Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv"

Transkript

1 cs42 Původní práce Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv Karel Zvára 1, Vojtěch Svátek 2 1 EuroMISE centrum, Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK v Praze, ČR 2 Vysoká škola ekonomická, Praha, ČR Abstrakt Pozadí: Pro péči o zdraví důležité informace o pacientovi jako je jeho anamnéza, výčet diagnóz, preskripce a možnosti budoucí léčby jsou obvykle obsažené ve volnotextových lékařských zprávách. Získání relevantních informací umožňuje předávání informací lékařům hovořícím jinými jazyky, využití moderních technologií jako jsou upozornění na rozpory s lékařskými doporučeními v reálném čase či sběr dat pro vědecké účely. Cíle: Cílem tohoto článku je shrnout techniky oboru extrahování informací z volných textů a ukázat výsledky, kterých autoři dosáhli. Metody: V experimentu byly použity lexikální analýza a číselníky dostupné v českém jazyce. Výsledky: Zjišťujeme, že volnotextové lékařské zprávy se natolik liší od obecných textů, že nemohou být zpracovávány stejným způsobem. V češtině dostupné číselníky byly shledány nedostatečnými pro použití jako slovníky pro rozpoznávání odborných termínů. Závěry: Je zapotřebí vyvinout nové slovníky s českými termíny pro obor zdravotnictví. Symbolické techniky byly shledány efektivními pro rozpoznání výrazů jako jsou rodné číslo nebo systolický a diastolický krevní tlak. Klíčová slova Extrakce informací z textů, české lékařské zprávy, lexikální analýza Kontakt: Karel Zvára EuroMISE centrum, Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK v Praze, ČR Adresa: Kateřinská 32, Praha 2, ČR E mail: EJBI 2012; 8(5):cs42 cs46 zasláno: 4. září 2012 přijato: 25. října 2012 publikováno: 22. listopadu Úvod Problematice převodu volnotextových lékařských zpráv do strukturované formy se obor medicínské informatiky věnuje již několik desetiletí. Je dobře známo, že úsporný způsob, kterým lékaři tvoří zdravotní dokumentaci, vede k častému využití zkratek (vč. akronymů) a k velkému výskytu překlepů. Tyto vlastnosti vedou k problémům při snahách o využití soudobých metod pro extrakci informací z volných textů. Úspěchů již bylo dosaženo při extrahování informací z anglicky psaných textů. Výhodou angličtiny je dobrá dostupnost mnoha nástrojů, dostupnost anglických verzí klasifikačních systémů (číselníků), trénovacích korpusů a vcelku pevně daný pořádek slov. Pro mnoho dalších jazyků extrakce informací z lékařských textů stále zůstává otevřenou výzvou. Předkládaný výzkum se zaměřuje na lékařské zprávy zapsané v českém jazyce, které jsou ovlivněné také místními zvyky a právním prostředím. Cílem bylo zjistit jaké množství relevantních informací lze pro další zpracování zjistit pomocí automatické analýzy s využitím jednoduchých technik extrakce informací (těch, které nezávisejí na trénovacích korpusech). V části 2 shrnujeme taxonomii metod pro extrakci informací jako širší kontext našeho výzkumu (a jako základ pro další práci). V části 3 stručně charakterizujeme české lékařské zprávy. Část 4 poskytuje přehled cílových nomenklatur a datových struktur, do kterých se textové lékařské zprávy mají transformovat pro zajištění plné strojové zpracovatelnosti. Část 5 se zabývá aplikací pro extrakci informací z českých lékařských textů, která stručně shrnuje předchozí práci. Část 6 shrnuje článek. 2 Metody pro extrakci informací Metody pro extrakci informací můžeme rozdělit do dvou skupin podle jejich podúkolů [2], například: Metody pro extrakci pojmenovaných entit. Úkolem těchto metod je najít a anotovat relevantní části textu jako jsou jména, kódy, datumy, časy či adresy elektronické pošty. Metody pro analýzy koreferencí. Úkolem těchto metod je nalezení vztahů mezi jednotlivými slovy podle morfologie vstupního textu (nikoliv podle předdefinovaných vztahů).

2 Zvára, Svátek Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv cs43 Metody vyplňování šablon. Úkolem těchto metod je vyplnit hodnoty nalezené v textu do předpřipravených šablon. Tyto metody mohou být použité, pokud je známa cílová struktura (šablona), do které se mají údaje vyplňovat. Metody pro extrakci vztahů. Tyto metody jsou použité pro extrakci předdefinovaných vztahů mezi extrahovanými entitami. Podle typu extrakčního algoritmu lze metody pro extrakci informací dělit do dvou skupin: Manuální techniky jsou založené na ručně definovaných pravidlech, obvykle formovaných do kaskád. Tato skupina obsahuje techniky založené na regulárních výrazech. Trénovatelné techniky mohou zlepšovat své výsledky automaticky nebo pod supervizí. Trénovatelné techniky obvykle potřebují nějakou supervizi, přinejmenším ve formě prvotních trénovacích dat, např. ve formě anotovaného textu. Mezi trénovatelné techniky patří bootstrapping (kombinace extrahování a trénování). Jednou z metod bootstrappingu je aktivní učení, kdy systém nabízí supervisorovi k anotaci části textu, jehož anotováním si systém je nejméně jistý. Trénovatelné techniky mohou výt dále rozděleny do tří skupin: Symbolické techniky obsahují například indukci rozhodovacích stromů (Top-Down Induction of Decision Trees - TDIDT), techniku rozděl a panuj ( divide and conquer, shora-dolů) and odděl a panuj ( separate and conquer, zespod-nahoru). Pravděpodobnostní techniky obsahují skryté markovské modely (HMM), markovské modely s maximální entropií (MEMM) a podmíněná náhodná pole (CRF). Ostatní symbolické techniky zahrnují např. neuronové sítě nebo support vector machines (SVM). V tomto článku jsme se zaměřili na extrakci pojmenovaných entit pomocí manuálních technik. Použitelnost těchto metod v malém měřítku je předpokladem pro použití automatických technik a pro extrakční úlohy ve větším měřítku. 3 České lékařské zprávy České lékařské zprávy jsou obvykle ve formě volných textů formátovaných jen pomocí mezer, tabulátorů a odřádkování. Povinnost vytvářet, uchovávat a podle daných pravidel strukturovat lékařské zprávy byla do české legislativy zanesena v roce 2001 [3] a [4]. Zákon o péči o zdraví lidu a prováděcí vyhláška o zdravotnické dokumentaci uvedly požadavky na formu a především na strukturování a obsah jednotlivých druhů lékařských zpráv. České lékařské zprávy jsou tak klinickými texty se standardizovanou strukturou. Forma a použitá terminologie jsou do značné míry ovlivněné společným vzděláním lékařům, jejich příslušností k profesní organizaci a jejich vlastním obvyklým záměrem tvořit zdravotní dokumentaci nejen jako podklad pro dlouhodobu péči o pacienta, ale také jako důkazní materiál pro případ právních sporů. 3.1 Vytváření nových lékařských zpráv Nové lékařské zprávy se obvykle vytvářejí pomocí šablon či zkopírováním a následným upravením předchozí lékařské zprávy. Důvod pro tento postup je čistě ekonomický. Zkopírování obsahu je rychlé a umožňuje lékaři nezapomenout uvést povinné informace, které se s časem příliš nemění jako rodinnou anamnézu, výčet diagnóz a podobně. Tato praktika může vést k závažným problémům, například k zapomenutí uvedení změn v diagnózách. Podobné problémy se vyskytují i v jiných zemích. [5]. 3.2 Obsah z jiných systémů Některé informace pocházejí z externích systémů ve formě, která může být snadno zkopírována. Jde zejména o laboratorní výsledky, ve kterých řádky obvykle představují jednotlivá měření a sloupce vlastnosti jako jsou název měřené veličiny, naměřenou hodnotu a referenční rozmezí. Takové kopírované texty někdy obsahují jednoduchou grafiku (tvořenou pomocí znaků). 3.3 Další obtíže České lékařské zprávy obsahují mnoho typografických chyb a zkratek. Toto není typické jen pro české lékařské zprávy. Jednotlivé zkratky obvykle nejsou jednoznačné a k pochopení významu je často zapotřebí znát kontext. Na tento problém upozornili také jiní autoři, např. [6]. 4 Cílové struktury a nomenklatury 4.1 Nomenklatury Cílové nomenklatory je nutné volit tak, aby jim rozuměli cíloví uživatelé a jejich nástroje (informační systémy). V mezinárodním i národním měřítku se běžně používá například Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN, ICD) a běžně se užívá i v lékařských zprávách. Laboratorní výsledky zase obvykle používají mezinárodní soustavu jednotek SI. Jiné hodnoty se v České republice a v zhraničí v kódování značně liší. V České republice klinické systémy často užívají Národní číselník laboratorních položek (NČLP), který není jediným číselníkem, ale systémem sdružujícím desítky číselníků, z nichž některé jsou odvozené nebo

3 cs44 Zvára, Svátek Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv Tabulka 1: Slova nalezená v lékařských zprávách (celkové průměry). Počet anotací (průměr/zpráva) Anotací / slov celkem Podstatné jméno 75 30,32 % Přídavné jméno 23 9,3 % Zájmeno 0 0 % Číslovka 0 0 % Sloveso 17 6,87 % Příslovce 3 1,21 % Předložka 0 0 % Spojka 0 0 % Částice 0 0 % Citoslovce 0 0 % přímo přebrané z jiných zdrojů (obsahuje například českou verzi Mezinárodní klasifikace nemocí verze 10). V mezinárodním měřítku existují různé více či méně komplexní nomenklatury, především SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms), LO- INC (Logical Observation Items Names and Codes) a slovník (vocabulary) Health Level Seven. Tyto mezinárodně užívané nomenklatury jsou vždy spravovány nějakou konkrétní organizací a jsou indexovány Národní lékařskou knihovnou v USA a jejím systémem UMLS (Unified Medical Language System). UMLS indexuje více než 100 různých číselníků a mapuje jejich položky na vlastní koncepty, přičemž spravuje vlastní síť mapování mezi jednotlivými koncepty. Tímto způsobem je možné alespoň přibližně mapovat hodnoty mezi různými nomenklaturami. Kromě UMLS jsou i další snahy o formalizování nomenklatury pomocí ontologií. Existují také iniciativy, které se snaží spojovat různé tematické ontologie do ucelených ontologií (např. OBO Foundry usiluje o vytvoření ontologie pro biomedicínu a biochemii). 4.2 Struktury 1 European Patients Smart Open Services Lékařské zprávy jsou neformalizované stavové dokumenty popisující pacientův současný stav, historii, pozorování, rozhodnutí a provedené úkony. Několik významných organizací, zejména TC 251 CENu, Health Leven 7, ASTM (American Society for Testing and Materials) a openehr, se zabývají standardizací struktur pro uchování formalizovaných stavových dokumentů elektronických zdravotních záznamů. Health Level Seven vyvíjí CDA (Clinical Document Architecture). CDA v současné verzi R2 umožňuje formalizovat především administrativní informace, anotovat části zpráv na úrovni bloků a umožňuje zapsat ve formalizované podobě jednotlivá klinická pozorování. Standardy Health Level Seven jsou obvykle vyvíjeny přístupem shora-dolů (od obecnému ke konkrétnímu), vývoj je pomalý, avšak výsledky jsou obvykle robustní. ASTM vyvinula Continuity of Care Record (CCR). CCR umožňuje zachytit jen aktuální stav pacienta, jde tedy o stavový dokument. Vývovj CCR probíhá na základě požadavků od uživatelů, k praktické použitelnosti tedy dospívá rychleji než CDA. ASTM a Health Level Seven společně vyvinuli technickou implementaci CCR pomocí CDA. Výsledkem je CCD (Continuity of Care Document), CDA dokument obsahující CCR. Z evropského pohledu je nejdůležitějším standardem pro elektronický zdravotní záznam standard EN 13606, který se stal také ISO standardem. Obvykle je označován jako EHRcom. EHRcom specifikuje obecný způsob formalizace informací, které jsou obvykle obsažené v lékařských zprávách. Používá SNOMED CT, LOINC a další mezinárodně užívané klasifikační systémy. V EU jsou take další projekty, které se snaží standardizovat (základní) obsah elektronického zdravotního záznamu. Projekt epsos 1 se zabývá minimální elektronickou zdravotní dokumentací potřebnou pro urgentní péči. epsos publikoval specifikaci pacientského shrnutí (Patient Summary, PS), které také namapoval na EHRcom. 5 Automatická analýza českých lékařských zpráv První studie o možnosti automatické extrakce informací z českých lékařských zpráv byly publikovány v [7] a [8]. V práci [8] šlo o regulární analýzu lékařských zpráv. Práce [7] uvádí, že lexikální analýzu nelze pro extrakci zpráv z českých lékařských zpráv použít, protože české lékařské zprávy nesestávají z celých vět a téměř není používána interpunkce. Práce [8] navazuje na výsledky práce [7] a rozšiřuje regulární analýzu s částečnou lingvistickou analýzou. V těchto pracích nebyly využité žádné číselníky. Práce [8] přinesla mírně lepší výsledky než práce [7]. Již dříve jsme studovali možnost použití lexikální analýzy, rozpoznávání specifických vzorů (např. česká rodná čísla a systolický/diastolický krevní tlak) a užití dostupných číselníků. Částečné výsledky byly publikovány v [9].

4 Zvára, Svátek Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv cs45 Tabulka 2: Výsledky rozpoznávání kombinací čísel. Nalezeno Min. nalezeno Max. nalezeno Průměr Krevní tlak (sys/dia) ,62 Rodné číslo ,29 Neidentifikováno Lexikální analýza Pro analýzu distribuce různých slov v záznamech jsme použili český slovník pro ispell vytvořený Petrem Kolářem. Původní verze může být snadno použita pro automatické anotování částí textu s jen malými úpravami. Doplnění slovníku o další vlastnosti umožní detailnější anotaci, konkrétně uvedení rodu, pádu, osoby či stupně. Toto rozšíření jsme však neprovedli, neboť výsledky automatického anotování nebyly uspokojivé. Český slovník pro ispell obsahuje základních slov, ze kterých lze pravidly vytvořit celkem slov (některá ve stejném znění, ovšem s jinými vlastnostmi) pomocí pravidel pro rozšiřování o předpony a přípony (affix rules). Vysoký počet anotací je důsledek vícenásobné anotace rozpoznaných slov. Zpracování 268 lékařských zpráv s celkem tokeny (slovy) nám přineslo následující výsledky (viz. Tab. 1). 5.2 Rozpoznávání specifických vzorů Relativně jednoduchým (ovšem nikoliv triviálním) úkolem extrakce informací je rozpoznávání sekvencí čísel se speciálním významem. Soustředili jsme se na dva běžné typy informace, hodnotu krevního tlaku a rodné číslo. Konkrétní kombinace číselných hodnot byly rozpoznány symbolickou metodou založenou na pravidlech (tedy metodou regulárních výrazů). Významy byly rozlišeny pevně nastavenými pravidly. V případě krevního tlaku jsme do pravidel přidali smyslupnost hodnot. V případě rodného čísla jsme použili kontrolu délky částí a významů (datum narození, pohlaví, kontrolní součet). Tabulka 2 uvádí výsledky rozpoznávání kombinací čísel. Nezjistili jsme žádné nesprávné rozpoznání, zřejmě pro tvrdost rozpoznávacích pravidel. Obě rozpoznávací funkce byly definovány pro sadu dvou čísel oddělených lomítkem, navíc s těmito pravidly: krevní tlak: první číslo je větší než druhé, obě čísla jsou kladná a první číslo je menší než 500; rodné číslo: použili jsme běžná pravidla validace českých rodných čísel (existující datum, kódování pohlaví a pro rodná čísla identifikující osobu s narozením po byl kontrolován také kontrolní součet). 2 Medical Subject Headings 5.3 Použití dostupných číselníků Výsledky rozpoznávání číselníkových termínů byly publikovány v [9]. Rozpoznávání pomocí SNOMED CT a ICT10 bylo zcela neúspěšné. V případě SNOMED CT jsme neúspěch očekávali, neboť byla použita anglická verze (česká není k dispozici). ICD10 byla použita v české verzi (převzata z NČLP), neúspěch byl však zapříčiněn tím, že diagnózy byly v některých případech již uvedeny pomocí kódu ICD10 (potom nebylo zapotřebí je rozpoznávány) a částečně tím, že použitá česká verze ICD10 obsahuje velké množství zkratek. Větší úspěch jsme zaznamenali při použití české verze MeSH 2. V tomto případě jsme však dokázali rozpoznat v průměru méně než dva termíny ve zprávě, zřejmě pro nevhodnost číselníku pro klinické použití (MeSH je bibliografický klasifikační systém). 6 Závěry V této části stručně shrnujeme hlavní závěry ve vztahu k použitým typům textové analýzy. Lexikální analýza není řešením pro extrakci informací z českých lékařských textů. Hlavním důvodem je skutečnost, že české lékařské zprávy nejsou běžnými větami. To je zřejmé z rozdělení anotace slovních druhů. Hlavním ponaučením je, že je třeba věnovat pozornost překlepům a zkratkám. Oba úkoly by měly být řešeny společně s extrakcí informací, protože zkratky a chyby podmiňují správné rozpoznání pojmenovaných entit. Symbolické techniky jako na pravidlech založené filtry nebo rozpoznávací agentní systémy jsou dobrým nástrojem pro rozpoznání konkrétních numerických hodnot. Takové techniky mohou být efektivně použité pro rozpoznání hodnot krevního tlaku nebo identifikátorů pacientů. Vyhledávání pojmenovaných entit se zdá neefektivním, neboť i ty nejkomplexnější číselníky (především SNOMED CT) nejsou k dispozici v českém jazyce. Proto musejí být nalezené či vytvořené nové slovníky či přeložené existující klasifikační systémy. Poděkování Tato práce byla podpořena z projektu specifického výzkumu č Sémantická interoperabilita v biomedicíně a zdravotnictví, Univerzita Karlova v Praze.

5 cs46 Zvára, Svátek Extrahovatelnost informací z českých lékařských zpráv Literatura [1] Garcia-Remesal M., Maojo V., Billhardt H., Crespo J., Integration of Relational and Textual Biomedical Sources, Methods Inf Med, 2010 [2] Labský M., PhD thesis: Information Extraction from Websites Using Extraction Ontologies, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha, 2009 [3] Žďárek R., Vedení zdravotnické dokumentace a její náležitosti, Zdravotnické noviny, [4] Dostál O., Šárek M., Support for Electronic Health Records in Czech Law, European Journal for Biomedical Informatics, 2012 [5] Hammond K., Helbig S., Benson C., Brathwaite-Sketoe B., Are Electronic Medical Records Trustworthy? Observations on Copying, Pasting and Duplication. AMIA Annual Symposium Proceedings, 2003; [6] Tsung O. Cheng, Letters to Editor; in: Medical abbreviations in Journal of the Royal Society of Medicine, Volume 97, 2004 [7] Semecký J., Zvárová J.(školitelka), Multimediální elektronický záznam o nemocném v kardiologii, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, 2001 [8] Smatana P., Paralič J. (školitel), Spracovanie lekárskych správ pre účely analýzy a dolovania v textoch, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2005 [9] Zvára K., Kašpar V., Identifikace jednotek a dalších termínů v českých lékařských zprávách, European Journal for Biomedical Informatics, 2010

Elektronická zdravotní dokumentace

Elektronická zdravotní dokumentace Elektronická zdravotní dokumentace Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. vedoucí Oddělení medicínské informatiky Ústavu informatiky Akademie věd ČR v.v.i., ředitelka EuroMISE centra UK a AV ČR Elektronická zdravotní

Více

Národní ehealth a epsos

Národní ehealth a epsos Národní ehealth a epsos Milan Růžička, IZIP 21.2.2013 epsos - připomenutí 2 projekt Evropské komise na přeshraniční výměnu zdravotních dat (2008 13) Účast 22 států EU+EHP a Turecko Výměna dat prostřednictvím

Více

Sémantický web a extrakce

Sémantický web a extrakce Sémantický web a extrakce informací Martin Kavalec kavalec@vse.cz Katedra informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE Seminář KEG, 11. 11. 2004 p.1 Přehled témat Vize sémantického webu Extrakce informací

Více

Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích. Mgr. Vladimír Kebza

Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích. Mgr. Vladimír Kebza Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích Mgr. Vladimír Kebza Obsah příspěvku úvod do problematiky čistě farmaceutické klasifikační soustavy (ATC, NDC, DIN) klasifikační systémy

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Dokumentační služba projektu MediGrid

Dokumentační služba projektu MediGrid Dokumentační služba projektu MediGrid Dokumentování sémantiky lékařských dat Adéla Jarolímková, Petr Lesný, Jan Vejvalka, Kryštof Slabý, Tomáš Holeček Projekt MediGrid Účastníci Cíl FN Motol CESNET z.s.p.o.

Více

Klasické a moderní ontologie při popisu lékařských algoritmů. Lesný P., Vejvalka J.

Klasické a moderní ontologie při popisu lékařských algoritmů. Lesný P., Vejvalka J. Klasické a moderní ontologie při popisu lékařských algoritmů Lesný P., Vejvalka J. Tři pilíře medicíny Dovednost, umění Chirurg Práce s informacemi House, MD Etika Váš lékař Lékařské algoritmy Součást

Více

EXTRAKCE STRUKTUROVANÝCH DAT O PRODUKTOVÝCH A PRACOVNÍCH NABÍDKÁCH POMOCÍ EXTRAKČNÍCH ONTOLOGIÍ ALEŠ POUZAR

EXTRAKCE STRUKTUROVANÝCH DAT O PRODUKTOVÝCH A PRACOVNÍCH NABÍDKÁCH POMOCÍ EXTRAKČNÍCH ONTOLOGIÍ ALEŠ POUZAR EXTRAKCE STRUKTUROVANÝCH DAT O PRODUKTOVÝCH A PRACOVNÍCH NABÍDKÁCH POMOCÍ EXTRAKČNÍCH ONTOLOGIÍ ALEŠ POUZAR PŘEDMĚT PRÁCE Popis extrakce strukturovaných dat ve vybraných doménách ze semistrukturovaných

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

Pavel Kasal, Alena Veselková, Monika Žáková, Milan Růžička, Alena Šímová, Lenka Maixnerová

Pavel Kasal, Alena Veselková, Monika Žáková, Milan Růžička, Alena Šímová, Lenka Maixnerová P. Kasal, A. Veselková, M. Žáková, M. Růžička,A. Šímová, L. Maixnerová 60 Sémantická interoperabilita zdravotnických záznamů Pavel Kasal, Alena Veselková, Monika Žáková, Milan Růžička, Alena Šímová, Lenka

Více

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha Lenka Lhotská, Miroslav Burša, Michal Huptych, Jan Havlík Katedra kybernetiky,

Více

Aktivity ČLS JEP v oblasti ehealth

Aktivity ČLS JEP v oblasti ehealth Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika MeSH Medical Subject Headings (MeSH) je kontrolovaný slovník

Více

Aplikace vytěžování dat

Aplikace vytěžování dat Aplikace vytěžování dat Funkcionalita aplikace Tato sekce popisuje stavájící funkcionalitu aplikace. Stav projektu Aplikace je v současnosti ve fázi prototypu, který lze v relativně krátkém čase 2 měsíců

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Žák se seznámí se základními pojmy morfologie tvarosloví, ohebnost, význam slov.

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Žák se seznámí se základními pojmy morfologie tvarosloví, ohebnost, význam slov. Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Ontologie. Otakar Trunda

Ontologie. Otakar Trunda Ontologie Otakar Trunda Definice Mnoho různých definic: Formální specifikace sdílené konceptualizace Hierarchicky strukturovaná množina termínů popisujících určitou věcnou oblast Strukturovaná slovní zásoba

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Implementace Mezinárodní klasifikace nemocí v České republice

Implementace Mezinárodní klasifikace nemocí v České republice Implementace Mezinárodní klasifikace nemocí v České republice Miroslav Zvolský Oddělení klinických klasifikací DRG Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Klinické klasifikace a jejich použití v

Více

Větná polarita v češtině. Kateřina Veselovská Žďárek Hořovice,

Větná polarita v češtině. Kateřina Veselovská Žďárek Hořovice, Větná polarita v češtině Kateřina Veselovská Žďárek Hořovice, 27. 11. 2009 1 Polarita - úvod do problematiky Větná polarita: a) Cíl a motivace b) Charakteristika c) Možnosti výzkumu Větná polarita a vyhledávání

Více

Dokumentační služba projektu Medigrid : dokumentování sémantiky lékařských dat

Dokumentační služba projektu Medigrid : dokumentování sémantiky lékařských dat Dokumentační služba projektu Medigrid : dokumentování sémantiky lékařských dat Adéla Jarolímková 1, Petr Lesný 2, Jan Vejvalka 2, Kryštof Slabý 2, Tomáš Holeček 3 1 Cesnet z.s.p.o. 2 Fakultní nemocnice

Více

Nová podoba Národního registru vrozených vad (NRVV)

Nová podoba Národního registru vrozených vad (NRVV) Nová podoba Národního registru vrozených vad (NRVV) Seminář: Vzácné nemoci - terminologie, klasifikace, kódování Jitka Jírová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Národní registr vrozených vad

Více

Lékařská informatika. MICHAL HUPTYCH Úvod do biomedicínské informatiky Nature Inspired Technology G r o u p

Lékařská informatika. MICHAL HUPTYCH Úvod do biomedicínské informatiky Nature Inspired Technology G r o u p Lékařská informatika MICHAL HUPTYCH Úvod do biomedicínské informatiky 11. 12. 2012 Lékařská informatika Vědní obor: vlastnosti, zpracování a využívání lékařské informace Předmět zájmu: informace Metody

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 009.2012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG časově vymezen pobytem nemocného

Více

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec ehealth strategie Kraje Vysočina Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Formalizované klinické doporučené postupy s datovou a procesní složkou

Formalizované klinické doporučené postupy s datovou a procesní složkou Formalizované klinické doporučené postupy s datovou a procesní složkou Miroslav Zvolský Brainstormingový seminář Formalizace biomedicínských znalostí, 16. 6. 2014, Faustův dům Klinické doporučené postupy

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Standardizace a klasifikační systémy v medicíně

Standardizace a klasifikační systémy v medicíně Standardizace a klasifikační systémy v medicíně MICHAL HUPTYCH ehealth a telemedicína Problém komunikace diarrhea průjem Durchfall 腹 瀉 Sjednocení jazyka Latina diarea diarea diarea diarea A ejhle diarea

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence

Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence Aplikace umělé inteligence - seminář ING. PETR HÁJEK, PH.D. ÚSTAV SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKY

Více

Datový standard MZ ČR a NČLP v praxi, současný stav a další rozvoj (březen 2008) Miroslav Zámečník Katedra klinické biochemie, IPVZ Praha

Datový standard MZ ČR a NČLP v praxi, současný stav a další rozvoj (březen 2008) Miroslav Zámečník Katedra klinické biochemie, IPVZ Praha Datový standard MZ ČR a NČLP v praxi, současný stav a další rozvoj (březen 2008) Miroslav Zámečník Katedra klinické biochemie, IPVZ Praha DS a NČLP vývoj Vývoj započal v roce 1992 (zvažován EDIFACT, HL7,

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

VYUŽITÍ TEZAURU MESH PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ Adéla Jarolímková

VYUŽITÍ TEZAURU MESH PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ Adéla Jarolímková Adéla Jarolímková VYUŽITÍ TEZAURU MESH PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ Adéla Jarolímková Abstrakt Tezaurus MeSH (Medical Subject Headings) je řízený slovník biomedicínských pojmů, budovaný americkou

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Manuscriptorium v roce 2013

Manuscriptorium v roce 2013 Manuscriptorium v roce 2013 změny v uživatelském prostředí Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. 22.5.2013 Změny pracovního a vyhledávacího prostředí podněty a připomínky od uživatelů Manuscriptoria (MNS) nová

Více

Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím knihoven a informačních systémů

Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím knihoven a informačních systémů Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím knihoven a informačních systémů PhDr. Helena Bouzková, NLK PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., NLK Ing. Martin Zeman, MZ ČR Proč knihovny? Zdroj: https://www.knihovny.cz

Více

Regionální zdravotnické integrační projekty a co je ovlivňuje. Martin Zubek

Regionální zdravotnické integrační projekty a co je ovlivňuje. Martin Zubek Regionální zdravotnické integrační projekty a co je ovlivňuje Martin Zubek Revoluce ve zdravotnické informatice Strategická platforma pro informatiku ve zdravotnictví Vyřešte problém péče vs. náklady Získejte

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

Aplikace klasických a moderních ontologií při tvorbě znalostních bází lékařských algoritmů

Aplikace klasických a moderních ontologií při tvorbě znalostních bází lékařských algoritmů Aplikace klasických a moderních ontologií při tvorbě znalostních bází lékařských algoritmů Adéla Jarolímková CESNET, z.s.p.o., Praha ajarolimkova@seznam.cz Petr Lesný petr.lesny@lfmotol.cuni.cz Kryštof

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health Martin Pavlík Růst nároků na IT Stárnoucí populace Rostoucí náklady Nedostatek pracovníků Větší nároky na IT Izolovaná datová sila Pacientská

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Soutěž o návrh Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví

Soutěž o návrh Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Soutěž o návrh Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Stránka 1 z 72 Obsah 1 Shrnutí... 6 2 Mapování stávajícího stavu systémů vycházejících z principů elektronizace zdravotnictví... 8 2.1 Představení

Více

7 Další. úlohy analýzy řeči i a metody

7 Další. úlohy analýzy řeči i a metody Pokročilé metody rozpoznávánířeči Přednáška 7 Další úlohy analýzy řeči i a metody jejich řešení Výsledky rozpoznávání (slovník k 413k) frantisek_vlas 91.92( 90.18) [H= 796, D= 10, S= 60, I= 15, N=866,

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 35.240.60; 03.220.20 Elektronický výběr poplatků (EFC) Architektura systému

Více

Petr Lesný, Kryštof Slabý, Tomáš Holeček, Jan Vejvalka. Doménové ontologie, Biomedicínské algoritmy, Sémantika, Medicína založená

Petr Lesný, Kryštof Slabý, Tomáš Holeček, Jan Vejvalka. Doménové ontologie, Biomedicínské algoritmy, Sémantika, Medicína založená APLIKACE KLASICKÝCH A MODERNÍCH ONTOLOGIÍ PŘI TVROBĚ ZNALOSTNÍCH BÁZÍ LÉKAŘSKÝCH PROGRAMŮ Petr Lesný, Kryštof Slabý, Tomáš Holeček, Jan Vejvalka Anotace Algoritmy a doporučené postupy jsou uznávanou součástí

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR?

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam 11. 10. 2012 Lékařský dům Daniel Krsička 1 Agenda Aktuální cíle a požadavky na elektronické

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní a cestovní informace (TTI) TTI ČSN P CEN předávané

Více

Základní práce v souborovém manažeru

Základní práce v souborovém manažeru Základní práce v souborovém manažeru 18-20-M/01 Informační technologie Základní pojmy a prostředky pro programování webových stránek Zvládnutí nástrojů typických pro programování webových aplikací Základní

Více

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34. Úvod do CSS Tematický okruh (ŠVP) CSS1 Vysvětlení úlohy CSS při programování www stránek Úvod do CSS VY_32_INOVACE_01_02_01 Vytvořeno září 2012 Materiál slouží k podpoře výuky programování webových aplikací

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Agenda Přínosy a problémy elektronizace zdravotních záznamů Standardy a normy Jak na elektronické záznamy Shrnutí

Více

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě,

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě, Částka 133 Sbírka zákonů č. 357 / 2012 Strana 4733 357 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2012 o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem

Více

Dolování z textu. Martin Vítek

Dolování z textu. Martin Vítek Dolování z textu Martin Vítek Proč dolovat z textu Obrovské množství materiálu v nestrukturované textové podobě knihy časopisy vědeckéčlánky sborníky konferencí internetové diskuse Proč dolovat z textu

Více

Vědecká literatura a database

Vědecká literatura a database Vědecká literatura a database Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje 1 Primární informační zdroje Zveřejňování výsledků tvůrčí činnosti

Více

Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky. Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky. Ing. Jan Ministr, Ph.D. Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky Ing. Jan Ministr, Ph.D. I. Úvod Agenda II. Customer Intelligence (CI),zpracování dat z Internetu III. Analýza obsahu IV.

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Uživatelská příručka pro webové hlášení

Uživatelská příručka pro webové hlášení Ochrana zdraví pacientů Tato uživatelská příručka pro webové hlášení obsahuje informace o datových prvcích, rozvržení, interpretaci a funkcích webového hlášení. 1. Datové prvky... 2 2. Další podrobnosti

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Mornstein V., Vlk D., Bourek A.

Mornstein V., Vlk D., Bourek A. Mornstein V., Vlk D., Bourek A. Lékařská informatika a e-learning na Biofyzikálním ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Medical informatics and e learning at the Department of Medical Biophysics,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií Institut biostatistiky a analýz MU Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií 1 O IBA hlavní oblasti zájmu Faculty of Science, Masaryk University Faculty of Medicine, Masaryk University Analýza

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A VIDITELNÝ

ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A VIDITELNÝ ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A VIDITELNÝ Michal Opatřil Jakub Pyszko ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 1 O co jde..? Jedná se o prakticky ověřené řešení elektronizace provozu zdravotnického

Více

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod. 2. Nástroje pro tvorbu a správu dotazníků

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod. 2. Nástroje pro tvorbu a správu dotazníků SOFTWARE PRO ZPRACOVÁNÍ A SBĚR DAT V DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI SOFTWARE PRO ZPRACOVÁNÍ A SBĚR DAT V DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI Slávka Vítečková, Radim Krupička, Zoltán Szabó, Hana Vaňková, Martina

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Soutěž o návrh Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví

Soutěž o návrh Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Soutěž o návrh Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 1 Shrnutí... 4 2 Mapování stávajícího stavu systémů vycházejících z principů elektronizace zdravotnictví... 6 2.1 Představení systému zdravotnictví

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka Zborníková ČJL - Tvarosloví Slovní druhy číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf,, ) 1. Slovní druhy - přehled, opakování učiva

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Nový obor - počítače v medicíně a biologii

Nový obor - počítače v medicíně a biologii Nový obor - počítače v medicíně a biologii Proč je management informací ústřední otázkou v biomedicínském výzkumu a v klinické praxi? Co jsou integrovaná prostředí managementu informací a jak by mohla

Více

Logický datový model VF XML DTM DMVS

Logický datový model VF XML DTM DMVS Logický datový model VF XML DTM DMVS Verze 1.1 VF XML DTM DMVS Objednatel Plzeňský kraj Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Zlínský kraj Kraj Vysočina Liberecký kraj Karlovarský kraj Statutární

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu Laboratoř sportovní motoriky Posudek oponenta diplomové práce Název diplomové práce: Tělesné složení u pacientů s diagnózou idiopatické zánětlivé myopatie

Více

Jak na Medline efektivně

Jak na Medline efektivně Univerzita Karlova v Praze Jak na Medline efektivně MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. Ústav vědeckých informací, UK 2.LF Ústav výpočetní techniky UK Seminář Informační medicínské zdroje a způsoby vyhledávání

Více

E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES

E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES Jitka Feberová, Jan Polášek, Pavel Kasal jitka.feberova@lfmotol.cuni.cz, jan.polasek@cuni.cz, pavel.kasal@lfmotol.cuni.cz ANOTACE

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

(1) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08. Evidence pacienta od vstupu do nemocnice po propuštění

(1) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08. Evidence pacienta od vstupu do nemocnice po propuštění Evidence pacienta od vstupu do nemocnice po propuštění Příjem pacienta Po přihlášení uživatele je CareCenter nastaveno pro práci s daty pacienta s aktuální epizodou. Zavřete tabulku pro výběr dat pacienta

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

Informační boom (nejen) ve zdravotnictví - požadavky na vyhledávání relevantních informací na základě principů evidence based medicine

Informační boom (nejen) ve zdravotnictví - požadavky na vyhledávání relevantních informací na základě principů evidence based medicine Informační boom (nejen) ve zdravotnictví - požadavky na vyhledávání relevantních informací na základě principů evidence based medicine Daniel Hodyc 19. 3. 2014 Zdroje informací a jejich vyhledávání Informační

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Pohled klinika na standardizaci a využití vzájemných vazeb strukturovaných medikací, diagnóz a chirurgických výkonů u hospitalizovaného pacienta

Pohled klinika na standardizaci a využití vzájemných vazeb strukturovaných medikací, diagnóz a chirurgických výkonů u hospitalizovaného pacienta Pohled klinika na standardizaci a využití vzájemných vazeb strukturovaných medikací, diagnóz a chirurgických výkonů u hospitalizovaného pacienta MUDr. Dušan Schmidt, primář I. chirurgické kliniky VFN v

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více