Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv"

Transkript

1 cs42 Původní práce Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv Karel Zvára 1, Vojtěch Svátek 2 1 EuroMISE centrum, Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK v Praze, ČR 2 Vysoká škola ekonomická, Praha, ČR Abstrakt Pozadí: Pro péči o zdraví důležité informace o pacientovi jako je jeho anamnéza, výčet diagnóz, preskripce a možnosti budoucí léčby jsou obvykle obsažené ve volnotextových lékařských zprávách. Získání relevantních informací umožňuje předávání informací lékařům hovořícím jinými jazyky, využití moderních technologií jako jsou upozornění na rozpory s lékařskými doporučeními v reálném čase či sběr dat pro vědecké účely. Cíle: Cílem tohoto článku je shrnout techniky oboru extrahování informací z volných textů a ukázat výsledky, kterých autoři dosáhli. Metody: V experimentu byly použity lexikální analýza a číselníky dostupné v českém jazyce. Výsledky: Zjišťujeme, že volnotextové lékařské zprávy se natolik liší od obecných textů, že nemohou být zpracovávány stejným způsobem. V češtině dostupné číselníky byly shledány nedostatečnými pro použití jako slovníky pro rozpoznávání odborných termínů. Závěry: Je zapotřebí vyvinout nové slovníky s českými termíny pro obor zdravotnictví. Symbolické techniky byly shledány efektivními pro rozpoznání výrazů jako jsou rodné číslo nebo systolický a diastolický krevní tlak. Klíčová slova Extrakce informací z textů, české lékařské zprávy, lexikální analýza Kontakt: Karel Zvára EuroMISE centrum, Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK v Praze, ČR Adresa: Kateřinská 32, Praha 2, ČR E mail: EJBI 2012; 8(5):cs42 cs46 zasláno: 4. září 2012 přijato: 25. října 2012 publikováno: 22. listopadu Úvod Problematice převodu volnotextových lékařských zpráv do strukturované formy se obor medicínské informatiky věnuje již několik desetiletí. Je dobře známo, že úsporný způsob, kterým lékaři tvoří zdravotní dokumentaci, vede k častému využití zkratek (vč. akronymů) a k velkému výskytu překlepů. Tyto vlastnosti vedou k problémům při snahách o využití soudobých metod pro extrakci informací z volných textů. Úspěchů již bylo dosaženo při extrahování informací z anglicky psaných textů. Výhodou angličtiny je dobrá dostupnost mnoha nástrojů, dostupnost anglických verzí klasifikačních systémů (číselníků), trénovacích korpusů a vcelku pevně daný pořádek slov. Pro mnoho dalších jazyků extrakce informací z lékařských textů stále zůstává otevřenou výzvou. Předkládaný výzkum se zaměřuje na lékařské zprávy zapsané v českém jazyce, které jsou ovlivněné také místními zvyky a právním prostředím. Cílem bylo zjistit jaké množství relevantních informací lze pro další zpracování zjistit pomocí automatické analýzy s využitím jednoduchých technik extrakce informací (těch, které nezávisejí na trénovacích korpusech). V části 2 shrnujeme taxonomii metod pro extrakci informací jako širší kontext našeho výzkumu (a jako základ pro další práci). V části 3 stručně charakterizujeme české lékařské zprávy. Část 4 poskytuje přehled cílových nomenklatur a datových struktur, do kterých se textové lékařské zprávy mají transformovat pro zajištění plné strojové zpracovatelnosti. Část 5 se zabývá aplikací pro extrakci informací z českých lékařských textů, která stručně shrnuje předchozí práci. Část 6 shrnuje článek. 2 Metody pro extrakci informací Metody pro extrakci informací můžeme rozdělit do dvou skupin podle jejich podúkolů [2], například: Metody pro extrakci pojmenovaných entit. Úkolem těchto metod je najít a anotovat relevantní části textu jako jsou jména, kódy, datumy, časy či adresy elektronické pošty. Metody pro analýzy koreferencí. Úkolem těchto metod je nalezení vztahů mezi jednotlivými slovy podle morfologie vstupního textu (nikoliv podle předdefinovaných vztahů).

2 Zvára, Svátek Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv cs43 Metody vyplňování šablon. Úkolem těchto metod je vyplnit hodnoty nalezené v textu do předpřipravených šablon. Tyto metody mohou být použité, pokud je známa cílová struktura (šablona), do které se mají údaje vyplňovat. Metody pro extrakci vztahů. Tyto metody jsou použité pro extrakci předdefinovaných vztahů mezi extrahovanými entitami. Podle typu extrakčního algoritmu lze metody pro extrakci informací dělit do dvou skupin: Manuální techniky jsou založené na ručně definovaných pravidlech, obvykle formovaných do kaskád. Tato skupina obsahuje techniky založené na regulárních výrazech. Trénovatelné techniky mohou zlepšovat své výsledky automaticky nebo pod supervizí. Trénovatelné techniky obvykle potřebují nějakou supervizi, přinejmenším ve formě prvotních trénovacích dat, např. ve formě anotovaného textu. Mezi trénovatelné techniky patří bootstrapping (kombinace extrahování a trénování). Jednou z metod bootstrappingu je aktivní učení, kdy systém nabízí supervisorovi k anotaci části textu, jehož anotováním si systém je nejméně jistý. Trénovatelné techniky mohou výt dále rozděleny do tří skupin: Symbolické techniky obsahují například indukci rozhodovacích stromů (Top-Down Induction of Decision Trees - TDIDT), techniku rozděl a panuj ( divide and conquer, shora-dolů) and odděl a panuj ( separate and conquer, zespod-nahoru). Pravděpodobnostní techniky obsahují skryté markovské modely (HMM), markovské modely s maximální entropií (MEMM) a podmíněná náhodná pole (CRF). Ostatní symbolické techniky zahrnují např. neuronové sítě nebo support vector machines (SVM). V tomto článku jsme se zaměřili na extrakci pojmenovaných entit pomocí manuálních technik. Použitelnost těchto metod v malém měřítku je předpokladem pro použití automatických technik a pro extrakční úlohy ve větším měřítku. 3 České lékařské zprávy České lékařské zprávy jsou obvykle ve formě volných textů formátovaných jen pomocí mezer, tabulátorů a odřádkování. Povinnost vytvářet, uchovávat a podle daných pravidel strukturovat lékařské zprávy byla do české legislativy zanesena v roce 2001 [3] a [4]. Zákon o péči o zdraví lidu a prováděcí vyhláška o zdravotnické dokumentaci uvedly požadavky na formu a především na strukturování a obsah jednotlivých druhů lékařských zpráv. České lékařské zprávy jsou tak klinickými texty se standardizovanou strukturou. Forma a použitá terminologie jsou do značné míry ovlivněné společným vzděláním lékařům, jejich příslušností k profesní organizaci a jejich vlastním obvyklým záměrem tvořit zdravotní dokumentaci nejen jako podklad pro dlouhodobu péči o pacienta, ale také jako důkazní materiál pro případ právních sporů. 3.1 Vytváření nových lékařských zpráv Nové lékařské zprávy se obvykle vytvářejí pomocí šablon či zkopírováním a následným upravením předchozí lékařské zprávy. Důvod pro tento postup je čistě ekonomický. Zkopírování obsahu je rychlé a umožňuje lékaři nezapomenout uvést povinné informace, které se s časem příliš nemění jako rodinnou anamnézu, výčet diagnóz a podobně. Tato praktika může vést k závažným problémům, například k zapomenutí uvedení změn v diagnózách. Podobné problémy se vyskytují i v jiných zemích. [5]. 3.2 Obsah z jiných systémů Některé informace pocházejí z externích systémů ve formě, která může být snadno zkopírována. Jde zejména o laboratorní výsledky, ve kterých řádky obvykle představují jednotlivá měření a sloupce vlastnosti jako jsou název měřené veličiny, naměřenou hodnotu a referenční rozmezí. Takové kopírované texty někdy obsahují jednoduchou grafiku (tvořenou pomocí znaků). 3.3 Další obtíže České lékařské zprávy obsahují mnoho typografických chyb a zkratek. Toto není typické jen pro české lékařské zprávy. Jednotlivé zkratky obvykle nejsou jednoznačné a k pochopení významu je často zapotřebí znát kontext. Na tento problém upozornili také jiní autoři, např. [6]. 4 Cílové struktury a nomenklatury 4.1 Nomenklatury Cílové nomenklatory je nutné volit tak, aby jim rozuměli cíloví uživatelé a jejich nástroje (informační systémy). V mezinárodním i národním měřítku se běžně používá například Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN, ICD) a běžně se užívá i v lékařských zprávách. Laboratorní výsledky zase obvykle používají mezinárodní soustavu jednotek SI. Jiné hodnoty se v České republice a v zhraničí v kódování značně liší. V České republice klinické systémy často užívají Národní číselník laboratorních položek (NČLP), který není jediným číselníkem, ale systémem sdružujícím desítky číselníků, z nichž některé jsou odvozené nebo

3 cs44 Zvára, Svátek Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv Tabulka 1: Slova nalezená v lékařských zprávách (celkové průměry). Počet anotací (průměr/zpráva) Anotací / slov celkem Podstatné jméno 75 30,32 % Přídavné jméno 23 9,3 % Zájmeno 0 0 % Číslovka 0 0 % Sloveso 17 6,87 % Příslovce 3 1,21 % Předložka 0 0 % Spojka 0 0 % Částice 0 0 % Citoslovce 0 0 % přímo přebrané z jiných zdrojů (obsahuje například českou verzi Mezinárodní klasifikace nemocí verze 10). V mezinárodním měřítku existují různé více či méně komplexní nomenklatury, především SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms), LO- INC (Logical Observation Items Names and Codes) a slovník (vocabulary) Health Level Seven. Tyto mezinárodně užívané nomenklatury jsou vždy spravovány nějakou konkrétní organizací a jsou indexovány Národní lékařskou knihovnou v USA a jejím systémem UMLS (Unified Medical Language System). UMLS indexuje více než 100 různých číselníků a mapuje jejich položky na vlastní koncepty, přičemž spravuje vlastní síť mapování mezi jednotlivými koncepty. Tímto způsobem je možné alespoň přibližně mapovat hodnoty mezi různými nomenklaturami. Kromě UMLS jsou i další snahy o formalizování nomenklatury pomocí ontologií. Existují také iniciativy, které se snaží spojovat různé tematické ontologie do ucelených ontologií (např. OBO Foundry usiluje o vytvoření ontologie pro biomedicínu a biochemii). 4.2 Struktury 1 European Patients Smart Open Services Lékařské zprávy jsou neformalizované stavové dokumenty popisující pacientův současný stav, historii, pozorování, rozhodnutí a provedené úkony. Několik významných organizací, zejména TC 251 CENu, Health Leven 7, ASTM (American Society for Testing and Materials) a openehr, se zabývají standardizací struktur pro uchování formalizovaných stavových dokumentů elektronických zdravotních záznamů. Health Level Seven vyvíjí CDA (Clinical Document Architecture). CDA v současné verzi R2 umožňuje formalizovat především administrativní informace, anotovat části zpráv na úrovni bloků a umožňuje zapsat ve formalizované podobě jednotlivá klinická pozorování. Standardy Health Level Seven jsou obvykle vyvíjeny přístupem shora-dolů (od obecnému ke konkrétnímu), vývoj je pomalý, avšak výsledky jsou obvykle robustní. ASTM vyvinula Continuity of Care Record (CCR). CCR umožňuje zachytit jen aktuální stav pacienta, jde tedy o stavový dokument. Vývovj CCR probíhá na základě požadavků od uživatelů, k praktické použitelnosti tedy dospívá rychleji než CDA. ASTM a Health Level Seven společně vyvinuli technickou implementaci CCR pomocí CDA. Výsledkem je CCD (Continuity of Care Document), CDA dokument obsahující CCR. Z evropského pohledu je nejdůležitějším standardem pro elektronický zdravotní záznam standard EN 13606, který se stal také ISO standardem. Obvykle je označován jako EHRcom. EHRcom specifikuje obecný způsob formalizace informací, které jsou obvykle obsažené v lékařských zprávách. Používá SNOMED CT, LOINC a další mezinárodně užívané klasifikační systémy. V EU jsou take další projekty, které se snaží standardizovat (základní) obsah elektronického zdravotního záznamu. Projekt epsos 1 se zabývá minimální elektronickou zdravotní dokumentací potřebnou pro urgentní péči. epsos publikoval specifikaci pacientského shrnutí (Patient Summary, PS), které také namapoval na EHRcom. 5 Automatická analýza českých lékařských zpráv První studie o možnosti automatické extrakce informací z českých lékařských zpráv byly publikovány v [7] a [8]. V práci [8] šlo o regulární analýzu lékařských zpráv. Práce [7] uvádí, že lexikální analýzu nelze pro extrakci zpráv z českých lékařských zpráv použít, protože české lékařské zprávy nesestávají z celých vět a téměř není používána interpunkce. Práce [8] navazuje na výsledky práce [7] a rozšiřuje regulární analýzu s částečnou lingvistickou analýzou. V těchto pracích nebyly využité žádné číselníky. Práce [8] přinesla mírně lepší výsledky než práce [7]. Již dříve jsme studovali možnost použití lexikální analýzy, rozpoznávání specifických vzorů (např. česká rodná čísla a systolický/diastolický krevní tlak) a užití dostupných číselníků. Částečné výsledky byly publikovány v [9].

4 Zvára, Svátek Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv cs45 Tabulka 2: Výsledky rozpoznávání kombinací čísel. Nalezeno Min. nalezeno Max. nalezeno Průměr Krevní tlak (sys/dia) ,62 Rodné číslo ,29 Neidentifikováno Lexikální analýza Pro analýzu distribuce různých slov v záznamech jsme použili český slovník pro ispell vytvořený Petrem Kolářem. Původní verze může být snadno použita pro automatické anotování částí textu s jen malými úpravami. Doplnění slovníku o další vlastnosti umožní detailnější anotaci, konkrétně uvedení rodu, pádu, osoby či stupně. Toto rozšíření jsme však neprovedli, neboť výsledky automatického anotování nebyly uspokojivé. Český slovník pro ispell obsahuje základních slov, ze kterých lze pravidly vytvořit celkem slov (některá ve stejném znění, ovšem s jinými vlastnostmi) pomocí pravidel pro rozšiřování o předpony a přípony (affix rules). Vysoký počet anotací je důsledek vícenásobné anotace rozpoznaných slov. Zpracování 268 lékařských zpráv s celkem tokeny (slovy) nám přineslo následující výsledky (viz. Tab. 1). 5.2 Rozpoznávání specifických vzorů Relativně jednoduchým (ovšem nikoliv triviálním) úkolem extrakce informací je rozpoznávání sekvencí čísel se speciálním významem. Soustředili jsme se na dva běžné typy informace, hodnotu krevního tlaku a rodné číslo. Konkrétní kombinace číselných hodnot byly rozpoznány symbolickou metodou založenou na pravidlech (tedy metodou regulárních výrazů). Významy byly rozlišeny pevně nastavenými pravidly. V případě krevního tlaku jsme do pravidel přidali smyslupnost hodnot. V případě rodného čísla jsme použili kontrolu délky částí a významů (datum narození, pohlaví, kontrolní součet). Tabulka 2 uvádí výsledky rozpoznávání kombinací čísel. Nezjistili jsme žádné nesprávné rozpoznání, zřejmě pro tvrdost rozpoznávacích pravidel. Obě rozpoznávací funkce byly definovány pro sadu dvou čísel oddělených lomítkem, navíc s těmito pravidly: krevní tlak: první číslo je větší než druhé, obě čísla jsou kladná a první číslo je menší než 500; rodné číslo: použili jsme běžná pravidla validace českých rodných čísel (existující datum, kódování pohlaví a pro rodná čísla identifikující osobu s narozením po byl kontrolován také kontrolní součet). 2 Medical Subject Headings 5.3 Použití dostupných číselníků Výsledky rozpoznávání číselníkových termínů byly publikovány v [9]. Rozpoznávání pomocí SNOMED CT a ICT10 bylo zcela neúspěšné. V případě SNOMED CT jsme neúspěch očekávali, neboť byla použita anglická verze (česká není k dispozici). ICD10 byla použita v české verzi (převzata z NČLP), neúspěch byl však zapříčiněn tím, že diagnózy byly v některých případech již uvedeny pomocí kódu ICD10 (potom nebylo zapotřebí je rozpoznávány) a částečně tím, že použitá česká verze ICD10 obsahuje velké množství zkratek. Větší úspěch jsme zaznamenali při použití české verze MeSH 2. V tomto případě jsme však dokázali rozpoznat v průměru méně než dva termíny ve zprávě, zřejmě pro nevhodnost číselníku pro klinické použití (MeSH je bibliografický klasifikační systém). 6 Závěry V této části stručně shrnujeme hlavní závěry ve vztahu k použitým typům textové analýzy. Lexikální analýza není řešením pro extrakci informací z českých lékařských textů. Hlavním důvodem je skutečnost, že české lékařské zprávy nejsou běžnými větami. To je zřejmé z rozdělení anotace slovních druhů. Hlavním ponaučením je, že je třeba věnovat pozornost překlepům a zkratkám. Oba úkoly by měly být řešeny společně s extrakcí informací, protože zkratky a chyby podmiňují správné rozpoznání pojmenovaných entit. Symbolické techniky jako na pravidlech založené filtry nebo rozpoznávací agentní systémy jsou dobrým nástrojem pro rozpoznání konkrétních numerických hodnot. Takové techniky mohou být efektivně použité pro rozpoznání hodnot krevního tlaku nebo identifikátorů pacientů. Vyhledávání pojmenovaných entit se zdá neefektivním, neboť i ty nejkomplexnější číselníky (především SNOMED CT) nejsou k dispozici v českém jazyce. Proto musejí být nalezené či vytvořené nové slovníky či přeložené existující klasifikační systémy. Poděkování Tato práce byla podpořena z projektu specifického výzkumu č Sémantická interoperabilita v biomedicíně a zdravotnictví, Univerzita Karlova v Praze.

5 cs46 Zvára, Svátek Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv Literatura [1] Garcia-Remesal M., Maojo V., Billhardt H., Crespo J., Integration of Relational and Textual Biomedical Sources, Methods Inf Med, 2010 [2] Labský M., PhD thesis: Information Extraction from Websites Using Extraction Ontologies, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha, 2009 [3] Žďárek R., Vedení zdravotnické dokumentace a její náležitosti, Zdravotnické noviny, [4] Dostál O., Šárek M., Support for Electronic Health Records in Czech Law, European Journal for Biomedical Informatics, 2012 [5] Hammond K., Helbig S., Benson C., Brathwaite-Sketoe B., Are Electronic Medical Records Trustworthy? Observations on Copying, Pasting and Duplication. AMIA Annual Symposium Proceedings, 2003; [6] Tsung O. Cheng, Letters to Editor; in: Medical abbreviations in Journal of the Royal Society of Medicine, Volume 97, 2004 [7] Semecký J., Zvárová J.(školitelka), Multimediální elektronický záznam o nemocném v kardiologii, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, 2001 [8] Smatana P., Paralič J. (školitel), Spracovanie lekárskych správ pre účely analýzy a dolovania v textoch, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2005 [9] Zvára K., Kašpar V., Identifikace jednotek a dalších termínů v českých lékařských zprávách, European Journal for Biomedical Informatics, 2010

EXTRAKCE STRUKTUROVANÝCH DAT O PRODUKTOVÝCH A PRACOVNÍCH NABÍDKÁCH POMOCÍ EXTRAKČNÍCH ONTOLOGIÍ ALEŠ POUZAR

EXTRAKCE STRUKTUROVANÝCH DAT O PRODUKTOVÝCH A PRACOVNÍCH NABÍDKÁCH POMOCÍ EXTRAKČNÍCH ONTOLOGIÍ ALEŠ POUZAR EXTRAKCE STRUKTUROVANÝCH DAT O PRODUKTOVÝCH A PRACOVNÍCH NABÍDKÁCH POMOCÍ EXTRAKČNÍCH ONTOLOGIÍ ALEŠ POUZAR PŘEDMĚT PRÁCE Popis extrakce strukturovaných dat ve vybraných doménách ze semistrukturovaných

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

VYUŽITÍ TEZAURU MESH PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ Adéla Jarolímková

VYUŽITÍ TEZAURU MESH PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ Adéla Jarolímková Adéla Jarolímková VYUŽITÍ TEZAURU MESH PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ Adéla Jarolímková Abstrakt Tezaurus MeSH (Medical Subject Headings) je řízený slovník biomedicínských pojmů, budovaný americkou

Více

Standardizace a klasifikační systémy v medicíně

Standardizace a klasifikační systémy v medicíně Standardizace a klasifikační systémy v medicíně MICHAL HUPTYCH ehealth a telemedicína Problém komunikace diarrhea průjem Durchfall 腹 瀉 Sjednocení jazyka Latina diarea diarea diarea diarea A ejhle diarea

Více

Aplikace vytěžování dat

Aplikace vytěžování dat Aplikace vytěžování dat Funkcionalita aplikace Tato sekce popisuje stavájící funkcionalitu aplikace. Stav projektu Aplikace je v současnosti ve fázi prototypu, který lze v relativně krátkém čase 2 měsíců

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

Datový standard MZ ČR a NČLP v praxi, současný stav a další rozvoj (březen 2008) Miroslav Zámečník Katedra klinické biochemie, IPVZ Praha

Datový standard MZ ČR a NČLP v praxi, současný stav a další rozvoj (březen 2008) Miroslav Zámečník Katedra klinické biochemie, IPVZ Praha Datový standard MZ ČR a NČLP v praxi, současný stav a další rozvoj (březen 2008) Miroslav Zámečník Katedra klinické biochemie, IPVZ Praha DS a NČLP vývoj Vývoj započal v roce 1992 (zvažován EDIFACT, HL7,

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec ehealth strategie Kraje Vysočina Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví LBF/VCA61 Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. jarmila.potomkova@upol.cz Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Odborná

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

Kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů

Kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů Kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů Oborová knihovna výukových objektů v lékařství Jitka Feberová 1,2, Pavel Kasal 1, Jan Polášek 2, Pavel Krbec 2 1 Ústav lékařské informatiky

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Agenda Přínosy a problémy elektronizace zdravotních záznamů Standardy a normy Jak na elektronické záznamy Shrnutí

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Úvod Před nedávnem jsem obdržel trochu delší mail tohoto znění: Dobrý den pane Kravale, před časem jsem absolvoval vaše

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

Jak na Medline efektivně

Jak na Medline efektivně Univerzita Karlova v Praze Jak na Medline efektivně MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. Ústav vědeckých informací, UK 2.LF Ústav výpočetní techniky UK Seminář Informační medicínské zdroje a způsoby vyhledávání

Více

Výukový plán. Tematický okruh č. 1 - odborné jazykové vzdělávání pracovníků chemického průmyslu - odborná terminologie - chemie

Výukový plán. Tematický okruh č. 1 - odborné jazykové vzdělávání pracovníků chemického průmyslu - odborná terminologie - chemie Výukový plán Tematický okruh č. 1 - odborné jazykové vzdělávání pracovníků chemického průmyslu - odborná terminologie - chemie Intenzita kurzu: 6x45 minut denně Počet hodin kurzu (45min): 50 hodin Použité

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE Mgr. Barbora Štindlová, Ph. D., Mgr. Veronika Čurdová, Mgr. Petra Klimešová, Mgr. Eva Levorová ÚJOP UK, Praha Práce s chybou, Poděbrady

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health Martin Pavlík Růst nároků na IT Stárnoucí populace Rostoucí náklady Nedostatek pracovníků Větší nároky na IT Izolovaná datová sila Pacientská

Více

Informační architektura (IA)

Informační architektura (IA) Informační architektura (IA) informační architekt - nové informační povolání velmi mladá vědní disciplína: termín IA poprvé použil v roce 1976 Richard Saul Wurman. IA chápal jako vědecky podložené umění

Více

Uživatelská příručka pro webové hlášení

Uživatelská příručka pro webové hlášení Ochrana zdraví pacientů Tato uživatelská příručka pro webové hlášení obsahuje informace o datových prvcích, rozvržení, interpretaci a funkcích webového hlášení. 1. Datové prvky... 2 2. Další podrobnosti

Více

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Co je MeSH Tezaurus Medical Subject Headings Řízený slovník termínů z biomedicíny Produkt U.S. National

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky. Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky. Ing. Jan Ministr, Ph.D. Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky Ing. Jan Ministr, Ph.D. I. Úvod Agenda II. Customer Intelligence (CI),zpracování dat z Internetu III. Analýza obsahu IV.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

INTLIB. Osnova. Projekt (TA02010182/Inteligentní knihovna) je řešen s finanční podporou TA ČR. ! Legislativní doména

INTLIB. Osnova. Projekt (TA02010182/Inteligentní knihovna) je řešen s finanční podporou TA ČR. ! Legislativní doména INTLIB Projekt (TA02010182/Inteligentní knihovna) je řešen s finanční podporou TA ČR. Osnova! O projektu! Postupy prací podle oblastí! Legislativní doména " Judikatura " Účetní poddoména! Environmentální

Více

10. IT manuál k monitoringu adresného zvaní do screeningových programů ČR

10. IT manuál k monitoringu adresného zvaní do screeningových programů ČR 10. IT manuál k monitoringu adresného zvaní do screeningových programů ČR Tato kapitola představuje manuál vypracovaného pro zavedení procesů souvisejících s projektem Systém podpory prevence vybraných

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Matěj Adam

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Matěj Adam Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health Matěj Adam Izolovaná datová sila Pacientská data jsou v izolovaných systémech Problém se ale týká i dalších entit: Zdravotničtí pracovníci Dodavatelé

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění Informační a komunikační technologie v podpoře e národnn rodních registrů vybraných onemocnění P. Hanzlíček, V. Faltus, J. Zvárov rová EuroMISE centrum, Oddělen lení medicínsk nské informatiky, Ústav informatiky

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

CompuGroup Medical Synchronizing Healthcare. 5.9.2011 CompuGroup Medical Česká republika s. r. o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 5

CompuGroup Medical Synchronizing Healthcare. 5.9.2011 CompuGroup Medical Česká republika s. r. o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 5 CompuGroup Medical Synchronizing Healthcare CompuGroup Medical Česká republika s. r. o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 5 1 CompuGroup Medical Česká republika s r.o. Řešení pro efektivní sdílení a výměnu

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Registry ve zdravotnictví

Registry ve zdravotnictví Registry ve zdravotnictví Jiří Kofránek Laboratoř biokybernetiky ÚPF Univerzita Karlova v Praze -1. lékařská fakulta Registry globálně přístupné databáze Informace Pravidla a informace ZP ZP ZP ZP občané

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků Směrnice

Více

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb)

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb) Elektronická komunikace 18. sympozium EDI (FACT a eb) Kdo jsme dnes? GS1 Czech Republic neziskové, zájmové sdružení právnických osob; jediný oprávněný subjekt zastupující zájmy globální organizace GS1

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Obsah Úvodem 9 KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Definice webového designu 12 Poznejte sedm pravidel webového designu 14 Pochopte tři přístupy k webovému designu 16 Shrnutí 24 KAPITOLA 2 Design

Více

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR?

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam 11. 10. 2012 Lékařský dům Daniel Krsička 1 Agenda Aktuální cíle a požadavky na elektronické

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti. JUDr. Jakub KRÁL

Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti. JUDr. Jakub KRÁL Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti JUDr. Jakub KRÁL Brno, 23. 4. 2014 Osnova Důvody přípravy nové legislativy Proces přípravy nového zákona Evropská databanka zdravotnických

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie (výkonnost, mobilita, atd.) Nové motivy využívání IS, nové požadavky: Řízení kvality

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Microsoft & zdravotnictví Vize Microsoftu ve zdravotnictví Microsoft Connected Health Framework Oblasti řešení

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Základní práce v souborovém manažeru

Základní práce v souborovém manažeru Základní práce v souborovém manažeru 18-20-M/01 Informační technologie Základní pojmy a prostředky pro programování webových stránek Zvládnutí nástrojů typických pro programování webových aplikací Základní

Více

Obsah. Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11

Obsah. Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11 Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11 KAPITOLA 1 Co je třeba znát aneb důležité pojmy 13 Krátce o požadavcích 13 Stakeholdeři

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní a cestovní informace (TTI) TTI ČSN P CEN předávané

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více