TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK"

Transkript

1 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 červenec - srpen 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, jak jste si asi všimli hned v úvodu, změnili jsme název našeho zpravodaje s ohledem na periodicitu vydávání. V červnu se uskutečnila oprava komunikace v centru obce, na kterou jsme získali dotaci z PRV/Leader. Jak jste se již minule dozvěděli, výběrové řízení vyhrála firma Strabag, která v naší republice staví dálnice a další velké stavby, proto jsem byl docela "zděšen", že je zajímá taková drobná zakázka v Tuřanech, a měl jsem obavy, že jednání s firmou nebudou jednoduchá. Byl jsem však velice mile překvapen, firma splnila vše, co jsme si domluvili, a v rámci možností je komunikace dobře opravená. Ještě se budou dokončovat vjezdy a okraje, u jedné komunikace budou zabetonovány nové žlábky na odtok dešťové vody, u obou budou okraje zasypány drobným kamínkem, aby domy větraly a nevlhly. Restaurování schodů na hřbitov je dokončeno, veškeré dokumenty jsme předali Římskokatolické farnosti Slaný, aby mohla připravit podklady pro vyúčtování dotace. Z našeho rozpočtu jsme poskytli příspěvek ve výši 10 % zakázky, tj ,- Kč, a 90 % ( ,- Kč) jsme na základě smlouvy zapůjčili. Peníze nám budou vráceny po obdržení dotace z PRV. Při letošní pouti jsem se od jedné občanky Bysně dozvěděl, že na byseňské vůbec nemyslíme. Není to pravda, iniciovali jsme vyčištění Byseňského potoka, opravili jsme kapličku na návsi, máme zpracovanou projektovou dokumentaci a stavební povolení na výstavbu kanalizačního vedení. Chodníky se mohou budovat samozřejmě až po vybudování kanalizace. Někteří občané chtěli pro své děti zakoupit nějaký hrací prvek, takže jsme dva zakoupili s tím, že je umístíme k posezení, aby mohli rodiče dohlédnout na své děti. Protože to však prý nebyl dobrý nápad, oslovili jsme všechny byseňské občany, aby sami dali návrh na umístění hracích prvků na některý obecní pozemek. Do dnešního dne však ani jeden námět nedorazil. Mrzí mě, že všichni rádi kritizují všude okolo, ale pokud se sami mohou podílet na životě v obci, najednou nikdo nemá zájem. Toto volební období se chýlí ke konci, a tak je čas rekapitulovat. Myslím si, že zastupitelstvo odvedlo velký kus dobré práce a že se nemáme za co stydět. V minulém zpravodaji jste se mohli dočíst, co všechno jsme zvládli, některé další informace se dozvíte na následujících stránkách. Na základě podnětů od vás občanů jsme sestavili strategický plán rozvoje, podle kterého jsme celé čtyři roky postupovali. Je škoda, že veškerý majetek obce byl ve špatném stavu a že tak rychle nestačíme vše obnovovat. Určitě máme ještě co zdokonalovat, ale to je normální. Některým občanům se zdá, že naše pracovní četa pracuje pomalu, ale oni pouze neudržují veřejnou zeleň, ale obci ušetřili spoustu peněz tím, že se podílejí také na stavebních činnostech, např. při rekonstrukci kotelny ve škole, při budování brány do zahrady školy, oplocení školky, atd. Stejně tak nechceme zvát firmu na opravu veřejného osvětlení vždy, když nesvítí jedno světlo, protože je to moc drahé, čekáme, až bude potřeba opravit světel víc. Také jsme Tuřanský (2)měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 měli představu, že komunikací opravíme víc, ale pak do toho vstoupila nutnost řešit budovu mateřské školy, a vše se trochu posunulo. A víte, co mě nejvíce zaráží? Že nejvíc řečí mají někteří bývalí zastupitelé, kteří byli u toho, když po všech zásazích při budování inženýrských sítí (telefon, elektrické vedení, kanalizační potrubí) měly být všechny tyto komunikace, které byly původně téměř bezprašné, (kromě té za bytovkami), uvedeny do původního stavu, ale n e b y l y. Teď to bude stát spoustu peněz, které se mohly použít na opravu a zhodnocení dalšího obecního majetku. Navíc zjišťujeme, že ani kanalizace není dobře provedena, chyběl odborný stavební dozor, protože při haváriích vidíme, že trubky nejsou správně zasypány pískem a kameny je prorážejí, čistírna odpadních vod ve Studeněvsi také nefungovala, jak měla. Je toho zkrátka spoustu, co je potřeba udělat, a věřte, že všichni současní zastupitelé měli a mají zájem zlepšovat prostředí v naší obci. A ještě několik slov k mateřské škole. Na účet obce byl již poukázán doplatek dotace od Středočeského kraje ve výši 2, ,- Kč. Nyní řešíme zatékání vody do budovy. Nechali jsme si zpracovat odborný posudek, podle kterého vypadá, že střecha není správně provedená, nebyl vždy použit správný materiál a správná pracovní technologie. Vše nyní řešíme se zhotovitelem a budeme také řešit s naším stavebním dozorem. Po zhotoviteli požadujeme kompletní opravu střechy, proto si v souladu se smlouvou podržíme finance na její opravu, a také provedeme zápočet smluvní pokuty a náhrady za odebranou elektřinu. Hezký zbytek léta a prázdnin přeje všem Jiří Janouch starosta obce Slovo místostarosty: Vážení spoluobčané, v minulém měsíčníku jsme Vás oslovili ve věci využití bývalé budovy MŠ Tuřany při hlavní silnici. Do konce června (i déle) jste měli možnost navrhnout řešení, jak by mohla budova do budoucna občanům sloužit. Ve zmíněném období bylo na OÚ dodáno 15 návrhů, z nichž se některé opakovaly. Všem, kteří své návrhy ať v písemné či elektronické podobě dodali, děkujeme...v tomto měsíčníku najdete výčet návrhů a nyní je na Vás jeden z nich upřednostnit a podpořit ho. Další pokyny jsou uvedeny uvnitř měsíčníku na přiloženém listu. Děkuji za dodání anketních lístků a přeji krásné srpnové dny B. Charvátová Místostarosta Stránka 2 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

3 Z jednání zastupitelstva obce dne 23.6.: - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo dle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích účetní závěrku roku 2013 včetně výsledku hospodaření (zisku) ve výši 2, ,47 Kč - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo celoroční hospodaření obce Tuřany za rok 2013 bez výhrad - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo prodej pozemku č. 478 (pův. st. 56) o výměře 141 m 2 a pozemku č. 425/9 (pův. součást 425/1) o výměře 15 m 2 za cenu 600,- Kč/m 2 panu M.H, bytem Tuřany č. 39 (ideální polovina výměry) a panu M.H., bytem Tuřany č. 2 (ideální polovina výměry) - Zastupitelstvo obce Tuřany stanovilo pro následující volební období počet členů zastupitelstva obce Tuřany na 7 (sedm) členů - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavřít smlouvu na zhotovení zakázky Základní škola, Tuřany úpravy vytápění objektu II. etapa s firmou Z-therm, s.r.o. Telce, IČ: s nabídkovou cenou ,19 Kč vč. DPH důvodem je záruka kvality firmy a příznivá cenová nabídka - a pověřilo starostu uzavřít smlouvu s touto firmou - zajistí starosta, termín: co nejdříve - Zastupitelstvo obce Tuřany ukončí Dohodu o zřízení školského obvodu s obcí Libovice s platností od a schválilo OZV č.1/2014, kterou se ruší OZV č. 1/2013, která stanovila část společného školského obvodu základní školy Informace podané ZO Tuřany: - Do MŠ byly instalovány nové skříně a další nábytek - Z oddělení kontroly dotačních titulů z Krajského úřadu byl doručen Protokol o provedené kontrole, nyní bude zaslán doplatek dotace ve výši 2, ,- Kč. - Obec vystavila fakturu na smluvní pokutu za nedodržení termínu zhotovení stavby mateřské školy ve výši ,- Kč a fakturu za náhradu spotřebované elektřiny po dobu výstavby ve výši ,- Kč. Po odsouhlasení firmou MAO budou naše pohledávky započteny s doplatkem dotace - Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy jsme byli vyzváni k doplnění formálních nedostatků žádosti Vestavba víceúčelového sálu v Tuřanech. Jednalo se o drobná doplnění žádosti. - Schody na hřbitov budou do pouti opraveny, cena ,- bude dodržena. - Dne obdržel starosta žádost od člena finančního výboru pana Pospíšila, ve které ho p. Pospíšil žádá o plnou součinnost ve věci kontroly hospodaření obce, a chce předložit potřebné (??) doklady vztahující se k předmětu kontroly za období let Pan Pospíšil ovšem zapomněl, že jako člen finančního výboru dle 119, odst. 2 zákona o obcích by měl provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce průběžně a dále plnit další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. V pracovních povinnostech finančního výboru je mimo jiné též uvedena čtvrtletně kontrola účetních závěrek, proto je divné, že chce kontrolovat roky najednou, a navíc rok 2010 nespadá z velké části ani do tohoto volebního období. V případě jakékoli kontroly je obecní úřad vždy ochoten poskytnout plnou součinnost v rámci kontrol, o to obecní úřad nemusí žádat. Navíc přezkoumání hospodaření za všechna uplynulá účetní období jsou vždy bez chyb a nedostatků, takže nevíme, co chce nyní kontrolovat. TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 Ekonomické informace: Tuřany hospodaří zodpovědně Základem správného vedení obce je efektivní hospodaření s finančními prostředky. Každoroční daňové příjmy se pohybují okolo 4 mil. Kč, včetně daně z nemovitostí, díky novým pravidlům pro přerozdělování daní od roku 2013 máme ještě více než cca 1 mil. Kč navíc. Pro správu obce je naprosto klíčové, jak účelně jsou tyto prostředky vynakládány na straně výdajů. Bohužel pořád přetrvává zvyk některých firem a podnikatelů přisávat se na obecní rozpočty a tzv. "tahat" z nich peníze podle rčení "z cizího krev neteče". Věřte, že někdy je to opravdu složité, každou chvíli nás někdo kontaktuje se zaručeně výhodnou nabídkou - určitě to znáte z vlastní zkušenosti i z domova. My jsme všechny zbytečné výdaje zrušili (různé "výhodné" propagační akce, inzerce a zveřejňování obce v různých seznamech), snažíme se o úspory v rámci provozních výdajů, abychom mohli více peněz vkládat do oprav a zhodnocení stávajícího majetku, příp. do výstavby nového majetku. Při výběrových řízeních v každém případě trváme na dodržování podmínek uzavřených smluv, tzn., že žádné vícenáklady, které nebyly předem avizovány a odsouhlaseny, případně obcí objednány, nejsou hrazeny (to se stalo např. při stavbě budovy MŠ, při rekonstrukci kotelny ZŠ). Na podporu vlastních finančních prostředků se snažíme získávat dotace od ostatních veřejných rozpočtů, abychom mohli snáze opravovat všechen náš majetek. Celková částka takto získaných prostředků činí do této doby 12 mil. Kč. Důležitým přínosem je i schopnost našich zaměstnanců podílet se na různých činnostech, při kterých se ušetří spousta peněz. Velkou devizou bylo získání úvěru od České spořitelny na dostavbu mateřské školy za velmi výhodných podmínek, kdy celkové náklady úvěru na 10 let činí cca 440 tis. Kč. Argument, že jsme zbytečně zadlužili obec, je nesmyslný. V roce 2010 nám na účtu nebyly předány téměř žádné peníze a my jsme hned od počátku volebního období začali investovat do majetku obce. Stavba nové mateřské školy pak vyšla jaksi navíc, původně vůbec v plánu nebyla. Když se zjistilo, jaký je skutečný stav staré budovy a že hrozí její zavření, v lepším případě snížení kapacity dětí, bylo nutno tento problém nějak řešit. Chceme, aby v obci byly škola, školka, obchod, restaurace, různé zájmové organizace, všechny inženýrské sítě, opravené komunikace a chodníky, kulturní vyžití, atd., abychom nebyli "vnitřním pohraničím", jak to vidíme různě v okolních obcích. Za velké "plus" považujeme ponechání kanalizace v majetku obcí. Je pravda, že technický stav při předání nebyl úplně v pořádku, (vše je v řešení), což je vinou liknavého přístupu v minulosti, ale vše se již postupně opravuje. Jsme rádi, že to takto dopadlo, i když teď musíme uhradit půjčku Severočeské vodárenské společnosti, což pro naši obec představuje částku cca 3 mil. Kč, splatnou do 5 let. Velký dík patří současné předsedkyni sdružení obcí JERIMALITUS paní Jitce Ryšavé a její spolupracovnici sl. Petře Polanecké, které se zhostily všech problémů velice zodpovědně, a již začínají být vidět výsledky. Stránka 4 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

5 A v neposlední řadě je velkým ekonomickým přínosem (samozřejmě kromě pedagogického) zřízení svazkové školy. Škola dostává finanční prostředky na provoz přímo od ministerstva financí a obec již nemusí činnost škol dotovat. V letošním roce jsme sice ještě finančně zajistili dovybavení nové mateřské školy, zaplatíme i částečně vybavení do základní školy, je to pořád náš majetek, i do budoucna jsme ochotni podílet se na zvýšených nákladech v souvislosti s provozem škol, ale není to již naší povinností. Navíc v minulých letech bylo zvykem, že obec hradila i náklady, které být hrazeny nemusely a v jiných obcích také hrazeny nebyly - služby za zpracování účetnictví, mzdy za vytápění školy a školky, a další jiné. Potom škole a školce zbylo více mzdových prostředků, které se mohly rozdělit zaměstnancům na platech. To by však stejně skončilo, proto i názor, že díky svazkové škole se mají zaměstnanci hůř, je také nesprávný. Všechno má určitý vývoj a nikdy nemůžeme vědět, jak by to vypadalo, kdyby vše zůstalo při starém. Určitě nesdílíme názor, že obec našeho typu a naší velikosti musí vydělávat. Není to ekonomický subjekt, je to organizace, která je tu pro uspokojování potřeb všech občanů, žijících v naší obci. Peníze, které přijdou do rozpočtu, jsou nás všech a také všichni mají právo mít z nich nějaký užitek. V souladu se zákonem o obcích by obec měla pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů musí též chránit veřejný zájem. Jsou některé obce, které mají velké příjmy, ale většinou se to týká těch, které mají např. umístěnou skládku odpadu ve svém katastru, řízenou likvidaci odpadů, staré ekologické zátěže nebo je život v obci omezován jiným způsobem (vzdušný letový prostor, atd.). Pokud bude někdo chtít mít větší příjmy, musí tyto prostředky získat od vás občanů, a to určitě není náš zájem. Je sice v pořádku, když se všichni podílíme i finančně na správě obce, ale není možné vše donekonečna zdražovat. Z toho důvodu uvádíme různé přehledy, abyste viděli, co všechno je z rozpočtu hrazeno a na co obec přispívá, ale není to proto, že bychom plánovali další zdražení. Nám by stačilo, kdybyste se i vy chovali zodpovědně a vážili si všech služeb, které jsou k dispozici. Na druhou stranu není možné, abychom v současné situaci měli našetřeno x milionů korun na účtu, když jsme peníze kromě mandatorních výdajů investovali do obecního majetku. TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 Údaje z hospodaření obce květen - červen 2014 stav fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k daňové příjmy (příjmy z FÚ Slaný, popl.za komunální odpad, popl. ze psů) dotace na výkon st. správy, dotace na volby do EP ost. příjmy (např. pronájem hrob. míst, přísp. Eko-kom) režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna, odpady, veřej. osv., kultura režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, elektřina, rež. materiál, služby výdaje na prac. MŠ a ZŠ (hradí přímo obec, není poukazováno jako příspěvek) , , , , , , ,00 režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 investiční výdaje - rekonstrukce kotelny ZŠ ,00 výdaje na volby do EP ,00 repase vstupní brány na hřbitov ,00 příspěvek ŘKF Slaný na opravu schodů na hřbitov půjčka ŘKF Slaný na opravu schodů na hřbitov příspěvek Jerimalitus určený na splátku půjčky SVS Teplice , , ,00 3. a 4. splátka úvěru ,00 zůstatek fin. prostředků na běžném účtu a v ,00 pokladně k Údaje čerpány z výkazu o plnění rozpočtu k Sestavila: Jitka Janouchová Informace pro občany: Stále je k dispozici vstupenka do ZOO, již jsme zakoupili novou - jsme rádi, že je tak velký zájem Dne 5. října 2014 v době od 8 do 12 hodin budou opět přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad V období od dubna do června bylo do kontejneru na oděvy odloženo 670 kg nepotřebného šatstva a obuvi Stránka 6 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

7 Přehled podaných žádostí o dotace v období let : rok akce poskytovatel dotace oprava střechy dřevěné zvonice v Tuřanech oprava návesní kaple v Bysni Tuřanský kulturní rok 2011 Zřízení bezdrátového rozhlasu Tuřanský kulturní rok Zřízení bezdrátového rozhlasu Renovace pomníku padlým na návsi Novostavba mateřské školky Renovace pomníku padlým na návsi Modernizace podlahy v tělocvičně zákl. školy Nový nábytek do mateřské školy Restaurování schodů na hřbitov Obnova místních komunikací ve středu obce 2014 Vestavba víceúčelového sálu Renovace pomníku padlým na návsi Renovace pomníku padlým na návsi 2014 Vestavba víceúčelového sálu rozpočet při podání žádosti předpokl. výše dotace úspěšnost ANO/NE poznámka skutečné náklady souv. s žádostí skutečná výše dotace SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO ve spol. s ŘKF Slaný , ,00 SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO , ,00 Středočeský kraj - Fond kultury a obnovy památek Středočeský kraj - Fond rozvoje obcí a měst Středočeský kraj - Fond kultury a obnovy památek , ,00 NE , ,00 NE , ,00 NE SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO , ,00 SZIF - PRV/Leader , ,00 NE Středočeský kraj - Fond rozvoje obcí a měst , ,00 ANO , ,00 SZIF - PRV/Leader , ,00 NE SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO ZŠ , ,00 SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO MŠ , ,00 SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO ve spol. se ŘKF Slaný , ,00 SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO , ,00 Středočeský kraj - Fond rozvoje obcí a měst Středočeský kraj - Fond kultury a obnovy památek , ,00 NE , ,00 NE SZIF - PRV/Leader , ,00 ANO v realizaci Regionální operační program Střední Čechy , ,00? hodnotí se včetně vybavení TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 Okénko školy: Školní rok 2013/2014 ukončen Závěrečná akademie se stala neodmyslitelnou součástí školního roku. Těší se na ni děti, rodiče i učitelé. Prezentujeme zde alespoň část toho, co obvykle zůstává skryto za zdmi jednotlivých tříd. Především se však loučíme s žáky pátého ročníku. Pro ně je to chvíle opravdu slavnostní a nezapomenutelná. Právě dokončili 1. stupeň základní školy a po prázdninách je čeká velká změna. Všichni budou pokračovat na 2. stupni v jiné škole, hledat si nové kamarády, seznamovat se s novými učiteli a přizpůsobovat se mnohdy odlišnému přístupu k učivu. Letos připadla akademie na středu 25. června. Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí jsme však byli nuceni pohotově zareagovat a přesunout ji už na úterý 24. června. Velmi nás potěšilo, že rodiče přizpůsobili této nečekané změně svůj program a dostavili se i s ostatními příbuznými v hojném počtu. Velkou pochvalu si zaslouží i děti, které musely v poměrně krátké době dovést k dokonalosti jednotlivé body programu. Nelze opomenout, že někteří účinkující jen na chvíli vstali z postelí, protože je zchvátila nemoc. Nechtěli však nechat své spolužáky na holičkách V úterý ráno jsme tedy společnými silami zútulnili školní zahradu. Přinesli jsme lavice, stoly, připravili jsme koutek s občerstvením a pověsili síť na přehazovanou. Znovu jsme zdokonalovali celé vystoupení a vybrušovali detaily. Na všech zúčastněných začínala být patrná nervozita a únava, ale to vše k podobným akcím určitě patří Představení vypuklo v 15 hodin. Starší skupina mažoretek se nenechala vyvést z míry nervozitou a neohroženě vpochodovala na zahradní podium. Od diváků si děvčata vysloužila první potlesk. Vzápětí se prvňáčci pochlubili publiku tím, že vědí, co kdo dělá a kdo jsou. Přiznání typu - koukám jako tele, škrábu jako kočka, vracím se z hřiště domů jako prase aj., obecenstvo upřímně rozesmála. Poté děti dokázaly, že umí cvičit a ještě vše anglicky komentovat. Po další anglické básničce následovala písnička Né, pětku né doprovázená výstižnými pohyby. Žáci druhého a třetího ročníku společně zavzpomínali na nejvtipnější okamžiky ze školních lavic, provedli nás několika vyučovacími hodinami a připomněli tak, že vskutku někdy není vůbec snadné naplnit učitelské poslání A slova písničky Mléčný bar, kterou zazpívali na závěr svého vystoupení podporováni třídní učitelkou Bárou, zněla mnohým z nás v hlavě ještě několik dní poté Ani skupina mladších mažoretek se nenechala zahanbit a svým šarmem okouzlila diváky všech věkových kategorií a vůbec nevadilo, že se občas některá hůlka odporoučela k zemi Tou dobou však už nedočkavě přešlapovali čtvrťáci chystající svou velkolepou televizní show. Během její cestovatelské části se publikum dozvědělo, že připomíná stádo pakoňů. V části Chcete být milionářem? mohli posluchači na vlastní uši zachytit všechny stanice, které je třeba projet při cestě vlakem ze Slaného do Osíčka. S Láďou Hruškou se naučili připravovat rychlé, účinné a levné projímadlo A nakonec se zasmáli vtipům o fotbalistech v pořadu Bavme se s fotbalisty. Stránka 8 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

9 Dále se na pódiu objevili netrpělivě očekávání páťáci a navázali na předchozí vystoupení. Zprostředkovali divákům fotbalový trénink komentovaný plynulou angličtinou. Nepraktického trenéra sice museli doslova vynést z hříště, ale to vůbec nevadilo, protože už se chystala Cesta do neznáma. Dvojice páťáků nalezla při hře na schovávanou kouzelnou skříňku. Ta jim umožnila cestovat zpět v čase a my jsme se společně s nimi vydali do pravěku, středověku, do doby vlády Marie Terezie. Zažili jsme okamžik, kdy byla zavedena povinná školní docházka. Následně jsme se přenesli do roku 1942 a stali jsme se svědky přípravy atentátu na R. Heydricha. Všechno dobře dopadlo a obě děti se opět shledaly se svými kamarády v současnosti. Příjemným zpestřením tohoto vystoupení byly dobové kostýmy, které si účinkující sami obstarali. Chyběla snad jen poslední tečka. O tu se postarali všichni žáci tuřanské školy. Při písni Slavíci z Madridu je na kytaru doprovázel třídní učitel pátého ročníku Daniel Zmátlo. Svou chvíli slávy si žáci pátého ročníku užili dosyta. Nejprve jim k dokončení 1. stupně ZŠ popřály zástupkyně obce, předaly jim drobné dárky a požádaly je o podpis do tuřanské kroniky. Potom jim blahopřáli i všichni učitelé a následovalo překvapení třídního učitele. Žáci prvního ročníku napsali každému z nich několik důvodů, proč se jim po nich bude stýskat A když pak páťáci na oplátku četli svůj dopis panu učiteli, dojetí prostoupilo i všechny přihlížející Odpoledne příjemně plynulo. A díky dotaci poskytnuté grantem Malý Přemyslovský měšec mohlo i pokračovat. Každý si přišel na své Někteří ochutnávali připravené dobroty a povídali si. Jiní hráli přehazovanou. Tu si na závěr vychutnali i rodiče, kteří se společně s učiteli postavili proti svým dětem v utkání, jehož hlavním cílem bylo pobavit se a uvolnit A teď už zbývá jen dodat, že se těšíme na příští školní rok a ještě než začne: Hurá! Kytary, světlušky, vůně posekané trávy! Hurá léto! Okénko školky: Prázdniny v mateřské škole Tuřany Mateřská škola byla uzavřena , ale děti mohly docházet do ostatních mateřských škol v Řevničově a v Srbči. Od jsme znovu otevřeli pro přihlášené děti. MŠ Mšec bude otevřena od MŠ Tuřany se opět otevře pro přihlášené děti Od října chystáme nové zájmové kroužky: - AJ - pohybový kroužek - flétna - keramika - v prvním pololetí kroužek pro menší grafomotorika KLUBÍČKO - v druhém pololetí PŘEDŠKOLIČKA pro větší děti - ŘEČOVÁ PREVENCE pro děti z mateřské školy Tuřany, ale i ostatní. Mgr. Pavla Hulcrová Díky divadelnímu předplatnému budeme i v příštím roce navštěvovat představení ve Slaném. Od září přivítáme nové děti, na které se už velmi těšíme. Věříme, že se jim u nás bude líbit a budou spokojené. Bc. Jitka Svobodová TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 Společenská kronika: Životní jubilea: Červenec 60 let - Laxová Jiřina 50 let - Skok Leoš 50 let - Nedvěd Petr 50 let - Sniegoň Zdeněk 55 let - Scholze Vladimír Srpen 50 let - Nedvědová Václava 55 let - Šubrtová Blanka 60 let - Štádlíková Dana 60 let - Hora Miloš Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let. Informace z kulturního dění v obci: V sobotu se uskutečnilo další vítání občánků do života naší obce. Přivítali jsme Báru Červenkovou, Elišku Ouředníčkovou a Miloše Šimečka. Poděkování za podporu této akce patří MŠ Tuřany, jejíž děti nám předvedly pěkný kulturní program za přítomnosti paní učitelky Katky Vykoukové. Vítaným dětem byl předán finanční dárek od OÚ Tuřany a maminkám kytička. Byly to krásné dvě hodiny plné emocí a radosti. Pokaždé doufáme, že se ještě s přítomnými rodiči setkáme na dalším vítání občánků. V sobotu bylo na návsi před OÚ v Tuřanech Pouťové posezení. Stejně jako v roce loňském se tu sešlo hodně občanů. Počasí nám přálo, a tak se při poslechu hudby pana Miloše Hory a občerstvení pana Luboše Zábranského sedělo až do pozdních nočních hodin. Atrakce pana Werthaimena byly neustále obsazeny, rodiče s dětmi se dobře bavili. Díky patří jako vždy firmě Pekařství Grunt za vynikající koláčky. V neděli proběhla již tradiční Tuřanská pouť. Stránka 10 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

11 Sport TJ SOKOL TUŘANY: O pouťovou neděli proběhlo s našimi žáky rozloučení s fotbalovou sezonou I přes úmorné teplo jsme odehráli zápasy se stejně starými fotbalisty ze Slaného a ze Zichovce. Vydováděli jsme se na skákacím hradě, který byl postaven na hřišti TJ SOKOL. Byl otevřen i stánek s občerstvením. Po ukončení turnaje jsme rozdávali diplomy, medaile a také dárečky pro naše malé sportovce. Na osvěžení se rozdávali nanuky, ledový meloun a nakonec se celý tento krásný den zakončil táborákem s opékáním vuřtíků. Nová sezona pro rok 2014/2015 bude zahájena koncem měsíce srpna. Zveme všechny malé i velké sportovce. Milí tuřanští a bysenští sousedé, od posledního vydání občasníku uběhly dva měsíce, dětem začaly prázniny a i ty jsou již ve své půlce. Ten čas letí Naší poslední akcí byl tradiční srandazávod na kolech Veselý Kejkolák. Tradičně nám skvěle vyšlo i počasí a vesele odstartované závodníky nepřešla dobrá nálada ani při dojezdu. Kejkolák není závodem na čas, ale především v dovednostech a poslední dva ročníky take ve znalostech. Na trase z Tuřan přes Libovice, les Kejkol a zpět čekaly na účastníky dovednostní soutěže - například v stříkání na kuželky, chytání rybiček, slalom s kolečkem a další. Na každém stanovišti závodníci odpovídali na záludné otázky v kvízu - a záludné vskutku byly, věděli jste například, že Maková panenka má modrou sukýnku? Po dojezdu všech závodníků a sečtení bodů byli vyhlášeni vítězové ve třech věkových kategoriích. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na našich webových stránkách Srdečně vás zveme na naši největší akci - Loučení s prázdninami aneb Kempování U Jezírka, která proběhne poslední srpnovou sobotu Přejeme krásné prázdniny plné slunce a pohody. Váš HeJKaL TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Loučení s prázdninami aneb Kempování U Jezírka Pohádková cesta 30. srpna od 14:00 Přijďte se s námi vesele rozloučit s prázninami kemp u Jezírka otevřen od 10:00, Soutěžit budeme v rodinném fotbálku, přetahované, pojídání špaget a dalších veselých disciplínách. Děti čeká opět pohádková cesta plná pohádkových úkolů a odměn. Večer zakončíme letním kinem. Prosíme sledujte obecní vývěsky, plakáty v MŠ, ZŠ, obchodě a samozřejmě na našich stránkách kde budeme průběžně informovat a upřesňovat nadcházející akce, zároveň si zde můžete přečíst shrnutí již proběhlých akcí, výsledky soutěží a prohlédnout fotky. A na závěr: obrázek ucpaného čerpadla hadry, které někteří občané splachují do kanalizace. Stránka 12 TUŘANSKÝ (2)MĚSÍČNÍK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2013 se řídilo v souladu se

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 leden - únor 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, stavba mateřské školy byla nakonec dokončena a zhotovitelem předána až 4. prosince 2013, 5. prosince proběhla

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2008 se řídilo v souladu

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Rozpočtová opatření. 1000 0 0 0 0 prostředky pol. 8113 Uhrazené splátky. -1000 0 0 0 0 krát.přij.půjč.prostředků pol 8114 Změna stavu krátkodobých

Rozpočtová opatření. 1000 0 0 0 0 prostředky pol. 8113 Uhrazené splátky. -1000 0 0 0 0 krát.přij.půjč.prostředků pol 8114 Změna stavu krátkodobých Návrh závěrečného účtu obce Rudná pod Pradědem za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (údaje

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 IČ 00240851 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE V ROCE 2010 Zastupitelstvo městyse pro rok 2010 schválilo rozpočet 30. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 tedy městys hospodařil jiţ podle

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: 00274208 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.11.2012 8.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Bílovice nad Svitavou za rok 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Bílovice nad Svitavou za rok 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Bílovice nad Svitavou za rok 2016 Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje obec Bílovice nad Svitavou závěrečný účet obce za rok 2016

Více

OBEC Roztoky, Roztoky 128, Křivoklát IČO:

OBEC Roztoky, Roztoky 128, Křivoklát IČO: OBEC Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát IČO: 00639966 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Více

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Návrh rozpočtu 2013 Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Skutečnost 2012 Rozpočet 2013 zaúčtováno Název Celkem Celkem paragraf položka Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 833,7 1100,0 1111 Daň z

Více

Schválený rozpočet obce na r.2010: Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč

Schválený rozpočet obce na r.2010: Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 9.5.2011 v elektronické podobě dne: 9.5.2011 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Mochtín za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2014 podle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Závěrečný účet Obce Nová Ves za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Nová Ves za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Nová Ves za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2013 se řídilo v souladu

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne 18. 5. 2016 Přítomni: Drábek, Filip, Janauer (18:12), Janeček, Konopík, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová, Ullwerová, Vrtišková, Zděnek

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Krajský úřad Středočeského kraje Odbor finanční kontroly Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_95948/2008/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 011529/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce KOLEČ,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Znojmo, č. účtu:

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Znojmo, č. účtu: Městys Běhařovice 671 39 Běhařovice 43 IČ 00292478 Návrh závěrečného účtu za rok 2012 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Adresa: Městys

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne 25. 6. 2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Jahodová, Filip, Kubelík, Krafta, Konopík, Vrtišková, Kolář, Rážová, Novotný

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1017/2012/KUUK 191/KON/2011 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková Rozpočtové příjmy Pol. 2015 0 1111 Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin. 3 700 000 0 1112 Daň z příj.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 12.4.2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Zdeněk Žaloudek, Josef Pecka, Josef Tesárek. Program:

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ:

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ: PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 25. listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání 14. března 2016 jako

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Samšina, IČ: 00272078 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Z á p i s č. 35/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 35/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:30 Rangl, Vlastimila Stará, Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 6 Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Více