1. Úvod Údaje o zadání a hlavních cílech řešení Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11"

Transkript

1

2 Obsah str. 1. Úvod Údaje o zadání a hlavních cílech řešení Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska

3 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení Územní studie řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové ochraně obcí na řece Desné, Velké Losiny (dále jen územní studie) byla zpracována na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem, Olomouckým krajem a zpracovatelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. dne Hlavním cílem územní studie bylo zpracování návrhu optimální polohy dopravního koridoru pro přeložku silnice I/44 a návrhu umístění vodních nádrží suchých poldrů Velké Losiny, které umožní zadržení objemu 2,9 mil. m 3 při stoleté vodě. 1.2 Postup práce Práce na územní studii byly zahájeny v květnu V průběhu prací bylo navržené řešení projednáno na následujících výrobních výborech a pracovních schůzkách: Pracovní výrobní výbor konaný dne na Krajském úřadě v Olomouci Dne se konalo první pracovní jednání pořizovatele a zpracovatele územní studie, na které zpracovatelé předložili šest pracovních variant řešení přeložky silnice I/44 a návrhu poldrů. Závěrem jednání bylo dohodnuto, že zpracovatel dopracuje předložené pracovní verze a pořizovatel svolá oficiální výrobní výbor za účasti příslušných dotčených orgánů k projednání řešené problematiky. 1. výrobní výbor konaný dne na Krajském úřadě v Olomouci Dne se konal na Krajském úřadu Olomouckého kraje výrobní výbor k územní studii za účasti zástupců pořizovatele, zpracovatele, Krajského úřadu Olomouckého kraje, Městského úřadu Šumperk, Povodí Moravy, s.p., Obce Rapotín, Svazku obcí údolí Desné a Pöyry Environment a.s., Brno. Zpracovatelé představili šest variant řešení přeložky silnice I/44 a návrh umístění suchých poldrů na území obce Velké Losiny. Pořizovatel seznámil přítomné se stanoviskem Ministerstva dopravy ČR, které požaduje maximální zachování trasy silnice I/44 dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK); z předložených šesti variant řešení přeložky silnice I/44 preferuje Ministerstvo dopravy variantu č. 4 v kombinaci s variantou č. 5 s tím, že přeložka by měla být vedena po hrázovém tělese poldru. Zástupci Povodí Moravy s.p. vyslovili souhlas s vybudováním širší hráze poldru, která by byla využita i pro stavbu přeložky silnice I/44. Pro umístění suchých poldrů podporuje Povodí Moravy lokalitu pod Velkýmu Losinami, dva severní poldry by mohly zůstat jako územní rezerva. Povodí Moravy požaduje zpracování další varianty přeložky s umístěním suchého poldru pod Velkými Losinami, přičemž hráz poldru by bylo možno zalesnit a využít jako protihlukovou bariéru a poldr využívat i jako vodní nádrž pro sportovně rekreační aktivity. Na závěr jednání bylo dohodnuto, že zpracovatel vyhotoví další variantu řešení variantu č. 7, která bude následně předložena k vyjádření obci Velké Losiny. 1

4 Pracovní jednání konané dne na Obecním úřadě ve Velkých Losinách Dne se konalo na Obecním úřadě ve Velkých Losinách pracovní jednání za účasti zástupců pořizovatele územní studie a zástupců Obce Velké Losiny. Zástupci obce byli seznámeni se všemi variantami řešení; s prozatím poslední variantou, variantou č. 7, která byla navržena na základě požadavků Ministerstva dopravy ČR a Povodí Moravy, s.p. a která by umožnila využití tzv. dolního poldru (poldru pod Velkými Losinami) i jako nádrže pro sportovně rekreační aktivity, byl vysloven souhlas za podmínky určitých kompenzací pro obec. Dále byl vznesen požadavek na úpravu trasy přeložky varianty č. 7 tak, aby v místě horního poldru přešla do trasy varianty č. 2 z důvodu větší vzdálenosti od zástavby. Závěrem bylo dohodnuto, že zpracovatel upraví řešení dle výše uvedeného požadavku a že dopracuje vizualizaci navrženého řešení, která bude předložena Obci Velké Losiny jako podklad pro projednání s veřejností. Pracovní jednání konané dne na Obecním úřadě ve Velkých Losinách Dne se konalo další pracovní jednání na Obecním úřadě ve Velkých Losinách za účasti zástupce pořizovatele a zástupců Obce Velké Losiny. Na jednání byla předložena upravená varianta č. 7, včetně podélných řezů přeložky a podrobného popisu navržených poldrů, přičemž poldr pod Velkými Losinami je řešen se stálým nadržením a s možností rekreačního a sportovního využití. Obci byla nabídnuta možnost zpracování podrobnější studie využití území dolního poldru. Zástupci obce upozornili na možné problémy navrženého řešení (hluk z dopravy, nutnost přeložek sítí technické infrastruktury, procházejících územím poldru, problematika vlastnických vztahů). Závěrem bylo dohodnuto, že Obci Velké Losiny bude zaslána k vyjádření definitivní verze varianty č. 7 včetně vizualizace. 2. výrobní výbor konaný dne na Krajském úřadě v Olomouci Na tomto výrobním výboru bylo představeno rozpracované řešení územní studie po úpravách provedených na základě závěrů 1. výrobního výboru ze dne a požadavků Obce Velké Losiny. Zpracovatel seznámil přítomné s variantou č. 7 řešení, která vznikla kombinací původní varianty č. 1 a č. 4. Varianta č. 7 navrhuje jeden poldr nad obec Velké Losiny (tzv. horní poldr), druhý poldr pod obec Velké Losiny (tzv. dolní poldr). Dolní poldr je navržen se stálým nadržením vodní plochou, která může být využita pro rekreaci. Návrh vyžaduje koordinaci výstavby poldrů s výstavbou přeložky silnice I/44, protože silnice je vedena po tělese hráze poldru. Na základě požadavku Ministerstva dopravy ČR zpracovatel prověřil možnost rozdělení výstavby přeložky do dvou etap, a to I. etapa úsek Petrov nad Desnou Filipová, II. etapa Filipová Kouty nad Desnou. K předloženému řešení byly vzneseny následující náměty a připomínky: Ředitelství silnic a dálnic ČR: - přeložka silnice I/44 v čtyřpruhovém uspořádání bude končit v Petrově nad Desnou, dále bude pokračovat jako dvojpruh v parametrech S 9,5 - je nutno dořešit napojení dotčených komunikací (např. napojení Maršíkova, připojení silnice III/4502) - je nutno posoudit napojení obcí Velké Losiny a Loučná nad Desnou na přeložku z ekonomického hlediska (prověřit nezbytný počet napojení). 2

5 Obec Velké Losiny: - realizace poldrů nesmí způsobit problémy ve Velkých Losinách nebezpečí hrozí u Filipové, kde bylo území postiženo povodní v r. 1997; je nutno zabránit tomu, aby hráz poldru a těleso přeložky navedly vodu do obce řešením by byla ochranná hráz - obec požaduje předložit detailní technické řešení, zejména návrh protihlukových stěn, návrh přístupu do území dolního poldru a návrh možného využití území dolního poldru - obec požaduje zpracování vizualizace, která bude jedním z podkladů pro širokou diskuzi s veřejností; s ohledem na význam záměru a jeho nadmístní význam je třeba jej řešit také na politické úrovni - upozorňuje na složité vlastnické vztahy v území poldrů - požaduje řešit poldry buď jako suché nebo jako mokré, nikoliv jako polosuché. Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk: - konstatuje, že poldry jsou nezbytné pro protipovodňovou ochranu Šumperka a Rapotína - upozorňuje, že předložené řešení varianty č. 7 zčásti neodpovídá výsledkům předchozího jednání (návrh dolního poldru je v jiné poloze) - upozorňuje na technické řešení mokrého poldru, souhlasí s horním suchým poldrem - požaduje předání výsledné varianty společnosti Pöyry Environment a.s. k dopracování jejich studie protipovodňových opatření. Z jednání 2. výrobního výboru vyplynuly následující závěry: - bude dopracováno plošné a prostorové řešení napojení stávající komunikační sítě včetně napojení Velkých Losin, Filipové, Maršíkova a Loučné nad Desnou - bude dopracováno posouzení hluku z dopravy - u horního poldru bude navržena ochranná hráz podél železniční trati pro ochranu před povodňovou vlnou postupující od Loučné nad Desnou - řešení územní studie bude dopracováno tak, že horní poldr bude navržen jako suchý, dolní poldr s trvalým nadržením a s možností sportovně rekreačního využití (s vazbou na Lázně Velké Losiny); bude dořešen přístup od Velkých Losin do území horního i dolního poldru (za přeložkou). Pracovní jednání konané dne na Krajském úřadě Olomouckého kraje se zástupci Obce Loučná nad Desnou Obec Loučná nad Desnou nesouhlasí s navrženým řešením přeložky silnice I/44 a požaduje: - napojení obce na přeložku dle platného územního plánu - respektovat navrženou rekreační plochu dle platného územního plánu. 3

6 Pracovní jednání konané dne na Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, Olomouc Jednání se zúčastnili zástupci pořizovatele a zástupci Povodí Moravy, s.p. a dohodli se na následujícím: - bude prověřen rozsah stávajících vedení sítí technické infrastruktury, dotčených návrhem poldrů a přeložky silnice I/44; tyto úseky budou navrženy k přeložení, projednány s jejich správci a výsledné řešení bude zapracováno do územní studie - pro Povodí Moravy, s.p. je limitující retenční prostor obou poldrů 3 mil. m 3, výhodnější by bylo umístění dolního poldru blíž k zástavbě Velkých Losin, s hrází pod náhonem papírny; toto řešení je však pro obec Velké Losiny nepřijatelné - technicky možné a administrativně jednodušší by bylo oddělení hráze poldru a tělesa přeložky - změna trasy koridoru pro přeložku silnice I/44 dle požadavků Obce Loučná nad Desnou je možná, horní poldr se může plošně zvětšit a zároveň bude řešena ochrana proti přelivu pod Loučnou nad Desnou směrem na Velké Losiny. Pracovní jednání konané dne na Krajském úřadě Olomouckého kraje Jednání se zúčastnili zástupci pořizovatele a zástupci Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR a dohodli se na následujícím: - trasu přeložky je možno vést na hrázi i pod hrází poldru; při vedení komunikace na hrázi je hluk z dopravy v bezprostředním okolí nižší (šíří se pod úhlem 45 ); je nutno dodržet parametr pro stoupání 4 % - I. etapa bude ukončena u hřbitova ve Velkých Losinách, kde je nutno dořešit napojení na stávající silnici I/44; přeložka bude úrovňově napojena na silniciiii/4504 Velké Losiny Maršíkov a dále na stávající I/44; při řešení křižovatky je třeba respektovat železniční trať - Územní studie bude po projednání jedním z podkladů pro Aktualizaci č. 2 ZÚR OK a v rámci ní bude navržené řešení posouzeno z hlediska SEA a NATURA Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne Ředitelství silnic a dálnic ČR nesouhlasí s navrženou trasou přeložky v místě křížení s železniční tratí, tj. s navrženým provizorním napojením přeložky na stávající silnici I/44. Důvodem je skutečnost, že dle ustanovení ČSN Projektování silnic a dálnic se musí křížení silnic a dálnic s dráhami řešit zásadně mimoúrovňově. ŘSD proto navrhuje úpravu navrženého napojení tak, že přeložka bude ukončena na silnici III/4504 křižovatkou ve tvaru T a prostřednictvím této silnice se převede do stávající I/44 s případnou úpravou křižovatky I/44xIII/0446xIII/ výrobní výbor konaný dne na Krajském úřadě v Olomouci Na tomto výrobním výboru bylo představeno výsledné řešení územní studie po všech provedených úpravách, zejména řešení přeložek inženýrských sítí, rozdělení realizace přeložky silnice I/44 na etapy a napojení těchto etap na stávající komunikační síť. V I. etapě bude přeložka ukončena u hřbitova ve Velkých Losinách, II. etapu představuje úsek Velké Losiny, hřbitov Kouty nad Desnou. 4

7 Zároveň bylo znovu zdůrazněno, že území pod Velkými Losinami je z geomorfologického hlediska posledním místem na toku Desné, kde lze poldry pro zajištění ochrany měst a obcí níže po toku ještě umístit. Na jednání bylo dohodnuto: - etapizace přeložky I. etapa bude ukončena u hřbitova ve Velkých Losinách, II. etapa bude zahrnovat úsek od hřbitova do Koutů nad Desnou; u hřbitova bude navrženo provizorní napojení přeložky prostřednictvím silnice III/4504 (křižovatka tvaru T) na stávající I/44 s případnou úpravou křižovatky I/44xIII/0446xIII/4504; stávající železniční přejezd nebude dotčen - další napojení Velkých Losin bude u zámku - napojení Loučné nad Desnou (II. etapa) je řešeno ve střední části obce a v Koutech nad Desnou - poloha přeložky u Filipové bude navržena v souladu s platným územním plánem obce Loučná nad desnou i s původní studií přeložky společnosti Mott Mc Donald - navržené řešení vyvolá drobné úpravy vymezení územního systému ekologické stability - u dolního poldru budou tělesa přeložky a hráze na sebe navazovat, ale budou řešena samostatně; přeložka bude navržena na úpatí hráze poldru, výška hráze bude cca 12 m, zátopa může být využita pro rekreační účely - u horního poldru bude přeložka řešena na koruně hráze, výška hráze bude cca 11 m - nad horním poldrem bude nad přeložkou silnice I/44 navržena hráz proti obtoku, která zamezí možnému zaplavení Velkých Losin - retenční objem obou poldrů bude cca 3,18 mil. m 3, což odpovídá požadované kapacitě - profil navržené přeložky bude S 9,5 - bude navržena přeložka páteřní trasy VTL plynovodu DN 300, PN 40 Šumperk Červenohorské sedlo ( ), a to do souběhu s železniční tratí - bude navržena přeložka vodovodního řadu DN 426 z úpravny vody Kouty nad Desnou do vodojemu Petrov 650 m 3, a to v souběhu s přeložkou VTL plynovodu; v části poldru bez stálého nadržení není nezbytné vodovod překládat - v prostoru horního poldru budou navrženy přeložky jednoduchého vedení nadřazené soustavy 400 kv ZVN 457 Krasíkov Dlouhé Stráně, dvojitého nadzemního vedení distribuční soustavy 22 kv VN Šumperk Jeseník a jednoduchého distribučního vedení 22 kv VN 339; je možno akceptovat umístění sloupů v zátopě. Po dopracování bude územní studie předložena voleným orgánům kraje, Obci Velké Losiny, příp. i Ministerstvu zemědělství ČR k projednání. Následně bude podkladem pro zapracování do 2. aktualizace ZÚR OK a do územních plánů dotčených obcí, a to jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření s možností zásahu do vlastnických práv. 5

8 Pracovní jednání konané dne na Drážním úřadě Olomouc Jednání se zúčastnili zástupci pořizovatele a zástupci Drážního úřadu Olomouc a dohodli se na následujícím: - předložené řešení poloha hráze a přeložky silnice I/44 souběžně s železniční tratí je možné - křížení silnice III/4504 s železniční tratí u hřbitova ve Velkých Losinách nebude řešením dotčeno; v I. etapě zůstane stávající úrovňové křížení, ve II. etapě bude řešen nadjezd přeložky silnice I/44 nad tratí - vzdálenost křižovatky I. etapy přeložky s silnicí III/4504 (křižovatka tvaru T) bude min. 30 m od stávajícího železničního přejezdu. Pracovní jednání konané dne na Obecním úřadě Velké Losiny Na jednání bylo zástupcům Obce Velké Losiny předloženo výsledné řešení územní studie a bylo dohodnuto následující: - do územní studie bude zapracován návrh protihlukovách opatření - pro napojení silnice III/4504 na stávající I/44 bude prověřena možnost realizace okružní křižovatky - v souvislosti s návrhem okružní křižovatky bude řešena podrobněji oblast okolí hřbitova (řešení přístupu a parkování pro hřbitov, přístup k železniční zastávce, příjezd na pozemky SEMPRY). Pracovní jednání konané dne v sídle Urbanistického střediska Ostrava, s.r.o. Na jednání byly dohodnuty závěrečné úpravy územní studie a požadavky na dopracování čistopisu: - do územní studie bude zapracován návrh okružní křižovatky ve Velkých Losinách u hřbitova, včetně návrhu vjezdu na hřbitov a nových parkovacích míst pro hřbitov a včetně zajištění přístupu k železniční zastávce pro pěší a cyklisty - napojení obce Velké Losiny u zámku bude řešeno úrovňovým přejezdem se zabezpečením - přeložka bude napojena na stávající I/44 také v Rapotíně (v souladu s rozpracovaným Územním plánem Petrov nad Desnou a se ZÚR OK) - zpracovatel dopracuje návrh protihlukových opatření - návrh přeložky vedení VN bude upraven tak, aby nedocházelo k pravoúhlému zalomení - zpracovatel dopracuje podrobnější řešení využití území dolního poldru a vizualizaci. Pracovní jednání konané dne v KKC Rapotín Předmětem jednání byla prezentace protipovodňových opatření na řece Desné; pro dokončení územní studie nebyly vzneseny žádné požadavky. 6

9 Pracovní jednání konané dne v sídle společnosti EKOMONTAS, s.r.o., Olomouc Předmětem jednání bylo posouzení navrhovaných přeložek dvojitého vedení VN; pro dokončení územní studie nebyly vzneseny žádné požadavky. Pracovní jednání konané dne v Ostravě Na jednání za účasti zástupců pořizovatele a zpracovatele byly dohodnuty závěrečné úpravy a dokončení územní studie: - zpracovatel provede úpravu návrhu přeložky vedení VVN 400 kv a 22 kv - bude dopracováno detailní řešení prostoru hřbitova ve Velkých Losinách v měř. 1 : bude navržena cyklostezka v okolí dolního poldru. Pracovní jednání konané dne v sídle společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zábřeh Předmětem jednání zástupců pořizovatele se zástupci společnosti Zábřeh EC služby, s.r.o. bylo projednání upraveného řešení přeložky vedení VN ; pro dokončení územní studie nebyly vzneseny žádné požadavky. Pracovní jednání konané dne na Obecním úřadě ve Velkých Losinách Zástupcům obce Velké Losiny byl předán čistopis územní studie k vyložení a přípravě veřejného projednání. Veřejné projednání konané dne ve Velkých Losinách Účelem veřejného projednání byla prezentace výsledků řešení územní studie veřejnosti a diskuze nad navrženým řešením za účasti zástupců pořizovatele a zpracovatele, zástupců Obce Velké Losiny a Obce Rapotín. Zpracovatelé územní studie představili přítomným navržené výsledné řešení přeložky silnice I/44 a dvou poldrů. V diskuzi byly zodpovězeny dotazy přítomných a bylo dohodnuto, že písemné připomínky ke studii je možno podat do Závěrečné shrnutí pořizovatele: V rámci zpracovávání územní studie byla prověřována celá řada variant. Výsledná varianta vychází z požadavků vyplývajících z jednání jak s dotčenými obcemi, tak především s dotčenými orgány (především Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno, Povodí Moravy, s.p., orgány ochrany přírody ). Navržené řešení musí zajistit technické parametry přeložky silnice I/44 i poldrů a zároveň musí respektovat jejich návaznost na železnici a na přírodní prvky ÚSES a musí umožnit etapizaci výstavby a přeložky sítí technické infrastruktury. Návrh řešení vycházel z požadavků, které vyplynuly z projednávání původního řešení poldrů (studie proveditelnosti společnosti Pöyry Environment, a.s. z r. 2009), tedy zejména z požadavků na umístění poldrů co nejdál od obce zástavby obce Velké Losiny. Pro možnost umístění poldrů byl prověřen celý územní profil mezi Velkými Losinami a Maršíkovem včet- 7

10 ně vazeb komunikačního napojení na Loučnou nad Desnou u Filipové. Bylo zdůrazněno, že řešení přeložky silnice I/44 v přímé vazbě na poldry může mít větší šanci na urychlení realizace obchvatu Velkých Losin. Dále bylo přislíbeno doplnění textu územní studie o podrobnější zdůvodnění, proč nebylo možno ponechat trasu přeložky silnice I/44 v současném koridoru, který je vymezen v ZÚR OK. Projednaná územní studie se stane podkladem pro 2. aktualizaci ZÚR OK, v rámci pořizování 2. aktualizace se bude konat další samostatné projednání, ke kterému může každá obec i investor podat námitky a občané připomínky. K vydaným ZÚR OK se lze v případě nesouhlasu s vypořádáním námitek obrátit na soud a požádat o přezkum. Závěrečné jednání konané dne na Obecním úřadě ve Velkých Losinách Předmětem jednání bylo zhodnocení veřejného projednání územní studie, prodiskutování připomínek a stanovení dalšího postupu s těmito závěry: - písemné připomínky občanů k řešení územní studie nebyly do podány - zpracovatel doplní do textové části odůvodnění výsledné varianty, hlavně ve vztahu k připomínkám pana Michálka (viz záznam z veřejného projednání) - pořizovatel bude informovat o dokončení studie a výsledku řešení Ing. Symerského, 2. náměstka hejtmana Olomouckého kraje a předá územní studii Povodí Moravy, s.p., Ředitelství silnic a dálnic ČR a příslušným odborům Krajského úřadu Olomouckého kraje k dalšímu řešení - územní studie bude předána rovněž dalším relevantním subjektům (Svazek obcí údolí Desné, ORP Šumperk ). 8

11 2. VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ STUDIE Důvodem pro pořízení územní studie byla potřeba dořešit ve vzájemných souvislostech možnosti budoucí realizace protipovodňových opatření a staveb v povodí řeky Desné včetně vazeb na navrhovanou přeložku silnice I/44 a v návaznosti na další limity využití území. Účelem pořízení územní studie bylo na základě prověření územních možností řešit uspořádání území tak, aby záměry byly vzájemně koordinovány, aby nedocházelo ke kolizím se zastavěným územím obcí a zastavitelnými plochami, aby byly v maximální možné míře respektovány limity využití území a aby byly do budoucna vytvořeny územní jistoty pro možnost realizace jednotlivých záměrů. Hlavním cílem územní studie bylo zpracování návrhu optimální polohy dopravního koridoru pro přeložku silnice I/44 a návrhu umístění vodních nádrží suchých poldrů Velké Losiny, které umožní zadržení objemu 2,9 mil. m 3 při stoleté vodě. Při povodni v červenci 1997 bylo údolí řeky Desné postiženo rozsáhlými záplavami, při nichž došlo ke značným materiálním škodám jak na vlastním vodním toku Desné, tak zejména na zástavbě města Šumperku a okolních obcí podél toku včetně ekologických škod. V roce 1998 proto společnost Aquatis, a.s. vypracovala první etapu studií protipovodňových opatření na řece Moravě s názvem Generel protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy. V roce 2009 firma Pöyry Environment a.s. vypracovala studii proveditelnosti protipovodňových opatření s názvem Protipovodňová opatření obcí na řece Desné v úseku Šumperk Maršíkov, která navazuje na výše zmíněnou studii z roku V této studii již bylo podrobněji zpracováno řešení snižování povodňových průtoků na řece Desné a jejím levobřežním přítoku Mertě. Navržená opatření, které mají při povodňovém průtoku Q 100 ochránit město Šumperk a obce podél vodních toků Desná a Merta, zahrnují rekonstrukce jezových objektů, revitalizace říčních koryt, rekonstrukce mostů a lávek a vybudování retenčních nádrží (poldrů). Poldry budou součástí vodohospodářské soustavy čtyř nádrží, která bude ovládat 41 % plochy povodí Desné (138,29 km 2 z 337,91 km 2 ) a bude tvořena stávající dolní nádrží PVE Dlouhé stráně, navrženým poldrem Sobotín a dvěma navrženými poldry na území obce Velké Losiny. Zatímco plocha pro vybudování poldru Sobotín je dlouhodobě územně hájena (byla obsažena již v ÚPN VÚC Jeseníky) a nadále se s ní počítá v územních plánech dotčených obcí i v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, návrh poldrů ve Velkých Losinách vnesl do území nový prvek, který není obsažen ani v Územním plánu obce Velké Losiny ani v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK). Poldry byly v uvedené studii proveditelnosti navrženy v lokalitě pod Velkými Losinami (poldry I. a II.), následně na základě nesouhlasu obce Velké Losiny bylo řešení upraveno a poldry byly navrženy v lokalitě nad Velkými Losinami (poldry III.a a IV.a). Při vzájemném porovnání studie protipovodňových opatření a ZÚR OK však vyšlo najevo, že navržené poldry jsou v kolizi s návrhem přeložky silnice I/44, která tímto územím prochází a je v nadřazených dokumentacích (ÚPN VÚC Jeseníky, ZÚR OK) dlouhodobě sledována. Vzhledem k tomu, že území pod Velkými Losinami je z geomorfologického hlediska posledním místem na toku Desné, kde lze poldry jako nezbytnou součást protipovodňové ochrany obcí a měst níže po toku umístit, je nezbytně nutné skloubit návrh přeložky silnice I/44 a návrh poldrů tak, aby bylo možno oba záměry realizovat (nebo přinejmenším pro ně hájit územní rezervy); tento úkol byl tedy předmětem řešení územní studie. 9

12 Pro návrh přeložky silnice I/44 a poldrů byly zásadní tyto výchozí požadavky: - navrhnout takové řešení přeložky silnice I/44, které umožní realizaci poldrů o min. objemu 2,9 mil m 3 vody - minimalizovat negativní dopady navrženého řešení na zástavbu obce Velké Losiny, zejména hluk z dopravy - nezasahovat do stávajících výrobích areálů severně silnice III/ omezit zásahy do území se zvýšenou ochranou přírody do ploch regionálních biocenter ÚSES 436 Kamenitý kopec a OK 13 U Filipové. Navržené řešení bylo v průběhu zpracování územní studie průběžně konzultováno a projednáváno se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Městského úřadu Šumperk, Povodí Moravy, s.p., Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Svazku obcí údolí Desné, Obce Rapotín, Obce Velké Losiny a Obce Loučná nad Desnou, se správci sítí technické infrastruktury (ČEZ Distribuce, a.s., Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., ČEPS, a.s. a RWE Distribuční služby, s.r.o.) a se společností Pöyry Environment a.s., Brno jako zpracovatelem návrhu protipovodňových opatření na řece Desné. Veškeré vznesené připomínky a stanoviska byly velmi pečlivě prověřeny a v drtivé většině případů zapracovány do výsledného řešení územní studie. Výsledný návrh řešení přeložky silnice I/44 a dvou poldrů na řece Desné je tedy nezbytným kompromisem mezi zájmy a požadavky dotčených orgánů a dotčených obcí (zejména obce Velké Losiny, která je návrhem nejvíce zasažena), přičemž hlavním cílem bylo nalezení takového řešení, které umožní jak realizaci přeložky, tak realizaci poldrů, které musí v případě povodně zachytit cca 3 mil m 3 vody. Zároveň bylo nutno dodržet příslušná ustanovení platných ČSN ( Projektování silnic a dálnic a Projektování křižovatek na pozemních komunikacích). Neméně důležitým kritériem pro výběr výsledného návrhu byla jeho reálnost a realizovatelnost v přijatelných ekonomických relacích. Tyto důvody vedly k odchýlení z koridoru vymezeného v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, kde se s výstavbou protipovodňových opatření, chránící zastavěná území podél toku Desné, neuvažovalo. Navržené varianty řešení následně prověřily, že zvolená poloha přeložky silnice I/44 nejlépe reflektuje výše uvedené požadavky a zároveň splňuje i podmínky z hlediska ochrany obyvatel před účinky hluku a vibrací. Nejbližší stavba související s bydlením je situována ve vzdálenosti cca 130 m od osy komunikace a výpočtem (dle metodiky pro výpočet hluku) bylo prověřeno, že příslušné hlukové limity v této vzdálenosti nebudou překračovány ani při cca dvojnásobném dopravním zatížení oproti zatížení prognózovanému pro r Vedení variant v koridoru dle ZÚR OK se ukázalo jako technicky možné, avšak z ekonomického hlediska, kdy by bylo nutné realizovat mostní estakádu ve složitých základových podmínkách v záplavovém území a chránit niveletu komunikace před zaplavením, jako velice finančně nákladné. Poloha komunikace podél levého břehu Desné, kdy by nebyly zasaženy plochy poldrů, byla vyloučena z důvodu velkého objemu zemních prací, zásahu do chráněných přírodních území (regionální biocentrum Kamenitý kopec) a problematického napojení Velkých Losin. 10

13 3. ZÁVĚR Územní studie řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové ochraně obcí na řece Desné, Velké Losiny navrhuje novou trasu přeložky silnice I/44 a umístění vodních nádrží suchých poldrů Velké Losiny, které umožní zadržení objemu cca 2,9 mil. m 3 při stoleté vodě. Závěry zpracované územní studie budou následně zapracovány do Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a do územních plánů dotčených obcí, a to jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření s možností zásahu do vlastnických práv. 11

14 Příloha Zápisy z jednání, stanoviska 12

Obsah textové části str.

Obsah textové části str. Obsah elaborátu Textová část Grafická část: 1. Problémový výkres 1 : 10000 2. Hlavní výkres 1 : 10000 3. Doprava 1 : 10000 Podélný profil 1 : 10000/1000 4. Studie rekreačního využití dolního poldru Velké

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje Důvodová zpráva: Olomoucký kraj si je vědom významu, náročnosti a složitosti přípravy a realizace jednotlivých opatření protipovodňové ochrany zejména suché nádrže Teplice a z tohoto důvodu se touto problematikou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Územní studie Rozvodna Hranice koordinace rozvojových záměrů

Územní studie Rozvodna Hranice koordinace rozvojových záměrů Územní studie Rozvodna Hranice koordinace rozvojových záměrů PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města Zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. Stránka 1 z 8 Úvod:

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl Vypracoval: Úřad městyse Radomyšl ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou úvod říjen 2013 O pořízení změny č. 1 územního plánu Radomyšl rozhodlo zastupitelstvo

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE ÚNOR 2013 Zadání na zpracování změny č. 2 územního plánu Štěnovice ve smyslu zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Ž A L K O V I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Ž A L K O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN ŽALKOVICE. ODŮVODNĚNÍ A/II TEXTOVÁ ČÁST 1 Ú Z E M N Í P L Á N Ž A L K O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí č.115/1,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru H R U Š K Y okr. Břeclav říjen 2010 Pořizovatel: Obecní úřad Hrušky Objednatel: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky Projektant:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y 11 2 ME DLEŠ ICE zemědělský areál (nízkopodlažní bytová výstavba) 11 3 MA R KOV ICE Vrchovská ulice

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY

Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY NÁVRH ZADÁNÍ LEDEN 2015 Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prochásková Irena, odborný pracovník úřadu územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ZÁŘÍ 2015 Pořizovatel: Městský úřad Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE Název kapitoly strana A) Důvody pro pořízení Územního plánu Dolní Domaslavice, údaje o podkladech 1 A.1) Důvody pro pořízení ÚP Dolní Domaslavice

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Vypracoval: Městský úřad Nová Včelnice ve spolupráci s oprávněnou osobou březen 2011 úvod Požadujeme prověřit odůvodněnost návrhů na změny s ohledem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Řevnice datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Libor Kvasnička otisk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. ÚDAJE O ÚZEMÍ Název dokumentace : ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PEKELCE 2 Místo : Lokalita Pekelce 2 Město : 767 01 Kroměříž Katastrální území : 588296 Kroměříž a 674991 Vážany u Kroměříže

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Město Smiřice Městský úřad Smiřice Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel: Urbanistický ateliér

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL MěÚ TANVALD ŽALUDA, projektová kancelář AUTORSKÝ KOLEKTIV ING. EDUARD ŽALUDA, ING. ARCH. MICHAL ČAPEK, ING. ARCH. ALENA ŠVANDELÍKOVÁ, ING. RENATA KAŠPÁRKOVÁ, ING. KRISTINA LEJKOVÁ,

Více

ZADÁNÍ. LOUČNÁ nad DESNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZADÁNÍ. LOUČNÁ nad DESNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUČNÁ nad DESNOU zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006

Více

Právní stav ÚP Krouna po vydání změny č.1 ÚP KROUNA. právní stav po vydání Změny č. 1 ÚP Krouna. z.č. 2 / 120 / 11 TEXTOVÁ ČÁST

Právní stav ÚP Krouna po vydání změny č.1 ÚP KROUNA. právní stav po vydání Změny č. 1 ÚP Krouna. z.č. 2 / 120 / 11 TEXTOVÁ ČÁST ÚP KROUNA právní stav po vydání Změny č. 1 ÚP Krouna z.č. 2 / 120 / 11 TEXTOVÁ ČÁST 1 SEZNAM PŘÍLOH A - Územní plán A1 - TEXTOVÁ ČÁST A2 - GRAFICKÁ ČÁST A2.1 výkres základního členění území 1 : 5 000 A2.2

Více

Studie přeložky silnice II/141 Číčenice

Studie přeložky silnice II/141 Číčenice Studie přeložky silnice II/141 Číčenice Územně plánovací podklad Zadavatel: : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Zhotovitel: Ing. Lumír Zenkl, ZESA Dopravně - inženýrská

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

Obsah II. odůvodnění územního plánu Postoloprty... 2

Obsah II. odůvodnění územního plánu Postoloprty... 2 Obsah II. odůvodnění územního plánu Postoloprty... 2 A) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem... 2 SOULAD

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L E N I C E - V E L E N I C E 1 4 8 4 7 1 2 3 Z Á K U P Y P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

05.03.2015/6674/2010/VÝST/Ný 9333/ZP/2015- Hy 30.03.2015. Odbor životního prostředí a zemědělství Helena Hyšková / 191 hhyskova@kr-kralovehradecky.

05.03.2015/6674/2010/VÝST/Ný 9333/ZP/2015- Hy 30.03.2015. Odbor životního prostředí a zemědělství Helena Hyšková / 191 hhyskova@kr-kralovehradecky. ; Městský úřad Náchod Odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 40 547 61 Náchod 05.03.2015/6674/2010/VÝST/Ný 9333/ZP/2015- Hy 30.03.2015 Odbor životního prostředí a zemědělství Helena Hyšková

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o

Více

Obec Sedlečko u Soběslavě

Obec Sedlečko u Soběslavě Obec Sedlečko u Soběslavě Zastupitelstvo obce Sedlečka u Soběslavě příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINEC

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINEC NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINEC Identifikační údaje: Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Určený zastupitel: Milan Moc, starosta městyse Křinec Etapa: návrh zadání Datum: 01/2016 Městský úřad Nymburk,

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů UZEMNI PLAN ZLATA zadání územního plánu říjen zab zadání upravené po '',,1/ projednání pořizovatg1*filfli úřad Brandýs nad r!.ll':.,.:l^ e-. Labem " '** +-qri;$$vaiu9tě$ova -ýe&vrs'lá,'-e "aa ' Zotx /

Více

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Spis: MUHO 12298/2015 ORM Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Z A D Á N Í Návrh zadání Územního plánu Dubňany zpracovaný k projednání dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více