SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU"

Transkript

1 SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU ÚZEMNÍ STUDIE III. FÁZE ČISTOPIS ČERVEN 2013

2 OBJEDNATEL: Město Semily Liberecký kraj POŘIZOVATEL: Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad oddělení územního plánování ZHOTOVITEL: SURPMO, a.s. Projektové středisko Hradec Králové Vedoucí Projektového střediska: Zástupce vedoucí: Ing. arch. Alena Koutová (odpovědný zástupce projektanta) Ing. arch. Miroslav Baťa PROJEKTANT KOLEKTIV ZHOTOVITELE Mgr. Vít Andrejs RNDr. František Bárta Ing. arch. Miroslav Baťa Vlastimil Kašpar Iva Koubová Ing. arch. Alena Koutová Vladimír Kraus Ing. Josef Smíšek Pavla Spišáková Ing. Lucie Teslíková Hurdálková Aleš Vondráček Ing. František Weisbauer Spolupráce urbanistická kompozice, struktura využití území - konzultace: Studio P Žďár nad Sázavou SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 2

3 OBSAH ELABORÁTU I.Textová část společný svazek s částí III. Vymezení řešené plochy 5 Analýza stávajícího stavu využívání území 6 Urbanistické a architektonické řešení 8 Kapacita území 12 Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 17 Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu 30 Koncepce inženýrských sítí 34 Koncepce zeleně 44 Návrh koncepce městského mobiliáře a dalšího drobného vybavení veřejných prostranství 46 Rozvaha o návaznosti významnějších investičních akcí plánovaných nebo realizovaných v nejbližším okolí, včetně skutečností, které je podmiňují 48 Návrhy variantního řešení vyvolávající změnu ÚP Semily 49 Návrhy variantního řešení vyvolávající změnu ÚP Semily - grafické vyjádření 51 II. Grafická část základní řešení 1. Hlavní urbanistický výkres 1 : Výkres 3D vizualizace architektonického řešení 1 : Výkres veřejné dopravní infrastruktury 1 : Výkres veřejné technické infrastruktury vodní hospodářství 1 : Výkres veřejné technické infrastruktury energetika a spoje 1 : Výkres širších vztahů 1 : Výkres majetkových poměrů 1 : a Architektonický návrh úprav parteru ulic situace 1 : b Architektonický návrh úprav parteru ulic pohledy, uliční profily 1 : 100 III. Dokladová část společný svazek s částí I. Vyjádření správců stěžejních inženýrských sítí 48 SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 3

4 I. TEXTOVÁ ČÁST SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 4

5 VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Umístění lokality: Město: Správní obvod stavebního úřadu: Správní obvod obce s rozšířenou působností: Okres: Kraj: katastrální území Semily západní část rozšířeného středu města zahrnující lokality US6 Podmoklice a US7 Ke Stadionu určené k prověření územní studií dle Územního plánu (dále jen ÚP ) Semily a rozšířené území zahrnující části ulic Družstevní, Ke Stadionu, Luční podél těchto ploch a prostor podél části ulice Nádražní od tělesa železniční dráhy na západě po tok řeky Jizery na východě SEMILY Semily Semily Semily Liberecký Nadmořská výška: m n. m. Svažitost terénu: východní svah 6,3 % - 7,4 % Rozloha lokality: 9, 896 ha Území určené k řešení Územní studií Podmoklice a Ke Stadionu (dále jen ÚS ) leží na západovýchodní spojnici železniční stanice Semily a autobusového nádraží Semily s historickou centrální částí města. Tato spojnice ulice Nádražní je významným dopravním koridorem, ve kterém se sbíhá jak vedení silniční dopravy na úrovni silnic II. a III. třídy, tak vedení turistických tras, cyklotrasy a významného pěšího propojení. Na západě hraničící prostor železniční stanice Semily a železniční dráhy vůbec jednoznačně uzavírá řešený prostor, stejně jako na východě řeka Jizera a stabilizovaný sportovní areál se stabilizovanou nábřežní zástavbou východní strany ulice Ke Stadionu a stabilizovanou vysokopodlažní zástavbou východní strany ulice Jižní. V severojižním směru vymezuje ÚP řešeným územím přeložku silnice II/292 od navrhované okružní křižovatky v ulici Nádražní (s ulicí Bořkovskou) po navrhovanou okružní křižovatku v ulici Brodská. V současné době je toto propojení vedeno ulicí Luční (mezi plochami US6 a US7). Řešené území je významně využíváno i k pěšímu a cyklistickému propojení obytných ploch v severní části města s jeho centrem a dopravními uzly veřejné hromadné dopravy. Stává se tak potenciálním prostorem významných křížení na území města, která vždy přitahují zájem investorů o budoucí využití jeho území. SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 5

6 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ V území, určeném k řešení Územní studií Podmoklice a Ke Stadionu, byly zjištěny tyto limity jeho využití a jejich nositelé v členění dle oborů: OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silnice II. třídy - silnice III. třídy - místní komunikace - ochranné pásmo železniční dráhy celostátní - ochranné pásmo železniční vlečky OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Zásobování elektrickou energií - elektrická stanice pro transformaci vysokého napětí na nízké napětí (VN/NN) včetně ochranného pásma - vedení elektrické energie vysokého napětí (VN) nadzemní včetně ochranného pásma - vedení elektrické energie vysokého napětí (VN) podzemní včetně ochranného pásma Zásobování vodou - vodovodní řad včetně ochranného pásma Zásobování plynem - nízkotlaký plynovod (NTL) včetně ochranného pásma - středotlaký plynovod (STL) včetně ochranného pásma Telekomunikace a radiokomunikace - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma - radioreléová trasa včetně ochranného pásma - telekomunikační vedení včetně ochranného pásma Zneškodňování odpadních vod - kanalizace jednotná včetně ochranného pásma Ochrana před nepříznivými hydrogeologickými jevy - záplavové území Q100 (vodní tok Jizera) - aktivní zóna záplavového území (vodní tok Jizera) - návrh záplavového území Q100 (vodní tok Oleška) - návrh aktivní zóny záplavového území (vodní tok Oleška) Odpadové hospodářství - zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 6

7 V území, určeném k řešení Územní studií Podmoklice a Ke Stadionu, byly zjištěny tyto přírodní, kulturní a civilizační hodnoty: HODNOTY PŘÍRODNÍ - zeleň vysoká - zeleň střední HODNOTY KULTURNÍ - architektonicky cenná stavba - kostel Čs. církve husitské, vila č.p objekt industriálního dědictví hlavní výrobní stavby bývalého areálu TOFA - území s archeologickými nálezy I. typu HODNOTY CIVILIZAČNÍ - plochy občanského vybavení - zastavitelné plochy - dopravní a technická infrastruktura, včetně turistických a cykloturistických tras V koncepci řešení ÚS je zohledněna prostorová, hmotová a funkční návaznost na okolní plochy, zejména na plochy vysokopodlažního bydlení mezi ulicemi Jižní a Luční a na plochy smíšené obytné a občanského vybavení - komerčních zařízení jižně od Nádražní ulice, které tvoří jižní stranu uvažovaného Podmoklického náměstí. S ohledem na výše uvedené skutečnosti byly v souladu se Zadáním Územní studie Podmoklice a Ke Stadionu a závěry Přípravných prací specifikovány tyto problémy k řešení: ne zcela ujasněná koncepce prostorové organizace území, nedostatečně podrobné vymezení veřejných prostranství včetně stanovení uličních profilů, nedostatečně podrobné řešení dopravy v klidu, potřeba koordinace veřejné zeleně (stromořadí) především s vedením technické infrastruktury, neujasnění prvků prostorové a architektonické regulace (stavební čára, uliční čára, výšková hladina zástavby, koeficient zastavitelnosti, koeficient ozelenění), absence přiměřeně podrobného řešení prostorové a hmotové návaznosti navrhované zástavby na současnou zástavbu, jak v řešeném území, tak v jeho okolí, absence přiměřeně podrobného řešení systému dopravní obsluhy, včetně nemotorové a pěší, absence přiměřeně podrobného řešení systémů technické infrastruktury, dosud chybějící vytipování nejcennějších solitérních jedinců a ploch zeleně jako základních stavebních kamenů pro dotvoření zelených linií a ploch, absence přiměřeně podrobného řešení systému doplňujících zelených ploch a jejich provázání s okolním prostorem, ne zcela ujasněná koncepce využití zelených ploch a jejich doplnění o funkční prvky. SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 7

8 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ US6 PODMOKLICE Platný ÚP v lokalitě vymezuje především plochy smíšené obytné na jižní straně podél ulice Nádražní a plochy smíšené výrobní na západní straně podél ulice Družstevní a tělesa železniční trati. Na západní straně v prostoru naproti železniční stanici je vymezena plocha dopravní infrastruktury dopravní vybavenost pro Dopravní terminál Semily. Celou lokalitu od severu k jihu protíná návrhová plocha dopravní infrastruktury plocha silniční dopravy, určená pro umístění přeložky silnice II/292. Na její východní straně jsou vymezeny plochy občanského vybavení komerčních zařízení. Celé území dotváří stabilizované plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury (kostel Čs. církve husitské, Katastrální úřad) a stabilizované i návrhové plochy veřejných prostranství, a to jak zeleně sídelní, tak s převahou zpevněných ploch. Územní studie v základním řešení respektuje umístění přeložky silnice II/292 propojení ulice Bořkovské a Brodské dle pravomocného územního rozhodnutí a umístění Dopravního terminálu Semily Autobusového nádraží dle pravomocného stavebního povolení. V bloku navazujícím na křižovatku ulic Nádražní a Luční se stanovuje využití smíšené obytné, a to jak v ploše stabilizované S22, tak v plochách chápaných jako přestavbové P35 či zastavitelné Z9, Z10. Tentýž způsob využití se stanovuje pro blok v sousedství křížení Nádražní ulice s přeložkou II/292 P29. V obou těchto blocích se předpokládá umístění komerčních zařízení v přízemí a bytů či kanceláří v dalších podlažích s tím, že hladina zástavby se navrhuje sladit do budoucna po obou stranách střední části Nádražní ulice na 3 nadzemní podlaží a podkroví, tedy se sklonitou střechou (sedlovou, polovalbovou či valbovou). Sleduje se tím jak vytvoření nových bytových jednotek, tak uspokojení poptávky po prostorech umožňujících tvorbu pracovních příležitostí především v terciéru. V severní části obou bloků se předpokládá umístění parkovacích a odstavných ploch pro vlastníky či nájemce staveb v nich. Mezi oběma bloky je v návaznosti na pěší tah ze severu ze sídliště vymezena plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch Z8, určená pro zklidnění, zpomalení a postupné rozptýlení pěších do prostoru střední části Nádražní ulice, a to v místech, kde partery sousedních budov nabízejí zřízení občerstvení, kaváren, cukráren či podobného občanského vybavení. V území mezi ulicí Jižní a přeložkou silnice II/292 se potvrzuje vymezení dvou ploch komerčních zařízení P8+P9 a P16+P17, které jsou obklopeny plochami veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch S7, Z2, P7 a P19 na severu přecházejícími do zeleně sídelní S6 a P6. Navrhuje se hladina zástavby 2 nadzemní podlaží nad úroveň přeložky silnice II/292, resp. 3 podlaží nad úroveň ulice Jižní s tím, že 1. podlaží z ulice Jižní je určeno pro garáže a odstavné plochy pro obyvatele přilehlé obytné zástavby. Zastřešení se uvažuje jak sklonité (sedlové, polovalbové či valbové), tak i ploché. Ve stěnách budov obrácených do veřejných prostranství se stanovuje min. 40% prosklení v poměrně pravidelném rozvržení. Do doby vzniku skutečné poptávky po komerčních plochách takového rozsahu se zde připouští zřízení parkovacích a odstavných ploch přístupných úrovňově z Jižní ulice s tím, že západní hranu těchto ploch se doporučuje zabezpečit opěrnými zdmi již v rámci stavby přeložky silnice II/292. V jižní části území západně přeložky II/292 se stabilizuje plocha komerčních zařízení S17 pro restauraci (U Námořníka) u navrhované okružní křižovatky a plocha kostela Čs. církve husitské (Sboru Dr. Karla Farského) S16. Východně od kostela téměř až po plochu parkoviště Z7 před domem navrženým na ploše smíšené obytné Z4 se vymezuje plocha veřejných prostranství zeleně sídelní P1 a P31 pro městský parčík. Jeho smyslem je odclonit negativní vlivy z ulice Nádražní od zástavby smíšené obytné, navržené severně, před bývalým areálem firmy TOFA, nabídnout prostor pro odpočinek mezi nádražím SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 8

9 a městským centrem a zároveň poskytnout důstojné prostředí okolním budovám. V objektech navržených v navazující ploše smíšené obytné Z4 se předpokládá umístění komerčních zařízení v přízemí a bytů v dalších podlažích. Navrhuje se hladina zástavby 3 nadzemní podlaží a podkroví, tedy se sklonitou střechou (sedlovou, polovalbovou či valbovou). Odsazení prvního z objektů od ulice Nádražní se navrhuje až na hranici zástavby dvou bloků smíšených obytných východně od přeložky silnice II/292, aby bylo zachováno dominantní působení stavby kostela Čs. církve husitské v pohledové ose celého Podmoklického náměstí. Takto vzniklá plocha je navržena k využití pro parkoviště, které by mělo sloužit nejen pro klienty komerčních zařízení v přízemí objektu, ale především pro návštěvníky akcí pořádaných v budově nedalekého kostela. Umístění parkovacích a odstavných ploch pro vlastníky či nájemce obou staveb smíšených obytných se předpokládá v ploše Z4 mezi nimi, parkoviště pro klienty restaurace U Námořníka je situováno severně od ní v ploše veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch Z3. Ve stabilizované ploše s rodinným domem S15 severně kostela se rovněž připouští cílové dosažení výškové hladiny 3 nadzemní podlaží. Severně navazující blok ploch smíšených výrobních stabilizovaných S12, S13 i přestavbových P12, P13, P14 je nadále uvažován pro tento způsob využití se zachováním současné hladiny zástavby, stejně jako obdobný blok severně plochy dopravní vybavenosti jižně od ulice Pekárenské S1, Z1 a P4. V plochách přestavbových se v těchto blocích uvažuje s hladinou zástavby 2 nadzemní podlaží s doporučením sklonitých střech (sedlových, polovalbových či valbových), avšak i s možností použití střech plochých. Ve stěnách budov obrácených do veřejných prostranství se stanovuje min. 40 % prosklení v poměrně pravidelném rozvržení. Parkování a odstavování vozidel se předpokládá v rámci jednotlivých areálů. Zachování a další posílení tohoto způsobu využití by mělo přispět k další tvorbě pracovních příležitostí v dostupné vzdálenosti od obytných ploch a tím k zachování a rozvoji zaměstnanosti v této části města, které je spádovou obcí s rozšířenou působností a historicky přirozeným centrem této oblasti. Ve stabilizované ploše veřejné infrastruktury S3, využité v současné době pro budovu Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj Katastrálního pracoviště Semily, bude nadále zachována současná hladina zástavby. Na plochách P3 a P5 jižně navazujících na navrhovanou plochu dopravní vybavenosti P10 se stanovuje využití pro zeleň sídelní, nabízející klidné a příjemné přírodní prostředí pro čekající uživatele dopravního terminálu. Příprava využití plochy dopravní vybavenosti P10 je v současnosti dotažena do úrovně již zmíněného pravomocného stavebního povolení pro Dopravní terminál Semily Autobusové nádraží. Dokumentace předpokládá přímé napojení na přeložku silnice II/292 - propojení ulice Bořkovské a Brodské. Součástí dokumentace je i bezbariérové pěší a cyklistické propojení podchodem pod železniční tratí s železniční stanicí Semily. Stabilizované a navrhované plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch zajišťují přímou dopravní dostupnost stabilizovaných a zastavitelných ploch místní komunikace (ulice Družstevní a Jižní, včetně jejího napojení na přeložku silnice II/292) a odstavování, resp. parkování. Dále pak jsou navrženy k zajištění pěší, resp. nemotorové prostupnosti chodníky a k pobytu obyvatel a návštěvníků této části města severně střední části Nádražní ulice v prostoru tzv. Podmoklického náměstí, kde je samostatně vymezena plocha dopravní vybavenosti P30 pro parkování klientů komerčních zařízení v přilehlých plochách smíšených obytných. Jejich součástí jsou i drobné enklávy doprovodné sídelní zeleně převážně s estetickou či izolační funkcí. US7 KE STADIONU Platný ÚP v jižní části lokality vymezuje stabilizovanou plochu smíšenou obytnou S27 v sousedství Nádražní ulice, při ulici Luční stabilizuje plochu občanského vybavení komerčního zařízení S26 a v prostoru mezi ní a ulicí Ke Stadionu vymezuje plochu přestavby P37 rovněž pro občanské vybavení komerční zařízení. SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 9

10 Územní studie v základním řešení plně respektuje vymezené plochy a pro ně stanovené způsoby využití, včetně podmínek prostorového uspořádání s tím, že v ploše přestavby je požadována hladina zástavby 2 nadzemní podlaží a podkroví, aby bylo zajištěno kvalitní prostorové působení ulice Ke Stadionu. Pro plochy komerčních zařízení se doplňuje podmínka realizace min. 40% prosklení v poměrně pravidelném rozvržení ve stěnách budov obrácených do veřejných prostranství. Parkování a odstavování vozidel se předpokládá v rámci jednotlivých ploch či staveb na nich s tím, že do plochy přestavby bude umožněn příjezd z ulice Ke Stadionu pouze nezbytné dopravní obsluze. Tuto ulici se navrhuje vymezit jako pěší zónu (i ve vazbě na výsledky průzkumu názorů občanů). Ostatním uživatelům této plochy se navrhuje umožnit příjezd z ulice Luční přes plochu současného parkoviště nákupního střediska. ROZŠÍŘENÉ ÚZEMÍ Předmětem řešení této studie je kromě území vymezených platným ÚP k řešení v rámci US6 Podmoklice a US7 Ke Stadionu, také řešení ulic Družstevní, Luční, Ke Stadionu a prostoru ulice Nádražní s plochami mezi posledně jmenovanou ulicí a nákupním centrem Lidl. Platný ÚP v těchto územích v zásadě stabilizuje současný stav, kromě navrženého přemístění silnice II/292 z ulice Luční do nově vymezené plochy. Územní studie v základním řešení zachovává účel a funkci ulice Družstevní, včetně jejího přerušení v souladu s řešením Dopravního terminálu Semily Autobusového nádraží. Ulice Ke Stadionu je navrhována ke zklidnění jako pěší zóna pouze s nezbytnou dopravní obsluhou přilehlých budov. Dopravní napojení sportovního areálu se na základě studia širších vztahů v území předpokládá do budoucna z ulice Luční, při které by měla být vymezena i parkoviště v potřebném rozsahu. Ulice Luční je navrhována k přeřazení z ploch dopravní infrastruktury ploch silniční dopravy do ploch veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch, protože převedením silnice II/292 do nové trasy přeložky již nebude třeba zachovávat její silniční kategorii a stane se místní komunikací. Bude tak možné snížení jejího uličního profilu a zřízení podélných stání po její západní straně přiléhající k ploše vysokopodlažní obytné zástavby. Západní část Nádražní ulice (od železničního přejezdu po navrhovanou okružní křižovatku) je v rámci řešení ÚS zachována v zásadě v současném stavu, střední část Nádražní ulice (od navrhované okružní křižovatky po napojení ulic Luční a Na Olešce) je řešena zeleným pásem směrově oddělenými pruhy pro zajištění snazšího přecházení, východní část (od napojení ulic Luční a Na Olešce po most přes Jizeru) je zúžena do nezbytného profilu pro zajištění provozu na silnici II. třídy tak, aby bylo možné po obou jejích stranách realizovat chodník v šířce 2,5 m (výhledově se předpokládá přestavba domu č.p. 182 odsazení o 1,5 m jižněji od současné polohy). Toto řešení se opírá o v ÚP Semily navržené vymístění peáže silnic II/289 a II/292 z prostoru Nádražní ulice do jižně uvažované trasy vedené úpatím kopce Pod Vartou a přes nově uvažovaný most přes Jizeru. Nádražní ulice se pak stane pouze místní komunikací, pro kterou bude navrhované uspořádání vyhovující i do budoucna. Prostor podél střední části Nádražní ulice je pak možno připravovat na budoucí funkci plnohodnotného Podmoklického náměstí podél zástavby v rámci ploch S21 a S23 po obou stranách vytvořit chodníky šířky 3 m (na západě) a 5 m (na východě) oddělené dojmově od středního prostoru výsadbou vysoké zeleně v travnatých plochách, mezi kterými lze na dlážděném povrchu umísťovat letní zahrádky. V západní (horní) části pod okružní křižovatkou realizovat po obou stranách parkoviště P30 a P32 pro klienty komerčních zařízení, ve východní (dolní) části vytvořit dlážděné plochy pro rozptýlení pohybu chodců a jejich shromažďování, které přejdou do zelených travnatých ploch při napojení ulic Luční a Na Olešce, ve kterých budou umístěny vodní plochy a umělecká díla. SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 10

11 Pro zajištění přehledného a koordinovaného provozu ve východní části Nádražní ulice se navrhuje rozšíření ulice Na Olešce a napojení parkoviště obchodního centra Lidl a Kulturního centra Golf nově zřízeným propojením v rámci P39 mezi vilou č.p. 240 a bytovým domem č.p. 442 na tuto ulici, aby mohlo být zrušeno současné nevhodné připojení přímo do ulice Nádražní. Uvolněný prostor v rámci S29 pak může být zkvalitněn parkovou úpravou. Pro posílení využití pěšího tahu podél parkoviště u obchodního centra Lidl a tím snížení pěšího provozu přímo podél východní části Nádražní ulice se navrhuje v rámci S32 zřízení nové lávky šikmo napojující tento tah na mostní těleso přes Jizeru. Prostor se navrhuje doplnit kvalitní sídelní zelení v plochách P33 a P45. SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 11

12 KAPACITA ÚZEMÍ Celková rozloha řešeného území m 2 Cílové kapacity jednotlivých částí řešeného území, odpovídající stavu v území po realizaci záměrů obsažených v této US dle stanovených požadavků a podmínek, včetně přehledu ploch v těchto částech vymezených: US6 PODMOKLICE Celková rozloha m 2 Plochy zastavěné objekty m 2 Zpevněné plochy m 2 Plochy veřejné a vyhrazené zeleně m 2 Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch m 2 Přehled a charakteristika vymezených ploch Označení plochy Způsob využití Koeficient zastavění Výšková hladina zástavby Intenzita využití pozemků - koeficient zeleně Rozloha plochy (m 2 ) PLOCHY STABILIZOVANÉ S1 SP 0,6 2NP (+P) 0, S2 P* S3 OV 0,6 4NP 0, S5 P* S6 PZ - - 0,8 404 S7 P* S8 BH 0-0,9 20 S9 BH 0-0,9 82 S10 BH 0-0,9 32 S11 P* S12 SP 0,6 2NP (+P) 0,1 515 S13 SP 0,6 2NP (+P) 0, S14 P* S15 SO 0,6 3NP (+P) S16 OV 0,6-0,2 996 S17 OK 0,5 1-2NP (+P) 0, S21 P* S22 SO 0,6 3NP +P 0,6 477 SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 12

13 Označení plochy Způsob využití Koeficient zastavění Výšková hladina zástavby Intenzita využití pozemků - koeficient zeleně Rozloha plochy (m 2 ) PLOCHY PŘESTAVBY P1 PZ - - 0, P2 P* P3 PZ - - 0,8 564 P4 SP 0,6 2NP (+P) 0,1 403 P5 PZ - - 0,8 822 P6 PZ - - 0,8 481 P7 P* P8 OK 0,75 2NP (+P) 0, P9 OK 0,75 2NP (+P) 0, P10 D P11 DS P12 SP 0,6 2NP (+P) 0, P13 SP 0,6 2NP (+P) 0, P14 PZ P15 SP 0,6 2NP (+P) 0, P16 OK 0,6 2NP (+P) 0, P17 OK 0,6 2NP (+P) 0, P18 P* P19 P* P20 DS P21 DS P22 P* P23 OK P24 OK P26 DS P27 DS P28 P* P29 SO 0,6 3NP (+P) P30 D P31 PZ - - 0,8 707 P35 SO 0,6 3NP (+P) P36 P* Označení plochy Způsob využití Koeficient zastavění Výšková hladina zástavby Intenzita využití pozemků - koeficient zeleně Rozloha plochy (m 2 ) ZASTAVITELNÉ PLOCHY Z1 SP 0,6 2NP (+P) 0,1 430 Z2 P* Z3 P* SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 13

14 Z4 SO 0,6 3NP (+P) Z7 D Z8 P* Z9 SO 0,6 3NP (+P) Z10 SO 0,6 3NP (+P) US7 KE STADIONU Celková rozloha m 2 Plochy zastavěné objekty m 2 Zpevněné plochy m 2 Plochy veřejné a vyhrazené zeleně 930 m 2 Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch m 2 Přehled a charakteristika vymezených ploch Označení plochy Způsob využití Koeficient zastavění Výšková hladina zástavby Intenzita využití pozemků - koeficient zeleně Rozloha plochy (m 2 ) PLOCHY STABILIZOVANÉ S26 OK 0,5 1-2NP (+P) 0, S27 SO 0,6 2-3NP +P Označení plochy Způsob využití Koeficient zastavění Výšková hladina zástavby Intenzita využití pozemků - koeficient zeleně Rozloha plochy (m 2 ) PLOCHY PŘESTAVBY P37 OK 0,5 2NP +P 0, ROZŠÍŘENÉ ÚZEMÍ Celková rozloha m 2 Plochy zastavěné objekty 924 m 2 Zpevněné plochy m 2 Plochy veřejné a vyhrazené zeleně 839 m 2 Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch m 2 SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 14

15 Přehled a charakteristika vymezených ploch Označení plochy Způsob využití Koeficient zastavění Výšková hladina zástavby Intenzita využití pozemků - koeficient zeleně Rozloha plochy (m 2 ) PLOCHY STABILIZOVANÉ S4 P* S11 P* S17 OK 0,5 1-2NP (+P) 0,05 22 S18 DS S19 P* S20 P* S21 P* S23 P* S24 DS S25 P* S28 SO 0,6 2NP + P S29 P* S30 SO 0,6 2NP + P S31 SO 0,6 2NP + P S32 P* S33 BH 0-0,9 113 Označení plochy Způsob využití Koeficient zastavění Výšková hladina zástavby Intenzita využití pozemků - koeficient zeleně Rozloha plochy (m 2 ) PLOCHY PŘESTAVBY P10 D P22 P* P25 DS P30 D P31 PZ - - 0,8 30 P32 D P33 PZ - - 0,8 130 P36 P* P38 P* P39 P* P40 P* P41 P* P43 SO P44 P* P45 PZ - - 0,8 69 P48 P* SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 15

16 Označení plochy Způsob využití Koeficient zastavění Výšková hladina zástavby Intenzita využití pozemků - koeficient zeleně Rozloha plochy (m 2 ) ZASTAVITELNÉ PLOCHY Z7 D SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 16

17 POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB Umístění staveb je obecně regulováno v celém řešeném území těmito nástroji (regulativy): Uliční čára hranice mezi soukromými, resp. veřejně nepřístupnými pozemky a veřejným prostranstvím - je dána hranicí pozemků ve vlastnictví veřejného sektoru, které se v souladu se zákonem o obcích považují za veřejně přístupné, s pozemky ve vlastnictví soukromém (či veřejného sektoru, avšak veřejně nepřístupnými), případně hranou (stěnou) zástavby či oplocením, oddělujícím soukromé pozemky (či veřejného sektoru, avšak veřejně nepřístupné) od veřejně přístupných pozemků. Stavební čára vymezuje hranici pozemku určeného k zastavění a polohu výstavby hlavního objemu stavby. Před tuto čáru smějí v přiměřeném rozsahu a tvaru vystupovat konstrukce říms, balkónů, arkýřů, rizalitů apod. Vytváří nezastavitelný prostor předzahrádek a místo pro případné odstavení a parkování automobilů před areálem hlavní stavby, případně uvnitř areálu. Řešení využívá 3 typů stavební čáry: - spojitě přimknutá určuje hranici v celé délce spojité a celistvé zástavby přimknuté k této hranici, - přimknutá určuje hranici zástavby přimknuté k této hranici, avšak bez požadavku na spojitost a celistvost zástavby v celé délce, - volná určuje hranici mezi zastavitelnou a nezastavitelnou částí pozemku, bez požadavku na spojitost zástavby v celé délce a její přimknutost k této hranici. Část pozemku nezastavitelná nadzemními stavbami část stavebního pozemku, kterou nelze zastavět nadzemní částí stavby hlavní ani stavby plnící funkci stavby doplňkové ke stavbě hlavní. Umožňují se zde stavby oplocení, zpevnění pozemku a stavby podzemní. Vzájemné odstupy staveb - řídí se příslušným ustanoveními vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Stanovení způsobu využití a prostorového uspořádání staveb pro jednotlivé části řešeného území se zpřesňuje takto: Způsob využití na první pozici (první, případně za pomlčkou druhý výraz) se uvádí způsob využití stanovený pro danou plochu obvykle v rámci většího celku v ÚP Semily, na druhé pozici za dvojitou pomlčkou (druhý či třetí, případně za pomlčkou třetí či čtvrtý výraz) je uveden upřesněný způsob využití pro konkrétní plochu (část většího celku) touto studií. Koeficient zastavění (KZ) udává maximální podíl stavebně zpevněné části plochy, tedy využité či využitelné pro stavby (stavba hlavní, stavby doplňkové), na celkové rozloze vymezené plochy. Zbývající části plochy jsou bez těchto staveb, ať zpevněné (dvorky či nádvoří, vjezdy, parkoviště a odstavné plochy, chodníky apod.) či ponechané v nezpevněném stavu (předzahrádky, zahrady, pozemky veřejné zeleně apod.). Výšková hladina zástavby (VHZ) - počet nadzemních podlaží (dále jen NP ) stavby hlavní nad úrovní konstrukce podlahy přízemí ve stabilizovaných plochách se požaduje nejméně zachování současné hladiny zástavby. Pro určení cílové výškové hladiny v plochách změn a při realizaci nástaveb a přístaveb v plochách stabilizovaných v m v případě způsobu využití SO se konstrukční výška jednoho NP stanovuje nejvýše 3 m, v případě způsobů využití OK a SP se konstrukční výška jednoho NP stanovuje nejvýše 4,5 m (nejmenší přípustné výšky jsou stanoveny obecně platnými právními předpisy). Úroveň konstrukce podlahy přízemí musí vycházet z téže úrovně okolní zástavby a musí s ní být koordinována. Kód +P označuje povinnost zastřešení sklonitou střechou (tedy předpoklad vzniku podkroví), kód (+P) SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 17

18 označuje možnost zastřešení sklonitou střechou. Stanovená výšková hladina zástavby musí být dodržena pro převažující část hmoty stavby hlavní a nesmí být překročena, ale nemusí být dosažena stavbami doplňkovými. Intenzita využití pozemků - koeficient zeleně (IVP) - udává minimální podíl plochy nezpevněné, tedy využité či využitelné k ponechání v nezpevněném stavu a k ozelenění, na celkové rozloze vymezené plochy. V plochách smíšených obytných není tento koeficient stanoven, avšak doporučuje se (tzn. nezávazný ukazatel) nesnížit jeho hodnotu pod 0,1, tedy zachovat minimálně 10 % plochy v nezpevněném stavu a k ozelenění. Stavby zařazené do podmíněně přípustného využití lze umísťovat jen se souhlasem zastupitelstva města. Souhlas zastupitelstva města může obsahovat podmínky pro umístění takové stavby. Nástroje (regulativy) KZ a IVP se vztahují jak na celou vymezenou plochu (stabilizovanou či plochu změny), tak na každou z ní smysluplně oddělenou část (tedy takovou, která při zohlednění všech relevantních regulativů umožní realizaci alespoň jedné stavby hlavní). US6 PODMOKLICE Plochy bydlení - bydlení hromadné (BH) zachovat současné funkční využití a prostorové uspořádání ploch doprovodné zpevněné a nezpevněné plochy bez nadzemních staveb Plochy smíšené obytné (SO) Hlavní využití: bydlení v bytových a rodinných domech občanské vybavení Přípustné využití: stavby pro bydlení stavby a zařízení veřejného a malého komerčního občanského vybavení stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení a stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích rodinných nebo bytových domů stavby pro tělovýchovná a sportovní zařízení služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) stavby pro civilní obranu a ochranu obyvatelstva stavby a zařízení související technické a dopravní infrastruktury vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního, přípustného nebo podmíněně přípustného využití, chodníky apod. veřejná prostranství zeleň SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 18

19 Podmíněně přípustné využití: liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného nebo podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,6 ve stabilizované ploše navazující na plochu Z4 se připouští stavební úpravy do 3 nadzemních podlaží s možností podkroví ve stabilizované ploše navazující na plochu P35 se připouští stavební úpravy do 3 nadzemních podlaží s nutností podkroví výšková hladina zástavby v plochách změn 3 nadzemní podlaží a podkroví, v ploše Z4 není podkroví povinné zastřešení u staveb s podkrovím sedlové, valbové či polovalbové se sklonem střešní roviny stavby v plochách P29 a Z9 sousedící s plochou Z8 budou zastřešeny shodně, tj. střecha stavby později postavené se bude řídit střechou protější stavby postavené dříve Další podmínky využití: fasády staveb budou omítané či obkládané s okenními otvory do veřejných prostranství v rozsahu min. 40 % plochy fasády všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi či odstavnými plochami v rámci dané plochy pro stupeň automobilizace 1 : 1,5 a příslušným počtem odstavných stání pro potřeby podnikání oplocení na ploše Z4 se nepředpokládá, u stabilizované plochy sousedící s plochou Z4 bude průhledné do výšky max. 1,8 m, v ostatních plochách se připouští neprůhledné do výšky max. 2,1 m stavby a rekonstrukce ve stabilizovaných plochách budou respektovat historický kontext města, jeho půdorysnou a hmotovou strukturu Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV) zachovat současné funkční využití a prostorové uspořádání ploch Plochy občanského vybavení - komerční zařízení (OK), Plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch -- plochy občanského vybavení - komerční zařízení (P*- OK) Hlavní využití: obchod a služby pohostinství a ubytování ve stabilizovaných plochách zachovat současné funkční využití Přípustné využití: stavby a zařízení pro obchodní prodej, nevýrobní služby, administrativu, veřejné stravování a ubytování SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 19

20 stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury veřejná prostranství zeleň Podmíněně přípustné využití: stavby pro administrativu, kanceláře služební byty v plochách P8+P9 a P16+P17 do doby výstavby staveb hlavního využití pozemky a stavby parkovišť liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,5, v plochách změn P8+P9 max. 0,75 a P16+P17 max. 0,6 výšková hladina zástavby v plochách změn 2 nadzemní podlaží (od přeložky silnice II/292) s možností podkroví intenzita využití pozemků koeficient zeleně minimálně 0,05 (tj. 5 % z celkové plochy pozemku) ve stabilizovaných plochách zachovat současné prostorové uspořádání Další podmínky využití: fasády staveb v plochách změn budou omítané či obkládané s okenními otvory do veřejných prostranství v rozsahu min. 50 % plochy fasády oplocení u stabilizované plochy sousedící s plochou Z4 bude průhledné do výšky max. 1,8 m, v ostatních plochách se nepřipouští v plochách P8+P9 a P16+P17 budou v 1. podzemním podlaží na celém půdorysu stavby realizována podzemní parkoviště (krytá odstavná stání) Plochy smíšené výrobní (SP) Hlavní využití: objekty pro drobnou a řemeslnou výrobu, výrobní služby, výroba, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) obchodní a velkoobchodní činnost Přípustné využití: stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu služby mající charakter výroby stavby pro skladování výrobků, materiálů a hmot v souvislosti s činností hlavního využití stavby pro civilní obranu SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 20

21 stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, zeleň Podmíněně přípustné využití: stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb, u kterých musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, a musí zůstat zachovány požadavky na pohodu bydlení ubytovny zaměstnanců drobné nevýrobní služby zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců jiné podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí obce a jejichž případná ochranná pásma nezasáhnou stabilizovanou ani navrženou obytnou zástavbu Nepřípustné využití: stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím stavby pro zemědělství Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,6, v plochách P13 a P15 max. 0,9 ve stabilizované ploše zachovat současnou hladinu zástavby výšková hladina zástavby v plochách změn 2 nadzemní podlaží s možností podkroví intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 0,1, v ploše P15 minimálně 0,05 Další podmínky využití: fasády staveb v plochách změn budou omítané či obkládané s okenními otvory do veřejných prostranství v rozsahu min. 40 % plochy fasády oplocení se připouští neprůhledné do výšky max. 2,1 m současné areály budou doplněny izolační zelení směrem k plochám obytné zástavby Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (D), Plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch -- plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (P*- D), Plochy smíšené obytné -- plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (SO D) Hlavní využití: v ploše P10 bude realizován Dopravní terminál Semily autobusové nádraží v souladu s dokumentací pro stavební řízení, v rámci kterého bylo vydáno stavební povolení, jež nabylo právní moci v ostatních plochách pozemky a stavby parkovišť pozemky, stavby a zařízení doplňující dopravní infrastrukturu Přípustné využití: pozemky a stavby pro odstavná stání SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 21

22 stavby technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, železniční přejezdy, chodníky apod.) nevylučující hlavní využití zeleň Podmíněně přípustné využití: pozemky, stavby a zařízení pro služby motoristům pozemky, stavby a zařízení pro sociální zařízení Nepřípustné využití: stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: nejsou stanoveny Další podmínky využití: při realizaci staveb a zařízení nesmějí být zhoršeny šířkové a rozhledové parametry stabilizované dopravní infrastruktury Plochy dopravní infrastruktury - plochy silniční dopravy (DS), Plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch -- plochy dopravní infrastruktury - plochy silniční dopravy (P*- DS), Plochy občanského vybavení - komerční zařízení -- plochy dopravní infrastruktury - plochy silniční dopravy (OK DS), Plochy smíšené obytné -- plochy dopravní infrastruktury - plochy silniční dopravy (SO DS) Hlavní využití: v ploše P11, P20, P21, P26, P27 bude realizována stavba přeložky silnice II/292 v souladu s dokumentací stavby pro územní řízení, v rámci kterého bylo vydáno územní rozhodnutí, jež nabylo právní moci silnice II. a III. třídy Přípustné využití: pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury (plochy silnic, zastávkové pruhy a zastávky veřejné hromadné dopravy, parkoviště a parkovací pruhy, vybavení zastávek) liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití Podmíněně přípustné využití: stavby, zařízení a činnosti související se silniční dopravou a provozem Nepřípustné využití: stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: nejsou stanoveny Plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch (P*), Plochy smíšené obytné -- plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch (SO - P*), SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 22

23 Plochy dopravní infrastruktury - plochy silniční dopravy -- plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch (DS - P*), Plochy občanského vybavení - komerční zařízení -- plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch (OK - P*), Plochy bydlení - bydlení hromadné -- plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch (BH - P*) Hlavní využití: veřejně přístupné plochy Přípustné využití: zpevněné plochy dopravní plochy - místní a účelové komunikace plochy a zařízení pro parkování vozidel cyklistické stezky vodní prvky prvky drobné architektury zeleň podzemní stavby technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití Podmíněně přípustné využití: v ploše P7 pozemky a stavby parkovišť, a to do doby výstavby staveb hlavního využití v sousední ploše P8 nadzemní stavby technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití drobné stavby doplňující funkci hlavního využití (rozsahu odpovídajícímu např. pódia, předzahrádky, přenosné konstrukce apod.) stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití (např. hygienická zařízení, stánkový prodej, informační a reklamní zařízení apod.) dětská hřiště Nepřípustné využití: stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: nejsou stanoveny Další podmínky využití: v ploše P7 podél celé západní hranice plochy P8 budou v 1. podzemním podlaží realizovány hromadné garáže (krytá odstavná stání) souběžně s jejich realizací v ploše P8 v rozhledových trojúhelnících nebude realizovaná nová výstavba, vysazována vyšší zeleň (nad 0,6 m) ani realizováno neprůhledné oplocení Plochy veřejných prostranství - zeleň sídelní (PZ), Plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch -- plochy veřejných prostranství - zeleň sídelní (P*- PZ), SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 23

24 Plochy smíšené výrobní -- plochy veřejných prostranství - zeleň sídelní (SP PZ), Plochy smíšené obytné -- plochy veřejných prostranství - zeleň sídelní (SO PZ) Hlavní využití: veřejně přístupné plochy zeleně Přípustné využití: udržovaná trvalá vegetace bez hospodářského významu pěší komunikace pomníky, sochy, kříže liniové stavby veřejné technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití drobný mobiliář vodní prvky protipovodňová opatření Podmíněně přípustné využití: odpočinkové plochy (dětská hřiště) cyklistické stezky Nepřípustné využití: stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 0,8 Další podmínky využití: nejsou stanoveny US7 KE STADIONU Plochy občanského vybavení - komerční zařízení (OK) Hlavní využití: obchod a služby pohostinství a ubytování ve stabilizovaných plochách zachovat současné funkční využití Přípustné využití: stavby a zařízení pro obchodní prodej, nevýrobní služby, administrativu, veřejné stravování a ubytování stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury veřejná prostranství zeleň Podmíněně přípustné využití: stavby pro administrativu, kanceláře služební byty SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 24

25 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,5 výšková hladina zástavby 2 nadzemní podlaží s možností podkroví, v ploše P37 u staveb podél ulice Ke Stadionu podkroví povinné zastřešení u staveb s podkrovím sedlové, valbové či polovalbové se sklonem střešní roviny intenzita využití pozemků koeficient zeleně minimálně 0,05 (tj. 5 % z celkové plochy pozemku) Další podmínky využití: fasády staveb budou omítané či obkládané s okenními otvory do veřejných prostranství v rozsahu min. 40 % plochy fasády oplocení se připouští průhledné do výšky max. 1,8 m v ploše P37 bude řešeno parkování vozidel pro všechny uživatele této plochy Plochy smíšené obytné (SO) Hlavní využití: bydlení v bytových a rodinných domech občanské vybavení Přípustné využití: stavby pro bydlení stavby a zařízení veřejného a malého komerčního občanského vybavení stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení a stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích rodinných nebo bytových domů stavby pro tělovýchovná a sportovní zařízení služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) stavby pro civilní obranu a ochranu obyvatelstva stavby a zařízení související technické a dopravní infrastruktury vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního, přípustného nebo podmíněně přípustného využití, chodníky apod. veřejná prostranství zeleň Podmíněně přípustné využití: liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného nebo podmíněně přípustného využití SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 25

26 Nepřípustné využití: stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,6 ve stabilizovaných plochách zachovat současnou výškovou hladinu zástavby, připouští se nástavba do 3 nadzemních podlaží a podkroví zastřešení valbové či polovalbové se sklonem střešní roviny 35 40, ploché střechy se nepřipouští Další podmínky využití: fasády staveb budou omítané či obkládané s okenními otvory do veřejných prostranství v rozsahu min. 40 % plochy fasády oplocení se připouští průhledné do výšky max. 1,8 m všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi a odstavnými plochami na vlastním pozemku pro stupeň automobilizace 1 : 1,5 a příslušným počtem odstavných stání pro potřeby podnikání stavby a rekonstrukce ve stabilizovaných plochách budou respektovat historický kontext města, jeho půdorysnou a hmotovou strukturu ROZŠÍŘENÉ ÚZEMÍ Základní řešení Plochy bydlení - bydlení hromadné (BH) zachovat současné funkční využití a prostorové uspořádání ploch doprovodné zpevněné a nezpevněné plochy bez nadzemních staveb Plochy smíšené obytné (SO), Plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch -- plochy smíšené obytné (P*- SO) Hlavní využití: bydlení v bytových a rodinných domech občanské vybavení Přípustné využití: stavby pro bydlení stavby a zařízení veřejného a malého komerčního občanského vybavení stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení a stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích rodinných nebo bytových domů stavby pro tělovýchovná a sportovní zařízení služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) stavby pro civilní obranu a ochranu obyvatelstva SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 26

27 stavby a zařízení související technické a dopravní infrastruktury vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního, přípustného nebo podmíněně přípustného využití, chodníky apod. veřejná prostranství zeleň Podmíněně přípustné využití: liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného nebo podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,6 ve stabilizovaných plochách zachovat současnou výškovou hladinu zástavby zastřešení valbové či polovalbové se sklonem střešní roviny 35 40, ploché střechy se nepřipouští Další podmínky využití: oplocení se připouští průhledné do výšky max. 1,8 m stavby a rekonstrukce ve stabilizovaných plochách budou respektovat historický kontext města, jeho půdorysnou a hmotovou strukturu Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (D), Plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch -- plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (P*- D) Hlavní využití: pozemky a stavby parkovišť pozemky, stavby a zařízení doplňující dopravní infrastrukturu Přípustné využití: pozemky a stavby pro odstavná stání stavby technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.) nevylučující hlavní využití zeleň Podmíněně přípustné využití: pozemky, stavby a zařízení pro služby motoristům pozemky, stavby a zařízení pro sociální zařízení Nepřípustné využití: stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: nejsou stanoveny SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 27

28 Další podmínky využití: při realizaci staveb a zařízení nesmějí být zhoršeny šířkové a rozhledové parametry stabilizované dopravní infrastruktury Plochy dopravní infrastruktury - plochy silniční dopravy (DS), Hlavní využití: v ploše P25 bude realizována stavba přeložky silnice II/292 okružní křižovatka v souladu s dokumentací stavby pro územní řízení, v rámci kterého bylo vydáno územní rozhodnutí, jež nabylo právní moci silnice II. a III. třídy Přípustné využití: pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury (plochy silnic, zastávkové pruhy a zastávky veřejné hromadné dopravy, parkoviště a parkovací pruhy, vybavení zastávek) liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití Podmíněně přípustné využití: stavby, zařízení a činnosti související se silniční dopravou a provozem Nepřípustné využití: stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: nejsou stanoveny Plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch (P*), Plochy smíšené obytné -- plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch (SO - P*), Plochy dopravní infrastruktury - plochy silniční dopravy -- plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch (DS - P*), Plochy občanského vybavení - komerční zařízení -- plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch (OK - P*), Plochy bydlení - bydlení hromadné -- plochy veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch (BH - P*) Hlavní využití: veřejně přístupné plochy Přípustné využití: zpevněné plochy dopravní plochy - místní a účelové komunikace, zastávkové pruhy a zastávky veřejné hromadné dopravy, vybavení zastávek plochy a zařízení pro parkování vozidel cyklistické stezky vodní prvky prvky drobné architektury zeleň SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 28

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV A. TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. VI/2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

Více

Obsah analytické části

Obsah analytické části Obsah analytické části I. Vydaná územně plánovací dokumentace II. Dříve zpracované záměry, strategie III. Vyhodnocení ankety mezi obyvateli sídliště IV. Posouzení sídliště z hledisek stavebně technického,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC AUA Agrourbanistický ateliér 162 00 Praha 6, Šumberova 8 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC POŘIZOVATEL: obecní úřad Rynholec, PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6 Únor 2012

Více

Územní studie: Sousedovice US.1

Územní studie: Sousedovice US.1 BUILDING-INVESTMENT S.R.O., PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB A - Textová část Územní studie: Sousedovice US.1 Ing.arch. Václav Franěk 10.1.2016 Building-Investment, s.r.o., arch.dubského

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Obec Kořenov číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Zastupitelstvo obce Kořenov, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD PIVOVAR... věřte, že se vám vrátí LOKALITA 3 PIVOVAR OBSAH A. ANALYTICKÁ A IDEOVÁ ČÁST - textová a výkresová část A.1 TEXTOVÁ ČÁST A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY, HISTORIE A ÚP A.3 MAJETKOVÉ VZTAHY - STAV A.4 MAJETKOVÉ VZTAHY - NÁVRH A.5 LIMITY VYUŽITÍ

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 564 01 Žamberk srpen 2015 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou textová část územní studie návrh k veřejnému projednání

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

Ú Z E M N Í P L Á N K L A D N O

Ú Z E M N Í P L Á N K L A D N O Ú Z E M N Í P L Á N K L A D N O NÁVRH PRO 3. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ CZ.1.06/5.3.00/0807461 SRPEN 2014 ZAKÁZKA: Územní plán Kladno ETAPA ZAKÁZKY: Návrh pro vydání dle 54 stavebního zákona POŘIZOVATEL: Magistrát

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Územní studie Boršice areál bývalého JZD TEXTOVÁ ČÁST. pořizovatel: MěÚ Uherské Hradiště, oddělení územního plánování, Masarykovo nám.

Územní studie Boršice areál bývalého JZD TEXTOVÁ ČÁST. pořizovatel: MěÚ Uherské Hradiště, oddělení územního plánování, Masarykovo nám. Územní studie Boršice areál bývalého JZD TEXTOVÁ ČÁST orgán územního plánování pořizovatel: MěÚ Uherské Hradiště, oddělení územního plánování, Masarykovo nám. 19 pověřená osoba: telefon, e-mail: zařazeno

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie rozvojových lokalit X2 a X4, k.ú. Helvíkovice Obec: Helvíkovice Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

OBSAH DOKUMENTACE I. Změny RJ8, RJ9a RJ10 Územního plánu města Rájec - Jestřebí. kapitola- název

OBSAH DOKUMENTACE I. Změny RJ8, RJ9a RJ10 Územního plánu města Rájec - Jestřebí. kapitola- název OBSAH DOKUMENTACE I. Změny RJ8, RJ9a RJ10 Územního plánu města Rájec - Jestřebí Textová část kapitola- název strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1 Název úkolu, objednatel, zpracovatel...2 B. NÁVRH ŘEŠENÍ...2

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z2 Ul. Nová k. ú. S O K O L N I C E Brno, 10/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Okres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie lokality Z13, k.ú. Hubíles Obec: Smržov Dotčené pozemky plochy Z13: k.ú. Hubíles: TEXTOVÁ ČÁST p.č. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I. ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

DRNHOLEC. okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí

DRNHOLEC. okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Městys Drnholec AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE ZMĚNA č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE 1 Obsah: Lokalita č.1....3 Lokalita č.2 5 Lokalita č.3....6 Lokalita č.4....8 Lokalita č.5..10 Lokalita č.6.. 11 Lokalita č.7..13 Lokalita č.8..14 2

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod)

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) CHŘENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) TEXTOVÁ ČÁST Duben 2010 Územní plán Chřenovice Objednatel: Obec Chřenovice Kraj Vysočina Pořizovatel: Městský úřad Světlá nad Sázavou Kraj Vysočina

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y 11 2 ME DLEŠ ICE zemědělský areál (nízkopodlažní bytová výstavba) 11 3 MA R KOV ICE Vrchovská ulice

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 o vydání Změny č. 1 územního plánu Mistrovice Zastupitelstvo obce Mistrovice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více