HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH THE MOUNTAIN HOTEL IN JESENÍKY DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. RADIM HOLUB Ing. MILAN ŠMAK, Ph.D. BRNO 2013

2 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracovišt N3607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s prezenní formou studia 3608T001 Pozemní stavby Ústav kovových a devných konstrukcí ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Diplomant Bc. RADIM HOLUB Název Vedoucí diplomové práce Datum zadání diplomové práce Datum odevzdání diplomové práce V Brn dne Horský hotel v Jeseníkách Ing. Milan Šmak, Ph.D doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. Vedoucí ústavu prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Dkan Fakulty stavební VUT

3 Podklady a literatura Tvarové a dispoziní uspoádání objektu SN EN 1990 "Eurokód: Zásady navrhovíní konstrukcí" SN EN "Eurokód 1: Zatížení konstrukcí ást 1: Obecná zatížení" SN EN "Eurokód : Navrhování ocelových konstrukcí ást 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby" SN EN "Eurokód : Navrhování devných konstrukcí ást 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby" Zásady pro vypracování Vypracujte návrh nosné konstrukce horského hotelu v lokalit Šerák v oblasti Jeseník. Pi návrhu konstrukce respektujte požadavky na tvarové a dispoziní uspoádání objektu. Pdorysné rozmry hotelu jsou uvažovány nejvýše 40 x 20m, hotel je dvojpodlažní s obytným podkrovím. Požadované výstupy: 1. Technická zpráva 2. Statický výpoet základních nosných prvk, kotvení a smrných detail 3. Výkresová dokumentace dle specifikace vedoucího diplomové práce 4. Výkaz výmr Pedepsané pílohy... Ing. Milan Šmak, Ph.D. Vedoucí diplomové práce

4 Abstrakt Je proveden návrh nosné devné konstrukce horského hotelu. Stavba je nepodsklepená, típodlažní, pdorysné rozmry osov m. Celková zastavná plocha cca 567 m 2. Konstrukn se jedná o skeletovou devostavbu novodobé konstrukce sestávající z masivních sloup a prvlak v rastru ádov nkolika metr. Stnové a stropní konstrukce, které zajišují stabilitu objektu, jsou složeny z prvk elementární devostavby. Zastešení objektu je tvoeno plnostnnými nosníky v modulové síti s podélnými vaznicemi. Klíová slova horský hotel, návrh, devná konstrukce, skeletová devostavba, plnostnné nosníky Abstract Design of timber structures of mountain hotel is performed. The building is slab-on-ground, three storeyed, plan size axially m. Total build up area is about 567 m 2. It s constructionally timber skeleton structure of modern construction that consist of supporting members and joists in several meter grid. Wall and floor frames, that provide object stability, consist of components of elementary frame structure. The roof of building is designed as plate girder in modul grid with lengthwise purlin. Keywords mountain hotel, design, timber structure, timber skeleton, plate girder

5 Bibliografická citace VŠKP HOLUB, Radim. Horský hotel v Jeseníkách. Brno, s., 44 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Milan Šmak, Ph.D.

6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatn a že jsem uvedl všechny použité informaní zdroje. V Brn dne podpis autora Bc. Radim Holub

7 Podkování: Dkuji panu Ing. Milanu Šmakovi, Ph.D. za odborné vedení a vstícný pístup pi mém ešení diplomové práce. Dkuji také Ústavu kovových a devných konstrukcí a Stavební fakult VUT v Brn za možnost studia a vzdlávání se.

8 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH THE MOUNTAIN HOTEL IN JESENÍKY A. STUDIE VARIANT NÁVRHU DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. RADIM HOLUB Ing. MILAN ŠMAK, Ph.D. BRNO 2013

9 Obsah A. Studie variant návrhu ! ! " A - 1

10 1. Úvod A. Studie variant návrhu Diplomová práce eší statický návrh a výkresovou dokumentaci nosné devné skeletové konstrukce horského hotelu. Pdorysné rozmry ry jsou osov m, výška po heben 13,5 m. Umístním do lokality Šerák v oblasti Jeseník je stavba zaazena do VII. snhové oblasti a IV. vtrové oblasti. Cílem studie variant návrhu je provit alternativy konstrukce zastešení, která má ve svém výsledku tvoit sedlovou stechu se sklonem jedné roviny 18 a druhé roviny 27. Pesah na severní stran pdorysn 0,75 m ped fasádu (1 m osov), pesah na jižní stran pdorysn 1,9 m (2,06 m osov). Druhým srovnáním bude možnost využití tuhých styník v p píných vazbách. A - 2

11 A. Studie variant návrhu A - 3

12 A. Studie variant návrhu 2. Alternativy konstrukce zastešení 2.1. Krov vaznicové soustavy Návrh sestavy vaznicového krovu: - využití rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24, - pozednice a vaznice vrcholová a stední v podélném smru uložené na sloupy skeletu v osové vzdálenosti 4,5 m, - plné vazby v modulových píných osách doplnny o systém vzpr a kleštin, - v podélném smru vyztužení konstrukce pásky, - krokve uložené na vaznice v osové vzdálenosti 0,9 m, - použití standardního stavebního kování. Negativa: - vzhledem modulové síti v píném smru 6 m 3 m 6 m by krokve vykazovaly nadmrné deformace a vyhovující prez by nebyl hospodárný, - optimalizace vede k pidání stedních vaznic do 6m modulových ad, ímž se pdorysn zmenší rozptí krokví na shodné 3 m, - pro stední vaznice by musely být vloženy nové sloupy zásah do dispoziního ešení, který je však v úrovni obytných 2NP a 3NP akceptovatelný, nebo sloupy by byly skryté v dlících stnách, - v úrovni 1NP, kde je dispozin situováno provozní a uživatelské zázemí, tj. pedevším konferenní místnost, restaurace s barem a kuchy, by piznané sloupy výrazn snižovaly volnost využití tchto prostor, - lze ešit zesílenými prvlaky, které budou podpírat vložené sloupy z vyšších podlaží pokud by nevyhovl nosník z lepeného lamelového deva, musel by se použít ocelový nosník Píhradové vazníky Návrh sestavy zastešení z píhradových vazník: - využití rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24, - pásy a vnitní pruty vazníku spojované pomocí desek s prolisovanými trny, - sloupy hlavního skeletu nebudou vystupovat do prostoru zastešení, - v podélném smru vytvoení ztužidel, - dolní pásy vazník tvoí souasn nosnou vrstvu stropu nad posledním podlažím, - vazníky uložené na podpory v osové vzdálenosti 0,9 m. Negativa: - celkový poet píhradových vazník je 41 nároný transport z výroby i pi montážním spoji v úrovni hebene, - nemožnost provedení pesahu na severní stran pi zachování konstrukní výšky objektu, tedy pouze pesazením horního pásu vazníku ped fasádu, vzhledem k velkému zatížení snhem pevislým pes okraj, - bylo by nutné navýšení píhradových vazník, aby bylo možno provést systémový pesah, A - 4

13 A. Studie variant návrhu - vyložení stešní roviny na jižní stran objektu se jeví jako možné, pestože by muselo být ešeno samostatnými kloubovými nosníky vtšího prezu Plnostnné nosníky Návrh sestavy zastešení z plnostnných nosník: - zachování modulové sít skeletové konstrukce i pro primární nosné prvky konstrukce zastešení z lepeného lamelového deva, - sekundární nosné prvky vaznice z rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24, - konstrukce zastešení bude pehledná a snadno kontrolovatelná pi údržb. Negativa: - náronjší montáž plnostnných nosník v porovnání s klasickým zastešením, - detaily pípoj vaznic penášejí vtší síly vzhledem k rozptí vaznic 4,5 m 3. Tuhé styníky sloup-prvlak Možnost pedpokladu tuhých pípoj v devných konstrukcích nebyla díve užívána, nebo dostatené tuhosti styníku nemohlo být dosaženo známými spojovacími prostedky a metodami. V poslední dob je díky výzkumným projektm prokázána možnost vytvoení styníku sloup-prvlak, který vykazuje dostatenou tuhost a je tak možno jej považovat za rámový. Toto ešení si však zaslouží další zkoumání, proto byla pouze ovena varianta s tuhými styníky sloup-prvlak v píném smru ke zhodnocení vlivu na použité profily sloup a prvlak Tuhé styníky sloup-prvlak Posudek sloupu prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: A - 5

14 - mezní stav použitelnosti: A. Studie variant návrhu Posudek prvlaku prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: A - 6

15 - mezní stav použitelnosti: A. Studie variant návrhu 3.2. Kloubové styníky sloup-prvlak Posudek sloupu prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: - mezní stav použitelnosti: Posudek prvlaku prezu mm z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h na globální extrém od normové kombinace zatížení pro: - mezní stav únosnosti: A - 7

16 A. Studie variant návrhu - mezní stav použitelnosti: A - 8

17 4. Vyhodnocení A. Studie variant návrhu ALTERNATIVY KONSTRUKCE ZASTEŠENÍ Pi volb alternativy konstrukce zastešení byla zvolena varianta s plnostnnými nosníky, aby byla zachována charakteristika tžkých skeletových systém devných konstrukcí tedy primární nosné prvky v modulové síti o rozmrech ádov v metrech a sekundární nosné prvky v modulové síti nepesahujících 1 m. V úvahu lze vzít také variantu píhradových vazník, nebo tvoí konzistentní ešení, které pro je navržený relativn nízký sklon optimální. Naopak konstrukce zastešení s krovem vaznicové soustavy se jeví jako nehospodárná. Pokud by byl sklon stešních rovin vyšší, mže být upuštno od tetího podlaží, které by bylo zastoupeno obytným podkrovím. Pak je však teba ešit dostatené osvtlení podkrovních pokoj v návaznosti na technické ešení detail v oblasti pozemního stavitelství. TUHÉ STYNÍKY SLOUP-PR VLAK Pi uvážení tuhých styník je patrný hospodárný návrh vodorovných prvlak, které pi dimenzi mm vykazují jednotkový posudek únosnosti 0,80 a použitelnosti 0,68 a obsahují tedy dostatenou rezervu. Nižší prez prvlak nebyl posouzen kvli zachování pibližn stejných ohybových tuhostí sloupu a prvlaku, nebo sloupy vykazovaly pi prezu mm jednotkový posudek únosnosti 0,96. Zachováme-li standardní kloubové uložení devných prvk, dostaneme se ke snížení dimenze sloup na mm s jednotkovým posudkem únosnosti 0,48. Vyhovl by také menší prez, nicmén nebylo by možné provést hospodárné dimenzování kotvení a pípoj. V kloubové variant byl rozhodujícím posudkem podle pedpokladu posudek na mezní stav použitelnosti, nebo pi prezu mm vychází 0,97, zatímco posudek na mezní stav únosnosti 0,68 prez MSÚ MSP Tuhý styník SLOUP ,96 0,15 PR VLAK ,80 0,68 Kloubový styník SLOUP ,48 0,04 PR VLAK ,68 0,97 A - 9

18 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH THE MOUNTAIN HOTEL IN JESENÍKY B. TECHNICKÁ ZPRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. RADIM HOLUB Ing. MILAN ŠMAK, Ph.D. BRNO 2013

19 Obsah B. Technická zpráva!" # $%&'% # ( %& # ) ""%*+#! " # $! %& #'$ $ #( ( % %#)* * #' B - 1

20 B. Technická zpráva 1. Úvod Diplomová práce eší statický návrh a výkresovou dokumentaci nosné devné skeletové konstrukce horského hotelu. Pdorysné rozmry jsou osov m, výška po heben 13,5 m. Umístním do lokality Šerák v oblasti Jeseník je stavba zaazena do VII. snhové oblasti a IV. vtrové oblasti. 2. Architektonické a dispoziní ešení ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ Stavba je samostatn stojícím objektem celkové pdorysné rozmry jsou 15,52 m 36,52 m, zastavná plocha 566,79 m 2. Objekt bude típodlažní, nepodsklepený. Konstrukní výška 3,5 m, svtlá výška 1NP 2,9 m, obytných podlaží pak 2,8 m. Tetí podlaží bylo také ve variant obytného podkroví, od ehož bylo ustoupeno vzhledem déletrvajícím zimním podmínkám vybrané lokality, které kladou technické požadavky na konstrukci a skladby pláš nekorespondujícími s optimálními podmínkami pro osvtlení podkrovních místností. Zastešení je tvoeno sedlovou stechou se sklonem jedné roviny 18 a druhé roviny 27. Výška hebene 13,5 m od stavební nuly. Nižší stešní konstrukce má 2m pesah ped obvodovou stnu, který je podepen šikmými sloupy, jež jsou kotveny a stykovány do paty svislých sloup. Mezi šikmými sloupy a svislými stnami je vytvoen balkón druhého a tetího podlaží. Vstup do objektu je stedem podélné strany objektu, jejíž orientace je navržena na jižní svtovou stranu. Krytinou stechy je navržena hladká krytina Lindab Seamline v odstínu šedé. Fasáda s pastovitou silikonovou omítkou v barv okrové s devnými výplnmi otvor. Podokapní žlaby a svody z pozinkovaného plechu, u terénu v soklové ásti pruh z mozaikové omítky tmav šedé barvy. DISPOZINÍ EŠENÍ Vchodem ve stedu podélné strany se ocitáme ve vstupní hale objektu s recepcí. Z ní je na severní stran pístupné otevené schodišt do vyšších podlaží, vedle schodišt se nalézá technická místnost urená pro správu hotelu. Východní oddlená ást 1NP obsahuje plochy pro návštvníky hotelu fitness pro individuální využití a konferenní místnost s projektorem pro spoleenské akce menšího rozsahu. Dále ve východní ásti objektu se nachází sklad a strojovna vzduchotechniky. Západní ást prvního podlaží je urena k zabezpeení stravování nachází se zde prostorná kuchy se skladem potravin a restaurace s barem. Vystoupáme-li po schodišti do 2NP, ocitneme se v ubytovací ásti hotelu. Ze stavebn oddleného schodišt vejdeme dvemi do chodby, ze které jsou pístupny jednotlivé pokoje pro hosty. Každý z nich je dvoulžkový s možností pistýlky. Pokoje obsahují vstupní chodbiku s úložným prostorem, koupelnu s toaletou, umyvadlem a vanou. Centrálním prostorem je ložnice s postelí, pracovním stolem a dalším vnitním vybavením. Vedle schodišt je umístna technická místnost k zabezpeení provozu hotelu. B - 2

21 B. Technická zpráva Tetí podlaží pístupné opt ze schodišt ve stední ásti objektu je identické s podlažím druhým. Okna všech pokoj mají dostatené rozmry k zajištní denního osvtlení a výhledu na krajinu. V jižní ásti jsou osazeny balkonové dvee s možností vstupu na venkovní balkon. Zastavná plocha objektem: 566,79 m 2 Obestavný prostor: 7129 m 3 Poet podlaží 3 Poet dvoulžkových pokoj: 28 Dispozice 1NP: Dispozice 2NP je shodná s dispozicí 3NP: B - 3

22 B. Technická zpráva 3. Pedpoklady návrhu nosné konstrukce Statický návrh devné konstrukce horského hotelu byl proveden na: - Mezní stav únosnosti s uvážením vlivu ztráty stability prvk na nejnepíznivjší z kombinací návrhových hodnot zatížení, piemž mezní hodnoty byly pro nosné konstrukce ze deva brány z norem pro lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h a rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24, pro nosné prvky z oceli pro ocel pevnostní ady S235 a S Mezní stav použitelnosti na nejnepíznivjší hodnoty deformací z kombinací charakteristických a kvazistálých hodnot zatížení, piemž mezní hodnoty byly pro nosné konstrukce ze deva brány z norem pro lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h a rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24. Nosná devná konstrukce horského hotelu byla dimenzována na následující promnná zatížení: - Klimatické zatížení snhem se základní tíhou snhu s k = 4,38 kpa stanovenou dle interaktivní digitální mapy umístné na webových stránkách HMÚ na adrese Lokalita Šerák (GPS 50,2014N, 17,1141E; 860 m n.m.) odpovídá VII. snhové oblasti se základní tíhou snhu sk = 4,0 kpa uvážena vyšší hodnota. Dle SN EN Klimatické zatížení vtrem se základním tlakem vtru odpovídajícím IV. vtrné oblasti v b,0 = 30 m/s. Dle SN EN Užitné zatížení stropních konstrukcí pro kategorii A s hodnotou q k = 1,5 kn/m 2 a balkonu pro kategorii A s hodnotou q k = 3,0 kn/m 2. Dle SN EN Užitné zatížení stropních konstrukcí pro kategorii C3 s hodnotou q k = 5,0 kn/m 2. Dle SN EN Žádná další nahodilá zatížení nebyla uvažována a nosné konstrukce tudíž nejsou na jejich penos dimenzovány. B - 4

23 B. Technická zpráva 4. Popis konstrukního ešení Konstrukn se jedná o skeletovou devostavbu novodobého konstrukního uspoádání. Nosnou funkci plní tyové prvky sloupy a nosníky doplnné o prvky k zajištní prostorové tuhosti a stability. Konstrukce je uspoádána do prostorového prutového systému. Nosná konstrukce skeletu s modulovými kótami 3 m, 4,5 m a 6 m je navržena pevážn z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h (dle SN EN 1194). Vnitní prvky skeletu v osových vzdálenostech 625 mm nebo 1 m jsou pevážn z rostlého konstrukního deva tídy pevnosti C24 (dle SN EN 338). Základními prvky nosného systému jsou sloupy, podélné a píné prvlaky, stropní nosníky (tj. stropnice), ztužení konstrukce zastešení, stešní nosníky, vaznice, plošné nosné vrstvy strop, stechy a stnové panely Sloupy Sloupy základního skeletového rastru jsou navrženy na výšku podlaží s kloubovým uložením na základovou konstrukci a momentovým spojem v úrovni stropní konstrukce. Materiálem je lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h (s výjimkou šikmých sloup) obdélníkového prezu mm. Kotvení sloup k základové konstrukci je navrženo pomocí ocelových kotevních botek se svorníky. Šikmé sloupy podpírající 2m pesah stešní konstrukce podélné strany objektu jsou navrženy z jednoho kusu na celou výšku cca 8,8 m. Materiálem je rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24, prez šikmých sloup je mm. Kotveny jsou do styníku svislých sloup Prvlaky Osazení prvlak je navrženo na nosné sloupy konstrukce budovy a to v podélném i píném smru na ocelové vložené plechy. Psobí jako prosté nosníky o rozptí 3 m, 4,5 m a 6 m. Materiálem je lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h, prez má šíku 200 respektive 240 mm a výšku 240 až 450 mm. Stabilita prvlak je zajišována stropnicemi se záklopem. Mezi modulovými adami B a C se na rozptí 3 m nevyskytují vnitní prvlaky. V modulovém rastru jsou nahrazeny stropnicemi pro dané rozptí, nebo nepenášejí žádné další zatížení krom tíhy podlahy a užitného zatížení ani do nich nejsou kotveny jiné stropnice Prvlaky podstešní Penášejí pevážn pouze stálé zatížení od skladby dolního plášt zastešení pes kotvené stropnice. Osazení prvlak je navrženo na nosné sloupy konstrukce budovy a to v podélném i píném smru na ocelové vložené plechy. Psobí jako prosté nosníky o rozptí 3 m, 4,5 m a 6 m. Materiálem je lepené lamelové devo tídy pevnosti GL32h, prez má šíku 200 respektive 240 mm B - 5

24 B. Technická zpráva a výšku 240 až 300 mm. Podélné prvlaky (pozednice) jsou z jehlinatého deva tídy pevnosti C24 s prezem mm. Stabilita prvlak je zajišována stropnicemi se záklopem. Mezi modulovými adami B a C se na rozptí 3 m nevyskytují vnitní prvlaky. V modulovém rastru jsou nahrazeny stropnicemi pro dané rozptí, nebo nepenášejí žádné další zatížení krom tíhy skladby dolního plášt ani do nich nejsou kotveny jiné stropnice Stropnice 1NP a 2NP Jsou navrženy z rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24 obdélníkového prezu mm pro rozptí 4,5 m a mm pro rozptí 3 m. Stropnice jsou osazeny v osových vzdálenostech 625 mm a jsou podporovány pínými a podélnými prvlaky, do kterých jsou kotveny vruty pes trámové botky Simpson Strong-Tie. Pro zajištní píné a torzní stability stropnic je poteba vzájemného spolupsobení se záklopem, kterým jsou devné fošny tl. 50 mm spojené na pero a drážku kladené šikmo pod úhlem 45. Fošny jsou z rostlého deva pevnostní tídy C Stropnice podstešní Penášejí pouze stálé zatížení od skladby dolního plášt zastešení. Jsou navrženy z rostlého jehlinatého deva tídy pevnosti C24 obdélníkového prezu mm pro rozptí 4,5 m a mm pro rozptí 3 m. Stropnice jsou osazeny v osových vzdálenostech 625 mm a jsou podporovány pínými a podélnými prvlaky, do kterých jsou kotveny vruty pes trámové botky Simpson Strong-Tie. Pro zajištní píné a torzní stability stropnic je poteba vzájemného spolupsobení se záklopem, kterým jsou OSB/3 desky tl. 15 mm Zastešení objektu Stecha je sedlového tvaru o sklonu 18 a 27. Primárním nosným prvkem jsou plnostnné vazníky z lepeného lamelového deva tídy pevnosti GL32h prezu mm. Nosníky jsou uloženy na svislé sloupy, které jsou ve vnitním modulu doplnny v podélném smru o ztužující nosníky (vaznice). 2m pesah prvlak na jižní stran objektu je ešen podepením na šikmé sloupy. Stabilita prvlak je zajišována vaznicemi s bednním. Vaznice jsou osazeny do stešních nosník v podélném smru na rozptí 4,5 m v natoení daném sklonem stešní roviny. Materiálem vaznic je rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24 obdélníkového prezu mm. Pro zajištní píné a torzní stability vaznic je poteba vzájemného spolupsobení s bednním, kterým jsou devné fošny tl. 50 mm spojené na pero a drážku kladené šikmo pod úhlem 45. Fošny jsou z rostlého deva pevnostní tídy C24. B - 6

25 B. Technická zpráva 4.7. Devné vzpry V obvodových podélných stnách jsou v místech, kde se nenachází okenní i dvení otvory, navrženy šikmé devné vzpry. Materiálem je rostlé jehlinaté devo tídy pevnosti C24, prez vzpr je mm. Kotveny jsou do styníku sloup-prvlak a do paty sloup Stnové panely Tvoí dležitou souást skeletové konstrukce, nebo se podílejí na prostorové tuhosti a stabilit. Stnové panely jsou tvoeny z konstrukních hranol z jehlinatého deva pevnostní tídy C24 tloušky 60 mm a šíky 160 mm a nosného deskového opláštní. Uspoádání hranol bude sestávat ze sloupk v osové vzdálenosti 625 mm a ze spodní a horní fošny. Stojky budou k fošnám kotveny stavebním kováním úhelníky Simpson Strong-Tie. Panely budou k prvlakm kotveny vruty a úhelníky. Obvodové panely budou opláštny jednostrann deskami OSB/3 tl. 15 mm, vnitní dlící stny oboustrann sádrovláknitými deskami Rigips Rigidur tl mm. Pipojení plošných prvk bude provedeno podle podklad výrobce. Stny o výšce vtší než 3 m budou doplnny o vnitní vodorovné fošny ke stykování opláštní. Tyto vodorovné fošny musí být prbžné a sloupky dlené Spoje a pípoje devných prvk Spoje a pípoje skeletové konstrukce jsou uvažovány kolíkového typu tedy ocelové hebíky, vruty, svorníky, pesné svorníky (tj. kolíky opatené na koncích závitem, podložkou a maticí) a kolíky s vloženými ocelovými plechy. Pro pipojení prvk menších dimenzí, zejména stropnic, jsou navrženy systémové tvarové elementy napíklad trámové botky Simpson Strong-Tie. Základní smrné detaily pípoj prvk a kotvení jsou uvedeny ve statickém výpotu. S montážními spoji dílc se neuvažuje. 5. Popis statického ešení nosné konstrukce Statická analýza skeletové devné konstrukce je provedena metodou konených prvk programem SCIA Engineer 2012 (verze , studentská licence) na základ definované geometrie konstrukce, okrajových podmínek, zatížení, kombinací zatížení a výpotového postupu. Výpotový model horského hotelu je prostorový. Prvky z konstrukního deva sloupy, prvlaky, nosníky, stropnice, vaznice apod. jsou zadávány jako pruty. Podpory jsou modelovány jako kloubové tuhé ve smru X, Y a Z pod všemi sloupy v úrovni jejich uložení na základovou konstrukci. Prostorová tuhost konstrukce je zajištna pínými rámy, devnými vzprami v podélném smru a výztužnými deskami stechy a strop a stnami, které jsou B - 7

26 B. Technická zpráva modelovány pomocí fiktivních prut. Je ovena globální ztráta stability konstrukce i lokální ztráta stability jednotlivých prvk. Zatížení stálé a promnné je zadáno po penásobení zatžovací šíkou jako spojité na pruty v pro jednotlivé zatžovací stavy definované ve statickém výpotu. Zatžovací stavy jsou seskupeny do píslušných skupin zatížení, které zajistí správný výbr pi výpotu normových kombinací. Tím je zajištno zejména použití práv jednoho zatžovacího stavu se snhem respektive vtrem výbrový vztah. Kombinace zatížení jsou vytvoeny ti jedna pro mezní stav únosnosti a dv pro mezní stav použitelnosti. V každé kombinaci jsou obsaženy všechny zatžovací stavy a program intern generuje jednotlivé kombinace, aby vypoítal maximální vnitní síly pro jednotlivé prvky dle rovnic popsaných ve statickém výpotu. Výpoet metodou konených prvk je lineární. Pro každý prvek lze zobrazit všechny vnitní síly normálovou sílu N, posouvající síly V y a V z, kroutící moment M x, ohybové momenty M y a M z. Program dále umožuje zobrazit deformace prut a pemístní uzl tyto možnosti je ovšem nutno používat uvážen pi vdomí urité idealizace konstrukce. Návrh a posouzení devných konstrukních prvk a konstrukce jako celku je proveden v souladu s SN EN Eurokód 5: Navrhování devných konstrukcí - ást 1-1: Obecná pravidla Spolená pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Mezní stavy únosnosti a použitelnosti jsou posouzeny pevážn modulem programu SCIA Engineer Devo ureným pro posudky devných prut. 6. Ochrana materiálu Veškeré prvky devné konstrukce zastešení a devné nosné prvky vystavené povtrnostním vlivm musí být opateny ochrannými prostedky, které budou splovat požadavky na psobení devné konstrukce provedené z lepeného lamelového deva i rostlého deva v daném prostedí. Souasn je nutné vyhovt hygienickým a protipožárním požadavkm, požadavkm na ochranu prostedí architektonickým aspektm na estetický vzhled konstrukce. Systém ochrany bude upesnn v realizaní dokumentaci. Ocelové prvky spoj budou pozinkované. Pro ocelové prvky uvnit budovy je teba respektovat píslušná ustanovení SN EN , respektive SN EN ISO Pro prvky vystavené vlivm vnjšího prostedí (pípoje balkonových nosník, vnjších sloup) je stanoven systém ochrany Fe/Zn 25c. 7. Výroba a montáž konstrukce Jednotlivé prvky skeletové konstrukce budou pipraveny na pesnou délku, vetn úpravy pro pípoje, ve výrobní hale. Na staveništi tak bude probíhat pouze montáž devných dílc. Pivezený materiál bude uskladnn na staveništi a chránn proti povtrnostním vlivm. Musí se pedejít nadmrnému namáhání prvk bhem dopravy a skladování. B - 8

27 B. Technická zpráva V první fázi bude provedeno osazení sloup na základovou konstrukci vetn jejich kotvení a spojení zhlaví trám vodorovnými nosníky skeletu. Pro montáž dalšího patra budou nejprve osazeny stropnice nad 1NP a tyto zaklopeny devnými fošnami. Následovat bude montáž 2NP sloupy budou navazovat a jejich zhlaví bude opt spojeno vodorovnými nosníky tvoícími nosnou konstrukci pro další podlaží. Budou osazeny stropnice podlaží se záklopem. Poslední podlaží pod konstrukcí zastešení bude montováno ze sloup s výškou kopírující tvar stechy. Ztužení v úrovni stropu nad posledním podlažím bude provedeno vodorovnými nosníky již menší dimenze a opt vyplnno stropnice a zaklopeno OSB deskami. Následuje konstrukce zastešení píné plnostnné nosníky a podélné vaznice bednné devnými fošnami. Po osazení devných vzpr bude skeletová konstrukce kompletní. Následovat bude montáž výplových stn s otvory dle architektonického návrhu. Konstrukce se bude sestavovat tak, aby aby se pedešlo jejímu nadmrnému namáhání. Prvky, které budou zborcené, popraskané nebo špatn sesazené ve spojích, se vymní. V každé fázi výstavby je teba zabezpeit prostorovou tuhost a stabilitu konstrukce a jednotlivých dílc. Pi montáži je nutno dodržet bezpenost a ochranu zdraví zamstnanc. 8. Poznámky - Konstrukce je navržena v rozsahu pesného ešení všech hlavních konstrukních prvk. Návrh spoj, pípoj a konstrukních detail je ešen pouze výbrem základních a charakteristických pro navržený typ konstrukce. Detailní ešení všech bude pedmtem výrobní dokumentace. - Diplomová práce neobsahuje ešení penosu zatížení do základové konstrukce ani interakci s podložím. B - 9

28 9. Výkaz výmr B. Technická zpráva Výkaz devného materiálu je vytvoen z programu Scia Engineer z osových délek jednotlivých prut, jedná se tedy o orientaní výkaz. Ve výkazu nejsou zahrnuty prvky stnových panel ezivo mm ani opláštní z OSB desek a sádrovláknitých desek Rigips Rigidur. Výkaz také neobsahuje množství ocelových spojovacích prostedk. Orientaní hmotnost devné konstrukce: 72,70 tun Orientaní hmotnost fošen tl. 50 mm pro záklop stropu nad 1NP a nad 2NP a pro bednní stešní konstrukce: 34,43 tun (1796 m 2, tj. 89,8 m 3 ) B - 10

29 10. Seznam použité literatury B. Technická zpráva 1. HAVÍOVÁ, Z. Dm ze deva. Brno: ERA group spol. s r.o., vydání. 2. KOŽELOUH, B. Devné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP 1, Navrhování a konstrukní materiály. Autorizovaný peklad z anglického vydání Timber Engineering STEP 1, Centrum Hout, The Nederlands, KOŽELOUH, B. Devné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP 2, Navrhování detail a nosných systém. Autorizovaný peklad z anglického vydání Timber Engineering STEP 2, Centrum Hout, The Nederlands, KUKLÍK, P. Devné konstrukce. Praha: Informaní centrum KAIT, s.r.o., KUKLÍK, P., KUKLÍKOVÁ, A., MIKEŠ, K. Devné konstrukce 1 Cviení. Praha: eská technika nakladatelství VUT, POINKOVÁ, M., UPROVÁ, D. a kol. Úsporný dm. Brno: ERA group spol. s r.o., aktualizované vydání. 7. STRAKA, B., PECHALOVÁ, J. Devné konstrukce. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., STRAKA, B. Navrhování devných konstrukcí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., VAVERKA, J., HAVÍOVÁ, Z., JINDRÁK, M. a kol. Devostavby pro bydlení. Praha:Grada Publishing, a.s., ROJÍK, V, PEUKERT, M. Devo a vícepodlažní budovy. Stavebnictví. 2009, ro. 3, , s Normy, vyhlášky a pedpisy 11. SN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Praha: Úad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 02/ SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-3: Obecná zatížení - Zatížení snhem. Praha: eský normalizaní institut, 06/2005. Vetn zmn Z1 10/2006, Z2 2/2010, Z3 3/2010 a opravy Opr. 1 2/ SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení - Zatížení vtrem. Praha: eský normalizaní institut, 03/2007. Vetn zmny Z1 3/2010 a oprav Opr. 1 9/2008, Opr. 2 5/2010, Opr. 3 1/ SN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha: eský normalizaní institut, 03/2004. Vetn zmn Z1 2/2010, Z2 3/2010 a opravy Opr. 1 2/ SN SN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: eský normalizaní institut, 12/2006. Vetn zmn Z1 03/2010, Z2 04/2011, Z3 07/2011 a oprav Opr. 1 06/2010. B - 11

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES JEZDECKÁ HALA V ESKÉM

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ HALA PRO

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Statický výpoet OU a PrŠ Brno, Lomená 44, CENTRUM ODBORNÉHO VÝCVIKU

Statický výpoet OU a PrŠ Brno, Lomená 44, CENTRUM ODBORNÉHO VÝCVIKU Peklady 2.NP Popis konstrukce - Zatížení /m 2 / sedlová stecha, spád 10 o devné vazníky, plechová krytina na bednní rozte vazník - á 1,0 m zateplení + podhled na spodní pásnici vazníku STÁLÉ plech. krytina

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

DŘEVĚNÁ ROUBENÁ KONSTRUKCE PENZIONU V KARLOVĚ POD PRADĚDEM THE TIMBER LOG CABIN STRUCTURE OF THE BOARDING HOUSE IN KARLOV

DŘEVĚNÁ ROUBENÁ KONSTRUKCE PENZIONU V KARLOVĚ POD PRADĚDEM THE TIMBER LOG CABIN STRUCTURE OF THE BOARDING HOUSE IN KARLOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES DŘEVĚNÁ ROUBENÁ

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí Manuál Návrh dřevěných konstrukcí Návrh dřevěných konstrukcí Obsah Vlastnosti materiálu... 7 Parametry dřeva... 7 Nastavení parametrů pro návrh... 9 Provedení posudku... 11 Podrobný posudek... 11 Úvod

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností 3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností Eurokód 5 společně s ostatními eurokódy neuvádí žádné hodnoty pevnostních a tuhostních vlastností materiálů. Tyto hodnoty se určují podle příslušných zkušebních

Více

øez A ( 1:100) pùdprys 3.n.p. pùdprys 2.n.p. pùdprys 1.n.p. ( m 1:100) A A A A E N

øez A ( 1:100) pùdprys 3.n.p. pùdprys 2.n.p. pùdprys 1.n.p. ( m 1:100) A A A A E N W S E N A A A A A A ( m 1:100) byt 1 byt 2 pùdprys 1.n.p. pùdprys 2.n.p. pùdprys 3.n.p. øez A ( 1:100) 2323 ok Prvodní technická zpráva - 1 - 2323 ok Container for life Koncept Koncept se zabývá širším

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA VE

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 111 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 1 Lindab Usnadňujeme výstavbu TM LindabConstruline Vaznice a paždíky Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 2 Lindab

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 STATICKÝ VÝPOČET Objednatel Stavba Objekt Část Stň : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. : STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA : SO 003 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí v minulosti DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PROJEKT ZASTŘEŠENÍ

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Vady hrázděných konstrukcí. chybné uložení prvku na sokl zapříčiňující

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HALA PRO TRHY A VÝSTAVY TRADE AND EXHIBITION HALL

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště N3607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Více

ONE Fashion Outlet DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VD 05/2013 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

ONE Fashion Outlet DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VD 05/2013 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Vypracoval Ing. O.Orság Kontroloval Ing. J.Pacula stavba DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE číslo zakázky stupeň dokumentace datum vydání stavba

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTS HALL DIPLOMOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VYHLÍDKOVÁ VĚŽ V

Více

Anotace: Klí ová slova: Annotation: Key words:

Anotace: Klí ová slova: Annotation: Key words: Anotace: Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou rámu tínápravového pívsu pro pepravu odvalovacích kontejner. Celková hmotnost pívsu je 27 000 kg. Tento výpoet je proveden pomocí metody konených

Více

Vestavba archivu v podkroví

Vestavba archivu v podkroví Návrh statické části stavby Statický výpočet Vestavba archivu v podkroví Praha 10 - Práčská 1885 Místo stavby: Investor: Zpracovatel PD: Praha 10 - Práčská 1885 Lesy hl. ěsta Prahy, Práčská 1885, Praha

Více

OBJEKT PRO GUMÁRENSKOU VÝROBU V ODRÁCH BUILDING OF RUBBER PRODUCTION IN ODRY

OBJEKT PRO GUMÁRENSKOU VÝROBU V ODRÁCH BUILDING OF RUBBER PRODUCTION IN ODRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO GUMÁRENSKOU

Více

Statický výpočet F1. konstrukční část

Statický výpočet F1. konstrukční část A 27.5.2010 Výchozí verze VERZE DATUM POPIS VYPRACOVAL STAVEBNÍK HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jungmannova 32/25 15 25 Praha1 AKCE Oprava a modernizace domu, Jungmannova 25, Praha 1 GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

RFEM 5 RSTAB 8. Novinky. Dlubal Software. Strana. Obsah. Version: 5.05.0029 / 8.05.0029. Nové přídavné moduly. Hlavní programy.

RFEM 5 RSTAB 8. Novinky. Dlubal Software. Strana. Obsah. Version: 5.05.0029 / 8.05.0029. Nové přídavné moduly. Hlavní programy. Dlubal Software Obsah Strana 1 Nové přídavné moduly Hlavní programy 3 Přídavné moduly 3 Novinky RFEM 5 & RSTAB 8 Version: 5.05.009 / 8.05.009 (C) www.gbi-statik.de Dlubal Software s.r.o. Statické a dynamické

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 3 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Vedoucí práce Autor práce Škola Fakulta Ústav Studijní obor Studijní program Název práce Název práce v anglickém jazyce Typ

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více