POHLED STUDENTŮ NA KLIMA TŘÍD STŘEDNÍCH ŠKOL JANA KAŠPÁRKOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLED STUDENTŮ NA KLIMA TŘÍD STŘEDNÍCH ŠKOL JANA KAŠPÁRKOVÁ"

Transkript

1 Abstrakt: POHLED STUDENTŮ NA KLIMA TŘÍD STŘEDNÍCH ŠKOL JANA KAŠPÁRKOVÁ V příspěvku se zabýváme problematikou klimatu třídy. Teoreticky objasňujeme pojem klima třídy v pracích našich i zahraničních autorů. Prezentujeme výsledky výzkumu klimatu tříd na několika středních školách v olomouckém kraji. Klíčová slova: klima třídy, dotazník KLIT, oblasti klimatu třídy. Abstract: This paper deals with the problem of classroom climate. We explain perception of classroom climate in czech and foreign publications. We prezent the research of classroom climate at secondary schools in the Olomouc region. Key words: classroom climate, questionnaire KLIT, areas of classroom climate. Základní terminologie Klima třídy chápeme z našeho pohledu jako jednu z variant celkového klimatu školy 1 (k dalším variantám řadíme např. školní klima, organizační klima, klima učitelského sboru, vyučovací klima a další). Klima třídy je definováno jako sociálněpsychologická proměnná, představující dlouhodobější sociálně emocionální naladění, zobecněné postoje a vztahy, emocionální odpovědi žáků dané třídy na události ve třídě (včetně pedagogického působení učitelů) (Průcha, Walterová, Mareš, 1998, s. 107). Hlavními aktéry jsou žáci a učitelé a vztahy mezi nimi. Předmětem zkoumání v rámci klimatu třídy jsou všechny jevy nejen ve vyučovacím procesu, ale i o přestávkách, na výletech, na sportovních kurzech, při návštěvách kulturních institucí apod. Pro úplnost uvádíme, že třída bývá definována jako organizační jednotka uvnitř školy, která se skládá z více žáků. Příkladem třídy může být v tomto pojetí i zájmový kroužek či kurz pořádaný školou (Meister, 1978, s. 551). Třída je také společný pracovní prostor žáků a čím intenzivnější je organizační klima, tím jsou žáci spokojenější a motivovanější k další práci (Reisch aj., 2002, s. 10). Klima třídy je také specifický výraz, který popisuje přijaté a pevně stanovené znaky prostředí ve třídě. Znaky autor rozlišuje intelektuální, afektivně sociální, motivační a hodnotové (Meister, 1978, s ). Vykopalová (1992) popisuje sociální klima školní třídy jako jev velice mnohotvárný a složitý. Blíže ho specifikuje jako soubor všech vnějších a vnitřních podmínek působících ve vzájemné součinnosti na jednotlivé žáky a učitele a vzájemně ovlivňující jejich chování. Na klima třídy mají největší vliv čtyři aspekty: skupinová dynamika, rozvoj skupiny, rozvoj jedinců ve skupině a učitelův styl vedení (Reisch aj., 2002, s. 16). Reisch a kolektiv (2002) se ve své publikaci zabývají i praktickými příklady a aktivitami, jak rozvíjet klima ve třídě. Podobná je kniha od Christiana (2003), která učitelům nabízí praktické metody a pracovní listy pro postupné zlepšování kvality klimatu ve třídě. Klima ve třídě můžeme charakterizovat jako soubor generalizovaných postojů, afektivních odpovědí a vnímání ve vztahu k procesům ve třídě mezi žáky (Linková, 1 Klima školy nezaměňujeme s pojmem školní klima, jedná se o dva odlišné termíny. Klima školy je nadřazenější nad pojem školní klima, školní klima je tedy jeho součástí (Kašpárková, 2005). 1

2 2002, s. 44). Podle Klusáka (1993, s. 66) jsou si učitelé vědomi svého vlivu na povahu klimatu ve třídě, považují za svou pedagogickou povinnost usilovat o klima vzájemné důvěry, vstřícnosti a férovosti. Toto klima je podstatnou složkou jejich strategie výuky s propracovanou představou normativních souvislostí a praktických taktik a technik jeho navozování. Podle Kosové (1998/1999) závisí dobré klima ve třídě na těchto základních faktorech: a) kladné emocionální bezpečí třídy, dítě ho prožívá jako pozitivně orientované a jako podporující dobré mezilidské vztahy ve třídě, b) vyučování je efektivní, každé dítě má z výuky nějaký zisk a žádný žák není diskriminován kvůli svým individuálním zvláštnostem, c) ve třídě je disciplína jako nutný prostředek pro učební činnost a učitel dokáže řešit rušivé chování žáků, d) práce žáků je organizovaná a plánovaná, každé dítě se může rozvíjet a formovat a podle zavedených pravidel řídit svoji vlastní práci. Klima třídy, které učitel navodí, může mít podle Kyriacoua (1996) zásadní vliv na motivaci žáků a jejich postoj k učení. Proto jsou učitelovy dovednosti uplatňované při vytváření kladného klimatu třídy velmi důležité. Za optimální se považuje takové klima třídy, které je možno charakterizovat jako cílevědomé, orientované na úkoly, uvolněné, vřelé, podporující žáky a se smyslem pro pořádek. Takové klima napomáhá procesu učení v podstatě tím, že vytvoří a udržuje kladné postoje žáků k výuce a také k jejich vnitřní motivaci. Podle Zeliny (1996) patří k taktikám změny klimatu k lepšímu ve třídě z hlediska chování žáků a učitelů empatie, srdečnost, autentičnost, konkrétnost, iniciativa, bezprostřednost, otevřenost, akceptace citu, konfrontace, sebepoznání apod. Výzkum klimatu třídy K posuzování klimatu třídy máme několik metod. Jedná se např. o dotazníky My Class Inventory (MCI) česká verze Naše třída, Classroom Attitude Scale (CAS), Classroom Environment Scale (CES), Individualized Classroom Environment Q (ICEQ), College Classroom Environment Scale (CCES), College and University Classroom Environment Inventory (CUCEI) či Classroom Life Instrument (CLI) (Mareš, Křivohlavý, 1995). Pro zjištění pohledu studentů na klima ve třídě jsme použili novou metodu, tzv. dotazník KLIT (poprvé byl aplikován v roce 2002 Lašek, Zemanová, 2002), který je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a celé SŠ. Dotazník obsahuje 27 tvrzení, které ilustrují 3 prvky (oblasti) tvořící klima třídy. Respondent reaguje na jednotlivá tvrzení podle toho, do jaké míry s tvrzením souhlasí či nesouhlasí na čtyřbodové škále Lickertovského typu od silně souhlasím (4) po silně nesouhlasím (1) (střední hodnota byla záměrně vynechána, aby se dotazovaný musel vyhnout průměrné hodnotě). Sledované oblasti klimatu třídy: 1) suportivní klima třídy (12 položek) žáci zde popisují vztahy ve třídě a mezi spolužáky, míru kooperace a soudržnosti, 2

3 2) motivace k negativnímu školnímu výkonu (9 položek) žák uvádí míru svého zájmu (nezájmu) o školu, tendenci nevynikat, vyhýbat se neúspěchům, nevěřit si, 3) sebeprosazení (6 položek) představuje tendenci k jisté individualizaci výkonu, ale i spoléhání na sebe, nižší míru kooperace, touhu vyniknout, jednat účinně. Výzkumu se zúčastnilo celkem 6 středních škol v olomouckém kraji (střední průmyslová škola oděvní, střední zemědělská škola, střední strojnická škola, dvě gymnázia, střední soukromá škola obchodu a služeb), tzn. 27 tříd, 660 studentů, z toho 401 dívek a 259 chlapců. Výsledky výzkumu klimatu třídy Studenti středních škol v olomouckém kraji hodnotí suportivní klima třídy (položky č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27) takto: - mírně souhlasí, že mají ve své třídě několik důvěrných přátel, - mírně nesouhlasí s tvrzením, že když jsou v nesnázích, vědí, že jim třída pomůže, - rovněž mírně nesouhlasí s tím, že se v jejich třídě většina žáků dovede radovat ze školního úspěchu jednoho z nich, - mírně souhlasí s výrokem, že jim (jednotlivci) záleží na tom, aby ostatní ve třídě měli o nich (jednotlivci) co nejlepší mínění, - mírně souhlasí, že je příjemné sejít se s většinou třídy i mimo školu na společné akci, - mírně souhlasí s větou, že se v jejich třídě dokáží při písemce či zkoušení vzájemně povzbuzovat, fandit si, - mírně souhlasí s tím, že cítí, že do této třídy opravdu patří, - mírný nesouhlas vyjadřují nad tím, že je v jejich třídě mnohem lepší parta než v jiných třídách na této škole, - mírně nesouhlasí s tím, že úkoly zadané celé třídě umí řešit dohromady, že na to mají dobrý systém, - mírně souhlasí s položkou, že se cítí ve své třídě spokojeni, vědí, že je třída bere, - taktéž mírně souhlasí s tím, že když jde o nějakou důležitou věc, dokáže se většina lidí v jejich třídě sjednotit, - svůj mírný souhlas také uvedli u výroku, že si v jejich třídě při učení vzájemně pomáhají. Motivaci k negativnímu školnímu výkonu (položky č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 24) posuzují studenti následovně: - mírně souhlasí s tím, že by mohli mít ve škole lepší výsledky, ale jen těžko se donutí k pravidelné práci, - také mírně souhlasí s tím, že je nejlepší ve škole na sebe příliš neupozorňovat, být spíše v průměru, - avšak mírně nesouhlasí s tvrzením, že chtějí při zkoušení pouze projít, na známce jim zase tak nezáleží, 3

4 - mírný souhlas vyjádřili nad tím, že vynikající prospěch není obvykle člověku v dalším životě mnoho platný, - dále mírně nesouhlasí s tím, že když stojí ve škole před nějakým úkolem, mívají strach, netroufnou si na něj, - mírně souhlasí s tím, že se ve škole při hodinách obvykle vyhýbají obtížným, nesnadno řešitelným situacím, - mírně nesouhlasí s tím, že často mívají pocit, že umí méně než ostatní, - mírně souhlasí s tím, že mívají strach z možných překážek, váhají, neúspěchu se chtějí raději vyhnout, - avšak mírně nesouhlasí s tím, že vědí, že špatně zvládají školní situace, proto chtějí výt ve škole raději neviditelní. Sebeprosazení (položky č. 3, 6, 9, 12, 15, 18) charakterizují respondenti tímto způsobem: - mírně souhlasí s tím, že když ví, že něco umí, nebojí se to ukázat, - mírně nesouhlasí s tím, že se obvykle cítí dosti výkonní, mají pocit, že dosáhnou dobrého výsledku, - mírně nesouhlasí s tvrzením, že k řešení úkolů a problémů ve škole volí nejčastěji vlastní cestu, netouží po spolupráci s ostatními ve třídě, - také nesouhlasí s tím, že se neradi podřizují společné práci celé třídy, to vždy znamená potlačit sám sebe, - mírně nesouhlasí rovněž s tím, že pracovat na nějaké společné akci třídy obvykle znamená to, že méně pracovití se schovají za pracovitější, raději by vynikli sami, - mírně nesouhlasí s tím, že o získané poznatky, vyřešené úkoly se jen neradi dělí se spolužáky, kteří by se měli více snažit sami. Rozdíly z hlediska chlapců a dívek se projevily pouze u některých položek. V oblasti suportivní klima třídy (položky č. 16, 19, 26): - dívky mírně souhlasí s tím, že se v jejich třídě dokáží studenti při písemce či zkoušení vzájemně povzbuzovat, fandit si, zatímco chlapci s tímto výrokem mírně nesouhlasí, - dívky mírně souhlasí s tím, že cítí, že do této třídy opravdu patří, chlapci mírně nesouhlasí, - dívky mírně souhlasí s tím, že když jde o nějakou důležitou věc, většina lidí ve třídě se dokáže sjednotit, chlapci opět mírně nesouhlasí. V oblasti motivace k negativnímu školnímu výkonu (položky č. 2, 17, 22): - dívky mírně souhlasí s tím, že by mohly mít ve škole lepší výsledky, ale jen těžko se donutí k pravidelné práci, chlapci v tomto případě silně souhlasí, - dívky mírně souhlasí s tím, že se ve škole při hodinách obvykle vyhýbají obtížným, nesnadno řešitelným situacím, chlapci mírně nesouhlasí, - dívky mírně souhlasí s tím, že mívají strach z možných překážek, váhají, neúspěchu se chtějí raději vyhnout, chlapci opět mírně nesouhlasí. V oblasti sebeprosazení (položka č. 6): 4

5 - dívky mírně nesouhlasí s tím, že se obvykle cítí dosti výkonné, mají pocit, že dosáhnou dobrého výsledku, chlapci s touto položkou mírně souhlasí. Krajní výsledky (silně souhlasím, silně nesouhlasím) se při posuzování klimatu třídy téměř neobjevily, výjimkou byla položka č. 2 hodnocená chlapci jako silně souhlasím (oblast motivace k negativnímu školnímu výkonu). Závěr Pokusili jsme se využít nové, v našich podmínkách prakticky nepoužívané metody, která má umožnit podrobněji a přesněji zmapovat fenomén, jakým je prožívané sociálně psychologické klima středoškolské třídy. Učitelé, vychovatelé nebo rodiče, kteří pracují s dětmi, cítí, že předložené výsledky přinášejí to, co sami intuitivně vnímají a pozorují. Lašek (2002) ve své práci rovněž posuzuje klima třídy v souvislosti se životní spokojeností studentů střední školy (pomocí Grobova Bernského dotazníku subjektivní životní spokojenosti, který je v našich podmínkách méně známý). Obě metody umožňují přesněji zjistit individuální i skupinové rozdíly v položkách, které metody zkoumají. Dávají možnost průřezově i longitudinálně sledovat stav i vývoj jednotlivých složek, které tvoří složitý komplex osobní spokojenosti. Souhlasíme s autorem, že na osobní spokojenost má značný vliv i subjektivně prožívané klima školních tříd. V tomto směru se nám otevírají cesty pro další výzkumné záměry. Literatura 1) CHRISTIAN, H. Das Klassenklima fördern. Berlin : Verlag Cornelsen, ISBN ) KAŠPÁRKOVÁ, J. Studenti, učitelé, rodiče aktéři školního klimatu. Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005, s ISBN ) KLUSÁK, M. Vědět, jak zacházet s klimatem ve třídě. In Pedagogický výzkum a transformace české školy. Sborník příspěvků z I. konference ČAPV. Praha : ČAPV a PdF UK, 1993, s ISBN ) KOSOVÁ, B. Vedenie triedy triedny manažment. Naša škola, 1998/1999, roč. 2, č. 8, s ISSN ) LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN ) LAŠEK, J., ZEMANOVÁ, L. Životní spokojenost studentů a klima třídy střední školy. In Socialia 2002 K sociální analýze mládeže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002, s ISBN ) LINKOVÁ, M. Preferované klima školní třídy a některé jeho determinanty. In Výzkum školy a učitele : sborník příspěvků z X. konference ČAPV. Praha : PdF UK, 2002, s. 44. ISBN ) MEISTER, H. Schulklima, Klassenklima und Lehrstil. In KLAUER, K.J. (Hg.) Handbuch der pädagogischen Diagnostik. Düsseldorf : Schwann, 1978, s ) PRŮCHA, J., WALTEROVÁ. E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 2. rozšíř. a přeprac. vydání. Praha : Portál, ISBN

6 10)REISCH, R., SCHWARZ, G., PIETSCHMANN, H. aj. Klassenklima Klassengemeinschaft. Soziale Kompetenz erwerben und vermitteln. Wien : öbvahpt Verlags GmbH & Co. KG, ISBN )VYKOPALOVÁ, H. Sociální klima školní třídy a možnosti jeho ovlivňování. Olomouc : PdF, )ZELINA, M. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava : IRIS, ISBN Kontaktní adresa Mgr. Jana Kašpárková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra pedagogiky s celoškolskou působností, Žižkovo nám. 5, Olomouc, 6

Klima současné české školy

Klima současné české školy Miroslav Chráska, Dana Tomanová, Drahomíra Holoušová (ed.) Klima současné české školy Sborník příspěvků z 11. konference ČPdS 14. 15. ledna 2003 Olomouc c Česká pedagogická společnost, Brno 2003 c Konvoj,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA A VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava KUBÁTOVÁ JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Sociální klima školní třídy

Sociální klima školní třídy Asociace školní psychologie ČR a SR Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Sociální klima školní třídy přehledová studie Zpracoval Doc. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 1998 Sociální klima školní třídy

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků Analytická zpráva Tomáš Protivínský Monika Dokulilová ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH

Více

Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí

Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí Monika Žumárová Katedra sociální pedagogiky PdF UHK, Hradec Králové Anotace: Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí.

Více

Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014

Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014 Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, Bakov nad Jizerou 294 01 Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014 Zhodnocení školního roku 2012/2013 Kontaktní osoby:

Více

RVP pro ZV z pohledu učitelů ZŠ

RVP pro ZV z pohledu učitelů ZŠ Jandová R. (Ed.): Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 15. a 16. 9. 2005, 198 s. ISBN 80-7040-789-1 RVP pro ZV z pohledu učitelů ZŠ LUDMILA

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Monika Tannenbergerová 1. Úvod: význam diagnostické kompetence pro současného učitele Dynamický rozvoj společnosti neovlivňuje pouze hodnotové nastavení

Více

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 12. ročník 2/2015 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B 7505 Vychovatelství Studijní obor (kombinace): 7505R004 Pedagogika volného

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dáša Majdová Prožívání volného času u adolescentů ubytovaných v domově mládeže Olomouc 2015 Vedoucí

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr.

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Jitka Mannová Kurz metodika prevence č. 660 004 Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Mgr. Jana Véle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová 18 Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky.

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

PROFIL MOTIVAČNÍ STRUKTURY UČITELE

PROFIL MOTIVAČNÍ STRUKTURY UČITELE PROFIL MOTIVAČNÍ STRUKTURY UČITELE Lucie Křeménková 1, Jan Sebastian Novotný 2 Anotace Příspěvek přibližuje pohled na motivaci učitele. Jeho primární zaměření se klade za cíl teoreticky i výzkumně popsat

Více