otevřená, efektivní a moderní škola, která je založena na dobře fungujícím školním společenství. Představuji si ji jako prostor, kde je žák kvalitně připravován pro život, kde jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojeni a kde jsou účelně využívány všechny zdroje. V předkládané koncepci jsem se zaměřil na čtyři oblasti, které považuji pro další úspěšné fungování školy za stěžejní. V koncepčních záměrech vycházím především z dokumentu Vlastní hodnocení školy za školní roky 2006/2007 a 2007/2008 a dále ze znalosti školy ve všech oblastech. Na uvedené škole totiž pracuji už sedmým rokem, z toho prvním rokem ve funkci ředitele. 2. Oblast materiálně - technická a ekonomická Pod hlavičku Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 spadají tři detašovaná pracoviště: ZŠ Rašínova 3 ( třídy), ZŠ Husova 17 ( třídy) a MŠ Jánská 22. Vedle výuky v těchto budovách zajišťuje škola ještě výuku plavání pro téměř dvě desítky brněnských i mimobrněnských škol v pronajatých Městských lázních na Rašínově ulici. Vyučování probíhá v kmenových třídách a podle potřeby i zaměření také v dožívajících odborných učebnách (chemie, fyzika, přírodopis, výtvarná výchova, hudební výchova, informatika, dílny, šití a jazyková učebna), které jsou až na výjimky vybaveny výškově nastavitelnými žákovskými lavicemi a židlemi. Speciálním typem učeben na druhém stupni jsou dvě studovny, které jsou koncipované jako informační centra. V nich se soustředí odborná literatura a žáci zde mají přístup na internet. V suterénu ZŠ Husova 17 se nachází keramická dílna s pecí a dvěma hrnčířskými kruhy. 2

3 Před vstupem do keramické dílny se nalézá školní galerie Sklep, která slouží k prezentaci žákovských výtvarných prací. Pro veřejná vystoupení žáků používá škola prostornou aulu vybavenou zvukovou technikou. Pohybové aktivity žáků probíhají ve dvou menších tělocvičnách. Bohužel škole chybí venkovní sportoviště, k dispozici je pouze doskočiště. Další atletické disciplíny probíhají v městském parku Špilberk. Mateřská škola má vlastní školní dvůr vybavený pískovištěm a prolézačkami. K relaxaci během přestávek mohou od jara do podzimu žáci využívat prostor školních dvorů. Obě budovy mají vlastní výdejny obědů a jídelny. Učitelé na obou stupních mají k dispozici kabinety a sborovny, které slouží jako komunikační centra školy (jsou vybaveny kopírkami, počítači s přístupem na internet, tiskárnami a učitelskou knihovnou). Škola je velmi dobře vybavena didaktickou technikou. Chybí jí ale jednotná školní síť a také vybavení počítačové učebny je potřeba obměnit. Škola je financována především ze státního rozpočtu, menší zisky plynou z komerčních pronájmů školních prostor a od sponzorů. Otevřenou otázkou zůstává případné zpoplatnění některých zájmových útvarů (např. keramika). Hlavní koncepční záměry Generální rekonstrukce elektroinstalace na Husově 17 rekonstrukce byla předběžně naplánovaná již na rok 2008, ale kvůli nedostatku financí byla zřizovatelem školy odsunuta na neurčito. S rekonstrukcí souvisí také výměna osvětlovacích těles a celková výmalba objektu. Termín: neurčitý Generální rekonstrukce kotelny na Rašínově 3 kvůli častým poruchám je nutné provést opravu stávající kotelny. Vzhledem k tomu, že škola nedisponuje potřebnými finančními prostředky, musí rekonstrukci financovat její zřizovatel. Termín: neurčitý (2009?) Rekonstrukce školního dvora na Rašínově 3 škole chybí venkovní sportoviště, rekonstrukcí školního dvora by vznikl alespoň prostor k pohybovým aktivitám žáků prvního stupně, v odpoledních hodinách by byl využíván také školní družinou. Projekt je již zpracován a předložen zřizovateli. Termín: 2009 Vybudování jednotné školní sítě vybudování jednotné školní sítě a dovybavení učitelských kabinetů výpočetní technikou je nezbytností. V rámci této akce zpřístupnit internet o přestávkách žákům. Financování se jeví reálné z vlastních zdrojů školy, příp. z grantů. Termín: 2010 (síť), (postupná obměna výpočetní techniky) Přeměna školnického bytu na Husově 17 školnický byt je už dlouhá léta nevyužíván a chátrá. Jeho místnosti by se mohly po rekonstrukci využít např. jako cvičná kuchyňka pro výuku vaření, komunitní místnost, mediální učebna, která by byla vybavena počítači přístupem na internet, dataprojektorem a interaktivní tabulí a která by zároveň sloužila jako vzdělávací centrum pro pedagogy a domácí a zahraniční návštěvy, příp. jako školní klub. Centrum by mělo navíc vlastní sociální zázemí. Nákladná přeměna školnického bytu se ovšem neobejde bez finanční participace zřizovatele, další zdroje bychom se pokusili získat z různých fondů a grantů. Termín: neurčitý 3

4 Rekonstrukce odborných učeben na Husově 17 nejaktuálnější se jeví dokončení rekonstrukce jazykové učebny, kde už byla vyměněna podlahová krytina a nakoupen nový školní nábytek, instalovat fungující audiotechniku, od věci by nebylo i umístění interaktivní tabule. Tuto rekonstrukci je možné financovat z vlastních zdrojů školy. Termín: 2009 (jazyková učebna), (dle možností další odborné učebny) Venkovní hřiště v devadesátých letech využívala škola jako venkovní sportoviště prostor pod Špilberkem, který je dnes nevyužívaný. Naší snahou bude vypátrat majitele tohoto prostoru a případně s ním vejít v jednání ohledně jeho dalšího využívání ze strany školy. Termín: neurčitý Školní jídelna v příštích letech je zapotřebí modernizovat prostory a nábytek obou školních jídelen; v této souvislosti zvážit možnost výběru ze dvou obědů. Pro zajištění přísunu potravin o přestávkách je možné instalovat v obou školních budovách potravinové automaty. Termín: potravinové automaty (2009), modernizace jídelen ( ) Další investice nákup nových učebnic (především pro výuku cizích jazyků), pravidelné doplňování žákovské a učitelské knihovny, obnova školního nábytku, rekonstrukce ředitelny a kabinetů, místnost pro čekající rodiče na Rašínově ulici 3, nákup učebních pomůcek, nákup hraček a didaktických her do MŠ a ŠD, nákup keramických tabulí, sportovního náčiní apod. Tyto investice budou kryty ze státního rozpočtu a z prostředků poskytovaných škole zřizovatelem. Realizovány budou ty, které se budou v dané chvíli jevit nejaktuálnější. Termín: (dle možností školy) Fundraising větší zapojení školy do různých projektů (granty poskytované ministerstvy, krajským úřadem, různými institucemi, úřady a nadacemi). Motivovat k jejich předkládání pedagogy i ostatní zaměstnance školy. Iniciovat jednání o spolupráci a možné podpoře školy ze strany firem působících v Brně a okolí (jména sponzorů s logem by mohla být např. umístěna na webové stránky školy nebo na čestném místě ve vestibulu školy). 3. Oblast výchovně vzdělávací Ve 20 třídách ročníku je zapsáno celkem 492 žáků, šest oddělení školní družiny navštěvuje 160 žáků. Mateřská škola má zaregistrováno 24 dětí v jednom oddělení. Vzdělávání probíhá ve a ročníku podle dokumentu Základní škola a žáci a tříd se učí podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Na Husovu chodíme rádi. Už v mateřské škole a potom i na obou stupních základní školy jsou při výuce úspěšně využívány daltonské prvky. Právě orientace na dalton spolu s kvalitním pedagogickým sborem je příčinou toho, že má škola stále relativně dostatek žáků. Školní vzdělávací program s implementovanými daltonskými prvky oslovuje žáky i rodiče za hranicemi naší spádové oblasti. 4

5 Od školního roku 2007/2008 nabízí škola výuku anglického jazyka od první třídy s časovou dotací dvě hodiny týdně. Dotace anglického jazyka byla navýšena i ve vyšších ročnících. Na druhém stupni si žáci mohou v 7. ročníku vybrat z dalších cizích jazyků: němčiny nebo francouzštiny. Součástí výuky jsou projektové dny a tematické exkurze na obou stupních školy. Specifickým celoročním projektem jsou ročníkové práce žáků 9. tříd. Škola má dlouholeté zkušenosti s prací s žáky se specifickými poruchami učení a s nadanými žáky. Všechny třídy prvního stupně pravidelně odjíždějí na školy v přírodě, žáci druhého stupně absolvují 1-4 denní školní výlety. V rámci volnočasových aktivit škola nabízí poměrně pestrou škálu nepovinných předmětů a zájmových útvarů (např. keramika, sportovní hry, moderní gymnastika, házená, dramatická výchova aj.) Nezastupitelnou úlohu v této oblasti plní rovněž školní družina. Hlavní koncepční záměry Daltonský plán budeme se zasazovat o kontinuitu daltonského vzdělávání ve škole a hledat cesty pro jeho větší rozšíření na druhém stupni. Školní vzdělávací program školní vzdělávací program je never ending story, je třeba jej čas od času revidovat, upravit potřebám školy. Tuto činnost bude řídit koordinátor ŠVP. Důraz klademe na autoevaluaci, která je prostředkem k dalšímu zkvalitňování školního vzdělávacího programu. Zkrácená rodičovská verze ŠVP bude zpřístupněna na webových stránkách školy. Jazyková profilace chceme zachovat výuku anglického jazyka od první třídy a jeho navýšenou dotaci v dalších ročnících. Dále udržet nabídku dalších dvou cizích jazyků na druhém stupni. Zajímavou možností se jeví výuka s rodilými mluvčími nebo výuka některých předmětů na druhém stupni v angličtině (např. ICT v 9. třídě). Ekologie chceme vést žáky k ochraně přírody a zdravému životnímu stylu. Do školy bychom rádi instalovali nádoby na třídění odpadu, budeme se snažit šetřit vodou a elektrickou energií. Rádi bychom se zapojili do projektu na podporu enviromentální výuky. Zvážit možnost zapojit se do projektu Ekoškola. Termín: třídění odpadu (od školního roku 2008/2009); projekty dle nabídky Žákovské portfolio zvážit možnost zavedení žákovského portfolia ve všech ročnících druhého stupně. Portfolio lze chápat jako nástroj k sebehodnocení i vlastnímu hodnocení žáků. K splnění tohoto úkolu je zapotřebí motivovat především třídní učitele. Termín: od školního roku 2009/2010 Projekty chceme zachovat projektové dny a s jejich výsledky seznamovat veřejnost. Rádi bychom stávající nabídku rozšířili ještě o projekt, při kterém by spolupracovali žáci obou stupňů ZŠ (např ročníky k odbourání strachu z přechodu z Rašínky na Husovku ). Ideálním nástrojem k hodnocení kompetencí žáků jsou ročníkové práce v 9. třídách. 5

6 Školy v přírodě, lyžařský výcvik, výjezdy do zahraničí součástí výchovně vzdělávacího působení jsou i školy v přírodě na prvním stupni. Podle zájmu žáků a rodičů bychom rádi obnovili tradici lyžařských výcviků v 7. ročnících; vzhledem k jejich organizační a finanční náročnosti je možná spolupráce s jinými školami. Totéž platí pro výjezdy do zahraničí. ; LVVZ (od školního roku 2008/2009); výjezd do zahraničí (od školního roku 2008/2009) Preventivní aktivity bylo by dobré zapojit školu do některého z financovaných projektů prevence sociálně-patologických jevů. Rádi bychom nadále spolupracovali s organizacemi působícími na poli prevence. Chceme udržet široké spektrum nepovinných předmětů a zájmových útvarů ve škole; podporovat činnost školní družiny (podat žádost o navýšení její kapacity), zvážit možnost zřízení školního klubu na 2. stupni. Problematika prevence sociálně-patologických jevů by se měla objevit také na webových stránkách školy. Termín: žádost o navýšení kapacity ŠD (2009), projekty průběžně dle nabídky Žákovská rada žáci by měli dostat příležitost spolupodílet se na chodu školy. Žáci by prostřednictvím svého poradního sboru měli možnost lépe komunikovat s vedením školy. Termín: od školního roku 2008/2009 Zapojení do oborových soutěží a olympiád úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách jsou vizitkou dobré výchovně-vzdělávací práce školy. Je zapotřebí motivovat žáky i jejich učitele k většímu zapojení do těchto aktivit. Termín: od školního roku 2008/2009; průběžně Nadaní žáci orientace na nadané žáky (humanitní směr) je jednou z možných profilací školy v budoucnu. Zatím chybí návaznost mezi prvním a druhým stupněm. Ve spolupráci s PPP zpracovat příslušnou metodiku a zapracovat ji do ŠVP. Kvalitní práce s nadanými žáky spolu s atraktivním vzdělávacím programem školy může být devízou, která v příštích letech zabrání odlivu žáků na víceletá gymnázia. Termín: zpracování metodiky (2009) Adaptační program pro nové žáky ve spolupráci se školním poradenským centrem vytvořit adaptační program pro nově příchozí žáky a usnadnit jim tak start na naší škole. Garantem programu bude výchovná poradkyně, školní metodička prevence a třídní učitel žáka. Termín: od školního roku 2009/2010 Spolupráce s mateřskou školou zejména v přípravě předškoláků na přechod do základní školy (návštěvy v 1. třídách); využívání prostor školy k aktivitám MŠ. Chceme nadále uplatňovat daltonské prvky do výchovně-vzdělávací práce v mateřské škole. 6

7 4. Oblast personální V současnosti školu personálně zabezpečuje 55 zaměstnanců, z toho 20 správních a 35 pedagogických pracovníků (z toho pouze 5 mužů). Řízením organizace je pověřen ředitel školy spolu se dvěma zástupci (pro I. a II. stupeň).téměř všechny předměty vyučují aprobovaní učitelé, někteří si dále rozšiřují své vzdělání. Na škole působí také výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, školní metodik prevence, speciální pedagog, koordinátor ŠVP a enviromentální výchovy a ICT koordinátor. Mezi pedagogickými pracovníky najdeme také jednu asistentku pedagoga. Velkou devízou pedagogického sboru je ochota spolupracovat, tvořit, vzájemně si pomáhat, inspirovat se a učit se jeden od druhého. Hlavní koncepční záměry Další vzdělávání zaměstnanců chceme nabídnout dostatečný prostor pro další vzdělávání pracovníků školy; 1-2krát do roka zorganizovat společná školení (např. grafologie, nonverbální komunikace, kritické myšlení apod.). Rozvíjet spolupráci s partnerskými školami u nás i v zahraničí (např. projekt Comenius aj.) Závisí na finančních prostředcích. Učitelské portfolio postupně bych rád motivoval kolegy k zavedení vlastního portfolia, které by bylo nejen nástrojem jejich sebehodnocení, ale i možným podkladem pro jejich finanční ohodnocení. Termín: od školního roku 2009/2010 Kvalitní mezilidské vztahy budování kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti považuji za jednu z priorit personální politiky školy. Korektní mezilidské vztahy se budeme snažit prohlubovat organizací společenských akcí všech pedagogů a zaměstnanců školy pravidelná sportovní klání, návštěva kulturních akcí, teambuildingové aktivity, projekty (např. na jeden den by si vyměnili role učitelé 1. a 9. tříd) apod. Přispívá k nim mj. i udržování zavedených rituálů (učitelské besídky aj.) S tímto souvisí i budování loajality ke škole. Jasný a průhledný způsob odměňování výborné pracovní výsledky odvede zaměstnanec se správným zaujetím pro věc a s dostatečnou motivací. Vytvořit jasná zveřejněná pravidla, podle kterých by se dostalo každému odpovídající ohodnocení. Ceněna bude zejména práce nad rámec povinností, sebevzdělání, samostatnost, vysoká odbornost, u pedagogů kvalitní práce s problémovými žáky, práce s talenty, aplikace moderních vyučovacích metod a v neposlední řadě osobnostní kvality každého zaměstnance. Termín: 2009 Školní psycholog snem je získat pro školu psychologa alespoň na poloviční úvazek. Momentálně ovšem realizace naráží na nedostatek finančních prostředků. Termín: dle možností školy 7

8 5. Oblast spolupráce a public relations ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 je zakládajícím členem Asociace českých daltonských škol a členem mezinárodní organizace Dalton International. V budově školy sídlí sekretariát AČDŠ a škola slouží jako školící středisko pro všechny vyučující, kteří se zajímají o alternativní pedagogiku. Každoročně na škole probíhají dvě akce: akreditovaný Seminář daltonských učitelů a příznivců inovativního vzdělávání na podzim a v květnu Mezinárodní daltonská konference, které se účastní kolegové z celého světa (Holandsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko; pravidelně také přijíždí hosté z exotičtějších zemí, např. Japonsko, Čína, Austrálie nebo USA). Jsme rovněž fakultní školou PdF MU v Brně a zajišťujeme pedagogickou praxi posluchačů. Velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem, tedy městskou částí Brno-střed. Spolupráce se školami v zahraničí (Anglie, Slovensko) je v počátcích. Při škole úspěšně pracuje školská rada. Dvakrát do roka jsou na prvním stupni organizovány dny otevřených dveří, na druhém stupni školní akademie. Škola má vlastní webové stránky. Hlavní koncepční záměry Spolupráce samozřejmostí je zachování stávající spolupráce se školami a dalšími subjekty v rámci AČDŠ a Dalton International. I v příštích letech bychom rádi zůstali fakultní školou PdF MU Brno. Doufáme i nadále v korektní spolupráci se zřizovatelem. Spolupráce se zahraničními školami kvalitní a hlavně životaschopné projekty se zahraničními partnery napomáhají dobrému renomé školy. Budeme se snažit rozvíjet stávající kontakty se školami v Anglii, Nizozemsku a na Slovensku. Velmi stojíme o navázání kontaktů s Rakouskem (Vídeň), kde by mohlo docházet k vzájemným návštěvám žáků i pedagogů. Výsledky mezinárodní spolupráce prezentovat v tisku i na www stránkách školy. Public relations prezentace školy, výsledků činnosti žáků, informace o pořádaných a uskutečňovaných aktivitách na veřejnosti jistě povede ke zlepšení renomé školy. Dobrá image škole by jistě našla kladnou odezvu i u rodiče podnikatele, který pak spíše podpoří některou z jejich aktivit. V souvislosti s prezentací školy se nabízejí např. tyto možnosti: Zpravodaj MČ, organizace Dnů otevřených dveří, školní akademie, vánoční jarmark, veřejné vernisáže ve školní galerii Sklep, podpora žákovského časopisu Husí chrapot, vydávání informačního bulletinu s prezentací výsledků školy, informační panely při vstupech do školních budov, založení Klubu rodičů a přátel školy, vybudování nových internetových stránek aj. Termín: prezentace školy v tisku a jiných médiích (průběžně), vernisáže (průběžně), dny otevřených dveří, školní akademie (dvakrát do roka), vánoční jarmark (od roku 2009), nové www stránky školy (2008), informační bulletin (2009), informační panely (2009, 2010), založení Klubu rodičů a přátel školy (2009) 120 let školy Rašínova oslava výročí školy je mimořádnou možností k prezentaci školy. V rámci oslav by se měl uskutečnit např. den otevřených dveří, školní 8

9 akademie, setkání bývalých a současných zaměstnanců školy aj. Připravena bude tematická výstava o historii školy a výstavka žákovských prací. Plánujeme vydání vzpomínkového CD. Ve vestibulu školy by mohl i do budoucna být umístěn panel popisující historii školy, proměny školní budovy, medailónky významných absolventů atd. Termín: Trendy Dalton Výuka cizích jazyků Ekologie Prevence sociálně-patologických jevů Práce s integrovanými a nadanými žáky Spolupráce a partnerství Veřejná prezentace 7. Závěr Základní škola je bezpochyby složitý a proměnlivý systém, v němž nelze dosáhnout dokonalého stabilního stavu, kdy nebude již co zlepšovat. Sebelepší koncepce ještě nezaručuje úspěch. Komu jde o kvalitu a neformálnost v práci školy, tomu se málokdy podaří beze zbytku naplnit vše, co si v koncepčních záměrech vytyčil. Touha po změně a nadšení jedince k uskutečnění všech plánů nestačí. Nejtěžší je vždy přesvědčit a získat pro svůj záměr všechny zainteresované. Domnívám se, že naše škola disponuje kolektivem lidí, o které se mohu opřít. Mgr. Roman Tlustoš ředitel školy 9

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary Všestary 57 503 12 Všestary KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2012-2016 PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy ÚVOD Při sestavování koncepce rozvoje Základní

Více

Koncepce rozvoje školy Základní škola a Mateřská škola Senohraby

Koncepce rozvoje školy Základní škola a Mateřská škola Senohraby Koncepce rozvoje školy Základní škola a Mateřská škola Senohraby 2016-2019 Motto: Dítě tvůrce, rodič partner, učitel průvodce Dostal se Vám do rukou návrh Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Senohraby na další 3

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola. Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola. Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Koncepce rozvoje školy 2014/2015 a 2015/2016 Obsah 1. Úvod 2. Podmínky pro vzdělávání 3. Vlastní koncepce 3.1. Oblast výchovně vzdělávací 3.2. Oblast materiálně

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Vzhledem k pozitivnímu hodnocení školy rodiči a veřejností spolu se stoupajícími požadavky na kvalitu jazykové přípravy se stala naše škola

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem Koncepce rozvoje školy 2015 2018 Naší vizí je škola rodinného charakteru poskytující kvalitní vzdělávání v přátelské a nekonfliktní atmosféře, kde si žáci

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Koncepční záměry školy 2010 2015

Koncepční záměry školy 2010 2015 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198 okres Mělník, příspěvková organizace Koncepční záměry školy 2010 2015 Motto školy Víme J.A.K. na to: 1. Čeho chceme dosáhnout aby učitelé méně učili,

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY 2013-2018

KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY 2013-2018 Základní škola a mateřská škola Rudoltice www.zsrudoltice.cz KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY 2013-2018 Mgr. Lenka Havlenová Naší vizí je škola rodinného charakteru poskytující kvalitní vzdělávání v přátelské

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta

Strategický plán rozvoje školy na léta Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2016-2021 1) analýzy současného

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Strategie rozvoje školy pro roky

Strategie rozvoje školy pro roky Strategie rozvoje školy pro roky 2017-2023 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení bude zjevné,

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny. Koncepce rozvoje školy. září 2015 září 2019

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny. Koncepce rozvoje školy. září 2015 září 2019 Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny Koncepce rozvoje školy září 2015 září 2019 Zpracovala: Mgr. Zděnka Pejšová V Žatci: 1. 9. 2015 1 KAM SMĚŘUJEME? Základem úvah o budoucí podobě školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více