HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH THE MOUNTAIN HOTEL IN JESENÍKY DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. RADIM HOLUB Ing. MILAN ŠMAK, Ph.D. BRNO 2013

2 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracovišt N3607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s prezenní formou studia 3608T001 Pozemní stavby Ústav kovových a devných konstrukcí ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Diplomant Bc. RADIM HOLUB Název Vedoucí diplomové práce Datum zadání diplomové práce Datum odevzdání diplomové práce V Brn dne Horský hotel v Jeseníkách Ing. Milan Šmak, Ph.D doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. Vedoucí ústavu prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Dkan Fakulty stavební VUT

3 Podklady a literatura Tvarové a dispoziní uspoádání objektu SN EN 1990 "Eurokód: Zásady navrhovíní konstrukcí" SN EN "Eurokód 1: Zatížení konstrukcí ást 1: Obecná zatížení" SN EN "Eurokód : Navrhování ocelových konstrukcí ást 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby" SN EN "Eurokód : Navrhování devných konstrukcí ást 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby" Zásady pro vypracování Vypracujte návrh nosné konstrukce horského hotelu v lokalit Šerák v oblasti Jeseník. Pi návrhu konstrukce respektujte požadavky na tvarové a dispoziní uspoádání objektu. Pdorysné rozmry hotelu jsou uvažovány nejvýše 40 x 20m, hotel je dvojpodlažní s obytným podkrovím. Požadované výstupy: 1. Technická zpráva 2. Statický výpoet základních nosných prvk, kotvení a smrných detail 3. Výkresová dokumentace dle specifikace vedoucího diplomové práce 4. Výkaz výmr Pedepsané pílohy... Ing. Milan Šmak, Ph.D. Vedoucí diplomové práce

4 Abstrakt Je proveden návrh nosné devné konstrukce horského hotelu. Stavba je nepodsklepená, típodlažní, pdorysné rozmry osov m. Celková zastavná plocha cca 567 m 2. Konstrukn se jedná o skeletovou devostavbu novodobé konstrukce sestávající z masivních sloup a prvlak v rastru ádov nkolika metr. Stnové a stropní konstrukce, které zajišují stabilitu objektu, jsou složeny z prvk elementární devostavby. Zastešení objektu je tvoeno plnostnnými nosníky v modulové síti s podélnými vaznicemi. Klíová slova horský hotel, návrh, devná konstrukce, skeletová devostavba, plnostnné nosníky Abstract Design of timber structures of mountain hotel is performed. The building is slab-on-ground, three storeyed, plan size axially m. Total build up area is about 567 m 2. It s constructionally timber skeleton structure of modern construction that consist of supporting members and joists in several meter grid. Wall and floor frames, that provide object stability, consist of components of elementary frame structure. The roof of building is designed as plate girder in modul grid with lengthwise purlin. Keywords mountain hotel, design, timber structure, timber skeleton, plate girder

5 Bibliografická citace VŠKP HOLUB, Radim. Horský hotel v Jeseníkách. Brno, s., 44 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Milan Šmak, Ph.D.

6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatn a že jsem uvedl všechny použité informaní zdroje. V Brn dne podpis autora Bc. Radim Holub

7 Podkování: Dkuji panu Ing. Milanu Šmakovi, Ph.D. za odborné vedení a vstícný pístup pi mém ešení diplomové práce. Dkuji také Ústavu kovových a devných konstrukcí a Stavební fakult VUT v Brn za možnost studia a vzdlávání se.

8 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH THE MOUNTAIN HOTEL IN JESENÍKY A. STUDIE VARIANT NÁVRHU DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. RADIM HOLUB Ing. MILAN ŠMAK, Ph.D. BRNO 2013

9 Obsah A. Studie variant návrhu ! ! " A - 1

10 1. Úvod A. Studie variant návrhu Diplomová práce eší statický návrh a výkresovou dokumentaci nosné devné skeletové konstrukce horského hotelu. Pdorysné rozmry ry jsou osov m, výška po heben 13,5 m. Umístním do lokality Šerák v oblasti Jeseník je stavba zaazena do VII. snhové oblasti a IV. vtrové oblasti. Cílem studie variant návrhu je provit alternativy konstrukce zastešení, která má ve svém výsledku tvoit sedlovou stechu se sklonem jedné roviny 18 a druhé roviny 27. Pesah na severní stran pdorysn 0,75 m ped fasádu (1 m osov), pesah na jižní stran pdorysn 1,9 m (2,06 m osov). Druhým srovnáním bude možnost využití tuhých styník v p píných vazbách. A - 2

11 A. Studie variant návrhu A - 3

12 A. Studie variant návrhu 2. Alternativy konstrukce zastešení 2.1. Krov vaznicové soustavy Návrh sestavy vaznicového krovu: - využití rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24, - pozednice a vaznice vrcholová a stední v podélném smru uložené na sloupy skeletu v osové vzdálenosti 4,5 m, - plné vazby v modulových píných osách doplnny o systém vzpr a kleštin, - v podélném smru vyztužení konstrukce pásky, - krokve uložené na vaznice v osové vzdálenosti 0,9 m, - použití standardního stavebního kování. Negativa: - vzhledem modulové síti v píném smru 6 m 3 m 6 m by krokve vykazovaly nadmrné deformace a vyhovující prez by nebyl hospodárný, - optimalizace vede k pidání stedních vaznic do 6m modulových ad, ímž se pdorysn zmenší rozptí krokví na shodné 3 m, - pro stední vaznice by musely být vloženy nové sloupy zásah do dispoziního ešení, který je však v úrovni obytných 2NP a 3NP akceptovatelný, nebo sloupy by byly skryté v dlících stnách, - v úrovni 1NP, kde je dispozin situováno provozní a uživatelské zázemí, tj. pedevším konferenní místnost, restaurace s barem a kuchy, by piznané sloupy výrazn snižovaly volnost využití tchto prostor, - lze ešit zesílenými prvlaky, které budou podpírat vložené sloupy z vyšších podlaží pokud by nevyhovl nosník z lepeného lamelového deva, musel by se použít ocelový nosník Píhradové vazníky Návrh sestavy zastešení z píhradových vazník: - využití rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24, - pásy a vnitní pruty vazníku spojované pomocí desek s prolisovanými trny, - sloupy hlavního skeletu nebudou vystupovat do prostoru zastešení, - v podélném smru vytvoení ztužidel, - dolní pásy vazník tvoí souasn nosnou vrstvu stropu nad posledním podlažím, - vazníky uložené na podpory v osové vzdálenosti 0,9 m. Negativa: - celkový poet píhradových vazník je 41 nároný transport z výroby i pi montážním spoji v úrovni hebene, - nemožnost provedení pesahu na severní stran pi zachování konstrukní výšky objektu, tedy pouze pesazením horního pásu vazníku ped fasádu, vzhledem k velkému zatížení snhem pevislým pes okraj, - bylo by nutné navýšení píhradových vazník, aby bylo možno provést systémový pesah, A - 4

13 A. Studie variant návrhu - vyložení stešní roviny na jižní stran objektu se jeví jako možné, pestože by muselo být ešeno samostatnými kloubovými nosníky vtšího prezu Plnostnné nosníky Návrh sestavy zastešení z plnostnných nosník: - zachování modulové sít skeletové konstrukce i pro primární nosné prvky konstrukce zastešení z lepeného lamelového deva, - sekundární nosné prvky vaznice z rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24, - konstrukce zastešení bude pehledná a snadno kontrolovatelná pi údržb. Negativa: - náronjší montáž plnostnných nosník v porovnání s klasickým zastešením, - detaily pípoj vaznic penášejí vtší síly vzhledem k rozptí vaznic 4,5 m 3. Tuhé styníky sloup-prvlak Možnost pedpokladu tuhých pípoj v devných konstrukcích nebyla díve užívána, nebo dostatené tuhosti styníku nemohlo být dosaženo známými spojovacími prostedky a metodami. V poslední dob je díky výzkumným projektm prokázána možnost vytvoení styníku sloup-prvlak, který vykazuje dostatenou tuhost a je tak možno jej považovat za rámový. Toto ešení si však zaslouží další zkoumání, proto byla pouze ovena varianta s tuhými styníky sloup-prvlak v píném smru ke zhodnocení vlivu na použité profily sloup a prvlak Tuhé styníky sloup-prvlak Posudek sloupu prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: A - 5

14 - mezní stav použitelnosti: A. Studie variant návrhu Posudek prvlaku prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: A - 6

15 - mezní stav použitelnosti: A. Studie variant návrhu 3.2. Kloubové styníky sloup-prvlak Posudek sloupu prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: - mezní stav použitelnosti: Posudek prvlaku prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: A - 7

16 A. Studie variant návrhu - mezní stav použitelnosti: A - 8

17 4. Vyhodnocení A. Studie variant návrhu ALTERNATIVY KONSTRUKCE ZASTEŠENÍ Pi volb alternativy konstrukce zastešení byla zvolena varianta s plnostnnými nosníky, aby byla zachována charakteristika tžkých skeletových systém devných konstrukcí tedy primární nosné prvky v modulové síti o rozmrech ádov v metrech a sekundární nosné prvky v modulové síti nepesahujících 1 m. V úvahu lze vzít také variantu píhradových vazník, nebo tvoí konzistentní ešení, které pro je navržený relativn nízký sklon optimální. Naopak konstrukce zastešení s krovem vaznicové soustavy se jeví jako nehospodárná. Pokud by byl sklon stešních rovin vyšší, mže být upuštno od tetího podlaží, které by bylo zastoupeno obytným podkrovím. Pak je však teba ešit dostatené osvtlení podkrovních pokoj v návaznosti na technické ešení detail v oblasti pozemního stavitelství. TUHÉ STYNÍKY SLOUP-PR VLAK Pi uvážení tuhých styník je patrný hospodárný návrh vodorovných prvlak, které pi dimenzi mm vykazují jednotkový posudek únosnosti 0,80 a použitelnosti 0,68 a obsahují tedy dostatenou rezervu. Nižší prez prvlak nebyl posouzen kvli zachování pibližn stejných ohybových tuhostí sloupu a prvlaku, nebo sloupy vykazovaly pi prezu mm jednotkový posudek únosnosti 0,96. Zachováme-li standardní kloubové uložení devných prvk, dostaneme se ke snížení dimenze sloup na mm s jednotkovým posudkem únosnosti 0,48. Vyhovl by také menší prez, nicmén nebylo by možné provést hospodárné dimenzování kotvení a pípoj. V kloubové variant byl rozhodujícím posudkem podle pedpokladu posudek na mezní stav použitelnosti, nebo pi prezu mm vychází 0,97, zatímco posudek na mezní stav únosnosti 0,68 prez MSÚ MSP Tuhý styník SLOUP ,96 0,15 PR VLAK ,80 0,68 Kloubový styník SLOUP ,48 0,04 PR VLAK ,68 0,97 A - 9

18 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH THE MOUNTAIN HOTEL IN JESENÍKY B. TECHNICKÁ ZPRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. RADIM HOLUB Ing. MILAN ŠMAK, Ph.D. BRNO 2013

19 Obsah B. Technická zpráva!" # $%&'% # ( %& # ) ""%*+#! " # $! %& #'$ $ #( ( % %#)* * #' B - 1

20 B. Technická zpráva 1. Úvod Diplomová práce eší statický návrh a výkresovou dokumentaci nosné devné skeletové konstrukce horského hotelu. Pdorysné rozmry jsou osov m, výška po heben 13,5 m. Umístním do lokality Šerák v oblasti Jeseník je stavba zaazena do VII. snhové oblasti a IV. vtrové oblasti. 2. Architektonické a dispoziní ešení ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ Stavba je samostatn stojícím objektem celkové pdorysné rozmry jsou 15,52 m 36,52 m, zastavná plocha 566,79 m 2. Objekt bude típodlažní, nepodsklepený. Konstrukní výška 3,5 m, svtlá výška 1NP 2,9 m, obytných podlaží pak 2,8 m. Tetí podlaží bylo také ve variant obytného podkroví, od ehož bylo ustoupeno vzhledem déletrvajícím zimním podmínkám vybrané lokality, které kladou technické požadavky na konstrukci a skladby pláš nekorespondujícími s optimálními podmínkami pro osvtlení podkrovních místností. Zastešení je tvoeno sedlovou stechou se sklonem jedné roviny 18 a druhé roviny 27. Výška hebene 13,5 m od stavební nuly. Nižší stešní konstrukce má 2m pesah ped obvodovou stnu, který je podepen šikmými sloupy, jež jsou kotveny a stykovány do paty svislých sloup. Mezi šikmými sloupy a svislými stnami je vytvoen balkón druhého a tetího podlaží. Vstup do objektu je stedem podélné strany objektu, jejíž orientace je navržena na jižní svtovou stranu. Krytinou stechy je navržena hladká krytina Lindab Seamline v odstínu šedé. Fasáda s pastovitou silikonovou omítkou v barv okrové s devnými výplnmi otvor. Podokapní žlaby a svody z pozinkovaného plechu, u terénu v soklové ásti pruh z mozaikové omítky tmav šedé barvy. DISPOZINÍ EŠENÍ Vchodem ve stedu podélné strany se ocitáme ve vstupní hale objektu s recepcí. Z ní je na severní stran pístupné otevené schodišt do vyšších podlaží, vedle schodišt se nalézá technická místnost urená pro správu hotelu. Východní oddlená ást 1NP obsahuje plochy pro návštvníky hotelu fitness pro individuální využití a konferenní místnost s projektorem pro spoleenské akce menšího rozsahu. Dále ve východní ásti objektu se nachází sklad a strojovna vzduchotechniky. Západní ást prvního podlaží je urena k zabezpeení stravování nachází se zde prostorná kuchy se skladem potravin a restaurace s barem. Vystoupáme-li po schodišti do 2NP, ocitneme se v ubytovací ásti hotelu. Ze stavebn oddleného schodišt vejdeme dvemi do chodby, ze které jsou pístupny jednotlivé pokoje pro hosty. Každý z nich je dvoulžkový s možností pistýlky. Pokoje obsahují vstupní chodbiku s úložným prostorem, koupelnu s toaletou, umyvadlem a vanou. Centrálním prostorem je ložnice s postelí, pracovním stolem a dalším vnitním vybavením. Vedle schodišt je umístna technická místnost k zabezpeení provozu hotelu. B - 2

21 B. Technická zpráva Tetí podlaží pístupné opt ze schodišt ve stední ásti objektu je identické s podlažím druhým. Okna všech pokoj mají dostatené rozmry k zajištní denního osvtlení a výhledu na krajinu. V jižní ásti jsou osazeny balkonové dvee s možností vstupu na venkovní balkon. Zastavná plocha objektem: 566,79 m 2 Obestavný prostor: 7129 m 3 Poet podlaží 3 Poet dvoulžkových pokoj: 28 Dispozice 1NP: Dispozice 2NP je shodná s dispozicí 3NP: B - 3

22 B. Technická zpráva 3. Pedpoklady návrhu nosné konstrukce Statický návrh devné konstrukce horského hotelu byl proveden na: - Mezní stav únosnosti s uvážením vlivu ztráty stability prvk na nejnepíznivjší z kombinací návrhových hodnot zatížení, piemž mezní hodnoty byly pro nosné konstrukce ze deva brány z norem pro lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h a rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24, pro nosné prvky z oceli pro ocel pevnostní ady S235 a S Mezní stav použitelnosti na nejnepíznivjší hodnoty deformací z kombinací charakteristických a kvazistálých hodnot zatížení, piemž mezní hodnoty byly pro nosné konstrukce ze deva brány z norem pro lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h a rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24. Nosná devná konstrukce horského hotelu byla dimenzována na následující promnná zatížení: - Klimatické zatížení snhem se základní tíhou snhu s k = 4,38 kpa stanovenou dle interaktivní digitální mapy umístné na webových stránkách HMÚ na adrese Lokalita Šerák (GPS 50,2014N, 17,1141E; 860 m n.m.) odpovídá VII. snhové oblasti se základní tíhou snhu sk = 4,0 kpa uvážena vyšší hodnota. Dle SN EN Klimatické zatížení vtrem se základním tlakem vtru odpovídajícím IV. vtrné oblasti v b,0 = 30 m/s. Dle SN EN Užitné zatížení stropních konstrukcí pro kategorii A s hodnotou q k = 1,5 kn/m 2 a balkonu pro kategorii A s hodnotou q k = 3,0 kn/m 2. Dle SN EN Užitné zatížení stropních konstrukcí pro kategorii C3 s hodnotou q k = 5,0 kn/m 2. Dle SN EN Žádná další nahodilá zatížení nebyla uvažována a nosné konstrukce tudíž nejsou na jejich penos dimenzovány. B - 4

23 B. Technická zpráva 4. Popis konstrukního ešení Konstrukn se jedná o skeletovou devostavbu novodobého konstrukního uspoádání. Nosnou funkci plní tyové prvky sloupy a nosníky doplnné o prvky k zajištní prostorové tuhosti a stability. Konstrukce je uspoádána do prostorového prutového systému. Nosná konstrukce skeletu s modulovými kótami 3 m, 4,5 m a 6 m je navržena pevážn z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h (dle SN EN 1194). Vnitní prvky skeletu v osových vzdálenostech 625 mm nebo 1 m jsou pevážn z rostlého konstrukního deva tídy pevnosti C24 (dle SN EN 338). Základními prvky nosného systému jsou sloupy, podélné a píné prvlaky, stropní nosníky (tj. stropnice), ztužení konstrukce zastešení, stešní nosníky, vaznice, plošné nosné vrstvy strop, stechy a stnové panely Sloupy Sloupy základního skeletového rastru jsou navrženy na výšku podlaží s kloubovým uložením na základovou konstrukci a momentovým spojem v úrovni stropní konstrukce. Materiálem je lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h (s výjimkou šikmých sloup) obdélníkového prezu mm. Kotvení sloup k základové konstrukci je navrženo pomocí ocelových kotevních botek se svorníky. Šikmé sloupy podpírající 2m pesah stešní konstrukce podélné strany objektu jsou navrženy z jednoho kusu na celou výšku cca 8,8 m. Materiálem je rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24, prez šikmých sloup je mm. Kotveny jsou do styníku svislých sloup Prvlaky Osazení prvlak je navrženo na nosné sloupy konstrukce budovy a to v podélném i píném smru na ocelové vložené plechy. Psobí jako prosté nosníky o rozptí 3 m, 4,5 m a 6 m. Materiálem je lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h, prez má šíku 200 respektive 240 mm a výšku 240 až 450 mm. Stabilita prvlak je zajišována stropnicemi se záklopem. Mezi modulovými adami B a C se na rozptí 3 m nevyskytují vnitní prvlaky. V modulovém rastru jsou nahrazeny stropnicemi pro dané rozptí, nebo nepenášejí žádné další zatížení krom tíhy podlahy a užitného zatížení ani do nich nejsou kotveny jiné stropnice Prvlaky podstešní Penášejí pevážn pouze stálé zatížení od skladby dolního plášt zastešení pes kotvené stropnice. Osazení prvlak je navrženo na nosné sloupy konstrukce budovy a to v podélném i píném smru na ocelové vložené plechy. Psobí jako prosté nosníky o rozptí 3 m, 4,5 m a 6 m. Materiálem je lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h, prez má šíku 200 respektive 240 mm B - 5

24 B. Technická zpráva a výšku 240 až 300 mm. Podélné prvlaky (pozednice) jsou z jehlinatého deva tídy pevnosti C24 s prezem mm. Stabilita prvlak je zajišována stropnicemi se záklopem. Mezi modulovými adami B a C se na rozptí 3 m nevyskytují vnitní prvlaky. V modulovém rastru jsou nahrazeny stropnicemi pro dané rozptí, nebo nepenášejí žádné další zatížení krom tíhy skladby dolního plášt ani do nich nejsou kotveny jiné stropnice Stropnice 1NP a 2NP Jsou navrženy z rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24 obdélníkového prezu mm pro rozptí 4,5 m a mm pro rozptí 3 m. Stropnice jsou osazeny v osových vzdálenostech 625 mm a jsou podporovány pínými a podélnými prvlaky, do kterých jsou kotveny vruty pes trámové botky Simpson Strong-Tie. Pro zajištní píné a torzní stability stropnic je poteba vzájemného spolupsobení se záklopem, kterým jsou devné fošny tl. 50 mm spojené na pero a drážku kladené šikmo pod úhlem 45. Fošny jsou z rostlého deva pevnostní tídy C Stropnice podstešní Penášejí pouze stálé zatížení od skladby dolního plášt zastešení. Jsou navrženy z rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24 obdélníkového prezu mm pro rozptí 4,5 m a mm pro rozptí 3 m. Stropnice jsou osazeny v osových vzdálenostech 625 mm a jsou podporovány pínými a podélnými prvlaky, do kterých jsou kotveny vruty pes trámové botky Simpson Strong-Tie. Pro zajištní píné a torzní stability stropnic je poteba vzájemného spolupsobení se záklopem, kterým jsou OSB/3 desky tl. 15 mm Zastešení objektu Stecha je sedlového tvaru o sklonu 18 a 27. Primárním nosným prvkem jsou plnostnné vazníky z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h prezu mm. Nosníky jsou uloženy na svislé sloupy, které jsou ve vnitním modulu doplnny v podélném smru o ztužující nosníky (vaznice). 2m pesah prvlak na jižní stran objektu je ešen podepením na šikmé sloupy. Stabilita prvlak je zajišována vaznicemi s bednním. Vaznice jsou osazeny do stešních nosník v podélném smru na rozptí 4,5 m v natoení daném sklonem stešní roviny. Materiálem vaznic je rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24 obdélníkového prezu mm. Pro zajištní píné a torzní stability vaznic je poteba vzájemného spolupsobení s bednním, kterým jsou devné fošny tl. 50 mm spojené na pero a drážku kladené šikmo pod úhlem 45. Fošny jsou z rostlého deva pevnostní tídy C24. B - 6

25 B. Technická zpráva 4.7. Devné vzpry V obvodových podélných stnách jsou v místech, kde se nenachází okenní i dvení otvory, navrženy šikmé devné vzpry. Materiálem je rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24, prez vzpr je mm. Kotveny jsou do styníku sloup-prvlak a do paty sloup Stnové panely Tvoí dležitou souást skeletové konstrukce, nebo se podílejí na prostorové tuhosti a stabilit. Stnové panely jsou tvoeny z konstrukních hranol z jehlinatého deva pevnostní tídy C24 tloušky 60 mm a šíky 160 mm a nosného deskového opláštní. Uspoádání hranol bude sestávat ze sloupk v osové vzdálenosti 625 mm a ze spodní a horní fošny. Stojky budou k fošnám kotveny stavebním kováním úhelníky Simpson Strong-Tie. Panely budou k prvlakm kotveny vruty a úhelníky. Obvodové panely budou opláštny jednostrann deskami OSB/3 tl. 15 mm, vnitní dlící stny oboustrann sádrovláknitými deskami Rigips Rigidur tl mm. Pipojení plošných prvk bude provedeno podle podklad výrobce. Stny o výšce vtší než 3 m budou doplnny o vnitní vodorovné fošny ke stykování opláštní. Tyto vodorovné fošny musí být prbžné a sloupky dlené Spoje a pípoje devných prvk Spoje a pípoje skeletové konstrukce jsou uvažovány kolíkového typu tedy ocelové hebíky, vruty, svorníky, pesné svorníky (tj. kolíky opatené na koncích závitem, podložkou a maticí) a kolíky s vloženými ocelovými plechy. Pro pipojení prvk menších dimenzí, zejména stropnic, jsou navrženy systémové tvarové elementy napíklad trámové botky Simpson Strong-Tie. Základní smrné detaily pípoj prvk a kotvení jsou uvedeny ve statickém výpotu. S montážními spoji dílc se neuvažuje. 5. Popis statického ešení nosné konstrukce Statická analýza skeletové devné konstrukce je provedena metodou konených prvk programem SCIA Engineer 2012 (verze , studentská licence) na základ definované geometrie konstrukce, okrajových podmínek, zatížení, kombinací zatížení a výpotového postupu. Výpotový model horského hotelu je prostorový. Prvky z konstrukního deva sloupy, prvlaky, nosníky, stropnice, vaznice apod. jsou zadávány jako pruty. Podpory jsou modelovány jako kloubové tuhé ve smru X, Y a Z pod všemi sloupy v úrovni jejich uložení na základovou konstrukci. Prostorová tuhost konstrukce je zajištna pínými rámy, devnými vzprami v podélném smru a výztužnými deskami stechy a strop a stnami, které jsou B - 7

26 B. Technická zpráva modelovány pomocí fiktivních prut. Je ovena globální ztráta stability konstrukce i lokální ztráta stability jednotlivých prvk. Zatížení stálé a promnné je zadáno po penásobení zatžovací šíkou jako spojité na pruty v pro jednotlivé zatžovací stavy definované ve statickém výpotu. Zatžovací stavy jsou seskupeny do píslušných skupin zatížení, které zajistí správný výbr pi výpotu normových kombinací. Tím je zajištno zejména použití práv jednoho zatžovacího stavu se snhem respektive vtrem výbrový vztah. Kombinace zatížení jsou vytvoeny ti jedna pro mezní stav únosnosti a dv pro mezní stav použitelnosti. V každé kombinaci jsou obsaženy všechny zatžovací stavy a program intern generuje jednotlivé kombinace, aby vypoítal maximální vnitní síly pro jednotlivé prvky dle rovnic popsaných ve statickém výpotu. Výpoet metodou konených prvk je lineární. Pro každý prvek lze zobrazit všechny vnitní síly normálovou sílu N, posouvající síly V y a V z, kroutící moment M x, ohybové momenty M y a M z. Program dále umožuje zobrazit deformace prut a pemístní uzl tyto možnosti je ovšem nutno používat uvážen pi vdomí urité idealizace konstrukce. Návrh a posouzení devných konstrukních prvk a konstrukce jako celku je proveden v souladu s SN EN Eurokód 5: Navrhování devných konstrukcí - ást 1-1: Obecná pravidla Spolená pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Mezní stavy únosnosti a použitelnosti jsou posouzeny pevážn modulem programu SCIA Engineer Devo ureným pro posudky devných prut. 6. Ochrana materiálu Veškeré prvky devné konstrukce zastešení a devné nosné prvky vystavené povtrnostním vlivm musí být opateny ochrannými prostedky, které budou splovat požadavky na psobení devné konstrukce provedené z lepeného lamelového deva i rostlého deva v daném prostedí. Souasn je nutné vyhovt hygienickým a protipožárním požadavkm, požadavkm na ochranu prostedí architektonickým aspektm na estetický vzhled konstrukce. Systém ochrany bude upesnn v realizaní dokumentaci. Ocelové prvky spoj budou pozinkované. Pro ocelové prvky uvnit budovy je teba respektovat píslušná ustanovení SN EN , respektive SN EN ISO Pro prvky vystavené vlivm vnjšího prostedí (pípoje balkonových nosník, vnjších sloup) je stanoven systém ochrany Fe/Zn 25c. 7. Výroba a montáž konstrukce Jednotlivé prvky skeletové konstrukce budou pipraveny na pesnou délku, vetn úpravy pro pípoje, ve výrobní hale. Na staveništi tak bude probíhat pouze montáž devných dílc. Pivezený materiál bude uskladnn na staveništi a chránn proti povtrnostním vlivm. Musí se pedejít nadmrnému namáhání prvk bhem dopravy a skladování. B - 8

27 B. Technická zpráva V první fázi bude provedeno osazení sloup na základovou konstrukci vetn jejich kotvení a spojení zhlaví trám vodorovnými nosníky skeletu. Pro montáž dalšího patra budou nejprve osazeny stropnice nad 1NP a tyto zaklopeny devnými fošnami. Následovat bude montáž 2NP sloupy budou navazovat a jejich zhlaví bude opt spojeno vodorovnými nosníky tvoícími nosnou konstrukci pro další podlaží. Budou osazeny stropnice podlaží se záklopem. Poslední podlaží pod konstrukcí zastešení bude montováno ze sloup s výškou kopírující tvar stechy. Ztužení v úrovni stropu nad posledním podlažím bude provedeno vodorovnými nosníky již menší dimenze a opt vyplnno stropnice a zaklopeno OSB deskami. Následuje konstrukce zastešení píné plnostnné nosníky a podélné vaznice bednné devnými fošnami. Po osazení devných vzpr bude skeletová konstrukce kompletní. Následovat bude montáž výplových stn s otvory dle architektonického návrhu. Konstrukce se bude sestavovat tak, aby aby se pedešlo jejímu nadmrnému namáhání. Prvky, které budou zborcené, popraskané nebo špatn sesazené ve spojích, se vymní. V každé fázi výstavby je teba zabezpeit prostorovou tuhost a stabilitu konstrukce a jednotlivých dílc. Pi montáži je nutno dodržet bezpenost a ochranu zdraví zamstnanc. 8. Poznámky - Konstrukce je navržena v rozsahu pesného ešení všech hlavních konstrukních prvk. Návrh spoj, pípoj a konstrukních detail je ešen pouze výbrem základních a charakteristických pro navržený typ konstrukce. Detailní ešení všech bude pedmtem výrobní dokumentace. - Diplomová práce neobsahuje ešení penosu zatížení do základové konstrukce ani interakci s podložím. B - 9

28 9. Výkaz výmr B. Technická zpráva Výkaz devného materiálu je vytvoen z programu Scia Engineer z osových délek jednotlivých prut, jedná se tedy o orientaní výkaz. Ve výkazu nejsou zahrnuty prvky stnových panel ezivo mm ani opláštní z OSB desek a sádrovláknitých desek Rigips Rigidur. Výkaz také neobsahuje množství ocelových spojovacích prostedk. Orientaní hmotnost devné konstrukce: 72,70 tun Orientaní hmotnost fošen tl. 50 mm pro záklop stropu nad 1NP a nad 2NP a pro bednní stešní konstrukce: 34,43 tun (1796 m 2, tj. 89,8 m 3 ) B - 10

29 10. Seznam použité literatury B. Technická zpráva 1. HAVÍOVÁ, Z. Dm ze deva. Brno: ERA group spol. s r.o., vydání. 2. KOŽELOUH, B. Devné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP 1, Navrhování a konstrukní materiály. Autorizovaný peklad z anglického vydání Timber Engineering STEP 1, Centrum Hout, The Nederlands, KOŽELOUH, B. Devné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP 2, Navrhování detail a nosných systém. Autorizovaný peklad z anglického vydání Timber Engineering STEP 2, Centrum Hout, The Nederlands, KUKLÍK, P. Devné konstrukce. Praha: Informaní centrum KAIT, s.r.o., KUKLÍK, P., KUKLÍKOVÁ, A., MIKEŠ, K. Devné konstrukce 1 Cviení. Praha: eská technika nakladatelství VUT, POINKOVÁ, M., UPROVÁ, D. a kol. Úsporný dm. Brno: ERA group spol. s r.o., aktualizované vydání. 7. STRAKA, B., PECHALOVÁ, J. Devné konstrukce. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., STRAKA, B. Navrhování devných konstrukcí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., VAVERKA, J., HAVÍOVÁ, Z., JINDRÁK, M. a kol. Devostavby pro bydlení. Praha:Grada Publishing, a.s., ROJÍK, V, PEUKERT, M. Devo a vícepodlažní budovy. Stavebnictví. 2009, ro. 3, , s Normy, vyhlášky a pedpisy 11. SN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Praha: Úad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 02/ SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-3: Obecná zatížení - Zatížení snhem. Praha: eský normalizaní institut, 06/2005. Vetn zmn Z1 10/2006, Z2 2/2010, Z3 3/2010 a opravy Opr. 1 2/ SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení - Zatížení vtrem. Praha: eský normalizaní institut, 03/2007. Vetn zmny Z1 3/2010 a oprav Opr. 1 9/2008, Opr. 2 5/2010, Opr. 3 1/ SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha: eský normalizaní institut, 03/2004. Vetn zmn Z1 2/2010, Z2 3/2010 a opravy Opr. 1 2/ SN SN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: eský normalizaní institut, 12/2006. Vetn zmn Z1 03/2010, Z2 04/2011, Z3 07/2011 a oprav Opr. 1 06/2010. B - 11

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES JEZDECKÁ HALA V ESKÉM

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES KRAJSKÁ KNIHOVNA

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A- PRVODNÍ DOKUMENT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 2. SEZNAM NOREM A POUŽITÉ LITERATURY 3 3. GEOMETRIE KONSTRUKCE 4 4. MODEL KOSNTRUKCE VE SCIA ENGINEER 5

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 2. SEZNAM NOREM A POUŽITÉ LITERATURY 3 3. GEOMETRIE KONSTRUKCE 4 4. MODEL KOSNTRUKCE VE SCIA ENGINEER 5 Lávka u obchodní akademie Beroun SO 201 - Lávka pes Litavku STATICKÝ VÝPOET vypracoval Ing. J.Hamouz kontroloval Ing. V. Engler datum 06/2013.zakázky 12NO03030 OBSAH 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 2. SEZNAM NOREM

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN DEVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PATROVÉHO DOMU

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN DEVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PATROVÉHO DOMU VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES DEVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Vedoucí práce Autor práce Škola Fakulta Ústav Studijní obor Studijní program Název práce Název práce v anglickém jazyce Typ

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

4;# $74 1# '%7,-83, /"4753.%',-3,%& 3.%' 24;#34%' 3 /"4753.(+ / -(4(+,%6'3(# 24;#34 1, 3,-#39 /, 24;#34 ;'3* E-,$,,-3& =>)% H /, -4

4;# $74 1# '%7,-83, /4753.%',-3,%& 3.%' 24;#34%' 3 /4753.(+ / -(4(+,%6'3(# 24;#34 1, 3,-#39 /, 24;#34 ;'3* E-,$,,-3& =>)% H /, -4 !"#$%&#% '()*+, -./,0 1# /,,2#34 5,6,-3*+, +7'34),-*+, 286 $74 86 $74 1# 0#3, /,,693* 6$,-9 $, -.5)9 :% 3$ # *3#% 86 $74 1# /,;4-83, /"' #),3 )(' /3#7,-.(+,693.(+ $,%< 86 $74 1# $'%#32,-83, 3 24;#34,$

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NÁVRH A POSOUZENÍ

Více

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc.

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

Statický výpoet OU a PrŠ Brno, Lomená 44, CENTRUM ODBORNÉHO VÝCVIKU

Statický výpoet OU a PrŠ Brno, Lomená 44, CENTRUM ODBORNÉHO VÝCVIKU Peklady 2.NP Popis konstrukce - Zatížení /m 2 / sedlová stecha, spád 10 o devné vazníky, plechová krytina na bednní rozte vazník - á 1,0 m zateplení + podhled na spodní pásnici vazníku STÁLÉ plech. krytina

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ HALA PRO

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES MULTIFUNKČNÍ CENTRUM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÝ

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l. Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl 570 01 Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: 736107399 Autorizovaný

Více

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS MODELLING OF TRADITIONAL TIMBER ROOF TRUSSES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

DŘEVĚNÁ ROUBENÁ KONSTRUKCE PENZIONU V KARLOVĚ POD PRADĚDEM THE TIMBER LOG CABIN STRUCTURE OF THE BOARDING HOUSE IN KARLOV

DŘEVĚNÁ ROUBENÁ KONSTRUKCE PENZIONU V KARLOVĚ POD PRADĚDEM THE TIMBER LOG CABIN STRUCTURE OF THE BOARDING HOUSE IN KARLOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES DŘEVĚNÁ ROUBENÁ

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ ODBAVOVACÍ

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ HALA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU STEEL INDUSTRIAL HALL WITH CRANE RAIL

OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ HALA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU STEEL INDUSTRIAL HALL WITH CRANE RAIL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES VETERINÁRNÍ KLINIKA VETERINARY CLINIC

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí Manuál Návrh dřevěných konstrukcí Návrh dřevěných konstrukcí Obsah Vlastnosti materiálu... 7 Parametry dřeva... 7 Nastavení parametrů pro návrh... 9 Provedení posudku... 11 Podrobný posudek... 11 Úvod

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ ADMINISTRATIVE

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností 3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností Eurokód 5 společně s ostatními eurokódy neuvádí žádné hodnoty pevnostních a tuhostních vlastností materiálů. Tyto hodnoty se určují podle příslušných zkušebních

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky, průvlaky, zesílení

Více

øez A ( 1:100) pùdprys 3.n.p. pùdprys 2.n.p. pùdprys 1.n.p. ( m 1:100) A A A A E N

øez A ( 1:100) pùdprys 3.n.p. pùdprys 2.n.p. pùdprys 1.n.p. ( m 1:100) A A A A E N W S E N A A A A A A ( m 1:100) byt 1 byt 2 pùdprys 1.n.p. pùdprys 2.n.p. pùdprys 3.n.p. øez A ( 1:100) 2323 ok Prvodní technická zpráva - 1 - 2323 ok Container for life Koncept Koncept se zabývá širším

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ HALA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ HALA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES POLYFUNKČNÍ

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA VE

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES DŘEVĚNÁ LÁVKA NAD

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více