HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH THE MOUNTAIN HOTEL IN JESENÍKY DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. RADIM HOLUB Ing. MILAN ŠMAK, Ph.D. BRNO 2013

2 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracovišt N3607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s prezenní formou studia 3608T001 Pozemní stavby Ústav kovových a devných konstrukcí ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Diplomant Bc. RADIM HOLUB Název Vedoucí diplomové práce Datum zadání diplomové práce Datum odevzdání diplomové práce V Brn dne Horský hotel v Jeseníkách Ing. Milan Šmak, Ph.D doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. Vedoucí ústavu prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Dkan Fakulty stavební VUT

3 Podklady a literatura Tvarové a dispoziní uspoádání objektu SN EN 1990 "Eurokód: Zásady navrhovíní konstrukcí" SN EN "Eurokód 1: Zatížení konstrukcí ást 1: Obecná zatížení" SN EN "Eurokód : Navrhování ocelových konstrukcí ást 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby" SN EN "Eurokód : Navrhování devných konstrukcí ást 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby" Zásady pro vypracování Vypracujte návrh nosné konstrukce horského hotelu v lokalit Šerák v oblasti Jeseník. Pi návrhu konstrukce respektujte požadavky na tvarové a dispoziní uspoádání objektu. Pdorysné rozmry hotelu jsou uvažovány nejvýše 40 x 20m, hotel je dvojpodlažní s obytným podkrovím. Požadované výstupy: 1. Technická zpráva 2. Statický výpoet základních nosných prvk, kotvení a smrných detail 3. Výkresová dokumentace dle specifikace vedoucího diplomové práce 4. Výkaz výmr Pedepsané pílohy... Ing. Milan Šmak, Ph.D. Vedoucí diplomové práce

4 Abstrakt Je proveden návrh nosné devné konstrukce horského hotelu. Stavba je nepodsklepená, típodlažní, pdorysné rozmry osov m. Celková zastavná plocha cca 567 m 2. Konstrukn se jedná o skeletovou devostavbu novodobé konstrukce sestávající z masivních sloup a prvlak v rastru ádov nkolika metr. Stnové a stropní konstrukce, které zajišují stabilitu objektu, jsou složeny z prvk elementární devostavby. Zastešení objektu je tvoeno plnostnnými nosníky v modulové síti s podélnými vaznicemi. Klíová slova horský hotel, návrh, devná konstrukce, skeletová devostavba, plnostnné nosníky Abstract Design of timber structures of mountain hotel is performed. The building is slab-on-ground, three storeyed, plan size axially m. Total build up area is about 567 m 2. It s constructionally timber skeleton structure of modern construction that consist of supporting members and joists in several meter grid. Wall and floor frames, that provide object stability, consist of components of elementary frame structure. The roof of building is designed as plate girder in modul grid with lengthwise purlin. Keywords mountain hotel, design, timber structure, timber skeleton, plate girder

5 Bibliografická citace VŠKP HOLUB, Radim. Horský hotel v Jeseníkách. Brno, s., 44 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Milan Šmak, Ph.D.

6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatn a že jsem uvedl všechny použité informaní zdroje. V Brn dne podpis autora Bc. Radim Holub

7 Podkování: Dkuji panu Ing. Milanu Šmakovi, Ph.D. za odborné vedení a vstícný pístup pi mém ešení diplomové práce. Dkuji také Ústavu kovových a devných konstrukcí a Stavební fakult VUT v Brn za možnost studia a vzdlávání se.

8 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH THE MOUNTAIN HOTEL IN JESENÍKY A. STUDIE VARIANT NÁVRHU DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. RADIM HOLUB Ing. MILAN ŠMAK, Ph.D. BRNO 2013

9 Obsah A. Studie variant návrhu ! ! " A - 1

10 1. Úvod A. Studie variant návrhu Diplomová práce eší statický návrh a výkresovou dokumentaci nosné devné skeletové konstrukce horského hotelu. Pdorysné rozmry ry jsou osov m, výška po heben 13,5 m. Umístním do lokality Šerák v oblasti Jeseník je stavba zaazena do VII. snhové oblasti a IV. vtrové oblasti. Cílem studie variant návrhu je provit alternativy konstrukce zastešení, která má ve svém výsledku tvoit sedlovou stechu se sklonem jedné roviny 18 a druhé roviny 27. Pesah na severní stran pdorysn 0,75 m ped fasádu (1 m osov), pesah na jižní stran pdorysn 1,9 m (2,06 m osov). Druhým srovnáním bude možnost využití tuhých styník v p píných vazbách. A - 2

11 A. Studie variant návrhu A - 3

12 A. Studie variant návrhu 2. Alternativy konstrukce zastešení 2.1. Krov vaznicové soustavy Návrh sestavy vaznicového krovu: - využití rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24, - pozednice a vaznice vrcholová a stední v podélném smru uložené na sloupy skeletu v osové vzdálenosti 4,5 m, - plné vazby v modulových píných osách doplnny o systém vzpr a kleštin, - v podélném smru vyztužení konstrukce pásky, - krokve uložené na vaznice v osové vzdálenosti 0,9 m, - použití standardního stavebního kování. Negativa: - vzhledem modulové síti v píném smru 6 m 3 m 6 m by krokve vykazovaly nadmrné deformace a vyhovující prez by nebyl hospodárný, - optimalizace vede k pidání stedních vaznic do 6m modulových ad, ímž se pdorysn zmenší rozptí krokví na shodné 3 m, - pro stední vaznice by musely být vloženy nové sloupy zásah do dispoziního ešení, který je však v úrovni obytných 2NP a 3NP akceptovatelný, nebo sloupy by byly skryté v dlících stnách, - v úrovni 1NP, kde je dispozin situováno provozní a uživatelské zázemí, tj. pedevším konferenní místnost, restaurace s barem a kuchy, by piznané sloupy výrazn snižovaly volnost využití tchto prostor, - lze ešit zesílenými prvlaky, které budou podpírat vložené sloupy z vyšších podlaží pokud by nevyhovl nosník z lepeného lamelového deva, musel by se použít ocelový nosník Píhradové vazníky Návrh sestavy zastešení z píhradových vazník: - využití rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24, - pásy a vnitní pruty vazníku spojované pomocí desek s prolisovanými trny, - sloupy hlavního skeletu nebudou vystupovat do prostoru zastešení, - v podélném smru vytvoení ztužidel, - dolní pásy vazník tvoí souasn nosnou vrstvu stropu nad posledním podlažím, - vazníky uložené na podpory v osové vzdálenosti 0,9 m. Negativa: - celkový poet píhradových vazník je 41 nároný transport z výroby i pi montážním spoji v úrovni hebene, - nemožnost provedení pesahu na severní stran pi zachování konstrukní výšky objektu, tedy pouze pesazením horního pásu vazníku ped fasádu, vzhledem k velkému zatížení snhem pevislým pes okraj, - bylo by nutné navýšení píhradových vazník, aby bylo možno provést systémový pesah, A - 4

13 A. Studie variant návrhu - vyložení stešní roviny na jižní stran objektu se jeví jako možné, pestože by muselo být ešeno samostatnými kloubovými nosníky vtšího prezu Plnostnné nosníky Návrh sestavy zastešení z plnostnných nosník: - zachování modulové sít skeletové konstrukce i pro primární nosné prvky konstrukce zastešení z lepeného lamelového deva, - sekundární nosné prvky vaznice z rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24, - konstrukce zastešení bude pehledná a snadno kontrolovatelná pi údržb. Negativa: - náronjší montáž plnostnných nosník v porovnání s klasickým zastešením, - detaily pípoj vaznic penášejí vtší síly vzhledem k rozptí vaznic 4,5 m 3. Tuhé styníky sloup-prvlak Možnost pedpokladu tuhých pípoj v devných konstrukcích nebyla díve užívána, nebo dostatené tuhosti styníku nemohlo být dosaženo známými spojovacími prostedky a metodami. V poslední dob je díky výzkumným projektm prokázána možnost vytvoení styníku sloup-prvlak, který vykazuje dostatenou tuhost a je tak možno jej považovat za rámový. Toto ešení si však zaslouží další zkoumání, proto byla pouze ovena varianta s tuhými styníky sloup-prvlak v píném smru ke zhodnocení vlivu na použité profily sloup a prvlak Tuhé styníky sloup-prvlak Posudek sloupu prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: A - 5

14 - mezní stav použitelnosti: A. Studie variant návrhu Posudek prvlaku prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: A - 6

15 - mezní stav použitelnosti: A. Studie variant návrhu 3.2. Kloubové styníky sloup-prvlak Posudek sloupu prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: - mezní stav použitelnosti: Posudek prvlaku prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: A - 7

16 A. Studie variant návrhu - mezní stav použitelnosti: A - 8

17 4. Vyhodnocení A. Studie variant návrhu ALTERNATIVY KONSTRUKCE ZASTEŠENÍ Pi volb alternativy konstrukce zastešení byla zvolena varianta s plnostnnými nosníky, aby byla zachována charakteristika tžkých skeletových systém devných konstrukcí tedy primární nosné prvky v modulové síti o rozmrech ádov v metrech a sekundární nosné prvky v modulové síti nepesahujících 1 m. V úvahu lze vzít také variantu píhradových vazník, nebo tvoí konzistentní ešení, které pro je navržený relativn nízký sklon optimální. Naopak konstrukce zastešení s krovem vaznicové soustavy se jeví jako nehospodárná. Pokud by byl sklon stešních rovin vyšší, mže být upuštno od tetího podlaží, které by bylo zastoupeno obytným podkrovím. Pak je však teba ešit dostatené osvtlení podkrovních pokoj v návaznosti na technické ešení detail v oblasti pozemního stavitelství. TUHÉ STYNÍKY SLOUP-PR VLAK Pi uvážení tuhých styník je patrný hospodárný návrh vodorovných prvlak, které pi dimenzi mm vykazují jednotkový posudek únosnosti 0,80 a použitelnosti 0,68 a obsahují tedy dostatenou rezervu. Nižší prez prvlak nebyl posouzen kvli zachování pibližn stejných ohybových tuhostí sloupu a prvlaku, nebo sloupy vykazovaly pi prezu mm jednotkový posudek únosnosti 0,96. Zachováme-li standardní kloubové uložení devných prvk, dostaneme se ke snížení dimenze sloup na mm s jednotkovým posudkem únosnosti 0,48. Vyhovl by také menší prez, nicmén nebylo by možné provést hospodárné dimenzování kotvení a pípoj. V kloubové variant byl rozhodujícím posudkem podle pedpokladu posudek na mezní stav použitelnosti, nebo pi prezu mm vychází 0,97, zatímco posudek na mezní stav únosnosti 0,68 prez MSÚ MSP Tuhý styník SLOUP ,96 0,15 PR VLAK ,80 0,68 Kloubový styník SLOUP ,48 0,04 PR VLAK ,68 0,97 A - 9

18 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH THE MOUNTAIN HOTEL IN JESENÍKY B. TECHNICKÁ ZPRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. RADIM HOLUB Ing. MILAN ŠMAK, Ph.D. BRNO 2013

19 Obsah B. Technická zpráva!" # $%&'% # ( %& # ) ""%*+#! " # $! %& #'$ $ #( ( % %#)* * #' B - 1

20 B. Technická zpráva 1. Úvod Diplomová práce eší statický návrh a výkresovou dokumentaci nosné devné skeletové konstrukce horského hotelu. Pdorysné rozmry jsou osov m, výška po heben 13,5 m. Umístním do lokality Šerák v oblasti Jeseník je stavba zaazena do VII. snhové oblasti a IV. vtrové oblasti. 2. Architektonické a dispoziní ešení ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ Stavba je samostatn stojícím objektem celkové pdorysné rozmry jsou 15,52 m 36,52 m, zastavná plocha 566,79 m 2. Objekt bude típodlažní, nepodsklepený. Konstrukní výška 3,5 m, svtlá výška 1NP 2,9 m, obytných podlaží pak 2,8 m. Tetí podlaží bylo také ve variant obytného podkroví, od ehož bylo ustoupeno vzhledem déletrvajícím zimním podmínkám vybrané lokality, které kladou technické požadavky na konstrukci a skladby pláš nekorespondujícími s optimálními podmínkami pro osvtlení podkrovních místností. Zastešení je tvoeno sedlovou stechou se sklonem jedné roviny 18 a druhé roviny 27. Výška hebene 13,5 m od stavební nuly. Nižší stešní konstrukce má 2m pesah ped obvodovou stnu, který je podepen šikmými sloupy, jež jsou kotveny a stykovány do paty svislých sloup. Mezi šikmými sloupy a svislými stnami je vytvoen balkón druhého a tetího podlaží. Vstup do objektu je stedem podélné strany objektu, jejíž orientace je navržena na jižní svtovou stranu. Krytinou stechy je navržena hladká krytina Lindab Seamline v odstínu šedé. Fasáda s pastovitou silikonovou omítkou v barv okrové s devnými výplnmi otvor. Podokapní žlaby a svody z pozinkovaného plechu, u terénu v soklové ásti pruh z mozaikové omítky tmav šedé barvy. DISPOZINÍ EŠENÍ Vchodem ve stedu podélné strany se ocitáme ve vstupní hale objektu s recepcí. Z ní je na severní stran pístupné otevené schodišt do vyšších podlaží, vedle schodišt se nalézá technická místnost urená pro správu hotelu. Východní oddlená ást 1NP obsahuje plochy pro návštvníky hotelu fitness pro individuální využití a konferenní místnost s projektorem pro spoleenské akce menšího rozsahu. Dále ve východní ásti objektu se nachází sklad a strojovna vzduchotechniky. Západní ást prvního podlaží je urena k zabezpeení stravování nachází se zde prostorná kuchy se skladem potravin a restaurace s barem. Vystoupáme-li po schodišti do 2NP, ocitneme se v ubytovací ásti hotelu. Ze stavebn oddleného schodišt vejdeme dvemi do chodby, ze které jsou pístupny jednotlivé pokoje pro hosty. Každý z nich je dvoulžkový s možností pistýlky. Pokoje obsahují vstupní chodbiku s úložným prostorem, koupelnu s toaletou, umyvadlem a vanou. Centrálním prostorem je ložnice s postelí, pracovním stolem a dalším vnitním vybavením. Vedle schodišt je umístna technická místnost k zabezpeení provozu hotelu. B - 2

21 B. Technická zpráva Tetí podlaží pístupné opt ze schodišt ve stední ásti objektu je identické s podlažím druhým. Okna všech pokoj mají dostatené rozmry k zajištní denního osvtlení a výhledu na krajinu. V jižní ásti jsou osazeny balkonové dvee s možností vstupu na venkovní balkon. Zastavná plocha objektem: 566,79 m 2 Obestavný prostor: 7129 m 3 Poet podlaží 3 Poet dvoulžkových pokoj: 28 Dispozice 1NP: Dispozice 2NP je shodná s dispozicí 3NP: B - 3

22 B. Technická zpráva 3. Pedpoklady návrhu nosné konstrukce Statický návrh devné konstrukce horského hotelu byl proveden na: - Mezní stav únosnosti s uvážením vlivu ztráty stability prvk na nejnepíznivjší z kombinací návrhových hodnot zatížení, piemž mezní hodnoty byly pro nosné konstrukce ze deva brány z norem pro lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h a rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24, pro nosné prvky z oceli pro ocel pevnostní ady S235 a S Mezní stav použitelnosti na nejnepíznivjší hodnoty deformací z kombinací charakteristických a kvazistálých hodnot zatížení, piemž mezní hodnoty byly pro nosné konstrukce ze deva brány z norem pro lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h a rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24. Nosná devná konstrukce horského hotelu byla dimenzována na následující promnná zatížení: - Klimatické zatížení snhem se základní tíhou snhu s k = 4,38 kpa stanovenou dle interaktivní digitální mapy umístné na webových stránkách HMÚ na adrese Lokalita Šerák (GPS 50,2014N, 17,1141E; 860 m n.m.) odpovídá VII. snhové oblasti se základní tíhou snhu sk = 4,0 kpa uvážena vyšší hodnota. Dle SN EN Klimatické zatížení vtrem se základním tlakem vtru odpovídajícím IV. vtrné oblasti v b,0 = 30 m/s. Dle SN EN Užitné zatížení stropních konstrukcí pro kategorii A s hodnotou q k = 1,5 kn/m 2 a balkonu pro kategorii A s hodnotou q k = 3,0 kn/m 2. Dle SN EN Užitné zatížení stropních konstrukcí pro kategorii C3 s hodnotou q k = 5,0 kn/m 2. Dle SN EN Žádná další nahodilá zatížení nebyla uvažována a nosné konstrukce tudíž nejsou na jejich penos dimenzovány. B - 4

23 B. Technická zpráva 4. Popis konstrukního ešení Konstrukn se jedná o skeletovou devostavbu novodobého konstrukního uspoádání. Nosnou funkci plní tyové prvky sloupy a nosníky doplnné o prvky k zajištní prostorové tuhosti a stability. Konstrukce je uspoádána do prostorového prutového systému. Nosná konstrukce skeletu s modulovými kótami 3 m, 4,5 m a 6 m je navržena pevážn z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h (dle SN EN 1194). Vnitní prvky skeletu v osových vzdálenostech 625 mm nebo 1 m jsou pevážn z rostlého konstrukního deva tídy pevnosti C24 (dle SN EN 338). Základními prvky nosného systému jsou sloupy, podélné a píné prvlaky, stropní nosníky (tj. stropnice), ztužení konstrukce zastešení, stešní nosníky, vaznice, plošné nosné vrstvy strop, stechy a stnové panely Sloupy Sloupy základního skeletového rastru jsou navrženy na výšku podlaží s kloubovým uložením na základovou konstrukci a momentovým spojem v úrovni stropní konstrukce. Materiálem je lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h (s výjimkou šikmých sloup) obdélníkového prezu mm. Kotvení sloup k základové konstrukci je navrženo pomocí ocelových kotevních botek se svorníky. Šikmé sloupy podpírající 2m pesah stešní konstrukce podélné strany objektu jsou navrženy z jednoho kusu na celou výšku cca 8,8 m. Materiálem je rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24, prez šikmých sloup je mm. Kotveny jsou do styníku svislých sloup Prvlaky Osazení prvlak je navrženo na nosné sloupy konstrukce budovy a to v podélném i píném smru na ocelové vložené plechy. Psobí jako prosté nosníky o rozptí 3 m, 4,5 m a 6 m. Materiálem je lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h, prez má šíku 200 respektive 240 mm a výšku 240 až 450 mm. Stabilita prvlak je zajišována stropnicemi se záklopem. Mezi modulovými adami B a C se na rozptí 3 m nevyskytují vnitní prvlaky. V modulovém rastru jsou nahrazeny stropnicemi pro dané rozptí, nebo nepenášejí žádné další zatížení krom tíhy podlahy a užitného zatížení ani do nich nejsou kotveny jiné stropnice Prvlaky podstešní Penášejí pevážn pouze stálé zatížení od skladby dolního plášt zastešení pes kotvené stropnice. Osazení prvlak je navrženo na nosné sloupy konstrukce budovy a to v podélném i píném smru na ocelové vložené plechy. Psobí jako prosté nosníky o rozptí 3 m, 4,5 m a 6 m. Materiálem je lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h, prez má šíku 200 respektive 240 mm B - 5

24 B. Technická zpráva a výšku 240 až 300 mm. Podélné prvlaky (pozednice) jsou z jehlinatého deva tídy pevnosti C24 s prezem mm. Stabilita prvlak je zajišována stropnicemi se záklopem. Mezi modulovými adami B a C se na rozptí 3 m nevyskytují vnitní prvlaky. V modulovém rastru jsou nahrazeny stropnicemi pro dané rozptí, nebo nepenášejí žádné další zatížení krom tíhy skladby dolního plášt ani do nich nejsou kotveny jiné stropnice Stropnice 1NP a 2NP Jsou navrženy z rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24 obdélníkového prezu mm pro rozptí 4,5 m a mm pro rozptí 3 m. Stropnice jsou osazeny v osových vzdálenostech 625 mm a jsou podporovány pínými a podélnými prvlaky, do kterých jsou kotveny vruty pes trámové botky Simpson Strong-Tie. Pro zajištní píné a torzní stability stropnic je poteba vzájemného spolupsobení se záklopem, kterým jsou devné fošny tl. 50 mm spojené na pero a drážku kladené šikmo pod úhlem 45. Fošny jsou z rostlého deva pevnostní tídy C Stropnice podstešní Penášejí pouze stálé zatížení od skladby dolního plášt zastešení. Jsou navrženy z rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24 obdélníkového prezu mm pro rozptí 4,5 m a mm pro rozptí 3 m. Stropnice jsou osazeny v osových vzdálenostech 625 mm a jsou podporovány pínými a podélnými prvlaky, do kterých jsou kotveny vruty pes trámové botky Simpson Strong-Tie. Pro zajištní píné a torzní stability stropnic je poteba vzájemného spolupsobení se záklopem, kterým jsou OSB/3 desky tl. 15 mm Zastešení objektu Stecha je sedlového tvaru o sklonu 18 a 27. Primárním nosným prvkem jsou plnostnné vazníky z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h prezu mm. Nosníky jsou uloženy na svislé sloupy, které jsou ve vnitním modulu doplnny v podélném smru o ztužující nosníky (vaznice). 2m pesah prvlak na jižní stran objektu je ešen podepením na šikmé sloupy. Stabilita prvlak je zajišována vaznicemi s bednním. Vaznice jsou osazeny do stešních nosník v podélném smru na rozptí 4,5 m v natoení daném sklonem stešní roviny. Materiálem vaznic je rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24 obdélníkového prezu mm. Pro zajištní píné a torzní stability vaznic je poteba vzájemného spolupsobení s bednním, kterým jsou devné fošny tl. 50 mm spojené na pero a drážku kladené šikmo pod úhlem 45. Fošny jsou z rostlého deva pevnostní tídy C24. B - 6

25 B. Technická zpráva 4.7. Devné vzpry V obvodových podélných stnách jsou v místech, kde se nenachází okenní i dvení otvory, navrženy šikmé devné vzpry. Materiálem je rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24, prez vzpr je mm. Kotveny jsou do styníku sloup-prvlak a do paty sloup Stnové panely Tvoí dležitou souást skeletové konstrukce, nebo se podílejí na prostorové tuhosti a stabilit. Stnové panely jsou tvoeny z konstrukních hranol z jehlinatého deva pevnostní tídy C24 tloušky 60 mm a šíky 160 mm a nosného deskového opláštní. Uspoádání hranol bude sestávat ze sloupk v osové vzdálenosti 625 mm a ze spodní a horní fošny. Stojky budou k fošnám kotveny stavebním kováním úhelníky Simpson Strong-Tie. Panely budou k prvlakm kotveny vruty a úhelníky. Obvodové panely budou opláštny jednostrann deskami OSB/3 tl. 15 mm, vnitní dlící stny oboustrann sádrovláknitými deskami Rigips Rigidur tl mm. Pipojení plošných prvk bude provedeno podle podklad výrobce. Stny o výšce vtší než 3 m budou doplnny o vnitní vodorovné fošny ke stykování opláštní. Tyto vodorovné fošny musí být prbžné a sloupky dlené Spoje a pípoje devných prvk Spoje a pípoje skeletové konstrukce jsou uvažovány kolíkového typu tedy ocelové hebíky, vruty, svorníky, pesné svorníky (tj. kolíky opatené na koncích závitem, podložkou a maticí) a kolíky s vloženými ocelovými plechy. Pro pipojení prvk menších dimenzí, zejména stropnic, jsou navrženy systémové tvarové elementy napíklad trámové botky Simpson Strong-Tie. Základní smrné detaily pípoj prvk a kotvení jsou uvedeny ve statickém výpotu. S montážními spoji dílc se neuvažuje. 5. Popis statického ešení nosné konstrukce Statická analýza skeletové devné konstrukce je provedena metodou konených prvk programem SCIA Engineer 2012 (verze , studentská licence) na základ definované geometrie konstrukce, okrajových podmínek, zatížení, kombinací zatížení a výpotového postupu. Výpotový model horského hotelu je prostorový. Prvky z konstrukního deva sloupy, prvlaky, nosníky, stropnice, vaznice apod. jsou zadávány jako pruty. Podpory jsou modelovány jako kloubové tuhé ve smru X, Y a Z pod všemi sloupy v úrovni jejich uložení na základovou konstrukci. Prostorová tuhost konstrukce je zajištna pínými rámy, devnými vzprami v podélném smru a výztužnými deskami stechy a strop a stnami, které jsou B - 7

26 B. Technická zpráva modelovány pomocí fiktivních prut. Je ovena globální ztráta stability konstrukce i lokální ztráta stability jednotlivých prvk. Zatížení stálé a promnné je zadáno po penásobení zatžovací šíkou jako spojité na pruty v pro jednotlivé zatžovací stavy definované ve statickém výpotu. Zatžovací stavy jsou seskupeny do píslušných skupin zatížení, které zajistí správný výbr pi výpotu normových kombinací. Tím je zajištno zejména použití práv jednoho zatžovacího stavu se snhem respektive vtrem výbrový vztah. Kombinace zatížení jsou vytvoeny ti jedna pro mezní stav únosnosti a dv pro mezní stav použitelnosti. V každé kombinaci jsou obsaženy všechny zatžovací stavy a program intern generuje jednotlivé kombinace, aby vypoítal maximální vnitní síly pro jednotlivé prvky dle rovnic popsaných ve statickém výpotu. Výpoet metodou konených prvk je lineární. Pro každý prvek lze zobrazit všechny vnitní síly normálovou sílu N, posouvající síly V y a V z, kroutící moment M x, ohybové momenty M y a M z. Program dále umožuje zobrazit deformace prut a pemístní uzl tyto možnosti je ovšem nutno používat uvážen pi vdomí urité idealizace konstrukce. Návrh a posouzení devných konstrukních prvk a konstrukce jako celku je proveden v souladu s SN EN Eurokód 5: Navrhování devných konstrukcí - ást 1-1: Obecná pravidla Spolená pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Mezní stavy únosnosti a použitelnosti jsou posouzeny pevážn modulem programu SCIA Engineer Devo ureným pro posudky devných prut. 6. Ochrana materiálu Veškeré prvky devné konstrukce zastešení a devné nosné prvky vystavené povtrnostním vlivm musí být opateny ochrannými prostedky, které budou splovat požadavky na psobení devné konstrukce provedené z lepeného lamelového deva i rostlého deva v daném prostedí. Souasn je nutné vyhovt hygienickým a protipožárním požadavkm, požadavkm na ochranu prostedí architektonickým aspektm na estetický vzhled konstrukce. Systém ochrany bude upesnn v realizaní dokumentaci. Ocelové prvky spoj budou pozinkované. Pro ocelové prvky uvnit budovy je teba respektovat píslušná ustanovení SN EN , respektive SN EN ISO Pro prvky vystavené vlivm vnjšího prostedí (pípoje balkonových nosník, vnjších sloup) je stanoven systém ochrany Fe/Zn 25c. 7. Výroba a montáž konstrukce Jednotlivé prvky skeletové konstrukce budou pipraveny na pesnou délku, vetn úpravy pro pípoje, ve výrobní hale. Na staveništi tak bude probíhat pouze montáž devných dílc. Pivezený materiál bude uskladnn na staveništi a chránn proti povtrnostním vlivm. Musí se pedejít nadmrnému namáhání prvk bhem dopravy a skladování. B - 8

27 B. Technická zpráva V první fázi bude provedeno osazení sloup na základovou konstrukci vetn jejich kotvení a spojení zhlaví trám vodorovnými nosníky skeletu. Pro montáž dalšího patra budou nejprve osazeny stropnice nad 1NP a tyto zaklopeny devnými fošnami. Následovat bude montáž 2NP sloupy budou navazovat a jejich zhlaví bude opt spojeno vodorovnými nosníky tvoícími nosnou konstrukci pro další podlaží. Budou osazeny stropnice podlaží se záklopem. Poslední podlaží pod konstrukcí zastešení bude montováno ze sloup s výškou kopírující tvar stechy. Ztužení v úrovni stropu nad posledním podlažím bude provedeno vodorovnými nosníky již menší dimenze a opt vyplnno stropnice a zaklopeno OSB deskami. Následuje konstrukce zastešení píné plnostnné nosníky a podélné vaznice bednné devnými fošnami. Po osazení devných vzpr bude skeletová konstrukce kompletní. Následovat bude montáž výplových stn s otvory dle architektonického návrhu. Konstrukce se bude sestavovat tak, aby aby se pedešlo jejímu nadmrnému namáhání. Prvky, které budou zborcené, popraskané nebo špatn sesazené ve spojích, se vymní. V každé fázi výstavby je teba zabezpeit prostorovou tuhost a stabilitu konstrukce a jednotlivých dílc. Pi montáži je nutno dodržet bezpenost a ochranu zdraví zamstnanc. 8. Poznámky - Konstrukce je navržena v rozsahu pesného ešení všech hlavních konstrukních prvk. Návrh spoj, pípoj a konstrukních detail je ešen pouze výbrem základních a charakteristických pro navržený typ konstrukce. Detailní ešení všech bude pedmtem výrobní dokumentace. - Diplomová práce neobsahuje ešení penosu zatížení do základové konstrukce ani interakci s podložím. B - 9

28 9. Výkaz výmr B. Technická zpráva Výkaz devného materiálu je vytvoen z programu Scia Engineer z osových délek jednotlivých prut, jedná se tedy o orientaní výkaz. Ve výkazu nejsou zahrnuty prvky stnových panel ezivo mm ani opláštní z OSB desek a sádrovláknitých desek Rigips Rigidur. Výkaz také neobsahuje množství ocelových spojovacích prostedk. Orientaní hmotnost devné konstrukce: 72,70 tun Orientaní hmotnost fošen tl. 50 mm pro záklop stropu nad 1NP a nad 2NP a pro bednní stešní konstrukce: 34,43 tun (1796 m 2, tj. 89,8 m 3 ) B - 10

29 10. Seznam použité literatury B. Technická zpráva 1. HAVÍOVÁ, Z. Dm ze deva. Brno: ERA group spol. s r.o., vydání. 2. KOŽELOUH, B. Devné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP 1, Navrhování a konstrukní materiály. Autorizovaný peklad z anglického vydání Timber Engineering STEP 1, Centrum Hout, The Nederlands, KOŽELOUH, B. Devné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP 2, Navrhování detail a nosných systém. Autorizovaný peklad z anglického vydání Timber Engineering STEP 2, Centrum Hout, The Nederlands, KUKLÍK, P. Devné konstrukce. Praha: Informaní centrum KAIT, s.r.o., KUKLÍK, P., KUKLÍKOVÁ, A., MIKEŠ, K. Devné konstrukce 1 Cviení. Praha: eská technika nakladatelství VUT, POINKOVÁ, M., UPROVÁ, D. a kol. Úsporný dm. Brno: ERA group spol. s r.o., aktualizované vydání. 7. STRAKA, B., PECHALOVÁ, J. Devné konstrukce. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., STRAKA, B. Navrhování devných konstrukcí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., VAVERKA, J., HAVÍOVÁ, Z., JINDRÁK, M. a kol. Devostavby pro bydlení. Praha:Grada Publishing, a.s., ROJÍK, V, PEUKERT, M. Devo a vícepodlažní budovy. Stavebnictví. 2009, ro. 3, , s Normy, vyhlášky a pedpisy 11. SN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Praha: Úad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 02/ SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-3: Obecná zatížení - Zatížení snhem. Praha: eský normalizaní institut, 06/2005. Vetn zmn Z1 10/2006, Z2 2/2010, Z3 3/2010 a opravy Opr. 1 2/ SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení - Zatížení vtrem. Praha: eský normalizaní institut, 03/2007. Vetn zmny Z1 3/2010 a oprav Opr. 1 9/2008, Opr. 2 5/2010, Opr. 3 1/ SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha: eský normalizaní institut, 03/2004. Vetn zmn Z1 2/2010, Z2 3/2010 a opravy Opr. 1 2/ SN SN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: eský normalizaní institut, 12/2006. Vetn zmn Z1 03/2010, Z2 04/2011, Z3 07/2011 a oprav Opr. 1 06/2010. B - 11

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk k a ranou dobu dějinnoud

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc ČVUT Stavební fakulta katedra pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 e-mail: gatter@fsv.cvut.cz Atelier P.H.A., s.r.o.

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ÚPRAVA A ZMĚNA

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

BETONOVÉ KONSTRUKCE I

BETONOVÉ KONSTRUKCE I VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING LADISLAV ÍRTEK, CSC BETONOVÉ KONSTRUKCE I MODUL CS1 BETONOVÉ KONSTRUKCE PRUTOVÉ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Betonové

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny konstrukční dřevěné stavební elementy eliminace tepelných mostů stabilita rozměrů Doporučené použití stěnové prvky dřevěných skeletových konstrukcí

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÍCEÚČELOVÁ PORTOVNÍ HALA

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky, stropy a střechy s využitím technologie LindabConstruline, sádrovláknitých

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Technická zpráva nosné konstrukce

Technická zpráva nosné konstrukce Technická zpráva nosné konstrukce 1. Úvodní část Výchozí podklady pro zpracování profesní části statika Dispoziční a stavební návrh vypracovaný pracovníky architektonického ateliéru Ježková Jaroš pod vedením

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing.

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Zobrazování

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více