TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK"

Transkript

1 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 červenec - srpen 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, jak jste si asi všimli hned v úvodu, změnili jsme název našeho zpravodaje s ohledem na periodicitu vydávání. V červnu se uskutečnila oprava komunikace v centru obce, na kterou jsme získali dotaci z PRV/Leader. Jak jste se již minule dozvěděli, výběrové řízení vyhrála firma Strabag, která v naší republice staví dálnice a další velké stavby, proto jsem byl docela "zděšen", že je zajímá taková drobná zakázka v Tuřanech, a měl jsem obavy, že jednání s firmou nebudou jednoduchá. Byl jsem však velice mile překvapen, firma splnila vše, co jsme si domluvili, a v rámci možností je komunikace dobře opravená. Ještě se budou dokončovat vjezdy a okraje, u jedné komunikace budou zabetonovány nové žlábky na odtok dešťové vody, u obou budou okraje zasypány drobným kamínkem, aby domy větraly a nevlhly. Restaurování schodů na hřbitov je dokončeno, veškeré dokumenty jsme předali Římskokatolické farnosti Slaný, aby mohla připravit podklady pro vyúčtování dotace. Z našeho rozpočtu jsme poskytli příspěvek ve výši 10 % zakázky, tj ,- Kč, a 90 % ( ,- Kč) jsme na základě smlouvy zapůjčili. Peníze nám budou vráceny po obdržení dotace z PRV. Při letošní pouti jsem se od jedné občanky Bysně dozvěděl, že na byseňské vůbec nemyslíme. Není to pravda, iniciovali jsme vyčištění Byseňského potoka, opravili jsme kapličku na návsi, máme zpracovanou projektovou dokumentaci a stavební povolení na výstavbu kanalizačního vedení. Chodníky se mohou budovat samozřejmě až po vybudování kanalizace. Někteří občané chtěli pro své děti zakoupit nějaký hrací prvek, takže jsme dva zakoupili s tím, že je umístíme k posezení, aby mohli rodiče dohlédnout na své děti. Protože to však prý nebyl dobrý nápad, oslovili jsme všechny byseňské občany, aby sami dali návrh na umístění hracích prvků na některý obecní pozemek. Do dnešního dne však ani jeden námět nedorazil. Mrzí mě, že všichni rádi kritizují všude okolo, ale pokud se sami mohou podílet na životě v obci, najednou nikdo nemá zájem. Toto volební období se chýlí ke konci, a tak je čas rekapitulovat. Myslím si, že zastupitelstvo odvedlo velký kus dobré práce a že se nemáme za co stydět. V minulém zpravodaji jste se mohli dočíst, co všechno jsme zvládli, některé další informace se dozvíte na následujících stránkách. Na základě podnětů od vás občanů jsme sestavili strategický plán rozvoje, podle kterého jsme celé čtyři roky postupovali. Je škoda, že veškerý majetek obce byl ve špatném stavu a že tak rychle nestačíme vše obnovovat. Určitě máme ještě co zdokonalovat, ale to je normální. Některým občanům se zdá, že naše pracovní četa pracuje pomalu, ale oni pouze neudržují veřejnou zeleň, ale obci ušetřili spoustu peněz tím, že se podílejí také na stavebních činnostech, např. při rekonstrukci kotelny ve škole, při budování brány do zahrady školy, oplocení školky, atd. Stejně tak nechceme zvát firmu na opravu veřejného osvětlení vždy, když nesvítí jedno světlo, protože je to moc drahé, čekáme, až bude potřeba opravit světel víc. Také jsme Tuřanský (2)měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 měli představu, že komunikací opravíme víc, ale pak do toho vstoupila nutnost řešit budovu mateřské školy, a vše se trochu posunulo. A víte, co mě nejvíce zaráží? Že nejvíc řečí mají někteří bývalí zastupitelé, kteří byli u toho, když po všech zásazích při budování inženýrských sítí (telefon, elektrické vedení, kanalizační potrubí) měly být všechny tyto komunikace, které byly původně téměř bezprašné, (kromě té za bytovkami), uvedeny do původního stavu, ale n e b y l y. Teď to bude stát spoustu peněz, které se mohly použít na opravu a zhodnocení dalšího obecního majetku. Navíc zjišťujeme, že ani kanalizace není dobře provedena, chyběl odborný stavební dozor, protože při haváriích vidíme, že trubky nejsou správně zasypány pískem a kameny je prorážejí, čistírna odpadních vod ve Studeněvsi také nefungovala, jak měla. Je toho zkrátka spoustu, co je potřeba udělat, a věřte, že všichni současní zastupitelé měli a mají zájem zlepšovat prostředí v naší obci. A ještě několik slov k mateřské škole. Na účet obce byl již poukázán doplatek dotace od Středočeského kraje ve výši 2, ,- Kč. Nyní řešíme zatékání vody do budovy. Nechali jsme si zpracovat odborný posudek, podle kterého vypadá, že střecha není správně provedená, nebyl vždy použit správný materiál a správná pracovní technologie. Vše nyní řešíme se zhotovitelem a budeme také řešit s naším stavebním dozorem. Po zhotoviteli požadujeme kompletní opravu střechy, proto si v souladu se smlouvou podržíme finance na její opravu, a také provedeme zápočet smluvní pokuty a náhrady za odebranou elektřinu. Hezký zbytek léta a prázdnin přeje všem Jiří Janouch starosta obce Slovo místostarosty: Vážení spoluobčané, v minulém měsíčníku jsme Vás oslovili ve věci využití bývalé budovy MŠ Tuřany při hlavní silnici. Do konce června (i déle) jste měli možnost navrhnout řešení, jak by mohla budova do budoucna občanům sloužit. Ve zmíněném období bylo na OÚ dodáno 15 návrhů, z nichž se některé opakovaly. Všem, kteří své návrhy ať v písemné či elektronické podobě dodali, děkujeme...v tomto měsíčníku najdete výčet návrhů a nyní je na Vás jeden z nich upřednostnit a podpořit ho. Další pokyny jsou uvedeny uvnitř měsíčníku na přiloženém listu. Děkuji za dodání anketních lístků a přeji krásné srpnové dny B. Charvátová Místostarosta Stránka 2 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

3 Z jednání zastupitelstva obce dne 23.6.: - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo dle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích účetní závěrku roku 2013 včetně výsledku hospodaření (zisku) ve výši 2, ,47 Kč - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo celoroční hospodaření obce Tuřany za rok 2013 bez výhrad - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo prodej pozemku č. 478 (pův. st. 56) o výměře 141 m 2 a pozemku č. 425/9 (pův. součást 425/1) o výměře 15 m 2 za cenu 600,- Kč/m 2 panu M.H, bytem Tuřany č. 39 (ideální polovina výměry) a panu M.H., bytem Tuřany č. 2 (ideální polovina výměry) - Zastupitelstvo obce Tuřany stanovilo pro následující volební období počet členů zastupitelstva obce Tuřany na 7 (sedm) členů - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavřít smlouvu na zhotovení zakázky Základní škola, Tuřany úpravy vytápění objektu II. etapa s firmou Z-therm, s.r.o. Telce, IČ: s nabídkovou cenou ,19 Kč vč. DPH důvodem je záruka kvality firmy a příznivá cenová nabídka - a pověřilo starostu uzavřít smlouvu s touto firmou - zajistí starosta, termín: co nejdříve - Zastupitelstvo obce Tuřany ukončí Dohodu o zřízení školského obvodu s obcí Libovice s platností od a schválilo OZV č.1/2014, kterou se ruší OZV č. 1/2013, která stanovila část společného školského obvodu základní školy Informace podané ZO Tuřany: - Do MŠ byly instalovány nové skříně a další nábytek - Z oddělení kontroly dotačních titulů z Krajského úřadu byl doručen Protokol o provedené kontrole, nyní bude zaslán doplatek dotace ve výši 2, ,- Kč. - Obec vystavila fakturu na smluvní pokutu za nedodržení termínu zhotovení stavby mateřské školy ve výši ,- Kč a fakturu za náhradu spotřebované elektřiny po dobu výstavby ve výši ,- Kč. Po odsouhlasení firmou MAO budou naše pohledávky započteny s doplatkem dotace - Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy jsme byli vyzváni k doplnění formálních nedostatků žádosti Vestavba víceúčelového sálu v Tuřanech. Jednalo se o drobná doplnění žádosti. - Schody na hřbitov budou do pouti opraveny, cena ,- bude dodržena. - Dne obdržel starosta žádost od člena finančního výboru pana Pospíšila, ve které ho p. Pospíšil žádá o plnou součinnost ve věci kontroly hospodaření obce, a chce předložit potřebné (??) doklady vztahující se k předmětu kontroly za období let Pan Pospíšil ovšem zapomněl, že jako člen finančního výboru dle 119, odst. 2 zákona o obcích by měl provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce průběžně a dále plnit další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. V pracovních povinnostech finančního výboru je mimo jiné též uvedena čtvrtletně kontrola účetních závěrek, proto je divné, že chce kontrolovat roky najednou, a navíc rok 2010 nespadá z velké části ani do tohoto volebního období. V případě jakékoli kontroly je obecní úřad vždy ochoten poskytnout plnou součinnost v rámci kontrol, o to obecní úřad nemusí žádat. Navíc přezkoumání hospodaření za všechna uplynulá účetní období jsou vždy bez chyb a nedostatků, takže nevíme, co chce nyní kontrolovat. TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 Ekonomické informace: Tuřany hospodaří zodpovědně Základem správného vedení obce je efektivní hospodaření s finančními prostředky. Každoroční daňové příjmy se pohybují okolo 4 mil. Kč, včetně daně z nemovitostí, díky novým pravidlům pro přerozdělování daní od roku 2013 máme ještě více než cca 1 mil. Kč navíc. Pro správu obce je naprosto klíčové, jak účelně jsou tyto prostředky vynakládány na straně výdajů. Bohužel pořád přetrvává zvyk některých firem a podnikatelů přisávat se na obecní rozpočty a tzv. "tahat" z nich peníze podle rčení "z cizího krev neteče". Věřte, že někdy je to opravdu složité, každou chvíli nás někdo kontaktuje se zaručeně výhodnou nabídkou - určitě to znáte z vlastní zkušenosti i z domova. My jsme všechny zbytečné výdaje zrušili (různé "výhodné" propagační akce, inzerce a zveřejňování obce v různých seznamech), snažíme se o úspory v rámci provozních výdajů, abychom mohli více peněz vkládat do oprav a zhodnocení stávajícího majetku, příp. do výstavby nového majetku. Při výběrových řízeních v každém případě trváme na dodržování podmínek uzavřených smluv, tzn., že žádné vícenáklady, které nebyly předem avizovány a odsouhlaseny, případně obcí objednány, nejsou hrazeny (to se stalo např. při stavbě budovy MŠ, při rekonstrukci kotelny ZŠ). Na podporu vlastních finančních prostředků se snažíme získávat dotace od ostatních veřejných rozpočtů, abychom mohli snáze opravovat všechen náš majetek. Celková částka takto získaných prostředků činí do této doby 12 mil. Kč. Důležitým přínosem je i schopnost našich zaměstnanců podílet se na různých činnostech, při kterých se ušetří spousta peněz. Velkou devizou bylo získání úvěru od České spořitelny na dostavbu mateřské školy za velmi výhodných podmínek, kdy celkové náklady úvěru na 10 let činí cca 440 tis. Kč. Argument, že jsme zbytečně zadlužili obec, je nesmyslný. V roce 2010 nám na účtu nebyly předány téměř žádné peníze a my jsme hned od počátku volebního období začali investovat do majetku obce. Stavba nové mateřské školy pak vyšla jaksi navíc, původně vůbec v plánu nebyla. Když se zjistilo, jaký je skutečný stav staré budovy a že hrozí její zavření, v lepším případě snížení kapacity dětí, bylo nutno tento problém nějak řešit. Chceme, aby v obci byly škola, školka, obchod, restaurace, různé zájmové organizace, všechny inženýrské sítě, opravené komunikace a chodníky, kulturní vyžití, atd., abychom nebyli "vnitřním pohraničím", jak to vidíme různě v okolních obcích. Za velké "plus" považujeme ponechání kanalizace v majetku obcí. Je pravda, že technický stav při předání nebyl úplně v pořádku, (vše je v řešení), což je vinou liknavého přístupu v minulosti, ale vše se již postupně opravuje. Jsme rádi, že to takto dopadlo, i když teď musíme uhradit půjčku Severočeské vodárenské společnosti, což pro naši obec představuje částku cca 3 mil. Kč, splatnou do 5 let. Velký dík patří současné předsedkyni sdružení obcí JERIMALITUS paní Jitce Ryšavé a její spolupracovnici sl. Petře Polanecké, které se zhostily všech problémů velice zodpovědně, a již začínají být vidět výsledky. Stránka 4 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

5 A v neposlední řadě je velkým ekonomickým přínosem (samozřejmě kromě pedagogického) zřízení svazkové školy. Škola dostává finanční prostředky na provoz přímo od ministerstva financí a obec již nemusí činnost škol dotovat. V letošním roce jsme sice ještě finančně zajistili dovybavení nové mateřské školy, zaplatíme i částečně vybavení do základní školy, je to pořád náš majetek, i do budoucna jsme ochotni podílet se na zvýšených nákladech v souvislosti s provozem škol, ale není to již naší povinností. Navíc v minulých letech bylo zvykem, že obec hradila i náklady, které být hrazeny nemusely a v jiných obcích také hrazeny nebyly - služby za zpracování účetnictví, mzdy za vytápění školy a školky, a další jiné. Potom škole a školce zbylo více mzdových prostředků, které se mohly rozdělit zaměstnancům na platech. To by však stejně skončilo, proto i názor, že díky svazkové škole se mají zaměstnanci hůř, je také nesprávný. Všechno má určitý vývoj a nikdy nemůžeme vědět, jak by to vypadalo, kdyby vše zůstalo při starém. Určitě nesdílíme názor, že obec našeho typu a naší velikosti musí vydělávat. Není to ekonomický subjekt, je to organizace, která je tu pro uspokojování potřeb všech občanů, žijících v naší obci. Peníze, které přijdou do rozpočtu, jsou nás všech a také všichni mají právo mít z nich nějaký užitek. V souladu se zákonem o obcích by obec měla pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů musí též chránit veřejný zájem. Jsou některé obce, které mají velké příjmy, ale většinou se to týká těch, které mají např. umístěnou skládku odpadu ve svém katastru, řízenou likvidaci odpadů, staré ekologické zátěže nebo je život v obci omezován jiným způsobem (vzdušný letový prostor, atd.). Pokud bude někdo chtít mít větší příjmy, musí tyto prostředky získat od vás občanů, a to určitě není náš zájem. Je sice v pořádku, když se všichni podílíme i finančně na správě obce, ale není možné vše donekonečna zdražovat. Z toho důvodu uvádíme různé přehledy, abyste viděli, co všechno je z rozpočtu hrazeno a na co obec přispívá, ale není to proto, že bychom plánovali další zdražení. Nám by stačilo, kdybyste se i vy chovali zodpovědně a vážili si všech služeb, které jsou k dispozici. Na druhou stranu není možné, abychom v současné situaci měli našetřeno x milionů korun na účtu, když jsme peníze kromě mandatorních výdajů investovali do obecního majetku. TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 Údaje z hospodaření obce květen - červen 2014 stav fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za komunální odpad, popl. ze psů) dotace na výkon st. správy, dotace na volby do EP ost. příjmy (např. pronájem hrob. míst, přísp. Eko-kom) režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna, odpady, veřej. osv., kultura režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, elektřina, rež. materiál, služby výdaje na prac. MŠ a ZŠ (hradí přímo obec, není poukazováno jako příspěvek) , , , , , , ,00 režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 investiční výdaje - rekonstrukce kotelny ZŠ ,00 výdaje na volby do EP ,00 repase vstupní brány na hřbitov ,00 příspěvek ŘKF Slaný na opravu schodů na hřbitov půjčka ŘKF Slaný na opravu schodů na hřbitov příspěvek Jerimalitus určený na splátku půjčky SVS Teplice , , ,00 3. a 4. splátka úvěru ,00 zůstatek fin. prostředků na běžném účtu a v ,00 pokladně k Údaje čerpány z výkazu o plnění rozpočtu k Sestavila: Jitka Janouchová Informace pro občany: Stále je k dispozici vstupenka do ZOO, již jsme zakoupili novou - jsme rádi, že je tak velký zájem Dne 5. října 2014 v době od 8 do 12 hodin budou opět přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad V období od dubna do června bylo do kontejneru na oděvy odloženo 670 kg nepotřebného šatstva a obuvi Stránka 6 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

7 Přehled podaných žádostí o dotace v období let : rok akce poskytovatel dotace oprava střechy dřevěné zvonice v Tuřanech oprava návesní kaple v Bysni Tuřanský kulturní rok 2011 Zřízení bezdrátového rozhlasu Tuřanský kulturní rok Zřízení bezdrátového rozhlasu Renovace pomníku padlým na návsi Novostavba mateřské školky Renovace pomníku padlým na návsi Modernizace podlahy v tělocvičně zákl. školy Nový nábytek do mateřské školy Restaurování schodů na hřbitov Obnova místních komunikací ve středu obce 2014 Vestavba víceúčelového sálu Renovace pomníku padlým na návsi Renovace pomníku padlým na návsi 2014 Vestavba víceúčelového sálu rozpočet při podání žádosti předpokl. výše dotace úspěšnost ANO/NE poznámka skutečné náklady souv. s žádostí skutečná výše dotace SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO ve spol. s ŘKF Slaný , ,00 SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO , ,00 Středočeský kraj - Fond kultury a obnovy památek Středočeský kraj - Fond rozvoje obcí a měst Středočeský kraj - Fond kultury a obnovy památek , ,00 NE , ,00 NE , ,00 NE SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO , ,00 SZIF - PRV/Leader , ,00 NE Středočeský kraj - Fond rozvoje obcí a měst , ,00 ANO , ,00 SZIF - PRV/Leader , ,00 NE SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO ZŠ , ,00 SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO MŠ , ,00 SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO ve spol. se ŘKF Slaný , ,00 SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO , ,00 Středočeský kraj - Fond rozvoje obcí a měst Středočeský kraj - Fond kultury a obnovy památek , ,00 NE , ,00 NE SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO v realizaci Regionální operační program Střední Čechy , ,00? hodnotí se včetně vybavení TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 Okénko školy: Školní rok 2013/2014 ukončen Závěrečná akademie se stala neodmyslitelnou součástí školního roku. Těší se na ni děti, rodiče i učitelé. Prezentujeme zde alespoň část toho, co obvykle zůstává skryto za zdmi jednotlivých tříd. Především se však loučíme s žáky pátého ročníku. Pro ně je to chvíle opravdu slavnostní a nezapomenutelná. Právě dokončili 1. stupeň základní školy a po prázdninách je čeká velká změna. Všichni budou pokračovat na 2. stupni v jiné škole, hledat si nové kamarády, seznamovat se s novými učiteli a přizpůsobovat se mnohdy odlišnému přístupu k učivu. Letos připadla akademie na středu 25. června. Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí jsme však byli nuceni pohotově zareagovat a přesunout ji už na úterý 24. června. Velmi nás potěšilo, že rodiče přizpůsobili této nečekané změně svůj program a dostavili se i s ostatními příbuznými v hojném počtu. Velkou pochvalu si zaslouží i děti, které musely v poměrně krátké době dovést k dokonalosti jednotlivé body programu. Nelze opomenout, že někteří účinkující jen na chvíli vstali z postelí, protože je zchvátila nemoc. Nechtěli však nechat své spolužáky na holičkách V úterý ráno jsme tedy společnými silami zútulnili školní zahradu. Přinesli jsme lavice, stoly, připravili jsme koutek s občerstvením a pověsili síť na přehazovanou. Znovu jsme zdokonalovali celé vystoupení a vybrušovali detaily. Na všech zúčastněných začínala být patrná nervozita a únava, ale to vše k podobným akcím určitě patří Představení vypuklo v 15 hodin. Starší skupina mažoretek se nenechala vyvést z míry nervozitou a neohroženě vpochodovala na zahradní podium. Od diváků si děvčata vysloužila první potlesk. Vzápětí se prvňáčci pochlubili publiku tím, že vědí, co kdo dělá a kdo jsou. Přiznání typu - koukám jako tele, škrábu jako kočka, vracím se z hřiště domů jako prase aj., obecenstvo upřímně rozesmála. Poté děti dokázaly, že umí cvičit a ještě vše anglicky komentovat. Po další anglické básničce následovala písnička Né, pětku né doprovázená výstižnými pohyby. Žáci druhého a třetího ročníku společně zavzpomínali na nejvtipnější okamžiky ze školních lavic, provedli nás několika vyučovacími hodinami a připomněli tak, že vskutku někdy není vůbec snadné naplnit učitelské poslání A slova písničky Mléčný bar, kterou zazpívali na závěr svého vystoupení podporováni třídní učitelkou Bárou, zněla mnohým z nás v hlavě ještě několik dní poté Ani skupina mladších mažoretek se nenechala zahanbit a svým šarmem okouzlila diváky všech věkových kategorií a vůbec nevadilo, že se občas některá hůlka odporoučela k zemi Tou dobou však už nedočkavě přešlapovali čtvrťáci chystající svou velkolepou televizní show. Během její cestovatelské části se publikum dozvědělo, že připomíná stádo pakoňů. V části Chcete být milionářem? mohli posluchači na vlastní uši zachytit všechny stanice, které je třeba projet při cestě vlakem ze Slaného do Osíčka. S Láďou Hruškou se naučili připravovat rychlé, účinné a levné projímadlo A nakonec se zasmáli vtipům o fotbalistech v pořadu Bavme se s fotbalisty. Stránka 8 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

9 Dále se na pódiu objevili netrpělivě očekávání páťáci a navázali na předchozí vystoupení. Zprostředkovali divákům fotbalový trénink komentovaný plynulou angličtinou. Nepraktického trenéra sice museli doslova vynést z hříště, ale to vůbec nevadilo, protože už se chystala Cesta do neznáma. Dvojice páťáků nalezla při hře na schovávanou kouzelnou skříňku. Ta jim umožnila cestovat zpět v čase a my jsme se společně s nimi vydali do pravěku, středověku, do doby vlády Marie Terezie. Zažili jsme okamžik, kdy byla zavedena povinná školní docházka. Následně jsme se přenesli do roku 1942 a stali jsme se svědky přípravy atentátu na R. Heydricha. Všechno dobře dopadlo a obě děti se opět shledaly se svými kamarády v současnosti. Příjemným zpestřením tohoto vystoupení byly dobové kostýmy, které si účinkující sami obstarali. Chyběla snad jen poslední tečka. O tu se postarali všichni žáci tuřanské školy. Při písni Slavíci z Madridu je na kytaru doprovázel třídní učitel pátého ročníku Daniel Zmátlo. Svou chvíli slávy si žáci pátého ročníku užili dosyta. Nejprve jim k dokončení 1. stupně ZŠ popřály zástupkyně obce, předaly jim drobné dárky a požádaly je o podpis do tuřanské kroniky. Potom jim blahopřáli i všichni učitelé a následovalo překvapení třídního učitele. Žáci prvního ročníku napsali každému z nich několik důvodů, proč se jim po nich bude stýskat A když pak páťáci na oplátku četli svůj dopis panu učiteli, dojetí prostoupilo i všechny přihlížející Odpoledne příjemně plynulo. A díky dotaci poskytnuté grantem Malý Přemyslovský měšec mohlo i pokračovat. Každý si přišel na své Někteří ochutnávali připravené dobroty a povídali si. Jiní hráli přehazovanou. Tu si na závěr vychutnali i rodiče, kteří se společně s učiteli postavili proti svým dětem v utkání, jehož hlavním cílem bylo pobavit se a uvolnit A teď už zbývá jen dodat, že se těšíme na příští školní rok a ještě než začne: Hurá! Kytary, světlušky, vůně posekané trávy! Hurá léto! Okénko školky: Prázdniny v mateřské škole Tuřany Mateřská škola byla uzavřena , ale děti mohly docházet do ostatních mateřských škol v Řevničově a v Srbči. Od jsme znovu otevřeli pro přihlášené děti. MŠ Mšec bude otevřena od MŠ Tuřany se opět otevře pro přihlášené děti Od října chystáme nové zájmové kroužky: - AJ - pohybový kroužek - flétna - keramika - v prvním pololetí kroužek pro menší grafomotorika KLUBÍČKO - v druhém pololetí PŘEDŠKOLIČKA pro větší děti - ŘEČOVÁ PREVENCE pro děti z mateřské školy Tuřany, ale i ostatní. Mgr. Pavla Hulcrová Díky divadelnímu předplatnému budeme i v příštím roce navštěvovat představení ve Slaném. Od září přivítáme nové děti, na které se už velmi těšíme. Věříme, že se jim u nás bude líbit a budou spokojené. Bc. Jitka Svobodová TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 Společenská kronika: Životní jubilea: Červenec 60 let - Laxová Jiřina 50 let - Skok Leoš 50 let - Nedvěd Petr 50 let - Sniegoň Zdeněk 55 let - Scholze Vladimír Srpen 50 let - Nedvědová Václava 55 let - Šubrtová Blanka 60 let - Štádlíková Dana 60 let - Hora Miloš Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let. Informace z kulturního dění v obci: V sobotu se uskutečnilo další vítání občánků do života naší obce. Přivítali jsme Báru Červenkovou, Elišku Ouředníčkovou a Miloše Šimečka. Poděkování za podporu této akce patří MŠ Tuřany, jejíž děti nám předvedly pěkný kulturní program za přítomnosti paní učitelky Katky Vykoukové. Vítaným dětem byl předán finanční dárek od OÚ Tuřany a maminkám kytička. Byly to krásné dvě hodiny plné emocí a radosti. Pokaždé doufáme, že se ještě s přítomnými rodiči setkáme na dalším vítání občánků. V sobotu bylo na návsi před OÚ v Tuřanech Pouťové posezení. Stejně jako v roce loňském se tu sešlo hodně občanů. Počasí nám přálo, a tak se při poslechu hudby pana Miloše Hory a občerstvení pana Luboše Zábranského sedělo až do pozdních nočních hodin. Atrakce pana Werthaimena byly neustále obsazeny, rodiče s dětmi se dobře bavili. Díky patří jako vždy firmě Pekařství Grunt za vynikající koláčky. V neděli proběhla již tradiční Tuřanská pouť. Stránka 10 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

11 Sport TJ SOKOL TUŘANY: O pouťovou neděli proběhlo s našimi žáky rozloučení s fotbalovou sezonou I přes úmorné teplo jsme odehráli zápasy se stejně starými fotbalisty ze Slaného a ze Zichovce. Vydováděli jsme se na skákacím hradě, který byl postaven na hřišti TJ SOKOL. Byl otevřen i stánek s občerstvením. Po ukončení turnaje jsme rozdávali diplomy, medaile a také dárečky pro naše malé sportovce. Na osvěžení se rozdávali nanuky, ledový meloun a nakonec se celý tento krásný den zakončil táborákem s opékáním vuřtíků. Nová sezona pro rok 2014/2015 bude zahájena koncem měsíce srpna. Zveme všechny malé i velké sportovce. Milí tuřanští a bysenští sousedé, od posledního vydání občasníku uběhly dva měsíce, dětem začaly prázniny a i ty jsou již ve své půlce. Ten čas letí Naší poslední akcí byl tradiční srandazávod na kolech Veselý Kejkolák. Tradičně nám skvěle vyšlo i počasí a vesele odstartované závodníky nepřešla dobrá nálada ani při dojezdu. Kejkolák není závodem na čas, ale především v dovednostech a poslední dva ročníky take ve znalostech. Na trase z Tuřan přes Libovice, les Kejkol a zpět čekaly na účastníky dovednostní soutěže - například v stříkání na kuželky, chytání rybiček, slalom s kolečkem a další. Na každém stanovišti závodníci odpovídali na záludné otázky v kvízu - a záludné vskutku byly, věděli jste například, že Maková panenka má modrou sukýnku? Po dojezdu všech závodníků a sečtení bodů byli vyhlášeni vítězové ve třech věkových kategoriích. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na našich webových stránkách Srdečně vás zveme na naši největší akci - Loučení s prázdninami aneb Kempování U Jezírka, která proběhne poslední srpnovou sobotu Přejeme krásné prázdniny plné slunce a pohody. Váš HeJKaL TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Loučení s prázdninami aneb Kempování U Jezírka Pohádková cesta 30. srpna od 14:00 Přijďte se s námi vesele rozloučit s prázninami kemp u Jezírka otevřen od 10:00, Soutěžit budeme v rodinném fotbálku, přetahované, pojídání špaget a dalších veselých disciplínách. Děti čeká opět pohádková cesta plná pohádkových úkolů a odměn. Večer zakončíme letním kinem. Prosíme sledujte obecní vývěsky, plakáty v MŠ, ZŠ, obchodě a samozřejmě na našich stránkách kde budeme průběžně informovat a upřesňovat nadcházející akce, zároveň si zde můžete přečíst shrnutí již proběhlých akcí, výsledky soutěží a prohlédnout fotky. A na závěr: obrázek ucpaného čerpadla hadry, které někteří občané splachují do kanalizace. Stránka 12 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 květen červen 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 květen červen 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 květen červen 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, i dnes začnu informací o školce. V současné době řešíme problém se zatékáním dešťové vody do budovy. Bohužel

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, v souvislosti s plánovanou výstavbou mateřské školy prožíváme opravdu hektické dny. Obecní úřad spolupracuje

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, tak snad už se všichni dočkáme dokončení stavby mateřské školy. Ani naposled avizované datum dokončení

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 březen - duben 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 březen - duben 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 březen - duben 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, 10. února šly dětičky poprvé do nové školky. Obě třídy jsou naplněny, takže do školky chodí 50 dětí 25 do

Více

Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013

Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013 Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013 Škola o prázdninovém ránu Slovo starosty Vážení spoluobčané, z hektického června jsme se přehoupli do léta a spousta z nás si nyní užívá zasloužených dovolených

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více