HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH THE MOUNTAIN HOTEL IN JESENÍKY DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. RADIM HOLUB Ing. MILAN ŠMAK, Ph.D. BRNO 2013

2 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracovišt N3607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s prezenní formou studia 3608T001 Pozemní stavby Ústav kovových a devných konstrukcí ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Diplomant Bc. RADIM HOLUB Název Vedoucí diplomové práce Datum zadání diplomové práce Datum odevzdání diplomové práce V Brn dne Horský hotel v Jeseníkách Ing. Milan Šmak, Ph.D doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. Vedoucí ústavu prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Dkan Fakulty stavební VUT

3 Podklady a literatura Tvarové a dispoziní uspoádání objektu SN EN 1990 "Eurokód: Zásady navrhovíní konstrukcí" SN EN "Eurokód 1: Zatížení konstrukcí ást 1: Obecná zatížení" SN EN "Eurokód : Navrhování ocelových konstrukcí ást 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby" SN EN "Eurokód : Navrhování devných konstrukcí ást 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby" Zásady pro vypracování Vypracujte návrh nosné konstrukce horského hotelu v lokalit Šerák v oblasti Jeseník. Pi návrhu konstrukce respektujte požadavky na tvarové a dispoziní uspoádání objektu. Pdorysné rozmry hotelu jsou uvažovány nejvýše 40 x 20m, hotel je dvojpodlažní s obytným podkrovím. Požadované výstupy: 1. Technická zpráva 2. Statický výpoet základních nosných prvk, kotvení a smrných detail 3. Výkresová dokumentace dle specifikace vedoucího diplomové práce 4. Výkaz výmr Pedepsané pílohy... Ing. Milan Šmak, Ph.D. Vedoucí diplomové práce

4 Abstrakt Je proveden návrh nosné devné konstrukce horského hotelu. Stavba je nepodsklepená, típodlažní, pdorysné rozmry osov m. Celková zastavná plocha cca 567 m 2. Konstrukn se jedná o skeletovou devostavbu novodobé konstrukce sestávající z masivních sloup a prvlak v rastru ádov nkolika metr. Stnové a stropní konstrukce, které zajišují stabilitu objektu, jsou složeny z prvk elementární devostavby. Zastešení objektu je tvoeno plnostnnými nosníky v modulové síti s podélnými vaznicemi. Klíová slova horský hotel, návrh, devná konstrukce, skeletová devostavba, plnostnné nosníky Abstract Design of timber structures of mountain hotel is performed. The building is slab-on-ground, three storeyed, plan size axially m. Total build up area is about 567 m 2. It s constructionally timber skeleton structure of modern construction that consist of supporting members and joists in several meter grid. Wall and floor frames, that provide object stability, consist of components of elementary frame structure. The roof of building is designed as plate girder in modul grid with lengthwise purlin. Keywords mountain hotel, design, timber structure, timber skeleton, plate girder

5 Bibliografická citace VŠKP HOLUB, Radim. Horský hotel v Jeseníkách. Brno, s., 44 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Milan Šmak, Ph.D.

6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatn a že jsem uvedl všechny použité informaní zdroje. V Brn dne podpis autora Bc. Radim Holub

7 Podkování: Dkuji panu Ing. Milanu Šmakovi, Ph.D. za odborné vedení a vstícný pístup pi mém ešení diplomové práce. Dkuji také Ústavu kovových a devných konstrukcí a Stavební fakult VUT v Brn za možnost studia a vzdlávání se.

8 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH THE MOUNTAIN HOTEL IN JESENÍKY A. STUDIE VARIANT NÁVRHU DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. RADIM HOLUB Ing. MILAN ŠMAK, Ph.D. BRNO 2013

9 Obsah A. Studie variant návrhu ! ! " A - 1

10 1. Úvod A. Studie variant návrhu Diplomová práce eší statický návrh a výkresovou dokumentaci nosné devné skeletové konstrukce horského hotelu. Pdorysné rozmry ry jsou osov m, výška po heben 13,5 m. Umístním do lokality Šerák v oblasti Jeseník je stavba zaazena do VII. snhové oblasti a IV. vtrové oblasti. Cílem studie variant návrhu je provit alternativy konstrukce zastešení, která má ve svém výsledku tvoit sedlovou stechu se sklonem jedné roviny 18 a druhé roviny 27. Pesah na severní stran pdorysn 0,75 m ped fasádu (1 m osov), pesah na jižní stran pdorysn 1,9 m (2,06 m osov). Druhým srovnáním bude možnost využití tuhých styník v p píných vazbách. A - 2

11 A. Studie variant návrhu A - 3

12 A. Studie variant návrhu 2. Alternativy konstrukce zastešení 2.1. Krov vaznicové soustavy Návrh sestavy vaznicového krovu: - využití rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24, - pozednice a vaznice vrcholová a stední v podélném smru uložené na sloupy skeletu v osové vzdálenosti 4,5 m, - plné vazby v modulových píných osách doplnny o systém vzpr a kleštin, - v podélném smru vyztužení konstrukce pásky, - krokve uložené na vaznice v osové vzdálenosti 0,9 m, - použití standardního stavebního kování. Negativa: - vzhledem modulové síti v píném smru 6 m 3 m 6 m by krokve vykazovaly nadmrné deformace a vyhovující prez by nebyl hospodárný, - optimalizace vede k pidání stedních vaznic do 6m modulových ad, ímž se pdorysn zmenší rozptí krokví na shodné 3 m, - pro stední vaznice by musely být vloženy nové sloupy zásah do dispoziního ešení, který je však v úrovni obytných 2NP a 3NP akceptovatelný, nebo sloupy by byly skryté v dlících stnách, - v úrovni 1NP, kde je dispozin situováno provozní a uživatelské zázemí, tj. pedevším konferenní místnost, restaurace s barem a kuchy, by piznané sloupy výrazn snižovaly volnost využití tchto prostor, - lze ešit zesílenými prvlaky, které budou podpírat vložené sloupy z vyšších podlaží pokud by nevyhovl nosník z lepeného lamelového deva, musel by se použít ocelový nosník Píhradové vazníky Návrh sestavy zastešení z píhradových vazník: - využití rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24, - pásy a vnitní pruty vazníku spojované pomocí desek s prolisovanými trny, - sloupy hlavního skeletu nebudou vystupovat do prostoru zastešení, - v podélném smru vytvoení ztužidel, - dolní pásy vazník tvoí souasn nosnou vrstvu stropu nad posledním podlažím, - vazníky uložené na podpory v osové vzdálenosti 0,9 m. Negativa: - celkový poet píhradových vazník je 41 nároný transport z výroby i pi montážním spoji v úrovni hebene, - nemožnost provedení pesahu na severní stran pi zachování konstrukní výšky objektu, tedy pouze pesazením horního pásu vazníku ped fasádu, vzhledem k velkému zatížení snhem pevislým pes okraj, - bylo by nutné navýšení píhradových vazník, aby bylo možno provést systémový pesah, A - 4

13 A. Studie variant návrhu - vyložení stešní roviny na jižní stran objektu se jeví jako možné, pestože by muselo být ešeno samostatnými kloubovými nosníky vtšího prezu Plnostnné nosníky Návrh sestavy zastešení z plnostnných nosník: - zachování modulové sít skeletové konstrukce i pro primární nosné prvky konstrukce zastešení z lepeného lamelového deva, - sekundární nosné prvky vaznice z rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24, - konstrukce zastešení bude pehledná a snadno kontrolovatelná pi údržb. Negativa: - náronjší montáž plnostnných nosník v porovnání s klasickým zastešením, - detaily pípoj vaznic penášejí vtší síly vzhledem k rozptí vaznic 4,5 m 3. Tuhé styníky sloup-prvlak Možnost pedpokladu tuhých pípoj v devných konstrukcích nebyla díve užívána, nebo dostatené tuhosti styníku nemohlo být dosaženo známými spojovacími prostedky a metodami. V poslední dob je díky výzkumným projektm prokázána možnost vytvoení styníku sloup-prvlak, který vykazuje dostatenou tuhost a je tak možno jej považovat za rámový. Toto ešení si však zaslouží další zkoumání, proto byla pouze ovena varianta s tuhými styníky sloup-prvlak v píném smru ke zhodnocení vlivu na použité profily sloup a prvlak Tuhé styníky sloup-prvlak Posudek sloupu prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: A - 5

14 - mezní stav použitelnosti: A. Studie variant návrhu Posudek prvlaku prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: A - 6

15 - mezní stav použitelnosti: A. Studie variant návrhu 3.2. Kloubové styníky sloup-prvlak Posudek sloupu prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: - mezní stav použitelnosti: Posudek prvlaku prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: A - 7

16 A. Studie variant návrhu - mezní stav použitelnosti: A - 8

17 4. Vyhodnocení A. Studie variant návrhu ALTERNATIVY KONSTRUKCE ZASTEŠENÍ Pi volb alternativy konstrukce zastešení byla zvolena varianta s plnostnnými nosníky, aby byla zachována charakteristika tžkých skeletových systém devných konstrukcí tedy primární nosné prvky v modulové síti o rozmrech ádov v metrech a sekundární nosné prvky v modulové síti nepesahujících 1 m. V úvahu lze vzít také variantu píhradových vazník, nebo tvoí konzistentní ešení, které pro je navržený relativn nízký sklon optimální. Naopak konstrukce zastešení s krovem vaznicové soustavy se jeví jako nehospodárná. Pokud by byl sklon stešních rovin vyšší, mže být upuštno od tetího podlaží, které by bylo zastoupeno obytným podkrovím. Pak je však teba ešit dostatené osvtlení podkrovních pokoj v návaznosti na technické ešení detail v oblasti pozemního stavitelství. TUHÉ STYNÍKY SLOUP-PR VLAK Pi uvážení tuhých styník je patrný hospodárný návrh vodorovných prvlak, které pi dimenzi mm vykazují jednotkový posudek únosnosti 0,80 a použitelnosti 0,68 a obsahují tedy dostatenou rezervu. Nižší prez prvlak nebyl posouzen kvli zachování pibližn stejných ohybových tuhostí sloupu a prvlaku, nebo sloupy vykazovaly pi prezu mm jednotkový posudek únosnosti 0,96. Zachováme-li standardní kloubové uložení devných prvk, dostaneme se ke snížení dimenze sloup na mm s jednotkovým posudkem únosnosti 0,48. Vyhovl by také menší prez, nicmén nebylo by možné provést hospodárné dimenzování kotvení a pípoj. V kloubové variant byl rozhodujícím posudkem podle pedpokladu posudek na mezní stav použitelnosti, nebo pi prezu mm vychází 0,97, zatímco posudek na mezní stav únosnosti 0,68 prez MSÚ MSP Tuhý styník SLOUP ,96 0,15 PR VLAK ,80 0,68 Kloubový styník SLOUP ,48 0,04 PR VLAK ,68 0,97 A - 9

18 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH THE MOUNTAIN HOTEL IN JESENÍKY B. TECHNICKÁ ZPRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. RADIM HOLUB Ing. MILAN ŠMAK, Ph.D. BRNO 2013

19 Obsah B. Technická zpráva!" # $%&'% # ( %& # ) ""%*+#! " # $! %& #'$ $ #( ( % %#)* * #' B - 1

20 B. Technická zpráva 1. Úvod Diplomová práce eší statický návrh a výkresovou dokumentaci nosné devné skeletové konstrukce horského hotelu. Pdorysné rozmry jsou osov m, výška po heben 13,5 m. Umístním do lokality Šerák v oblasti Jeseník je stavba zaazena do VII. snhové oblasti a IV. vtrové oblasti. 2. Architektonické a dispoziní ešení ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ Stavba je samostatn stojícím objektem celkové pdorysné rozmry jsou 15,52 m 36,52 m, zastavná plocha 566,79 m 2. Objekt bude típodlažní, nepodsklepený. Konstrukní výška 3,5 m, svtlá výška 1NP 2,9 m, obytných podlaží pak 2,8 m. Tetí podlaží bylo také ve variant obytného podkroví, od ehož bylo ustoupeno vzhledem déletrvajícím zimním podmínkám vybrané lokality, které kladou technické požadavky na konstrukci a skladby pláš nekorespondujícími s optimálními podmínkami pro osvtlení podkrovních místností. Zastešení je tvoeno sedlovou stechou se sklonem jedné roviny 18 a druhé roviny 27. Výška hebene 13,5 m od stavební nuly. Nižší stešní konstrukce má 2m pesah ped obvodovou stnu, který je podepen šikmými sloupy, jež jsou kotveny a stykovány do paty svislých sloup. Mezi šikmými sloupy a svislými stnami je vytvoen balkón druhého a tetího podlaží. Vstup do objektu je stedem podélné strany objektu, jejíž orientace je navržena na jižní svtovou stranu. Krytinou stechy je navržena hladká krytina Lindab Seamline v odstínu šedé. Fasáda s pastovitou silikonovou omítkou v barv okrové s devnými výplnmi otvor. Podokapní žlaby a svody z pozinkovaného plechu, u terénu v soklové ásti pruh z mozaikové omítky tmav šedé barvy. DISPOZINÍ EŠENÍ Vchodem ve stedu podélné strany se ocitáme ve vstupní hale objektu s recepcí. Z ní je na severní stran pístupné otevené schodišt do vyšších podlaží, vedle schodišt se nalézá technická místnost urená pro správu hotelu. Východní oddlená ást 1NP obsahuje plochy pro návštvníky hotelu fitness pro individuální využití a konferenní místnost s projektorem pro spoleenské akce menšího rozsahu. Dále ve východní ásti objektu se nachází sklad a strojovna vzduchotechniky. Západní ást prvního podlaží je urena k zabezpeení stravování nachází se zde prostorná kuchy se skladem potravin a restaurace s barem. Vystoupáme-li po schodišti do 2NP, ocitneme se v ubytovací ásti hotelu. Ze stavebn oddleného schodišt vejdeme dvemi do chodby, ze které jsou pístupny jednotlivé pokoje pro hosty. Každý z nich je dvoulžkový s možností pistýlky. Pokoje obsahují vstupní chodbiku s úložným prostorem, koupelnu s toaletou, umyvadlem a vanou. Centrálním prostorem je ložnice s postelí, pracovním stolem a dalším vnitním vybavením. Vedle schodišt je umístna technická místnost k zabezpeení provozu hotelu. B - 2

21 B. Technická zpráva Tetí podlaží pístupné opt ze schodišt ve stední ásti objektu je identické s podlažím druhým. Okna všech pokoj mají dostatené rozmry k zajištní denního osvtlení a výhledu na krajinu. V jižní ásti jsou osazeny balkonové dvee s možností vstupu na venkovní balkon. Zastavná plocha objektem: 566,79 m 2 Obestavný prostor: 7129 m 3 Poet podlaží 3 Poet dvoulžkových pokoj: 28 Dispozice 1NP: Dispozice 2NP je shodná s dispozicí 3NP: B - 3

22 B. Technická zpráva 3. Pedpoklady návrhu nosné konstrukce Statický návrh devné konstrukce horského hotelu byl proveden na: - Mezní stav únosnosti s uvážením vlivu ztráty stability prvk na nejnepíznivjší z kombinací návrhových hodnot zatížení, piemž mezní hodnoty byly pro nosné konstrukce ze deva brány z norem pro lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h a rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24, pro nosné prvky z oceli pro ocel pevnostní ady S235 a S Mezní stav použitelnosti na nejnepíznivjší hodnoty deformací z kombinací charakteristických a kvazistálých hodnot zatížení, piemž mezní hodnoty byly pro nosné konstrukce ze deva brány z norem pro lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h a rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24. Nosná devná konstrukce horského hotelu byla dimenzována na následující promnná zatížení: - Klimatické zatížení snhem se základní tíhou snhu s k = 4,38 kpa stanovenou dle interaktivní digitální mapy umístné na webových stránkách HMÚ na adrese Lokalita Šerák (GPS 50,2014N, 17,1141E; 860 m n.m.) odpovídá VII. snhové oblasti se základní tíhou snhu sk = 4,0 kpa uvážena vyšší hodnota. Dle SN EN Klimatické zatížení vtrem se základním tlakem vtru odpovídajícím IV. vtrné oblasti v b,0 = 30 m/s. Dle SN EN Užitné zatížení stropních konstrukcí pro kategorii A s hodnotou q k = 1,5 kn/m 2 a balkonu pro kategorii A s hodnotou q k = 3,0 kn/m 2. Dle SN EN Užitné zatížení stropních konstrukcí pro kategorii C3 s hodnotou q k = 5,0 kn/m 2. Dle SN EN Žádná další nahodilá zatížení nebyla uvažována a nosné konstrukce tudíž nejsou na jejich penos dimenzovány. B - 4

23 B. Technická zpráva 4. Popis konstrukního ešení Konstrukn se jedná o skeletovou devostavbu novodobého konstrukního uspoádání. Nosnou funkci plní tyové prvky sloupy a nosníky doplnné o prvky k zajištní prostorové tuhosti a stability. Konstrukce je uspoádána do prostorového prutového systému. Nosná konstrukce skeletu s modulovými kótami 3 m, 4,5 m a 6 m je navržena pevážn z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h (dle SN EN 1194). Vnitní prvky skeletu v osových vzdálenostech 625 mm nebo 1 m jsou pevážn z rostlého konstrukního deva tídy pevnosti C24 (dle SN EN 338). Základními prvky nosného systému jsou sloupy, podélné a píné prvlaky, stropní nosníky (tj. stropnice), ztužení konstrukce zastešení, stešní nosníky, vaznice, plošné nosné vrstvy strop, stechy a stnové panely Sloupy Sloupy základního skeletového rastru jsou navrženy na výšku podlaží s kloubovým uložením na základovou konstrukci a momentovým spojem v úrovni stropní konstrukce. Materiálem je lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h (s výjimkou šikmých sloup) obdélníkového prezu mm. Kotvení sloup k základové konstrukci je navrženo pomocí ocelových kotevních botek se svorníky. Šikmé sloupy podpírající 2m pesah stešní konstrukce podélné strany objektu jsou navrženy z jednoho kusu na celou výšku cca 8,8 m. Materiálem je rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24, prez šikmých sloup je mm. Kotveny jsou do styníku svislých sloup Prvlaky Osazení prvlak je navrženo na nosné sloupy konstrukce budovy a to v podélném i píném smru na ocelové vložené plechy. Psobí jako prosté nosníky o rozptí 3 m, 4,5 m a 6 m. Materiálem je lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h, prez má šíku 200 respektive 240 mm a výšku 240 až 450 mm. Stabilita prvlak je zajišována stropnicemi se záklopem. Mezi modulovými adami B a C se na rozptí 3 m nevyskytují vnitní prvlaky. V modulovém rastru jsou nahrazeny stropnicemi pro dané rozptí, nebo nepenášejí žádné další zatížení krom tíhy podlahy a užitného zatížení ani do nich nejsou kotveny jiné stropnice Prvlaky podstešní Penášejí pevážn pouze stálé zatížení od skladby dolního plášt zastešení pes kotvené stropnice. Osazení prvlak je navrženo na nosné sloupy konstrukce budovy a to v podélném i píném smru na ocelové vložené plechy. Psobí jako prosté nosníky o rozptí 3 m, 4,5 m a 6 m. Materiálem je lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h, prez má šíku 200 respektive 240 mm B - 5

24 B. Technická zpráva a výšku 240 až 300 mm. Podélné prvlaky (pozednice) jsou z jehlinatého deva tídy pevnosti C24 s prezem mm. Stabilita prvlak je zajišována stropnicemi se záklopem. Mezi modulovými adami B a C se na rozptí 3 m nevyskytují vnitní prvlaky. V modulovém rastru jsou nahrazeny stropnicemi pro dané rozptí, nebo nepenášejí žádné další zatížení krom tíhy skladby dolního plášt ani do nich nejsou kotveny jiné stropnice Stropnice 1NP a 2NP Jsou navrženy z rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24 obdélníkového prezu mm pro rozptí 4,5 m a mm pro rozptí 3 m. Stropnice jsou osazeny v osových vzdálenostech 625 mm a jsou podporovány pínými a podélnými prvlaky, do kterých jsou kotveny vruty pes trámové botky Simpson Strong-Tie. Pro zajištní píné a torzní stability stropnic je poteba vzájemného spolupsobení se záklopem, kterým jsou devné fošny tl. 50 mm spojené na pero a drážku kladené šikmo pod úhlem 45. Fošny jsou z rostlého deva pevnostní tídy C Stropnice podstešní Penášejí pouze stálé zatížení od skladby dolního plášt zastešení. Jsou navrženy z rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24 obdélníkového prezu mm pro rozptí 4,5 m a mm pro rozptí 3 m. Stropnice jsou osazeny v osových vzdálenostech 625 mm a jsou podporovány pínými a podélnými prvlaky, do kterých jsou kotveny vruty pes trámové botky Simpson Strong-Tie. Pro zajištní píné a torzní stability stropnic je poteba vzájemného spolupsobení se záklopem, kterým jsou OSB/3 desky tl. 15 mm Zastešení objektu Stecha je sedlového tvaru o sklonu 18 a 27. Primárním nosným prvkem jsou plnostnné vazníky z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h prezu mm. Nosníky jsou uloženy na svislé sloupy, které jsou ve vnitním modulu doplnny v podélném smru o ztužující nosníky (vaznice). 2m pesah prvlak na jižní stran objektu je ešen podepením na šikmé sloupy. Stabilita prvlak je zajišována vaznicemi s bednním. Vaznice jsou osazeny do stešních nosník v podélném smru na rozptí 4,5 m v natoení daném sklonem stešní roviny. Materiálem vaznic je rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24 obdélníkového prezu mm. Pro zajištní píné a torzní stability vaznic je poteba vzájemného spolupsobení s bednním, kterým jsou devné fošny tl. 50 mm spojené na pero a drážku kladené šikmo pod úhlem 45. Fošny jsou z rostlého deva pevnostní tídy C24. B - 6

25 B. Technická zpráva 4.7. Devné vzpry V obvodových podélných stnách jsou v místech, kde se nenachází okenní i dvení otvory, navrženy šikmé devné vzpry. Materiálem je rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24, prez vzpr je mm. Kotveny jsou do styníku sloup-prvlak a do paty sloup Stnové panely Tvoí dležitou souást skeletové konstrukce, nebo se podílejí na prostorové tuhosti a stabilit. Stnové panely jsou tvoeny z konstrukních hranol z jehlinatého deva pevnostní tídy C24 tloušky 60 mm a šíky 160 mm a nosného deskového opláštní. Uspoádání hranol bude sestávat ze sloupk v osové vzdálenosti 625 mm a ze spodní a horní fošny. Stojky budou k fošnám kotveny stavebním kováním úhelníky Simpson Strong-Tie. Panely budou k prvlakm kotveny vruty a úhelníky. Obvodové panely budou opláštny jednostrann deskami OSB/3 tl. 15 mm, vnitní dlící stny oboustrann sádrovláknitými deskami Rigips Rigidur tl mm. Pipojení plošných prvk bude provedeno podle podklad výrobce. Stny o výšce vtší než 3 m budou doplnny o vnitní vodorovné fošny ke stykování opláštní. Tyto vodorovné fošny musí být prbžné a sloupky dlené Spoje a pípoje devných prvk Spoje a pípoje skeletové konstrukce jsou uvažovány kolíkového typu tedy ocelové hebíky, vruty, svorníky, pesné svorníky (tj. kolíky opatené na koncích závitem, podložkou a maticí) a kolíky s vloženými ocelovými plechy. Pro pipojení prvk menších dimenzí, zejména stropnic, jsou navrženy systémové tvarové elementy napíklad trámové botky Simpson Strong-Tie. Základní smrné detaily pípoj prvk a kotvení jsou uvedeny ve statickém výpotu. S montážními spoji dílc se neuvažuje. 5. Popis statického ešení nosné konstrukce Statická analýza skeletové devné konstrukce je provedena metodou konených prvk programem SCIA Engineer 2012 (verze , studentská licence) na základ definované geometrie konstrukce, okrajových podmínek, zatížení, kombinací zatížení a výpotového postupu. Výpotový model horského hotelu je prostorový. Prvky z konstrukního deva sloupy, prvlaky, nosníky, stropnice, vaznice apod. jsou zadávány jako pruty. Podpory jsou modelovány jako kloubové tuhé ve smru X, Y a Z pod všemi sloupy v úrovni jejich uložení na základovou konstrukci. Prostorová tuhost konstrukce je zajištna pínými rámy, devnými vzprami v podélném smru a výztužnými deskami stechy a strop a stnami, které jsou B - 7

26 B. Technická zpráva modelovány pomocí fiktivních prut. Je ovena globální ztráta stability konstrukce i lokální ztráta stability jednotlivých prvk. Zatížení stálé a promnné je zadáno po penásobení zatžovací šíkou jako spojité na pruty v pro jednotlivé zatžovací stavy definované ve statickém výpotu. Zatžovací stavy jsou seskupeny do píslušných skupin zatížení, které zajistí správný výbr pi výpotu normových kombinací. Tím je zajištno zejména použití práv jednoho zatžovacího stavu se snhem respektive vtrem výbrový vztah. Kombinace zatížení jsou vytvoeny ti jedna pro mezní stav únosnosti a dv pro mezní stav použitelnosti. V každé kombinaci jsou obsaženy všechny zatžovací stavy a program intern generuje jednotlivé kombinace, aby vypoítal maximální vnitní síly pro jednotlivé prvky dle rovnic popsaných ve statickém výpotu. Výpoet metodou konených prvk je lineární. Pro každý prvek lze zobrazit všechny vnitní síly normálovou sílu N, posouvající síly V y a V z, kroutící moment M x, ohybové momenty M y a M z. Program dále umožuje zobrazit deformace prut a pemístní uzl tyto možnosti je ovšem nutno používat uvážen pi vdomí urité idealizace konstrukce. Návrh a posouzení devných konstrukních prvk a konstrukce jako celku je proveden v souladu s SN EN Eurokód 5: Navrhování devných konstrukcí - ást 1-1: Obecná pravidla Spolená pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Mezní stavy únosnosti a použitelnosti jsou posouzeny pevážn modulem programu SCIA Engineer Devo ureným pro posudky devných prut. 6. Ochrana materiálu Veškeré prvky devné konstrukce zastešení a devné nosné prvky vystavené povtrnostním vlivm musí být opateny ochrannými prostedky, které budou splovat požadavky na psobení devné konstrukce provedené z lepeného lamelového deva i rostlého deva v daném prostedí. Souasn je nutné vyhovt hygienickým a protipožárním požadavkm, požadavkm na ochranu prostedí architektonickým aspektm na estetický vzhled konstrukce. Systém ochrany bude upesnn v realizaní dokumentaci. Ocelové prvky spoj budou pozinkované. Pro ocelové prvky uvnit budovy je teba respektovat píslušná ustanovení SN EN , respektive SN EN ISO Pro prvky vystavené vlivm vnjšího prostedí (pípoje balkonových nosník, vnjších sloup) je stanoven systém ochrany Fe/Zn 25c. 7. Výroba a montáž konstrukce Jednotlivé prvky skeletové konstrukce budou pipraveny na pesnou délku, vetn úpravy pro pípoje, ve výrobní hale. Na staveništi tak bude probíhat pouze montáž devných dílc. Pivezený materiál bude uskladnn na staveništi a chránn proti povtrnostním vlivm. Musí se pedejít nadmrnému namáhání prvk bhem dopravy a skladování. B - 8

27 B. Technická zpráva V první fázi bude provedeno osazení sloup na základovou konstrukci vetn jejich kotvení a spojení zhlaví trám vodorovnými nosníky skeletu. Pro montáž dalšího patra budou nejprve osazeny stropnice nad 1NP a tyto zaklopeny devnými fošnami. Následovat bude montáž 2NP sloupy budou navazovat a jejich zhlaví bude opt spojeno vodorovnými nosníky tvoícími nosnou konstrukci pro další podlaží. Budou osazeny stropnice podlaží se záklopem. Poslední podlaží pod konstrukcí zastešení bude montováno ze sloup s výškou kopírující tvar stechy. Ztužení v úrovni stropu nad posledním podlažím bude provedeno vodorovnými nosníky již menší dimenze a opt vyplnno stropnice a zaklopeno OSB deskami. Následuje konstrukce zastešení píné plnostnné nosníky a podélné vaznice bednné devnými fošnami. Po osazení devných vzpr bude skeletová konstrukce kompletní. Následovat bude montáž výplových stn s otvory dle architektonického návrhu. Konstrukce se bude sestavovat tak, aby aby se pedešlo jejímu nadmrnému namáhání. Prvky, které budou zborcené, popraskané nebo špatn sesazené ve spojích, se vymní. V každé fázi výstavby je teba zabezpeit prostorovou tuhost a stabilitu konstrukce a jednotlivých dílc. Pi montáži je nutno dodržet bezpenost a ochranu zdraví zamstnanc. 8. Poznámky - Konstrukce je navržena v rozsahu pesného ešení všech hlavních konstrukních prvk. Návrh spoj, pípoj a konstrukních detail je ešen pouze výbrem základních a charakteristických pro navržený typ konstrukce. Detailní ešení všech bude pedmtem výrobní dokumentace. - Diplomová práce neobsahuje ešení penosu zatížení do základové konstrukce ani interakci s podložím. B - 9

28 9. Výkaz výmr B. Technická zpráva Výkaz devného materiálu je vytvoen z programu Scia Engineer z osových délek jednotlivých prut, jedná se tedy o orientaní výkaz. Ve výkazu nejsou zahrnuty prvky stnových panel ezivo mm ani opláštní z OSB desek a sádrovláknitých desek Rigips Rigidur. Výkaz také neobsahuje množství ocelových spojovacích prostedk. Orientaní hmotnost devné konstrukce: 72,70 tun Orientaní hmotnost fošen tl. 50 mm pro záklop stropu nad 1NP a nad 2NP a pro bednní stešní konstrukce: 34,43 tun (1796 m 2, tj. 89,8 m 3 ) B - 10

29 10. Seznam použité literatury B. Technická zpráva 1. HAVÍOVÁ, Z. Dm ze deva. Brno: ERA group spol. s r.o., vydání. 2. KOŽELOUH, B. Devné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP 1, Navrhování a konstrukní materiály. Autorizovaný peklad z anglického vydání Timber Engineering STEP 1, Centrum Hout, The Nederlands, KOŽELOUH, B. Devné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP 2, Navrhování detail a nosných systém. Autorizovaný peklad z anglického vydání Timber Engineering STEP 2, Centrum Hout, The Nederlands, KUKLÍK, P. Devné konstrukce. Praha: Informaní centrum KAIT, s.r.o., KUKLÍK, P., KUKLÍKOVÁ, A., MIKEŠ, K. Devné konstrukce 1 Cviení. Praha: eská technika nakladatelství VUT, POINKOVÁ, M., UPROVÁ, D. a kol. Úsporný dm. Brno: ERA group spol. s r.o., aktualizované vydání. 7. STRAKA, B., PECHALOVÁ, J. Devné konstrukce. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., STRAKA, B. Navrhování devných konstrukcí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., VAVERKA, J., HAVÍOVÁ, Z., JINDRÁK, M. a kol. Devostavby pro bydlení. Praha:Grada Publishing, a.s., ROJÍK, V, PEUKERT, M. Devo a vícepodlažní budovy. Stavebnictví. 2009, ro. 3, , s Normy, vyhlášky a pedpisy 11. SN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Praha: Úad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 02/ SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-3: Obecná zatížení - Zatížení snhem. Praha: eský normalizaní institut, 06/2005. Vetn zmn Z1 10/2006, Z2 2/2010, Z3 3/2010 a opravy Opr. 1 2/ SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení - Zatížení vtrem. Praha: eský normalizaní institut, 03/2007. Vetn zmny Z1 3/2010 a oprav Opr. 1 9/2008, Opr. 2 5/2010, Opr. 3 1/ SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha: eský normalizaní institut, 03/2004. Vetn zmn Z1 2/2010, Z2 3/2010 a opravy Opr. 1 2/ SN SN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: eský normalizaní institut, 12/2006. Vetn zmn Z1 03/2010, Z2 04/2011, Z3 07/2011 a oprav Opr. 1 06/2010. B - 11

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav 3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav Cílem této části příručky není podat detailní teoretický rozbor chování stěnových konstrukcí panelových budov, k tomu

Více

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Analýza zvonu 16.stol n. l. 21.stol. Autoi: Jana Hejlová Aneta Neubauerová VOŠ a SPŠ, Studentská 1 591 01 Žár nad Sázavou 3. roník Konzultant práce: Dr. Ing. Josef

Více

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14 Technická příručka pro výběr trapézových plechů Leden 2009 OBSAH PŘÍRUČKY 1. Úvod............................................................................. 3 2. Návrh trapézových plechů............................................................

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Ing. Petr Hradil ANALÝZA PŮSOBENÍ POLOTUHÝCH MECHANICKÝCH SPOJŮ V DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍCH ANALYSIS OF SEMI-RIGID BEHAVIOUR

Více

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity 2012 MK ČR E 17014 08/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více